Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КИНОЛОГ"

В сила от 03.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 621130 "Кинолог" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 621 "Растениевъдство и животновъдство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 621130 "Кинолог" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 6211301 "Отглеждане на кучета" и трета степен на професионална квалификация за специалността 6211302 "Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 621130 "Кинолог".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Кинолог" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Кинолог"
Професионално направление:
621 Растениевъдство и животновъдство
Наименование на професията:
621130 Кинолог
Специалности: Степен на професионална квалификация:
6211301 Отглеждане на Втора
  кучета  
6211302 Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета Трета

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на професионална квалификация по професията "Кинолог", специалност "Отглеждане на кучета" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед РД-09-1805 от 09.12.2011 г., входящото минимално образователно равнище за втора степен на професионална квалификация е:
- за ученици - завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 години (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В);
- за лица, навършили 16 години - завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).
За трета степен професионална квалификация входящото минимално образователно равнище е:
- за ученици - завършен седми клас или основно образование;
- за лица, навършили 16 години - завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Кинолог" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават предишна професионална квалификация или професионален опит.
За обучение по професията "Кинолог", специалност "Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета" - трета степен на професионална квалификация, е необходимо обучаваните да са усвоили компетенциите и резултатите от учене за специалност "Отглеждане на кучета" - втора степен на професионална квалификация.
За лица, завършили професионално обучение по професиите "Работник в животновъдството", "Животновъд", "Техник-животновъд" и др. от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, както и за лица с професионален опит по тази професия, е необходимо надграждащо обучение, включващо усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава до този момент. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Кинологът, завършил обучение по специалност "Отглеждане на кучета" - втора степен на професионална квалификация, се грижи за опазване, изхранване, хигиенизиране, саниране, обезпаразитяване, обучение и извеждане на разходка на поверените му кучета. При представяне на кучето на изложба контролира поведението му и се грижи за привеждането му в парадна изложбена кондиция. Консултира собствениците на кучета за тяхното обгрижване и използване по предназначение.
Кинологът, завършил обучение по специалност "Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета" - трета степен на професионална квалификация, отговаря за породно развъждане на кучетата и води племенната книга на фермата. Той извършва специализирано обучение както на водачи на кучета, така и на кучетата (за следова, охранителна и защитно-караулна дейност; за пастирска дейност; за бедствена и лавиноспасителна дейност; за водноспасителна дейност; за водач на слепи; за лов; за кръвоследна работа на професионални хънтъри; за подземен лов; за състезатели и артисти в шоупрограми). Извършва експертизи на кучета.
Кинологът трябва да разбира поведението на животните, да открива и разпознава отклоненията от нормалната кондиция и поведение и да взема решение за последващи действия.
В своята работа кинологът се ръководи от указанията на ръководителя на институцията, в която работи, и от инструкциите на ветеринарния лекар.
Справя се умело с критичните ситуации, предизвикани от кучето, като проявява отговорност както към кучетата, така и към хората.
Кинологът трябва да взема бързи и адекватни решения, да умее да концентрира вниманието си, да бъде наблюдателен, търпелив и упорит. Понякога се налага да поема обоснован риск и да се справя с критични ситуации. При провеждане на консултации или обучения на водачи, собственици на кучета и други клиенти кинологът трябва да се изразява убедително, да обяснява коректно и тактично. В процеса на обучение на кучето кинологът трябва да проявява търпение, такт и упоритост, да притежава стабилна психика, уравновесен характер и физическа издръжливост.
Кинологът работи както в помещения, така и на открито на полигони и площи за разходка на кучетата. Работното време на кинолога е стандартно.
Кинологът използва прибори за хранене на кучето; пособия за поддържане на тоалета на кучето, за обучение и игра; материали и пособия за почистване и дезинфекция; работно облекло, правилници и инструкции.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност "Отглеждане на кучета" обучаваният може да продължи обучението си по специалност "Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета" - трета степен на професионална квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора и трета степен на квалификация по професията "Кинолог" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следната единична група 6121-1014 Работник, развъждащ кучета/котки, 5164-1002 Гледач, лабораторни животни, 5164-1003 Дресьор (водач) кучета, 5164-1006 Пазач, животни в зоопарк, 5164-1007 Съдържател, кучкарник, 5164-2010 Кинолог, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Придобилият квалификация по професията "Кинолог" може да работи като гледач на кучета в школи за специализирано обучение или възпитание, в приют, пансионат, развъдник, хотел, кастрационен център, салон за красота за кучета, зоопарк, зоомагазин, в служба "Зоополиция", а също и в структурите на МВР, МО, Агенция "Митници", БЧК, ПСС и др. като инструктор или водач на служебно куче.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава, спазва и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, осигурява безопасна среда за хората, опазва околната среда в процеса на работата си;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата дейност в работен екип - формулира и разрешава проблеми, поставя задачи, организира и контролира изпълнението им;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределение на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност към задачите, които са му възложени;
- стреми се да разширява самостоятелно знанията и уменията си;
- умее да съставя документи с помощта на компютър;
- намира информация, свързана с кинологията, в интернет и специализираните издания както на български, така и на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Растениевъдство и животновъдство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и спазва правилата за отглеждане на животните;
- познава биологичните особености на различни видове животни;
- познава и прилага основните правила за профилактика на заболяванията на животните.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Кинолог" - втора степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава нормативните изисквания за отглеждане на кучета;
- познава анатомичните и физиологичните особености на кучето;
- разпознава различните породи кучета;
- познава основните видове заболявания на кучетата и умее да оказва първа помощ, полага грижи за болните животни;
- познава методите и умее да провежда профилактика при развъждане и отглеждане на кучета;
- познава видовете храни за кучета и съставя порциона за хранене на кучетата;
- познава и прилага зоохигиенните изисквания и ветеринарно-санитарните правила при отглеждане на кучета;
- познава отклоненията в поведението на кучето и взема решение за тяхната корекция;
- познава методиката и осъществява обучение на кучета за послушание и водимост;
- консултира собствениците на кучета как да полагат грижи и да възпитават своите кучета.
3.4. Цели на обучението по специфичната за професията "Кинолог" - трета степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основите на селекционно-племенната работа;
- познава и прилага методи на отбора и подбора;
- познава и прилага методи за оценка на конституцията, екстериора и кондицията на кучетата;
- познава стандарта на основните породи кучета;
- познава и прилага методите за обучение на служебни кучета;
- познава и прилага методи на служебната кинология в различните видове дейности;
- познава и прилага различните форми и методи за провеждане на експертизи на кучета.
4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Кинолог"
1. Спазва правилата за 1.1. Изброява правилата за безопасна работа с кучета
здравословни и безопасни 1.2. Разпознава опасните ситуации, които могат да
условия на труд и опазва възникнат по време на работа
околната среда при 1.3. Познава източниците на риск за здравето на
отглеждане и обучение на човека при отглеждане на кучета в домашни условия
кучета или в специализирани институции
  1.4. Ползва лични предпазни средства и специална
  работна екипировка
  1.5. Познава вредното въздействие на лекарствените
  вещества върху човешкия организъм
  1.6. Оказва долекарска помощ при инциденти с кучета
  или при отравяния
  1.7. Познава правилата и процедурите за пожарна и
  аварийна безопасност и борба с пожарите
  1.8. Използва по предназначение средства за
  противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и
  др.)
  1.9. Събира и изхвърля отпадните продукти на
  определените за целта места при спазване на
  изискванията за опазване на околната среда
Специфични за специалност 6211301 "Отглеждане на кучета"
2. Полага ежедневни грижи 2.1. Познава изискванията за опазване на кучетата
за кучетата 2.2. Познава и прилага методите и средствата за
  хигиенни грижи за кучетата
  2.3. Осигурява разходката на кучетата
  2.4. Полага грижи (почиства, причесва) за космената
  покривка, съобразени с породата на кучето
  2.5. Познава състава и хранителните качества на
  различните видове готови храни и хранителни
  добавки
  2.6. Използва нормите за хранене на различните
  породи и категории кучета
  2.7. Съставя, подготвя и разпределя ежедневните
  хранителни дажби
  2.8. Описва критериите за определяне на хранителния
  режим на кучета от различни породи и категории
  кучета
  2.9. Съставя индивидуален порцион на хранене за
  всяко куче
3. Извършва профилактика 3.1. Обяснява анатомичните и физиологичните
на животните; полага грижи особености на кучето (кожна покривка, вътрешни
за поверените му болни органи, храносмилателна система, обмяна на
животни веществата, полова и отделителна система, нервна
  система и сетивни органи)
  3.2. Описва характерните признаци и разпознава
  най-често срещаните породи кучета
  3.3. Описва най-често срещаните заболявания при
  кучето-инфекции, инфекциозни болести, хелминтози,
  незаразни болести, вирусни заболявания, вътрешни
  болести при кучето, отравяния, нарушаване на
  обмяната на веществата, авитаминози, кожни
  заболявания, болести на органите на зрението, слуха
  и обонянието, травми, болести на половите органи и
  др.
  3.4. Познава възрастовите промени на кучето
  (поведенчески, физиологични, анатомични)
  3.5. Наблюдава поведението на кучето и открива
  промени/признаци/отклонения
  3.6. Оценява необходимостта от преглед на животното
  при ветеринарен лекар
  3.7. Познава и спазва правилата за обгрижване на
  болни животни
  3.8. Дава предписаните лекарствени средства под
  формата на капсули, глобули, дражета и други
  лекарствени форми през устата, като спазва
  указанията за начина на приемането им
  3.9. Спазва предпазните мерки за предотвратяване на
  рисковете при работа с болни животни
  3.10. Намира информация в различни източници
  (учебници, справочници, интернет) за профилактика и
  предпазване на кучето от заболявания
  3.11. Познава изискванията за хуманно отношение към
  животните
  3.12. Описва профилактичните и
  противоепизоотичните мероприятия
  3.13. Приготвя и прилага разтвори против външни
  паразити
4. Консултира клиенти и 4.1. Познава характеристиките на различните породи
собственици на животни за кучета и особеностите при отглеждането им
тяхното отглеждане и 4.2. Разпознава най-често срещаните породи кучета
използване по външни белези
  4.3. Познава изискванията за хуманно отношение към
  животните
  4.4. Следи за нарушаване правата на животните от
  гражданите и сигнализира компетентните органи при
  констатиране на нарушения
  4.5. Познава нормативните документи,
  регламентиращи дейностите по отглеждане на
  кучета-в домашни условия и в специализирани
  заведения
  4.6. Информира се и се съобразява с промените в
  нормативните документи, регламентиращи работата на
  приют, хотел, ферма и др. за отглеждане на кучета
  4.7. Използва професионалната терминология и на
  достъпен за клиентите език дава консултации относно
  обучение, отглеждане, хранене, профилактика на
  кучето
  4.8. Подпомага избора на куче в зависимост от
  изискванията на клиентите и потребностите на всяка
  порода кучета
  4.9. Консултира и обучава собствениците относно
  отклонения в поведението на питомците им
  4.10. Познава институциите, които предоставят услуги
  за кучета-школа за специализирано обучение или
  възпитание, приют, пансионат, развъдник, хотел,
  кастрационен център, салон за красота, зоомагазин,
  служба "Зоополиция"
5. Извършва 5.1. Изброява изискванията към помещенията за
санитарно-хигиенни отглеждане и обучение на кучета, както и
процедури в помещенията, необходимите помощни средства
където се отглеждат кучета 5.2. Изброява видовете препарати за почистване и
  дезинфекция и тяхното въздействие върху хората и
  животните
  5.3. Почиства и дезинфекцира помещенията, където се
  отглеждат кучета
6. Води 6.1. Познава изграждането на условните рефлекси и
общодисциплинарното техния механизъм
обучение за послушание и 6.2. Познава различни (словесни и жестови) команди в
водимост на кучето обучението на кучето
  6.3. Познава правилата за безопасно поведение на
  кучето в различна среда (в транспортно средство,
  обществена сграда, на изложба, в домашна среда)
  6.4. Описва специалното оборудване за превоз на
  кучето в транспортни средства
  6.5. Обучава кучето на послушание и водимост при
  различни условия в различна среда
  6.6. Проявява търпение и упоритост при обучение на
  кучето
  6.7. Подбира средата и времетраенето на обучението
  на кучето
  6.8. Контролира поведението на кучето при
  представянето му на различни представителни
  мероприятия-изложби, изпитания, шоупрограми и др.
Специфични за специалност 6211302 "Специализирано обучение и селекционно
развъждане на кучета"
7. Извършва специализирано 7.1. Познава методите на обучение на служебните
обучение на кучета породи кучета за различните видове дейности
  (следова, охранителна, спасителна, водене на слепи,
  лов и др.)
  7.2. Познава и използва различните видове
  дразнители при обучението
  7.3. Разработва методичен план за провеждане на
  занимания с кучета
  7.4. Осъществява специализирано обучение на кучета,
  като прилага индивидуален подход
  7.5. Наблюдава обучението на кучета от други водачи
  7.6. Констатира грешки на водачите и кучетата им в
  обучителния процес и дава препоръки
  7.7. Наблюдава и консултира водачите за правилното
  отглеждане на поверените им кучета
  7.8. Извършва проверка и тества кучетата за
  пригодност за бъдещата им дейност
  7.9. Обучава водачите за специализираното обучение
  на кучетата
  7.10. Коригира грешките на водачите, обучаващи
  кучето
  7.11. Умее да използва специалния инвентар и
  оборудване при различните видове обучение на
  кучето
  7.12. Води и контролира общодисциплинарното
  обучение за послушание и водимост на младите
  служебни породи кучета
  7.13. Подготвя служебните кучета в съответствие с
  установените правила за участие в изпитания и
  съревнования
  7.14. Предлага нови възможности и подходи в
  обучението и използването на служебни кучета
8. Извършва 8.1. Познава стандартите на основните породи кучета,
селекционно-развъдна дефинирани от Международната федерация по
дейност кинология (FCI)
  8.2. Познава отклоненията от стандартите на
  различните породи кучета-пороци и недостатъци
  8.3. Познава основите на генетиката
  8.4. Прилага основни правила при размножаване на
  кучета
  8.5. Познава правилата за удостоверяване на
  селекционно-развъдната годност на различните
  породи кучета
  8.6. Извършва подбор на родителските двойки
  съгласно изискванията за селекционно развъждане
  8.7. Определя подходящ период и осигурява условия
  за покриване на двойките кучета
  8.8. Попълва документи, удостоверяващи покриването
9. Осъществява пълноценно 9.1. Познава изискванията за хранене на бременни
отглеждане на бременните кучета
кучета и успешното им 9.2. Осигурява необходимите условия и полага грижи
окучване за пълноценно износване на бременността
  9.3. Провежда обезпаразитяване на бременната
  9.4. Осъществява постоянен надзор над бременната
  при раждането
  9.5. При проблеми с израждането търси консултация с
  ветеринарен лекар
10. Осъществява пълноценно 10.1. Осъществява постоянен надзор над приплодите
отглеждане на приплодите за оцеляването и правилното им изхранване
  10.2. Осигурява при необходимост дохранване на
  приплодите след 26-дневна възраст
  10.3. Осъществява обследване и селектира
  приплодите
  10.4. Извършва козметични операции на приплодите
  10.5. Осъществява обезпаразитяване и води
  приплодите за ваксиниране
  10.6. Регулярно води младите кучета за
  обезпаразитяване, профилактика и ваксиниране при
  ветеринарен лекар
11. Участва във воденето на 11.1. Попълва картоните за обследването на
племенната документация приплодите
  11.2. Изготвя и изпраща документи, удостоверяващи
  покриването, както и сведения за новородените за
  вписване в племенната книга на приплодите
  11.3. Познава и проверява съдържанието на
  издадените родословия
12. Участва при провеждане 12.1. Познава и прилага методи за оценка на
на различни оценки и конституцията и екстериора на кучето
експертизи на кучета 12.2. Познава методите за провеждане на експертизи
  на кучета на изложби, обследвания, бонитировка,
  извеждания
  12.3. Познава организацията на изложби, работни
  изпитания и състезания с кучета
13. Участва в управлението и 13.1. Познава изискванията на нормативните
организацията на документи за разкриване и функциониране на
специализирана институция специализирана институция за отглеждане и обучение
за отглеждане и обучение на на кучета (ветеринарномедицински изисквания,
кучета (ферма, хотел, школа) изисквания за хуманно отношение към животните и
  др.)
  13.2. Осигурява подходящи условия (терени, полигони,
  помещения, оборудване) за отглеждане на кучета в
  съответствие с нормативните документи
  13.3. Подбира, обучава и оценява гледачите на кучета
  13.4. Прави предложения за усъвършенстването на
  дейността на институцията

5. Изисквания към материалната база
5.1. За обучение по теория
Специализирано оборудване на учебна зала и кабинет - аксесоари за кучета, нагледни материали за анатомията на кучето, за породи кучета, за обучението и използването на кучета, филми за различните видове обучения на кучета, видеотехника, мултимедия и екран, компютър с интернет, техника за видеозапис, комплект от учебници, учебни помагала, научна и научнопопулярна литература, курсови задачи и дипломни работи по кинология.
5.2. За обучение по практика
Оборудване на специализирана учебна база (учебен полигон) - комплект принадлежности за водене, обучение и експертиза на кучета, рингова площадка, тренировъчни съоръжения, хладилник за съхранение на храната на животните, обзаведени боксове или волиери за временно пребиваване на животните, аптека и др.
Част от практическото обучение трябва да се проведе на официални киноложки мероприятия - изложби, експертизи, бест ин шоу, изпитания, състезания и др., като асистиращи на организаторите, на съдиите, на секретарите и на другите отговорни служители.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория на професията "Кинолог" имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" по специалности от професионално направление "Ветеринарна медицина" от област на висше образование "Аграрни науки и ветеринарна медицина" и по специалности от професионално направление "Биологически науки" от област на висше образование "Природни науки, математика и информатика" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и професионална квалификация по "Кинология", придобита в системата на висшето образование.
Право да преподават по практика на професията "Кинолог" имат лица, притежаващи професионална квалификация по "Кинология", придобита в системата на висшето образование, или три години професионален опит като "Инструктори за специализираното обучение на кучета".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалните и педагогическите знания и умения.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти