Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 17 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ"

В сила от 10.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г., отм. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 17 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професия "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" - ДВ, бр. 82 от 5 октомври 2018 г., в сила от 05.10.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 813040 "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" от област на образование "Услуги за личността", професионално направление 813 "Спорт" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 813040 "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8130401 "Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 813040 "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"


Професионално направление:
813 Спорт
Наименование на професията:
813040 Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
Специалност: Степен на професионална квалификация
8130401 Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания Четвърта
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност (АФА) и спорт за хора с увреждания" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.), входящото минимално образователно равнище е завършено средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност (АФА) и спорт за хора с увреждания" с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква лицата да притежават предишна професионална квалификация или професионален опит. За лица със завършено средно образование и с професионален опит или професионално обучение, свързано с професиите "Инструктор по спортно-туристическа дейност", "Треньор" и професията "Инструктор по адаптирана физическа активност (АФА) и спорт за хора с увреждания" или други от професионалното направление "Спорт", е необходимо надграждащо обучение, което включва усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професиите.
Професионалното образование, обучение и квалификация на лицата за професията "Инструктор по адаптирана физическа активност (АФА) и спорт за хора с увреждания" се извършват при спазване на стандартите, нормите и препоръките, посочени в Закона за физическото възпитание и спорта, на нормативните документи на Министерството на физическото възпитание и спорта и други специализирани нормативни документи.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания - по един или няколко вида спорт, е лицето, което отговаря за периода на физическа и психическа подготовка на хората с увреждания, които спортуват. От него се изисква да притежава отлична физическа подготовка, да поддържа добра спортна форма и дисциплинираност и да умее да работи с хора.
Инструкторът поддържа многобройни професионални контакти - с изпълнителни директори, мениджъри, рехабилитатори, кинезитерапевти, медицински лица, с поддържащите спортните бази, с представители на фирми - производители на спортни уреди, съоръжения и екипировка. Инструкторът работи с разнообразни уреди и съоръжения, екипировка, информационни материали и документация в открити и закрити спортни съоръжения - зали, стадиони, басейни, фитнес и здравни центрове.
Инструкторът изготвя индивидуалния план за развитие на спортните качества на съответното лице с увреждане и проследява цялостната му подготовка, както и участието му в спортни прояви. Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания дава насоки за подходяща подкрепяща среда и определя подходящите места за тренировки. Определя формата на тренировките, тяхната продължителност и честота, както и оптималния брой участващи в тренировъчния процес според спецификата на уврежданията на лицата. В процеса на работа определя екип от специалисти, които да спомагат и съдействат за общото развитие на физическата активност на хората с увреждания (рехабилитатори, психолози, супервайзъри, социални работници и др.). Инструкторът изцяло подкрепя самостоятелното физическо развитие на хората с увреждания и следи за минималната им зависимост от друго лице. Работи за повишаване на физическата активност и независимост на спортуващите.
Инструкторът изпълнява задълженията си като член от професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация (или фирма) при планиране и извършване на определените от работодателя трудови дейности.
Особеностите и условията на труд изискват от инструктора по АФА и спорт за хора с увреждания да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания, да използва съвременна справочна и каталожна литература, професионален софтуер и компютър с интернет. Организационните умения и уменията за работа в екип са от ключово значение за практикуване на професията.
Хората, упражняващи тази професия, трябва да имат разбирането, че подпомагат интегрирането на хора с увреждания, активизирайки техния физически дух, че упражняват професия, която съчетава няколко елемента - социална адаптация и терапия, повишаване на физическата активност на лицата и интегрирането им в различни групи.
Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания изпълнява дейности, които могат да се групират като подготвителни, основни и заключителни.
Подготвителните дейности обхващат:
· запознаване с длъжностната характеристика, разработена и утвърдена от работодателя;
· запознаване с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
· запознаване с динамиката на организационната структура на спорта в Република България и на спортната организация, където работи;
· участие в предварителни проучвания за ориентацията, предпочитанията и мотивацията на кандидатите за занимания със спорт и насочване при избора на конкретен вид спорт/ове от лицата;
· участие в диагностичните процедури за първоначални проучвания на възрастовите и психо-физическите особености на кандидатите за занимания със спорт; запознаване с резултатите от проучванията за здравословното състояние на кандидатите за спортни занимания и диагностика на изходните параметри на специфичната за дадения вид спорт физическа годност и координационно-двигателни способности;
· определяне на подходяща подкрепяща среда за лицата с увреждания, както и на нуждата от спортен асистент при тренировъчния процес;
· запознаване със: разработените и утвърдени учебно-тренировъчни планове или приоритетни тренировъчни програми; план-графика на тренировъчните занимания; техническото състояние и характеристиките на общите и специфичните спортни уреди и други технически средства и аксесоари за провеждането на различните по съдържание и насоченост тренировъчни занимания;
· участие в проверката и подготовката на откритите и закритите тренировъчни обекти и на санитарно-хигиенните възли за съответствие с изискванията на действащите стандарти и правила;
· участие в изготвянето и представянето на информационни и рекламни материали; в мероприятия за срещи с обществеността, с медиите и с други институции за осигуряване прозрачност на тренировъчната и спортно-състезателната дейност на спортната организация (или фирма).
Основните дейности са свързани със:
· разработване на тренировъчни програми за тонизиране на мускулатурата и поддържане нивото на физическа подготовка;
· разработване на индивидуални тренировъчни планове и програми за адаптирана физическа активност, съгласувани със съответните специалисти, съобразно характера на увреждането и евентуалния бъдещ здравен статус;
· изготвяне на програми за режим на почивка и възстановяване след тренировъчна дейност, както и осигуряване на оптимални условия на почивка;
· даване на указания и информация по отношение на изискванията за усвояване на двигателни навици, постигане на определени физически качества, поддържане на добра спортна форма, провеждане на занятията, контрол и оценка на постигнатите резултати;
· преценка за формиране на подходяща група за трениране съобразно уврежданията на лицата, тяхната степен и особеностите им; създаване на добра вътрешна организация в групата;
· провеждане на задължителен адаптивен период на лицето с увреждане с цел трансформиране на стария му динамичен стереотип към нов, позволяващ му да навлезе в основната група, занимаваща се с конкретен вид спорт;
· измерване на основните физически качества на спортуващите - мануално мускулно тестуване, измерване обема на движение в ставите, изследване прага на издръжливост, измерване на кръвно налягане и пулс преди започване на тренировъчния процес, проследяване на общото състояние на трениращите по време на тренировките;
· запознаване на спортуващите хора с увреждания и спортния асистент (ако има такъв) с характеристиките и параметрите на уредите и с други технически средства и аксесоари за провеждане на различни по съдържание и насоченост спортни занимания; запознаване на спортуващите и спортните асистенти с общите и специфичните изисквания и условия за безопасна тренировъчна и спортно-състезателна дейност;
· запознаване на спортните асистенти (ако има такива) с адаптираните физически дейности и инструкции за тяхната роля по време на тренировката;
· демонстриране на конкретните движения и начини на изпълнение на спортните дейности, подбор на подходящи екипи за колективни спортове, организиране процеса на трениране и формата на провеждане на тренировките, адаптиране на уредите и съоръженията, когато това е необходимо, осигуряване на безопасност и адекватни условия за трениране, на подходяща достъпност на терена, на който се провеждат тренировките;
· даване насоки за поддържане на физическата активност и в домашни условия, изготвяне на програми за автотренинг;
· професионална комуникация на английски език и/или друг чужд език при необходимост (работа в сферата на спортната анимация за хора с увреждания, СПА центрове и др.);
· осъществяване контакт с подходящи спортни клубове и спортни организации за реализиране на спортни прояви и мероприятия на национално и международно ниво.
Заключителните дейности са свързани със:
· изготвяне на индивидуален и групов анализ на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от подготовката;
· проверка на състоянието на спортната материална база след всяко тренировъчно занимание; информиране на работодателя за необходимостта от ремонти и възстановяване;
· анализ и оценка на работата на спортния асистент, когато има такъв;
· изготвяне на писмени отчети и доклади за осъществената от него дейност.
Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания трябва да умее да използва средствата за гасене на пожари и да оказва долекарска помощ при необходимост. Той изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - глава втора "Общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд", глава трета - "Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на РИОКОЗ (регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве), както и на вътрешните правила, утвърдени от работодателя.
Преди изпълнение на професионалните си задължения инструкторът преминава основен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд и по опазване на околната среда и за оказване на долекарска помощ.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, които са придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по АФА и спорт за хора с увреждания", могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по други професии и специалности от професионално направление 813 "Спорт".
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по АФА и спорт за хора с увреждания", може да заема длъжности от единична група 3423 "Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт" от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по общата задължителна професионална подготовка обучаваният трябва да:
· работи със спортното оборудване и с обучаваните в съответствие с основните правила за безопасна работа и с грижа за опазване на околната среда;
· разбира своята роля в общата работа на професионалния екип, съдейства и търси помощ при изпълнение на възложените му задачи от останалите участници в екипа, от прекия ръководител или работодателя;
· отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на указанията, разпорежданията и заповедите от ръководните органи на спортната организация (или фирма);
· комуникира ефективно - както със спортуващите, така и с колегите и с ръководството на фирмата;
· познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
· познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводите за факторите, които ги пораждат;
· намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики и таблици, намира информация в интернет и ползва електронна поща;
· попълва бланки, изготвя CV, заявления, справки, съставя протоколи и отчети за извършената работа и др.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Спорт"
След завършване на обучението по отраслова задължителна професионална подготовка обучаваният трябва да:
· познава структурата, устройството и функциите на републиканските и международните институции в областта на спорта (спортни федерации, асоциации и др.), статута на съдийските колегии; прилага правилниците за провеждане на състезания по различни видове спорт и други документи, регламентиращи спортно-състезателната дейност;
· прилага основните процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на спортни занимания;
· познава нормативната база за образованието и младежта, за физическото възпитание и спорта и други правни норми, които имат отношение към професията и дейността на инструктора по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания;
· разработва и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна експлоатация на спортно-техническите уреди и съоръжения и екипировка, както и за тяхното съхранение и поддържане;
· оценява качеството на извършената работа съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация;
· анализира резултатите от дейността си и предлага решения за повишаване на ефективността.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Инструктор по АФА и спорт за хора с увреждания" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава теоретичните основи на спортната подготовка и професионалната терминология;
· диференцира основните видове увреждания, анатомичните и физиологичните особености на видовете увреждания;
· познава спецификата на спорта за хора с увреждания;
· умее да борави с масовите уреди и съоръжения, познава спецификата и правилата на основните видове спорт и умее да адаптира оборудването и правилата според специфичните нужди на хората с увреждания;
· познава технологията за осъществяване на обучението и тренировката по различните видове спорт;
· познава изискванията за съставяне на учебно-тренировъчни планове, планира, контролира и оценява ефективността на адаптираната физическа активност;
· познава принципите и методите на спортната терапия и въздействието й за подобряване на физическото и здравословното състояние и социалната интеграция на лицата с увреждания;
· познава начина на провеждане на параолимпийските игри и олимпийската идея при спортуващите хора с увреждания;
· познава и прилага правилни педагогически, социални и психологически подходи към спортуващите хора с увреждания, като използва европейски добри практики и модели;
· осигурява безопасност и сигурност на занимаващите се със спорт хора с увреждания.

4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"
1. Организира и контролира спазването на правилата за здравословни и безопасни 1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия за работа в залите и другите спортни съоръжения
условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда 1.2. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност
  1.3. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител, противопожарно одеяло, пясък и др.)
  1.4. Оказва долекарска помощ на пострадал по време на тренировъчния процес
  1.5. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
  1.6. Използва подходящо тренировъчно и представително облекло и отличителни клубни или други знаци
  1.7. Провежда учебно-тренировъчни занимания в съответствие с нормативните документи за осигуряване на здравословен и безопасен тренировъчен труд
2. Познава принципите на деловото общуване и прилага различни методи на комуникации при общуването 2.1. Знае и прилага на практика общоприетите или специфичните за спортната практика правила и норми за културно поведение и общуване
  2.2. Знае и спазва нормите, правилата и принципите за бизнес комуникация
  2.3. Владее и използва чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация
3. Умее да създава ефективни работни 3.1. Познава организацията на трудовия процес
взаимоотношения и да работи в екип 3.2. Спазва изискванията за групово трудово поведение
  3.3. Познава и прилага принципите и стандартите на етично професионално поведение
4. Познава договорните отношения между работодател и работник 4.1. Познава трудовото законодателство и трудовоправните отношения в спортната организация (или фирма)
  4.2. Познава нормирането и заплащането на труда
  4.3. Познава длъжностната характеристика на професията "Инструктор по АФА и спорт за хора с увреждания"
5. Работи с компютър и умее да ползва 5.1. Познава конфигурацията на компютъра
програмни продукти 5.2. Познава и работи с устройствата за въвеждане и съхраняване на данни
  5.3. Намира и съхранява информация
  5.4. Работи с програмни продукти за създаване и мултиплициране на документи
  5.5. Ориентира се и работи със съвременните информационни технологии
Специфични за специалност 8130401 "Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"
6. В случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или 6.1. Осигурява безопасност и сигурност на занимаващите се със спорт хора с увреждания
друго необичайно събитие прилага 6.2. Оказва долекарска помощ при необходимост
основните процедури за опазване на човешкия живот и на околната среда 6.3. Знае и прилага основните правила за действие в случай на епилепсия, тежки двигателни увреждания и др.
7. Познава същността на законовата и подзаконовата нормативна уредба на системата за физическо възпитание и 7.1. Познава разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта на Република България и умее да ги прилага в конкретни ситуации
спорт в Република България 7.2. Познава структурните компоненти на системата за физическо възпитание и спорт на Република България и техните функционални връзки
  7.3. Познава подзаконовите нормативни документи, които имат отношение към спорта
8. Познава основните спортни параолимпийски категории, организацията на параолимпийските игри, дейността на 8.1. Идентифицира и дефинира понятия, свързани с физическото възпитание и спорта в параолимпийски контекст
Международния параолимпийски комитет 8.2. Познава различните аспекти на спорта (за свободното време, за рекреация и рехабилитация, за терапия, със състезателен характер)
  8.3. Идентифицира ползите от физическата активност и спорт за хората с увреждания
  8.4. Познава историята и развитието на спорта за хора с увреждания
  8.5. Познава основните правила на видовете спортове и параметрите за годност за участие на хора с увреждания според медицинските класификации
  8.6. Разпространява и прилага олимпийската идея сред спортуващите хора с увреждания
9. Познава Международната класификация 9.1. Познава видовете инвалидност и увреждане
на функциониране, инвалидност и здраве и реферетното национално и европейско законодателство за хората с увреждания 9.2. Отчита причините за различните видове инвалидност, специфичните и индивидуалните особености и определя съответни модели на поведение с цел стимулиране включването на хората с увреждания в спортните занимания
  9.3. Обяснява значението и ролята на спортните занимания като средство за интеграция и самоусъвършенстване на хората с увреждания
  9.4. Познава правата на хората с увреждания според националното и европейското законодателство, както и организациите, които работят с тях
10. Познава основните биологични принципи на човешкия организъм 10.1. Притежава познания за устройството и функциите на системи на човешкото тяло: двигателна, сърдечно-съдова, дихателна и др.
  10.2. Познава енергийните пътища като изключително значими при дейностите за тонизиране и трениране на тялото
11. Познава основите на теорията и методиката на спортната тренировка 11.1. Познава елементите на планиране на спортната дейност и основните методологични принципи
  11.2. Правилно подбира методите на тренировка, обема и интензивността на натоварването
  11.3. Прилага творчески подход към използването на адекватни ресурси (оборудване и материали, асистенти и др.)
  11.4. Планира и организира тренировъчните занимания, като отчита анатомичните и физиологичните особености на видовете увреждания
  11.5. Познава компонентите на спортната тренировка и умее да я организира
  11.6. Прилага принципите и методите на спортната терапия
  11.7. Провежда тренировъчните занимания в съответствие с анатомичните и физиологичните особености на видовете увреждания
  11.8. Прави адекватна оценка според поставените цели
12. Притежава добра спортна и физическа подготовка 12.1. Умее да демонстрира движенията от основните видове спорт според установените правила и изисквания
  12.2. Поддържа физическата си форма и издръжливост
13. Има общи познания за средствата на кинезитерапията, биомеханиката, двигателния контрол и двигателното 13.1. Познава средствата на кинезитерапията, биомеханиката, двигателния контрол и двигателното поведение
поведение за рехабилитация, рекреация и себеизразяване 13.2. Използва физически упражнения като лечебно и профилактично средство в съответствие със спецификата на инвалидността и вида на увреждането
14. Познава концепцията и обхвата на 14.1. Осигурява адекватни:
адаптираната физическа активност (АФА) - адаптирани физически практики;
  - физическа и социална среда;
  - екипировка;
  - правила и други фактори, даващи възможност на хората с увреждания да водят активен начин на живот чрез участие във физическа активност
  14.2. Провежда адаптирана физическа активност в съответствие със спецификата на инвалидността чрез адаптиране на екипировката, околната среда, задачите, правилата, инструкциите
  14.3. Изготвя индивидуални планове за АФА на конкретните лица
15. Познава основни елементи от психологията на спорта, социологията и педагогиката 15.1. Прави психологическа характеристика на спортните дейности, на обучението и тренировката; отчита психологическите особености на физическата, техническата и тактическата подготовка на спортиста.
  15.2. Отчита и прилага знанията за психологическите особености на личността и спортния отбор
  15.3. Работи за мотивацията на участващите в спортните дейности
  15.4. Отчита психологическите особености при подбора и ориентацията в спорта
   

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - както в учебно-тренировъчни кабинети и спортни зали на обучаващата институция, така и в закрита материална спортна база на други спортни организации и фирми.
5.1. Учебни кабинети
Обзавеждането на учебните кабинети подпомага ефективното провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включват: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска - по възможност бяла, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, учебни видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър, шрайбпроектор и други дидактически средства за обучение.
Необходимо е обучаващата институция да разполага с отделен кабинет за обучение по чужд език и учебен кабинет за компютърно обучение, с работно място за преподавателя (работна маса с компютър, стол) и работно място на всеки обучаван (работна маса с компютър, стол).
5.2. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда - в оборудвани с достатъчно уреди и съоръжения спортни зали в зависимост от конкретните потребности на обучаваните.

6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория: Право да преподават теория на професията имат лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от професионално направление "Спорт" или "Педагогика на обучението по физическо възпитание" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), по специалности, които съответстват на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
6.2. По практика: Право да преподават практика на професията имат лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от професионално направление "Здравеопазване и спорт" или "Педагогика на обучението по физическо възпитание" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти