Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 28 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВЕДОМСТВА И НАУЧНИ ИНСТИТУТИ С БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И ВОДОПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ ОКАЗВА ЗНАЧИМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ

В сила от 03.01.2012 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползватели, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите;
2. формата, съдържанието и сроковете за предоставяне на информацията по т. 1.

Чл. 2. Информацията по реда на тази наредба се предоставя на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или на съответната басейнова дирекция за управление на водите с цел:
1. анализиране и използване при разработване и актуализиране на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ);
2. анализиране и използване при разработване и актуализиране на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН);
3. анализиране и контрол на изпълнението и ефекта от изпълнението на програмите от мерки в действащите планове по т. 1 и 2;
4. изготвяне на доклади за изпълнение задълженията на Република България във връзка с предоставяне на информация относно дейностите по т. 1, 2 и 3.


Чл. 3. Информацията по реда на тази наредба предоставят:
1. ведомства с бюджетно финансиране;
2. научни институти с бюджетно финансиране;
3. водоползватели, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите, физически или юридически лица и еднолични търговци, които по силата на издаден нормативен или административен акт са задължени да провеждат собствен мониторинг на количеството и качеството на водите, количеството на отпадъчните води и концентрацията на емитираните замърсители, в т.ч. и във връзка с отстраняване на минали екологични щети.

Глава втора.
УСЛОВИЯ, РЕД, ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 4. (1) Лицата по чл. 3 не могат да отказват предоставяне на информация на МОСВ и басейновите дирекции за управление на водите за целите, описани в чл. 2.
(2) Информацията по реда на тази наредба се предоставя безвъзмездно.
(3) Документите, разработени в резултат от ползването на предоставените по тази наредба данни, могат да бъдат получени безвъзмездно от лицата по чл. 3, т. 1 и 2, предоставили данните, след изрично писмено поискване.


Чл. 5. Информацията по реда на тази наредба се предоставя от лицата по чл. 3 след отправяне към тях на мотивирано искане от страна на МОСВ или съответната басейнова дирекция, като:
1. искането съдържа описание на необходимата информация, целта, за която се събира, срока и формата за предоставяне;
2. за отправяне на искането се използват пощенски услуги, електронна поща или факс;
3. срокът за предоставяне на исканата информация, поставен в искането, не може да бъде по-кратък от 1 месец, считано от датата на получаването му;
4. когато искането е отправено от басейнова дирекция, копие от него се изпраща и в МОСВ, дирекция "Управление на водите".


Чл. 6. (1) Когато за предоставяне на исканата информация във форма, посочена в искането по чл. 5, е необходима допълнителна обработка, свързана с обобщаване и анализиране на данни, информацията се предоставя от лицата по чл. 3 във форма и в срок по споразумение.
(2) За целите по ал. 1 лицата по чл. 3, т. 1 и 2 следва да планират необходимите средства в своите бюджети.


Чл. 7. (1) Информацията се подава от лицата по чл. 3 в електронен вид. В случай че това е нерационално или е необходимо да се предоставят заверени копия от писмени документи, информацията се предоставя на хартиен носител.
(2) Когато в искането по чл. 5 не е указано друго, географската информация се предоставя в шейп формат в координатна система WGS 84.
(3) За подаване и уточняване на информацията се използват пощенски услуги, електронна поща или други интернет базирани инструменти за трансфер на данни, телефон и факс.
(4) Когато предоставената информация е категоризирана като класифицирана, всички дейности, свързани с нейната обработка, използване и съхранение, се извършват съгласно Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 8. По реда на тази наредба се предоставя следната информация от:
1. Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките (НИМХ - БАН) за:
а) данни от извършени наблюдения и измервания на:
аа) нива и водни количества за пунктове от националната мрежа за хидрометричен мониторинг;
бб) количество на валежите, включително интензивност и времетраене, за пунктове от мрежите за мониторинг на валежите;
вв) нива, дебити и температура за пунктове от основната хидрогеоложка мрежа;
гг) плаващи наноси;
б) обработка и интерпретация на данни, включително за плаващи наноси, изчисляване на водни количества и твърд отток и разработване на оперативни хидроложки прогнози;
в) данни и оценки за количеството на водите в повърхностните и подземните водни тела;
г) изготвяне на националните водни и водностопански баланси;
д) прогнози за наводненията и засушаванията на територията на страната, метеорологични прогнози, прогнози за валежите, снеготопенето и наводненията във връзка с управлението на водите и защита от вредното им въздействие;
е) оценка на тенденциите и създадени сценарии за климатични изменения и влиянието им върху ресурсите на повърхностните и подземните води на национално ниво;
ж) оперативна оценка на ресурсите на повърхностните и подземните води;
з) данни, прогнози и оценки за нуждите на защита от вредното въздействие на водите;
и) информация за актуалното състояние на мрежите, вкл. и местоположение на пунктовете и наблюдаваните параметри в пунктовете за мониторинг на водите, поддържани и експлоатирани от НИМХ - БАН;
й) публикации и други материали, съдържащи обобщени данни и анализи от провеждани изследвания и наблюдения на състоянието на водите, включително и научно-приложни разработки в областта на водите, реализирани от НИМХ - БАН;
2. Института по океанология при Българската академия на науките (ИО - БАН) за:
а) данни от провеждания мониторинг на екологичното и химичното състояние на морските води, включително данни от провеждани изследвания и наблюдения на екологичното, биологичното, физичното и химичното състояние на преходните води, крайбрежните морски води, вътрешните морски води и водите на териториалното море, морското дъно, морските екосистеми и крайбрежните езера;
б) анализирани данни и оценки, доклади и публикации и друга информация от провеждани изследвания и наблюдения на екологичното, биологичното, физичното и химичното състояние на морските води, морското дъно и крайбрежните езера;
3. Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) за:
а) данни от провеждания мониторинг на количеството на водите на река Дунав;
б) информация за издадени съгласно разпоредбите на Закона за водите разрешителни за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав;
4. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за:
а) информация за внедрени и/или използвани: водоспестяващи технологии, перилни препарати с ниско съдържание или несъдържащи фосфати и количество на произвежданите за вътрешния пазар такива, технологии за повторно използване на водите в промишлеността;
б) информация за планове и инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на хидроенергийни системи и обекти;
в) информация за състоянието и експлоатационната сигурност на язовирните стени, стопанисвани от "Национална електрическа компания" - ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади";
г) информация за местоположението на електропроводи и далекопроводи;
д) информация за включени в енергийната система ВЕЦ;
е) данни за произведена енергия на територията на страната;
ж) информация за икономически показатели (финансови и инвестиционни разходи, приходи, субсидии и др.);
з) информация за промени в Енергийната стратегия на страната, както и за приети национални планове и програми, свързани с развитието на икономиката, енергетиката и туризма, и дългосрочното използване на водни ресурси;
и) информация за индикаторите за интензивността на туризма;
5. Министерството на здравеопазването (МЗ) за:
а) данни от извършен мониторинг на качеството на питейните води и оценка на съответствието с изискванията за води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.) и раздел IV на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г. и бр. 1 от 2011 г.);
б) резултати от проучвания на ВиК операторите с цел установяване на несъответствие на качеството на питейната вода с изискванията, определени по приложение № 1 на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
в) данни за водоизточници, за които поради несъответствие с изискванията за качество или друга причина е счетено, че представляват потенциална опасност за здравето и е забранена или ограничена употребата на водата за питейно-битови цели;
г) национални доклади по чл. 14 на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
д) информация за идентифицираните зони за къпане съгласно Наредба № 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (ДВ, бр. 53 от 2008 г.);
е) данни за извършен мониторинг за качеството на водите в зоните за къпане и оценка на състоянието съгласно Наредба № 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане;
ж) протоколи и доклади от проведени допълнителни проучвателни изследвания във връзка с изработване на профилите на водите за къпане;
з) протоколи и доклади от научно-приложни разработки в областта на водите, реализирани от структури на МЗ;
и) информация за установените замърсявания на подземните и повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
й) информация за издадените или актуализирани сертификати на минерални води, предназначени за бутилиране и/или балнеологични оценки, и резултатите от извършваните радиологични, физикохимични и микробиологични анализи и оценка на риска от микробиологично замърсяване на води (питейни, изворни, трапезни и минерални);
6. Министерството на регионалното развитие и благоустройството за:
а) информация относно стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията;
б) одобрени програми за проучване, проектиране и изграждане на водоснабдителни и канализационни системи;
в) информация за изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни системи на населените места;
г) информация относно почвена ерозия и абразия в крайбрежната зона;
д) информация за кадастрални планове;
7. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за:
а) данни за земеделието и животновъдството: земеделски и обработваеми площи, количество на използваните пестициди и хербициди годишно; количество на използваните торове за наторяване, животновъдни ферми и др.;
б) технически характеристики на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите и на хидромелиоративните системи, стопанисвани от структури на МЗХ;
в) информация за състоянието и експлоатационната сигурност на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите и на хидромелиоративните системи, стопанисвани от структури на МЗХ;
г) технически характеристики на язовирите, стопанисвани от структури на МЗХ - вид и височина на стената, характерни коти, залети площи и завирени обеми, облекчителни и водовземни съоръжения и др.;
д) информация за състоянието и водните количества на язовирите, стопанисвани от структури на МЗХ;
е) данни за напояването - площи за напояване и използвани водни количества;
ж) данни за икономически показатели;
з) налична информация относно минали наводнения и роля и поведение на защитните съоръжения;
и) данни от провеждан мониторинг за качеството на водите за напояване съгласно Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ, бр. 43 от 2009 г.);
й) информация за степента на прилагане на добри земеделски практики и отчитане на ефекта от тях;
к) информация относно сертифицирани предприятия за биологично производство на аквакултури и стопанства за производство на аквакултури, изпълняващи акваекологични планове и добри производствени практики;
л) информация относно съществуващи съоръжения, които препятстват миграцията на рибите и другите водни организми, предприети мерки и инвестирани средства за отстраняване на тяхното негативно влияние;
м) информация за въведени забрани за риболов, зони за възпроизводство, мероприятия по зарибяване и инвестирани средства за зарибяване на водни обекти, включително картен материал при настъпили промени;
н) информация за предвидени и проведени залесителни мероприятия и голи сечи по лесоустройствени проекти;
о) географски данни (карти) за актуални лесоустройствени проекти за държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, както и възстановената собственост на земеделски и горски земи;
п) информация за проекти за въвеждане на модерни методи за напояване, за намаляване загубите на вода, проекти за намаляване замърсяването на водите, проекти за алтернативно земеделие, проекти по програма за развитие на сектор рибарство и програма за развитие на селските райони и др.;
р) информация за местоположението и границите на производствените райони и районите за повторно полагане и данни и оценки от мониторинга по смисъла на Наредба № 35 от 2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход (обн., ДВ, бр. 35 от 2006 г.; изм., бр. 79 от 2006 г.);
с) информация за границите и районите (полигоните) с най-интензивен риболов;
т) данни за годишен добив на морски аквакултури по видове и обекти за аквакултури (ферми);
у) данни за структура на рибните популации;
8. Министерството на образованието, младежта и науката за информация относно проектно финансирани изследвания и наблюдения на екологичното, биологичното и химичното състояние на водите, в т. ч. на морските води, морските екосистеми и морското дъно, включително такива, които са финансирани в изпълнение на международни проекти или са съфинансирани от държавния бюджет (включително чрез Фонд "Научни изследвания"), по които изпълнител, партньор и/или бенефициент са държавни научни институти и/или държавни университети;
9. Министерството на културата за информация относно разположението на паметниците на културата от национално и световно значение;
10. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за информация относно национални планове и програми, свързани с развитието на транспорта, транспортната инфраструктура, информационните технологии и съобщенията;
11. Министерството на вътрешните работи за:
а) възникнали аварийни ситуации, свързани със замърсяване на водите и наводнения;
б) потенциално опасни хидротехнически съоръжения;
в) информация за аварийни планове за действие при бедствия, причинени от води, и тяхното актуализиране;
г) сателитни снимки с изображения на мащаба на преминали наводнения;
д) информация за отпуснати средства за финансиране на проекти, свързани с намаляване или ликвидиране на последиците от негативното въздействие на водите (почистване на речни легла, опазване на бреговете от ерозия, премахване на незаконни постройки, премахване на незаконни водовземания и подприщващи съоръжения и др.);
12. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за:
а) данни от бизнес плановете на ВиК операторите;
б) данни за цените на ВиК услугите за всеки от ВиК операторите;
в) информация за осъществяваната ценова политика и предприетите мерки за нейното осигуряване;
13. Националния статистически институт за информация от статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма;
14. общините за:
а) информация и дейности по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения общинска собственост, вкл. и:
аа) изграденост и степен на ползваемост на канализационната мрежа в % и в е.ж.;
бб) наличие на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и/или проект за изграждане на ПСОВ, технически характеристики на ПСОВ, схема на канализационната система;
вв) степен на изграденост на водопроводна мрежа в % и в жители и наличие на пречист-вателна станция за питейни води (ПСПВ);
б) капацитет на легловата база в хотели, почивни станции и други места за отдих и почивка в съответното населено място, селищно или курортно образувание или агломерация;
в) картен материал с отразена границата на регулация на съответното населено място, селищно образувание или агломерация;
г) информация за изпълнение на програмите от мерки за запазване и подобряване състоянието на водните тела и тяхната защита, както и мерките за наблюдение и контрол при прилагането на ПУРБ и ПУРН;
д) информация относно издадени от кмета на общината разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти и за предоставени от общината концесии за добив и ползване на минерални води;
е) данни и информация относно възникнали наводнения и последиците/щетите от тях;
ж) информация относно състоянието на речните легла в границите на населените места и мерките за поддържане на проводимостта им, включително и за дейности, предприети от общината, в изпълнение на чл. 140 от Закона за водите;
з) информация за състоянието на язовири и микроязовири, включително и изкуствено създадени водни обекти, публична общинска собственост;
15. лицата по чл. 3, т. 3 предоставят информация за провеждания собствен мониторинг съгласно одобрения план за собствен мониторинг или съгласно условията на издаденото разрешително по реда на Закона за водите, комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда или друг издаден административен или нормативен акт.


Чл. 9. Лицата по чл. 3 предоставят при поискване и друга, неспомената в чл. 8, информация или данни от значение за ползването или опазването на водите и водните обекти в съответствие с изискванията на тази наредба или друг нормативен или административен акт.


Чл. 10. Данните за мониторинга на водите, извършен от НИМХ - БАН, ИО - БАН и ИАППД, се поддържат в информационна система за мониторинг на водите и се публикуват на интернет страниците на съответната институция.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Значимо въздействие" е такова въздействие върху състоянието на водите, което може да окаже съществено отрицателно влияние върху състоянието на съответното водно тяло или да доведе до непостигане на целите за опазване на околната среда.
2. "Данни" са структурирани или неструктурирани факти в областта на водите, които се съхраняват на различен носител във вид на бази от данни или символни редици.
3. "Информация" са обобщени, обработени, преобразувани или анализирани данни.
4. Употребените в наредбата термини "воден баланс", "водостопански баланс", "водовземане", "замърсяване", "повърхностни води", "подземни води", "минерални води", "крайбрежни морски води", "преходни води", "мониторинг на водите", "управление на водите", "водоснабдителна система", "канализационни системи", "вода, предназначена за питейно-битови цели", "наводнение", "заплаха от наводнение" и "водоползване" са дефинирани в Закона за водите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 158, ал. 3 от Закона за водите.


§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти