Logo Неделя, 24 Март
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

В сила от 06.12.2011 г.
Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
(2) Основните принципи и цели на наредбата са:
1. публичност;
2. прозрачност;
3. свободна и лоялна конкуренция;
4. равнопоставеност;
5. недопускане на дискриминация;
6. насърчаване на дългосрочните инвестиции за устойчиво стопанисване на горите и ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
(3) Наредбата не се прилага за възлагане на дейности в горските територии по ал. 1, когато финансиращата страна не е възложител по чл. 2 и 3 и е определила възлагането да се извърши при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или на друг нормативен акт.
(4) В случаите по чл. 186, ал. 1, т. 2 от Закона за горите (ЗГ) редът и начинът за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии, както и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти се определят с договора за възлагане.
(5) В случаите, когато държавата или община е съсобственик на имот в горски територии, възлагането на изпълнението на дейности в него, както и редът за ползване на дървесина и недървесни горски продукти се определят с решение на съсобствениците, взето по реда на чл. 32 от Закона за собствеността.

Чл. 2. Възложители за горските територии - държавна собственост, са:
1. държавните предприятия (ДП);
2. териториалните поделения на държавните предприятия (ТП на ДП) - в случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП;
3. учебно-опитните горски стопанства (УОГС) - в случаите, когато възлагат извършването на дейности в горските територии, предоставени им за управление;
4. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) министерства и ведомства - за предоставените им за управление горски територии;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) структури и специализирани териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, след съгласуване със съответното ДП, на чиято територия ще се възлагат дейности.


Чл. 3. (1) Възложител за горските територии - общинска собственост, са:
1. общината, или
2. общинската горска структура, организирана в общинско предприятие по Закона за общинската собственост, или
3. търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала.
(2) В случаите, когато общината е сключила договор по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ, възложителят за изпълнение на дейностите се определя с договора.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Началната стойност на обекта при провеждане на процедура за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна собственост, се определя по един от следните начини:
1. по калкулативен метод;
2. анализ на размера и тенденциите за изменение на цените за възлагане на аналогични дейности през текущата и предходната година;
3. чрез маркетингово проучване със събиране на оферти;
4. комбиниран метод по посочените в т. 1 - 3.
(2) При калкулативния метод началната стойност се определя на базата на:
1. средствата за работна заплата, определени съгласно действащите ведомствени или вътрешни норми на време или изработка, средствата за отпуски и доплащанията по Кодекса на труда за прослужено време;
2. осигуровките съгласно Кодекса за социално осигуряване, включващи социални осигуровки за всички социални рискове, вноски за здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване и за застраховка на работниците;
3. стойността на материалите;
4. разходите за транспорт;
5. средствата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците;
6. разходите за организация, изпълнение и контрол;
7. печалбата;
8. средствата за ремонт на съществуващи и строителство на нови извозни пътища в обекта.
(3) Когато процедура за възлагане изпълнението на дейности е прекратена поради липса на подадени оферти от кандидати, възложителят може да промени използвания начин за определяне на началната стойност на обекта при следващата процедура съгласно ал. 1.


Чл. 4. (1) Процедурите за продажба на дървесина и недървесни горски продукти за горски територии - държавна собственост, се организират и извършват от:
1. държавните предприятия;
2. териториалните поделения на ДП - в случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП;
3. учебно-опитните горски стопанства - в случаите, когато продажбата е за дървесина и недървесни горски продукти, добити от горските територии, предоставени им за управление;
4. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) министерства и ведомства - за предоставените им за управление горски територии.
(2) Процедурите за продажба на дървесина и недървесни горски продукти за горските територии - общинска собственост, се извършват от лицата по чл. 3, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Начинът и конкретните количества за продажба на дървесината от горските територии - общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Началните цени при провеждане на процедури за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна собственост, се определят въз основа на един или няколко от следните анализи:
1. на разходите за добив и тенденциите за изменението им;
2. на условията, утежняващи или облекчаващи усвояването на съответния обект;
3. на разходи за транспортиране на дървесината до мястото на продажба;
4. сравнителен анализ на цените при продажба на дървесина и недървесни горски продукти от други собственици на гори в района на дейност на ТП, както и на цените за аналогични продажби в държави от региона;
5. на тенденциите за изменение на пазарните условия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато процедурата по ал. 1 е прекратена поради липса на подадени оферти от кандидати, продавачът може да промени използвания начин за определяне на началната цена на дървесината при следващата процедура съгласно ал. 4.

Чл. 5. (1) Ползването на дървесина се осъществява:
1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина.
(2) Не се разрешава ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по двата начина по ал. 1.
(3) Ползването на дървесина от горските територии - общинска собственост, се осъществява по начините по ал. 1, определени с решение на общинския съвет.
(4) В случаите, когато общината е сключила договор по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ, начинът за ползване на дървесина се определя с договора.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ежегодно до 15 октомври ТП на ДП изготвят годишен план по образец за ползване на дървесина в горските територии - държавна собственост. Обемите на ползването на дървесина се определят в съответствие с горскостопанските планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(2) Въз основа на приетия годишен план на отделните териториални поделения по ал. 1 ДП до 31 октомври изготвят годишен план.
(3) Годишните планове по ал. 1 и 2 се одобряват от директора на ДП по решение на управителния съвет на съответното ДП.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Годишните планове на ДП се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на съответните ДП в срок до 15 ноември. Годишните планове се публикуват на страниците на съответното ДП по териториални поделения.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Държавните предприятия и техните ТП могат да провеждат процедури за ползване на дървесина при наличие на одобрен годишен план за съответното ДП за съответната година.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случаите, когато се налага промяна на годишните планове по ал. 2, промяната се одобрява от директора на ДП и се отразява в годишния план на предприятието.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В срок до 30 септември на всяка календарна година министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице, директорите на ДП, представители на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ и на други организации на ползватели на дървесина провеждат консултации за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии - държавна собственост.
(8) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Най-малко 14 дни преди провеждане на консултациите се изпраща покана до представителите на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ и до представителите на други организации на ползватели на дървесина, като в нея се посочват дневният ред и имената на всички поканени. Поканата се публикува и на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) в посочения срок.
(9) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Резултатите от консултациите по ал. 7 се оформят в протокол, подписан от министъра на земеделието, храните и горите, от директорите на ДП, от представителите на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ и от представителите на ползватели на дървесина. Протоколът се публикува на интернет страниците на МЗХГ, на ДП и на браншовите организации.
(10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Когато министърът на земеделието, храните и горите или оправомощеното от него длъжностно лице не изпълни задължението си по ал. 7 в установения срок, срещата може да бъде поискана от браншовите организации в горския сектор по чл. 215 ЗГ и от други организации на ползватели на дървесина и да се проведе не по-късно от 30 октомври на съответната година.

Чл. 7. (1) Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, съответно от лицата по чл. 3, ал. 1.
(2) В случаите, когато общината е възложила управлението на горските територии - общинска собственост, по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ, планът по ал. 1 се изготвя от лицето, с което е сключен договорът.
(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на съответната община по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Годишният план по ал. 1 се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от одобряването му.
(5) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план за съответната община.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато се налага промяна на годишния план по ал. 1, промяната се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.


Чл. 8. (1) Ползването на дървесина от горските територии, предоставени за управление на УОГС, се извършва въз основа на годишен план.
(2) Обемите на ползването на дървесина от горските територии по ал. 1 се определят в съответствие с горскостопанския план по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(3) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 31 октомври и се публикува на интернет страницата на съответното стопанство.
(4) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на изготвен годишен план за съответното стопанство.


Чл. 9. (1) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии - държавна и общинска собственост, се провеждат в съответствие с график, утвърден от:
1. директорите на ДП или оправомощени от тях длъжностни лица - за горските територии - държавна собственост, предоставени им за управление;
2. директорите на УОГС - за горските територии, предоставени им за управление;
3. кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице - за горските територии - общинска собственост.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Процедурите по ал. 1 за горски територии - държавна собственост, се организират и провеждат:
1. за ползване на не по-малко от 30 на сто от годишния план за ползване на дървесина, намален с годишния размер на сключените дългосрочни договори - през периода ноември - декември;
2. за ползване на не по-малко от 30 на сто от разликата между годишния план и сключените дотогава договори за съответната година по т. 1 - през периода март - май;
3. по решение на лицата по ал. 1 извън случаите по т. 1 - за ползване на останалата част от годишния план за ползване на дървесина.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) С приоритет се провеждат процедури за спешно усвояване на дървесина, повредена от природни бедствия, каламитети и други форсмажорни обстоятелства.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) При провеждане на процедури за възлагане изпълнението на дейности или за продажба на дървесина и на недървесни горски продукти всеки кандидат представя гаранция за участие, а определеният за изпълнител, съответно за купувач, представя гаранция за изпълнение.
(2) Гаранцията за участие се посочва като абсолютна сума в заповедта за обявяването на процедурата и е в размер от 1 до 5 на сто от началната стойност на обекта. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя, съответно на продавача.
(3) Гаранцията за изпълнение се посочва в процентно отношение в заповедта за обявяването на процедурата и е в размер:
1. от 3 до 5 на сто от стойността на обекта, определена за съответната календарна година - при сключване на дългосрочни договори;
2. от 1 до 5 на сто от достигната стойност на обекта - в останалите случаи.
(4) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител или за купувач:
1. парична сума, внесена по сметка на възложителя, съответно на продавача;
2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя, съответно на продавача.
(5) В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя или от продавача.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Възложителите, съответно продавачите на дървесина или недървесни горски продукти, са длъжни да публикуват на своите интернет страници под формата на електронни документи следната информация, свързана с възлагане на дейностите или продажбата на дървесина:
1. всички заповеди и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на процедурите;
2. документациите за участие;
3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с процедурите;
4. протоколите на комисиите за провеждане на процедурите;
5. договорите за възлагане на дейности или продажба на дървесина и недървесни горски продукти, включително приложенията към тях;
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите по т. 5.
(2) Документите по ал. 1 за всяка процедура се обособяват в електронна преписка.
(3) При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
(4) Възложителите, съответно продавачите, публикуват документите:
1. по ал. 1, т. 1 - 3 - съгласно определените в наредбата срокове;
2. по ал. 1, т. 4 - в 3-дневен срок от изготвянето на протокола;
3. по ал. 1, т. 5 и 6 - в двуседмичен срок от сключването на договора или допълнителното споразумение.
(5) С публикуването на документите се приема, че заинтересованите лица, кандидатите или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в тази наредба или в закон.
(6) Възложителите, съответно продавачите, осигуряват достъп до информацията по ал. 1 на своите интернет страници за срок, не по-кратък от 2 години след приключване на процедурите за възлагане на дейности или за продажба на дървесина или недървесни горски продукти. За процедурите по чл. 39, ал. 1 и чл. 75, ал. 1 достъпът до информация се осигурява за срока на действие на сключените договори.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) При провеждане на процедури за възлагане изпълнението на дейностите или за продажба на дървесина и на недървесни горски продукти по реда на наредбата документацията за провеждане на процедурата се публикува на интернет страницата на възложителя, съответно на продавача, едновременно с публикуването на заповедта за провеждането и.
(2) Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страниците по ал. 1 без заплащане или да я закупят от съответния възложител или продавач, провеждащ процедурата.
(3) Цената на документацията не може да надвишава действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване.

Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице утвърждава общи условия на договорите на ДП и ТП за възлагане на дейности и за продажба на дървесина.

Глава втора.
ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел I.
Дейности в горските територии


Чл. 10. (1) По реда на наредбата се възлагат следните дейности:
1. добив на дървесина;
2. добив на недървесни горски продукти;
3. товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти;
4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове;
5. производство на посадъчен материал в горските разсадници;
6. почистване на площи за залесяване;
7. подготовка на почвата за залесяване;
8. подпомагане на естественото възобновяване;
9. залесяване и попълване на горски култури;
10. отглеждане на горски култури;
11. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци;
13. поливане и торене на горски култури;
14. кастрене на стоящи дървета;
15. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
16. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
18. маркиране на насаждения и дървета за сеч.
19. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
20. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(2) Дейностите по ал. 1 се възлагат поотделно, част от дейност или комплекс от дейности.
(3) Дейностите по ал. 1 се възлагат по обекти.
(4) Възлагането на дейности за обект, който включва част от подотдел, се допуска само в случаите, когато в останалата част от подотдела не е необходимо извършване на дейността или няма технологична възможност за извършването и върху цялата площ.
(5) Възлагането на дейностите и формирането на обектите се извършва при спазване на следните принципи:
1. дейността по ал. 1, т. 9 да се възлага в комплекс с други дейности, определени по преценка на възложителя, с цел осигуряване нормалното прихващане и растеж на културите;
2. дейността да се извършва с еднаква или подобна по характеристики техника или технология;
3. възлаганите дейности в избраните обекти да се извършват по начин и в срок, който не възпрепятства изпълнението на други дейности, предвидени в горскостопанските планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Не се провеждат процедури за възлагане на дейности по ал. 1, т. 4 - 14 в полза на държавата, съответно на общината, когато се извършват безвъзмездно, с доброволен труд или с финансираща страна, която е изразила писмено съгласие за това.
(7) Дейността по ал. 6 се извършва въз основа на сключено споразумение за партньорство, в което се регламентират изискванията, задълженията и отговорностите на партньорите. В споразумението може да се предвиди едновременно с извършване на предвидените дейности да се проведе обучение на участниците.
(8) Дейността по ал. 1, т. 18, когато не се извършва от вписани в публичния регистър по чл. 235 ЗГ служители на държавните горски стопанства (ДГС), държавните ловни стопанства (ДЛС), УОГС и на общините, се извършва чрез възлагане.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Изпълнението на дейностите по чл. 10, ал. 1 се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност, както и от ДГС и ДЛС, а за дейността по чл. 10, ал. 1, т. 18 - и от физически лица, регистрирани в публичния регистър по чл. 235 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за тази дейност.
(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
2. за дейности по залесяване с механизиран начин на извършване, които се възлагат самостоятелно;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) за дейности по чл. 10, ал. 1, т. 2, 3 и 14.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) Държавните горски стопанства могат да извършват самостоятелно добив на дървесина в размер до 25 на сто от годишното ползване за съответното ТП, когато:
1. процедурата за възлагане добив на дървесина е прекратена по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 и 7;
2. се осигурява дървесина за продажба по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) се осъществява добив на дървесина в защитени територии или в защитни горски територии за защита на урбанизираните територии, както и в специални горски територии с рекреационно значение;
4. се налага добив на дървесина за строителство, ремонт и поддръжка на горски пътища.
(2) Добивът на дървесината по реда на ал. 1 се извършва в съответствие с график, утвърден от директора на ДП или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Ограничението по ал. 1 не се прилага за учебно-опитните горски стопанства.

Чл. 12. (1) Дейностите по чл. 10, ал. 1 в горските територии - държавна и общинска собственост, се възлагат чрез провеждане на открит конкурс.
(2) Възложителите могат да не провеждат открит конкурс, а да възложат изпълнението на дейността чрез договаряне - в случаите по наредбата.


Чл. 13. (1) Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от двама и повече изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато участие на подизпълнител.
(2) В процедури за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, може да се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия процедурата участник. Това обстоятелство се посочва в заповедта за провеждане на процедурата, като подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При изпълнение на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, изпълнителите са длъжни да поставят информационни табели по образец в обекта, в който осъществяват дейността.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При провеждане на открит конкурс възложителят е длъжен да публикува заповедта за откриване на конкурса най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата си. Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При провеждане на договаряне възложителите са длъжни да публикуват заповедта за откриване на процедурата в срок не по-малко от 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти на интернет страницата си, както и да я поставят на видно място в сградата си. Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.

Раздел II.
Условия и ред за провеждане на процедурите за възлагане


Чл. 15. (1) Открит конкурс е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
(2) При провеждане на открития конкурс задължително участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.
(3) Възложителят открива процедурата със заповед, с която одобрява документацията за участие в конкурса.
(4) Заповедта за откриване на конкурса съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. вид на процедурата, размер на гаранцията за участие;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) предмет и обект на процедурата и количество или обем, място на извършване на дейността;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) стойност на обекта без ДДС;
5. срок за изпълнение на възлаганите дейности;
6. условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата;
7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
8. срок на валидност на офертите;
9. критерии за класиране на офертите;
10. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) възможност кандидатите да подават оферти само за един, за всички или за повече от един обект от предмета на процедурата;
11. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
12. място и срок за подаване на офертите;
13. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) място, дата и час на провеждане на конкурса.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(6) Изискванията на ал. 4, т. 6, обхватът на информацията и документите, които се изискват, трябва да са съобразени и да съответстват на сложността и на обема на възлаганите дейности.
(7) Възложителят може да предвиди допълнителни изисквания за изпълнението на поръчката, свързани с предпазване от увреждане на растителни и животински видове и на техните местообитания, на почвите, водните обекти и елементите на техническата инфраструктура.
(8) В случаите по ал. 7 при изготвянето на офертата кандидатите посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.
(9) Изпълнителят на дейностите се определя въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочени в документацията за участие в конкурса:
1. най-ниска цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
(10) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател и на общата оценка.


Чл. 16. (1) Документацията за участие в открития конкурс се утвърждава със заповедта по чл. 15, ал. 3 и съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) обект, дейности, предмет на възлагане по процедурата, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове на обекта, и други документи, описващи възлаганите дейности;
2. изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите;
3. документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса;
4. показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
5. образец на офертата;
6. основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;
7. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) проект на договор, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г;
8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) други условия и изисквания към кандидатите, свързани с наличие на техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение на предмета на конкурса.
(2) Към конкурсната документация по ал. 1 се прилага копие от заповедта за откриване на конкурса.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на кандидати и които не са съобразени с предмета, сложността и обема на дейностите.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Методиката по ал. 1, т. 4 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Възложителят прилага методиката по ал. 1, т. 4 по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При възлагане добива на дървесина в документацията за участие в процедурата се определят размерите и качеството на асортиментите, които следва да бъдат добити, или се посочва кой стандарт се прилага (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN).
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Документацията за участие в конкурса се публикува в електронната страница на възложителя най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Когато възложител е ТП на ДП, документацията се публикува и на интернет страницата на ДП.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на искането възложителят публикува разяснението на съответната интернет страница по ал. 6, без да посочва лицето, направило искането.


Чл. 17. (1) При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
(2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
(3) Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)


Чл. 18. (1) Всяка оферта задължително съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е чуждестранно лице;
2. за физическо лице - копие от документ за самоличност;
3. декларация, че кандидатът:
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;
г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;
д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) номер на удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 235 или 241 ЗГ за съответната дейност с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2;
5. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
6. плик "Предлагана цена";
7. документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
8. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) доказателства, че кандидатът заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, когато такива са определени в условията за провеждане на процедурата;
9. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на процедурата или в условията за провеждането и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай към офертата се прилагат и документите по ал. 1, т. 1 - 4 за всеки посочен подизпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Изискванията на ал. 1, т. 3 с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Изискванията на ал. 1, т. 3, букви "а" и "е", когато е посочено в условията за участие, се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от тях;
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;
5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;
6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата;
8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по ал. 1, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Документите по ал. 1 се представят в оригинал или заверено от кандидата копие с изключение на декларацията по т. 3, която се представя само в оригинал, като при участие за няколко обекта в една процедура се представя само един комплект с изключение на плик "Предлагана цена". Пликът "Предлагана цена" се представя за всеки обект поотделно.


Чл. 19. (1) Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В плика по ал. 1 се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 18, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.
(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.
(4) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.
(5) Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид по реда на ал. 1, преди изтичането на срока за получаване на офертите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Възложителят няма право да откаже приемането и разглеждането на оферта на кандидат, освен когато офертата не е оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените срокове.


Чл. 20. (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
(2) Срокът по ал. 1 се определя в календарни дни.
(3) Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.


Чл. 21. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко пет, от които трима са служители на възложителя, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на възлаганите дейности, един правоспособен юрист и един икономист.
(3) Комисията се назначава със заповед от възложителя след изтичането на срока за подаване на офертите, в която се определя размерът на възнаграждението за участие в комисията.
(4) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на дейностите. Този срок не може да е по-дълъг от три работни дни.
(5) В случаите по чл. 24, ал. 3 срокът за приключване се удължава със срока, даден от комисията, за представяне на обосновката.
(6) Членовете на комисията декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите, подали оферта за участие;
2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, кои-то са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(7) Декларацията по ал. 6 се попълва след получаване на списъка с кандидатите. В случай че на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като в работата на комисията се включва някой от резервните членове.
(8) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.
(9) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(10) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.


Чл. 22. (1) Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените оферти.
(2) Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени представители. Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, без да отваря плика с офертата му.
(3) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на чл. 19.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията проверява наличието на всички документи по чл. 18 на кандидатите, както и документите по чл. 18, ал. 2 на подизпълнителите, ако те предвиждат такива.
(5) Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат:
1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 19.
(6) Кандидатите, класирани на първо и второ място, са длъжни от момента на попълване на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 до сключването на договора да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства.
(7) Не се отваря пликът с надпис "Предлагана цена" на кандидат, който е отстранен от по-нататъшно участие в открития конкурс.
(8) Предложения, подадени в плик "Предлагана цена", които не отговарят на предварително обявените от възложителя критерии, не участват в класирането.
(9) Комисията класира кандидатите съгласно резултатите от оценката по критериите, посочени в документацията за участие в конкурса.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато е избран критерий икономически най-изгодна оферта и двама или повече кандидати са с еднакви резултати, комисията извършва класирането между тях според показателя с най-голяма тежест, посочен в методиката за оценка.
(11) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията определя класирания на съответното място кандидат чрез жребий в присъствието на кандидатите, когато процедурата се провежда:
1. по критерий най-ниска цена и тази цена е предложена от двама или повече кандидати;
2. по критерий икономически най-изгодна оферта и двама или повече кандидати са с еднакви резултати, включително по показателя с най-голяма тежест.
(12) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато за участие в конкурс е подадена оферта от един кандидат, комисията я разглежда и в случай че кандидатът отговаря на условията за допускане и предложението му е изготвено в съответствие с условията за провеждане на конкурса, той се обявява за спечелил обекта.
(13) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на открития конкурс.
(14) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични.


Чл. 23. (1) Процедурата завършва със заповед на възложителя за:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) класиране на кандидатите и определяне на изпълнител, или
2. прекратяване на процедурата.
(2) В 3-дневен срок от получаване на протокола на комисията възложителят го утвърждава, издава заповедта по ал. 1, съобщава я на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и я публикува на интернет страницата си. Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.


Чл. 24. (1) Възложителят прекратява открития конкурс с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. офертите, подадени от кандидатите, не отговарят на изискванията и условията на възложителя;
3. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на дейностите по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. определеният за спечелил процедурата не представи някои от документите по декларираните обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 с изключение на тези по буква "г";
7. определеният за спечелил процедурата не представи гаранция за изпълнение по договора.
(2) Възложителят може да открие нова процедура за същия обект само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен с влязло в сила решение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Когато офертата на кандидат съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка е с 30 или повече на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията може да изисква от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване и определя срок за представянето и.
(4) Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на дейността;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за кандидата;
4. икономичност при изпълнение на дейността.
(5) Когато кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията не класира кандидата.


Чл. 25. (1) Възложителите могат да не провеждат открит конкурс, а да проведат договаряне:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) за обекти, за които няма определен изпълнител след провеждане на една процедура, като стойността на обекта не може да е по-висока от стойността на същия обект в обявения открит конкурс;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) при прекратяване на сключен договор за възлагане на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 4 - 7, 9, 10, 13 и 14 с изключение на прекратяване на дългосрочни договори.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 обектът на договаряне съвпада с обекта на прекратения договор. Когато обект на прекратения договор е комплекс от дейности, включващ добив на дървесина, договарянето се провежда само за дейностите по ал. 1, т. 2.
(3) Заповедта за провеждане на договарянето съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) предмет и обект на процедурата, количество или обем, и място на извършване на дейността;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) стойност на обекта без ДДС;
4. срок за изпълнение на възлаганите дейности;
5. документи, които кандидатите трябва да представят;
6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) размер на гаранцията за участие и вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
7. изисквания към формата и съдържанието на офертите;
8. критерии за класиране на офертите;
9. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) възможност кандидатите да подават оферти само за един, за всички или повече от един обект от предмета на процедурата;
10. място и срок за подаване на офертите;
11. дата и място за разглеждане на офертите.
(4) При провеждане на договарянето участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В процедурите за договаряне по ал. 1, т. 2 не се допуска до участие кандидатът, по чиято вина е прекратен договорът за същия обект.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В деня за разглеждане на офертите възложителят назначава комисия за провеждане на договарянето в състав от трима членове.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Членовете на комисията декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите, подали оферта за участие;
2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.


Чл. 26. (1) В деня, определен в заповедта, комисията провежда договарянето с кандидатите. Когато при започване на договарянето не присъства кандидатът или негов упълномощен представител, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие, без да отваря плика с офертата му.
(2) Комисията не провежда договаряне с кандидат, който не е представил някой от изискуемите от възложителя документи.
(3) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.
(4) В деня на провеждане на договарянето комисията съставя протокол за работата си, който се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на договарянето. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се описват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.
(5) Комисията класира кандидатите съгласно обявените от възложителя критерии. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(6) В случай че двама или повече кандидати са с еднакви най-добри резултати, договарянето продължава само с тях, което се отразява в протокола на комисията. Когато по време на договарянето кандидатите не променят офертите си или не искат да преговарят, в тяхно присъствие комисията извършва класиране посредством жребий. Посредством жребий се определя класирането на кандидатите с еднакви резултати, когато не са класирани на първо място.
(7) Възложителят утвърждава протокола по ал. 4 в 3-дневен срок от приключване работата на комисията и сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне на гаранцията за изпълнение.
(8) В срока по ал. 7 утвърденият протокол се съобщава по реда на чл. 61 АПК и се публикува на електронната страница на възложителя. Когато възложител е ТП на ДП, протоколът се публикува и на интернет страницата на ДП.


Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Възложителите могат да сключват договор с изпълнител, без да провеждат открит конкурс или договаряне, когато е необходимо:
1. спешно ограничаване на възникнали пожари, природни бедствия и производствени аварии;
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) спешно отстраняване на последици от пожари, природни бедствия и производствени аварии по преценка на съответния компетентен орган и дейността следва да се извърши в едномесечен срок;
3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) извършване на неотложни дейности по предписание на лесозащитна станция или съответната регионална дирекция по горите (РДГ), които следва да се извършат в едномесечен срок;
4. дейностите, включени в обекта, да са свързани с научни цели и експерименти и да бъдат извършени от или с участието на ръководителя на научната задача или експеримента.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Възложителят може да сключи договор по реда на ал. 1 в случаите на прекратен по вина на изпълнителя договор, когато изпълнението към момента на прекратяване е над 50 на сто от количеството по договора, с изключение на дългосрочните договори, сключени по реда на чл. 39.


Чл. 28. Възложителят отговаря за приемането и съхраняването на офертите и е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура 3 години след приключване изпълнението на договора или след прекратяване на процедурата.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За неизпълнение на задълженията по договора неизправната страна заплаща неустойки, определени с договора.


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 31. (1) Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
1. отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на възложителя за определяне на изпълнител;
2. класираните на първо и на второ място - след сключването на договора по чл. 35.
(2) При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.
(3) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


Чл. 32. Възложителят задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура:
1. оттегля офертата след изтичането на срока за подаването и;
2. обжалва заповедта на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора с влязло в сила решение;
3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35.


Чл. 33. (1) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, а при добив на дървесина - в срок 10 работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.
(2) (Предишен текст на чл. 33, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора по чл. 35.


Чл. 34. (1) Заповедите по чл. 23 и 24 могат да се обжалват по реда на АПК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато процедурата включва няколко обекта, за всеки от тях се издава отделна заповед по чл. 23, ал. 1.
(3) Възложителят може да включи в заповедите за класиране на кандидатите или за прекратяване на процедурата разпореждане за предварителното и изпълнение при условията и по реда на АПК.

Раздел III.
Договори за възлагане на дейности


Чл. 35. (1) Възложителят сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител на дейността.
(2) В договора по ал. 1 се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на проведения конкурс или договарянето, въз основа на които е определен за изпълнител.
(3) Договорът се сключва в 7-дневен срок от:
1. влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.
(4) При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по ал. 3 възложителят предлага сключването на договор на кандидата, класиран на второ място.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В срока по ал. 3 кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:
1. документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на договора;
2. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран;
3. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, когато възложител е ДП и ТП на ДП; когато възложител е община, министерство или ведомство, се извършва служебна проверка за наличие на парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
(6) Документите по ал. 5 следва да са валидни към датата на подписване на договора по ал. 1 и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Документите по ал. 5, т. 2 и 3 се представят и за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участието на такива.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Договор по ал. 1 не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който:
1. в установения срок не представи документите по ал. 5;
2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
3. има парични задължения към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, когато възложител е ДП, съответно - има задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, когато възложител е община.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато в офертата на спечелилия кандидат е предвидено участие на подизпълнители, в договора се посочват условията, при които ще се осъществи изпълнението, както и редът за промяна на подизпълнителя.
(10) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В случаите на промяна на подизпълнителя изпълнителят предоставя на възложителя в срок до 3 дни информация и документите по ал. 7 и по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 4, като промяната се отразява в договора с допълнително споразумение.


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 37. (1) Обектът, в който ще се осъществява дейността, както и извършената работа се предават и приемат с протокол, подписан от представители на двете страни. Когато за дейностите се изисква изпълнителят да има назначено лице, вписано в регистъра по чл. 235 ЗГ, протоколът се подписва и от него.
(2) Подписаният протокол по ал. 1 се утвърждава от възложителя или от оправомощено от него длъжностно лице.

Раздел IV.
Местни търговци


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Държавните горски стопанства, ДЛС, както и общините - собственици на гори, могат да предоставят до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване на търговци, които отговарят на изискванията на чл. 115 ЗГ.
(2) В процедурите по ал. 1 кандидатите представят доказателства за наличие на:
1. необходимата собствена или закупена на лизинг техника и наети на трудов договор работници - в случаите, когато процедурата е за добив на дървесина;
2. необходимата собствена или закупена на лизинг техника и наети на трудов договор работници и наличие на мощности за преработка на съответните категории дървесина в обект по чл. 206 ЗГ на територията на съответната община - в случаите на продажба на стояща дървесина на корен;
3. мощности за преработка на съответните категории дървесина в обект по чл. 206 ЗГ на територията на съответната община - в случаите, когато процедурата е за продажба на добита дървесина.
(3) Обемът на дървесината, предоставяна по реда на ал. 1 чрез продажба на стояща дървесина на корен, се включва едновременно в обема за добив и продажба.
(4) За участие в процедурите за ползване на дървесина по ал. 1 търговците подават заявление в съответното ДГС, ДЛС или община, в което посочват:
1. количеството дървесина, което желаят да добият;
2. количеството дървесина - по дървесни видове и асортименти, които желаят да закупят.
(5) Заявленията по ал. 4 се подават в срок до 1 октомври на годината, предхождаща годината, в която ще се осъществява ползването на дървесина.
(6) При подадени заявления в срока по ал. 5 лицата по ал. 1 провеждат процедури за не по-малко от 10 на сто от годишното си ползване на дървесина.
(7) Възлагането на добива и продажбата на дървесина по ал. 1 се извършва след провеждане на отделни процедури, до участие в които се допускат само търговци, подали заявления в срока по ал. 5.
(8) Информация за обема на дървесината, която се предлага по реда на ал. 1, се публикува на интернет страницата на съответното ДГС, ДЛС или община в срок до 15 ноември на годината, предхождаща годината, в която ще се осъществява ползването на дървесина.
(9) Дървесината, закупена по реда на ал. 1, следва да бъде преработена на територията на общината, в която попадат територии на съответното ДГС или ДЛС, от което е закупена дървесината.
(10) При констатиране на нарушения на ал. 9 договорът за покупко-продажба на дървесина се прекратява по вина на купувача.

Раздел V.
Дългосрочни договори за възлагане на дейности


Чл. 39. (1) Държавните предприятия могат да сключват дългосрочни договори за възлагане на:
1. добива на дървесина за срок до 15 години, но не по-кратък от 2 години;
2. добива на недървесни горски продукти за срок до 10 години, но не по-кратък от
2 години;
3. дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 - 14 за срок до 10 години, но не по-кратък от 2 години.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс.
(3) Когато дейността по добив на дървесина се възлага в комплекс с дейностите по ал. 1, т. 2 или 3, срокът на договора е до 10 години.
(4) Когато обектът на възлагане включва дейности по залесяване и попълване на горски култури, срокът на договора трябва да бъде съобразен със срока за провеждане на годишната планова инвентаризация.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Предмет на дългосрочен договор по ал. 1 може да бъде възлагане на дейности на територията на едно или повече съседни териториални поделения в района на дейност на едно ДП.
(6) Дългосрочните договори за възлагане на дейности по ал. 1 в горските територии - общинска собственост, се сключват от кмета на общината.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 40. (1) За сключване на дългосрочни договори за възлагане на дейностите по чл. 39, ал. 1 възложителите провеждат открит конкурс при условията и по реда на чл. 15 - 24 и 34.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Откритият конкурс по ал. 1 се организира и провежда въз основа на заявления, подадени в срок до 1 октомври на предходната година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Възложителят е длъжен да публикува заповедта за откриване на конкурса и документацията за провеждането му най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата на предприятието и на ТП, в които ще се извършва дейността, както и да я поставят на видно място в сградата си.
(4) Когато възложител е община, заповедта за откриване на конкурса и документацията за провеждането му се публикуват в срока по ал. 3 на интернет страницата на общината и се поставят на видно място в сградата и.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При сключване на дългосрочен договор за възлагане на дейности се допуска наемане на подизпълнител/и от спечелилия процедурата кандидат.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Към офертите за участие в процедурите по чл. 39, ал. 1 кандидатите заедно с посочените от тях подизпълнители, когато ще се ползват подизпълнители, представят доказателства за наличие на необходимата собствена или закупена на лизинг техника и за наети на трудов договор работници.


Чл. 41. (1) В заповедта за откриване на конкурса за сключване на дългосрочни договори задължително се определят:
1. срок на дългосрочния договор в години;
2. средногодишен прогнозен обем на дейностите;
3. стойност на обекта без ДДС за първата година на договора;
4. държавното горско стопанство, ДЛС или общината, на чиято територия ще се извършва дейността.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите в зависимост от количеството и характера на обекта, възложителят може да изисква от тях да представят:
1. списък на договори със сходен предмет на дейност, изпълнени през последните 3 години, включително стойности и дати, придружен от препоръки за тяхното добро изпълнение;
2. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за изпълнението на дейността;
3. доказателства за наличното техническо оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на дейността;
4. други документи, определени в заповедта за откриване на конкурса или в документацията за провеждането му.
(4) Класирането на кандидатите в конкурса се извършва по критерия икономически най-изгодна оферта.


Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Въз основа на резултатите от проведения конкурс възложителят сключва с кандидата, определен за изпълнител, писмен дългосрочен договор за възлагане изпълнението на дейността по реда на чл. 35.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Ежегодно в срок до 31 януари към договора по чл. 42 се подписва допълнително споразумение, с което за текущата календарна година се определят годишният обем и обектите за възлаганите дейности, тяхната стойност, както и стойността на гаранцията за изпълнение на договора.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За всяка следваща година стойността на дейностите, включени в дългосрочните договори, се определя по начина, по който е определена началната стойност при провеждане на процедурата, като се редуцира с процента на намаление на началната цена, достигнат от проведената процедура.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Допълнителното споразумение по ал. 1 влиза в сила след представяне на актуализираната гаранция за изпълнение на договора.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) По време на действие на договора по чл. 42 възложителят може да изменя начина за определяне на стойността на възлаганите дейности и за актуализиране стойността на гаранцията за изпълнение на договора, утвърдени със заповедта за откриване на конкурса, само при промяна на нормативната уредба.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Договорът по чл. 42 се прекратява, когато:
1. страните не подпишат допълнително споразумение в срока по ал. 1, или
2. изпълнителят не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора.

Раздел VI.
Формиране на начална цена за възлагане на дейности и актуализация на дългосрочни договори (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Раздел VI.
Формиране на начална цена за възлагане на дейности и актуализация на дългосрочни договори


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Глава трета.
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ


Чл. 46. Продажбата на дървесина се извършва по един от следните начини:
1. на стояща дървесина на корен;
2. на добита дървесина.


Чл. 47. (1) При определяне на обектите за продажба на дървесина по възможност се прилагат следните принципи:
1. насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да са съседни или териториално близки;
2. в насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да се използва подобна по характеристики техника или технология за добив, товарене и транспортиране;
3. за складиране и/или транспортиране на добитата дървесина да се ползват едни и същи складове и/или пътища;
4. размерът на предлаганите количества по обеми, асортименти и дървесни видове да бъде съобразен с възможностите на различните потребители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Продажбата на дървесина от избраните насаждения се извършва по начин и в срок, който не възпрепятства изпълнението на други дейности, предвидени в горскостопанските планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Обемът на дървесината - предмет на продажба в обособен обект, не може да надвишава:
1. 20 хиляди кубични метра - при продажба на стояща дървесина на корен;
2. 50 хиляди кубични метра - при продажба на добита дървесина от асортиментите технологична дървесина и дърва;
3. 5 хиляди кубични метра - при продажба на добита дървесина от останалите асортименти дървесина.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При определяне на обектите за продажба по реда на чл. 75 ограничението по ал. 3 се прилага за годишния обем на предлаганата дървесина.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В процедури за продажба на стояща дървесина на корен или на прогнозни количества добита дървесина не могат да бъдат предвиждани авансови вноски, надвишаващи 20 на сто от достигнатата стойност за съответния обект. Авансовата вноска се заплаща най-късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) До участие в процедури за продажба на дървесина, обявени от ДП и ТП на ДП в периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2, се допускат кандидати, които представят доказателства за наличие на мощности за преработка на съответните категории и количества в обекти по чл. 206 ЗГ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В случаите, когато процедурата за съответен обект е прекратена на основание чл. 64, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 8, при провеждане на следваща процедура за същия обект изискванията по ал. 6 не се прилагат.

Чл. 48. (1) Правото на собственост върху дървесината и недървесните горски продукти, добити по реда на наредбата, преминава в полза на купувача по реда, предвиден в договора.
(2) При продажба на добитата дървесина по ценоразпис правото на собственост върху дървесината преминава в полза на купувача след заплащане на цената и:
1. подписване на приемателно-предавателен протокол, или
2. издаване на превозен билет.

Раздел I.
Продажба на стояща дървесина на корен


Чл. 49. (1) Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един от следните начини:
1. търг с явно наддаване;
2. търг с тайно наддаване;
3. конкурс;
4. по ценоразпис;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) чрез електронен търг по реда на чл. 74.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Начинът на продажба по ал. 1 се определя от лицата по чл. 50.
(3) Когато обект на процедура е продажбата на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на други дейности по чл. 10, ал. 1, задължително се провежда конкурс.


Чл. 50. Процедурите за продажба на стояща дървесина на корен се организират и провеждат от:
1. държавните предприятия;
2. териториалните поделения на ДП - в случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП;
3. учебно-опитните горски стопанства - след утвърждаване на графика по чл. 9 от директорите на съответните стопанства;
4. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) общината или общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1, букви "б" и "в" ЗГ - след утвърждаване на графика по чл. 9 от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.


Чл. 51. (1) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(2) Държавните предприятия и общините приоритетно предоставят за продажба на корен:
1. дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;
2. дървесина от обекти, които са били предложени на процедура за възлагане на добива и не е сключен договор;
3. обекти, в които добивът на дървесина е необходимо да се извърши в комплекс с други лесовъдски и технически дейности.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Срокът на договорите за продажба на стояща дървесина на корен от горските територии - държавна собственост, е до 18 месеца. Срокът на договора може да бъде удължен до шест месеца, в случай че купувачът заплати стойността на недобитото количество дървесина по договора.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В процедурите за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Не се допуска едновременно извършване на добив в един подотдел от двама и повече изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността или част от нея е допуснато участие на подизпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В процедурите може да бъде допускано наемането на подизпълнители от спечелилия кандидат. Това обстоятелство се посочва в заповедта за откриване на процедурата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен със спечелилия кандидат и преди започване на дейността в съответния обект той представя на продавача документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора, както и следните документи, включително за подизпълнителите, когато е предвидено участието им:
1. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран;
2. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, когато продавач е ДП и ТП на ДП; когато продавач е община, министерство или ведомство, се извършва служебна проверка за наличие на парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При провеждане добива на дървесина в горските територии - държавна и общинска собственост, изпълнителите са длъжни да поставят в обекта информационни табели по образец.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Купувачите на стояща дървесина на корен в качеството им на оператори по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.), са длъжни да спазват изискванията му, за което подписват декларация преди започване на работа в обекта.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При провеждане на конкурс органът, издал заповедта за откриване на конкурса, е длъжен да публикува заповедта най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата си. Когато конкурсът се открива от директора на ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.
(2) Конкурсът по ал. 1 се провежда при условията и по реда на чл. 15 - 24 и чл. 29 - 33.
(3) Класирането на кандидатите при провеждане на конкурс се определя въз основа на оценките на офертите по един от следните критерии, посочени в документацията за участие в конкурса:
1. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) най-висока цена или икономически най-изгодна оферта;
2. икономически най-изгодна оферта - в случаите, когато продажбата на стояща дървесина на корен се извършва в комплекс с други лесовъдски и технически дейности.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При провеждане на търг с явно наддаване органът, открил процедурата, е длъжен да публикува заповедта за откриване на търга най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата. Когато процедурата е открита от ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.


Чл. 55. (1) При провеждане на търг с явно наддаване участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Съответното лице по чл. 50 открива процедурата със заповед, с която одобрява документацията за участие в търга.
(3) Заповедта за откриване на търга съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт;
2. размер на гаранцията за участие;
3. обект и обем на дървесината - предмет на процедурата;
4. начална цена на обекта без ДДС;
5. срок за изпълнение;
6. условия за допускане на кандидатите до участие;
7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
8. размер на стъпката за наддаване;
9. условия за плащане на цената;
10. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга;
11. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) място, ден и час за провеждане на търга и срок за подаване на документите за участие;
12. допълнителни изисквания към купувача.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Размерът на стъпката за наддаване е от 1 до 3 на сто от началната цена на обекта, без ДДС.


Чл. 56. (1) Документацията за участие в търга с явно наддаване се утвърждава със заповедта по чл. 55 и съдържа:
1. обект и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове и други документи, описващи обекта;
2. изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;
3. документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;
4. основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) проект на договор, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г;
6. други условия и изисквания към кандидатите.
(2) Към документацията по ал. 1 се прилага копие от заповедта за откриване на търга.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на лицето по чл. 50 най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи за участие. Когато продавач е ТП на ДП, документацията се публикува и на интернет страницата на ДП.


Чл. 57. (1) При изготвяне на документите си за участие всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.
(2) До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки кандидат може да ги оттегли, промени или допълни.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За участие в търга кандидатите подават заявление по образец, в което посочват обекта, за който се отнася, и прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
3. декларация, че кандидатът не е:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;
г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с директора на ДП и съответното ТП;
д) сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
е) лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато продавач е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност - когато кандидатът е физическо лице, или посочват номера на удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност - когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец;
5. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
6. документ за внесена гаранция за участие в търга;
7. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) доказателства, че кандидатът заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на изисквания на продавача, когато такива са определени в условията за провеждане на търга;
8. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на търга или в условията за провеждането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай към офертата се прилагат и документите по ал. 1, т. 3 и 4 за всеки посочен подизпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Изискванията на ал. 1, т. 3 с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато кандидатът в търга е чуждестранно юридическо лице или е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по ал. 1, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Документите по ал. 1 се представят в оригинал или заверено от кандидата копие с изключение на декларацията по т. 3, която се представя само в оригинал, като при участие за няколко обекта в една процедура се представя само един комплект с изключение на плик "Предлагана цена". Пликът "Предлагана цена" се представя за всеки обект поотделно.


Чл. 59. (1) Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и - по възможност - факс и електронен адрес.
(2) При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.
(3) Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 2.
(4) Документите може да се представят и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай кандидатът е длъжен да представи на продавача всички документи, които не са в електронен вид по реда на ал. 1, преди изтичането на срока за подаване на документите за участие.


Чл. 60. (1) Органът, открил търга, назначава комисия за провеждането му, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) Комисията се състои най-малко от петима членове, един от които задължително е правоспособен юрист.
(3) Комисията се назначава след изтичането на срока за подаване на документите.
(4) Органът по ал. 1 определя срок за приключване работата на комисията, който не може да е по-дълъг от 3 работни дни.
(5) Членове на комисията декларират, че:
1. нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от кандидатите, подали документи за участие;
2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(6) Декларацията по ал. 5 се попълва след получаване на списъка с кандидатите. В случай че на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като в работата на комисията се включва някой от резервните членове.
(7) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, органът по ал. 1 издава заповед за определяне на нов член.
(8) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(9) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.


Чл. 61. (1) Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените от тях документи.
(2) Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика с документите му.
(3) Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.
(4) Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на кандидатите, както и на подизпълнителите, ако те предвиждат такива.
(5) Комисията отстранява от участие в търга кандидат:
1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3.
(6) След допускане на кандидатите до следващия етап на търга комисията предоставя на всеки от кандидатите пореден номер за участие.
(7) Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.
(8) Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от кандидата цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
(9) Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят на комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Печели този от кандидатите, който единствен е потвърдил последната достигната на търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия кандидат, класирания на второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един, спечелилият кандидат и класираният на второ място се определят чрез жребий.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили еднаква цена с една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя чрез жребий.
(12) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато в явния търг участва повече от един кандидат, но само един от тях е потвърдил началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един кандидати са потвърдили началната цена, спечелилият кандидат и класираният на второ място се определят чрез жребий. Не се възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие кандидати, които не са потвърдили началната цена.
(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични.
(14) (Предишна ал. 13 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането му.


Чл. 62. (1) Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) класиране на кандидатите и определяне на купувач, или
2. прекратяване на търга.
(2) Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата на органа по ал. 1. Когато продавач е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В заповедта по ал. 1, т. 1 може да се включи разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато на търг с явно наддаване до участие е допуснат повече от един кандидат, но при започване на наддаването присъства само един, присъстващият кандидат се обявява за спечелил търга при цена, не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта, след потвърждаването и.
(2) Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 64. (1) Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) не е подадено нито едно заявление за участие;
2. кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга;
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
4. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;
6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;
7. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването и;
8. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.
(2) Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение.
(3) В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се прекратява, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват.


Чл. 65. (1) Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда при условията и по реда на конкурса за продажба на стояща дървесина на корен.
(2) Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена.

Раздел II.
Продажба на добита дървесина


Чл. 66. (1) Продажбата на добита дървесина може да се осъществява по асортименти:
1. на прогнозни количества;
2. по действително добити количества.
(2) Продажбата на дървесина, добита от горските територии - държавна и общинска собственост, се осъществява:
1. чрез търг с явно наддаване;
2. чрез търг с тайно наддаване;
3. по ценоразпис;
4. чрез договаряне;
5. чрез електронна търговия (електронен търг);
6. чрез стоковата борса.
(3) При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 ЗГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Продажбата по ал. 1, т. 1 се осъществява по начините по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(6) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случай че в срок 15 календарни дни не бъдат сключени сделки по реда на ал. 2, т. 6, продажбата на количеството дървесина, за което не са сключени сделки по реда на ал. 2, т. 6 в посочения 15-дневен срок, се осъществява по избран от съответното лице по чл. 67 начин по ал. 2, т. 1 - 4 или 5.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Продажбата по ал. 2, т. 6 се осъществява за действително добита дървесина при условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата, като се продават партиди с различна големина от еднородни асортименти и категории дървесина, с точна спецификация за количества, дървесен вид и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината.
(8) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Предлагането на дървесина на стоковата борса се оповестява 15 дни преди датата на борсовата сесия на електронните страници на съответното ТП и на ДП по местоположение на дървесината.


Чл. 67. (1) Продажбата на добитата дървесина по чл. 66, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 се организира и провежда от:
1. държавните предприятия;
2. териториалните поделения на ДП - в случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП;
3. учебно-опитните горски стопанства - след утвърждаване на графика по чл. 9 от директорите на съответните стопанства;
4. общината - след утвърждаване на графика по чл. 9 от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато предмет на продажба е дървесина, добита на територията на две или повече ДГС или ДЛС, процедурите за продажба се организират и провеждат от съответното ДП.


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Добитата дървесина може да се предлага за продажба от ДП, ДГС и ДЛС в следните мерни единици:
1. плътен кубически метър (м3) - при продажба на всички асортименти дървесина;
2. пространствен кубически метър (пр. м3) и тон - при продажба на асортиментите технологична дървесина и дърва за огрев и категорията "вършина", включително преработена като дървесен чипс;
3. други, различни от посочените в т. 1 и 2 и приравнени към тях.

Чл. 69. (1) Търговете с тайно и явно наддаване за продажба на добитата дървесина се провеждат при условията и по реда съответно на търговете с тайно и явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с изключение на възможността за участие на подизпълнители.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В условията на процедурата се определят график и срок на доставка, размерите и качеството на асортиментите или се посочва кой стандарт се прилага (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN). Графикът за доставка се определя при продажба на прогнозни количества дървесина.
(3) В заповедта за откриване на търга се определят и условията и мястото на получаване на дървесината, както и мерната единица за определяне на нейния обем или тегло.


Чл. 70. (1) Заповедта за класиране на кандидатите в търговете за продажба на дървесина, както и заповедта за прекратяването им се съобщават по реда на чл. 61 АПК и се публикуват на интернет страницата на съответното лице по чл. 67.
(2) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват по реда на АПК.
(3) Съответното лице по чл. 67 може да включи в заповедите по ал. 1 разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.


Чл. 71. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Продажба по ценоразпис може да се извършва на:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) дървесина, добита от санитарни, технически и принудителни сечи;
2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата и/или кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на възобновителни сечи във високостъблени гори;
3. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване;
4. дървесина от склад;
5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти;
6. стояща дървесина на корен;
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) стояща дървесина на корен, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия, която не е продадена след провеждането на търг с явно или тайно наддаване или конкурс.
(2) Право да закупуват дървесина по реда на ал. 1 имат:
1. физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба:
а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;
б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, когато лицата имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добивът;
2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка - без право на продажба;
3. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) юридически лица и еднолични търговци - по реда на ал. 1, т. 3 - 5 и 7.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се издава позволително по образец от:
1. директора на ДГС/ДЛС или от оправомощено от него длъжностно лице - за горските територии - държавна собственост;
2. директорите на УОГС или оправомощени от тях лица - за горските територии, предоставени им за управление;
3. кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице - за горски територии - общинска собственост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се издава позволително по реда на ал. 3. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа за извършеното маркиране или асортиментната ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, като преди транспортирането се извършва контролно измерване.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ценоразписът по ал. 1 се утвърждава от:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) директора на ДП или оправомощено от него лице от ДП за всяко ТП по предложение на директорите на съответните ДГС и ДЛС - за дървесината, добита от горски територии - държавна собственост;
2. директорите на УОГС - за дървесината, добита от горските територии, предоставени им за управление;
3. общинския съвет - за дървесината, добита от горски територии - общинска собственост.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Обемът на дървесината по ал. 1 се определя:
1. с решение на общинския съвет - за горските територии - общинска собственост;
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) от директора на ДП или оправомощено от него лице от ДП за всяко ТП по предложение на директорите на съответните ДГС и ДЛС - за горските територии - държавна собственост;
3. от директора на УОГС - за горските територии, предоставени им за управление.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 от горските територии - собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно - от горските територии - държавна собственост.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 от горските територии - държавна собственост, ако са включени в списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места в съответствие с определения обем по ал. 6, т. 1 - 3, и списъците са одобрени от директора на съответното ТП на ДП или на УОГС.
(9) (Отм., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В списъците по ал. 8 се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право да закупи съобразно определения обем за съответното населено място.
(10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Количеството дървесина в списъците по ал. 8 не може да надвишава обема на дървесината, определен за съответната община и/или населено място.
(11) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Общото количество дървесина, което лицата по ал. 2, т. 1 могат да закупят от ДГС и от ДЛС по ценоразпис от категориите "едра" и "средна", е до 20 кубически метра за календарна година.
(12) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Държавните предприятия, ДГС и ДЛС могат да извършват продажба на дървесина от склад по ценоразпис от категориите "едра" и "средна" с изключение на асортимента "технологична дървесина" след съгласуване с министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 72. (1) Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се организира и провежда от:
1. държавните предприятия, както и от техните ТП в случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП - за дървесината, добита от горските територии - държавна собственост;
2. учебно-опитните горски стопанства - за дървесината, добита от горските територии, предоставени им за управление;
3. общината - за дървесината, добита от горските територии - общинска собственост.
(2) Продажбата по ал. 1 се допуска:
1. за ценна дървесина от редки дървесни видове;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) при неявяване на кандидати на две последователни процедури;
3. при прекратяване на процедури за продажба на налична на склад дървесина;
4. за налична на склад дървесина, останала след прекратен договор за продажба;
5. при предложена и непродадена дървесина на стоковата борса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За продажба на дървесина чрез договаряне лицата по ал. 1 публикуват покана на интернет страницата си, както и на видно място в съответната административна сграда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В срок 3 работни дни от публикуване на поканата кандидатите могат да подават оферти за предлаганите количества дървесина, като за купувач се определя предложилият най-висока ценова оферта. Когато след изтичането на 3-дневния срок от публикуването на поканата няма постъпила оферта, дървесината се продава на първия по време явил се кандидат.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Цените на асортиментите, които се продават чрез договаряне, не могат да бъдат по-ниски от:
1. цените по прекратената процедура - за случаите по ал. 2, т. 2 и 3;
2. цените по прекратения договор за продажба - за случаите по ал. 2, т. 4;
3. цените, на които е предложена дървесината на стоковата борса - за случаите по ал. 2, т. 5.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се провежда при условията и по реда на чл. 25, ал. 6 - 8 и чл. 26.

Чл. 73. (1) В договорите за продажба на дървесина се регламентират условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки.
(2) При настъпване на форсмажорни обстоятелства или други основания, изрично посочени в договора за продажба на дървесина, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Раздел III.
Продажба на добита дървесина чрез електронен търг


Чл. 74. (1) Организатори на електронни търгове за продажба на добита дървесина са:
1. държавните предприятия, както и техните ТП в случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП - за дървесината, добита от горските територии - държавна собственост;
2. учебно-опитните горски стопанства - за дървесината, добита от горските територии, предоставени им за управление;
3. общината - за дървесината, добита от горските територии - общинска собственост.
(2) Електронни търгове за продажба на добита дървесина могат да се провеждат периодично за определени асортименти добита дървесина, разпределени по количество, качество и размери, в електронни тръжни сесии - в месечен, тримесечен или в друг интервал от време, след публикуването им на интернет страницата на съответното лице по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 утвърждават тръжни регламенти, които се публикуват по реда на ал. 2. Тръжните регламенти определят условията за провеждане на електронните търгове на дървесина и са обвързващи за всеки кандидат от момента, в който всички условия, поставени от тръжната процедура, са изпълнени.
(4) За участие в електронния търг кандидатите се регистрират в базата данни чрез форма за регистрация, публикувана в портал на търга. Всеки регистриран кандидат има право да преглежда само отделни елементи от менюто на портала, както и списъка на планираните търгове.
(5) Условие за активацията на регистриран кандидат е писмена декларация със съгласие за условията на тръжната процедура или електронна декларация с положен електронен подпис.
(6) Платената гаранция за участие в електронния търг и декларацията по ал. 5 дават право на кандидата да участва в аукционите на всички електронни търгове, ако отговаря и на другите условия, определени от тръжния регламент.
(7) Публикуваната информация за предстоящите електронни търгове следва да обхваща:
1. он-лайн платформата (интернет адреса), на която ще се извършва търгът;
2. номер на електронния търг;
3. собственика на търга или лицето, което ще извършва продажбата;
4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) местоположение, достъп, спецификация по дървесни видове, асортименти, количество и качество;
5. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) начална цена по асортименти;
6. начало и край на търга;
7. вид и размер на гаранцията за участие;
8. друга информация или условия за провеждане на търга.
(8) Всеки кандидат за участие в търга има право да представи неограничен брой предложения за един търг.
(9) Всеки кандидат за участие в електронния търг попълва задължително минимално необходимата информация, включваща и предложената цена.
(10) В условията за провеждане на електронния търг се посочват всички изисквания относно обявяването на спечелил процедура, сключване на договор, гаранции, санкции и неустойки, прекратяване на търга и др.

Раздел IV.
Дългосрочни договори за продажба на дървесина


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Държавните предприятия, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договорите за продажба на дървесина по чл. 116 ЗГ след провеждане на:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) търг с явно или с тайно наддаване - за продажба на добита дървесина на прогнозни количества;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) търг с явно или тайно наддаване - за продажба на стояща дървесина на корен.
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Търговците, желаещи да участват в процедури по реда на ал. 1, подават заявление в съответното ДП или община, в което посочват количеството дървесина по дървесни видове и асортименти, което желаят да закупят. Заявленията се подават в срок до 1 октомври на годината, предхождаща годината, в която ще се осъществява ползването на дървесината.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Продажбата на добита дървесина се извършва по асортименти, а продажбата на стояща дървесина на корен - по асортименти или по категории, като договорите се сключват за срок, не по-дълъг от 15 години.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Предмет на дългосрочен договор по ал. 1 може да бъде продажбата на дървесина на територията на едно или повече ТП в района на дейност на едно ДП. В една процедура дървесината следва да бъде от преобладаващ вид категория или вид асортимент.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.).
(8) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)


Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) В процедурите за сключване на дългосрочни договори за продажба на стояща дървесина на корен могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност по чл. 10, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В процедурите по чл. 75, ал. 1 могат да участват търговци, които могат да докажат наличие на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на дървесина в обект по чл. 206 ЗГ за количества, не по-малки от 50 на сто от годишното количество, посочено в процедурата.
(3) Конкретните минимални изискуеми мощности по ал. 2 се определят от ДП.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В процедурите по чл. 75, ал. 1, т. 2 могат да участват търговци, които представят доказателства за наличие на необходимата собствена техника и наети на трудов договор работници.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При сключване на дългосрочни договори по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 се допуска наемане на подизпълнител/и от спечелилия процедурата кандидат.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При сключване на дългосрочен договор по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 спечелилият кандидат представя на продавача документите, посочени в чл. 52, ал. 4.


Чл. 76. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Държавното предприятие е длъжно да публикува заповедта за откриване на търга или конкурса и документацията за провеждането му най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие на интернет страницата на предприятието и на териториалните поделения, от които ще се закупува дървесина, както и да я поставят на видно място в сградите си.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато продавач е община, заповедта за откриване на търга и документацията за провеждането му се публикуват в срока по ал. 1 на интернет страницата на общината и се поставят на видно място в сградата и.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)


Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В заповедта за откриване на търг за сключване на дългосрочни договори за продажба на дървесина задължително се определят:
1. срок на дългосрочния договор в години;
2. обемът на продаваната дървесина по дървесни видове, асортименти или категории дървесина и цени за първата година от договора;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) обемът на дървесината по години за срока на договора;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) начална цена за провеждане на търга;
5. териториалното поделение на ДП или общината, на чиято територия ще се извършва ползването на дървесината;
6. франкировка и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината - в случаите на продажба на добита дървесина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Със заповедта по ал. 1 продавачът утвърждава начина за актуализиране стойността на гаранцията за изпълнение на договора след първата година.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Кандидатите за участие в процедурите по чл. 75, ал. 1 представят гаранция за участие, а определените купувачи представят гаранция за изпълнение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Лицата по чл. 75, ал. 1 определят условията и размера на гаранцията за участие в размер от 3 до 5 на сто от началната цена на обявеното на търга количество дървесина за първата календарна година от договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Определеният купувач всяка година представя гаранция за изпълнение, която е в размер от 3 до 5 на сто от стойността на договореното за съответната година количество дървесина.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Гаранцията за изпълнение за първата година от дългосрочния договор се предоставя при сключване на договора, а за всяка следваща година от срока на действие на договора - до 31 януари на текущата година. Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на банкова гаранция, учредена в полза на продавача, или парична сума, внесена по сметка на продавача, по избор на спечелилия кандидат.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случаите по чл. 80, ал. 7 гаранцията за изпълнение в размер, съответстващ на недобитото количество, за годината, през която не е добито цялото количество дървесина, се освобождава след добиването на недобитата част.


Чл. 78. (1) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) За неуредени с този раздел случаи търгът по чл. 75, ал. 1 се провежда при условията и по реда на чл. 55 - 65.
(3) (Отм., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Класирането на кандидатите при провеждане на търг се извършва по критерий "най-висока цена".
(5) (Отм., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 79. (1) (Предишен текст на чл. 79, доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Въз основа на резултатите от проведения търг съответното лице по чл. 75, ал. 1 сключва с кандидата, определен за купувач, писмен договор.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Съответното лице по чл. 75, ал. 1 може да включи в заповедта за класиране на кандидатите разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Ежегодно в срок до 31 януари към договора по чл. 79 се подписва допълнително споразумение, с което за текущата календарна година се определят актуалната стойност на гаранцията за изпълнение на договора, както и:
1. обектите, в които ще се осъществява ползване на стояща дървесина на корен, и цената на дървесината по асортименти или категории, и
2. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) цената и обемът на дървесината по асортименти - в случаите на търг за добита дървесина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Гаранцията за изпълнение за първата година от договора не се възстановява, а се актуализира до стойността по ал. 1, след което допълнителното споразумение влиза в сила.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) По време на действие на договора продавачът не може да изменя начина за актуализиране на гаранцията.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За всяка следваща година цените на асортиментите или категориите дървесина се определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при провеждане на процедурата.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
(7) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случай че през текущата година купувачът не добие цялото договорено за съответната текуща година количество дървесина на корен, той се задължава да заплати недобитото количество по договорените за същата година цени, като има правото да добие недобитото количество единствено и само през следващата година.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Купувачът, сключил договор по чл. 75, ал. 1, т. 2, има право през срока на договора да заменя посочените подизпълнители, както и да променя обхвата на дейностите, извършвани от тях, в случай че новите подизпълнители отговарят на условията, определени в процедурата за сключване на договора относно подизпълнителите, като за извършената промяна предоставя информация на продавача.
(9) Договорът по чл. 79 се прекратява, когато:
1. страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари, или
2. купувачът не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора;
3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) са установени от продавача в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;
4. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) купувачът престане да отговаря на изискванията за сключване на договор по чл. 75а, ал. 1, 2 и 4;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) са налице други хипотези, предвидени в договора.

Раздел V.
Продажба на недървесни горски продукти


Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост, когато представлява стопанска дейност, се осъществява по един от следните начини:
1. чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;
2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии;
3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти за съответната календарна година.
(2) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на недървесни горски продукти от горските територии - държавна собственост, се извършва от:
1. държавните предприятия - когато са възложили добива на недървесните горски продукти;
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) държавните горски стопанства и ДЛС - когато директорът на ДП е оправомощил за това директора на съответното ТП и добивът на недървесните горски продукти е възложен от съответното ДГС/ДЛС или добивът се извършва със собствени работници;
3. учебно-опитните горски стопанства - когато са възложили добива на недървесни горски продукти или добивът им е извършен със собствени работници.
(3) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на недървесни горски продукти от горските територии - общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет.
(4) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 се извършва след:
1. проведена тръжна процедура при условията и по реда на търга с тайно наддаване за продажба на дървесина;
2. договаряне по цени, определени за всяка календарна година със заповед на директора на държавното предприятие - за горските територии, които са му предоставени за управление, съответно с решение на общинския съвет, за горските територии - общинска собственост.


Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)


Чл. 83. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти по реда на чл. 81, ал. 1, т. 3 се издава от:
1. директора на ДГС или ДЛС или от оправомощено от него длъжностно лице - за горските територии, предоставени за управление на съответното държавно предприятие;
2. кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице - за горските територии - общинска собственост.
(2) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти удостоверява правото на титуляря да добива през календарната година, за която му е издадено, недървесни горски продукти от горските територии:
1. предоставени за управление на държавното предприятие - в случаите по ал. 1, т. 1, или;
2. собственост на общината - в случаите по ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) За издаване на позволителното по ал. 1 заинтересованото лице подава заявление до органа по ал. 1, т. 1 или 2 и заплаща цена, определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В срок до 7 дни от подаване на заявлението органът по ал. 1 се произнася по него, като издава или отказва издаване на позволителното. Позволителното за ползване на недървесни горски продукти се издава по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите.
(5) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти се връчва на заявителя след провеждане на инструктаж и запознаване с основните правила за добив на недървесни горски продукти.
(6) Отказът за издаване на позволително по ал. 4 се съобщава на заинтересованото лице и може да се обжалва по реда на АПК.


Чл. 84. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Добитите по реда на чл. 81 - 83 недървесни горски продукти могат да бъдат предмет на покупко-продажба или на друга стопанска дейност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Възобновителен участък" е насаждение или част от насаждение, в което в резултат на проведени възобновителни сечи е започнал процес на естествено възобновяване.
2. "Годишен план" е предвидените количества за ползване на дървесина по категории, видове сечи, дървесни видове общо за държавното предприятие и по ДГС/ДЛС.
3. "Дивечова нива" е земеделска или горска площ, засята с житни, тревни или кореноплодни култури за производство на фураж или за паша на дивеча.
4. "Залесяване" е сеене на семена или засаждане на фиданки или резници.
5. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените показатели и тяхната тежест, качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.
6. "Кастрене" е отсичане на клоните на стоящи дървета до определена височина на стъблото.
7. "Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.
8. "Нормално прихващане" е определеният процент на прихващане в договора между възложителя и изпълнителя, който не може да бъде по-нисък от 80 процента.
9. "Отглеждане на горски култури" е дейност, която се извършва в междуредията и в редовете на новосъздадени горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в., както и в интензивни култури до възраст, до която е необходимо. Дейността се извършва ръчно или механизирано с цел създаване на оптимални условия за растеж и развитие на фиданките.
10. "Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив" е дейност, която е насочена към подобряване състоянието на младите насаждения и култури на възраст, до която от тях не се добива реализуема дървесина.
11. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Обект" е:
а) подотдел или част от него, съвкупност от няколко подотдела или части от тях, както и площи, които не са инвентаризирани по реда на ЗГ, които се предоставят за възлагане на дейности или за продажба на стояща дървесина на корен, или
б) количество добита дървесина с определено качество, размери и място на доставка, което се предлага за продажба.
12. "Паднала дървесина" е лежаща на терена дървесина и вършина, отделена от стъблото или от корените или изкоренена.
13. "Планова инвентаризация" е определяне броя на произведените фиданки в горските разсадници и на прихванатите засадени фиданки в горските култури.
14. "Подготовка на почвата за залесяване" е ръчна или механизирана обработка на почвата при определени в технологичния план за залесяване условия и параметри.
15. "Подпомагане на естественото възобновяване" е създаване на условия за протичане на естествени процеси за възобновяване на горите чрез изсичане на подлеса, направа на ръчни тераси, окосяване на трева, разрохкване на почвата, изсичане на нежелан и повреден подраст, сеене и залесяване с фиданки и др.
16. "Попълване на култури" е подготовка на посадните места и залесяване с нови фиданки или семена на мястото на загиналите и повредените в горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в.
17. "Посадъчен материал" е фиданки, произведени от семена, плодове или части от растения.
18. "Природни бедствия" са суша, градушка, наводнение, пожар, масови нападения от болести и вредители, слани, екстремно ниски температури, ветровали, снеговали, снеголоми, ледоломи, бури, проливни дъждове, земетресения, свличане на земни маси др.
19. "Рампиране" е сортиране и подреждане на обла дървесина.
20. "Репродуктивни материали" са:
а) генеративни единици - шишарки, съплодия, семена и плодове, предназначени за производство на посевен и посадъчен материал;
б) части от растения - листни, стъблени и коренови резници, експланти или зародиши за микроразмножаване, пъпки, отводки, корени, филизи и други части от растения, предназначени за производство на фиданки или за залесяване;
в) посадъчен материал - растения, получени от семена, плодове или части от растения, или фиданки, израснали в резултат на естественото възобновяване.
21. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)
22. "Финансираща страна" е всяко физическо или юридическо лице, което финансира извършването на дейности в горски територии и е различно от държавните предприятия, техните териториални поделения, учебно-опитните горски стопанства и общините - собственици на гори.
23. "Форсмажорно обстоятелство" е обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
24. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "Карнет-опис" е документ по смисъла на чл. 50, ал. 10 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), издаден по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
25. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Асортимент" е необработен дървен материал, определен съобразно неговото качество, размери и приложение в съответствие с договор или с утвърден от правоимащ орган стандарт.
26. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Преработка на дървесина" е процес на употреба на дървесината в сферата на дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, производствата от целулозно-хартиената промишленост, производствата на плочи от дървесни частици и влакнести плочи и други крайни продукти с изключение на продуктите, получени само чрез цепене или дробене.
27. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Продавач" е лице, което провежда процедури за продажба на дървесина.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Дейности, процедури и договори за възлагане на дейности в горските територии, неприключили до датата на влизане в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.
(2) Процедури и договори за продажба на дървесина, неприключили до датата на влизане в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.


§ 3. (1) Държавните предприятия създават интернет страници на съответните ДГС и ДЛС - териториални поделения, в срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата.
(2) До създаването на електронните страници по ал. 1 териториалните поделения на държавните предприятия публикуват документите за процедурите за ползване на дървесина на електронната страница на съответното държавно предприятие.


§ 4. До одобряването на горскостопанските планове и програми по реда на Закона за горите дейностите се провеждат съгласно предвижданията на утвърдените лесоустройствени проекти, планове или програми.


§ 5. Лицата, които желаят да ползват дървесина по чл. 38, ал. 1, както и тези, които желаят да участват в конкурс за сключване на дългосрочен договор за възлагане на дейности по чл. 40, ал. 1 през 2012 г., подават заявления в срок до 3 месеца от датата на влизане в сила на наредбата.


§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) министъра на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица - за горските територии - държавна собственост;
2. кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица - за горските територии - общинска собственост.


§ 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите дава указания по прилагането на наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед образците на документите по чл. 6, ал. 1 и чл. 71, ал. 3 и на информационните табели по чл. 13, ал. 3 и чл. 52, ал. 4 в срок един месец от влизане в сила на наредбата.
(3) Образците по ал. 2 се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите.


§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 95, ал. 1, чл. 114, ал. 1 и чл. 120, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 21 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2016 Г.)

§ 64. Процедури за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, както и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, които са обявени до датата на влизането в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.

§ 65. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 6 относно чл. 9г, който влиза в сила 30 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 36. В Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2012 г. и бр. 96 от 2016 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" и "Министърът на земеделието и храните" се заменят съответно с "министъра на земеделието, храните и горите" и "Министърът на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти