Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Приета с Решение № 55 на СОС по Протокол № 58 от 11.02.2010 г.; доп. с Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с Решение 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. и доп. с Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.


Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на общински лечебни заведения - търговски дружества.

Чл. 2. Столичният общински съвет (СОС) упражнява правата на общината в търговските дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.


Чл. 3. (1) Общинско лечебно заведение е лечебно заведение, в което Общината притежава 50 и над 50 на сто от капитала.
(2) Лечебните заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности:
1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;
3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
5. мерки за укрепване и опазване на здравето;
6. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
7. издават документи свързани с тяхната дейност.
(3) В общинските лечебни заведения може да се извършва обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти.
(4) (Нова - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Лечебните заведения могат да предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение и осъществяват социална работа, в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности.


Чл. 4. Лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение за дейност или извършване на регистрация по реда на ЗЛЗ.


Чл. 4а. (Нов - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

Чл. 5. Лечебни заведения не могат да извършват търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваната от тях медицинска дейност и за обслужване на пациентите.

Раздел II.
Образуване, преобразуване и прекратяване на лечебни заведения еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала. Образуване на лечебни заведения - търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.)


Чл. 6. (1) СОС може да образува лечебни заведения за извънболнична и за болнична помощ по реда и при условията на Търговския закон (ТЗ) и Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).
(2) Преобразуването на лечебни заведения за извънболнична и за болнична помощ по реда на глава шестнадесета от ТЗ се извършва с решение на СОС.
(3) Прекратяването на лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се извършва по реда на ТЗ и ЗЛЗ с решение на СОС.
(4) Имоти и вещи - частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на лечебните заведения - търговски дружества въз основа на решение на СОС по реда, предвиден в Търговския закон.
(5) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.) По решение на СОС капиталът на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала може да се намалява със стойността на имоти и вещи, които са внесени като непарична вноска в капитала им.
(6) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, са общинска собственост и се управляват от кмета на Столичната община или кметовете на райони. Характерът на собствеността (публична/частна) се определя по реда на чл. 6 от Закона за общинската собственост.
(7) Имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на лечебните заведения-търговски дружества с общинско участие са частна общинска собственост и се управляват от кмета на Столичната община или кметовете на райони.

Раздел III.
Видове общински лечебни заведения


Чл. 7. Лечебни заведения за извънболнична помощ:
(1) Диагностично-консултативни центрове за осъществяване на специализирана извънболнична помощ от не по-малко от 10 лекари с различни признати специалности.
(2) Медицински центрове - за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ от не по-малко от трима лекари с различни признати специалности.
(3) Дентални центрове - за осъществяване на специализирана извънболнична дентална помощ от не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности.
(4) Медико-дентални центрове - за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска и дентална помощ от не по-малко от трима лекари и лекари по дентална медицина с различни признати специалности.
(5) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Самостоятелна Медико-техническа лаборатория за осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински изделия, предписани от лекари или лекари по дентална медицина.


Чл. 8. (Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Лечебни заведения за болнична помощ:
(1) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Многопрофилни болници за активно лечение - с най-малко две отделения по различни основни медицински специалности.
1. Дейности, които се осъществяват в МБАЛ:
а) диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
б) родилна помощ;
в) рехабилитация;
г) диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
д) трансплантация на органи, тъкани и клетки;
е) (отм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
ж) (изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
з) учебна и научна дейност.
2. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) В МБАЛ се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, и се оказва родилна помощ.
(2) Специализирана е болница, в която има отделения или клиники, отговарящи на едно от следните изисквания:
а) една основна медицинска или дентална специалност;
б) една или повече профилни специалности, производни на основната по буква "а";
в) повече от една профилна специалност, производни на различни основни медицински специалности, когато болницата е предназначена за лечение на заболявания от една и съща група.
(3) Специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение
1. Дейности, които се осъществяват в САГБАЛ:
а) диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
б) родилна помощ;
в) диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;
г) трансплантация на органи, тъкани и клетки;
д) (отм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
е) (изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
ж) учебна и научна дейност.
2. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) В САГБАЛ се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, и се оказва родилна помощ.
(4) Специализирана болница за активн олечение на онкологични заболявания:
1. Дейности, които се осъществяват от СБАЛОЗ:
а) активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
б) периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
в) регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
г) (изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри;
д) промоция и превенция на онкологичните заболявания;
е) информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
ж) експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
з) научноизследователска дейност в областта на онкологията;
и) провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
й) клинични изпитвания на лекарствени продукти;
к) реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
л) осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания;
м) извършване на профилактика и скринингова програма за онкологичните заболявания.
(5) Специализирана болница за активно лечение пневмо-фтизиатрични заболявания
1. Дейности, които се осъществяват в СБАЛПФЗ:
а) активно издирване, диагностика, активно лечение и периодично наблюдение /диспансеризация/ на болни от туберколоза и хронични неспецифични белодробни заболявания;
б) клинични изпитвания на лекарствени продукти.
(6) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Болници за продължително лечение и рехабилитация.
1. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Дейности в СБПЛР:
а) диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
б) рехабилитация;
в) диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;
г) (отм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
д) (изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
е) учебна и научна дейност
2. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) В болницата за продължително лечение се приемат лица, нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето, и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние.

Чл. 9. (Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Центрове:
(1) Центърът е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни с определени заболявания. Към центровете могат да се откриват и легла за диагностичен и лечебен престой.
(2) Според профила и видовете дейности, които извършват центровете биват:
1. център за психично здраве;
2. център за кожно-венерически заболявания.
3. (отм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
4. (отм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Чл. 10. Хоспис
Хосписът е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, и специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

Раздел IV.
Структура на общинските лечебни заведения


Чл. 11. Структура на лечебните заведения за извънболнична помощ.
(1) Структура на Диагностично-консултативен център.
1. специализирани лекарски кабинети - не по-малко от 10 по различни специалности.
2. медико диагностична лаборатория.
3. звено по образна диагностика.
4. административно стопанско звено.
Устройството, дейността и вътрешния ред в ДКЦ се уреждат с Правилник, утвърден от управителя.
(2) Структура на Медицински център, Дентален и Медико-дентален център.
1. специализирани лекарски кабинети - не по малко от три по различни специалности.
2. административно-стопанско звено.
Устройството, дейността и вътрешния ред в МЦ, ДЦ и МДЦ се уреждат с Правилник, утвърден от управителя.
(3) Структура на Самостоятелна Медико-техническа лаборатория
Дейността на Самостоятелна Медико-техническа лаборатория се извършва съгласно правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, утвърден от ръководителя на лабораторията.


Чл. 12. Структура на лечебните заведения за болнична помощ;
(1) Структурата на лечебните заведения за болнична помощ се състои от следните функционално обособени блокове:
1. консултативно-диагностичен блок, който включва:
а) приемно-консултативни кабинети
б) медико-диагностични лаборатории /медико-технически/ лаборатории
в) отделения без легла
г) кабинети за функционална и образна диагностика
2. стационарен блок, който включва:
а) клиники и/или отделения с легла
• клиниката е болнично звено по определена медицинска специалност, ръководена от хабилитирано лице - лекар, в която се извършва диагностично-лечебна дейност. В клиниката могат да се откриват отделения, когато това е предвидено в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
• отделението е болнично звено по определена медицинска специалност, ръководено от лекар с призната основна или профилна специалност, в което се извършва диагностично-лечебна дейност. В отделението могат да се откриват сектори, когато това е предвидено в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
• броят и видът на клиниките /отделенията/ и леглата в
тях се определят от конкретните нужди на лечебния процес.
• броят на леглата в клиниките /отделенията/ не може да бъде по-малко от 10 /десет/. Изискването за минимален брой легла не се отнася за отделенията по интензивно лечение.
• В лечебни заведения, в които се извършва оперативна дейност се създават необходимият вид и брой операционни зали.
3. административно-стопански блок.
4. болнична аптека.
(2) В многопрофилните болници за активно лечение с областен обхват задължително се създават патологоанатомично и съдебномедицинско отделение без легла, както и спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.
(3) Устройството, дейността и вътрешния ред в лечебното заведение за болнична помощ се уреждат с Правилник.
(4) Медико-диагностични и медико-технически лаборатории и отделенията без легла са звена, в които се извършват дейности, които подпомагат диагностично-лечебния процес в лечебните заведения.
(5) Административни, стопански и обслужващи звена в лечебното заведение за болнична помощ се всички, които не участват пряко в лечебния процес.


Чл. 13. (Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Структура на Център
(1) (Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Центърът се състои от следните функционално обособени блокове:
1. Консултативно-диагностичен блок, който включва:
а) консултативни кабинети, които се диференцират по нозологични и/или органо-локалистичен признак на заболяванията и/или по възрастов признак на пациентите;
б) диагностични кабинети;
в) медико-диагностични лаборатории;
г) (изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) отделения за образна диагностика - съобразно предмета на дейност на центъра;
д) регистър на диспансеризираните болни.
2. (изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) стационарен блок - /за центровете с легла/, ако това е изрично посочено в разрешението за осъществяване на дейност на центъра.
3. административно-стопански блок.
(2) (Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) В центровете, в които се осъществява оперативна дейност се създават необходимия брой оперативни зали.
(3) (Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Центровете със стационари могат да разкриват аптеки за задоволяване на нуждите си.

Раздел V.
Персонал в общинските лечебни заведения


Чл. 14. (1) Персоналът в общинските лечебни заведения се състои от:
1. лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен "магистър" или "доктор", участващи в диагностично-лечебния процес;
2. медицински специалисти с образователно-квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" по здравни грижи;
3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.


Чл. 15. (1) Дейността във всяка клиника на общинските лечебни заведения за болнична помощ се ръководи от началник клиника, който е хабилитирано лице - лекар и се осъществява от лекари, старша медицинска сестра - бакалавър по здравни грижи, медицински специалисти и помощен персонал.
(2) Дейността във всяко отделение на общинските лечебни заведения за болнична помощ се ръководи от началник отделение, който е лекар с призната основна или профилна медицинска специалност, съобразно профила на отделението и се осъществява от лекари, старша медицинска сестра - бакалавър по здравни грижи, медицински специалисти и помощен персонал.
(3) Правата, задълженията и отговорностите на началник клиниката (началник отделението), главната медицинска сестра, старшата медицинска сестра (акушерка, лаборант, рехабилитатор) се определят въз основа на изисквания на Министерството на здравеопазването и са залегнали в длъжностните характеристики, утвърдени от изпълнителният директор, съответно управителят на лечебното заведение.
(4) Щатът на общинските лечебни заведения се определя от Съвета на директорите при ЕАД и от управителя при ЕООД.

Раздел VI.
Органи на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.)


Чл. 16. (1) Органи на лечебните заведения - еднолични акционерни дружества с общинско имущество са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. съветът на директорите.
(2) Органи на лечебните заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят;


Чл. 17. Органите на лечебните заведения - търговски дружества, в които Столична община е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.


Чл. 18. (1) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., предишен текст на чл. 18 - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Столичният общински съвет упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала.
(2) (Нова - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Дружествата по ал. 1 отчитат изпълнението, респ. етапа на изпълнение на взетите от Столичен общински съвет решения до 10-то число на всеки месец, като представят информация в съответната дирекция на общинската администрация, чрез която решението е изпратено за изпълнение.
(3) (Нова - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Информацията по ал. 2 се включва в отчета на кмета на Столична община за изпълнение на решенията на Столичен общински съвет.


Чл. 19. В лечебните заведения - търговски дружества, в които е съдружник или акционер, Столична община се представлява в Общото събрание на съдружниците, респ. на акционерите от лице/лица, определено/и с решение на СОС.

Раздел VII.
Правомощия на органите на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.)


Чл. 20. (1) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества има правомощия да:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избира и освобождава регистриран одитор;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
18. дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. (доп. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
20. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;
21. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.
(2) Съветът на директорите:
1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове -изпълнителен член;
3. одобрява щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.


Чл. 21. (1) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебните заведения-общински еднолични дружества с ограничена отговорност има правомощия да:
1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. (изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) избира контрольор и определя възнаграждението му;
7. избира и освобождава регистриран одитор на дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове;
9. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
13. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
14. взема решения за допълнителни парични вноски;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. (доп. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
22. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;
23. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от
закона или от учредителния акт.
(2) Управителят:
1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт и решенията на Столичния общински съвет;
2. представлява дружеството;
3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
4. одобрява щатното разписание на дружеството;
5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.

Раздел VIII.
Особени правила при сключване на някои видове договори


Чл. 22. (1) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.) Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на настоящата Наредба.
(2) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.) Алинея 1 не се прилага при сключване на наемни договори с лица, ползващи преференциални условия по реда на чл. 102, ал. 3 и 4 от ЗЛЗ. В случаите на ал. 1 паричните постъпления от продажбата или отдаването под наем на вещи на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала остават изцяло в дружеството и могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.
(3) Алинея 1 може да не се прилага при:
1. сключване на договори с други търговски дружества, в които Столична община е собственик на капитала, мажоритарен съдружник или мажоритарен акционер;
2. сключване на договори със Столична община;
3. (нова - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) сключване на договори с дъщерно дружество на съответното лечебно заведение.
(4) Сключването на договорите по предходните алинеи се извършва от изпълнителния член на Съвета на директорите (изпълнителен директор) на едноличните акционерни дружества след решение на Съвета на директорите или от управителите на общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, след решение на Столичният общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски дружества.
За сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година не се изисква решение на Столичния общински съвет и се извършва след решение на управителните органи на общинските лечебни заведения.


Чл. 23. (1) Търгът по чл. 22 се открива с решение на СОС, което съдържа:
1. описание на обекта;
2. начална цена;
3. вида на търга - с тайно или с явно наддаване;
4. начин на плащане;
5. дата, място и час на провеждане на търга;
6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита;
7. условия за оглед на обекта;
8. краен срок за приемане на заявления за участие;
9. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, и други тръжни условия;
10. ден, място и час на повторното провеждане на търга;
(2) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) С решението по ал. 1 СОС утвърждава тръжна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия търга участник. Комисията се състои най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Икономика и собственост и длъжностно лице от Дирекция "Здравеопазване" на Столична община и правоспособен юрист.
(3) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, търгът се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на търга по ал. 1, т. 1 - 10. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на търга в състав най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Икономика и собственост и длъжностно лице от Дирекция "Здравеопазване" на Столична община и правоспособен юрист.
(4) Условията на търга по ал. 1, т. 1 - 10 и ал. 3 се разгласяват чрез обявление поне в един централен ежедневник и в сайта на Столична община, най-малко 14 дни преди датата на търга.
(5) Търгът се провежда при условията на чл. 24 и чл. 25. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ал. 1, т. 10. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(6) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга. При неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена.


Чл. 24. (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.
(2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка (марж).
(3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена след което закрива търга.
(5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.


Чл. 25. (I) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.
(2) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.
(3) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито или закрито.
(4) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.
(5) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.
(6) Обстоятелствата по ал. 4 и ал. 5 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.


Чл. 26. Въз основа на резултатите от търга управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия търга участник.


Чл. 27. (1) Конкурсът по чл. 22 се открива с решение на СОС, което съдържа:
1. описание на обекта на конкурса;
2. начална цена;
3. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;
4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и място за приемане на предложенията на участниците, както и размер на депозита;
5. времето и начина за оглед на обекта;
6. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
7. други условия в съответствие с целите на конкурса;
(2) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) С решението по ал. 1, СОС утвърждава конкурсна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на конкурса, както и да одобри протокола от проведения конкурс и сключи договора със спечелилия конкурса участник. Комисията за провеждане на конкурса се състои най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Икономика и собственост и длъжностно лице от Дирекция "Здравеопазване" на Столична община и правоспособен юрист.
(3) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, конкурса се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на конкурса по ал. 1, т. 1 - т. 7. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на конкурса в състав най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Икономика и собственост и длъжностно лице от Дирекция "Здравеопазване" на Столична община и правоспособен юрист.
(4) Решението по ал. 1, т. 1 - т. 7 и ал. 3 се публикува поне в един централен ежедневник и в сайта на Столична община, най-малко 14 дни преди датата на конкурса.
(5) Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане.
(6) Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на управителния орган на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя преценка управителният орган на дружеството може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и дапроведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.
(7) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.


Чл. 28. Въз основа на резултатите от конкурса управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия конкурса кандидат.


Чл. 29. Замяна на дълготрайни материални активи на общински лечебни заведения - еднолични търговски дружества се извършва от управителния орган на съответното търговско дружество, след решение на СОС. Въз основа на решението на общинския съвет управителният орган (управител или Съвет на директорите) сключва договор за замяна.


Чл. 30. (1) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.) Лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала възлагат извършването на строителство, доставки и услуги по условия и ред, определени и приети с решение на Столичния общински съвет.
(2) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Ал. 1 се прилага от лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, доколкото не е приложим Законът за обществените поръчки.

Раздел IX.
Акредитация


Чл. 31. (Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Лечебните заведения за болнична помощ, центровете, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните центрове подлежат на акредитация, след съгласуване със СОС.


Чл. 32. (1) Управителят на лечебното заведение със съгласието на общото събрание на съдружниците, съответно на съвета на директорите, взема решение за провеждане на акредитационна процедура и определя комисия по самооценяване.
(2) След обсъждане и приемане на доклада за самооценка от общото събрание на съдружниците, съответно от съвета на директорите на лечебното заведение, управителят, съответно изпълнителният директор, подава писмено заявление до министъра на здравеопазването за откриване на акредитационна процедура.
(3) В комисията от Министерство на здравеопазването по акредитация на общинските лечебни заведения да бъде включен поне 1 представител на принципала.

Раздел X.
Задължения на представителите на Столична община в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер


Чл. 33. В търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер, представителите й в Общото събрание и органите на дружеството се определят с решение на Столичния общински съвет.


Чл. 34. Столичният общински съвет може да упълномощи кмета на Столична община, Председателя на общинския съвет, общински съветник или трето лице да представлява общината в Общото събрание на търговско дружество, в което Столична община е съдружник или акционер.


Чл. 35. (1) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Представителите на Столична община в търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер защитават нейните интереси при осъществяване на дейността на дружествата. Те внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко шестмесечие в ПК по Икономика и собственост, в ПК по Здравеопазване и социална политика на Столичния общински съвет и до кмета на Столична община.
(2) Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на Столична община от неин представител в търговско дружество, Столичния общински съвет го отстранява и определя нов представител.


Чл. 36. (1) В акционерните дружества, в които Столична община е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на Столичния общински съвет по следните въпроси:
1. изменяне или допълване на устава на дружеството;
2. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт-счетоводителя, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент;
4. избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
6. преобразуване и прекратяване на дружеството;
7. обезпечения в полза на трети лица;
8. сключване на договори за кредитиране от и в полза на трети лица;
9. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА;
10. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
(2) При избор на членове на съвети на директорите в дружествата по ал. 1 упълномощеното от СОС лице, представляващо общината в общото събрание, предлага брой членове, съответен на не по-малко от пропорционалното участие на общината в капитала на търговското дружество.


Чл. 37. В дружествата с ограничена отговорност, в които Столична община е съдружник, лицата, упълномощени да я представляват в Общото събрание на съдружниците, вземат предварително писмено съгласие, под формата на решение на СОС при изразяване на становище по следните въпроси:
1. изменяне или допълване на дружествения договор;
2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на дивидент;
4. избиране на управителя, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
5. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. решение за допълнителни парични вноски;
8. решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
9. преобразуване и прекратяване на дружеството;
10. обезпечения в полза на трети лица;
11. сключване на договори за кредитиране от и в полза на трети лица;
12. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

Раздел XI.
Органи на управление на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.)


Чл. 38. (1) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Управители, съответно изпълнителни директори, на общински лечебни заведения- еднолични търговски дружества могат да бъдат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. за лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове:
а) да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или с образователно- квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
б) да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
в) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2. за център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания:
а) да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
б) да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на висшето образование по буква "а";
в) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
(2) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява със:
1. свидетелство за призната специалност "Икономика на здравеопазването", "Медицинска информатика и здравен мениджмънт", "Социална медицина и здравен мениджмънт" и "Социална медицина и обществено дентално здраве", придобита по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
2. удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването;
3. диплома за завършена степен на висше образование по специалност, свързана с управлението на здравеопазването;
4. удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.
(3) Лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества, имат едностепенна система на управление.
(4) Броят на членовете на Съвета на директорите на лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества е от три до пет души. Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.


Чл. 39. (1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите на лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
8. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(3) Държавен служител може да участва като представител на общината в органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала - общински лечебни заведения, за което не получава възнаграждение.
(4) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.


Чл. 40. Не могат да бъдат управители на лечебните заведения - общински еднолични дружества с ограничена отговорност физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;
5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
7. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.


Чл. 41. (1) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Контрольор в лечебно заведение - общинско еднолично дружество с ограничена отговорност може да бъде само физическо лице с висше образование и най-малко 5 години трудов и/или осигурителен стаж.
(2) Не могат да бъдат контрольори в лечебното заведение - общинско еднолично дружество с ограничена отговорност:
1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
6. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинска администрация.


Чл. 42. (Предишен текст на чл. 42 - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Управител, изпълнителен директор или директор на общинско лечебно заведение не може да бъде и ръководител на клиника, отделение, медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
(2) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
1. Изпълнителните членове на съветите на директорите и управителите на лечебните заведения за болнична помощ имат право да упражняват лекарската си специалност в същото лечебно заведение за не повече от 30 часа месечно, както и при спешни случаи. Дейността могат да извършват в случай, че не пречи на изпълнението на основните им задължения като изпълнителен член на съвета на директорите/управител. Същите не могат да бъдат включвани в екипи по избор на пациента.
2. Управителите на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и на лечебните заведения по чл. 26 и чл. 26а от Закона за лечебните заведения имат право да упражняват лекарската си специалност в същото лечебно заведение за не повече от 30 часа месечно. Дейността могат да извършват в случай, че не пречи на изпълнението на основните задължения като управители.
(3) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Лицата по ал. 2 представят справка по образец /Приложение № 7 и Приложение № 7А/, утвърдени от съветите на директорите за едноличните търговски дружества, респективно за едноличните дружества с ограничена отговорност - от контрольора, до 7-мо число на месеца, следващ отчетния месец. Контролът се осъществява ежемесечно от Дирекция "Здравеопазване".
(4) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Управител или член на Съвет на директорите на общинско лечебно заведение не може да бъде и управител на дъщерно дружество, създадено към управляваното от него лечебно заведение.
(5) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За положения труд лицата по ал. 2 получават възнаграждение, определено съгласно чл. 62, ал. 4.

Чл. 43. (1) Управителните органи на лечебното заведение ръководят и отговарят за цялостната му дейност.
(2) Управителите, съответно изпълнителните директори на лечебното заведение:
1. управляват лечебното заведение;
2. представляват лечебното заведение пред трети лица;
3. са работодатели на всички работещи в лечебното заведение, като трудовите договори с лекарите-преподаватели и лекарите по дентална медицина - преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище;
4. изготвят и представят на собствениците на лечебното заведение план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
5. извършват структурни и организационни промени в лечебното заведение;
6. възлагат на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
7. свикват медицинските съвети към лечебните заведения;
8. предоставят при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
9. обсъждат с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

Раздел XII.
Възлагане на управлението и контрола на лечебните заведения - еднолични общински търговски дружества


Чл. 44. (Доп. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) Управлението и контрола на лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества се възлага с договор за управление, респ. за контрол, след решение на СОС.
(2) При лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност договорите за възлагане на управлението се сключват от името на дружеството, чрез кмета на Столична община по образец /Приложение № 3/.
(3) При лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета на директорите (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен чрез председателя на съвета на директорите по образец /Приложение № 4/.
(4) При лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление, договорите за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, се сключват от името на дружеството, чрез кмета на Столична община по образец /Приложение № 5/.
(5) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на лечебните заведения - общински еднолични дружества с ограничена отговорност, се възлага с договор за контрол, сключен от името на дружеството, чрез кмета на Столична община по образец /Приложение № 6/.
(6) Договорите по ал. 2 - ал. 5 се подписват в три еднообразни екземпляра - по един за дружеството, за лицето, на което е възложено управлението/контрола и за Столична община. Екземплярът за Столична община се съхранява в дирекция "Човешки ресурси".
(7) Договорите за управление и за контрол на лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества се сключват за срок не по-дълъг от 3 години.
(8) Ако в учредителния акт не е предвиден контрольор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по икономика и собственост или Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.
(9) Договорите за възлагане на управлението на дъщерни дружества - медицински центрове, създадени към лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества, се сключват от изпълнителния директор, съответно управителя на дружеството, чиято собственост е дъщерното дружество.
(10) Договорите за възлагане на управлението по ал. 9 при лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества - се сключват след решение на Съвета на директорите без провеждане на конкурс. При лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност - след решение на управителя без провеждане на конкурс.

Чл. 45. (1) Управлението на лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс по реда и при условията на Наредба № 9 от 26. 06. 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
(2) Конкурсите се провеждат на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл. 46, ал. 1, т. 2 и 3;
2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
3. събеседване с кандидатите.
(3) Изпълнителния директор, съответно управител на лечебното заведение предоставя задължително на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен в решението по чл. 46.


Чл. 46. (1) СОС, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебното заведение, взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението, което съдържа:
1. обект на конкурса;
2. изисквания към кандидатите;
3. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;
4. (изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) темите, предмет на събеседването;
5. дата, час и място на провеждане на конкурса;
6. (нова - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) място за обявяване на резултатите от конкурса.
(2) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Решението по ал. 1 се публикува в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на Столичен общински съвет, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.


Чл. 47. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) До участие в конкурса за управители, съответно изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове, се допускат лица, които отговарят на изискванията по чл. 38, ал. 1, т. 1.
(2) До участие в конкурса за възлагане на управлението на център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания, се допускат лица, които отговарят на изискванията по чл. 38, ал. 1, т. 2.


Чл. 48. (1) Едновременно с решението за обявяване на конкурса СОС назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав - членовете й, председателя и секретаря й.
(2) Комисията по ал. 1 е в състав от минимум 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина.
(3) Комисията:
1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса;
2. (отм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
3. разглежда постъпилите заявления, оценява разработката по чл. 45, ал. 2, т. 2 и провежда събеседването с кандидатите;
4. (изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) предлага за одобрение от СОС кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници.
(4) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора от състава й.
(5) (Доп. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове.
(6) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.
(7) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса и декларация за конфликт на интереси.


Чл. 49. В комисията за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общинските лечебни заведения като член задължително се привлича районният център по здравеопазване.


Чл. 50. (1) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва: плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие; плик № 2 съдържа разработката по чл. 45, ал. 2, т. 2.
(2) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
(3) За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.


Чл. 51. (1) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.
(2) Пликът с програмата по чл. 45, ал. 2, т. 2 се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени с решението на СОС.
(3) До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката по чл. 45, ал. 2, т. 2 не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на следните критерии:
1. (отм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
2. съответствие на проекта с нормативната уредба;
3. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
4. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
5. съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
6. логическа структура на разработката;
7. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
(4) Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:
1. (изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. способност да се планират и взимат управленски решения;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни способности и организационни способности;
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
(5) (Доп. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Оценката по ал. 3 и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите по ал. 3 и 4.
(6) Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата по чл. 45, ал. 2, т. 2 и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.


Чл. 52. (1) В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50, СОС прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по реда на чл. 46.
(2) В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията предлага на СОС да се удължи срокът за подаване на заявленията с 15 календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува по реда на чл. 46, ал. 2.
(3) В случаите, когато след удължаване на срока по ал. 2 няма кандидат, СОС прекратява процедурата по конкурса.
(4) Когато в деня, определен за провеждане на конкурса, не могат да бъдат изпълнени условията по чл. 48, ал. 4, СОС определя нова дата за провеждане на конкурса и уведомява кандидатите, подали заявления за участие.


Чл. 53. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса, комисията изготвя протокол, с който предлага за утвърждаване от Столичен общински съвет кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници.
(2) Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки по чл. 51, ал. 6, в срока по ал. 1 комисията изготвя и предлага за одобрение от Столичен общински съвет извършеното класиране.
(3) В случаите по ал. 2 окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки.
(4) Събеседването по ал. 3 се провежда от тричленна комисия, определена от Столичен общински съвет, която е различна от комисията по чл. 48, ал. 1.
(5) В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване комисията по ал. 4 изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от Столичен общински съвет извършеното класиране.


Чл. 54. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Предложеното от комисията класиране се утвърждава с решение на СОС на първото му заседание след провеждането на конкурса, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.


Чл. 55. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) В петдневен срок от публикуване на решението по чл. 54 комисията обявява класирането на определеното по реда на чл. 46, ал. 1, т. 6 място и уведомява участниците за това.


Чл. 56. (1) (Доп. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците могат да подават писмени възражения до СОС в тридневен срок от уведомяването им, но не по-късно от 10 дни от обявяване на класирането на определеното за това място.
(2) При провеждане на конкурс за възлагане управлението на общински лечебни заведения СОС се произнася по направените възражения на свое заседание.
(3) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Когато Столичен общински съвет установи, че възражението е основателно, той отменя предложеното класиране по чл. 53, ал. 1 или 5 и възлага на съответната комисия да проведе отново конкурса от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.


Чл. 56а. (Нов - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване на имуществото на лечебното заведение - общинско еднолично дружество с ограничена отговорност се възлага след провеждане на конкурс.
(2) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, взема решение за провеждане на конкурса по ал. 1, което съдържа:
1. обект на конкурса;
2. изисквания към кандидатите;
3. необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени;
4. теми на събеседването;
5. дата, час и място на провеждане на конкурса;
6. място за обявяване на резултатите от конкурса.
(3) Решението по ал. 1 се публикува по реда на чл. 46, ал. 2.
(4) Едновременно с решението за обявяване на конкурса СОС назначава комисия за организирането и провеждането на конкурса и определя нейния състав - членовете, председателя и секретаря й съобразно чл. 48, ал. 2.
(5) Комисията осъществява дейността си по реда на чл. 48, ал. 4 - 7.
(6) Комисията:
1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса;
2. изготвя и предоставя на кандидатите информация относно темите - предмет на събеседването;
3. разглежда постъпилите заявления и провежда събеседването с кандидатите;
4. предлага за одобрение от СОС кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.
(7) До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да притежават висше образование и имат най-малко пет години трудов и/или осигурителен стаж;
2. да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.
(8) В решението по ал. 1 могат да бъдат предвидени и допълнителни условия за участие в конкурса, свързани с образователната и професионалната квалификация на кандидатите.
(9) Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи, се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочва името на подателя, датата и часа на подаването му.

Чл. 56б. (Нов - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Конкурсът се провежда на два етапа:
1. проверка за съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания и документи по чл. 56а, ал. 2, т. 2 и 3;
2. събеседване с кандидатите.

Чл. 56в. (Нов - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.
(2) До събеседване се допускат кандидати, чиито документи отговорят на изискванията, определени с решението на СОС.
(3) Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:
1. степен на познаване на нормативната уредба;
2. представяне на състоянието и приоритетите на лечебното заведение;
3. способност за обективна преценка и представяне на адекватно решение на конкретен/ни проблем/и.
(4) Оценката от проведеното събеседване се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0.25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите по ал. 3.
(5) Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по-ниска от мн. добър 4.50.
(6) В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4.50 се прилагат правилата на чл. 52.

Чл. 56г. (Нов - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) В тридневен срок от приключване на конкурса за избор на контрольор комисията изготвя протокол, с който предлага за утвърждаване от Столичен общински съвет кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници.
(2) Когато двама или повече кандидати са получили най-високи и равни оценки, се прилагат правилата по чл. 53, ал. 2 - 5.
(3) Предложеното от комисията класиране се утвърждава с решение на СОС на първото му заседание след провеждането на конкурса, но не по-късно от едномесечен срок от получаването на решението на комисията.

Чл. 56д. (Нов - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) В петдневен срок от публикуване на решението по чл. 56г, ал. 3 комисията обявява класирането на определеното по реда на чл. 56а, ал. 1, т. 6 място и уведомява участниците за това.
(2) При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците могат да подават писмени възражения до СОС в тридневен срок от уведомяването им, но не по-късно от 10 дни от обявяване на класирането на определеното за това място.
(3) Когато СОС установи, че възражението е основателно, той отменя предложеното класиране и възлага на съответната комисия да проведе отново конкурс от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

Чл. 57. (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) В двуседмичен срок от датата на публикуване на решението на Столичен общински съвет на официалната интернет страница на Столичен общински съвет или от датата на вписване - за решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията, кметът на Столична община сключва договор за възлагане на управлението или за контрол на съответното лечебно заведение - еднолично търговско дружество с общинско имущество в капитала.
(2) При подписване на договорите по ал. 1 членовете на органите на управление или контрол представят в дирекция "Човешки ресурси" декларация за липсата на обстоятелства съответно по чл. 39, чл. 40, чл. 41, ал. 2 и чл. 42, ал. 1 и 4. Екземпляр от сключените договори се съхранява в дирекция "Човешки ресурси".
(3) Договорите по чл. 44, ал. 3 се сключват в срока по ал. 1, като при подписването им изпълнителният член представя на председателя на съвета на директорите декларация за липсата на обстоятелства по чл. 29 и чл. 42, ал. 1 и 4.
(4) При установено несъответствие по чл. 39, чл. 40, чл. 41, ал. 2, чл. 42, ал. 1 и 4, договорите се сключват в двуседмичен срок от отстраняване на пречките за това.
(5) Председателят на съвета на директорите представя в 7-дневен срок от сключването на договора по чл. 44, ал. 3 екземпляр от него в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община и копие в Дирекция "Икономика и търговска дейност".
(6) В случай, че в срока по ал. 1 договор за възлагане на управление или контрол не бъде сключен, кметът на Столична община, а при договорите по чл. 44, ал. 3 - председателят на съвета на директорите, уведомяват за това председателя на Столичен общински съвет.


Чл. 58. (1) В договора за управление или за контрол се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора.
(2) В договора за управление с членовете на съвета на директорите, се посочват видът и размерът на гаранцията, която те дават за своето управление.
(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора и след решението на Столичният общински съвет за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума


Чл. 59. (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) Органите на управление на общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества изготвят бизнес-план, който съдържа най-малко следната информация:
1. състояние на дружеството - анализ на активите и пасивите, приходите и разходите, паричните потоци, човешките ресурси и други;
2. цели и намерения за развитие на дружеството;
3. организационни и финансови мероприятия за постигане на целите и намеренията - необходими ресурси, инвестиционни разходи, в т.ч. със собствени средства;
4. очаквани резултати - приходи от оперативна дейност, печалба или намаляване на загуба, задължения, в т. ч. към финансови предприятия и други дългове.
(2) Проектът на бизнес-плана се публикува на официалната интернет-страница на дружеството, представя се до 31-ви март в Столичен общински съвет, на заместник кмета по направление "Столично общинско здравеопазване" и на дирекция "Икономика и търговска дейност" и се приема от СОС най-късно с приемането на годишния финансов отчет на дружеството.
(3) Органите на управление на общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества при необходимост могат да предложат на Столичен общински съвет да приеме изменение и допълнение на приетия бизнес-план.
(4) Годишният отчет за изпълнението на бизнес-плана е елемент от годишния доклад за дейността, който се приема от Столичен общински съвет с приемането на годишния финансов отчет на дружеството.
(5) Органите на управление на общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, представят на Столичен общински съвет, на заместник кмета по направление "Столично общинско здравеопазване" и на дирекция "Икономика и търговска дейност" писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация:
1. анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството;
2. анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-плана по показателите, заложени в него;
3. изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;
4. съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване;
5. информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.
(6) Органите за контрол на общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие представят на Столичен общински съвет и дирекция "Икономика и търговска дейност" писмен отчет за дейността си, който съдържа и информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството, оценка на изпълнението на бизнес-плана и на заложените в него мероприятия, съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване.


Чл. 60. (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по искане на Столичния общински съвет с предизвестие от 1 месец;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 39, 40 и 41;
7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.
8. при други условия, посочени в договора.
(2) Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока с решение на Столичния общински съвет, без предизвестие:
1. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба;
2. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него;
3. (нова - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) при системно неизпълнение на решенията на СОС;
4. (нова - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) при неизпълнение на икономическите показатели, определени в договорите за възлагане на управление или контрол.
(3) (Изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока без предизвестие от СОС, при условията на ал. 2.


Чл. 61. (1) Лицата, работещи по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговските дружества, се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване.
(2) Осигурителният доход, осигурителните вноски и разпределението им между осигурителя и осигурения се определят в размери и по ред, установени от закона.
(3) Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества и са осигурявани за всички осигурителни случаи, се зачита за осигурителен стаж.
(4) (Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Изпълнителните членове на съветите на директорите на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност имат право да ползват 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следваща година, както и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.

Раздел XIII.
Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.)


Чл. 62. (1) (Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала се определят в зависимост от използваемостта на болничните легла в %, приходите от медицинска дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност и счетоводен финансов резултат.
(2) (Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебни заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на показателите и критериите от таблиците, съгласно Приложение № 1 към Наредбата и определената стойност на една бална единица.
(3) (Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение, определено при една бална единица в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие.
(4) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
1. Изпълнителните членове на съветите на директорите на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения за болнична помощ имат право на възнаграждение, определено съгласно т. 9 от Приложение № 1.
2. Управителите на еднолични дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и лечебни заведения по чл. 26 и чл. 26а от Закона за лечебните заведения имат право на възнаграждение, определено съгласно т. 10 от Приложение № 1.
(5) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Месечното възнаграждение на изпълнителните членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, определено по реда на ал. 3 и 4, е окончателно и включва всички структурни елементи на брутната работна заплата.
(6) (Предишна ал. 4, доп. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества, получават месечно възнаграждение в размер на 70 % от възнаграждението по ал. 3 на членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества. Контрольорите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение в размер на 50% от възнаграждението по ал. 3 на управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност, като размерът му не може да бъде по-малък от една минимална работна заплата и по-голям от 2,5 минимални работни заплати за страната.
(7) (Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., предишна ал. 5 - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи се изчисляват месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие членовете на изпълнителните и контролните органи получават възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.
(8) (Предишна ал. 6, доп. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.
(9) (Нова - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., предишна ал. 7 - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност, имат право:
- да разходват средства на дружеството за представителни цели в размер до 0,02% от реализираните приходи, но не повече от 1000 лв. годишно, само при постигнат положителен финансов резултат.
(10) (Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., предишна ал. 8 - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Информация за определените възнаграждения се представят в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети в срок до края на месеца следващ отчетното тримесечие по Приложение № 2.

Раздел XIV.
Финансиране на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.)


Чл. 63. (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.) Източници за финансиране на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала могат да бъдат:
1. Националната здравноосигурителна каса;
2. републиканският и общинските бюджети;
3. доброволни здравноосигурителни фондове;
4. местни и чуждестранни юридически и физически лица.


Чл. 64. Приходите на лечебното заведение - еднолично търговско дружество с общинско имущество се формират чрез постъпления от:
1. договори за оказана медицинска помощ;
2. директни плащания от физически и юридически лица, както и по чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
3. възстановяване на направени разходи от трета страна;
4. целеви субсидии от републиканския бюджет, когато това е предвидено със Закона за държавния бюджет;
5. целеви субсидии от общинските бюджети, когато това е предвидено в тях;
6. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащото законодателство;
7. дарения, завещания, помощи и други източници.


Чл. 65. (1) В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения формират цена.
(2) Лечебните заведения - диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове и медико-дентални центрове разработват вътрешен правилник за разпределение на финансовите средства.


Чл. 66. (1) В стойността на оказаните медицински услуги не се включват разходи за обучение на студенти, специализанти и докторанти, за продължителна квалификация, както и за научни изследвания.
(2) Разходите по ал. 1 са обект на отделно договаряне между възложителя и лечебното заведение.


Чл. 67. (1) Държавата и общините могат да финансират общинските лечебни заведения чрез целеви субсидии, одобрени със Закона за държавния бюджет и с общинските бюджети.
(2) Целеви субсидии по ал. 1 се отпускат за:
1. придобиване на дълготрайни материални активи;
2. основен ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение;
3. информационни технологии и системи;
4. финансово оздравяване на лечебни заведения за болнична помощ;
5. лечебни заведения, които се намират в райони с повишен здравен риск.
(3) Финансирането на дейностите, свързани с инвестиционните разходи, може да се извършва съобразно общинското участие в капитала на лечебните заведения.


Чл. 68. (1) Столична община може да финансира лечебни заведения-търговски дружества за изпълнение на национални, регионални и общински здравни програми и проекти, както и за извършване на определени видове лечебна дейност, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, въз основа на договор.
(2) Финансирането на лечебните заведения от Столична община се извършва чрез сключване на договор между съответния общински орган и лечебното заведение. Договорите се сключват по образец, утвърден от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите и СОС.

Раздел XV.
Преходни и заключителни разпоредби


Чл. 69. (1) Прекратяването и ликвидацията на общинското лечебно заведение - търговско дружество се извършва при условията и по реда, предвиден в Търговския закон.


Чл. 70. При откриване на производство по несъстоятелност не се допуска запор върху парични средства като обезпечителна мярка по чл. 630, ал. 1, т. 4 и не се прилага разпоредбата на чл. 630, ал. 2 от Търговския закон.


Чл. 71. Срокът на ликвидацията не може да бъде по-дълъг от 18 месеца.


Чл. 72. (1) При вземане на решение за прекратяване на общинското лечебно заведение - еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност, СОС назначава ликвидатори и определя възнаграждението им, като кметът на Столична община сключва договор с тях.
(2) Ликвидаторите на общински лечебни заведения за болнична помощ са най-малко трима, от които поне един е с висше образование.


Чл. 73. (1) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(3) В договора с ликвидаторите се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата.
(4) (Нова - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Ликвидаторите отчитат пред Столичен общински съвет и Дирекция "Икономика и търговска дейност" резултатите от дейността си до 15-то число на месеца, следващ всяко тримесечие.
(5) (Нов - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Договорите с ликвидаторите се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. с решение на Столичния общински съвет;
4. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
5. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.
6. при други условия, посочени в договора.
7. При настъпване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за изпълнение на съответните функции, съгласно ал. 1 и 2.

Преходни и Заключителни разпоредби


Настоящата наредба влиза в сила в деня на приемането й от Столичен общински съвет.
(Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Неразделна част от Наредбата са приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и .


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


РЕШЕНИЕ № 441 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 20.07.2017 Г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. и доп. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., доп. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)


Показатели и критерии за определяне на балната оценка ( БО ) в лечебни заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала
 
1. Използваемост на болничните легла в % - определя се годишно
Критерии БО
1. До 70 0/о 0,5
2. Над 70 % до 80% 1,0
3. Над 80 % 1,5
Използваемостта на болничните легла се определя по данни от справка, представяна заедно с годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваша година.
 
2. Приходи от медицинска дейност - определя се годишно
Критерии БО
1. До 100 хил. лв. вкл. 1,5
2. Над 100 хил. лв. до 500 хил. лв. вкл. 2,0
3. Над 500 хил. лв. до 1000 хил. лв. вкл. 2,5
4. Над 1000 хил. лв. до 2500 хил. лв. вкл 3,0
5. Над 2500 хил. лв. до 5000 хил. лв. вкл. 3,5
6. Над 5000 хил. лв. 4,0
Приходите от медицинска дейност се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година и включват:
• приходи от НЗОК
• приходи от платени медицински услуги от пациенти
• приходи по договори за медицински услуги (договори с МЗ, СО и юридически лица)
 
3. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор - определя се годишно
Критерии БО
1. До 10 бр. персонал вкл. 1,0
2. Над 10 до 50 бр. персонал вкл. 1,5
3. Над 50 до 100 бр. персонал вкл. 2,0
4. Над 100 до 150 бр. персонал вкл. 2,5
5. Над 150 до 200 бр. персонал вкл. 3,0
6. Над 200 до 250 бр. персонал вкл. 4,0
6. Над 250 бр. персонал 4,5
Средносписъчния брой на персонала по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.
 
4. Коефициент (К) на финансова автономност - определя се годишно
Критерии БО
1. Под 0,5 0,0
2. От 0,5 до 1,0 0,5
3. Над 1,0 1,0
"К" на финансова автономност се определя като отношение на собствения капитал (раздел А на Пасива на баланса) към общата сума на пасивите (раздел Б + раздел В на Пасива на баланса) по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.
При изчисляване на пасивите се приспадат гаранционните депозити.
 
5. Коефициент (К) на ефективност на приходите от оперативната дейност - определя се годишно
Критерии БО
1. Над 0,99 0,0
2. От 0,99 до 0,80 0,5
3. Под 0,80 1,0
"К" на ефективност на приходите от оперативната дейност се определя като отношение на разходите от оперативната дейност към приходите от оперативната дейност по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.
 
6. Счетоводен финансов резултат - определя се тримесечно, с натрупване
Критерии БО
1. При фин. резултат загуба -1,0
3. При фин. резултат печалба 1,0
Печалба/загуба се определя от отчета за приходи и разходи, както следва:
- за I-во тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во тримесечие на текущата година;.
- за I-ро тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во полугодие на текущата година;
- за II-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за деветмесечието на текущата година;

- за IV-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за текущата година.

При изчисляване на печалбата от оперативна дейност се приспадат:

• приходите на дружествата, получени от продажба на дълготрайни материални и нематериални активи

• балансовата стойност на продадените активи.

 
7. При неспазване на сроковете за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване определената бална оценка се намалява с единица.
 

8. Полученото месечно възнаграждение, съгласно горните показатели и критерии (т. 1 - т. 7) не може да бъде по-малко от средната работна заплата за дружеството.

 

9. Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове, на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения за болнична помощ получават възнаграждение за положения труд по чл. 42, ал. 2 от настоящата наредба в размер, определен на база часова ставка съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата на съответното лечебно заведение, но не повече от стойността на 0,1 бална единица за всеки отработен час.

 

10. (доп. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност - лечени заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и лечебни заведения по чл. 26 и чл. 26а от Закона за лечебните заведения получават възнаграждения за положения труд по чл. 42, ал. 2 от настоящата наредба в размер, определен на база часова ставка съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата на съответното лечебно заведение, но не повече от стойността на 0,05 бална единица за всеки отработен час.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., доп. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)


СПРАВКА

за образуване на балните оценки и брутните възнаграждения на изпълнителните и контролни органи на ............................................................

за ........................................ тримесечие на 20......... година

 

Показател

Размер

БО

1.

Използваемост на болничните легла в %

 

 

 

по данни от справка към годишния отчет към 31.12. на предходната година

 

 

2.

Приходи от медицинска дейност

 

 

 

по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година (приходите от медицинска дейност включват: приходи от НЗОК; приходи от платени медицински услуги от пациенти; приходи от договори за медицински услуги - договори с МЗ, СО и юридически лица)

 

 

3.

Средносписъчен брой на персонала по трудов договор

 

 

 

по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година

 

 

4.

Коефициент на финансова автономност

 

 

 

по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година

 

 

 

Отношение на собствен капитал (раздел А на Пасива на баланса) към общата сума на пасивите (раздел Б + раздел В на Пасива на баланса)

 

 

 

(при изчисляване на пасивите се приспадат гаранционните депозити)

 

 

5.

Коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност

 

 

 

по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година

 

 

 

Отношение на разходите от оперативна дейност към приходите от оперативна дейност

 

 

6.

Счетоводен финансов резултат

 

 

 

определя се от отчета за приходи и разходи както следва:

 

 

 

- за I-во тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I- во тримесечие на текущата година;

 

 

 

- за I-ро тримесечие на текущата година въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во полугодие на текущата година;

 

 

 

- за II-то тримесечие на текущата година въз основа на отчета за приходи и разходи за деветмесечието на текущата година;

 

 

 

- за IV-то тримесечие на текущата година въз основа на отчета за приходи и разходи за текущата година.

 

 

 

(при изчисляване на счетоводния финансов резултат се приспадат приходите, получени от продажба на ДМА и ДНМА и балансовата стойност на продадените активи)

 

 

8.

Спазени/неспазени срокове

 

 

 

за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване

 

 

9.

Обща бална оценка

X

 

11.

Брутно месечно възнаграждение

 

X

 

за изпълнителния директор на ЕАД или управителя на ЕООД се изчислява въз основа на балната оценка за предходното тримесечие и минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие

 

 

12.

Поименно брутно месечно възнаграждение

 

X

 

за членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни директори на ЕАД или контрольора на ЕООД се изчислява в размер на 70%/50% от възнаграждението на изпълнителния директор за ЕАД или управителя за ЕООД

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

 

13.

Брутно месечно възнаграждение за упражняване на лекарска специалност по чл. 42, ал. 2 от Наредбата

 

Х

 

от изпълнителния директор на ЕАД - лечебни заведения за болнична помощ или управителя на ЕООД - лечебни заведения за болнична помощ

   

 

 

Гл. счетоводител:

Изп. директор /управител/:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 44, ал. 2

(Изм. - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)

 

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА .................." ЕООД - ЛЕЧЕБНО

ЗАВЕДЕНИЕ

 

Днес, ....................... г., в град София се сключи настоящия договор за възлагане на управлението на .................................. ЕООД.

СТРАНИ:

"...................................." ЕООД, ЕИК - ........................, на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с Решение № по Протокол № ............... г. на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 44, ал. 1 и 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения и чрез Кмета на Столична община - ........................... представляващ едноличния собственик на капитала - Столична община от една страна, наричана за краткост "ДОВЕРИТЕЛ" и ...................................., ЕГН- ..........................., лична карта № ......................., изд. на ............. г. от МВР - ....................., живущ/а в гр. ...................., ул. "..................." № ......, от друга страна, наричан/а за краткост "УПРАВИТЕЛ".

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Дружеството възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и стопанисва "...................." ЕООД с общинско имущество, в съответствие с действащото законодателство.

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Този договор се сключва за срок от ...................., считано от ................... г. - датата на вписване на Решение № ............ по Протокол № ......... г. на Столичен общински съвет в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

 

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя на УПРАВИТЕЛЯ управлението на "........................." ЕООД, като осигурява подходящи условия за осъществяването на правата и задълженията поети с този договор.

Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ чрез Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, има право:

1. на свободен достъп до всички работни места в дружеството при спазване на действащото законодателство;

2. да изисква и получава необходимата му информация за дружеството;

3. да определя срок, в който УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да взема или предложи мерки за отстраняване на недостатъците в работата, когато резултатите от отделните етапи не отговарят на предварително определените в договора;

4. да определя инвестиционната политика на дружеството и да следи за изпълнението и.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 5. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да управлява дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет;

2. да уведомява незабавно в писмена форма ДОВЕРИТЕЛЯ за нововъзникнали обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

3. да организира управлението на дружеството, като утвърждава вътрешнонормативната уредба и определя управленската и организационна структура на дружеството;

4. Да изготвя бизнес-план за целите и намеренията за развитие на дружеството, организационни и финансови мероприятия за постигането им и очакваните резултати през текущата година;

5. Да представя бизнес-плана по т. 4 до 31-ви март на текущата година в Столичен общински съвет, на заместник кмета по Направление "Столично общинско здравеопазване" и на Дирекция "Икономика и търговска дейност".

6. Да представя на Столичен общински съвет, на заместник кмета по Направление "Столично общинско здравеопазване" и на Дирекция "Икономика и търговска дейност" в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация:

- анализ на финансовото и икономическо състояние на дружеството;

- анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес - плана по показателите, заложени в него;

- изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;

- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;

информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения;

7. Да представя до 31-ви март годишен отчет за изпълнение на бизнес-плана за предходната година /като елемент на годишния доклад за дейността на дружеството/;

8. Да отчита изпълнението, респ. етапа на изпълнение на взетите от Столичен общински съвет решения до 10-то число на всеки месец, като представя информация в съответната дирекция на общинската администрация, чрез която решенията са изпратени за изпълнение.

Чл. 6. УПРАВИТЕЛЯТ има право:

1. да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала на дружеството при спазване на действащото законодателство;

2. да бъде осигурен за всички осигурителни случаи, съгласно действащите нормативни актове за държавно обществено осигуряване;

3. да разходва средства на дружеството за представителни цели, в размер до 0,02% от реализираните приходи, но не повече от 1000 лв. годишно, само при постигнат положителен финансов резултат;

4. да повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение, като разходите са за сметка на дружеството. Когато обучението е свързано с отсъствие от работа, то е за сметка на платените неприсъствени дни, определени в този договор;

5. да ползва всички придобивки за трудовия колектив на дружеството, предвидени в колективния трудов договор, с изключение на тези, които съгласно действащата нормативна уредба са елемент на брутното трудово възнаграждение;

6. да упражнява лекарската си специалност за не повече от 30 часа месечно, както и при спешни случаи. Същият не може да бъде включван в екипи по избор на пациента. Дейността по изречение първо може да извършва в случай, че не пречи на изпълнението на основните му задължения като УПРАВИТЕЛ.

Чл. 7. УПРАВИТЕЛЯТ няма право:

1. да се разпорежда с интелектуалната собственост на дружеството;

2. докато е в сила настоящият договор, да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато те извършват сходна дейност с тази на дружеството, да е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община или район; да е държавен служител или да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация;

3. да огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 /три/ години след прекратяването му;

4. да бъде едновременно в трудови правоотношения с дружеството, чието управление му е възложено с този договор;

5. да решава въпроси, които са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет.

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 8. /1/ Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ се определя съобразно чл. 62 и Приложение № 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

/2/ УПРАВИТЕЛЯТ няма право да получава друго възнаграждение от дружеството, освен определеното в този договор.

/3/ Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ се изчислява месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие УПРАВИТЕЛЯТ получава възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

/4/ Информация за определените възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети /в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие/ по Приложение № 2 към чл. 62 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

Чл. 9. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на разходите на дружеството. То се облага с данък, съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 10. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява задължително за всички осигурителни социални рискове и подлежи на задължително здравно осигуряване.

Чл. 11. ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ и не го компенсира при липса на средства за работна заплата в дружеството.

Чл. 12. В случаите на временна нетрудоспособност, поради заболяване, на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща парично обезщетение, съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 13. За времето на ползване на платените неприсъствени дни по чл. 16 от договора, на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща възнаграждение, съгласно действащата нормативна уредба.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. /1/ Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

/2/ Договорът се прекратява преди изтичане на срока:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на УПРАВИТЕЛЯ с предизвестие не по-малко от 3 (три) месеца;

3. с решение на Столичния общински съвет с предизвестие от 1 (един) месец;

4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;

5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за УПРАВИТЕЛЯ за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения;

7. поради фактическа невъзможност на УПРАВТЕЛЯ да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

/3/ Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока с решение на Столичния общински съвет, без предизвестие:

1. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на наредбата;

2. при извършване на действия или бездействие на УПРАВИТЕЛЯ, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него.

3. при системно неизпълнение решения на Столичен общински съвет, засягащи дейността на дружеството.

/4/ Договорът се прекратява и в случай, че съдът отмени уволнението на предишния управител на дружеството и го възстанови на работа. В този случай договорът се прекратява от деня, в който възстановеният заеме длъжността.

УПРАВИТЕЛЯТ има право да получи само дължимото възнаграждение до деня на прекратяване на договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. При подписване на договора УПРАВИТЕЛЯТ представя в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

Чл. 16. УПРАВИТЕЛЯТ има право на 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следващата календарна година и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.

Чл. 17. УПРАВИТЕЛЯТ сам определя периода за ползване на платените неприсъствени дни в рамките на всяка година. В този случай УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да определи писмено длъжностно лице от дружеството, което да го замества за периода на неговото отсъствие.

Чл. 18. УПРАВИТЕЛЯТ ползва всички права за командироване в страната и в чужбина и се отчита, съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

Чл. 20. /1/ Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

/2/ Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

Чл. 21. Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Столична община, за дружеството и за УПРАВИТЕЛЯ.

 

            УПРАВИТЕЛ:                                                      ДОВЕРИТЕЛ:

            /...................../                                                        /......................./

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 44, ал. 3

(Ново - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)

 

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО

ДРУЖЕСТВО "............................" ЕАД - ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

 

Днес, ........................ година, в гр. София се сключи настоящия договор за възлагане на управлението на "................................" ЕАД.

СТРАНИ:

".................." ЕАД, ЕИК - ......................., на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с Решение № ..................... по Протокол № ............... от ........... г. на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 44, ал. 1 и 3 от Наредбата за общинските лечебни заведения, чрез Председателя на съвета на директорите на дружеството - ......................., съгласно Решение ................ по Протокол № ..................... от ..................... г. на Съвета на директорите на "................" ЕАД, от една страна, наричана за краткост "ДОВЕРИТЕЛ" и

........................ , ЕГН - ...................... , лична карта № ...................., изд. на ................. г. от МВР - гр. ...................., живущ/а в град ..........................., ул. "................" № ..............., като Изпълнителен член на Съвета на директорите, от друга страна, наричан/а за краткост "ДОВЕРЕНИК".

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Дружеството възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да управлява и стопанисва "..............." ЕАД с общинско имущество в съответствие с действащото законодателство.

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от ................., считано от .................... г. - датата на вписване на Решение № ............... по Протокол № ...... от ................ г. на Столичен общински съвет в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя управлението на дружеството на ДОВЕРЕНИКА, като ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "........................" ЕАД с общинско имущество.

Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ упражнява контрол върху дейността на ДОВЕРЕНИКА пряко и чрез Съвета на директорите на дружеството. При констатирани недостатъци в работата, ДОВЕРИТЕЛЯТ определя срокове, в рамките на които ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да предприеме мерки за отстраняването им.

Чл. 5. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да следи и контролира дейността на дружеството. Той има право на свободен достъп до всички работни места без да създава пречки в управлението на дружеството.

Чл. 6. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да изисква информация за дейността на дружеството и изпълнението на настоящия договор, като следи и контролира изпълнението на поетите по договора задължения и поставената от Столичен общински съвет бизнес задача.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 7. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен:

1. Да управлява дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

2. Да организира управлението на дружеството, като определя вътрешната му управленска и организационна структура и утвърждава цялата вътрешнонормативна уредба, в съответствие с действащото законодателство.

3. Да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала на дружеството при спазване на действащото законодателство.

4. Да организира и управлява дейността на дружеството съобразно изискванията на пазара, финансовите, трудовите, материално-технически ресурси и добрата търговска практика.

5. Да изготвя и внася за разглеждане предложения до Съвета на директорите, за отстраняване на всички възникнали нередности, касаещи дейността на дружеството.

6. Да изготвя бизнес-план за целите и намеренията за развитие на дружеството, организационни и финансови мероприятия за постигането им и очакваните резултати през текущата година;

7. Да представя бизнес-плана по т. 6 до 31-ви март на текущата година в Столичен общински съвет, на заместник кмета по Направление "Столично общинско здравеопазване" и на Дирекция , Икономика и търговска дейност''.

8. Да представя на Столичен общински съвет, на заместник кмета по Направление "Столично общинско здравеопазване" и на Дирекция "Икономика и търговска дейност" в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, писмен отчет за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

- анализ на финансовото и икономическо състояние на дружеството;

- анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес плана по показателите, заложени в него;

- изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;

- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;

- информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения;

9. Да представя до 31-ви март годишен отчет за изпълнение на бизнес-плана за предходната година /като елемент на годишния доклад за дейността на дружеството/;

10. Да отчита изпълнението, респ. етапа на изпълнение на взетите от Столичен общински съвет решения до 10-то число на всеки месец, като представя информация в съответната дирекция на общинската администрация, чрез която решенията са изпратени за изпълнение.

11. При подписване на договора да представи на Председателя на Съвета на директорите декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 39 и чл. 42, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

12. Докато е в сила настоящият договор, да не извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да не участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, както и да не заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато те извършват сходна дейност с тази на дружеството, да не е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община или район; да не е държавен служител или да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация; да не огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 /три/ години след прекратяването му; да не бъде едновременно в трудови правоотношения с дружеството, чието управление му е възложено с този договор.

13. Да не решава въпроси, които са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет или Съвета на директорите.

Чл. 8. /1/ ДОВЕРИТЕЛЯТ определя възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА съобразно чл. 62 и Приложение № 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

/2/ Възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се изчислява месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие ДОВЕРЕНИКЪТ получава възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

/3/ Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

/4/ Информация за определените възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети /в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие/ по Приложение № 2 към чл. 62 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

/5/ При командировка в страната или в чужбина, ДОВЕРЕНИКЪТ ползва правата и задълженията по Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

/6/ ДОВЕРЕНИКЪТ има право да разходва средства на дружеството за представителни цели в размер до 0,02% от реализираните приходи, но не повече от 1000 лв. годишно, само при постигнат положителен финансов резултат.

Чл. 9. /1/ Възнаграждението за първите три месеца има характер на гаранция по

чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и се внася в обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството с месечно олихвяване.

/2/ Гаранцията по ал. 1 на този член се връща на ДОВЕРЕНИКА след прекратяването на договора с него и решение на Столичен общински съвет за освобождаването му от отговорност, като подлежат на връщане и лихвите върху внесената сума.

Чл. 10. /1/ ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА и не го компенсира при липса на средства в дружеството, т.е. при постигнати лоши стопански резултати.

/2/ При неизпълнение на задълженията си по договора, ДОВЕРЕНИКЪТ дължи обезщетение за вреди и пропуснати ползи.

Чл. 11. ДОВЕРЕНИКЪТ се осигурява като ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за всички осигурителни социални рискове, съобразно действащите нормативни актове и подлежи на задължително здравно осигуряване.

Чл. 12. ДОВЕРЕНИКЪТ има право да упражнява лекарската си специалност за не повече от 30 часа месечно, както и при спешни случаи. Същият не може да бъде включван в екипи по избор на пациента. Дейността по изречение първо може да извършва в случай, че не пречи на изпълнението на основните му задължения, като изпълнителен член на Съвета на директорите.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. /1/ Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

/2/ Договорът се прекратява преди изтичане на срока:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на ДОВЕРЕНИКА с предизвестие не по-малко от 3 (три) месеца;

3. с решение на Столичния общински съвет с предизвестие от 1 (един) месец;

4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;

5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за ДОВЕРЕНИКА за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 39 от Наредбата за общинските лечебни заведения;

7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

/3/ Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока с решение на Столичния общински съвет, без предизвестие:

1. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на наредбата;

2. при извършване на действия или бездействие на ДОВЕРЕНИКА, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него;

3. при системно неизпълнение на решенията на Столичен общински съвет, засягащи дейността на дружеството и писмените указания на Столична община;

4. при неизпълнение на икономическите показатели, определени в договора.

/4/ Договорът се прекратява и в случай, че съдът отмени уволнението на предишния ръководител на дружеството и го възстанови на работа. В този случай договорът се прекратява от деня, в който възстановеният заеме длъжността.

ДОВЕРЕНИКЪТ има право да получи само дължимото възнаграждение до деня на прекратяване на договора.

 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. При подписване на договора ДОВЕРЕНИКЪТ представя на Председателя на Съвета на директорите декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 39 и чл. 42, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

Чл. 15. ДОВЕРЕНИКЪТ има право на 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни.

Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следващата календарна година и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.

Чл. 16. ДОВЕРЕНИКЪТ сам определя периода за ползване на платените неприсъствени дни в рамките на всяка година. В този случай ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да определи писмено длъжностно лице от дружеството, което да го замества за периода на неговото отсъствие.

Чл. 17. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

Чл. 18. /1/ Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни, като екземпляр от сключеното споразумение се представя в Столична община.

/2/ Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

/3/ Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на ДОВЕРЕНИКА от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един

за Столична община, за дружеството и за ДОВЕРЕНИКА.

 

                     ДОВЕРЕНИК:                                  ДОВЕРИТЕЛ:

                    ..........................                                   .......................

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към чл. 44, ал. 4

(Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)

 

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО

ДРУЖЕСТВО "......................." ЕАД - ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

 

Днес, .............. година, в гр. София се сключи настоящия договор за възлагане на управлението на "................................" ЕАД.

СТРАНИ:

"......................." ЕАД, ЕИК - ................., на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с Решение № ................. по Протокол № .......... от ............. г. на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 44, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения и чрез Кмета на Столична община - ..............., представляващ едноличния собственик на капитала - Столична община, от една страна, наричана за краткост "ДОВЕРИТЕЛ" и

........................, ЕГН - ......................, лична карта № .............., изд. на ................ г. от МВР - гр. ..................., живущ/а в град ...................., ул. "............" № .........., като Член на Съвета на директорите, от друга страна, наричан/а за краткост "ДОВЕРЕНИК".

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Дружеството възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да управлява и стопанисва "..........." ЕАД с общинско имущество в съответствие с действащото

законодателство.

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от ..........................., считано от. ............... г. - датата на вписване на Решение № ............... по Протокол № ........ от ................. г. на Столичен общински съвет в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя на ДОВЕРЕНИКА управлението на ".........." ЕАД, като осигурява подходящи условия за осъществяване на правата и задълженията, поети с този договор.

Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ чрез Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството има право:

1. на свободен достъп до всички работни места в дружеството при спазване на действащото законодателство;

2. да изисква и получава необходимата му информация за дружеството;

3. при констатирани недостатъци в работата да определи срокове в рамките на които ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да предприеме мерки за отстраняването им;

4. да определя инвестиционната политика на дружеството и да следи за изпълнението й.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 5. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен:

1. Да управлява дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

2. Да организира управлението на дружеството, като определя вътрешната му управленска и организационна структура и утвърждава цялата вътрешнонормативна уредба, в съответствие с действащото законодателство.

3. Да организира и управлява дейността на дружеството съобразно изискванията на пазара, финансовите, трудовите, материално-технически ресурси и добрата търговска практика.

4. Да изготвя бизнес-план за целите и намеренията за развитие на дружеството, организационни и финансови мероприятия за постигането им и очакваните резултати през текущата година;

5. Да представя бизнес-плана по т. 6 до 31-ви март на текущата година в Столичен общински съвет, на заместник кмета по Направление "Столично общинско здравеопазване" и на Дирекция "Икономика и търговска дейност".

6. Да представя на Столичен общински съвет, на заместник кмета по Направление "Столично общинско здравеопазване" и на Дирекция , Икономика и търговска дейност" в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, писмен отчет за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

- анализ на финансовото и икономическо състояние на дружеството;

- анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес плана по показателите, заложени в него;

- изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;

- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;

- информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения;

7. Да представя до 31-ви март годишен отчет за изпълнение на бизнес-плана за предходната година /като елемент на годишния доклад за дейността на дружеството/;

8. При командировка в страната или в чужбина, ДОВЕРЕНИКЪТ ползва правата и задълженията по Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

9. При подписване на договора да представи в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 39 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

10. Докато е в сила настоящият договор, да не извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да не участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато те извършват сходна дейност с тази на дружеството, да не е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник- кмет на община, секретар на община или район; да не е държавен служител или да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация; да не огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 /три/ години след прекратяването му; да не бъде едновременно в трудови правоотношения с дружеството, чието управление му е възложено с този договор.

11. Да не решава въпроси, които са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет.

Чл. 6. /1/ ДОВЕРИТЕЛЯТ определя възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА съобразно

чл. 62 и Приложение № 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

/2/ Възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се изчислява месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие ДОВЕРЕНИКЪТ получава възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

/3/ Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

/4/ Информация за определените възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети /в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие/ по Приложение № 2 към чл. 62 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

Чл. 7. /1/ Възнаграждението за първите три месеца има характер на гаранция по

чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и се внася в обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството с месечно олихвяване.

/2/ Гаранцията по ал. 1 на този член се връща на ДОВЕРЕНИКА след прекратяването на договора с него и решение на Столичен общински съвет за освобождаването му от отговорност, като подлежат на връщане и лихвите върху внесената сума.

Чл. 8. ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА и не го компенсира при липса на средства в дружеството, т.е. при постигнати лоши стопански резултати.

Чл. 9. ДОВЕРЕНИКЪТ се осигурява като ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за всички осигурителни социални рискове, съобразно действащите нормативни актове и подлежи на задължително здравно осигуряване.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. /1/ Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

/2/ Договорът се прекратява преди изтичане на срока:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на ДОВЕРЕНИКА с предизвестие не по-малко от 3 (три) месеца;

3. с решение на Столичния общински съвет с предизвестие от 1 (един) месец;

4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;

5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за ДОВЕРЕНИКА за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 39 от Наредбата за общинските лечебни заведения;

7. поради фактическа невъзможност на ДОВЕРЕНИКА да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

/3/ Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока с решение на Столичния общински съвет, без предизвестие:

1. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба;

2. при извършване на действия или бездействие на ДОВЕРЕНИКА, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него.

3. при системно неизпълнение на решенията на Столичен общински съвет, засягащи дейността на дружеството и писмените указания на Столична община;

4. при неизпълнение на икономическите показатели, определени в договора.

 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

Чл. 12. /1/ Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

/2/ Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

/3/ Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на ДОВЕРЕНИКА от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Столична община, за дружеството и за ДОВЕРЕНИКА.

 

                     ДОВЕРЕНИК:                                  ДОВЕРИТЕЛ:

                    ..........................                                   .......................

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 44, ал. 5

(Изм. - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)

 

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ".................." ЕООД - ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

 

Днес, ....................... г. в гр. София се сключи настоящия договор за възлагане на контрола на "........................" ЕООД.

СТРАНИ:

"....................." ЕООД, ЕИК - ......................., на основание чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, във връзка с Решение № ............... по Протокол № ............... г. на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 44, ал. 1 и 5 от Наредбата за общинските лечебни заведения и чрез кмета на Столична община - ................., представляващ едноличния собственик на капитала - Столична община, от една страна, наричана за краткост "ДОВЕРИТЕЛ"

и

......................., ЕГН-........................, лична карта № .............................. изд. на ............... г. от МВР - ..............., живущ/а в гр. ..................... ул. ".................................." № ...................., наричан/а за краткост "КОНТРОЛЬОР".

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а КОНТРОЛЬОРЪТ приема да осъществява контрол за опазване имуществото на ............." ЕООД в съответствие с действащите нормативни актове.

 

II.CPOK НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок.........................., считано от влизане в сила на Решение № ............................. по Протокол № ...........от ...... г. на Столичен общински съвет.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ осигурява достъп на КОНТРОЛЬОРА до всички работни места и до необходимата му информация за дружеството, в изпълнение на задълженията му по този договор.

Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква информация за дейността на КОНТРОЛЬОРА и констатациите му при осъществявания контрол.

Чл. 5. ДОВЕРИТЕЛЯТ може да определя срок, в рамките на който КОНТРОЛЬОРЪТ е длъжен да го информира за причините и да предложи мерки за отстраняване на недостатъци в дейността на управителя на дружеството.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЬОРА

Чл. 6. КОНТРОЛЬОРЪТ е длъжен да следи за законосъобразното и ефективно упражняване на предоставените от доверителя на управителя правомощия по отношение на:

1. Сключване и изпълнение на договори за продажба, отдаване под наем или придобиване на дълготрайни активи на дружеството и други.

2. Сключване на договори за кредити за дружеството, както и целевото им разходване.

3. Подготовка и сключване на колективния трудов договор с легитимните синдикални организации в дружеството.

4. Сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, налагане на дисциплинарни наказания, стимулиране и командироване на работещите в дружеството.

5. Утвърждаване на управленската и организационната структури и вътрешнонормативната уредба на дружеството.

6. Разходвани от управителя средства за представителни цели, за тържества и подаръци.

7. Командировки на управителя в страната и в чужбина.

8. Установяване, разходване и регулиране на средствата за работна заплата в дружеството.

9. Откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества.

10.Спонсорство, дарителство, поемане на кредитни гаранции спрямо други физически или юридически лица.

11. Поетапното изпълнение на бизнес-плана на управителя.

12. Преоценка на имуществото на дружеството.

13. Да утвърждава месечните справки за изработените часове от управителя, съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

Чл. 7. /1/ В срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие и след приключване на финансовата година КОНТРОЛЬОРЪТ е длъжен да представи на Столичен общински съвет и на Дирекция "Икономика и търговска дейност" писмен отчет за работата си, който съдържа:

- анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството;

- анализ и оценка на степента на изпълнението на бизнес-плана по показателите, заложени в нея;

- мероприятия, осигуряващи изпълнението на бизнес -плана;

- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;

- информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.

/2/ В отчета по ал. 1 се включва и изпълнението на задълженията по чл. 6.

Чл. 8. КОНТРОЛЬОРЪТ има право на свободен достъп до всички работни места в дружеството.

Чл. 9. КОНТРОЛЬОРЪТ има право да изисква и получава от управителя необходимата му информация, дружествени документи, договори, програми, справки, отчети и др.

Чл. 10. КОНТРОЛЬОРЪТ има право да участва като наблюдател в заседанията на помощния консултативен орган в дружеството /ако има такъв/, в преговорите със синдикалните организации в дружеството, както и в преговори с външни клиенти и кредитори.

Чл. 11. КОНТРОЛЬОРЪТ няма право, докато е в сила настоящия договор, да е управител, заместник и наето лице в дружеството; да е съпруг, роднина по права линия и по съребрена линия до трета степен на горните лица; да е лишен с присъда от правото да заема материалноотчетническа длъжност; да е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество, да е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район, да е държавен служител или да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

Чл. 12. КОНТРОЛЬОРЪТ няма право да огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 (три) години след прекратяването му.

Чл. 13. При подписване на договора КОНТРОЛЬОРЪТ представя в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 41 от Наредбата за общинските лечебни заведения .

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА КОНТРОЛЬОРА

Чл. 14. /1/ Възнаграждението на КОНТРОЛЬОРА се определя съобразно чл. 62, ал. 6 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

/2/ Възнаграждението на КОНТРОЛЬОРА се изчислява месечно.

/3/ Информация за определените възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети /в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие/ по Приложение № 2 към Наредбата за общинските лечебни заведения.

Чл. 15. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството и се облагат с данък, съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 16. КОНТРОЛЬОРЪТ се осигурява задължително за всички осигурителни социални рискове и подлежи на задължително здравно осигуряване.

 

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. /1/ Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

/2/ Договорът се прекратява преди изтичане на срока:

а/ по взаимно съгласие;

б/ по искане на КОНТРОЛЬОРА с предизвестие не по-малко от 3 месеца;

в/ с решение на Столичен общински съвет;

г/ при преобразуване, приватизация или прекратяване на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала;

д/ в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

е/ при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за КОНТРОЛЬОРА за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 41 от Наредбата за общинските лечебни заведения (НОЛЗ);

ж/ поради фактическа невъзможност на КОНТРОЛЬОРА да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

Чл. 19. /1/ Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

/2/ Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

Чл. 20. Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на КОНТРОЛЬОРА от датата на

публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Столична община, за дружеството и за КОНТРОЛЬОРА.

 

                     КОНТРОЛЬОР:                                  ДОВЕРИТЕЛ:

                    ..........................                                     .......................

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

(Ново - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

 

 Утвърдил:

                /председател на СД/контрольор/

 

 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ОТ ......................................................................................... -

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР / УПРАВИТЕЛ

НА ........................................................................

 

 

1.

- Име на пациента;

- Възраст;

- № на история на заболяването или история на бременността, или история на раждането;

- № на оперативния протокол - за оперативни интервенции;

- Вид на оперативната интервенция;

- Продължителност на оперативната интервенция;

- Екип;

2.

- Име на пациента;

- Възраст;

- № на история на заболяването или история на бременността, или история на раждането;

- № на оперативния протокол - за оперативни интервенции;

- Вид на оперативната интервенция;

- Продължителност на оперативната интервенция;

- Екип;

 

Общ брой изработени часове през месец .......................:

 

Дата:                                                                                      Подпис: 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А

(Ново - Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

 

 

Утвърдил:

                /контрольор/

 

Приложение № ........... към Наредба за общинските лечебни заведения

 

 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ОТ ......................................................................................... -

УПРАВИТЕЛ НА ........................................................................

 

 

1.

- Име на пациента;

- Възраст;

- № на амбулаторния лист;

- Вид на извършен преглед - първичен, вторичен; по НЗОК; платен;

- Продължителност на извършения преглед/консултация.

2.

- Име на пациента;

- Възраст;

- № на амбулаторния лист;

- Вид на извършен преглед - първичен, вторичен; по НЗОК; платен;

- Продължителност на извършения преглед/консултация.

 

Общ брой изработени часове през месец .......................:

 

Дата:                                                                                      Подпис:

 
ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

(Нов - Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.)

Днес ...............20 ......г. в гр. София, между.......... ЕООД, ЕИК ................................., със седалище и адрес на управление гр. София, .................................................. представлявано от управителя на Дружеството ................................, ЕГН ........................, от една страна, наричана НАЕМОДАТЕЛ, и от друга - ..........................................., ЕГН .................., действащ в качеството си на.......................... ЕИК.................., със седалище и адрес на управление гр. София, ............................... .......................................) наричан(а) НАЕМАТЕЛ/НАЕМАТЕЛИТЕ,
в изпълнение на Решение № по Протокол № на СОС (когато договорът за наем е със срок над 3 години) ИЛИ в изпълнение па Решение № по Протокол № на управителя (когато договорът за наем е със срок до 3 години) и на основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения, се сключи настоящият договор с лице, ползващо преференциални условия по реда на чл. 102, ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ за следното: ИЛИ на основание чл. 22, ал. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.
Чл. 1./span>. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя за ползване под наем на НАЕМАТЕЛЯ помещение, представляващо ............................, находящо се в сградата на ..................... в гр. София, жк ...................., ул. ...................................................., със застроена площ от..................... кв. м, при граници: .............., както и помещения за общо ползване (.................................) и припадащите им се идеални части от общите части на сградата.
Чл. 2./span>. Помещението ще се ползва от НАЕМАТЕЛЯ//НАЕМАТЕЛИТЕ съгласно обичайното му предназначение, а именно: за осъществяване на извънболнична първична медицинска/стоматологична помощ.
Чл. 3./span>. Помещението се предава от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ с протокол-опис, в който се описва неговото състояние.
Чл. 4./span>. Договорът е със срок от ........................ години и влиза в сила от датата на подписването му.
II. НАЕМНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 5./span>. (1) Наемната цена, е в размер на ..................... лв. (.............................................................. лева), определена по реда на ................., платима ежемесечно до 20-то число на текущия месец по сметка .....................................
Върху същата се начислява дължимия ДДС.
(2) В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
Чл. 6./span>. (1) При сключване на настоящия договор за наем НАЕМАТЕЛЯТ внася по сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит в размер на .............. лв. (........................................... лева), който да служи като обезпечение за неплатен наем и неплатени от НАЕМАТЕЛЯ разходи, свързани с ползването на имота, посочени в чл. 5, ал. 2 от договора и евентуални претенции на експлоатационните дружества и доставчици на услуги към НАЕМОДАТЕЛЯ, като в случай, че обезщетението се окаже недостатъчно за покриване на неплатените задължения, НАЕМАТЕЛЯТ дължи и разликата.
(2) При прекратяване на настоящия договор за наем, внесената като депозит сума се възстановява на НАЕМАТЕЛЯ в 30 (тридесет) дневен срок след удостоверяване, че НАЕМАТЕЛЯТ е погасил всички свои задължения от наем, разходи, свързани с ползването на имота, посочени в чл. 5, ал. 2 от договора и евентуални претенции на експлоатационните дружества и доставчици на услуги към НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл. 7./span>. При изменение на нормативната уредба, наемната цена се актуализира с влизането в сила на изменението, за което НАЕМОДАТЕЛЯТ и НАЕМАТЕЛЯТ сключват допълнително споразумение към настоящия договор.
Чл. 8./span>. Не се допуска намаляване на наемната цена със стойността на извършен от НАЕМАТЕЛЯ ремонт на наетото помещение, помещенията за общо ползване или на общи части от сградата.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ.
Чл. 9./span>. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава.
9. (1) да поддържа наетото помещение, помещенията за общо ползване и общите части на сградата с грижата на добър стопанин, като взема всички мерки за опазване на имота;
9. (2) (Изм. - Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г.) да извършва за своя сметка всички ремонти на наетото помещение, помещенията за общо ползване и да участва в текущите ремонти на общите части на сградата, съобразно припадащите се на наеманото помещение идеални части от общите части на сградата;
9. (3) да заплаща редовно наемната цена, такса смет, разходите за охрана и всички консумативни разноски, свързани с ползването на наетото помещение, помещенията за общо ползване, както и на общите части на сградата, като се задължава да ги заплаща на съответните доставчици чрез Дружеството. Определянето на размера на консумативните разходи ще се извършва съобразно "Методика" - Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор. Когато помещението се ползва от повече от един наемател, същите отговарят солидарно за описаните плащания.
9. (4) да съобщава на НАЕМОДАТЕЛЯ за всички повреди и посегателства върху наетото помещение;
9. (5) да не променя и да ползва наетото помещение единствено съобразно неговото предназначение, определено в чл. 2 от настоящия договор;
9. (6) да не преотдава под наем наетото помещение или по какъвто и да било друг начин да не преотстъпва ползването му на трети лица;
9. (7) да осигурява достъп до наетото помещение за проверка относно състоянието и използването му.
9. (8) Всички ремонти и преустройства трябва да се извършат само след писмено съгласие на наемодателя.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл. 10./span>. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава:
10. (1) да осигурява на НАЕМАТЕЛЯ възможност да ползва наетото помещение, помещенията за общо ползване и общите части на сградата безпрепятствено за срока на наемното правоотношение;
10. (2) в случаите по чл. 7 да уведоми писмено НАЕМАТЕЛЯ за изменението на наемната цена и покани същия за сключване на допълнително споразумение към настоящия договор;
10. (3) да уведоми писмено НАЕМАТЕЛЯ за възникнала необходимост от ремонт на общите части на сградата.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 11./span>. Настоящият договор се прекратява поради:
11. (1) изтичане на неговия срок;
11. (2) по взаимно съгласие;
11. (3) едностранно, с писмено едномесечно предизвестие, отправено до другата страна;
11. (4) едностранно, от НАЕМОДАТЕЛЯ, без предизвестие, при:
1. неплащане на наемната цена или консумативните разноски за повече от два последователни месеца, в рамките на една календарна година;
2. неплащане на дължими суми за ремонти на наетото помещение, помещенията за общо ползване, както и за ремонти на общите части на сградата;
3. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на наетото помещение, помещенията за общо ползване и общите части на сградата;
4. неизпълнение на друго задължение по чл. 9 от настоящия договор.
5. при предсрочно прекратяване на наемните отношения не се дължат средства за направените от наемателя подобрения.

VI. САНКЦИИ и НЕУСТОЙКИ
Чл. 12./span>. (1) Неизправната страна по договора дължи на изправната неустойка в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.
(2) Неизправната страна по договора дължи на изправната обезщетение за пропуснати ползи и вреди от неизпълнението или забавата.
За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните.
НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:


МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОНСУМАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ОБЕКТ


(Нови - Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010 г.)

Определянето на процента за разпределение на консумираните ток, отопление и вода - топла и студена, отчетени от общите контролно-измервателни уреди, следва да се извършва на база съотношение между полезната площ към сумата от полезни площи на консуматорите:
к% = П/СП х 100
където:
П - полезна площ;
СП - сумата от полезни площи на консуматорите.
Необходимо е да се определят отопляемите (неотопляемите) площи и обеми и да се извърши разпределение на общите кубатури на отделните абонатни партиди в сградата.
В табличен вид следва да се представят всички площи и обеми на помещенията и етажите в сградата, ползвана от общите консуматори и съответстващи на размерите и височините на ползваните план-схеми и таблици за определяне на кубатурите на отделните потребители.
Площите и обемите на неизползваемите помещения, където консуматорите са изключени, следва да бъдат приспаднати.
Общите части от фоайета, коридори, стълбищни клетки и т.н., следва да се разпределят пропорционално, на база разпределителни протоколи.
Отделните коефициенти за разпределение следва да послужат за точното процентно определяне на консумираните ток, вода и отопление, отчетени от общите измервателни уреди на наемателите.
За определяне на процента за разпределение е необходимо да се изготвят:
- Таблица за определяне на полезните площи и обеми на общите абонатни партиди - Приложение № 1.1;
- Таблица за разпределение на полезните площи и обеми на отделните абонатни партиди - Приложение № 1.2;
Процентът за разпределение на консумираните ток и вода при стоматологичните практики, следва да бъде процентно завишен на база съотношение между месечната консумация на един стоматологичен стол към месечната консумация на уредите, ползвани в другите практики (обекти).
Определянето на разходите на всеки отделен кабинет се извършва по приложената Методика - Приложение № 1.3.


МЕТОДИКА


Методиката за определяне сумата, която трябва да заплащат наемателите от всеки един кабинет (обект) за консумираните през месеца ток, вода и отопление се определя от формулата:
Цлв = С/П х к% х n
където:
Цлв - цената в лева, която трябва да се заплати за всеки кабинет (обект) за изчислявания месец;
С - общата сума с ДДС, определена на база показанията на съответния измервателен уред за ток, вода и отопление;
П - обща полезна площ на всички кабинети (обекти) на съответния сектор - постоянна величина за всички месеци;
к% - коефициент за разпределение на съответния сектор (в %) - постоянна величина за всички месеци;
n - полезна площ на кабинета (обекта) - постоянна величина за всички месеци.
Забележка: Отношението: С/П х к% е постоянна величина в дадения сектор за изчислявания месец.
Разпределението на сумите за плащане на всеки един кабинет (обект) се извършва на база полезна площ на кабинета (обекта), завишена с коефициент "К" за ползване на припадащите му се идеални части от общите части на сградата.
Определянето на коефициент "К", с който се завишава площта на всеки един кабинет (обект), се извършва по формулата:
Побщо/Пкабинети
където:
Побщо - сума от полезните и общи площи, ползвани от сектора
Пкабинети - обща полезна площ на кабинетите (обектите) от сектора

Приложение № 1.1.
Таблица
за определяне на полезните площи и обеми на общата абонатна партида


№ по ред Наименование на етажа и помещенията Размери /м/ Височина Н /м/ Площ П /кв.м/ Обем V /куб.м/
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           

Приложение № 1.2.
Таблица
за разпределение на полезните площи и обеми на общите абонатни партиди

№ по ред Етаж Площи /кв.m/ Обеми /куб.м/
1 2 3 4
       
       
       
       


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти