Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят редът за съобщаване, проучване, регистриране на взрив от хранително заболяване и редът за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване.

Чл. 2. Всеки взрив от хранително заболяване подлежи на задължително съобщаване, проучване и регистриране с цел установяване на причините, довели до възникването му, и провеждане на неотложни и ефикасни профилактични и противоепидемични мерки.

Раздел II.
Ред за съобщаване на взрив от хранително заболяване


Чл. 3. На съобщаване по реда на тази наредба подлежат:
1. взривове от хранителни заболявания, в т.ч. и битови, причинени от етиологичните причинители, посочени в приложение № 1;
2. всеки смъртен случай от хранително заболяване.


Чл. 4. (1) При наличие на анамнестични и клинични данни за случаи по чл. 3 общопрактикуващите лекари, медицинските специалисти от лечебните заведения, здравните кабинети в училищата, детските градини, детските ясли, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, както и лекарят (фелдшерът), изготвил смъртния акт, уведомяват с бързо известие за всеки заболял съгласно приложение № 2 в срок до 24 часа по телефон, факс или електронна поща регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия е открито заболяването.
(2) След получаване на информацията за взрив от хранително заболяване РЗИ незабавно уведомява Министерството на здравеопазването и съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по телефон, факс или електронна поща.


Чл. 5. (1) След получаване на информацията по чл. 4, ал. 2 ОДБХ незабавно уведомява по телефон, факс или електронна поща Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за възникналия взрив от хранително заболяване на територията на съответната област.
(2) В случай че информация за взрив от хранително заболяване е постъпила първо в ОДБХ, ОДБХ незабавно уведомява по телефон, факс или електронна поща съответната РЗИ за възникване на взрив от хранително заболяване на територията на областта.

Раздел III.
Ред за проучване на взрив от хранително заболяване


Чл. 6. (1) Проучването на хранителен взрив се извършва от медицински екип, сформиран със заповед на директора на РЗИ, състоящ се от специалист по епидемиология (ръководител на медицинския екип), специалист по микробиология и служител/и от ОДБХ, определен/и със заповед на директора на ОДБХ. При необходимост към екипа се привличат и други специалисти.
(2) При взрив от хранително заболяване, когато са засегнати населени места в повече от една област, министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице със заповед може при необходимост да сформира медицински екип за оказване на методическа помощ на екипите по ал. 1. В екипа се включват специалисти от Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Националния център по заразни и паразитни болести и длъжностно лице от БАБХ, определено със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.


Чл. 7. (1) При провеждане на епидемиологичното проучване членовете на медицинския екип съобразно своята компетентност извършват следното:
1. снемат подробна епидемиологична анамнеза от заболелите и контактните лица в огнищата на инфекция (в домашни и в организирани колективи);
2. изясняват каква храна са консумирали заболелите и контактните лица през последните 24 - 72 часа;
3. установяват има ли заболели, които не са консумирали от същата храна; има ли заболели членове от семействата на засегнатите и каква храна са консумирали те;
4. осъществяват връзка с лабораториите и организират незабавното и правилно транспортиране на взетите проби;
5. предписват извършването на задължителни микробиологични изследвания на контактните, на болните и на персонала, работещ в обекта, където е консумирана храната, и/или в обектите, свързани с добива, преработката, съхранението, транспорта и продажбата й;
6. предписват отстраняване от работа на лицата с положителни микробиологични резултати; отстранените лица се допускат на работа след проведено лечение и отрицателен резултат от последващото микробиологично изследване;
7. установяват и регистрират броя на заболелите, на хоспитализираните и на контактните лица;
8. потвърждават или отхвърлят наличието на "взрив от хранително заболяване" на основание данните от снетата анамнеза на заболелите, клиничната картина на заболяването, резултатите от лабораторните изследвания и данните от извършените инспекции/проверки на обектите.
(2) Служителят на ОДБХ, който е член на медицинския екип по чл. 6, ал. 1:
1. взема проби за лабораторни анализи от консумираните храни, от полуфабрикати и изходни суровини, както и проби от производствена среда;
2. извършва инспекция/проверка на обекта, където е консумирана храната, и/или обекта, свързан с добива, преработката, съхранението, транспорта и продажбата й;
3. издава писмено предписание за поставяне под възбрана на храните, за които има съмнение, че са причина за възникване на заболяването;
4. издава писмени предписания за провеждане на необходимите хигиенни мероприятия в обектите;
5. съставя актове за констатиране на административни нарушения;
6. прави предложение до директора на ОДБХ за издаване на заповед за спиране експлоатацията на обекта, станал причина за възникване на взрива от хранително заболяване.
(3) След приключване на проучването ръководителят на медицинския екип попълва карта за извършено епидемиологично проучване съгласно приложение № 3.


Чл. 8. (1) Когато обектът, в който е произведен, съхраняван или предлаган хранителният продукт, за който има съмнение, че е вероятен фактор за предаване на инфекцията, се намира извън територията на съответната РЗИ, извършваща проучването на взрива, тя съобщава незабавно по телефон, факс или електронна поща всички необходими данни на РЗИ, на чиято територия се намира обектът.
(2) Регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира обектът по ал. 1, съобщава незабавно по телефон, факс или електронна поща всички необходими данни на съответната ОДБХ за провеждане на съвместно проучване на място.


Чл. 9. След установяване на причините, довели до възникване на взрив от хранително заболяване, членовете на медицинския екип, в рамките на своята компетентност, предписват съответните профилактични, противоепидемични и други мерки.

Раздел IV.
Ред за вземане на проби от храни и от производствена среда при взрив от хранително заболяване


Чл. 10. Проби от храни (или остатъци от тях), консумирани 24 - 48 часа преди началото на болестните симптоми, се вземат в съответствие с методите за вземане на проби съгласно Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (обн. ОВ, специално българско издание, глава 13, том 51) и Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (ДВ, бр. 93 от 2003 г.).


Чл. 11. (1) Проби от производствената среда се вземат от:
1. оборудване, съоръжения, инвентар и работни площи с голяма повърхност (работни маси, плотове, ленти, улеи, тави и други съдове с големи размери);
2. дребен инвентар (съдове и прибори в общественото хранене, потребителски опаковки, специални прибори и техника);
3. тръбни системи;
4. резервоари и други съоръжения за съхранение на полуфабрикати и готови хранителни продукти;
5. ръце на персонала, зает в производствения процес, работно облекло (престилки, ръкавици и др.);
6. други предмети и съоръжения.
(2) Редът за вземане на проби от производствената среда е посочен в приложение № 4.

Раздел V.
Регистрация на взрив от хранително заболяване


Чл. 12. (1) Бързите известия за случаи на хранително заболяване или смъртни случаи от хранително заболяване се получават, регистрират и съхраняват в РЗИ, на територията на която е възникнал взривът от хранително заболяване.
(2) Взривовете от хранителни заболявания се вписват в регистър по образец съгласно приложение № 5.


Чл. 13. В срок пет работни дни след приключване на епидемиологичното проучване и диагностичните процедури за всеки регистриран взрив от хранително заболяване ОДБХ изпраща в РЗИ копие на всички документи, издадени от ОДБХ по време на епидемиологичното проучване, и информация за предприетите мерки.


Чл. 14. (1) Регионалните здравни инспекции в седемдневен срок след приключване на взрива изпращат в Министерството на здравеопазването картата за епидемиологично проучване, писмен епидемиологичен анализ, съдържащ данни, непосочени в картата, и информация за предприетите противоепидемични мерки, както и мерките, предприети от съответната ОДБХ.
(2) Регионалните здравни инспекции ежегодно до края на януари на следващата година изпращат в Министерството на здравеопазването и НЦОЗА справка съгласно приложение № 6 за всички взривове от хранителни заболявания, възникнали през предходната година.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Хранително заболяване" е заболяване, обикновено инфекциозно или токсично по природа, причинено от причинители, които постъпват в организма чрез консумация на храна и вода.
2. "Взрив от хранително заболяване" е инцидент, при който две и повече лица страдат от едно и също заболяване, последвало след консумация на една и съща храна, и епидемиологичните данни сочат храната като причина (фактор) на заболяването.
3. "Смивове" са проби промивна течност от машини, съоръжения, тръбни системи и съдове, предназначени за съхранение и транспорт на хранителни продукти.
4. "Отривки" са проби от изследваните обекти, взети посредством отриване на повърхностите със стерилни тампони. Тампоните се монтират върху пръчици от неръждаема стоманена тел или друг материал, подходящ за стерилизация.
5. "Стърготини" са проби от остърган повърхностен слой на различни предмети и повърхности от инвентари и се използват при насочено изследване на определени микроорганизми, обикновено по епидемиологични показания.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 60, ал. 7 от Закона за здравето.


Приложение № 1 към чл. 3, т. 1


 
Списък на етиологичните причинители на хранителни заболявания с кодовете им по класификацията на СЗО
 
101000 Bacillus sp. 200000 Parasites, Protozoa
101010 Bacillus cereus 208000 Trichinella
101020 Bacillus anthracis 290000 Други паразити
102000 Brucella sp. 300000 Вируси, рикетсии
103000 Campylobacter sp. 302000 Hepatitis A virus
104010 Clostridium botulinum 303000 Rotavirus
104020 Clostridium perfringens 304000 Norwalk v/small r.st
105000 Escherichia coli 390000 Други вируси
105010 E.coli (EPEC) 400000 Токсични животни
105020 E.coli (ETEC) 401000 Риби
105030 E.coli (EIEC) 402000 Мекотели
105040 E.coli (EHEC/0157:H) 500000 Токсични растения
106000 Francisella sp. 501000 Гъби
106010 F. Tularensis 501000 Amanita toxin
107000 Listeria sp. 590000 Други растителни токсини
107010 L. monocytogenes 600000 Микотоксини
108000 Mycobacterium sp. 601000 Афлатоксини
108010 M. bois 690000 Други микотоксини
109000 Salmonella sp. 700000 Токсични остатъци
119990 S. typhi и S. paratiphi 701000 Остатъци от медикаментозно третиране на животни
120000 Shigella sp.    
120010 Sigella dysenteriae 701100 Хемотерапевтични агенти
120020 Sigella flexneri 701110 Антибиотици
120030 Sigella boydii 701120 Сулфонамиди
120040 Sigella sonnei 701130 Антипаразитни препарати
130000 Staphylococcus sp. 701200 Хормони
130010 S. Aureus 701900 Други ветеринарни препарати
140000 Streptococcus sp. 702000 Замърсители на околната среда
140010 S. Faecalis 702100 Тежки метали
150000 Vibrio sp. 702200 Продукти за растителна защита (ПРЗ)
150010 V. cholerae 702210 Органохлорни ПРЗ
150020 V. Parahaemolyticus 702220 Органофосфорни ПРЗ
160000 Yersinia sp. 702290 Други ПРЗ
160010 Y. enterocolitica 703000 Други химични вещества
189000 2 и повече бактерии 800000 Агенти от други групи
190000 Други бактерии 900000 Неизвестен агент
       


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1


ДО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ - гр. ........................................................................
 
БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ
за случай на хранително заболяване или смъртен случай от хранително заболяване
 
Предварителна диагноза .........................................................................................................................................................................................................................
Име, презиме, фамилия .........................................................................................................................................................................................................................
М/Ж ...........................................................................................................................................................................................................................................
Дата на раждане ............................................................................................................................................................................................................................
Навършени години ............................................................................................................................................................................................................................
Местоживеене, гр./с. .........................................................................................................................................................................................................................
Адрес ...........................................................................................................................................................................................................................................
Професия .....................................................................................................................................................................................................................................
Месторабота ..................................................................................................................................................................................................................................
Дата на последно посещение в колектива .......................................................................................................................................................................................................
Заболял: дата: ..................................................................................................................................................................................................................................
Населено място ..........
Преглед за първи път по повод заболяването: дата: ........................................................................................................................................................................................
Населено място ..........
Лечебно заведение ............................................................................................................................................................................................................................
Първоначална диагноза .........................................................................................................................................................................................................................
Контакт с болен със същата диагноза:
ДА Име на болния ............................................................................................................................................................................................................................
Дата на контакта ............................................................................................................................................................................................................................
НЕ
Брой контактни на този болен:
В дома ...........................................................................................................................................................................................................................................
В колектива ..................................................................................................................................................................................................................................
Болният е:
оставен в дома си ............................................................................................................................................................................................................................
хоспитализиран в .................................................. дата: .............................................................................................................................................................
починал в ............................................................... дата: ....................................................................................................................................................
Уточнена диагноза ..........
Лечебно заведение............................................................................................................................................................................................................................
Дата: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Потвърждаване на диагнозата, резултати:
А. Изследване, резултат ...................................................................................................................................................................................................................
Б. Патологоанатомично .........................................................................................................................................................................................................................
 
ИЗПРАЩА:
Открил заболяването: .........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия и длъжност)
Лечебно заведение: ............................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Дата: .......................................... Подпис: ............................................................................................................................................................................
 


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3


 
Карта за извършено епидемиологично проучване на взрив
от хранително заболяване
 
Взрив №…....../дата
Извършил разследването:
Име ....................................................................................., длъжност ....................................................................................................................................................................................
Адрес .................................................................................., тел.: ........................................................................................................................................................................................
Място на инцидента:
Град/село ............................................., община ..........................................., област ......................................................................................................................................................................
ул. ............................................................................................................ № .........................................................................................................................................................................
а) домакинство  
б) заведение за общ. хранене
уточни вида му ..............................................................................................................................
в) стол
уточни какъв ................................................................................................................................
г) закупена храна
уточни вида на магазина .......................................................................................................................
д) лечебно заведение
уточни вида му ...............................................................................................................................
е) социално заведение
уточни какво ...............................................................................................................................
ж) училище, детско заведение
уточни вида му ..............................................................................................................................
з) къмпинг  
уточни ...................................................................................................................................
и) други
уточни .....................................................................................................................................
 
Причинител: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Код:
Доказан: (да/не) Предполагаем: (да/не)
Брой на лицата:
 
По възраст Заболели Хоспитализирани Починали Контактни
  М Ж М Ж М Ж М Ж
         
под 1 г. ................ ................ ................ ................
1 - 5 г. ................ ................ ................ ................
6 - 18 г. ................ ................ ................ ................
19 - 29 г. ................ ................ ................ ................
30 - 39 г. ................ ................ ................ ................
40 - 49 г. ................ ................ ................ ................
50 - 59 г. ................ ................ ................ ................
над 60 г. ................ ................ ................ ................
Общо ................ ................ ................ ................
Начало (дата):
Първи случай: // последен случай: //
Инкубационен период: часове дни
Продължителност на заболяването: дни
Храна, за която има съмнение, че е причина за възникване на хранителното заболяване
Код:
Потвърден:
Лабораторно: (да/не) епидемиологично: (да/не)
Търговско наименование на хранителния продукт: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Производител: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Партида: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Начин на продажба: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Начин на сервиране: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Вид технологична обработка на храната
Код:
Начин на съхранение на храната ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Време и температура на съхранение на храната между приготвянето и сервирането й:
Време (в часове): ..................................................... Температура (в °С): .................................................................................................................................................................................................
Място на съхранение на храната: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Други обстоятелства: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Мястото, където храната е била замърсена
Код:
Дата и място, където съмнителната храна е била консумирана:
Дата: а) // Място: код:
  б) //  
(ако храната е била консумирана по време на пътуване): вид на превозното средство
Код:
Фактори, допринесли за възникването на взрив от хранително заболяване:
а) код: б) код:
Други: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Забележка. В случай че има повече от два фактора, да се изброят всички, но да се кодират само двата най-важни.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Взети мерки: а) код: б) код:
Други: .................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Забележка. В случай че са взети повече от две мерки, да се посочат всички, но да се кодират само двете най-главни.
 

Ръководител на медицинския екип:

(име и подпис)
 
Кодове на храните:
Код:
010 000 Мляко 060 800 Телешко
130 000 Мазнини, раст. масла без 04 061 500 Свинско
020 000 Млечни продукти без 03 и 04 062 200 Агнешко
030 000 Сирена и кашкавали 063 500 Пилешко
040 000 Краве масло 063 800 Патешко
050 000 Яйца и яйчни продукти 063 900 Други птици
060 000 Месо 070 000 Месни продукти без 08
060 100 Говеждо    
080 000 Колбаси 200 400 Месни салати
100 000 Риба 200 500 Рибни салати
110 000 Рибни продукти 200 800 Картофена салата
120 000 Миди, скариди, раци и т. н. 210 000 Сладкарски изделия, кремове
140 000 Супи и сосове без 20 220 000 Макаронени изделия
170 000 Хляб, бисквити 250 000 Пресни зеленчуци
180 000 Захарни изделия 270 000 Продукти от гъби
200 000 Майонези, майонезни сосове    
 
Кодове за вида на технологичната обработка на храната:
Код:
1 Стерилизиране 7 Концентриране
2 Пастьоризация 8 Замразяване
3 Варене 9 Охлаждане
4 Печене на фурна 10 Сушене
5 Пържене 11 Осоляване в саламура
6 Печене на скара 12 Химично консервиране
 
Кодове на местата, където храната е била замърсена:
Код:
100 Заведение за обществено хранене 310 Домакинство
110 Стол 330 Къмпинг
120 Магазин 410 При транспортиране
130 Автомат за продажба на храни 420 Съхранение в склад
140 Търговия на открито 600 Предприятие производител
150 Училище, детско заведение 900 Други
160 Лечебно заведение 990 Неизвестно
170 Социално заведение    
       
Кодове за мястото на инцидента:
Код:
100 Заведение за обществено хранене
110 Стол
120 Магазин
150 Училище, детско заведение
160 Лечебно заведение
170 Социално заведение
310 Домакинство
330 Къмпинг
900 Други
 
Кодове на превозните средства, когато храната е консумирана по време на път:
Код:
220 Самолет
230 Влак
240 Кораб
250 Автобус
900 Други
 
Кодове на факторите, допринесли за възникване на взрив от хранително заболяване:
Код:
01 Неправилно хладилно съхранение
02 Неправилно съхранение на топлите ястия
03 Приготвяне на храната дълго време преди сервирането й
04 Неправилно охлаждане на храната след приготвянето й
05 Неправилно повторно затопляне на ястията
06 Използване на замърсена суровина
07 Замърсяване на храната от хранителен работник заразоносител
08 Замърсена работна среда
09 Нарушена технология на приготвяне
10 Неправилно съхранение
11 Неправилно размразяване
12 Приготвяне на големи количества храна, без да са осигурени условия за правилното им съхранение
13 Предлагане на останали количества храни
14 Консумиране на храни в сурово състояние
15 Здравно неосвидетелствани хранителни работници
16 Замърсяване от кръстосване на производствените процеси
17 Неспазване на добрата производствена практика
18 Недостатъчно почистване и дезинфекция
19 Неотговарящ на хигиенните изисквания обект
20 Неразрешена търговия на открито
 
Кодове на предприетите мерки:
Код:
01 Изолиране на заболелите
02 Крайна дезинфекция
03 Издирване на контактните
04 Специфично лечение
05 Проверка на обекта
06 Затваряне на обекта
07 Изследване на персонала на обекта
08 Поставяне под възбрана на хранителни продукти
09 Количество и вид на унищожени суровини и храни
10 Налагане на санкции за хигиенни нарушения
90 Други (да се уточнят)
   


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 2

Ред за вземане на проби от производствената среда

1. Вземането на смивове от:
1.1. изходящи отвори, кранове, шлангове и др. се извършва след измиването и дезинфекцията на машините, съоръженията, резервоарите, тръбните системи и след последващо обилно промиване от дезинфекционните разтвори с питейна вода; последните струи промивна вода се събират в количество 50 cm3 в стерилни колби, отворите на които предварително са измити отвън със стерилна питейна вода и обгорени на пламъка на спиртна лампа;
1.2. вътрешната повърхност от съдове и потребителски опаковки се извършва по следния начин: 25 cm3 стерилна питейна вода се налива в изследваните опаковки и съдове; внимателно с въртеливи движения се изплаква вътрешната им повърхност; при спазване на правилата на асептиката водата се прехвърля в подходящ стерилен лабораторен съд, в който пробите се транспортират до лабораторията; за изследване на по-големи съдове с обем над 1 литър промиването се извършва с 50 cm3 стерилна питейна вода.
2. Вземането на отривки:
2.1. предназначени за количествено определяне степента на замърсяване на производствената среда, се извършва по следния начин: стерилните памучни тампони се монтират в гумените запушалки на епруветката така, че тампонът да достига почти до дъното на епруветката, в която предварително са поставени 2 cm3 стерилна питейна вода; в хранителния обект при спазване на правилата на асептиката тампоните, навлажнени в стерилна вода се изцеждат внимателно върху вътрешната повърхност на стената на епруветката, след което с тях внимателно се обтрива изследваната повърхност:
2.1.1. за изследване на предмети с голяма повърхност се прилагат шаблон-квадрати (с размери 5/5 cm или 25 cm2), които са изработени от неръждаема ламарина и предварително стерилизирани в лабораторията; налагат се последователно върху 4 места от изследваната повърхност с цел да бъдат обхванати общо 100 cm2, като ограничените от тях площи се обтриват с един и същи стерилен тампон; след това тампонът се връща в епруветката и взетата проба се транспортира до лабораторията;
2.1.2. при вземане на проби от предмети с малка или нестерилна повърхност (лъжици, черпаци, вътрешна повърхност на измити чинии, вътрешна повърхност на измити чаши и 2 cm от външната под ръба на чашата, други предмети и дребен инвентар, също ръце на персонала и елементи на работното облекло) със стерилния тампон се обтрива цялата изследвана повърхност, след което тампонът се връща в епруветката и взетата проба се транспортира до лабораторията;
2.2. предназначени за качествено определяне наличието на патогенни и условно патогенни микроорганизми в производствената среда, се извършва по следния начин: подготвят се стерилни памучни тампони; отделно се приготвят епруветки с течни обогатителни среди, предназначени за изолиране на съответните микроорганизми; в хранителния обект при спазване на правилата на асептиката стерилните тампони се изваждат от пликовете и се навлажняват в епруветката със съответната обогатителна среда; изследваните повърхности внимателно се обтриват с тампона, след което той се връща в епруветката, многократно се промива в средата, изцежда се върху вътрешната повърхност на стената на епруветката и се отстранява; така взетата проба се транспортира до лабораторията.
3. Вземането на стърготини се извършва по следния начин: с предварително стерилизиран нож се изстъргва внимателно изследваната повърхност; с помощта на подходящ инструментариум (шпатула, плосък нож и др.) стърготините се събират стерилно в подходящ стерилен лабораторен съд и пробите се транспортират до лабораторията; посяват се в течни обогатителни среди.


Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2


 
Регистър на взривове от хранителни заболявания
 
№ по ред Дата на възникване на взрива от хранително заболяване Населено място Място (обект), където е възникнал взривът от хранително заболяване Брой заболели, от тях деца до 18-годишна възраст Брой хоспита- лизирани Брой починали Лабораторно доказан етиологичен причинител Доказан фактор за предаване на заболяването
                 
                 
                 
                 


Приложение № 6 към чл. 14, ал. 2


Обекти Брой Брой От тях Общ брой От тях взривове от микробен произход
  на на почи- на всичко в това число от:
  взри- вовете забо- лелите нали взривовете, потвърдени лабораторно   салмо- нелни стафи- лококи ешери- хия коли трихи- нела други неиз- вестен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Предприятия за производство на храни                      
2. Заведения за обществено хранене, от тях                      
2.1. Столове                      
2.2. Хранителни блокове в детски и учебно-възпитателни заведения                      
2.3. Други                      
3. Обекти за търговия с храни                      
4. Домакинства                      
5. Други                      
ВСИЧКО                      
                       
 
Брой на взривовете вследствие употребата на:
1. Риба и рибни продукти  
2. Мляко и млечни произведения  
3. Месо и месни произведения  
4. Сладкарски изделия  
5. Яйца и яйчни продукти  
6. Консерви  
7. Други хранителни продукти  
8. Неизяснени  
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти