Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ"

В сила от 14.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г., отм. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 23 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант" - ДВ, бр. 72 от 13 септември 2019 г., в сила от 13.09.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 341020 "Продавач-консултант" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 341 "Търговия на едро и дребно" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 341020 "Продавач-консултант" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 3410201 "Продавач-консултант".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 341020 "Продавач-консултант".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Продавач-консултант" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 3 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Продавач-консултант" (ДВ, бр. 9 от 2007 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант"
Професионално направление:
341 Търговия на едро и дребно
Наименование на професията:
341020 Продавач-консултант
Специалност: Степен на
  професионална
  квалификация:
3410201 Продавач-консултант Втора

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Продавач-консултант" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
- за ученици - завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 г. (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 г. (рамкова програма В);
- за лица, навършили 16 г. - завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Продавач-консултант" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква лицата да притежават предишна по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.
Ако за обучение по професията "Продавач-консултант" с придобиване на втора степен на професионална квалификация кандидатстват лица с придобита професионална квалификация по професиите "Касиер", "Калкулант", "Снабдител" с първа степен на професионална квалификация, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Продавач-консултантът посреща и обслужва своевременно и вежливо клиенти в различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. При поискване от клиента, когато видът на стоката позволява това, показва начина на нейното действие или употреба.
Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Той отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките.
В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип.
Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите.
В по-малките търговски обекти продавач-консултантът изпълнява задълженията и на касиер. Той приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури, отговаря за ежедневното точно приключване на касовата наличност и отразяването на оборота в книгата за касовия апарат.
Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи.
Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
В някои видове търговски обекти се изисква продавач-консултантът да поддържа висока хигиена - лична и на работното място, в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания.
При работа с някои видове хранителни стоки - месо, риба и др., както и продукти в насипно състояние и др., продавач-консултантът транжира, разфасова, оразмерява и опакова стоките, като използва специфични инструменти, везни, специализирана техника и опаковъчни материали. При работа с технически средства той спазва инструкциите и носи отговорност за безопасно обслужване на клиентите и предотвратяване на аварии и инциденти.
Продавач-консултантът изхвърля отпадъците на определените места и по установения ред, като се старае да не замърсява околната среда в района на търговския обект.
При възникване на опасни ситуации е длъжен да информира прекия си ръководител и да подпомогне безопасното напускане на търговския обект от клиентите и от останалите си колеги.
Продавач-консултантът работи с електронни везни, баркод скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания, компютър със софтуер за складова наличност. Възможно е да му бъде възложено да обслужва сигналната и охранителната техника на търговския обект.
Работното време на продавач-консултанта е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Продавач-консултантът трябва да проявява наблюдателност, бързина и вежливост при работа с клиенти, търговски нюх, концентрация на вниманието. Трябва да умее да работи в екип, да не създава конфликти с колеги и клиенти, да бъде честен, отговорен и прецизен в работата си. Лицата, практикуващи професията, трябва да притежават физическа издръжливост, тъй като работят предимно прави. Според спецификата на търговския обект и вида на предлаганите стоки понякога се налага да вдигат, свалят и пренасят тежки товари.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Продавач-консултант" могат да се обучават за придобиване на квалификация по професиите "Брокер" и "Търговски представител" - трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка за професионално направление "Търговия на едро и дребно" се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията "Продавач-консултант", имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Продавач-консултант" могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единични групи 5223 Продавач-консултанти, както и други подобни, допълнени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
• разпознава рисковите ситуации в процеса на трудовата си дейност и прилага адекватни поведенчески модели;
• прилага изискванията за опазване на околната среда;
• описва стопанското устройство на страната;
• разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
• умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения с доставчици и клиенти;
• умее да работи в екип;
• разбира своята роля в дейността на организацията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• умее да намира информация, да създава, редактира и съхранява данни с помощта на компютър;
• умее да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Търговия на едро и дребно"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• описва формите, принципите и методите на търговското обслужване;
• прилага нормативната уредба и стандартите за работа в търговски обект;
• характеризира организацията на търговската дейност;
• умее да поддържа търговския екстериор и интериор на търговския обект;
• обяснява основните стоковедни характеристики на стоките;
• изброява основните методи и правила за съхраняване и излагане на стоки;
• познава и подбира методите за контрол върху качеството на стоките;
• познава и описва технологичната последователност при доставката, приемането, съхранението и реализацията на стоките;
• притежава знания и умения за планиране и отчетност на извършената работа, както и за създаване на работни приоритети;
• придобие предприемачески умения;
• познава и описва изискванията за документиране на доставките и продажбите на стоки.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Продавач-консултант" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• дефинира и описва качествата и характеристиките на стоките;
• умее да аранжира стоки на щанд и витрина;
• умее да тегли, разфасова, комплектова и опакова в подходящи материали различни стоки;
• умее да приема парични суми, връща рестото, издава касови бележки, съставя фактури и попълва гаранционни карти;
• подбира средства и методи за насърчаване на продажбите;
• умее да провежда търговски демонстрации;
• умее да прилага съвременни продажбени техники;
• притежава знания и умения за проучване на потребителското търсене;
• обяснява правилата за продажба чрез електронната търговия;
• умее да работи с търговско оборудване и инструменти.

4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Продавач-консултант"
Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни
условия на труд и трудово-правните норми
1. Спазва правилата за 1.1. Спазва инструкции за здравословни и безопасни
здравословни и условия на труд и санитарно-хигиенни изисквания за
безопасни условия на работа в търговски обект
труд и опазва околната 1.2. Спазва лична хигиена и хигиена на работното място и
среда при изпълнение на технологичното оборудване в съответствие със
служебните си санитарно-хигиенните изисквания
задължения 1.3. Прилага правилата за пожарна и аварийна
  безопасност
  1.4. Използва по предназначение средствата за
  противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
  1.5. Избира безопасни методи за дезинфекция,
  дезинсекция и дератизация
  1.6. Предприема действия за оказване на долекарска
  помощ при авария, пожар и други извънредни ситуации
  1.7. Спазва изискванията за опазване на околната среда
  от замърсявания
2. Работи с техниката за 2.1. Описва предназначението на използваното
измерване, разфасоване, търговско оборудване, техническите изисквания и
опаковане, маркиране и възможности, инструкциите за работа с тях: инструменти,
осъществяване на везни, специализирана техника за опаковане и
плащания, като спазва маркиране на стоки, баркод скенери, касови апарати,
правилата за безопасност посттерминални устройства за безкасови плащания,
  инструменти, компютър със софтуер за складова
  наличност
  2.2. Подготвя търговското оборудване съгласно
  инструкциите за употреба
  2.3. Работи безопасно с търговското оборудване
  2.4. Предприема правилни действия при техническа
  неизправност, авария и други извънредни ситуации
  2.5. Работи със сигнална и охранителна техника, която се
  използва в търговските обекти
3. Прилага икономически 3.1. Характеризира основните икономически понятия
знания в областта на 3.2. Обяснява стопанското управление на страната
професията 3.3. Определя мястото и ролята на отделните лица,
  фирми, институции и държавата в пазарните отношения и
  процеси
  3.4. Прави отчет на извършената работа
  3.5. Характеризира различните отчетни
  измерители-натурални, трудови, стойностни
  3.6. Изброява основните образци на документи в
  търговския обект
  3.7. Вярно и точно попълва реквизитите на отчетните
  документи в търговския обект
  3.8. Изисква от доставчици и транспортни фирми да
  предоставят редовни документи при доставка на
  стоково-материални запаси
4. Прилага 4.1. Изброява общите принципи на трудовото
трудово-правни знания в законодателство, правата и задълженията на
областта на професията участниците в трудовия процес, договорните отношения
  между работник и работодател
  4.2. Описва организацията на работата в търговското
  предприятие и правомощията на длъжностните лица
  4.3. Описва организацията на работното място в
  различните търговски предприятия
  4.4. Характеризира системите за заплащане на труда в
  търговското предприятие
  4.5. Изброява правата и задълженията на
  материалноотговорните лица при отчитане на стопански
  операции и процеси с материални ценности и парични
  средства
  4.6. Обяснява данъчното облагане и осигурителните
  задължения на предприятията и физическите лица
  4.7. Изброява нормативните документи и изисквания към
  персонала, работещ в търговските обекти
  4.8. Спазва правилника за вътрешния ред на търговския
  обект
5. Участва в 5.1. Подпомага дейността на служителите от
инвентаризации на предприятието по описване на стоково-материалните
търговския обект запаси, които провеждат инвентаризацията
  5.2. Изброява правата и задълженията на
  материалноотговорното лице на стоково-материални
  ценности и парични средства
  5.3. Описва изискванията на документите, които се
  изготвят при инвентаризация
Специфични за специалност 3410201 "Продавач-консултант"
Подготовка на търговската зала за обслужване на клиенти
6. Заявява и приема 6.1. Прави заявки за доставка, като използва телефон,
стоково-материални факс или компютър
запаси в търговския обект 6.2. Спазва деловия тон и учтиво общува с доставчиците
  6.3. Получава стоково-материалните запаси и проверява
  съответствието с придружителните документи за
  асортимент, количество, качество, цена и срок на
  доставката
  6.4. Контролира качеството на получаваните стоки
  6.5. Съставя първични счетоводни документи за
  заприходяване на доставените стоково-материални
  запаси
  6.6. Съставя протоколи за нарушения при доставки по
  определените в нормативните изисквания правила
  6.7. Осигурява или контролира пренасянето и
  подреждането на определените места на
  стоково-материалните ценности в склада или в
  търговския обект
7. Подготвя и поддържа 7.1. Поддържа търговската зала, складовете и
търговската зала за оборудването по установените процедури
посрещане и обслужване 7.2. Подрежда всяка стока на подходящо място по
на клиенти, аранжира изискванията на стокознанието за подреждане и
щандове и витрини при съхраняване на хранителни и нехранителни стоки
спазване на 7.3. Обозначава продажната цена на стоките с етикет,
технологичните правила написан коректно и четливо
  7.4. Подготвя стоките, които подлежат на предварително
  разфасоване, транжиране и опаковане в единични
  опаковки за продажба с помощта на везни и
  специализирано търговско оборудване
  7.5. Изпълнява изискването етикетът на нехранителните
  /промишлените стоки да съдържа наименование на
  стоката, името на производителя или вносителя и кратка
  характеристика
  7.6. Контролира срока на трайности/или годност,
  означенията за цена и етикетировката на стоките
  7.7. Съставя документи за бракуване на стоките с изтекъл
  срок на годност
Работа с клиенти
8. Посреща и обслужва 8.1. Обяснява социалнопсихологическите особености на
клиентите в търговския обслужването и поведението на клиентите
обект 8.2. Посреща вежливо клиентите
  8.3. Бързо и коректно изпълнява поръчката на клиентите
  8.4. Размерва и разфасова различни стоки
  8.5. Надеждно опакова продадените стоки
  8.6. Маркира асортимент, количество, качество, единична
  цена и обща стойност на продадените стоки
  8.7. Прилага съвременни продажбени техники
  8.8. Прилага иновационни подходи в обслужването
  8.9. Справя се в конфликтни ситуации
  8.10. Използва основната професионална терминология
  на чужд език
  8.11. При необходимост обслужва клиенти на чужд език
  8.12. Приема рекламации и дефектни стоки съгласно
  установените нормативни изисквания и правила
9. Консултира клиентите в 9.1. Обяснява стандартизацията, опаковката,
търговския обект с оглед класификацията, асортимента, маркировката и
осъществяване на предлагането на стоките
покупко-продажба на 9.2. Описва процеса на съхранение на различните видове
стоки стоки
  9.3. Изброява особеностите при транспортирането на
  различни стоки
  9.4. Прилага принципите и методите за окачествяване,
  кодиране и сертифициране на стоките
  9.5. Консултира клиентите на български или на чужд
  език, като описва качествата на предлаганите стоки в
  търговския обект, както и техните характеристики (в т.ч.
  състав, опаковка, инструкции за ползване, окомплектовка
  и поддържане, цена и количество)
  9.6. Описва влиянието на предлаганите продукти върху
  други стоки при евентуална съвместна употреба
  9.7. Обяснява начина на действие на продуктите,
  предлагани в търговския обект, а когато стоката
  позволява, демонстрира начина на употреба
  9.8. Информира относно възможности за подмяна,
  гаранционен срок и рекламации
10. Изпълнява финансови 10.1. Изчислява с касов апарат или с баркод скенер
операции, свързани с стойността на покупката в съответствие с количеството и
разплащания за поставената на етикетите цена на стоките в търговския
продадените стоки обект
  10.2. Приема парични суми в брой, като връща точно
  ресто или безкасово с посттерминално устройство
  10.3. Различава отличителните черти на паричните
  единици и не допуска приемането на фалшиви парични
  знаци
  10.4. Умее да работи с устройство за разпознаване на
  фалшиви банкноти
  10.5. Издава на клиента фискален бон, а при поискване
  -и фактура за направените покупки
  10.6. Издава гаранционни карти за стоките, които се
  предлагат с гаранция от производителя или вносителя
  10.7. Отчита ежедневно оборота на касовия апарат и в
  касовата книга
  10.8. Извършва основни счетоводни операции при
  водене на отчетността в търговския обект
11. Прави реклама на 11.1. Подбира средства и методи за насърчаване на
предлаганите в продажбите на предлаганите в търговския обект стоки
търговския обект стоки 11.2. Познава методите за набиране на информация за
  потребителското търсене-наблюдение, анкета,
  експеримент и др.
  11.3. Провежда търговски демонстрации на предлагани в
  търговския обект стоки пред клиентите
  11.4. Проучва потребителското търсене посредством
  общуване с клиентите
  11.5. Използва предимствата на каталожната търговия
Използване на информационни и комуникационни технологии
12. Изпълнява дейности с 12.1. Работи с компютър-въвежда, намира и съхранява
помощта на информация и отчетни данни
информационни и 12.2. Използва програмни продукти за складови
комуникационни наличности
технически средства 12.3. Води разговори чрез различни комуникационни
  средства
  12.4. Осъществява ефективни комуникации при
  изпълнение на трудовата си дейност с доставчици и
  колеги
  12.5 Подготвя по определения начин молба, заявки,
  отчети и др.
  12.6. Правилно попълва формуляри и изготвя справки,
  съставя протоколи и др.
  12.7. Използва технически средства и програмни
  продукти за електронно разплащане с карти

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет за обучение по теория: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, компютър, други средства за обучение и дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет за обучение по практика: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, презентационна програма, база данни и подходящи видеофилми, учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, компютър, везна, касов апарат, принтер, скенер, мултимедия, телефон, факс, работно място на обучаващия (работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и практика: демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти, демонстрационни модели, отчетнически документи, които се използват в стопанската практика, и др.
5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет за професията "Продавач-консултант" е модел на търговски обект, оборудван с необходимото търговско обзавеждане и инструменти, които се използват в стопанската практика или в действащ търговски обект: инструменти, везни, специализирана техника за опаковане и маркиране на стоки, баркод скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания, инструменти, компютър със софтуер за складова наличност.

6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория и практика на професията имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки", професионално направление "Икономика".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти