Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, УПОТРЕБАТА ИЛИ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, СМЕСИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XVІІ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приета с ПМС № 376 от 30.12.2011 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. мерки за прилагане на ограниченията за производство, пускане на пазара и употреба на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия от Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива № 76/769/ЕИО на Съвета и на директиви № 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)", и неговите изменения и свързаните с това задължения на физическите и юридическите лица;
2. редът и начинът за прилагане на определени ограничения в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
3. координацията и сътрудничеството между органите, осъществяващи контрол върху ограниченията в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Глава втора.
МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Чл. 2. Физическите и юридическите лица, които употребяват и/или пускат на пазара опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и/или в изделия, за които са въведени ограничения в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), са длъжни:
1. да поддържат в наличност и да предоставят за целите на контрола:
а) информацията по приложение № 1;
б) документи, удостоверяващи съответствието с въведените ограничения, включително документи от аналитични изпитвания, предоставени от доставчиците на веществата, смесите и/или изделията, или документи от собствени изпитвания;
2. да предоставят своевременно на своите доставчици и/или потребители надолу по веригата всяка нова информация, в т.ч. промяна в условията на употреба или технологията на производство, която е възможно да се отрази на съответствието с въведеното ограничение.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Физическите и юридическите лица по вписване 3, т. 7 от Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) предоставят ежегодно до 1 декември на министъра на околната среда и водите информация за наличните алтернативи на масла за лампи или течности за запалване на барбекю, етикетирани с H304.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на хартиен и/или електронен носител съгласно приложение № 2.

Глава трета.
РЕД И НАЧИН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (REACH)


Чл. 4. (1) Физическите и юридическите лица, които пускат на пазара опасни вещества в самостоятелен вид, в смеси и/или в изделия, за които в определено вписване на Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) се допуска изключение от въведеното ограничение, са длъжни преди пускането на пазара да изискат информация за условията на употреба от потребителите надолу по веригата, които ще се възползват от това изключение.
(2) Физическите и юридическите лица, които употребяват вещества в самостоятелен вид, в смеси и/или в изделия в случаите по ал. 1, са длъжни преди тяхното получаване да удостоверят пред своя доставчик, че условията на употреба са в съответствие с условията по изключението в съответното вписване на Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
(3) Лицата по ал. 2 удостоверят съответствието с условията по изключението, като предоставят на своя доставчик декларация съгласно приложение № 3 или еквивалентна информация, доказваща изпълнението на условията по изключението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Лицата по ал. 1 предоставят до директора на регионалната здравна инспекция, на чиято територия е лицето, което пуска на пазара веществата и/или смесите, информация за пуснатите на пазара вещества и/или смеси и идентичността на потребителите надолу по веригата, с копие до министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, в срок 5 работни дни от пускането на пазара.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) В случаите, когато лицата по ал. 1 са установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава от Европейското икономическо пространство и нямат адрес на управление в Република България, информацията по ал. 4 се предоставя от лицата по ал. 2 в срок 5 работни дни от получаването на веществата и/или смесите до директора на регионалната здравна инспекция, на чиято територия се употребяват.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.)

Чл. 5. Позволява се пускането на пазара в самостоятелен вид или в състава на смеси на оловни карбонати по вписване 16 и на оловни сулфати по вписване 17 на Приложение XVII на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) за употреба като бои за реставрация и поддържане на произведения на изкуството и на исторически сгради и техния интериор, ако за целта е невъзможно да се използват бои, които не съдържат тези вещества.


Чл. 6. Позволява се пускането на пазара и употребата на дървесина, обработена с други видове разтвори на неорганични съединения на медта, хрома и арсена (ССА), различни от тип С, която е била в експлоатация преди 30 септември 2007 г., при спазване на условията за употреба, посочени в т. 4, букви "б", "в" и "г" от вписване 19 на Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Глава четвърта.
КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ


Чл. 7. Контролът по изпълнението на изискванията на наредбата се извършва от органите по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).


Чл. 8. Контролните органи координират своята дейност и си сътрудничат при нейното провеждане чрез:
1. съгласуване на плановете за контролна дейност по отношение на физическите и юридическите лица и опасните химични вещества, които ще бъдат проверявани;
2. обмен на информация относно контролната дейност на централно и регионално ниво, включително за извършването на проверки на лица от същата верига на доставки;
3. провеждане на съвместни проверки.


Чл. 9. (1) Съвместни проверки на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и/или в изделия, за които са въведени ограничения в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), се извършват по искане от компетентния орган по чл. 20 ЗЗВВХВС или от орган/и по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗЗВВХВС, когато веществата представляват едновременно риск за човешкото здраве и околната среда.
(2) При провеждането на съвместна проверка всеки от органите по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗЗВВХВС съставя протокол в рамките на своята компетентност.


Чл. 10. Резултатите от проверките по чл. 9 се представят на компетентния орган по чл. 20 ЗЗВВХВС за целите на докладването по чл. 21а ЗЗВВХВС.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Разпоредбите на чл. 4 се прилагат за изключенията от въведените ограничения по Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) на:
1. вписване 3, параграф 3;
2. вписване 5, параграф 4, буква "б";
3. вписване 16;
4. вписване 17;
5. вписване 18а, параграф 6;
6. вписване 19, параграф 4, букви "а" и "б" и параграфи 6 и 7;
7. вписване 21, параграф 2;
8. вписване 23, параграфи 3, 4, 7, 9;
9. вписване 24, параграф 2, буква "б";
10. вписване 31, параграф 2, букви "а" и "б";
11. вписване 46, параграфи 1, 3 и 5;
12. вписване 47, параграф 3;
13. вписване 49;
14. вписване 50, параграф 3;
15. вписване 59, параграф 4;
16. вписване 63, параграф 7;
17. вписване 65, параграф 2;
18. вписване 71, параграфи 2 и 3.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.)

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 4б, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2021 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, т. 1


Информация за опасни химични вещества от Приложение XVII на Регламент (ЕО)
Наименование CAS № ЕС № Номер на Форма, под Предназначение/употреба Търговско Концентрация Доставчик/ци/
на химичното     вписването в която на веществото наименование на или граници на получател/и
вещество     Приложение веществото се   сместа/изделието концентрацията  
      XVII на пуска на     на веществото  
      REACH пазара (в     (ако е в състава  
        самостоятелен     на смес или в  
        вид, в смес     изделие)  
        и/или в        
        изделие)        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.)


Информация за алтернативи на масла за лампи и течности за запалване на барбекю
 
Физическо/юридическо лице, което пуска на пазара масла за лампи и/или течности
за запалване на барбекю, етикетирани с H304 .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК)
Представлявано от: .........................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на управление: ........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
(адрес по съдебната регистрация, телефон, факс и електронна поща)
1. Вещество/смес, използвано/а като алтернатива на масла за лампи, етикетирани с  H304:
...................................................................................................................................................................................................................................
Класификация и етикетиране на веществото/сместа (1)
...................................................................................................................................................................................................................................
2. Вещество/смес, използвано/а като алтернатива на течности за запалване на барбекю, етикетирани с H304:
...................................................................................................................................................................................................................................
Класификация и етикетиране на веществото/сместа:
...................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Посочва се класификацията и етикетирането на веществото/сместа съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви № 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и се прилага информационен лист за безопасност, ако е приложимо.


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3


Декларация за съответствие с ограничение за употреба на опасно химично вещество от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
 
1. Физическо/юридическо лице: ............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(адрес на седалище по съдебна регистрация, ЕИК, телефон и факс на ф.л./ю.л.)
2. Представлявано от: .........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
3. Опасно химично вещество от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH):
.................................................................................................................................................................................................................................
(химично наименование на веществото, CAS №, ЕС №, количество, № на партида/и и място/та, където се употребява веществото)
4. Смес/и, съдържаща/и опасно вещество от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH):
.................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на сместа/те и съдържание на опасното вещество в сместа)
5. Изделие/я, съдържащо/и опасно вещество от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH):
.................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на изделието/та и съдържание на опасното вещество в изделието)
Декларирам, че съм запознат с ограничението/та за употреба на горепосоченото/та опасно вещество или смес/и/изделие/я, съдържащи опасно вещество от вписване № ..... на Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
.................................................................................................................................................................................................................................
(номер на вписването и описание на ограничението за употреба от Приложение XVII на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH)
и употребявам веществото/сместа/изделието в съответствие с изключението от ограничението, посочени в това вписване
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(описание на разрешената употреба)
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от НК.
Приложение. Информационен лист за безопасност на веществото/сместа/ите или информация по чл. 32 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), предоставени от доставчика на веществото/сместа.
   
Дата:.….............................. (Подпис, печат)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти