Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приета с Решение № 495 на СОС по Протокол № 73 от 23.09.2010 г.; доп. с Решение № 360 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение, контрол и отчитане на бюджета на Столична община и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.
(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:
1. Самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на Столична община за една бюджетна година;
2. Документ за финансовата политика на общината;
3. Ръководство за оперативната дейност;
(2) (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, бюджетите на районите, бюджетните сметки на определените с Решение на Столичен общински съвет второстепенни разпоредители. В рамките на бюджетите на районите и на дирекциите - второстепенни разпоредители се съдържат бюджетните кредити за третостепенните разпоредители, в това число делегираните бюджети на училища и детски заведения във функция "Образование".
(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.


Чл. 3. (1) Приходната част на общинския бюджет включва:
1. Местни приходи:
а) местни данъци, определени със закон;
б) приходи и доходи от собственост;
в) общински такси;
г) услуги, предоставяни от общината;
д) продажба на нефинансови активи;
е) глоби и имуществени санкции;
ж) лихви и неустойки;
з) помощи, дарения и други постъпления.
2. Приходи за делегирани от държавата дейности:
а) приходи и доходи от собственост;
б) общински такси;
в) услуги, предоставяни от общината;
г) продажба на нефинансови активи;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) помощи, дарения и други постъпления.
3. Държавни трансфери:
а) държавен трансфер (обща субсидия) за делегираните от държавата дейности;
б) субсидии: изравнителна субсидия за допълване на местните дейности; целева субсидия за капиталови разходи; други субсидии:
в) субвенции;
г) безлихвени заеми от централния бюджет;
4. Трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.
(2) При формирането на приходната част на бюджета на Столична община, Столичен общински съвет определя постъпленията от:
1. Местни данъци;
2. Местни такси;
3. Предоставяните от общината услуги и права;
4. Управлението и разпореждането с общинско имущество;
5. Глоби и имуществени санкции;
6. Лихви, неустойки и други неданъчни приходи.
(3) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейност.
1. Делегираните от държавата дейности и стандартите за стойностната, количествената и качествената им оценка се определят съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите и се приемат от Министерския съвет. Стандартите служат за определяне на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности. Размерът им се определя с Решение на Министерски съвет за всяка бюджетна година.
2. С решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се дофинансират и със средства от собствените приходи на Столична община.
3. Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.
(4) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност по реда, определен в тази Наредба.


Чл. 4. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, контрола и отчитането на общинския бюджет.
(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.


Чл. 5. (1) В общинския бюджет се предвижда резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.
(2) Размерът на резерва се одобрява от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.
(3) Разходи от резерва могат да се извършват само след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

Раздел II.
Съставяне на проект на общинския бюджет


Чл. 6. (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на Столична община за следващата финансова година включва:
1. Преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
2. Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други решения на общинския съвет, свързани с общинските приходи;
3. Проучване на потребностите на местната общност;
4. Формулиране на годишните цели и задачи;
5. Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
6. Анализ на общинската собственост.
(2) Проектът на бюджет на общината се разработва след откриване на бюджетна процедура и зададени макроикономически показатели от Министерство на финансите.
(3) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал. 1 се ползват за съставяне на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните приходи и дейностите - общинска отговорност.
(4) Указанията на Министерство на финансите се свеждат от дирекция "Финанси" до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - столичните райони и отрасловите дирекции при Столична община, които разработват и представят в дирекция "Финанси" своите предложения за бюджетни разходи за следващата година.
(5) Анализите по ал. 1 и ал. З са неразделна част от проекта за бюджет на Столична община.


Чл. 7. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Проектобюджетът на Столична община се съставя на основата на предложения на кметовете на районите и кметствата, на кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена, на председателя на Столичен общински съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет.


Чл. 8. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Сроковете за изпълнение на бюджетния процес се определят с Решение на Министерски съвет за откриване на бюджетната процедура за съответната година.


Чл. 9. Кметът на общината информира Столичен общински съвет и местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, чрез сайта на Столична община и средствата за масово осведомяване.


Чл. 10. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете, определени от министъра на финансите.


Чл. 11. Проектът на бюджета включва:
(1) (Нова - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Прогноза за приходите от местни данъци, такси и други неданъчни приходи;
(2) (Предишна ал. 1 - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Проект на бюджет за местните дейности;
(3) (Предишна ал. 2 - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Проект на бюджет за капиталови разходи.


Чл. 12. (1) Общинската администрация отразява в бюджета средствата за делегираните от държавата дейности на основата на разходни стандарти и при спазване на бюджетната класификация.
(2) (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Към средствата по ал. 1 се включва преходният остатък от предходната година, реализиран от делегираните от държавата дейности, като се насочва към същите дейности.
(3) С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за текущи разходи за издръжка над стандартите и за численост на персонала, за сметка на собствени приходи.
(4) Делегираните от държавата дейности не могат да се балансират с дефицит.
(5) Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи за делегираните от държавата дейности в размер до 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(6) Средствата от дарения се отразяват текущо през годината по прихода и разхода на бюджета, със заповед на кмета и според волята на дарителя.
(7) С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в образованието и културата може да се организира като "делегиран бюджет".


Чл. 13. (1) Съставянето на окончателен проект на текущ бюджет за местните дейности се извършва след приемане на Закона за държавния бюджет на Р България за съответната година, в сроковете, определени с чл. 12 от Закона за общинските бюджети.
(2) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.
(3) Собствените приходи включват местни данъци, такси и неданъчни приходи.
(4) Общинската администрация съставя проекта по ал. 1 на основата на:
1. Прогнозата за местните данъчни приходи, разработена от дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" (ПАМДТ) при Столична община;
2. Прогноза за приходите от такси и цени на услуги, дейности по управление и разпореждане с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи и приходи от дивиденти, разработена от дирекции: "Регулиране на търговската дейност", "Общинска собственост" и "Общинска икономика" съгласувана с дирекция "Финанси" при Столична община;
3. Неданъчните приходи се определят в рамките на приетите от Столичен общински съвет местни такси, цени на услуги, наеми и други приходи, регламентирани с наредби на Столичен общински съвет.
(5) Към средствата по ал. 2 се включва преходния остатък от предходната година.
(6) Текущите постъпления от дарения не се планират - всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на Столична община по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.
(7) При балансиране на местните дейности се планира резерв в размер, определен от общинския съвет и представляващ част от общия обем на бюджета за местните дейности.
(8) Текущите разходи за местните дейности не могат да се балансират с дефицит.
(9) Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.


Чл. 14. В бюджета за капиталови разходи се включват средства за основен ремонт на материалната база и техническата инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в делегираните от държавата дейности и в местните дейности.


Чл. 15. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:
1. Тригодишна инвестиционна програма на Столична община и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;
2. Предложенията на местната общност;
3. Прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.
4. Задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.
(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:
1. Целева субсидия за капиталови разходи;
2. Опреде лените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;
3. Средства от Европейски оперативни програми и проекти;
4. Кредити;
5. Извънбюджетен източник (СОПФ).


Чл. 16. (1) Окончателният проект на сборен бюджет на Столична община по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя от дирекция "Финанси" при Столична община след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) При съставяне разходната част на бюджета се отчитат настъпилите междувременно структурни промени и промени в нормативната уредба.
(3) След представяне на окончателната прогноза за очакваните постъпления от местни данъци от дирекция ПАМДТ, както и на прогнозата на дирекции "Регулиране на търговската дейност" за очаквани постъпления от такси, "Общинска икономика" за очакваните постъпления от дивиденти и "Общинска собственост" за приходи и доходи от собственост и продажба на общински нефинансови активи, се извършва анализ на възможностите на приходната част и потребностите в разходната част на бюджета и същият се балансира.
(4) Частта за делегираните държавни дейности се разработва на база натуралните показатели и стандарти за издръжка на единица натурален показател, определени с Решение на Министерски съвет, при съблюдаване на Единната бюджетна класификация и правомощията, дадени със ЗДБРБ за съответната година на директорите на училища с делегирани бюджети.
(5) Окончателният проект за бюджет се предоставя на второстепенните разпоредители за разпределение по разходни параграфи и по тримесечия, съгласно Единната бюджетна класификация, след което информацията се натрупва с помощта на програмен продукт на Министерство на финансите.
(6) (Нова - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) При съставяне на окончателния проект на бюджет на Столична община се отразяват наличните ангажименти, съгласно Годишния финансов отчет.
(7) (Нова - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Столичен общински съвет приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити заедно с бюджета на Столична община по предложение на кмета на общината.

Раздел III.
Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет


Чл. 17. Кметът на Столична община организира довеждането до знание на местната общност проекта на общинския бюджет и организира обществено обсъждане на бюджета по ред, определен от Столичния общински съвет, съгласно Приложение № 2 към настоящата Наредба.


Чл. 18. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) (1) Кметът на Столична община внася в Столичен общински съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) При неспазване на срока по чл. 18, за периода след изтичането на срока, до внасянето на проектобюджета в общинския съвет, на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.
(З) Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация.


Чл. 19. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) (1) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл. 18, ал. 1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на Р България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.
(2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за общински бюджет след срока по чл. 18, ал. 1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.
(З) При неспазване на срока по чл. 19, ал. 1, съответно ал. 2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение им се изплаща след като общинския съвет приеме бюджета на общината.


Чл. 20. Столичен общински съвет с приемането на бюджета определя приоритети за финансиране на местните дейности, базирани на ясни и обосновани критерии.


Чл. 21. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок.


Чл. 22. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Когато не е приет законът за държавния бюджет на Р България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.


Чл. 23. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.


Чл. 24. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) След внасяне на проекта на общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за делегираните от държавата дейности - при условията на чл. 23.


Чл. 25. (Отм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.)

Раздел IV.
Изпълнение на общинския бюджет


Чл. 26. (1) Изпълнението на бюджета на Столична община започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.
(2) Изпълнението на бюджета на Столична община се организира от кмета на Столична община чрез кметовете на райони, чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена - второстепенни и третостепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.


Чл. 27. Кметът на Столична община разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия, по предложение на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.


Чл. 28. (изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) (1) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с бюджета на общината.
(2) Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите от втора и трета степен.


Чл. 29. Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в бюджета на Столична община се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Столична община на основание ЗМДТ.


Чл. 30. Разходите по бюджета на Столична община се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.


Чл. 31. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на бюджета на Столична община и не са включени в приетия бюджет на общината.


Чл. 32. Кметът на Столична община ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи (АДФК, делегирани одитори, Сметна палата).


Чл. 33. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена, финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.
(а) Общинският съвет в течение на бюджетната година, на отчетен период променя бюджетите на разпоредителите с делегиран бюджет при промяна на общия размер на бюджета на основание чл. 18 от ЗОБ.


Чл. 34. (1) Столичен общински съвет може да делегира права на кмета на Столична община при текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета:
1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;
2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер, в частта за местните дейности;
3. Да се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.
(2) Съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за общинските бюджети, в изпълнение на правомощията си по алинея 1, кметът издава заповеди.
(3) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кметът на Столична община ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:
1. Прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;
2. Прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.
(4) При наличие на временно свободни бюджетни средства през годината, същите могат да бъдат предоставени на срочен депозит като доходността се отнася към съответния източник на депозита.


Чл. 35. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на Столична община спазва лимитите за:
1. Представителни разходи;
2. Разходите за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет;
3. За поевтиняване на храната за ученическо столово хранене, за спортни паралелки, за детски млечни кухни и други.


Чл. 36. Кметът на Столична община внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие и за годината.


Чл. 37. (1) Кметът на Столична община, кметовете на райони и кметовете на кметства информират местната общност не по-малко от два пъти годишно (към полугодието и след приключване на бюджетната година) за изпълнението на бюджетите им, като предоставят информация на местните медии, на интернет страницата на Столична община, издават нагледни материали и провеждат срещи с местната общност.


Чл. 38. (1) При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.
(2) (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване на изискванията по чл. 11, ал. 9 от Закона за общинските бюджети, в края на всяко тримесечие, както и при актуализации на бюджета, свързани с изпълнението на собствените приходи.
(3) (Нова - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със Закона за държавния бюджет на Р България за съответната година.
(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Кметът на Столична община при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1. Съгласно писма от МФ за корекции по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за държавния бюджет на Р България за съответната година;
2. Целеви трансфери от министерства и агенции;
3. Получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
4. Преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
5. Разпределение на резервния кредит (в случай, че Столичен общински съвет е упълномощил за това кмета на Столична община).

Раздел V.
Извънбюджетни средства на общината


Чл. 39. Извънбюджетни средства са тези, които се набират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове, когато са предмет на:
1. Разпоредба на закон и са включени в Закона за държавния бюджет на Р България за съответната година;
2. Финансиране по международни и оперативни програми на Европейския съюз в лева и валута.
3. За реализиране на оперативните програми в съответствие с Писмо-указание на Министерство на финансите, дирекция "Държавно съкровище" - "ДДС № 7" от 2008 г. бюджетът отпуска временни безлихвени заеми до одобрение на разходите по оперативни програми и предоставяне на финансов ресурс с решение на Столичен общински съвет.


Чл. 40. За извънбюджетните средства се съставят приходно-разходни сметки, в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с бюджета на Столична община.


Чл. 41. В случаите, когато бюджетът на Столична община не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от изтичане на срока за приемане на бюджета.


Чл. 42. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община.


Чл. 43. Кметът на Столична община представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

Раздел VI.
Отчитане и контрол на общинския бюджет


Чл. 44. (1) Приключването и отчитането на бюджета на Столична община се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.
(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.


Чл. 45. (1) Второстепенните и с по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени с указания на Министерство на финансите.
(2) Кметът на Столична община съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на бюджета на Столична община в съответствие с Единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.


Чл. 46. (1) Кметът на Столична община представя годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета на Столична община за публично обсъждане от местната общност.
(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по ред, определен от Столичния общински съвет.


Чл. 47. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии при Столичен общински съвет разглеждат годишния отчет за изпълнението на бюджета на Столична община при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Чл. 48. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на Столична община в общинския съвет по показателите, по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.
(2) Кметът на Столична община представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.
(3) Кметът на Столична община представя информацията по ал. 2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.


Чл. 49. (1) Кметът на Столична община изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.
(2) Вътрешният финансов контрол по ал. 1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и утвърдените от кмета на СО "Вътрешни правила за финансово управление и контрол в Столична община".
(3) Кметът на Столична община представя годишен доклад, попълва въпросник и прави самооценка за функциониране на системите за финансово управление и контрол пред Министерство на финансите.

Раздел VII.
Общински дълг


Чл. 50. Общинският дълг включва всички финансови задължения, поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на Столична община.


Чл. 51. (1) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на бюджета на Столична община се осигурява със заеми от:
1. Извънбюджетни средства и фондове на общината;
2. Банки и други финансови институции;
3. Други източници.
(2) Заемите по ал. 1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.


Чл. 52. Дългосрочен дълг може да се поема с решение на Столичен общински съвет, само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.


Чл. 53. Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от Столичен общински съвет.


Чл. 54. (1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.
(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на бюджета на Столична община и план сметките за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.


Чл. 55. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава 15 на сто от общата сума на размерите на собствените приходи и на общата изравнителна субсидия на Столична община за съответната година.


Чл. 56. (Изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на чл. 12 от Закона за общинския дълг.


Чл. 57. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.


Чл. 58. (1) Столичен общински съвет може да приеме решение за сключване на договор (и с друга/и община) и за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.
(2) Източник на средствата по ал. 1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.


Чл. 59. Кметът на Столична община предоставя на финансовите институции финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.


Чл. 60. Кметът на Столична община изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Столичен общински съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета на Столична община.


Чл. 61. (Нов - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Ако годишният дълг, поет до 31 декември 2010 г., надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета, Столична община няма право да поема нов дълг до постигане на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила след приемането й от Столичен общински съвет.


§ 2. (Отм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.)


§ 3. Неразделна част от Наредбата е Приложение № 1 - "Финансова политика на Столична община".


§ 4. (Нов - Решение № 360 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.) Целево разходване на средства от постъпления по някои приходни параграфи, неразчетени в бюджета и постъпили в резултат на допълнителни усилия на администрацията за увеличаване на събираемостта се извършва съгласно "Правила за определяне на допълнителни средства за капиталови разходи за подобряване технологичната база на администрацията и за допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община" (Приложение № 3).


Приложение № 1

(Изм. и доп. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.)

Финансова политика на Столична община

1. Същност и цели
1.1. Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заловеното в стратегията за развитие на Столична община и оперативните цели, приети от Столичния общински съвет.
1.2. Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.
1.3. Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:
- поддържа стабилно финансово състояние;
- устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;
- отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
- поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност.
2. Политика по текущия бюджет
2.1. Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали периоди.
2.2. Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.
2.3. (Нова - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Приходите и разходите се начисляват и отчитат в съответствие със Счетоводната политика на Столична община.
2.4. Бюджетният излишък в края на годината може да се използва за капиталови разходи с решение на Столичен общински съвет, само ако няма неразплатени текущи разходи.
2.5. Текущите разходи не следва да се финансират с дългосрочен дълг.
2.6. Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на Временен паричен недостиг в рамките на годината.
2.7. (Нова - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) В съответствие с писмо-указание на Министерство на финансите № ДДС-7 от 2008 г., могат да се ползват заемообразно средства от бюджета за авансово финансиране на одобрени Европейски програми и проекти.
2.8. Общината поддържа активите си на такова равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка.
2.9. Общината не финансира самостоятелно услуги, имащи регионален обхват.
3. Политика по приходите
3.1.1. (изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Общината разработва тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно, съгласно указания на Министерство на финансите.
3.1.2. Прогнозите за приходите трябва да бъдат консервативни, за да могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия.
3.2. Общината прилага "анализ на тенденциите" като основен метод за прогнозиране на местните данъчни и неданъчни приходи.
3.3. Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по администриране на собствените приходи.
3.4. (нова - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Вземания с изтекъл срок на давност се отписват от Годишния финансов отчет.
3.5. Общината прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне.
3.6. Размерите на таксите и цените на услуги се актуализират ежегодно, като се отразява като минимум инфлационното влияние върху разходите.
3.7. Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на услугата (текущи, капиталови и за обслужване на дълга) с постъпленията от таксите и цените на услуги.
3.8. Общината най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги, както и на дадените облекчения.
3.9. Общината поддържа публичен регистър на всичките си активи, включително наземна, подземна и надземна инфраструктура, с описание на тяхното състояние, полезен живот и необходими разходи за поддръжка, чрез общински фирми и поделения.
3.10. Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите разходи за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация, чрез общински фирми и поделения.
3.11.1. Общината не прави прогноза и не включва в бюджета приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки.
3.11.2. Неустойките и наказателните лихви се планират единствено, ако има достатъчно основания да се твърди, че тези приходи ще постъпят в общината - съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.
4. Политика по разходите
4.1. Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и сигурност.
4.2. Общината може да финансира текущите си разходи с текущи приходи, преходен остатък и краткосрочен дълг.
4.3. Общината поддържа резерв, който да намалява необходимостта от краткосрочно кредитиране и предпазват от свиване на разходите за услуги при неблагоприятни икономически явления.
4.4. Разходите за издръжка се разпределят по функции с оглед определяне на пълните разходи за всяка услуга.
4.5. Разпределянето става по методология, разработена в сътрудничество с ръководителите на второстепенните разпоредители.
4.6. Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.
4.7. (нова - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Разработва счетоводна политика, която се одобрява ежегодно от кмета.
5. Инвестиционна политика на общината
5.1.1. Инвестиционна политика на Столична община се осъществява, съгласно приета от Столичен общински съвет стратегия и тригодишна инвестиционна програма.
5.1.2. Инвестиционната политика на общината се одобрява от Столичен общински съвет с оглед достигането на стратегическите цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране, както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането на проекта или актива в експлоатация.
5.2.1. Капиталовият проект отговаря на всяка от следните характеристики:
1. Има стойност над 100 000 лева;
2. Представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив.
5.2.2. Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка за ефекта от неговата реализация.
5.3. Общината използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.
5.4. Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на бюджета, с което се осигурява балансирането им.
5.5. (изм. - Решение № 424 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) За дълготраен материален актив, придобит от Столична община и разпоредителите с бюджетни кредити в Столична община се счита този с единична стойност над 700 лева.
6. Политика по общинския дълг
6.1.1. Общината провежда консервативна финансова политика с оглед осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект.
6.1.2. Общината ще ползва дългови инструменти само и единствено за финансиране на обекти, включени в инвестиционната програма и които не могат да се финансират изцяло с текущи бюджетни приходи.
6.2.1. Общината поема дългосрочен дълг в случаите, когато инвестиционната програма не може да се финансира с бюджетни приходи.
6.2.2. Общината не може да поема дългосрочен дълг за текущи разходи.
6.3. Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да надвишават:
- 25 % от собствените приходи;
- 50 % от целевата субсидия за капиталови разходи.
6.4.1. Общината ползва всички собствени приходи като източник за изплащане на дълга.
6.4.2. В случаи, когато дългът се поема за проекти, включени в инвестиционната програма и които се ползват за предоставяне на услуга, заплащана от такси, то последните служат като източник за финансиране на дълга. В размера на таксата, определен от общинския съвет, се включват и разходите за обслужване на дълга.
6.4.3. В случаи когато с дълг се финансира проект, който се ползва от еднозначно определен кръг потребители срещу заплащане на такса, то общинският съвет включва разходите за обслужване на дълга в размера на таксата само за тези потребители.
6.5. Общината не може да използва като обезпечение на общински дълг частна общинска собственост, когато тя се ползва за предоставянето на услуги, несвързани с предназначението на дълга.


Приложение № 2

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
(приети с Решение № 475 по Протокол № 33 на СОС от 25.11.2004 г.)

1. Проектът за общински бюджет и отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикуват.
2. Кметът на Столична община организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели в двата документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се представя за публикуване на медиите.
3. В деня, в който кметът на Столична община внася проекта на общинския бюджет за разглеждане от СОС се публикува обява, съдържаща: датите, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет и отчета за изпълнението и приключването на годишния бюджет.
4. Обявата за общественото обсъждане на проекта за общински бюджет и на отчета за изпълнение и приключване на годишния бюджет се публикува в сайтовете на Столична община и СОС в два централни ежедневника и се поставя на информационните табла в сградите на Столична община и районните администрации.
5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
6. Кметът на Столична община и Председателят на СОС отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни - синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и др. лица.
7. Становища и предложения по проекта за общински бюджет и годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Столична община не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
8. За постъпилите предложения по т. 7 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на СОС.


Приложение № 3

(Ново - Решение № 360 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ТЕХНОЛОГИЧНАТА БАЗА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА И РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Глава Първа
Общи положения
Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и реда за набиране, формиране и разпределяне на допълнителни средства за капиталови разходи за подобряване технологичната база на администрацията и за допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.Чл. 2. Основна цел на правилата е чрез справедливо разпределение на средствата по чл. 3 да се:
- поощрят и мотивират служителите за по-ефективно изпълнение функциите на общината, за постигане нейните цели и приоритети, целите и приоритетите на административните звена и отделните служители;
- реализират конкретни значими резултати, свързани с повишаване качеството на предоставяните услуги;
- повиши събираемостта на местните данъци, такси, глоби, имуществени санкции и други;
- подобри технологичната база на администрацията.

Глава Втора
Набиране на средства
Чл. 3. (1) Набирането на средствата се извършва чрез отчисления от приходите от:
1. Технически, административни и други общински такси по Глава Втора "Местни такси" от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО).
2. Цени на услуги по Глава Трета "Цени на услуги неуредени със закон, предоставяни от Столична община на физически и юридически лица" от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
3. Установени и събрани местни данъци и такси по смисъла на Закона за местните данъци и такси и НОАМТЦУПСО върху укрити или недекларирани сделки, имущества, дейности и други.
4. Събрани лихви върху невнесени в срок местни данъци и такси.
5. Събрани лихви върху невнесени срок наеми и обезщетения.
6. Събрани над планираните глоби и имуществени санкции.
(2) Приходите по ал. 1, т. 1 и т. 2 са само от услуги, които се предоставят като бързи и експресни.
Чл. 4. (1) Ръководителите на дирекции, самостоятелни отдели и сектори на Столична община, реализиращи приходи по чл. 3, кметовете на райони и кметства подават всяко тримесечие декларация по образец за размера на приходите по чл. 3 в Дирекция "Финанси" на СО, заедно с отчета за касовото изпълнение на бюджета и с годишния касов отчет на Столична община.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават в следните срокове: за първо тримесечие - до 10.04., за второ тримесечие - до 10.07., за трето тримесечие - до 10.10. и за четвърто тримесечие - до 20.01. на следващата година.
Чл. 5. (1) Приходите по чл. 3, ал. 1, т.т. 1 - 5 се набират по параграфи за съответния период.
(2) Приходите по чл. 3, ал. 1, т. 6 се отнасят към планираните такива за годината, като на разпределение подлежи преизпълнението.
Чл. 6. Отчисленията за капиталови разходи и за допълнително материално стимулиране на служителите са:
1. 55 % от приходите по чл. 3, реализирани от дирекциите, самостоятелните отдели и сектори на Столична община.
2. 85 % от реализираните от районните администрации приходи по чл. 3, т. 1, т. 2 и т. 5.
Чл. 7. С решение на Столичен общински съвет за всяко тримесечие се завишава приходната и разходната част на бюджета с размера на отчислените средства. За последното тримесечие на текущата година средствата се включват в бюджета за следващата година.

Глава Трета
Разпределяне на средства за капиталови разходи и за допълнително материално стимулиране на служителите
Чл. 8. Право на допълнително материално стимулиране по реда на тези правила имат зам.-кметовете на Столична община, секретарят на Столична община, главният архитект на Столична община, кметовете на райони и кметства, всички служители по трудово и служебно правоотношение.
Чл. 9. (1) Разпределението на средствата по чл. 6 е, както следва:
1. за дирекциите, самостоятелните отдели и сектори на Столична община - 70 % от средствата по чл. 6, т. 1.
2. за районните администрации - 30 % от средствата по чл. 6, т. 1.
3. за районните администрации - отчисленията по чл. 6, т. 2.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се определят в зависимост от приноса на съответната районна администрация по събиране на местните данъци и такси.
(3) Разпределението на средствата по ал. 1 за 2008 г. се извършва въз основа на приходите по чл. 3, постъпващи от началото на годината (1.01.2008 г.).
Чл. 10. В съответствие с решението на Столичен общински съвет по чл. 7 кметът на Столична община със заповед определя размера на средствата по чл. 9 за районните администрации и Столична община.
Чл. 11. Кметът на района със заповед определя:
1. Средствата за капиталови разходи и за допълнително материално стимулиране на служителите.
2. Индивидуалните размери на възнагражденията за допълнително материално стимулиране на служителите, въз основа на техния принос.
Чл. 12. (1) Кметът на Столична община със заповед определя средствата за капиталови разходи и за допълнително материално стимулиране на служителите на Столична община по дирекции, самостоятелни отдели и сектори, въз основа на приноса и числеността им.
(2) Индивидуалните размери на възнагражденията за допълнително материално стимулиране на служителите на Столична община се определят със заповед на кмета на Столична община, по предложение на съответния пряк ръководител, в рамките на определения за структурата лимит.
Чл. 13. Общият размер на възнагражденията за допълнително материално стимулиране на всеки служител за една година не може да надвишава дванадесет негови брутни работни заплати.
Чл. 14. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се отчисляват от средствата по чл. 6.
Чл. 15. При прекратяване на правоотношение (служебно, трудово), без виновно поведение от страна на служителя и при условие, че има оценка за личния му принос, определена от ръководителя на звеното, в което се намира към последния работен ден, същият има право на допълнително материално стимулиране за действително отработеното време.
Чл. 16. При преназначаване на служител от едно административно звено в друго на общинската администрация, приносът му се определя от действително отработеното време във всяко звено и преценката на съответния ръководител.
Чл. 17. Критериите за определяне индивидуалния размер на възнагражденията за допълнително материално стимулиране на служителите са:
1. Изпълнение на поставените цели и задачи в индивидуалния работен план.
2. Конкретни резултати, постигнати при предоставяне на бързи и експресни услуги.
3. Конкретни значими резултати, постигнати по събиране на местните данъци, такси, цени на услуги, глоби и имуществени санкции.
4. Принос на служителя за подобряване качеството и ефективността на дейността.
5. Специфични и/или извънредни фактори и обстоятелства по преценка на прекия ръководител.
Чл. 18. Кметът на Столична община утвърждава указания за условията и реда за разходване на средствата за допълнително материално стимулиране в общинската и районните администрации на Столична община.

Образец към Приложение № 3


  ДО
  ЗАМ.-КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  ЧРЕЗ
  ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" - СО
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
От ............................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
Длъжност .................................................................................................................................................................................................................................
(кмет на район, директор на дирекция, н-к отдел, н-к сектор)
Декларирам, че през периода от ................................... до .............................................................................................................................................................
в ............................................................................................................................................................................................................................................
(район, дирекция, отдел, сектор)
постъпленията от предоставени услуги по параграфи са, както следва:
Общо постъпления, в това число:
за периода от .......................... до ........................... г. от експресни и бързи услуги
1. Такси за технически услуги.
2. Такси за административни услуги.
З. Други общински такси.
4. Установени и събрани местни данъци и такси по смисъла на ЗМДТ и НОАМТЦУПСО върху укрити или недекларирани сделки, имущества, дейности и други.
5. Събрани лихви върху невнесени в срок местни данъци.
6. Събрани лихви върху невнесени в срок наеми и обезщетения.
7. Събрани над планираните глоби и имуществени санкции.
 
Дата ............. Подпис на декларатора:
 

(...............)

За представяне на неверни данни деклараторът носи наказателна отговорност.

Забележка:
1. За районите на Столична община декларацията се подава от кмета на района, а за структурите на Столична община - от ръководителя на съответното звено (дирекция, самостоятелен отдел, самостоятелен сектор).
2. В т. 1 и т. 2 се включват постъпленията за съответните технически, респ. административни услуги по Глава Втора и Глава Трета от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО).
3. В т. З се включват постъпленията от всички услуги (без административни и технически) по глава трета от НОАМТЦУПСО.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти