Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

В сила от 06.12.2011 г.
Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
(2) Основните принципи и цели на наредбата са:
1. публичност;
2. прозрачност;
3. свободна и лоялна конкуренция;
4. равнопоставеност;
5. недопускане на дискриминация;
6. насърчаване на дългосрочните инвестиции за устойчиво стопанисване на горите и ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
(3) Наредбата не се прилага за възлагане на дейности в горските територии по ал. 1, когато финансиращата страна не е възложител по чл. 2 и 3 и е определила възлагането да се извърши при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или на друг нормативен акт.
(4) В случаите по чл. 186, ал. 1, т. 2 от Закона за горите (ЗГ) редът и начинът за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии, както и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти се определят с договора за възлагане.
(5) В случаите, когато държавата или община е съсобственик на имот в горски територии, възлагането на изпълнението на дейности в него, както и редът за ползване на дървесина и недървесни горски продукти се определят с решение на съсобствениците, взето по реда на чл. 32 от Закона за собствеността.

Чл. 2. Възложители за горските територии - държавна собственост, са:
1. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) директорите на държавните предприятия (ДП);
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) директорите на териториалните поделения на държавните предприятия (ТП на ДП) или оправомощени длъжностни лица - когато са оправомощени от директора на ДП;
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) директорите на учебно-опитните горски стопанства (УОГС) - в случаите, когато възлагат извършването на дейности в горските територии, предоставени им за управление;
4. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) ръководителите на ведомства или представляващите юридически лица - за предоставените им за управление горски територии;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) директорите на структури и специализирани териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, след съгласуване със съответното ДП, на чиято територия ще се възлагат дейности.


Чл. 3. (1) Възложител за горските територии - общинска собственост, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице;
2. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) ръководителят на общинската горска структура, организирана в общинско предприятие по Закона за общинската собственост, или
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) ръководителят на търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала.
(2) В случаите, когато общината е сключила договор по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ, възложителят за изпълнение на дейностите се определя с договора.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Началната стойност на обекта при провеждане на процедура за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, се определя по един от следните начини:
1. по калкулативен метод;
2. анализ на размера и тенденциите за изменение на цените за възлагане на аналогични дейности през текущата и предходната година;
3. чрез маркетингово проучване със събиране на оферти;
4. комбиниран метод по посочените в т. 1 - 3.
(2) При калкулативния метод началната стойност се определя на базата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) средствата за работна заплата, изчислени съобразно отчетената от Националния статистически институт средна брутна работна заплата за икономическа дейност "Селско, горско и рибно стопанство" за предходната календарна година съгласно действащите ведомствени или вътрешни норми на време или изработка, средствата за отпуски и доплащанията по Кодекса на труда за прослужено време;
2. осигуровките съгласно Кодекса за социално осигуряване, включващи социални осигуровки за всички социални рискове, вноски за здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване и за застраховка на работниците;
3. стойността на материалите;
4. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) разходите за транспорт на работници, техника и обоз;
5. средствата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците;
6. разходите за организация, изпълнение и контрол;
7. печалбата;
8. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) разходите за ремонт на съществуващи и строителство на нови извозни пътища в обекта;
9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) разходите за проектиране, монтаж и демонтаж на въжени линии.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато процедура за възлагане изпълнението на дейности е прекратена поради липса на подадени оферти, възложителят може да завиши началната стойност на обекта при следващата процедура с до 10 на сто.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Процедурите за продажба на дървесина и недървесни горски продукти за горски територии - държавна собственост, се организират и извършват от лицата по чл. 2, т. 1 - 4.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Процедурите за продажба на дървесина и недървесни горски продукти за горските територии - общинска собственост, се организират и извършват от лицата по чл. 3, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Начинът и конкретните количества за продажба на дървесината от горските територии - общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Началните цени при провеждане на процедури за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост, се определят въз основа на един или няколко от следните анализи:
1. на разходите за добив и тенденциите за изменението им;
2. на условията, утежняващи или облекчаващи усвояването на съответния обект;
3. на разходи за транспортиране на дървесината до мястото на продажба;
4. сравнителен анализ на цените при продажба на дървесина и недървесни горски продукти от други собственици на гори в района на дейност на ТП, както и на цените за аналогични продажби в държави от региона;
5. на тенденциите за изменение на пазарните условия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато процедурата по ал. 1 е прекратена поради липса на подадени оферти, продавачът може да намали началната цена на дървесината при следващата процедура с до 10 на сто.

Чл. 5. (1) Ползването на дървесина се осъществява:
1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина.
(2) Не се разрешава ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по двата начина по ал. 1.
(3) Ползването на дървесина от горските територии - общинска собственост, се осъществява по начините по ал. 1, определени с решение на общинския съвет.
(4) В случаите, когато общината е сключила договор по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ, начинът за ползване на дървесина се определя с договора.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ежегодно до 15 октомври ТП на ДП изготвят годишен план по образец за ползване на дървесина в горските територии - държавна собственост. Обемите на ползването на дървесина се определят в съответствие с горскостопанските планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(2) Въз основа на приетия годишен план на отделните териториални поделения по ал. 1 ДП до 31 октомври изготвят годишен план.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Годишните планове по ал. 1 и 2 се утвърждават от директора на ДП след решение на управителния съвет на съответното ДП.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Годишните планове на ДП се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на съответните ДП в срок до 15 ноември. Годишните планове се публикуват на страниците на съответното ДП по териториални поделения.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Държавните предприятия и техните ТП могат да провеждат процедури за ползване на дървесина при наличие на утвърден и публикуван годишен план за съответното ДП и ТП за съответната година.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случаите, когато се налага промяна на годишните планове по ал. 2, промяната се одобрява от директора на ДП и се отразява в годишния план на предприятието.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В срок до 30 септември на всяка календарна година министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице, директорите на ДП, представители на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ и на други организации на ползватели на дървесина провеждат консултации за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии - държавна собственост.
(8) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Най-малко 14 дни преди провеждане на консултациите се изпраща покана до представителите на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ и до представителите на други организации на ползватели на дървесина, като в нея се посочват дневният ред и имената на всички поканени. Поканата се публикува и на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) в посочения срок.
(9) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Резултатите от консултациите по ал. 7 се оформят в протокол, подписан от министъра на земеделието, храните и горите, от директорите на ДП, от представителите на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ и от представителите на ползватели на дървесина. Протоколът се публикува на интернет страниците на МЗХГ и ИАГ.
(10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Когато министърът на земеделието, храните и горите или оправомощеното от него длъжностно лице не изпълни задължението си по ал. 7 в установения срок, срещата може да бъде поискана от браншовите организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ и от други организации на ползватели на дървесина и да се проведе не по-късно от 30 октомври на съответната година.
(11) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Ежегодно до 1 март на интернет страницата на МЗХГ се публикува информация по държавни предприятия за предходната година относно дела на продажбите на стояща дървесина на корен и на добита дървесина от склад, реализираните обеми чрез различните видове процедури, включително за дългосрочните договори, от горските територии - държавна собственост.

Чл. 7. (1) Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, съответно от лицата по чл. 3, ал. 1.
(2) В случаите, когато общината е възложила управлението на горските територии - общинска собственост, по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ, планът по ал. 1 се изготвя от лицето, с което е сключен договорът.
(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на съответната община по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Годишният план по ал. 1 се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от одобряването му.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен и публикуван годишен план за съответната община.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато се налага промяна на годишния план по ал. 1, промяната се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.


Чл. 8. (1) Ползването на дървесина от горските територии, предоставени за управление на УОГС, се извършва въз основа на годишен план.
(2) Обемите на ползването на дървесина от горските територии по ал. 1 се определят в съответствие с горскостопанския план по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(3) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 31 октомври и се публикува на интернет страницата на съответното стопанство.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на изготвен и публикуван годишен план за съответното стопанство.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат в съответствие с график, утвърден от лицата по чл. 2, т. 1, 3 и 4 - за горските територии - държавна собственост, и по чл. 3 - за горските територии - общинска собственост.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Процедурите по ал. 1 за горски територии - държавна собственост, се организират и провеждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за ползване на не по-малко от 50 на сто от годишния план за ползване на дървесина, намален с годишния размер на сключените дългосрочни договори - през периода ноември - декември;
2. за ползване на не по-малко от 30 на сто от разликата между годишния план и сключените дотогава договори за съответната година по т. 1 - през периода март - май;
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) по решение на лицата по ал. 1 извън случаите по т. 1 и 2 - за ползване на останалата част от годишния план за ползване на дървесина.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) С приоритет се провеждат процедури за спешно усвояване на дървесина, повредена от природни бедствия, каламитети и други форсмажорни обстоятелства.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При провеждане на процедури за възлагане изпълнението на дейности или за продажба на дървесина и на недървесни горски продукти всеки участник представя гаранция за участие, а определеният за изпълнител, съответно за купувач, представя гаранция за изпълнение.
(2) Гаранцията за участие се посочва като абсолютна сума в заповедта за обявяването на процедурата и е в размер от 1 до 5 на сто от началната стойност на обекта. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя, съответно на продавача.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При обжалване на процедурите гаранциите за участие на класираните на първо и второ място се задържат до изтичането на сроковете на валидност на офертите им. Гаранцията за участие на обжалващия процедурата се задържа до приключването на производството по обжалване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването и от определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да декларират нов срок на валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Гаранцията за изпълнение се посочва в процентно отношение в заповедта за обявяването на процедурата и е в размер:
1. от 3 до 5 на сто от стойността на обекта, определена за съответната календарна година - при сключване на дългосрочни договори;
2. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) 10 на сто от достигнатата стойност на обекта - при продажба на стояща дървесина на корен;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) от 1 до 5 на сто от достигната стойност на обекта - в останалите случаи.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител или за купувач:
1. парична сума, внесена по сметка на възложителя, съответно на продавача;
2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя, съответно на продавача.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя или от продавача.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато определеният за изпълнител или за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Възложителите, съответно продавачите на дървесина или недървесни горски продукти, са длъжни да публикуват на своите интернет страници под формата на електронни документи следната информация, свързана с възлагане на дейностите или продажбата на дървесина:
1. всички заповеди и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на процедурите;
2. документациите за участие;
3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с процедурите;
4. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) протоколите на комисиите за провеждане на процедурите и за разглеждане на документите на класираните на първо и второ място участници;
5. договорите за възлагане на дейности или продажба на дървесина и недървесни горски продукти, включително приложенията към тях;
6. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) допълнителните споразумения за изменения на договорите по т. 5 и уведомленията за прекратяване на договорите.
(2) Документите по ал. 1 за всяка процедура се обособяват в електронна преписка.
(3) При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
(4) Възложителите, съответно продавачите, публикуват документите:
1. по ал. 1, т. 1 - 3 - съгласно определените в наредбата срокове;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) по ал. 1, т. 4 - в срок 3 работни дни от утвърждаването на протоколите;
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) по ал. 1, т. 5 и 6 - в двуседмичен срок от сключването на договора или допълнителното споразумение или прекратяването на договора.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) С публикуването на документите се приема, че заинтересованите лица или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в тази наредба или в закон.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителите, съответно продавачите, осигуряват достъп до информацията по ал. 1 на своите интернет страници за срок, не по-кратък от 3 години от провеждането им, а при дългосрочните договори - за срок, не по-кратък от 2 години след приключване на изпълнението им.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят, съответно продавачът на дървесина, при поискване осигурява достъп на участниците до документите, доказващи декларираните обстоятелства от спечелилия процедурата.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) При провеждане на процедури за възлагане изпълнението на дейностите или за продажба на дървесина и на недървесни горски продукти по реда на наредбата документацията за провеждане на процедурата се публикува на интернет страницата на възложителя, съответно на продавача, едновременно с публикуването на заповедта за провеждането и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Участниците за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страниците по ал. 1 без заплащане или да я закупят от съответния възложител или продавач, провеждащ процедурата.
(3) Цената на документацията не може да надвишава действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване.

Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице утвърждава общи условия на договорите на ДП и ТП за възлагане на дейности и за продажба на дървесина.

Глава втора.
ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел I.
Дейности в горските територии


Чл. 10. (1) По реда на наредбата се възлагат следните дейности:
1. добив на дървесина;
2. добив на недървесни горски продукти;
3. товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти;
4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове;
5. производство на посадъчен материал в горските разсадници;
6. почистване на площи за залесяване;
7. подготовка на почвата за залесяване;
8. подпомагане на естественото възобновяване;
9. залесяване и попълване на горски култури;
10. отглеждане на горски култури;
11. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци;
13. поливане и торене на горски култури;
14. кастрене на стоящи дървета;
15. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
16. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
18. маркиране на насаждения и дървета за сеч.
19. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
20. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(2) Дейностите по ал. 1 се възлагат поотделно, част от дейност или комплекс от дейности.
(3) Дейностите по ал. 1 се възлагат по обекти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възлагането на дейности за обект, който включва част от подотдел, се допуска само когато:
1. в останалата част от подотдела не е необходимо извършване на дейността или няма технологична възможност за извършването и върху цялата площ, или
2. подотделът е бил включен в обект, в който е започнало изпълнението на дейността, но впоследствие то е прекратено.
(5) Възлагането на дейностите и формирането на обектите се извършва при спазване на следните принципи:
1. дейността по ал. 1, т. 9 да се възлага в комплекс с други дейности, определени по преценка на възложителя, с цел осигуряване нормалното прихващане и растеж на културите;
2. дейността да се извършва с еднаква или подобна по характеристики техника или технология;
3. възлаганите дейности в избраните обекти да се извършват по начин и в срок, който не възпрепятства изпълнението на други дейности, предвидени в горскостопанските планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Не се провеждат процедури за възлагане на дейности по ал. 1, т. 4 - 14 в полза на държавата, съответно на общината, когато се извършват безвъзмездно, с доброволен труд или с финансираща страна, която е изразила писмено съгласие за това.
(7) Дейността по ал. 6 се извършва въз основа на сключено споразумение за партньорство, в което се регламентират изискванията, задълженията и отговорностите на партньорите. В споразумението може да се предвиди едновременно с извършване на предвидените дейности да се проведе обучение на участниците.
(8) Дейността по ал. 1, т. 18, когато не се извършва от вписани в публичния регистър по чл. 235 ЗГ служители на държавните горски стопанства (ДГС), държавните ловни стопанства (ДЛС), УОГС и на общините, се извършва чрез възлагане.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Изпълнението на дейностите по чл. 10, ал. 1 се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност, както и от ДГС и ДЛС, а за дейността по чл. 10, ал. 1, т. 18 - и от физически лица, регистрирани в публичния регистър по чл. 235 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за тази дейност.
(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
2. за дейности по залесяване с механизиран начин на извършване, които се възлагат самостоятелно;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) за дейности по чл. 10, ал. 1, т. 2, 3 и 14.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Държавните горски стопанства могат да извършват самостоятелно добив на дървесина в размер до 25 на сто от годишното ползване за съответната година, когато:
1. процедурата за възлагане добив на дървесина е прекратена по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 и 7;
2. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) е прекратен сключен договор за добив на дървесина;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) се осигурява дървесина за продажба по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) се осъществява добив на дървесина в защитени територии или в защитни горски територии за защита на урбанизираните територии, както и в специални горски територии с рекреационно значение;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) се налага добив на дървесина за строителство, ремонт и поддръжка на горски пътища.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Добивът на дървесината по реда на ал. 1 се извършва в съответствие с график, утвърден от директора на ДП или от оправомощено от него длъжностно лице. Графиците се публикуват на интернет страницата на съответното ДП и ТП.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Ограничението по ал. 1 не се прилага за държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Дейностите по чл. 10, ал. 1 в горските територии - държавна и общинска собственост, се възлагат чрез провеждане на:
1. открит конкурс;
2. електронен конкурс;
3. договаряне - в случаите по чл. 25, ал. 1.
(2) Възложителите могат да сключват договор с изпълнител, без да провеждат конкурс или договаряне - в случаите по чл. 27, за обекти, чиито начални стойности са определени по някой от посочените в чл. 3а начини.


Чл. 13. (1) Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от двама и повече изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато участие на подизпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За изпълнението на възложени дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, се допуска наемането на подизпълнители, когато това е предвидено в заповедта за провеждане на съответната процедура. В тези случаи подизпълнителят следва да отговаря на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане до участие в процедурата. Участникът и посочените от него подизпълнители следва да отговарят заедно на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, каквито са посочени в заповедта за откриване на процедурата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При изпълнение на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, изпълнителите са длъжни да поставят информационни табели по образец в обекта, в който осъществяват дейността.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При провеждане на открит и електронен конкурс възложителят е длъжен да публикува заповедта за откриване на конкурса най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата си. Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При провеждане на договаряне възложителите са длъжни да публикуват заповедта за откриване на процедурата в срок не по-малко от 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти на интернет страницата си, както и да я поставят на видно място в сградата си. Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.

Раздел II.
Условия и ред за провеждане на процедурите за възлагане


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Откритият и електронният конкурс са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят открива конкурса със заповед, с която одобрява документацията за участие в конкурса.
(4) Заповедта за откриване на конкурса съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) вид на конкурса, размер на гаранцията за участие;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) предмет и обект на конкурса и количество или обем, място на извършване на дейността;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) стойност на обекта без ДДС;
5. срок за изпълнение на възлаганите дейности;
6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) условия за допускане на участниците до участие в конкурса;
7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
8. срок на валидност на офертите;
9. критерии за класиране на офертите;
10. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) възможност участниците да подават оферти само за един, за всички или за повече от един обект от предмета на открития конкурс;
11. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в открития конкурс;
12. място и срок за подаване на офертите;
13. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) място, дата и час на провеждане на конкурса;
14. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник;
15. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) времеви интервал за осигуряване на достъп до ценовото предложение след получаване на съобщението по чл. 22, ал. 5 - при електронен конкурс.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(6) Изискванията на ал. 4, т. 6, обхватът на информацията и документите, които се изискват, трябва да са съобразени и да съответстват на сложността и на обема на възлаганите дейности.
(7) Възложителят може да предвиди допълнителни изисквания за изпълнението на поръчката, свързани с предпазване от увреждане на растителни и животински видове и на техните местообитания, на почвите, водните обекти и елементите на техническата инфраструктура.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В случаите по ал. 7 при изготвянето на офертата участниците посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(10) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Изпълнителят на дейностите се определя въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочени в документацията за участие в конкурса:
1. най-ниска цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
(2) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател и на общата оценка.
(3) Показателите по ал. 2 могат да съдържат:
1. качествени, включително технически параметри, както и изискванията по чл. 15, ал. 7;
2. организация и професионална компетентност на персонала на изпълнителя;
3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и други условия, като дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение, срок за завършване.
(4) Показателите по ал. 3 трябва да са свързани с предмета на възлаганата дейност и със спецификите на съответния обект и да гарантират реална конкуренция.


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Документацията за участие в открития електронния конкурс се утвърждава със заповедта по чл. 15, ал. 3 и съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) обект, дейности, предмет на възлагане по процедурата, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове на обекта, и други документи, описващи възлаганите дейности;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) изисквания, на които трябва да отговарят участниците и подизпълнителите;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в конкурса;
4. показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
5. образец на офертата;
6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) основания за недопускане или отстраняване на участник от участие в процедурата;
7. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) проект на договор, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г;
8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) други условия и изисквания към участниците, свързани с наличие на техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение на предмета на конкурса.
(2) Към конкурсната документация по ал. 1 се прилага копие от заповедта за откриване на конкурса.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на участници и които не са съобразени с предмета, сложността и обема на дейностите.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Методиката по ал. 1, т. 4 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Възложителят прилага методиката по ал. 1, т. 4 по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При възлагане добива на дървесина в документацията за участие в процедурата се определят размерите и качеството на асортиментите, които следва да бъдат добити, или се посочва кой стандарт се прилага (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN).
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Документацията за участие в конкурса се публикува в електронната страница на възложителя най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Когато възложител е ТП на ДП, документацията се публикува и на интернет страницата на ДП.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Изменение за отстраняване на очевидна техническа грешка по вече публикувана документация се допуска не по-късно от 5 дни преди крайния срок за подаване на оферти със заповед на възложителя, която се публикува към електронната преписка на съответната процедура.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на искането възложителят публикува разяснението на съответната интернет страница по ал. 6, без да посочва лицето, направило искането.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Офертата при открития конкурс задължително съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2, и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса;
2. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) декларация, че участникът:
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;
г) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;
д) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че участникът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;
з) (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) е внесъл гаранция за участие в конкурса;
и) (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, когато такива са определени в условията за провеждане на процедурата;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) плик "Техническо предложение" - при открит конкурс по критерий икономически най-изгодна оферта;
5. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) плик "Ценово предложение";
7. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
8. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в заявлението заедно с ЕИК или ЕГН, номер на удостоверението за регистрация на подизпълнителя в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2. В този случай към офертата се прилага и декларация по ал. 1, т. 3, букви "а" - "ж" за всеки посочен подизпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Изискванията на ал. 1, т. 3 с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Изискванията на ал. 1, т. 3, букви "а" и "е", когато е посочено в условията за участие, се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от тях;
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;
5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;
6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;
7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;
8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по ал. 1, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При участие за няколко обекта в един открит конкурс за всеки обект поотделно се представя плик "Ценово предложение", а в случаите, в които е избран критерий икономически най-изгодна оферта - и плик "Техническо предложение".
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При провеждане на електронен конкурс регистрацията на участника в електронната платформа за съответния обект се счита за волеизявление за участие в процедурата чрез подаване на заявлението по ал. 1, т. 1 заедно с декларацията по ал. 1, т. 3, подписана от лицата по ал. 3 и 4.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При провеждане на електронен конкурс участниците подават заедно с документите по ал. 1 и ценово предложение по образец, достъпът до което се осигурява на електронната платформа от участника в определения в заповедта времеви интервал, когато не е отстранен по реда на чл. 22, ал. 4.
(9) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При провеждане на електронен конкурс по критерий икономически най-изгодна оферта участниците подават и техническо предложение.Чл. 19. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Офертата по чл. 18, ал. 1 се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В плика по ал. 1 се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 18, както и отделен запечатан непрозрачен плик "Ценово предложение", наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта. Пликът "Ценово предложение" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника.
(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За участие в електронния конкурс участниците се регистрират за съответния обект чрез форма за регистрация/заявление, публикувана на електронната платформа. Условие за регистрацията на участника е подаване на декларация, идентична по съдържание на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3, подадена електронно като сканиран документ или подписана по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят няма право да откаже приемането и разглеждането на оферта на участник, освен когато офертата не е оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените срокове.


Чл. 20. (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
(2) Срокът по ал. 1 се определя в календарни дни.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.


Чл. 21. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, от които един, притежаващ необходимата професионална квалификация - висше лесовъдско образование, а при липса на такъв специалист - със средно лесовъдско образование, един правоспособен юрист и един икономист.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията се назначава със заповед от възложителя след изтичането на срока за подаване на офертите, в която се определя размерът на възнаграждението за участие в комисията за лицата, които не са в трудови/служебни правоотношения с възложителя.
(4) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на дейностите. Този срок не може да е по-дълъг от три работни дни.
(5) В случаите по чл. 24, ал. 3 срокът за приключване се удължава със срока, даден от комисията, за представяне на обосновката.
(6) Членовете на комисията декларират, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от участниците, подали оферта за участие;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Декларацията по ал. 6 се попълва след получаване на списъка с участниците. В случай че на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като в работата на комисията се включва някой от резервните членове.
(8) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.
(9) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от участниците, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на участника.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Комисията започва работа в обявения в заповедта за откриване на конкурса час, след получаване на списъка с участници и представените оферти.
(2) При открития конкурс всеки участник има право да присъства лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания - когато е приложимо.
(3) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване или регистриране при електронния конкурс и проверява съдържанието на постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18. Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.
(4) Комисията отстранява от конкурса участник:
1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18;
2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
(5) Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола по ал. 18. При електронен конкурс комисията уведомява чрез електронно съобщение допуснатите и недопуснатите до участие, като допуснатите получават уникален идентификационен код, който им осигурява достъп до следващия етап на конкурса.
(6) Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени от по-нататъшно участие, както и техническите предложения - при критерий икономически най-изгодна оферта.
(7) В открития конкурс комисията отваря пликове "Ценово предложение" на всички допуснати участници и съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово предложение", които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането.
(8) Допуснатите участници в електронния конкурс отварят ценовото си предложение в посочения в заповедта времеви интервал. Участник, който не отвори ценовото си предложения в посочения времеви интервал, се отстранява от конкурса.
(9) Времевият интервал за отваряне на ценовото предложение в електронния конкурс е не по-малко от един час. В деня на провеждането на процедурата, след изтичането на определения времеви интервал на електронната платформа се визуализират резултатите от проведения електронен конкурс, както и направените от допуснатите участници ценови предложения, средната стойност на направените ценови предложения на всички допуснати участници, както и тези, предложили с 20 или повече на сто по-благоприятно предложение спрямо нея.
(10) Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна писмена обосновка за образуването и. При провеждане на електронен конкурс обосновката се представя в електронната платформа, на която се провежда електронният конкурс.
(11) Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на дейността;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на дейността.
(12) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява.
(13) Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в документацията за участие в конкурса, а при открит конкурс определя класирания на първо и на второ място.
(14) Когато е избран критерий икономически най-изгодна оферта и двама или повече участници са с еднакви резултати, комисията извършва класирането между тях според показателя с най-голяма тежест, посочен в методиката за оценка.
(15) Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в открития конкурс за конкретния обект съобразно времето на подаване на офертата, когато:
1. двама или повече участници са предложили най-ниска цена - при критерий най-ниска цена;
2. двама или повече участници са с еднакви резултати, включително по показателя с най-голяма тежест - при критерий икономически най-изгодна оферта.
(16) При провеждане на електронен конкурс класирането на участниците на първо и второ място в случаите по ал. 15 се извършва автоматично съобразно времето на подаване на офертата в електронната платформа.
(17) Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, той се обявява за изпълнител.
(18) Участниците, класирани на първо и на второ място, са длъжни от момента на попълването на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 до сключването на договора да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства.
(19) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който се предава на възложителя за утвърждаване.
(20) Заседанията на комисията при открития конкурс до изготвянето на протокола са публични.


Чл. 23. (1) Процедурата завършва със заповед на възложителя за:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) обявяване на класирането и определяне на изпълнител, или
2. прекратяване на процедурата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато процедурата включва няколко обекта, за всеки от тях се издава отделна заповед по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят може да включи в заповедите за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата разпореждане за предварителното и изпълнение при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В 3-дневен срок от получаване на протокола на комисията възложителят го утвърждава, издава заповедта по ал. 1, съобщава я на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и я публикува на интернет страницата си. Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват по реда на АПК.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 1, т. 1, а в случаите по ал. 3 - от издаването и, определеният за изпълнител участник следва да представи на възложителя документите по чл. 35, ал. 5.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят прекратява открития и електронния конкурс с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) офертите, подадени от участниците, не отговарят на изискванията и условията на възложителя;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) отпадне необходимостта от провеждане на конкурса в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на дейностите по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът;
6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) определеният за спечелил конкурса не представи някои от документите по декларираните обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 с изключение на тези по буква "г";
7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) определеният за спечелил конкурса не представи гаранция за изпълнение по договора;
8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) никой от допуснатите участници не отвори ценовото си предложение - при електронен конкурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят може да открие нов конкурс за същия обект само когато първоначално обявения конкурс е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен с влязло в сила решение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителите могат да не провеждат конкурс, а да проведат договаряне:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за обекти, за които няма определен изпълнител след провеждане на конкурс, като стойността на обекта не може да е по-висока от стойността на същия обект в обявения открит конкурс;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) при прекратяване на сключен договор за възлагане на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 4 - 7, 9, 10, 13 и 14 с изключение на прекратяване на дългосрочни договори.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 обектът на договаряне съвпада с обекта на прекратения договор. Когато обект на прекратения договор е комплекс от дейности, включващ добив на дървесина, договарянето се провежда само за дейностите по ал. 1, т. 2.
(3) Заповедта за провеждане на договарянето съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) предмет и обект на процедурата, количество или обем, и място на извършване на дейността;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) стойност на обекта без ДДС;
4. срок за изпълнение на възлаганите дейности;
5. документи, които кандидатите трябва да представят;
6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) размер на гаранцията за участие и вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
7. изисквания към формата и съдържанието на офертите;
8. критерии за класиране на офертите;
9. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) възможност кандидатите да подават оферти само за един, за всички или повече от един обект от предмета на процедурата;
10. място и срок за подаване на офертите;
11. дата и място за разглеждане на офертите.
(4) При провеждане на договарянето участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В процедурите за договаряне по ал. 1, т. 2 не се допуска до участие кандидатът, по чиято вина е прекратен договорът за същия обект.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В деня за разглеждане на офертите възложителят назначава комисия за провеждане на договарянето в състав от трима членове.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Членовете на комисията декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите, подали оферта за участие;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в процедурата или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.


Чл. 26. (1) В деня, определен в заповедта, комисията провежда договарянето с кандидатите. Когато при започване на договарянето не присъства кандидатът или негов упълномощен представител, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие, без да отваря плика с офертата му.
(2) Комисията не провежда договаряне с кандидат, който не е представил някой от изискуемите от възложителя документи.
(3) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.
(4) В деня на провеждане на договарянето комисията съставя протокол за работата си, който се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на договарянето. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се описват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.
(5) Комисията класира кандидатите съгласно обявените от възложителя критерии. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В случай че двама или повече кандидати са с еднакви най-добри резултати, договарянето продължава само с тях, което се отразява в протокола на комисията. Когато по време на договарянето кандидатите не променят офертите си или не искат да преговарят, в тяхно присъствие комисията извършва класиране посредством жребий. Посредством жребий се определя класирането на кандидатите с еднакви най-добри резултати, когато не са класирани на първо място.
(7) Възложителят утвърждава протокола по ал. 4 в 3-дневен срок от приключване работата на комисията и сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне на гаранцията за изпълнение.
(8) В срока по ал. 7 утвърденият протокол се съобщава по реда на чл. 61 АПК и се публикува на електронната страница на възложителя. Когато възложител е ТП на ДП, протоколът се публикува и на интернет страницата на ДП.


Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Възложителите могат да сключват договор с изпълнител, без да провеждат открит конкурс или договаряне, когато е необходимо:
1. спешно ограничаване на възникнали пожари, природни бедствия и производствени аварии;
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) спешно отстраняване на последици от пожари, природни бедствия и производствени аварии по преценка на съответния компетентен орган;
3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) извършване на неотложни дейности по предписание на лесозащитна станция или съответната регионална дирекция по горите (РДГ), които следва да се извършат в срока, определен в предписанието, но не по-дълъг от 3 месеца;
4. дейностите, включени в обекта, да са свързани с научни цели и експерименти и да бъдат извършени от или с участието на ръководителя на научната задача или експеримента;
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) усвояване на дървесина, предвидена за отсичане с протоколи, съставени по реда на чл. 51б от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2013 г., бр. 72 от 2015 г. и бр. 71 от 2017 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) спешно провеждане на сечи при промяна на предназначението на имоти за строителство на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят може да сключи договор по реда на ал. 1 в случаите на прекратен по вина на изпълнителя договор за насажденията, в които сечта е започнала, на цена, не по-висока от цената по прекратения договор.


Чл. 28. Възложителят отговаря за приемането и съхраняването на офертите и е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура 3 години след приключване изпълнението на договора или след прекратяване на процедурата.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За неизпълнение на задълженията по договора неизправната страна заплаща неустойки, определени с договора.


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 31. (1) Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на възложителя за определяне на изпълнител;
2. класираните на първо и на второ място - след сключването на договора по чл. 35.
3. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) обжалващия заповедта на възложителя за определяне на изпълнител - в срок 5 работни дни от приключване на производството по обжалване.
(2) При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.
(3) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят задържа гаранцията за участие, когато участник в процедура:
1. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) оттегля офертата след изтичането на срока за подаването и - при открит конкурс;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) не отвори ценовото си предложение в обявения в заповедта времеви период - при електронен конкурс;
3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) не представи документите по чл. 35, ал. 5 в определения срок.


Чл. 33. (1) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, а при добив на дървесина - в срок 10 работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.
(2) (Предишен текст на чл. 33, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора по чл. 35.


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)

Раздел III.
Договори за възлагане на дейности


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят сключва писмен договор, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г, с участника, определен за изпълнител на дейността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В договора по ал. 1 се включват задължително всички предложения на участника в хода на проведения конкурс или договарянето, въз основа на които е определен за изпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Договорът се сключва в 14-дневен срок от:
1. влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При неявяване или отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по ал. 3, непредставяне на документите по ал. 5 или недоказване с тях на декларираните обстоятелства възложителят със заповед определя за изпълнител участника, класиран на второ място.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В срока по ал. 3 участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:
1. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал;
2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;
3. (отм., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран;
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Документите по ал. 5 следва да са валидни към датата на подписване на договора по ал. 1 и се представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Документът по ал. 5, т. 3 се представя и за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участието на такива.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В 3-дневен срок от изтичането на срока по чл. 23, ал. 6 комисия, определена от възложителя, проверява редовността и съответствието на представените документи по ал. 5, за което се изготвя протокол. Протоколът се утвърждава от възложителя в 3-дневен срок и се публикува на интернет страницата му, а когато възложител е ТП на ДП - и на интернет страницата на ДП.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Договор по ал. 1 не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:
1. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) в установения срок не представи документите по ал. 5 или представените документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата;
2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
3. има парични задължения към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, когато възложител е ДП, съответно - има задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, когато възложител е община.
(10) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участник се установят обстоятелствата по ал. 9, т. 1, възложителят издава заповед, с която определя за изпълнител класирания на второ място. По отношение на определения класиран се прилагат последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато в офертата на спечелилия участник е предвидено участие на подизпълнители, в договора се посочват условията, при които ще се осъществи изпълнението, както и редът за промяна на подизпълнителя.
(12) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В случаите на промяна на подизпълнителя изпълнителят предоставя на възложителя в срок до 3 дни информация и документите по ал. 7 и по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 4, като промяната се отразява в договора с допълнително споразумение.


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 37. (1) Обектът, в който ще се осъществява дейността, както и извършената работа се предават и приемат с протокол, подписан от представители на двете страни. Когато за дейностите се изисква изпълнителят да има назначено лице, вписано в регистъра по чл. 235 ЗГ, протоколът се подписва и от него.
(2) Подписаният протокол по ал. 1 се утвърждава от възложителя или от оправомощено от него длъжностно лице.

Раздел IV.
Местни търговци


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Държавните горски стопанства, ДЛС, както и общините - собственици на гори, могат да предоставят до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване на търговци, които отговарят на изискванията на чл. 115 ЗГ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В процедурите по ал. 1 участниците представят доказателства за наличие на:
1. необходимата собствена или закупена на лизинг техника и наети на трудов договор работници - в случаите, когато процедурата е за добив на дървесина;
2. необходимата собствена или закупена на лизинг техника и наети на трудов договор работници и наличие на мощности за преработка на съответните категории дървесина в обект по чл. 206 ЗГ на територията на съответната община - в случаите на продажба на стояща дървесина на корен;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на асортиментите - предмет на продажба, които не са краен продукт за реализация от временен склад, разположени в обект по чл. 206 от ЗГ на територията на съответната община - когато процедурата е за продажба на добита дървесина;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) обем преработена дървесина в регистрирани на негово име обект/обекти по чл. 206 от ЗГ през предходната година, съгласно дневниците за преработена дървесина, за не по-малко от 50 на сто от количеството на обекта, за който участва - в случаите по т. 2 и 3.
(3) Обемът на дървесината, предоставяна по реда на ал. 1 чрез продажба на стояща дървесина на корен, се включва едновременно в обема за добив и продажба.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За участие в процедурите за ползване на дървесина по ал. 1 търговците могат да подават заявление в съответното ДГС, ДЛС или община, в което посочват:
1. количеството дървесина, което желаят да добият;
2. количеството дървесина - по дървесни видове и асортименти, които желаят да закупят.
(5) Заявленията по ал. 4 се подават в срок до 1 октомври на годината, предхождаща годината, в която ще се осъществява ползването на дървесина.
(6) При подадени заявления в срока по ал. 5 лицата по ал. 1 провеждат процедури за не по-малко от 10 на сто от годишното си ползване на дървесина.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(8) Информация за обема на дървесината, която се предлага по реда на ал. 1, се публикува на интернет страницата на съответното ДГС, ДЛС или община в срок до 15 ноември на годината, предхождаща годината, в която ще се осъществява ползването на дървесина.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Дървесината, закупена по реда на ал. 1, следва да бъде преработена на територията на общината, в която попадат територии на съответното ДГС или ДЛС, или община, от което е закупена дървесината.
(10) При констатиране на нарушения на ал. 9 договорът за покупко-продажба на дървесина се прекратява по вина на купувача.

Раздел V.
Дългосрочни договори за възлагане на дейности


Чл. 39. (1) Държавните предприятия могат да сключват дългосрочни договори за възлагане на:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) добива на дървесина за срок до 15 години, но не по-кратък от 3 години;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) добива на недървесни горски продукти за срок до 10 години, но не по-кратък от 3 години;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 - 14 за срок до 10 години, но не по-кратък от 3 години.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс.
(3) Когато дейността по добив на дървесина се възлага в комплекс с дейностите по ал. 1, т. 2 или 3, срокът на договора е до 10 години.
(4) Когато обектът на възлагане включва дейности по залесяване и попълване на горски култури, срокът на договора трябва да бъде съобразен със срока за провеждане на годишната планова инвентаризация.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Предмет на дългосрочен договор по ал. 1 може да бъде възлагане на дейности на територията на едно или повече съседни териториални поделения в района на дейност на едно ДП.
(6) Дългосрочните договори за възлагане на дейности по ал. 1 в горските територии - общинска собственост, се сключват от кмета на общината.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 40. (1) За сключване на дългосрочни договори за възлагане на дейностите по чл. 39, ал. 1 възложителите провеждат открит конкурс при условията и по реда на чл. 15 - 24 и 34.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Възложителят е длъжен да публикува заповедта за откриване на конкурса и документацията за провеждането му най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата на предприятието и на ТП, в които ще се извършва дейността, както и да я поставят на видно място в сградата си.
(4) Когато възложител е община, заповедта за откриване на конкурса и документацията за провеждането му се публикуват в срока по ал. 3 на интернет страницата на общината и се поставят на видно място в сградата и.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При сключване на дългосрочен договор за възлагане на дейности се допуска наемане на подизпълнител/и от спечелилия процедурата участник.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Към офертите за участие в процедурите по чл. 39, ал. 1 участниците заедно с посочените от тях подизпълнители, когато ще се ползват подизпълнители, представят доказателства за наличие на необходимата собствена или закупена на лизинг техника и за наети на трудов договор работници.


Чл. 41. (1) В заповедта за откриване на конкурса за сключване на дългосрочни договори задължително се определят:
1. срок на дългосрочния договор в години;
2. средногодишен прогнозен обем на дейностите;
3. стойност на обекта без ДДС за първата година на договора;
4. държавното горско стопанство, ДЛС или общината, на чиято територия ще се извършва дейността.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците в зависимост от количеството и характера на обекта, възложителят може да изисква от тях да представят:
1. списък на договори със сходен предмет на дейност, изпълнени през последните 3 години, включително стойности и дати, придружен от препоръки за тяхното добро изпълнение;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за изпълнението на дейността;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) доказателства за наличното техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на дейността;
4. други документи, определени в заповедта за откриване на конкурса или в документацията за провеждането му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Класирането на участниците в конкурса се извършва по критерия икономически най-изгодна оферта.


Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Въз основа на резултатите от проведения конкурс възложителят сключва с участника, определен за изпълнител, писмен дългосрочен договор за възлагане изпълнението на дейността по реда на чл. 35.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Ежегодно в срок до 31 януари към договора по чл. 42 се подписва допълнително споразумение, с което за текущата календарна година се определят годишният обем и обектите за възлаганите дейности, тяхната стойност, както и стойността на гаранцията за изпълнение на договора.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За всяка следваща година стойността на дейностите, включени в дългосрочните договори, се определя по начина, по който е определена началната стойност при провеждане на процедурата, като се редуцира с процента на намаление на началната цена, достигнат от проведената процедура, за което страните подписват анекс. При отказ от страна на изпълнителя да подпише анекса договорът се прекратява, като внесената гаранция за изпълнение се задържа от възложителя.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Допълнителното споразумение по ал. 1 влиза в сила след представяне на актуализираната гаранция за изпълнение на договора.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) По време на действие на договора по чл. 42 възложителят може да изменя начина за определяне на стойността на възлаганите дейности и за актуализиране стойността на гаранцията за изпълнение на договора, утвърдени със заповедта за откриване на конкурса, само при промяна на нормативната уредба.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Договорът по чл. 42 се прекратява, когато:
1. страните не подпишат допълнително споразумение в срока по ал. 1, или
2. изпълнителят не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора.

Раздел VI.
Формиране на начална цена за възлагане на дейности и актуализация на дългосрочни договори (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Раздел VI.
Формиране на начална цена за възлагане на дейности и актуализация на дългосрочни договори


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Глава трета.
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ


Чл. 46. Продажбата на дървесина се извършва по един от следните начини:
1. на стояща дървесина на корен;
2. на добита дървесина.


Чл. 47. (1) При определяне на обектите за продажба на дървесина по възможност се прилагат следните принципи:
1. насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да са съседни или териториално близки;
2. в насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да се използва подобна по характеристики техника или технология за добив, товарене и транспортиране;
3. за складиране и/или транспортиране на добитата дървесина да се ползват едни и същи складове и/или пътища;
4. размерът на предлаганите количества по обеми, асортименти и дървесни видове да бъде съобразен с възможностите на различните потребители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Продажбата на дървесина от избраните насаждения се извършва по начин и в срок, който не възпрепятства изпълнението на други дейности, предвидени в горскостопанските планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Обемът на дървесината - предмет на продажба в обособен обект, не може да надвишава:
1. 20 хиляди кубични метра - при продажба на стояща дървесина на корен;
2. 50 хиляди кубични метра - при продажба на добита дървесина от асортиментите технологична дървесина и дърва;
3. 5 хиляди кубични метра - при продажба на добита дървесина от останалите асортименти дървесина.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При определяне на обектите за продажба по реда на чл. 75 ограничението по ал. 3 се прилага за годишния обем на предлаганата дървесина.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В процедури за продажба на стояща дървесина на корен или на прогнозни количества добита дървесина не могат да бъдат предвиждани авансови вноски, надвишаващи 20 на сто от достигнатата стойност за съответния обект. Авансовата вноска се заплаща най-късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) До участие в процедури за продажба на дървесина, организирани и проведени от ДП и ТП на ДП в периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2, се допускат участници, които са преработили през предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват, като изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В случаите, когато процедурата за съответен обект е прекратена на основание чл. 64, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 8, при провеждане на следваща процедура за същия обект изискванията по ал. 6 не се прилагат.

Чл. 48. (1) Правото на собственост върху дървесината и недървесните горски продукти, добити по реда на наредбата, преминава в полза на купувача по реда, предвиден в договора.
(2) При продажба на добитата дървесина по ценоразпис правото на собственост върху дървесината преминава в полза на купувача след заплащане на цената и:
1. подписване на приемателно-предавателен протокол, или
2. издаване на превозен билет.

Раздел I.
Продажба на стояща дървесина на корен


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един от следните начини:
1. търг с явно наддаване;
2. търг с тайно наддаване;
3. електронен търг с наддаване;
4. електронен таен търг с еднократно ценово предложение;
5. конкурс;
6. електронен конкурс за продажба;
7. ценоразпис.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Начинът на продажба по ал. 1 се определя от лицата по чл. 2, т. 1 - 4 и чл. 3, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Конкурс по ал. 1, т. 5 и 6 се провежда, когато едновременно с продажбата на стояща дървесина на корен се възлага и изпълнението на други дейности по чл. 10, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Търговете по ал. 1, т. 3 и 4 се провеждат по реда на раздел III.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Електронният конкурс за продажба се провежда при условията и по реда на раздел III, като се прилагат съответно разпоредбите за електронен таен търг с еднократно ценово предложение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Продажбата на стояща дървесина на корен по ал. 1, т. 7 се извършва по реда на чл. 71.


Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)


Чл. 51. (1) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(2) Държавните предприятия и общините приоритетно предоставят за продажба на корен:
1. дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;
2. дървесина от обекти, които са били предложени на процедура за възлагане на добива и не е сключен договор;
3. обекти, в които добивът на дървесина е необходимо да се извърши в комплекс с други лесовъдски и технически дейности.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Срокът на договорите за продажба на стояща дървесина на корен от горските територии - държавна собственост, е до 18 месеца. Когато купувачът заплати стойността на недобитото количество дървесина от обекта преди изтичането на 18-месечния срок, срокът на договора се удължава, но не с повече от шест месеца.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В процедурите за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 - 6 могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Не се допуска едновременно извършване на добив в един подотдел от двама и повече изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността или част от нея е допуснато участие на подизпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За изпълнението на сключените договори след провеждане на процедурите по чл. 49, ал. 1, т. 1 - 6 се допуска наемането на подизпълнители, ако това е предвидено в заповедта за провеждане на съответната процедура. В тези случаи подизпълнителят следва да отговаря на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане до участие в процедурата. Участникът заедно с посочените от него подизпълнители следва да отговарят заедно на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, каквито са посочени в заповедта за откриване на процедурата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г, със спечелилия участник и преди започване на дейността в съответния обект той представя на продавача документите по чл. 35, ал. 5 и 7.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При провеждане добива на дървесина в горските територии - държавна и общинска собственост, изпълнителите са длъжни да поставят в обекта информационни табели по образец.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Купувачите на стояща дървесина на корен в качеството им на оператори по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.), са длъжни да спазват изискванията му, за което подписват декларация преди започване на работа в обекта.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При провеждане на конкурс и електронен конкурс органът, издал заповедта за откриване, е длъжен да публикува заповедта най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата си. Когато конкурсът се открива от директора на ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Конкурсите по ал. 1 се провеждат при условията и по реда на чл. 15 - 24 и чл. 29 - 33.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Класирането на участниците при провеждане на конкурс и електронен конкурс се определя въз основа на оценките на офертите по критерий икономически най-изгодна оферта.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При провеждане на търг с явно наддаване органът, открил процедурата, е длъжен да публикува заповедта за откриване на търга най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата. Когато процедурата е открита от ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При провеждане на търг с явно наддаване участват участниците или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Съответното лице по чл. 50 открива процедурата със заповед, с която одобрява документацията за участие в търга.
(3) Заповедта за откриване на търга съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт;
2. размер на гаранцията за участие;
3. обект и обем на дървесината - предмет на процедурата;
4. начална цена на обекта без ДДС;
5. срок за изпълнение;
6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) условия за допускане на участниците до участие;
7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
8. размер на стъпката за наддаване;
9. условия за плащане на цената;
10. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга;
11. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) място, ден и час за провеждане на търга и срок за подаване на документите за участие;
12. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия процедурата участник;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) допълнителни изисквания към купувача.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Размерът на стъпката за наддаване е от 1 до 3 на сто от началната цена на обекта, без ДДС.


Чл. 56. (1) Документацията за участие в търга с явно наддаване се утвърждава със заповедта по чл. 55 и съдържа:
1. обект и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове и други документи, описващи обекта;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) изисквания, на които трябва да отговарят участниците;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в търга;
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) основания за недопускане или отстраняване на участник от участие в търга;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) проект на договор, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г;
6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) други условия и изисквания към участниците.
(2) Към документацията по ал. 1 се прилага копие от заповедта за откриване на търга.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на лицето по чл. 50 най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи за участие. Когато продавач е ТП на ДП, документацията се публикува и на интернет страницата на ДП.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да ги оттегли, промени или допълни.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За участие в търга участниците подават заявление по образец, в което посочват обекта, за който се отнася, и прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) декларация, че участникът е внесъл гаранция за участие в търга за съответния обект и не е:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;
г) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;
д) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
е) лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато продавач е община, че участникът няма парични задължения и към съответната община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност - когато участникът е физическо лице, или посочват номера на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
5. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
7. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) доказателства, че участникът заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на изисквания на продавача, когато такива са определени в условията за провеждане на търга;
8. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на търга или в условията за провеждането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай към офертата се прилагат и документите по ал. 1, т. 3 и 4 за всеки посочен подизпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Изискванията на ал. 1, т. 3 с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице или е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по ал. 1, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Документите по ал. 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие с изключение на декларацията по т. 3, която се представя само в оригинал, като при участие за няколко обекта в една процедура се представя само един комплект с изключение на плик "Предлагана цена". Пликът "Предлагана цена" се представя за всеки обект поотделно.


Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва номера на обекта/обектите, вида на процедурата, наименованието на участника, контакти за връзка.
(2) При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на участниците документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Документите може да се представят и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на продавача всички документи, които не са в електронен вид по реда на ал. 1, преди изтичането на срока за подаване на документите за участие.


Чл. 60. (1) Органът, открил търга, назначава комисия за провеждането му, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, от които един, притежаващ необходимата професионална квалификация - висше лесовъдско образование, а при липса на такъв специалист - със средно лесовъдско образование, един правоспособен юрист и един икономист.
(3) Комисията се назначава след изтичането на срока за подаване на документите.
(4) Органът по ал. 1 определя срок за приключване работата на комисията, който не може да е по-дълъг от 3 работни дни.
(5) Членове на комисията декларират, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от участниците, подали документи за участие;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участник в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Декларацията по ал. 5 се попълва след получаване на списъка с участниците. В случай че на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като в работата на комисията се включва някой от резервните членове.
(7) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, органът по ал. 1 издава заповед за определяне на нов член.
(8) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от участниците, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на участника.


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените от тях документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията проверява самоличността на участниците или на техните упълномощени представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от участниците, подали документи за участие, комисията отстранява участника от по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика с документите му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията отваря документите на участниците по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията отстранява от участие в търга участник:
1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 58, ал. 1, т. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) След допускане на участниците до следващия етап на търга комисията предоставя на всеки от участниците пореден номер за участие.
(7) Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Наддаването се извършва от допуснатите за участие участници, които вдигат предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
(9) Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят на комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Печели този от участниците, който единствен е потвърдил последната достигната на търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един, спечелилият участник и класираният на второ място се определят чрез жребий.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато в явен търг участват повече от двама участници, предложили еднаква цена с една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя чрез жребий.
(12) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато в явния търг участва повече от един участник, но само един от тях е потвърдил началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един участници са потвърдили началната цена, спечелилият участник и класираният на второ място се определят чрез жребий. Не се възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие участници, които не са потвърдили началната цена.
(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични.
(14) (Предишна ал. 13 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на участниците, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането му.


Чл. 62. (1) Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) обявяване на класирането на участниците на първо и второ място и определяне на купувач, или
2. прекратяване на търга.
(2) Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата на органа по ал. 1. Когато продавач е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В заповедта по ал. 1, т. 1 може да се включи разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато на търг с явно наддаване до участие е допуснат повече от един участник, но при започване на наддаването присъства само един, присъстващият участник се обявява за спечелил търга при цена, не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта, след потвърждаването и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един участник, той се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 64. (1) Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) не е подадено нито едно заявление за участие;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) участникът не отговаря на условията за провеждане на търга;
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;
6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;
7. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването и;
8. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.
(2) Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение.
(3) В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се прекратява, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват.


Чл. 65. (1) Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда при условията и по реда на конкурса за продажба на стояща дървесина на корен.
(2) Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена.

Раздел II.
Продажба на добита дървесина


Чл. 66. (1) Продажбата на добита дървесина може да се осъществява по асортименти:
1. на прогнозни количества;
2. по действително добити количества.
(2) Продажбата на дървесина, добита от горските територии - държавна и общинска собственост, се осъществява:
1. чрез търг с явно наддаване;
2. чрез търг с тайно наддаване;
3. по ценоразпис;
4. чрез договаряне;
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) чрез електронен търг с наддаване;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) чрез електронен таен търг с еднократно ценово предложение;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) чрез стоковата борса.
(3) При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 ЗГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Продажбата по ал. 1, т. 1 се осъществява по начините по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Търговете по ал. 1, т. 5 и 6 се провеждат по реда на раздел III.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случай че в срок 15 календарни дни не бъдат сключени сделки по реда на ал. 2, т. 6, продажбата на количеството дървесина, за което не са сключени сделки по реда на ал. 2, т. 6 в посочения 15-дневен срок, се осъществява по избран от съответното лице по чл. 67 начин по ал. 2, т. 1 - 4 или 5.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Продажбата по ал. 2, т. 6 се осъществява за действително добита дървесина при условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата, като се продават партиди с различна големина от еднородни асортименти и категории дървесина, с точна спецификация за количества, дървесен вид и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината.
(8) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Предлагането на дървесина на стоковата борса се оповестява 15 дни преди датата на борсовата сесия на електронните страници на съответното ТП и на ДП по местоположение на дървесината.


Чл. 67. (1) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато предмет на продажба е дървесина, добита на територията на две или повече ДГС или ДЛС, процедурите за продажба се организират и провеждат от съответното ДП.


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Добитата дървесина може да се предлага за продажба от ДП, ДГС и ДЛС в следните мерни единици:
1. плътен кубически метър (м3) - при продажба на всички асортименти дървесина;
2. пространствен кубически метър (пр. м3) и тон - при продажба на асортиментите технологична дървесина и дърва за огрев и категорията "вършина", включително преработена като дървесен чипс;
3. други, различни от посочените в т. 1 и 2 и приравнени към тях.

Чл. 69. (1) Търговете с тайно и явно наддаване за продажба на добитата дървесина се провеждат при условията и по реда съответно на търговете с тайно и явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с изключение на възможността за участие на подизпълнители.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В условията на процедурата се определят график и срок на доставка, размерите и качеството на асортиментите или се посочва кой стандарт се прилага (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN). Графикът за доставка се определя при продажба на прогнозни количества дървесина.
(3) В заповедта за откриване на търга се определят и условията и мястото на получаване на дървесината, както и мерната единица за определяне на нейния обем или тегло.


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Заповедта за класиране на участниците в търговете за продажба на дървесина, както и заповедта за прекратяването им се съобщават по реда на чл. 61 АПК и се публикуват на интернет страницата на съответното лице по чл. 67.
(2) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват по реда на АПК.
(3) Съответното лице по чл. 67 може да включи в заповедите по ал. 1 разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.


Чл. 71. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Продажба по ценоразпис може да се извършва на:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) дървесина, добита от санитарни, технически и принудителни сечи;
2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата и/или кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на възобновителни сечи във високостъблени гори;
3. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване;
4. дървесина от склад;
5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) дървесината, добита в случаите по чл. 11а и чл. 27, ал. 1;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) стояща дървесина на корен;
8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) стояща дървесина на корен, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия, която не е продадена след провеждането на търг с явно или тайно наддаване или конкурс;
9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) стояща дървесина на корен от прекратен по вина на купувача договор за продажба на дървесина на корен, когато изпълнението към момента на прекратяването е над 50 на сто от количеството по договора.
(2) Право да закупуват дървесина по реда на ал. 1 имат:
1. физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба:
а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;
б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 7, когато лицата имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добивът;
2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка - без право на продажба;
3. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) юридически лица и еднолични търговци - в случаите по ал. 1, т. 3 - 6, 8 и 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 7 на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се издава позволително по образец от:
1. директора на ДГС/ДЛС или от оправомощено от него длъжностно лице - за горските територии - държавна собственост;
2. директорите на УОГС или оправомощени от тях лица - за горските територии, предоставени им за управление;
3. кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице - за горски територии - общинска собственост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се издава позволително по реда на ал. 3. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа за извършеното маркиране или асортиментната ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, като преди транспортирането се извършва контролно измерване.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ценоразписът по ал. 1 се утвърждава от:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) директора на ДП или оправомощено от него лице от ДП за всяко ТП по предложение на директорите на съответните ДГС и ДЛС - за дървесината, добита от горски територии - държавна собственост;
2. директорите на УОГС - за дървесината, добита от горските територии, предоставени им за управление;
3. общинския съвет - за дървесината, добита от горски територии - общинска собственост.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Обемът на дървесината по ал. 1 се определя:
1. с решение на общинския съвет - за горските територии - общинска собственост;
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) от директора на ДП или оправомощено от него лице от ДП за всяко ТП по предложение на директорите на съответните ДГС и ДЛС - за горските територии - държавна собственост;
3. от директора на УОГС - за горските територии, предоставени им за управление.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1 - 4 и 7 от горските територии - собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно - от горските територии - държавна собственост.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1 - 4 и 7 от горските територии - държавна собственост, ако са включени в списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места в съответствие с определения обем по ал. 6, т. 1 - 3, и списъците са одобрени от директора на съответното ТП на ДП или на УОГС.
(9) (Отм., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В списъците по ал. 8 се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право да закупи съобразно определения обем за съответното населено място.
(10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Количеството дървесина в списъците по ал. 8 не може да надвишава обема на дървесината, определен за съответната община и/или населено място.
(11) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Общото количество дървесина, което лицата по ал. 2, т. 1 могат да закупят от ДГС и от ДЛС по ценоразпис от категориите "едра" и "средна", е до 20 кубически метра за календарна година.
(12) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Държавните предприятия, ДГС и ДЛС могат да извършват продажба на дървесина от склад по ценоразпис от категориите "едра" на юридически лица след съгласуване с министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице.
(13) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Не се изисква съгласуване по ал. 12 при продажба на дървесина от дървесни видове цер, габър, мъждрян и трепетлика.


Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се организира и провежда от лицата по чл. 2, т. 1 - 4 - за горските територии - държавна собственост, и по чл. 3 - за горските територии - общинска собственост.
(2) Продажбата по ал. 1 се допуска:
1. за ценна дървесина от редки дървесни видове;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) при неявяване на участници на проведена процедура;
3. при прекратяване на процедури за продажба на налична на склад дървесина;
4. за налична на склад дървесина, останала след прекратен договор за продажба;
5. при предложена и непродадена дървесина на стоковата борса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За продажба на дървесина чрез договаряне лицата по ал. 1 публикуват покана на интернет страницата си, както и на видно място в съответната административна сграда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В срок 3 работни дни от публикуване на поканата участниците могат да подават оферти за предлаганите количества дървесина, като за купувач се определя предложилият най-висока ценова оферта. Когато след изтичането на 3-дневния срок от публикуването на поканата няма постъпила оферта, дървесината се продава на първия по време явил се участник.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Цените на асортиментите, които се продават чрез договаряне, не могат да бъдат по-ниски от:
1. цените по прекратената процедура - за случаите по ал. 2, т. 2 и 3;
2. цените по прекратения договор за продажба - за случаите по ал. 2, т. 4;
3. цените, на които е предложена дървесината на стоковата борса - за случаите по ал. 2, т. 5.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се провежда при условията и по реда на чл. 25, ал. 6 - 8 и чл. 26.

Чл. 73. (1) В договорите за продажба на дървесина се регламентират условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки.
(2) При настъпване на форсмажорни обстоятелства или други основания, изрично посочени в договора за продажба на дървесина, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Раздел III.
Продажба на дървесина чрез електронен търг (Загл. изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)

Раздел III.
Продажба на добита дървесина чрез електронен търг


Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Електронен търг може да се провежда за продажба на стояща дървесина на корен и за продажба на добита дървесина.
(2) Видовете електронни търгове са:
1. електронен търг с наддаване;
2. електронен таен търг с еднократно ценово предложение.
(3) До участие в електронния търг се допускат физически лица, юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани на електронната платформа на съответния продавач и отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "з", а при продажба на стояща дървесина на корен по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "и", за което се подава декларация по електронен път като сканиран документ или подписана по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Заповедта за откриване на електронен търг съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт;
2. размер на гаранцията за участие;
3. местоположение, достъп, спецификация по дървесни видове, асортименти, размери, количество и качество по избрания стандарт (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт);
4. график и срок на доставка - при продажба на прогнозни количества добита дървесина;
5. начална цена на обекта без ДДС;
6. срок за изпълнение;
7. условия за допускане на участниците до участие;
8. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
9. условия за плащане на цената;
10. ден и час за откриване на електронния търг и срок за регистрация за участие;
11. ден и час за откриване на повторен електронен търг - при възникване на технически проблем от страна на продавача по време на провеждане на електронния търг;
12. информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия процедурата участник - при продажба на стояща дървесина на корен;
13. времеви интервал за осигуряване на достъп до ценовото предложение на участника след получаване на електронното съобщение по чл. 74в, ал. 4 - при електронен таен търг с еднократно ценово предложение;
14. допълнителни изисквания към купувача.
(2) При електронния търг с наддаване се посочва и размерът на стъпката за наддаване. Размерът на стъпката за наддаване се определя като абсолютна сума, представляваща 1 на сто от началната цена на обекта без ДДС.
(3) Времевият интервал за осигуряване на достъп до ценовото предложение по ал. 1, т. 14 е не по-малко от един час.
(4) Документацията за участие в електронен търг се утвърждава със заповедта по ал. 1 и съдържа:
1. обект и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, специфични условия, начална тръжна цена, размер на гаранция за участие и гаранция за изпълнение, както и условията за освобождаването им, стъпка за наддаване - при електронен търг с наддаване, начало на търга, електронната платформа, на която ще се проведе търгът;
2. изисквания, на които трябва да отговарят участниците;
3. документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в електронния търг;
4. основания за недопускане и/или отстраняване на участник от участие в търга;
5. проект на договор, изготвен в съответствие с общите условия по чл. 9г;
6. основания за прекратяване на електронния търг;
7. условия за сключване на договор.
(5) Към документацията по ал. 4 се прилага копие от заповедта за откриване на търга.
(6) Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на продавача, на електронната платформа, на която се провежда търгът, най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи за участие.
(7) Документите за участие се подават по електронен път като електронни или сканирани документи. При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.
(8) До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да ги оттегли, промени или допълни.
(9) При провеждане на електронен търг регистрацията на участника в електронната платформа за съответния обект се счита за волеизявление за участие в процедурата чрез подаване на декларация по чл. 74, ал. 3.
(10) За участие в търга участниците подават задължително:
1. декларация по чл. 74, ал. 3;
2. ценово предложение - при електронен търг с еднократно ценово предложение;
3. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на електронния търг.
(11) При провеждане на електронния търг за продажба на добита дървесина не се допуска ползването на подизпълнители.
(12) Когато участник в електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в декларацията по чл. 74, ал. 3, като за всеки посочен подизпълнител се декларират обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "ж". Посочват се и ЕИК, номер на удостоверението за регистрация на участника и подизпълнителя/подизпълнителите в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за съответната дейност.
(13) Изискванията по чл. 18, ал. 3 се прилагат и при провеждане на електронен търг.

Чл. 74б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Продавачът, открил електронния търг, издава заповед за назначаване на комисия за провеждането му, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, от които един притежаващ необходимата професионална квалификация - висше лесовъдско образование, а при липса на такъв специалист - със средно лесовъдско образование, един правоспособен юрист и един икономист.
(3) Комисията се назначава след изтичането на срока за регистрация за участие.
(4) В заповедта по ал. 1 се определя срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от 3 работни дни.
(5) Членовете на комисията декларират, че:
1. нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от участниците, подали документи за участие;
2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участник в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(6) Декларацията по ал. 5 се попълва след получаване на списъка с участниците. Когато на следващ етап от електронния търг настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до продавача, като в работата на комисията се включва някой от резервните членове.
(7) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, органът по ал. 1 издава заповед за определяне на нов член.
(8) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.


Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Комисията започва работа след получаването на списъка с участниците и на представените от тях документи.
(2) Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното постъпване, проверява наличието на всички изискуеми документи и проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.
(3) Комисията отстранява от участие в търга участник:
1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи;
2. за когото не са налице условията за допустимост;
3. за когото се установи, че не отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "з", а при продажба на стояща дървесина на корен - по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "и".
(4) Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола по ал. 5, като електронната платформа генерира електронно съобщение с уникален идентификационен код до допуснатите участници, който им осигурява достъп до следващия етап на електронния търг.
(5) Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класираните на първо и второ място участници, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга.

Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след потвърждаването на която започват стъпките на наддаване.
(2) Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3-минутен времеви интервал.
(3) Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява от по-нататъшно участие и внесената от него гаранция за участие се задържа.
(4) Електронният търг приключва с изтичането на интервала по ал. 2 без потвърдена начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена цена съгласно стъпката на наддаване.
(5) Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва според времето на потвърждаване в полза на първите по време.
(6) След приключването на наддаването на електронната платформа се визуализират резултатите от търга спрямо последно потвърдената стъпка на наддаване на всеки от участниците или потвърдената начална цена. Резултатите се прилагат към протокола по чл. 74в, ал. 5 и съдържат данни за: наименование на участника, размер на потвърдената цена съгласно стъпката на наддаване или начална цена и време на потвърждението.

Чл. 74д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) При провеждането на електронен таен търг с еднократно ценово предложение участниците подават заедно с документите по чл. 74а, ал. 10 и ценово предложение, достъпът до което се осигурява от участниците, получили електронното съобщение по чл. 74в, ал. 4, в определения в заповедта срок.
(2) Всеки участник в електронния таен търг с еднократно ценово предложение има право да направи само едно ценово предложение. Участник, чието ценово предложение е по-ниско от началната цена на обекта, се отстранява от класирането.
(3) За спечелил търга се обявява участникът с най-високо ценово предложение.
(4) Когато има подадени две или повече еднакви най-високи ценови предложения, класирането на първо и второ място се извършва по реда на подаване на предложенията, като се дава предимство на по-рано подадените.
(5) Когато в търга има само един допуснат участник с ценово предложение, отговарящо на изискванията, той се обявява за спечелил търга.
(6) В деня на провеждане на процедурата, след изтичането на определения времеви интервал, на електронната платформа се визуализират резултатите от проведения електронен таен търг с еднократно ценово предложение, както и направените от допуснатите участници ценови предложения. Резултатите се прилагат към протокола по чл. 74в, ал. 5 и съдържат данни за: наименование на участника, размер на ценовото предложение и време на подаването му.

Чл. 74е. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) (1) Електронният търг завършва със заповед на открилия процедурата продавач за:
1. определяне на купувач, или
2. прекратяване на електронния търг.
(2) Електронният търг се прекратява, когато:
1. не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът;
2. няма нито един допуснат участник;
3. никой от допуснатите участници не потвърди началната цена - при електронен търг с наддаване;
4. никой от допуснатите участници не отвори ценовото си предложение - при електронен таен търг с еднократно ценово предложение;
5. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;
6. в резултат на съществена промяна в обстоятелствата отпадне необходимостта от провеждане на търга;
7. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;
8. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването и;
9. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.
(3) Заповедите по ал. 1 се издават в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се публикуват на интернет страницата на продавача, на електронната платформа, на която се извършва търгът, за което участниците се уведомяват по електронен път.
(4) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват по реда на АПК. В тях може да се включи разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.
(5) Продавачът, открил електронния търг, може да открие нов за същия обект само когато първоначално обявеният е прекратен и заповедта за прекратяване не е обжалвана или ако е обжалвана, спорът е решен с влязло в сила решение.
(6) За сключването на договор с определения купувач се прилагат разпоредбите на чл. 35.

Раздел IV.
Дългосрочни договори за продажба на дървесина


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Държавните предприятия, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договорите за продажба на дървесина по чл. 116 ЗГ след провеждане на:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) търг с явно или с тайно наддаване - за продажба на добита дървесина на прогнозни количества;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) търг с явно или тайно наддаване - за продажба на стояща дървесина на корен.
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Търговците, желаещи да участват в търговете по ал. 1, подават заявление в съответното ДП или община, в което посочват количеството дървесина по дървесни видове и асортименти, което желаят да закупят. Заявленията се подават в срок до 1 октомври на годината, предхождаща годината, в която ще се осъществява ползването на дървесината.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Продажбата на дървесина се извършва по асортименти, като договорите се сключват за срок, не по-дълъг от 15 години.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Предмет на дългосрочен договор може да бъде продажбата на дървесина на територията на едно или повече ТП в района на дейност на едно ДП. В една процедура дървесината следва да бъде от преобладаващ вид категория или вид асортимент.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.).
(8) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)


Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В процедурите за сключване на дългосрочни договори за продажба на стояща дървесина на корен могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за дейността добив на дървесина по чл. 10, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В процедурите по чл. 75, ал. 1 могат да участват търговци, които могат да докажат наличие на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на дървесина в обект по чл. 206 от ЗГ и обем преработена дървесина през предходната година, съгласно годишната справка от дневника за преработена дървесина на съответния обект, не по-малко от 50 на сто от годишното количество, посочено в процедурата.
(3) Конкретните минимални изискуеми мощности по ал. 2 се определят от ДП.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В процедурите по чл. 75, ал. 1, т. 2 могат да участват търговци, които представят доказателства за наличие на необходимата собствена техника и наети на трудов договор работници.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При сключване на дългосрочни договори по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 се допуска наемане на подизпълнител/и от спечелилия процедурата участник.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При сключване на дългосрочен договор по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 спечелилият участник представя на продавача документите по чл. 52, ал. 4.


Чл. 76. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Държавното предприятие е длъжно да публикува заповедта за откриване на търга или конкурса и документацията за провеждането му най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие на интернет страницата на предприятието и на териториалните поделения, от които ще се закупува дървесина, както и да я поставят на видно място в сградите си.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато продавач е община, заповедта за откриване на търга и документацията за провеждането му се публикуват в срока по ал. 1 на интернет страницата на общината и се поставят на видно място в сградата и.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)


Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В заповедта за откриване на търг за сключване на дългосрочни договори за продажба на дървесина задължително се определят:
1. срок на дългосрочния договор в години;
2. обемът на продаваната дървесина по дървесни видове, асортименти или категории дървесина и цени за първата година от договора;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) обемът на дървесината по години за срока на договора;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) начална цена за провеждане на търга;
5. териториалното поделение на ДП или общината, на чиято територия ще се извършва ползването на дървесината;
6. франкировка и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината - в случаите на продажба на добита дървесина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Участниците за участие в процедурите по чл. 75, ал. 1 представят гаранция за участие, а определените купувачи представят гаранция за изпълнение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Лицата по чл. 75, ал. 1 определят условията и размера на гаранцията за участие в размер от 3 до 5 на сто от началната цена на обявеното на търга количество дървесина за първата календарна година от договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Определеният купувач всяка година представя гаранция за изпълнение, която е в размер от 3 до 5 на сто от стойността на договореното за съответната година количество дървесина.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Гаранцията за изпълнение за първата година от дългосрочния договор се предоставя при сключване на договора, а за всяка следваща година от срока на действие на договора - до 31 януари на текущата година. Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на банкова гаранция, учредена в полза на продавача, или парична сума, внесена по сметка на продавача, по избор на спечелилия участник.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случаите по чл. 80, ал. 7 гаранцията за изпълнение в размер, съответстващ на недобитото количество, за годината, през която не е добито цялото количество дървесина, се освобождава след добиването на недобитата част.


Чл. 78. (1) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) За неуредени с този раздел случаи търгът по чл. 75, ал. 1 се провежда при условията и по реда на чл. 55 - 65.
(3) (Отм., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Класирането на участниците при провеждане на търг се извършва по критерий "най-висока цена".
(5) (Отм., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 79. (1) (Предишен текст на чл. 79, доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Въз основа на резултатите от проведения търг съответното лице по чл. 75, ал. 1 сключва с участника, определен за купувач, писмен договор.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Съответното лице по чл. 75, ал. 1 може да включи в заповедта за класиране на участниците разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Ежегодно в срок до 31 януари към договора по чл. 79 се подписва допълнително споразумение, с което за текущата календарна година се определят актуалната стойност на гаранцията за изпълнение на договора, както и:
1. обектите, в които ще се осъществява ползване на стояща дървесина на корен, и цената на дървесината по асортименти или категории, и
2. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) цената и обемът на дървесината по асортименти - в случаите на търг за добита дървесина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Гаранцията за изпълнение за първата година от договора не се възстановява, а се актуализира до стойността по ал. 1, след което допълнителното споразумение влиза в сила.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За всяка следваща година цените на асортиментите или категориите дървесина се определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при провеждане на процедурата.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(7) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случай че през текущата година купувачът не добие цялото договорено за съответната текуща година количество дървесина на корен, той се задължава да заплати недобитото количество по договорените за същата година цени, като има правото да добие недобитото количество единствено и само през следващата година.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Купувачът, сключил договор по чл. 75, ал. 1, т. 2, има право през срока на договора да заменя посочените подизпълнители, както и да променя обхвата на дейностите, извършвани от тях, в случай че новите подизпълнители отговарят на условията, определени в процедурата за сключване на договора относно подизпълнителите, като за извършената промяна предоставя информация на продавача.
(9) Договорът по чл. 79 се прекратява, когато:
1. страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари, или
2. купувачът не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора;
3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) са установени от продавача в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;
4. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) купувачът престане да отговаря на изискванията за сключване на договор по чл. 75а, ал. 1, 2 и 4;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) са налице други хипотези, предвидени в договора.

Раздел V.
Продажба на недървесни горски продукти


Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост, когато представлява стопанска дейност, се осъществява по един от следните начини:
1. чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;
2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии;
3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти за съответната календарна година.
(2) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на недървесни горски продукти от горските територии - държавна собственост, се извършва от:
1. държавните предприятия - когато са възложили добива на недървесните горски продукти;
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) държавните горски стопанства и ДЛС - когато директорът на ДП е оправомощил за това директора на съответното ТП и добивът на недървесните горски продукти е възложен от съответното ДГС/ДЛС или добивът се извършва със собствени работници;
3. учебно-опитните горски стопанства - когато са възложили добива на недървесни горски продукти или добивът им е извършен със собствени работници.
(3) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на недървесни горски продукти от горските територии - общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет.
(4) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 се извършва след:
1. проведена тръжна процедура при условията и по реда на търга с тайно наддаване за продажба на дървесина;
2. договаряне по цени, определени за всяка календарна година със заповед на директора на държавното предприятие - за горските територии, които са му предоставени за управление, съответно с решение на общинския съвет, за горските територии - общинска собственост.


Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)


Чл. 83. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти по реда на чл. 81, ал. 1, т. 3 се издава от:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) директора на ДГС или ДЛС или от оправомощено от него длъжностно лице - за горските територии, предоставени за управление на съответното ДГС/ДЛС;
2. кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице - за горските територии - общинска собственост.
(2) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти удостоверява правото на титуляря да добива през календарната година, за която му е издадено, недървесни горски продукти от горските територии:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) предоставени за управление на ДГС/ДЛС - в случаите по ал. 1, т. 1, или;
2. собственост на общината - в случаите по ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) За издаване на позволителното по ал. 1 заинтересованото лице подава заявление до органа по ал. 1, т. 1 или 2 и заплаща цена, определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В срок до 7 дни от подаване на заявлението органът по ал. 1 се произнася по него, като издава или отказва издаване на позволителното. Позволителното за ползване на недървесни горски продукти се издава по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите.
(5) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти се връчва на заявителя след провеждане на инструктаж и запознаване с основните правила за добив на недървесни горски продукти.
(6) Отказът за издаване на позволително по ал. 4 се съобщава на заинтересованото лице и може да се обжалва по реда на АПК.


Чл. 84. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Добитите по реда на чл. 81 - 83 недървесни горски продукти могат да бъдат предмет на покупко-продажба или на друга стопанска дейност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Възобновителен участък" е насаждение или част от насаждение, в което в резултат на проведени възобновителни сечи е започнал процес на естествено възобновяване.
2. "Годишен план" е предвидените количества за ползване на дървесина по категории, видове сечи, дървесни видове общо за държавното предприятие и по ДГС/ДЛС.
3. "Дивечова нива" е земеделска или горска площ, засята с житни, тревни или кореноплодни култури за производство на фураж или за паша на дивеча.
4. "Залесяване" е сеене на семена или засаждане на фиданки или резници.
5. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените показатели и тяхната тежест, качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.
6. "Кастрене" е отсичане на клоните на стоящи дървета до определена височина на стъблото.
7. "Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.
8. "Нормално прихващане" е определеният процент на прихващане в договора между възложителя и изпълнителя, който не може да бъде по-нисък от 80 процента.
9. "Отглеждане на горски култури" е дейност, която се извършва в междуредията и в редовете на новосъздадени горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в., както и в интензивни култури до възраст, до която е необходимо. Дейността се извършва ръчно или механизирано с цел създаване на оптимални условия за растеж и развитие на фиданките.
10. "Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив" е дейност, която е насочена към подобряване състоянието на младите насаждения и култури на възраст, до която от тях не се добива реализуема дървесина.
11. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Обект" е:
а) подотдел или част от него, съвкупност от няколко подотдела или части от тях, както и площи, които не са инвентаризирани по реда на ЗГ, които се предоставят за възлагане на дейности или за продажба на стояща дървесина на корен, или
б) количество добита дървесина с определено качество, размери и място на доставка, което се предлага за продажба.
12. "Паднала дървесина" е лежаща на терена дървесина и вършина, отделена от стъблото или от корените или изкоренена.
13. "Планова инвентаризация" е определяне броя на произведените фиданки в горските разсадници и на прихванатите засадени фиданки в горските култури.
14. "Подготовка на почвата за залесяване" е ръчна или механизирана обработка на почвата при определени в технологичния план за залесяване условия и параметри.
15. "Подпомагане на естественото възобновяване" е създаване на условия за протичане на естествени процеси за възобновяване на горите чрез изсичане на подлеса, направа на ръчни тераси, окосяване на трева, разрохкване на почвата, изсичане на нежелан и повреден подраст, сеене и залесяване с фиданки и др.
16. "Попълване на култури" е подготовка на посадните места и залесяване с нови фиданки или семена на мястото на загиналите и повредените в горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в.
17. "Посадъчен материал" е фиданки, произведени от семена, плодове или части от растения.
18. "Природни бедствия" са суша, градушка, наводнение, пожар, масови нападения от болести и вредители, слани, екстремно ниски температури, ветровали, снеговали, снеголоми, ледоломи, бури, проливни дъждове, земетресения, свличане на земни маси др.
19. "Рампиране" е сортиране и подреждане на обла дървесина.
20. "Репродуктивни материали" са:
а) генеративни единици - шишарки, съплодия, семена и плодове, предназначени за производство на посевен и посадъчен материал;
б) части от растения - листни, стъблени и коренови резници, експланти или зародиши за микроразмножаване, пъпки, отводки, корени, филизи и други части от растения, предназначени за производство на фиданки или за залесяване;
в) посадъчен материал - растения, получени от семена, плодове или части от растения, или фиданки, израснали в резултат на естественото възобновяване.
21. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
22. "Финансираща страна" е всяко физическо или юридическо лице, което финансира извършването на дейности в горски територии и е различно от държавните предприятия, техните териториални поделения, учебно-опитните горски стопанства и общините - собственици на гори.
23. "Форсмажорно обстоятелство" е обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
24. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "Карнет-опис" е документ по смисъла на чл. 50, ал. 10 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), издаден по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
25. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Асортимент" е необработен дървен материал, определен съобразно неговото качество, размери и приложение в съответствие с договор или с утвърден от правоимащ орган стандарт.
26. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Преработка на дървесина" е процес на употреба на дървесината в сферата на дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, производствата от целулозно-хартиената промишленост, производствата на плочи от дървесни частици и влакнести плочи и други крайни продукти с изключение на продуктите, получени само чрез цепене или дробене.
27. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Продавач" е лице, което провежда процедури за продажба на дървесина.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Дейности, процедури и договори за възлагане на дейности в горските територии, неприключили до датата на влизане в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.
(2) Процедури и договори за продажба на дървесина, неприключили до датата на влизане в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.

§ 3. (1) Държавните предприятия създават интернет страници на съответните ДГС и ДЛС - териториални поделения, в срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата.
(2) До създаването на електронните страници по ал. 1 териториалните поделения на държавните предприятия публикуват документите за процедурите за ползване на дървесина на електронната страница на съответното държавно предприятие.

§ 4. До одобряването на горскостопанските планове и програми по реда на Закона за горите дейностите се провеждат съгласно предвижданията на утвърдените лесоустройствени проекти, планове или програми.

§ 5. Лицата, които желаят да ползват дървесина по чл. 38, ал. 1, както и тези, които желаят да участват в конкурс за сключване на дългосрочен договор за възлагане на дейности по чл. 40, ал. 1 през 2012 г., подават заявления в срок до 3 месеца от датата на влизане в сила на наредбата.

§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) министъра на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица - за горските територии - държавна собственост;
2. кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица - за горските територии - общинска собственост.

§ 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите дава указания по прилагането на наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед образците на документите по чл. 6, ал. 1 и чл. 71, ал. 3 и на информационните табели по чл. 13, ал. 3 и чл. 52, ал. 4 в срок един месец от влизане в сила на наредбата.
(3) Образците по ал. 2 се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите.

§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 95, ал. 1, чл. 114, ал. 1 и чл. 120, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 21 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2016 Г.)

§ 64. Процедури за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, както и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, които са обявени до датата на влизането в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.

§ 65. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 6 относно чл. 9г, който влиза в сила 30 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 36. В Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2012 г. и бр. 96 от 2016 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" и "Министърът на земеделието и храните" се заменят съответно с "министъра на земеделието, храните и горите" и "Министърът на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 26 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 26 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2019 Г.)

§ 67. Процедури за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, както и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, които са обявени до датата на влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

§ 68. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти