Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

В сила от 10.04.2012 г.
Приета с ПМС № 71 от 05.04.2012 г.

Обн. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия (ОБПИ) и контролът над тях в Главна дирекция "Охрана" (ГДО) и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) към Министерството на правосъдието (МП).

Чл. 2. В Главна дирекция "Охрана" и в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" се осъществяват следните дейности с ОБПИ:
1. придобиване, съхраняване и отчет на ОБПИ;
2. транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
3. извършване на технически прегледи на ОБПИ;
4. ремонтиране и бракуване на оръжия, унищожаване на ОБПИ;
5. контрол върху дейностите с ОБПИ.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОТЧЕТ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Придобиване на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия


Чл. 3. (1) Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" придобиват ОБПИ чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" придобиват ОБПИ чрез закупуване от:
1. лица, притежаващи разрешения за производство и/или търговия, издадени при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от търговски дружества, притежаващи лиценз за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия, издаден при условията и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му.
(3) При закупуване от внос на ОБПИ за нуждите на ГДО и ГДИН на продавача по сделката се издава сертификат за краен потребител при условията и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му.


Чл. 4. (1) При предаване на ОБПИ на ГДО и ГДИН се изготвя предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите и пиротехническите изделия.
(2) Протоколът по ал. 1 е основание за издаване на документ за зачисляване на ОБПИ в ГДО и ГДИН, а за продавача - за снемането им от отчет.


Чл. 5. Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" придобиват ОБПИ при условията и по реда, определени и в други закони.

Раздел II.
Съхраняване и отчет на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия


Чл. 6. Съхраняването на ОБПИ е дейност, осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в готовност за използване по предназначение.


Чл. 7. В зависимост от периодичността на използване по предназначение съхраняването на оръжията се определя като:
1. ежедневно - когато оръжията не се използват ежедневно;
2. краткосрочно - когато оръжията не се използват за срок от един месец до една година;
3. дългосрочно - когато оръжията не се използват за срок, по-дълъг от една година.


Чл. 8. (1) Оръжията и боеприпасите, които са придобити от ГДО и ГДИН, се съхраняват за текущо доволствие и военновременни запаси. Придобитите пиротехнически изделия се съхраняват само за текущо доволствие.
(2) Допустимото максимално количество боеприпаси и пиротехнически изделия от различните условни групи, съхранявани в един склад или помещение, както и изискванията за съвместното им съхраняване са определени съгласно приложение № 1.


Чл. 9. Изискванията към складовете и помещенията за съхраняване на ОБПИ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкцията и преустройството им се определят съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.


Чл. 10. (1) Общите изисквания за съхраняване на ОБПИ са:
1. съвместно съхранение в един склад или помещение на оръжие и боеприпаси за него се допуска само ако са подредени на отделни фигури, отдалечени една от друга; не се допуска поставянето на боеприпаси в сандъците с оръжието или върху тях;
2. специалните боеприпаси (пиротехнически изделия със светлинен, звуков, димен и химически ефект) се съхраняват на отделни фигури в заводска опаковка, обозначени с ясни и четливи надписи за вида, количеството и предназначението им на фигурния етикет;
3. помощните патрони (с гумени, пластмасови и шокови куршуми) се съхраняват в заводска опаковка на отделни фигури с ясни надписи за вида, количеството и предназначението им;
4. опаковъчните сандъци с оръжие, боеприпаси и опаковките с пиротехническите изделия се поставят с маркировката (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;
5. между наредените в една фигура боеприпаси или пиротехнически изделия от две и повече номенклатури се оставят разстояния най-малко 10 см; разположените най-отдолу сандъци и опаковки се поставят на разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени накладки или палети;
6. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни за боеприпасите и пиротехническите изделия; най-отгоре на фигурата се поставят непълните сандъци и опаковки с надпис "НЕПЪЛЕН" и се посочват видът и количеството на ОБПИ в него; във всяка партида боеприпаси и пиротехнически изделия може да има само една непълна опаковка;
7. за нормална работа с ОБПИ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия за използване на средства за механизация в склада или в помещението се оставят следните проходи:
а) работни - срещу всяка врата с широчина, осигуряваща възможност за нормална работа с ОБПИ, съобразена с размерите на сандъците и с размерите на склада или помещението, или по протежение на едната от стените;
б) за наблюдение и преглед - между стените и фигурите с ОБПИ с широчина 0,6 м, а между фигурите - 0,2 м;
8. боеприпасите и пиротехническите изделия, забранени за използване по предназначение (бойно използване), но неопасни за съхраняване, се съхраняват на отделни фигури, на които се поставя надпис "ЗАБРАНЕНИ!";
9. боеприпасите и пиротехническите изделия в заводска опаковка се подреждат в склада или в помещението на височина, определена съгласно приложение № 2.
(2) Изисквания към складовете и помещенията, в които се съхраняват ОБПИ:
1. оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия се съхраняват в неотопляеми складове в сградите на главните дирекции и в специално оборудвани помещения в териториалните им звена и служби;
2. складът или помещението за съхраняване на ОБПИ се поставят под денонощна въоръжена охрана и се осигуряват със сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника;
3. в склада или в помещението ОБПИ се подреждат така, че да се използва най-добре площта им, да се запази естественото осветление, да се осигури добра вентилация и възможност за бързо изнасяне;
4. конструкцията на склада или помещението не трябва да позволява нерегламентиран достъп до тях;
5. подът да е изграден от твърда настилка (бетон, асфалтобетон, др.), да е искронеобразуващ и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/m2;
6. вратите на склада или помещението да са метални или осигурени с метални решетки и снабдени с надеждни заключващи устройства;
7. на прозорците на склада или помещението се поставят метални решетки с размери, които да не позволяват изваждането на ОБПИ, съхранявани в тях;
8. стъклата на прозорците на склада или помещението за съхранение на боеприпаси и пиротехнически изделия се затъмняват по подходящ начин, за да се ограничи попадането на преки слънчеви лъчи върху боеприпасите и пиротехническите изделия;
9. в склада или в помещението се поддържа необходимият влаго-температурен режим.
(3) Територията или сградата, в които се разполагат складове или помещения за съхранение на ОБПИ, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да позволяват организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;
2. да позволяват осигуряването на необходимото количество вода за противопожарни нужди;
3. да са пожаробезопасни и да не са застрашени от възникване на пожар от разположени в близост до тях обекти, предмети и растителност;
4. да не преминават през тях продуктопроводи, в т.ч. газопроводи (открити и подземни), електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;
5. в случаите, нерегламентирани в Закона за устройство на територията и в подзаконовите актове по прилагането му, минималните взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) в метри на склада или помещението за съхраняване на ОБПИ от отделни сгради, съоръжения и транспортни средства се определят съгласно Методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив - приложение № 3.


Чл. 11. (1) Отговорността за наличността, качественото състояние и правилното съхранение на ОБПИ, разположени в склада и в помещението, се носи от материалноотговорното лице (завеждащ склада), на което ОБПИ са зачислени.
(2) След приключване на работата вратите на склада или помещението се заключват и запечатват единствено от лицето по ал. 1 с печат, който се води на отчет в съответната регистратура.
(3) По изключение с разрешение на прекия началник на лицето по ал. 1 и 2 складът или помещението може да се отвори от комисия, назначена от главния директор или ръководителя на териториалното звено или служба на ГДО или ГДИН. Комисията съставя протокол, в който се посочват причината за отварянето, работата, която е извършена, ОБПИ или имущество, които са взети (оставени), номер, количество и категория на ОБПИ. Номерът на протокола се вписва в книгата за посещение и работа в склада или помещението. Складът или помещението се запечатва с печат, чийто номер се вписва в протокола.
(4) При отваряне на склада или помещението от лицето по ал. 1 и 2 или от комисията по ал. 3 се проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на склада или помещението.
(5) При констатиране на повреди при отваряне на склада или помещението лицето по ал. 1 и 2 незабавно уведомява прекия си началник. В този случай проверка на фактическата наличност на ОБПИ се извършва от комисия, назначена от главния директор или ръководителя на териториалното звено или служба на ГДО и ГДИН.
(6) На лицата по ал. 1 и 2 се провежда обучение за безопасна работа с ОБПИ, а на лицата, определени за работа в склада или помещението, се провежда инструктаж.


Чл. 12. (1) Зачислените на служителите на ГДО и ГДИН огнестрелни оръжия (пистолети) и боеприпаси се съхраняват в метални каси в служебните им помещения или в специално оборудвани помещения, намиращи се под контрола на съответните длъжностни лица. Оръжията се съхраняват обслужени без боеприпас в цевта и без поставен пълнител, със спуснати части на ударно-спускателния механизъм и поставени "на предпазител".
(2) Служителите на ГДО могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет) и зачислените им боеприпаси за него в домовете си в периода между два работни дни или две дежурства. В тези случаи зачисленото оръжие задължително се съхранява без патрон в патронника и без да е заредено с патрони, в неподвижно закрепени метални каси или шкафове, снабдени със секретни заключващи устройства.
(3) Служителите на ГДИН получават зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет) и боеприпаси за него от дежурното длъжностно лице непосредствено преди застъпване в дежурство или във връзка с изпълнение на възложени задачи и го сдават на съответното длъжностно лице след изтичане на дежурството или след изпълнение на задачата.


Чл. 13. При напускане на страната и при излизане в полагаем отпуск служителите на ГДО и ГДИН предават зачислените им огнестрелни оръжия и боеприпаси за временно съхраняване на длъжностното лице, което им ги е зачислило.


Чл. 14. При изгубване или кражба на предоставените ОБПИ служителят незабавно уведомява главния директор чрез ръководителя на териториалното звено или служба на ГДО и ГДИН, а при възникнала невъзможност уведомяването се извършва чрез оперативно-дежурната част. В срок 5 работни дни от установяване на събитието служителят уведомява и писмено главния директор чрез ръководителя на териториалното звено или служба.


Чл. 15. Незабавно след узнаването за смърт на служител, на когото е зачислено огнестрелно оръжие или боеприпаси, ръководителят на териториалното звено или служба уведомява писмено главния директор и предприема необходимите мерки за получаване на служебното оръжие и боеприпаси.


Чл. 16. (1) Отчетът и отчетността на ОБПИ в ГДО и ГДИН са организирани съгласно изискванията на документите, определящи отчета и отчетността на материалните активи в ГДО и ГДИН.
(2) Водят се отчетни книги (контролни, магазинни, партидни, дневници), картон-опис, служебни книжки, формуляри и документи по строгата отчетност, отразяващи движението, наличността и качественото състояние на ОБПИ.
(3) Отчетността на оръжията се води по вид, марка, модел, калибър и уникален производствен номер и/или уникална маркировка. В отчетните документи се отразяват количеството, качественото състояние и единичната цена на оръжията.
(4) Отчетността на боеприпасите и пиротехническите изделия се води по производствени данни, количество, качествено състояние и единична стойност.
(5) Състоянието на отчета и отчетността е елемент от общата оценка за състоянието на ОБПИ в структурните звена и служби на ГДО и ГДИН.

Глава трета.
ТРАНСПОРТИРАНЕ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ПРЕНАСЯНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 17. Транспортирането на ОБПИ включва превоза им от едно място до друго и свързаните с това дейности, като опаковане, маркиране, престой, времето за престой при товарене и разтоварване на ОБПИ в транспортните средства и охраната им.


Чл. 18. С автомобилен транспорт се транспортират:
1. оръжия;
2. бойни и помощни патрони за стрелково оръжие;
3. пиротехнически изделия (специални боеприпаси със светлинен, звуков, димен и химически ефект).


Чл. 19. (1) Териториалното звено или служба на ГДО или ГДИН, транспортиращи ОБПИ, осигуряват въоръжена охрана за съпровождане на превозните средства.
(2) Охраната по ал. 1 се разполага в съпровождащ автомобил със светлинна и звукова сигнализация, който се движи след превозните средства с ОБПИ.
(3) Служителите на ГДО и ГДИН, осъществяващи транспортиране на ОБПИ, се инструктират за безопасна работа с тях, за мерките за безопасни и здравословни условия на труд и за осигуряването на пожарна безопасност, както и за работа с наличните противопожарни уреди.


Чл. 20. При транспортиране опаковките с ОБПИ се нареждат плътно една до друга и се укрепват с цел недопускане на падане, разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.


Чл. 21. (1) Дейностите по товаренето или разтоварването на ОБПИ се извършват на охранявани пунктове. В районите на пунктовете не се допускат лица, които не осъществяват дейност по транспортирането.
(2) Товаренето или разтоварването на ОБПИ през тъмната част на денонощието се допуска само на осветени пунктове. Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние не по-близко от 25 м от пункта, а осветителните тела - на разстояние не по-близко от 5 м от ОБПИ.
(3) Не се допуска осветителните тела да се разполагат над ОБПИ.
(4) При транспортиране на ОБПИ не се допуска превишаване на товароподемността на съответния вид превозно средство.


Чл. 22. (1) Всички дейности по товарене или разтоварване на ОБПИ се извършват с технически изправни и обезопасени средства за механизация (ръчни колички, електрокари и др.), а при невъзможност - ръчно.
(2) За работа с подвижните средства за механизация при товарене или разтоварване на ОБПИ се допускат само служители, които притежават свидетелство за правоуправление на електро- и мотокари, електроповдигачи и друга техника.
(3) При ръчно товарене или разтоварване на ОБПИ се спазват следните изисквания:
1. служителите да са инструктирани за мерките за безопасност при товарене или разтоварване на ОБПИ от компетентно длъжностно лице;
2. теглото на ОБПИ заедно с опаковката на товарените или разтоварваните от един служител не трябва да превишава:
а) за боеприпаси - 40 кг;
б) за негодните и забранени за стрелба боеприпаси и пиротехнически изделия - 20 кг;
3. не се допуска пренасяне на боеприпаси и пиротехнически изделия в неизправна или отворена опаковка.


Чл. 23. При товарене в едно превозно средство на ОБПИ от различни номенклатури се спазват правилата за съвместно превозване на ОБПИ съгласно приложение № 1.


Чл. 24. (1) При транспортиране на ОБПИ с автомобилен транспорт не се допуска:
1. зареждане на натоварените превозни средства с гориво или преливане на гориво от резервоара на едно превозно средство в резервоара на друго превозно средство;
2. подгряване на двигателите с открит огън;
3. превозването на ОБПИ съвместно със запалителни течности (бензин, газьол и др.);
4. пушене в превозните средства и на разстояние, по-малко от 25 м от тях;
5. транспортиране на боеприпаси и пиротехнически изделия в ремаркета;
6. спиране на отделни превозни средства или колони от тях, натоварени с ОБПИ, в населени места и престой на пътното платно освен в случаите на внезапна авария, като в тези случаи не се извършват действия по отстраняването й до приключване на претоварването и извозването на товара от мястото на аварията;
7. наличието на открит огън на разстояние, по-малко от 100 м от мястото на товарене на ОБПИ в превозните средства;
8. превозване на хора на борда на превозните средства или допускане в близост до тях на други лица при спиране и почивка освен охраната;
9. най-горният ред на натоварените в превозните средства опаковки (сандъци) с ОБПИ да надвишава борда на каросерията с повече от една трета от размера на опаковката (сандъците).
(2) Транспортиране на ОБПИ не се допуска при лоши метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и др.). При внезапно настъпване на такива условия по време на превозването отговорното за транспортирането лице е длъжно незабавно да предприеме всички необходими мерки за обезопасяване на товара.

Раздел II.
Транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия


Чл. 25. (1) Автомобилите, определени за транспортиране на ОБПИ, се осигуряват с искроуловители със защита от статично електричество и с неутрални оранжеви табели с размери 40 х 30 см с черен кант по краищата с широчина 15 мм, които се поставят на предната и задната част на автомобила.
(2) Преди започване на транспортирането водачите на автомобилите се инструктират от компетентно длъжностно лице за спазване на правилата за транспортиране на ОБПИ по наредбата.


Чл. 26. (1) За транспортиране на ОБПИ се използват само технически изправни и закрити автомобили, които са оборудвани с пломбирани противопожарни уреди, както следва:
1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с прахообразно вещество;
2. при монтиран неподвижен пожарогасител в автомобила - само един от 6 кг;
3. при автомобили с товароносимост под 3,5 т - два пожарогасителя от по 2 кг.
(2) Автомобилите, определени за транспортиране на ОБПИ, се оборудват и със:
1. два светлоотразителни конуса или триъгълника;
2. ръчно фенерче без метален корпус за всеки член на екипажа.


Чл. 27. Дистанцията между отделните автомобили, превозващи ОБПИ, е не по-малка от 100 м, а скоростта на движение - не по-голяма от 50 км/час извън населено място, до 40 км/час - в населено място, и до 70 км/час - по автомагистрала.


Чл. 28. (1) Пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях с обществен транспорт се разрешава единствено в случаите, когато служители на ГДО и ГДИН пътуват и носят зачисленото им служебно оръжие (пистолет), ако това не противоречи на закон.
(2) Служителите по ал. 1 пренасят зачисленото им оръжие незаредено (без патрон в цевта), поставено на предпазител.
(3) Не се допуска пренасяне на ОБПИ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ


Чл. 29. Длъжностните лица по въоръжението в ГДО и ГДИН, притежаващи необходимата квалификация по ремонта и експлоатацията на ОБПИ, извършват технически прегледи на оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия - собственост на ГДО и ГДИН.


Чл. 30. Техническите прегледи на ОБПИ се провеждат с цел:
1. установяване на техническото им състояние и комплектност;
2. определяне на неизправностите, получени при използването им, причините за тях и вземане на мерки за отстраняването им;
3. проверка за спазването на условията за съхранение на ОБПИ.


Чл. 31. (1) В зависимост от техническото състояние и от характера на необходимия ремонт оръжията се разделят на 5 категории, а боеприпасите и пиротехническите изделия - на 3 категории, съгласно приложение № 4.
(2) Въз основа на категорията на ОБПИ се извършва качественият им отчет, определя се степента им на годност и необходимият ремонт за тяхното възстановяване.
(3) Категоризирането на ОБПИ се извършва от комисии, назначени от главните директори на ГДО и ГДИН. За извършеното категоризиране комисиите изготвят протоколи.
(4) Протоколите по ал. 3 за промяна на категориите на ОБПИ се утвърждават от главните директори на ГДО и ГДИН.


Чл. 32. В Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на боеприпасите и пиротехническите изделия се извършва единствено технически преглед и установяване на тяхната годност за използване по предназначение.

Глава пета.
РЕМОНТИРАНЕ И БРАКУВАНЕ НА ОРЪЖИЯ, УНИЩОЖАВАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Ремонтиране на оръжия


Чл. 33. (1) В Главна дирекция "Охрана" и в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" се организира и извършва ремонт на огнестрелни оръжия.
(2) Ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ, среден и основен в зависимост от степента на износване, характера на неизправностите и установените междуремонтни срокове на експлоатация.


Чл. 34. (1) Текущият ремонт на огнестрелните оръжия е непланов ремонт и е предназначен да осигури нормална работа на огнестрелните оръжия до плановия им ремонт.
(2) Ремонтът по ал. 1 е минимален по обем и се изразява в регулиране или замяна на неизправни съставни части и проверка и регулировка на огнестрелните оръжия.
(3) Ремонтът по ал. 1 се извършва от длъжностни лица по въоръжението в ГДО и ГДИН с необходимата квалификация.
(4) Неизправностите, за чието отстраняване е необходим текущ ремонт, както и нарушаването на антикорозионното покритие не са основание за преминаване на огнестрелните оръжия в по-ниска категория.


Чл. 35. (1) Средният ремонт на оръжията е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите им характеристики.
(2) За извършване на ремонт по ал. 1 се възлага обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
(3) Огнестрелните оръжия се предават за ремонт заедно с индивидуалната техническа документация за отчет на качественото им състояние. В документацията се вписват извършеният ремонт и настъпилите изменения в качественото състояние на огнестрелните оръжия.


Чл. 36. (1) Основният ремонт на огнестрелните оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички съставни части на огнестрелните оръжия.
(2) За извършване на ремонт по ал. 1 се възлага обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.


Чл. 37. Редът, сроковете, обемът и последователността на работите при технически прегледи, обслужване и ремонт на огнестрелните оръжия, използваните инструменти и принадлежности, смазочни и експлоатационни материали и разходните норми се определят в ръководствата, наставленията, техническите описания и инструкциите по експлоатация на видовете огнестрелни оръжия.

Раздел II.
Бракуване на оръжия и унищожаване на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия


Чл. 38. (1) Определянето на ОБПИ като негодни за използване се извършва от комисия, назначена от главния директор на ГДО или ГДИН.
(2) Комисията по ал. 1 съставя протокол за изменение на качественото (техническото) състояние на ОБПИ, в който се установява техническото им състояние и нецелесъобразността на извършване на ремонта им.


Чл. 39. На бракуване подлежат оръжия от четвърта и пета категория съгласно приложение № 4.


Чл. 40. (1) Бракуване на оръжия се извършва от комисия от експерти, назначена от главния директор на ГДО или ГДИН.
(2) Комисията по ал. 1 изготвя протокол за бракуване и трансформация, в който се записват точните наименования на вида, марката, модела, калибъра, серията и номера и/или уникалната маркировка на оръжията. Протоколът за изменение на качественото (техническото) състояние на огнестрелните оръжия по чл. 38, ал. 2 е неразделна част от протокола за бракуване и трансформация.


Чл. 41. (1) Бракуваните оръжия се разглобяват.
(2) Частите от бракуваните оръжия, които са годни за използване, се заприходяват от материалноотговорното лице.
(3) Частите от бракуваните оръжия, които са негодни за използване, се унищожават чрез трансформирането им в отпадъци по механичен начин и се претопяват в присъствието на комисията по чл. 40, ал. 1.


Чл. 42. (1) Боеприпасите и пиротехническите изделия не се бракуват.
(2) Боеприпасите и пиротехническите изделия, които са негодни за използване, преминават в трета категория с протокола за изменение на качественото (техническото) им състояние и се предават за утилизация или унищожаване на лица, притежаващи необходимите квалификация, правоспособност и разрешения за тази дейност.


Чл. 43. (1) Утилизацията на боеприпаси се възлага съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. Тя се извършва в обекти, отговарящи на изискванията за безопасност и охрана, и при спазване изискванията на действащото законодателство за опазване на околната среда.
(2) Използваните технологии в обектите по ал. 1 трябва да осигурят:
1. комплексност на преработката на боеприпасите и техните компоненти;
2. необратимост на процеса на утилизация;
3. обработка на всички елементи на боеприпасите;
4. безопасност на процесите на утилизация;
5. икономическа ефективност;
6. ефективен и надежден мониторинг на опазване на околната среда.
(3) В процедурите по утилизация на боеприпаси могат да участват лица, които притежават разрешение за производство на боеприпаси, съгласно чл. 151, ал. 3 ЗОБВВПИ.
(4) Лицата по ал. 3 трябва да представят технологични карти за всички номенклатури боеприпаси, подлежащи на утилизация по съответната процедура.

Глава шеста.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ


Чл. 44. Контролът по извършването на дейностите с ОБПИ се осъществява от главните директори на ГДО и ГДИН чрез ръководителите (началниците) на подчинените им териториални звена или служби, комисии и длъжностни лица.


Чл. 45. Сектор "Въоръжение" в ГДО и длъжностните лица по въоръжението в ГДИН осъществяват контрол и методическа помощ на териториалните звена или служби на съответните главни дирекции по дейностите с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 и чл. 23


ТАБЛИЦА
за разпределение на боеприпасите и пиротехническите изделия, както и изискванията към съвместното им съхраняване в едно помещение и транспортирането им
 
№ по ред Наименование на боеприпасите (БП) Допустимо количество БП Поредни номера на БП, допустими за:
    в едно помещение съвместно съхраняване съвместно транспортиране
1. Пиротехнически изделия със запалителен, димен, звуков, сълзотворен и светлинен ефект 20 кг(1) 1; 2; 3 1; 2; 3
2. Патрони за всички видове стрелково оръжие 5 тона 1; 2; 3 1; 2; 3
3. Запалки за ръчни гранати 2000 бр. 1; 2; 3 1; 2; 3
 
(*1) Преизчислено количество в пиротехническа смес.
 Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1, т. 9


ТАБЛИЦА
за допустимите височини за нареждане на боеприпасите и пиротехническите изделия в заводска опаковка в складови помещения (м)
 
Наименование на боеприпасите Допустима височина (м)
1. Патрони за стрелково оръжие и пиротехнически изделия 3,00
2. Запалки за ръчни гранати и пиропатрони 2,00
     Приложение № 3 към чл. 10, ал. 3, т. 5


Методика
за определяне на безопасните разстояния при взрив (м)
 
Разстоянието, на което възникващите при взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него обекти и съоръжения, се определя по формулата:
R = K x корен квадратен от q,
където:
R е безопасното разстояние в метри;
q - масата на активното взривно вещество (ВВ) на заряда в килограми, отнесено към тротила.
Активното взривно вещество за боеприпасите се определя като сума на разривния заряд и 50 на сто от метателния заряд. Коефициентите за привеждането на различните видове ВВ и барути към тротила са:
- тротил 1,0;
- хексоген 1,8 - 2,0;
- аматол 0,7 - 0,8;
- тетрил 1,1 - 1,2;
- тен 1,8 - 2,0;
- октоген 1,8 - 2,0;
- пикринова киселина 1,1 - 1,2;
- барут 0,4 - 0,5.
К е коефициентът, зависещ от характера на поражението (разрушението) на обекта, от условията на разположението на заряда (ВВ) и от характера на терена и местността между взрива и обекта. Коефициентът К се определя експериментално и неговите значения за различните видове разрушения са дадени в долната таблица.
Значение на коефициента К при открито разположение на боеприпасите
№ по ред Характеристика на поражението (разрушението) на обектите (съоръженията) К
1. Пълна липса на повреди по остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) 50 - 80
2. Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове) 10 - 15
3. Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане на рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите 5 - 8
4. Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) 3 - 4
5. Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбове) 25 - 30
6. Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на вратите и прозорците и керемидените покриви 2 - 3
7. Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) и скъсване на въздушни електропроводи 1,5 - 2,0
8. Разрушаване на масивни тухлени постройки и предаване на детонация по влияние 0,8 - 1,0
9. Разрушаване на масивни постройки с железобетонна и бетонна конструкция 0,3 - 0,5
При определяне на безопасното разстояние трябва да се отчитат също и местните условия - най-вече характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения обект. Разпространението на взривната и въздушната ударна вълна при определени условия на взрива може да има насочено действие и там разстоянието на разрушаващото действие е 1,5 - 2 пъти по-голямо или по-малко. Ако между склада (взрива) и застрашения обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал) или хранилището е вкопано в земята, безопасното разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 - 2 пъти, а при наличие на просека на гора и дефиле се увеличава 1,5 - 2 пъти. В направление на необвалованата страна на хранилището действието на взривната и въздушната ударна вълна е 1,5 - 2 пъти по-голямо. Това изисква хранилищата да са четиристранно обваловани или вкопани. Необвалованата страна на хранилищата не трябва да е насочена към стопанските и битовите сгради на склада (базата) или към други хранилища и обекти.
Стойностите на коефициента К са за открито разположени ВВ и боеприпаси или под навеси и в бараки. При разполагането им при други условия разстоянието, определено по формулата, се намалява, като получените стойности се делят, както следва:
- при необваловани полумасивни хранилища с 1,1 - 1,2;
- при необваловани масивни тухлени хранилища с 1,2 - 1,3;
- при необваловани железобетонни хранилища с 1,3 - 1,4;
- при обваловани полумасивни и масивни хранилища с 1,5 - 1,7;
- при вкопани в земята полумасивни и масивни хранилища с 1,8 - 2,0;
- при котловини и ниши с 1,8 - 1,9;
- при надземни обваловани площадки и навеси с 1,4 - 1,5.
   Приложение № 4 към чл. 31, ал. 1

Критерии за определяне категориите на оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия - собственост на ГДО и ГДИН

1. Оръжие:
а) стрелково оръжие:
- първа категория - ново, а също така намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, на което в канала на цевта и патронника няма следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на разстояние не повече от един калибър; оръжието удовлетворява изискванията за нормален бой;
- втора категория - намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, чийто канал на цевта и патронника имат слаби следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на дълбочина повече от един калибър; при това оръжието удовлетворява изискванията за нормален бой;
- трета категория - изискващо среден ремонт;
- четвърта категория - изискващо основен ремонт;
- пета категория - негодно оръжие, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.
Основни детайли, които определят прекатегоризирането на оръжието в пета категория, да се считат:
- цевта с цевната кутия - за пушки и карабини;
- цевната кутия - за автомати и картечници;
- цевта и затворната кутия - за картечни пистолети;
- ложата (рамката) - за пистолети и револвери;
б) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично оръжие, учебно оръжие, ракетни пистолети:
- първа категория - ново, както и намиращо се и било в експлоатация, изправно и годно за използване;
- втора категория - не се установява;
- трета категория - изискващо среден ремонт;
- четвърта категория - не се установява;
- пета категория - негодно, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.
Забележка. При преминаване на въоръжение в по-долна категория с виновност се заплаща стойността на повредените детайли, по които се определя категорията. При раздуване на цевите те се заплащат в пълен размер.

2. Боеприпаси:
а) боеприпаси за стрелково оръжие (калибър до 14,5 мм включително):
Първа "А" категория:
1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни.
2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в херметическа опаковка и в пълнителите не повече от 5 години.
Първа "Б" категория:
1. Произведени до 1945 г. включително, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни, в т.ч. произведените във военно време, но преопаковани в заводите в следвоенния период (включително сборни заводски партии).
2. Произведени до 1945 г. включително, изправни по външен вид, съхранявани в нехерметическа опаковка или в насипно състояние.
3. Без производствени данни.
4. Сборни складови партии.
5. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка и в пълнителите повече от 5 години.
Втора категория:
В насипно състояние, изискващи сортиране по вид на действие на куршума и степен на годност, а така също изискващи почистване от корозия и възстановяване на отличителното боядисване на куршума.
Трета категория:
1. Осечки (с отпечатък на жилото върху капсула).
2. С химически неустойчиви или балистически нестабилни барути (по данни от лабораторията).
3. С пукнатини по дулцето, корпуса и венеца на гилзите.
4. С побитости по куршумите и гилзите.
5. Със средна и голяма корозия по повърхността на гилзите и куршумите, неподлежащи на почистване.
6. С клатещи се и изпадащи куршуми.
7. С големи окиси по капсулите.
8. С признаци на продължително престояване във вода или смазка.
б) пиротехнически средства (осветителни и сигнални патрони):
Първа категория:
1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в изправна херметическа опаковка, с пълни производствени данни.
2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка, която е захерметизирана със смазка по установения начин, с пълни производствени данни.
Втора категория:
Подлежащи на сортиране по външен вид, калибровка и изземване на патрони с дефекти, указани в т. 3 за трета категория.
Трета категория:
1. Бракувани и забранени за използване (по данни на лабораторията).
2. С откази в действието.
3. Със следните дефекти (от сортираните по външен вид):
- изпъкнали капсул-възпламенители над дънния срез на гилзата (за 26 мм патрони);
- явни признаци на овлажняване;
- пукнатини по корпуса на патрона;
- цялостни пукнатини по гилзата;
- свободно снемащи се капачки (за реактивните патрони);
- осево преместване на снарядяването;
- невлизащи в стрелящите приспособления;
- неясни опознавателни знаци.
Забележка. Когато в една партия на пиротехнически средства повече от 50 на сто от изделията са с дефекти, указани в т. 3 за трета категория, цялата партия се зачислява в трета категория.
Забележки:
- Боеприпасите от всички видове, които са първа категория, са годни за бойно използване (по предназначение) и дългосрочно съхраняване.
- Боеприпасите от всички видове, които са втора категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), изискват ремонт, замяна на отделни елементи и сортиране по вид на действие.
- Боеприпасите от всички видове, които са трета категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), подлежат на ремонт в ремонтни бази и фирми, както и забранените за бойно ползване, в т.ч. загубилите бойните си свойства по заключение след лабораторни и полигонни изпитвания;
в) за химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, както и за светлинни, звукови и сълзотворни (химически) гранати се определят следните категории:
първа категория - с пълни производствени данни, с неизтекъл срок на съхранение, определен от производителя, годни за употреба по предназначение;
втора категория - не се определя;
трета категория - с изтекъл срок на съхраняване, без производствени данни, негодни за употреба по предназначение.

Забележка. След изтичане на срока за съхраняване и употреба, определен от производителя, средствата по буква "в" се подлагат на оценка за съответствието на продукта, за което се изготвя протокол. При доказване годността на продукта за употреба по предназначение и за съхраняване в зависимост от резултатите срокът за съхраняването и употребата им се удължава до 60 на сто от сроковете, определени от производителя.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти