Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ОТ 2012 Г.

Издаден от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 2015г., отм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г.


Отменен с параграф единствен от заключителните разпоредби на Правилника за устройството, организацията и дейността на Учебен център - ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, организацията на работа и дейността на Учебен център, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. (1) Центърът е държавно обслужващо звено по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 4 от Закона за народната просвета със седалище и адрес на управление София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5.
(2) Центърът осигурява условия за дейностите по подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади и за провеждане на конгреси, конференции и семинари на ученици, учители и служители в системата на народната просвета.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.
(2) Центърът е с обща численост на персонала 43 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.


Чл. 4. Центърът се финансира със средства от:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;
2. собствени приходи по чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета.

Раздел II.
Управление и структура на центъра


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.


Чл. 6. (1) Директорът на центъра:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра пред държавни органи, организации, физически и юридически лица;
3. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на центъра;
4. контролира и отговаря за законосъобразното използване и поддръжка на собствеността, предоставена за ползване на центъра;
5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) ежегодно отчита дейността на центъра пред министъра на образованието и науката;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в центъра и утвърждава длъжностните им характеристики;
7. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) изготвя и утвърждава длъжностното разписание съгласувано с Министерството на образованието и науката и утвърждава поименното разписание на длъжностите;
8. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
9. разпорежда се с бюджета на центъра и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разходване на финансовите средства;
10. утвърждава правила за вътрешния ред;
11. издава инструкции за пропускателния режим в базите за обучение и за подготовка на ученици за олимпиади по предложение на съответния началник на база;
12. осъществява и други правомощия, произтичащи от нормативни актове.
(2) Директорът може да делегира част от правомощията си на началниците на бази, доколкото в нормативен акт не е предвидено друго.


Чл. 7. (1) Структурата на центъра включва централно управление - София, и бази за обучение и подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, които не са юридически лица.
(2) Базите осигуряват условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари и обучение на ученици, учители и служители от системата на народната просвета, както и за подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади.
(3) Базите се ръководят от началници, които:
1. ръководят, организират, контролират и отговарят за цялостната дейност на базата;
2. отговарят за правилното използване и поддръжка на съответните бази;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) създават условия за подготовка на учениците за участие в национални и международни олимпиади в координация с регионалните инспекторати по образование и с Министерството на образованието и науката;
4. създават условия за опазването на живота и здравето на децата и учениците при организиране и провеждане на обучението и подготовката им за участие на национални и международни олимпиади;
5. представят в централното управление информация за извършената от тях дейност и правят предложения за подобряване на организацията;
6. представят на директора на центъра информация за извършената от тях дейност, свързана с организирането, координацията и осъществяването на дейността по подготовката на ученици за участие в национални и международни олимпиади;
7. организират прилагането на методики за дейностите с децата и учениците в съответните бази;
8. подписват изходящата документация;
9. отговарят за законосъобразното разходване на финансовите средства;
10. изпълняват и други задачи, възложени им от директора.

Раздел III.
Дейност на центъра


Чл. 8. Дейността на центъра е организирана в следните основни функционални направления:
1. подготовка за участие в национални и международни олимпиади;
2. организиране на конгреси, конференции и семинари на ученици, учители и служители в системата на народната просвета;
3. финансово-счетоводна дейност и контрол;
4. материално-техническа база;
5. административно и информационно обслужване на дейността.


Чл. 9. (1) Центърът организира и координира провеждането на обучения на ученици, учители и служители от системата на народната просвета от страната и от чужбина, както и на чуждестранни граждани от българска народност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът организира подготовката на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади в координация с регионалните инспекторати по образованието и с Министерството на образованието и науката.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът изготвя и представя на министъра на образованието и науката отчети, становища и предложения за обучението и за подготовката на ученици за национални и международни олимпиади.


Чл. 11. Центърът осъществява взаимодействие и координация по предмета на дейността си с инспекторатите по образованието, с директори на училища и звена в системата на народната просвета, с областните и общинските администрации, с неправителствени организации, фондации и др.


Чл. 12. (1) Експертите от централното управление осъществяват координация и контрол на дейността на базите за обучение и подготовка на учениците за олимпиади.
(2) Експертите от центъра изготвят отчети, становища и предложения за дейността, свързана с обучението на ученици, учители и служители от системата на народната просвета, както и за подготовката на ученици за участие в национални и международни олимпиади.


Чл. 13. (1) Центърът извършва финансово-счетоводно обслужване на дейността и определя счетоводната политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът представя в Министерството на образованието и науката периодични отчети за касовото изпълнение на бюджета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът изготвя годишен финансов отчет и го представя в Министерството на образованието и науката.


Чл. 14. Базите за обучение и подготовка на ученици за олимпиади изготвят периодични отчети за касовото изпълнение на бюджета, оборотна ведомост и ги представят в централното управление.

Раздел IV.
Организация на работата


Чл. 15. Организацията на работата в центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и инструкция за документооборота, издадена от директора на центъра.


Чл. 16. (1) Работното време на служителите в централното управление е 8 часа дневно от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 13 ч. до 13 ч. и 30 мин.
(2) Работното време на базите за обучение и подготовка на ученици за олимпиади се определя от началниците на бази.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) В центъра се води следната задължителна документация:
1. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
2. книга за регистриране заповедите на директора;
3. отчетни счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите.


Чл. 18. Личните трудови досиета на служителите на централното управление и на началниците на бази се съхраняват в централното управление, а на останалите служители - в базите.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета и отменя Правилника за устройството, организацията и дейността на Център за отдих и обучение - София (обн., ДВ, бр. 83 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2009 г.; изм., бр. 29 от 2010 г.).


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР


Приложение към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.)

Численост на персонала в организационните структури на Учебен център - 43 щатни бройки
 
1. Централно управление 6
2. База "Национален детски комплекс "Ястребино" 14
3. База "Национален детски екологичен комплекс Ковачевци" 12
4. База "Център за подготовка на ученици за олимпиади" 11


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти