Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

В сила от 24.02.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г., отм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2020г.


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 6 ноември 2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите - ДВ, бр. 97 от 13 ноември 2020 г., в сила от 13.11.2020 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят видът, отличителните знаци, условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) и териториалните им поделения.

Раздел II.
Категории служители, имащи право на униформено облекло

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) Право на униформено представително облекло имат:
1. служители, които са в служебно или трудово правоотношение с ИАГ, нейните структури и специализираните териториални звена, с изключение на горските инспектори по трудово правоотношение;
2. служителите в ДП по чл. 163 ЗГ и териториалните им поделения, определени от управителния съвет на съответното предприятие.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) Право на униформено теренно облекло имат следните категории служители:
1. горските инспектори по трудово правоотношение;
2. горските инспектори по служебно правоотношение;
3. служителите от специализираната администрация по смисъла на Закона за администрацията, заемащи длъжности, за които се изисква лесовъдско образование;
4. служителите, на които със заповед на изпълнителния директор на ИАГ са възложени функции по чл. 197 ЗГ;
5. служителите в териториалните поделения на държавните предприятия, назначени за предотвратяване и установяване на нарушения в горските територии по реда на чл. 188 ЗГ;
6. служители в държавните предприятия по чл. 163 ЗГ и териториалните им поделения, определени от управителния съвет на съответното предприятие.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 1 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Право на униформено представително и униформено теренно облекло имат изпълнителният директор на ИАГ, директорите на регионалните дирекции по горите, директорите на специализираните териториални звена, директорите на ДП по чл. 163 ЗГ, членовете на управителните им съвети, както и директорите на териториалните поделения на ДП.
(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) Работодателят, съответно органът по назначаване, със заповед определя поименния списък на лицата по ал. 2.


Чл. 3. Униформеното облекло се предоставя, за да се отличават служителите на ИАГ, нейните структури, специализираните териториални звена, служителите на държавните предприятия и териториалните им поделения при изпълнение на служебните им задължения.

Раздел III.
Вид и елементи на униформеното облекло


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, доп. - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) Униформеното представително облекло за служителите в ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена, по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено представително облекло:
а) палто (канадка с подплата) - един брой;
б) костюм зимен (сако с един панталон/пола) - един брой;
в) риза (блуза) с дълъг ръкав - два броя;
г) вратовръзка/шал - един брой;
д) зимни обувки - един чифт;
2. лятно униформено представително облекло:
а) шлифер - един брой;
б) костюм летен (сако с един панталон/пола) - един брой;
в) риза (блуза) с къс ръкав - два броя;
г) летни обувки - един чифт.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) Униформеното представително облекло за държавните предприятия и териториалните им поделения по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено представително облекло:
а) (изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) мембранна шуба (канадка с топла подплата) - един брой;
б) костюм зимен (сако с два панталона/панталон-пола) - един брой;
в) риза(блуза) с дълъг ръкав - два броя;
г) вратовръзка/шал - един брой;
д) зимни обувки - един чифт;
2. лятно униформено представително облекло:
а) костюм летен (сако с два панталона/панталон-пола) - един брой;
б) риза (блуза) с къс ръкав - два броя;
в) риза (блуза) с дълъг ръкав - един брой;
г) вратовръзка/шал - един брой;
д) летни обувки - един чифт.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) (1) Униформеното теренно облекло за служителите в ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба с подвижна топла подплата - един брой;
б) мембранен панталон с подвижна топла подплата - един брой;
в) риза с дълъг ръкав - два броя;
г) шапка - един брой;
д) мембранни обувки всесезонни - един чифт;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке - един брой;
б) панталон - два броя;
в) риза - къс ръкав - един брой;
г) риза - дълъг ръкав - един брой;
д) шапка - един брой;
е) обувки - един чифт;
3. служебна чанта - един брой (само за горските инспектори и служителите, определени със заповедта по чл. 197 ЗГ).
(2) Униформеното теренно облекло за служителите по чл. 2, ал. 2, т. 5 и 6, директорите на държавните предприятия по чл. 163 ЗГ, членовете на управителните им съвети, както и директорите на териториалните поделения на ДП, по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба с подвижна топла подплата - един брой;
б) мембранен панталон - един брой;
в) термобельо - два комплекта;
г) риза с дълъг ръкав - два броя;
д) шапка - един брой;
е) мембранни обувки всесезонни - един чифт;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке - един брой;
б) панталон - два броя;
в) риза - къс ръкав - един брой;
г) риза - дълъг ръкав - един брой;
д) шапка - един брой;
е) обувки - един чифт;
3. служебна чанта - един брой (за лицата по чл. 188 ЗГ).


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Униформеното представително облекло по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, буква "б", както и униформеното теренно облекло по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б" и "в" (1 бр.) и т. 2, букви "а", "б" и "в" за служителите в ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена се изработват по модел, плат и цвят, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Униформеното представително облекло по чл. 4, ал. 2, т. 1, букви "а", "б", "в" и "г" и т. 2, букви "а", "б", "в" и "г", както и униформеното теренно облекло по чл. 5, ал. 2, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" и т. 2, букви "а", "б", "в", "г" и "д" се изработват по единен модел, плат и цвят, определени със заповед на директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 ЗГ.
(3) За останалите елементи от униформеното представително и униформеното теренно облекло се изплащат средства след издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАГ, съответно решение на управителния съвет, с които се определят единичните цени на конкретните елементи от облеклото.

Раздел IV.
Отличителни знаци


Чл. 7. (1) Служителите, които са в служебно или трудово правоотношение с ИАГ, нейните структури и специализираните териториални звена, имащи право на униформено теренно облекло, носят отличителен знак.
(2) Отличителният знак по ал. 1 е цветно изображение на логото на Изпълнителната агенция по горите и се закрепва неподвижно на левия ръкав на зимната полушуба и на лятното яке.


Чл. 8. (1) Служителите на ДП и техните териториални поделения, имащи право на униформено теренно облекло, носят отличителен знак, определен с решение на управителния съвет на съответното предприятие.
(2) Отличителният знак по ал. 1 се закрепва неподвижно на левия ръкав на зимната полушуба и на лятното яке.

Раздел V.
Срокове и правила за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло


Чл. 9. (1) Средствата за униформеното представително и униформеното теренно облекло и за отличителните знаци на лицата, които са в служебно или трудово правоотношение с ИАГ, нейните структури и специализираните териториални звена, се осигуряват с бюджета на ИАГ.
(2) Държавните предприятия осигуряват необходимите средства за униформено и/или теренно облекло и за отличителни знаци на своите служители.


Чл. 10. (1) На правоимащите се предоставя униформено представително и униформено теренно облекло не по-късно от три месеца от датата на постъпване на работа.
(2) Горските инспектори, служителите, определени със заповедта по чл. 197 ЗГ, и лицата по чл. 188 ЗГ получават униформено теренно облекло непосредствено след постъпването им на работа.
(3) Когато трудовото/служебното правоотношение е за непълно работно време, съответно се увеличава и срокът за износване на предоставеното облекло.
(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Служители в ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена, които поради ползване на отпуск повече от 3 месеца независимо от основанието не са включени в заповедта на работодателя за предоставяне на съответното облекло по чл. 4 и 5, имат право на облекло по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2 буква "б" в зависимост от периода на реално изпълнение на служебни задължения, а за останалите елементи се изплащат средства пропорционално на отработените месеци.
(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) Управителните съвети на държавните предприятия по чл. 163 ЗГ вземат решение за реда за предоставяне на униформено облекло на служителите, които поради ползване на отпуск повече от 3 месеца независимо от основанието или повече от шест месеца на основание чл. 163 КТ не са включени в заповедта на работодателя за предоставяне на съответното облекло по чл. 4 и 5.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) В ИАГ, нейните структури и специализираните териториални звена, държавните предприятия и териториалните им поделения се водят служебни картони от длъжностни лица, в които се отбелязват видът и датата на получаване на полагаемото се облекло.


Чл. 11. Не се дължи компенсация в пари при несвоевременно предоставяне на униформено облекло.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Сроковете на износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло на служителите започват да текат от датата на получаването им и се определят съгласно приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3 и приложение № 4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) На униформеното представително и униформеното теренно облекло със срок на износване една година съгласно приложенията по ал. 1 износването се отнася за календарната година, в която е закупено, независимо от датата на получаването.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г.)
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) Сроковете за износване на облеклата по приложенията по ал. 1 текат и по време на платен отпуск, независимо от основанието му, както и по време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 2 и ал. 3, пр. първо от Кодекса на труда, но не повече от три месеца в една календарна година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Сроковете за износване на облеклата по приложенията текат и за лицата, ползващи отпуск по реда на чл. 163 от Кодекса на труда, но не повече от 3 месеца за една календарна година.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Управителните съвети на държавните предприятия по чл. 163 ЗГ могат с решение да увеличат срока на износване, посочен в приложение № 2 и приложение № 4, но с не повече от една година.


Чл. 13. Облеклото, чийто срок за износване е изтекъл, не подлежи на връщане. Същото остава в служителя, като в картона срещу съответния вид облекло се отбелязва "износено".


Чл. 14. (1) При повреждане на облеклото не по вина на служителя (пожар, природни бедствия, авария, злополуки и др.) по причини, независещи от него, се съставя протокол и на лицето се предоставя ново униформено облекло.
(2) Когато униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, той носи имуществена отговорност за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.


Чл. 15. (1) Служители на срочен трудов договор по чл. 68 от Кодекса на труда имат право на полагаемото им се униформено представително и униформено теренно облекло.
(2) Служители, назначени по реда на чл. 15 от Закона за държавния служител, имат право на униформено представително и униформено теренно облекло.
(3) Служители, назначени на основание Постановление № 66 на МС от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г. и бр. 51, 91 и 93 от 2011 г.), имат право на онези елементи от униформеното представително и униформеното теренно облекло, за които е предвиден срок на износване от една година.


Чл. 16. (1) При преминаване на служител, получил униформено представително и униформено теренно облекло, на работа в друга организация на длъжност, за която съгласно тази наредба се предвижда носене на такова облекло, същото не се връща, а се доизносва в сроковете, по-благоприятни за служителя, предвидени в приложението.
(2) При преминаване на служител, получил униформено представително и униформено теренно облекло, на работа в друга организация на длъжност, за която се полага различно от полученото преди това облекло, служителят получава само допълнително полагащото му се облекло за новата длъжност. Полученото преди това облекло не се връща, а срокът за доизносване продължава да тече в сроковете, предвидени в приложението.
(3) Новият работодател изисква служебно препис от служебния картон.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 1, 2, 9, 11 и 12, чл. 327, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 12, чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 8, 10 - 12 и ал. 2, чл. 330, ал. 2, т. 8 и чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда или служебното правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 1 - 4, 7 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 и чл. 107а, ал. 1 от Закона за държавния служител униформеното облекло не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г.) Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото или служебното правоотношение служителят задържа униформеното облекло, като заплати стойността на облеклото за срока на доизносване.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г.)


Чл. 18. При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение независимо от основанието отличителният знак по чл. 7 и 8 се връща на работодателя.


Чл. 19. Освен униформеното представително и униформеното теренно облекло някои категории персонал, определени от работодателя, получават и работно облекло на основание Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.).


Чл. 20. (1) Лицата, на които се предоставя униформено облекло, са длъжни да го носят при изпълнение на служебните си задължения.
(2) Лицата са длъжни да поддържат в чист и спретнат вид униформеното си облекло.
(3) Промяната на установената форма на облеклото е забранена.
(4) Носенето на комбинирано облекло - униформено с цивилно, е забранено.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 202 от Закона за горите.


§ 2. По реда на тази наредба се изчислява остатъкът от сроковете за износване на униформено представително и/или униформено теренно облекло, получено преди влизането й в сила, ако е по-благоприятно за служителя.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 1 от 2007 г. за униформеното облекло на работещите в Държавната агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и учебно-опитните горски стопанства (ДВ, бр. 98 от 2007 г.) и влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. (1) Служителите, които след влизане в сила на Закона за горите са преминали от Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена на работа в Министерството на земеделието и храните, държавните предприятия и териториалните им поделения, не дължат връщане и не заплащат предоставеното им униформено представително и униформено теренно облекло.
(2) Служителите, които след влизане в сила на Закона за горите са преминали от държавните предприятия и териториалните им поделения на работа в ИАГ, нейни структури и специализирани териториални звена, не дължат връщане и не заплащат предоставеното им униформено представително и униформено теренно облекло.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАГ и на директорите на държавните предприятия по чл. 163 ЗГ.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 12 и 16

(Отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г.)


Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 1 от 2013 г.)


Срок за износване на униформеното представително облекло за служителите на Изпълнителна агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена
 
Униформено представително облекло Срок на износване (год.)
1 2 3
І. Зимно  
1. Палто (канадка с подплата) - 1 бр. 2 г.
2. Костюм зимен/сако с един панталон (пола) - 1 бр. 1 г.
3. Риза (блуза) с дълъг ръкав - 2 бр. 1 г.
4. Вратовръзка/шал - 1 бр. 1 г.
5. Зимни обувки - 1 чифт 1 г.
ІІ. Лятно  
1. Шлифер - 1 бр. 2 г.
2. Костюм летен/сако с един панталон (пола) - 1 бр. 1 г.
3. Риза (блуза) с къс ръкав - 2 бр. 1 г.
4. Летни обувки - 1 чифт 1 г.


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 1 от 2013 г.)


Срок за износване на униформеното представително облекло за служителите в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и териториалните им поделения
 
Униформено представително облекло Срок на износване (год.)
1 2 3
І. Зимно  
1. Мембранна шуба (канадка с подвижна топла подплата) - 1 бр. 2 г.
2. Костюм зимен/сако с два панталона (панталон-пола) - 1 бр. 1 г.
3. Риза (блуза) с дълъг ръкав - 2 бр. 1 г.
4. Вратовръзка/шал - 1 бр. 1 г.
5. Зимни обувки - 1 чифт 1 г.
ІІ. Лятно  
1. Костюм летен/сако с два панталона (панталон-пола) - 1 бр. 1 г.
2. Риза/блуза с къс ръкав - 2 бр. 1 г.
3. Риза (блуза) с дълъг ръкав - 1 бр. 1 г.
4. Вратовръзка/шал - 1 бр. 1 г.
5. Летни обувки - 1 чифт 1 г.


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 1 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)


Срок за износване на униформеното теренно облекло на служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена

 

Униформено теренно облекло

Срок за износване (год.)

за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3 и 4

за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 1

І.

Зимно

 

 

1.

Мембранна полушуба с подвижна топла подплата - 1 бр.

2 г.

1 г.

2.

Мембранен панталон с подвижна топла подплата - 1 бр.

2 г.

1 г.

3.

Риза с дълъг ръкав - 2 бр.

1 г.

1 г.

4.

Шапка - 1 бр.

2 г.

1 г.

5.

Мембранни обувки всесезонни - 1 чифт

2 г.

1 г.

ІІ.

Лятно

 

 

1.

Мембранно яке - 1 бр.

2 г.

1 г.

2.

Панталон - 2 бр.

2 г.

1 г.

3.

Риза с къс ръкав - 1 бр.

1 г.

1 г.

4.

Риза с дълъг ръкав - 1 бр.

1 г.

1 г.

5.

Шапка - 1 бр.

2 г.

1 г.

6.

Обувки - 1 чифт

2 г.

1 г.

ІІІ.

Чанта - 1 бр.

2 г.

1 г.Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

Срок за износване на униформеното теренно облекло за служителите в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и териториалните им поделения

 

Униформено теренно облекло

Срок за износване (год.)

за лицата по чл. 2,

ал. 2, т. 5

за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 6

І.

Зимно

 

 

1.

Мембранна полушуба с подвижна топла подплата - 1 бр.

1 г.

2 г.

2.

Мембранен панталон - 1 бр.

1 г.

2 г.

3.

Термобельо - 2 комплекта

1 г.

1 г.

4.

Риза с дълъг ръкав - 2 бр.

1 г.

1 г.

5.

Шапка - 1 бр.

1 г.

2 г .

6.

Мембранни обувки всесезонни - 1 чифт

1 г.

2 г.

ІІ.

Лятно

 

 

1.

Мембранно яке - 1 бр.

1 г.

2 г.

2.

Панталон - 2 бр.

1 г.

2 г.

3.

Риза с къс ръкав - 1 бр.

1 г.

1 г.

4.

Риза с дълъг ръкав - 1 бр.

1 г.

1 г.

5.

Шапка - 1 бр.

1 г.

2 г.

6.

Обувки - 1 чифт

1 г.

2 г.

ІІІ.

Чанта - 1 бр.

1 г.

2 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти