Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ОТ 2011 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2014 Г.)

Издадена от министъра на физическото възпитание и спорта

Обн. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 7 Май 2014г., отм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г.


Отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 27 март 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри - ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, които осъществяват учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност и предоставят спортни услуги в системата на физическото възпитание и спорта в Република България;
2. длъжностите на спортно-педагогическите кадри, минималните изисквания за тяхното заемане и основните функции на длъжностите;
3. правата и задълженията на спортно-педагогическите кадри;
4. редът за водене на регистъра на спортно-педагогическите кадри в системата на физическото възпитание и спорта.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за преподаватели по спорт във висшите училища и учителите по физическо възпитание и спорт в системата на народната просвета.

Раздел II.
Длъжности на спортно-педагогическите кадри, минималните изисквания за тяхното заемане и основни функции на длъжностите


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Спортно-педагогическите кадри в системата на физическото възпитание и спорта са лицата, заемащи следните длъжности:
1. инструктор;
2. помощник-треньор;
3. треньор;
4. старши треньор;
5. главен треньор.


Чл. 4. (1) Минималното изискване за заемане на длъжността "инструктор" е да има образователно-квалификационната степен, която да отговаря на следните условия:
1. завършено средно образование;
2. придобита професионална квалификация по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Инструкторът извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в системата на физическото възпитание и спорта, като:
1. организира и провежда обучение и спортни занимания в областта на спорта за всички и спорта в свободното време;
2. провежда тренировъчни занимания с групи за начално обучение в спортните клубове.


Чл. 5. (1) Минималните изисквания за заемане на длъжността "помощник-треньор" са:
1. образователно-квалификационната степен да отговаря на едно от следните условия:
а) семестриално завършено висше училище за спортни специалисти;
б) завършено средно образование в спортно училище с придобита трета степен на професионална квалификация или завършена специалност "треньор по спорт" в професионален колеж с придобита четвърта степен на професионална квалификация;
в) завършено средно образование и придобита професионална квалификация по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение;
2. професионален опит:
а) при семестриално завършено висше училище за спортни специалисти не е необходим професионален опит;
б) при завършено средно образование в спортно училище или професионален колеж с придобита трета или четвърта степен на професионална квалификация не е необходим професионален опит;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) при завършено средно образование и придобита професионална квалификация по вид спорт се изисква 1 година професионален опит като инструктор по вида спорт.
(2) Помощник-треньорът извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в системата на физическото възпитание и спорта, като:
1. извършва селекция и начално обучение на деца в съответния спорт;
2. изготвя планове и провежда тренировъчни занимания с групи за начално обучение в спортните клубове.


Чл. 6. (1) Минималното изискване за заемане на длъжността "треньор" е да има образователно-квалификационната степен, която да отговаря на едно от следните условия:
1. завършено висше образование със степен "бакалавър" - "треньор по спорт";
2. завършено висше образование със степен "бакалавър" - "учител по физическо възпитание и спорт" и придобита професионална квалификация по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Треньорът извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в системата на физическото възпитание и спорта, като:
1. изготвя планове и провежда тренировъчни занимания с групи за начално обучение в спортните клубове;
2. изготвя планове и провежда тренировъчни занимания със спортисти в юношеска възраст;
3. осигурява участието в състезания на спортистите от спортните клубове;
4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) провежда тренировъчни занимания със спортисти от националните отбори.


Чл. 7. (1) Минималните изисквания за заемане на длъжността "старши треньор" са:
1. образователно-квалификационната степен да отговаря на едно от следните условия:
а) завършено висше образование със степен "бакалавър" - "треньор по спорт";
б) завършено висше образование със степен "бакалавър" - "учител по физическо възпитание и спорт" и придобита професионална квалификация по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение;
2. професионален опит, отговарящ на едно от следните условия:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) 1 година стаж като помощник-треньор и/или треньор по съответния вид спорт;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) 2 години професионален стаж в сферата на физическото възпитание и спорта.
(2) Старши треньорът извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в системата на физическото възпитание и спорта, като:
1. наблюдава и анализира нивото на физическите качества и техническите умения на спортистите, изготвя дългосрочни програми и годишни планове за тяхното развитие;
2. провежда тренировъчни занимания със спортистите в спортните клубове;
3. формира отборите и прави анализ на резултатите при участие в състезания на спортистите от спортните клубове;
4. изготвя годишни планове и провежда тренировъчни занимания със спортисти от националните отбори.


Чл. 8. (1) Минималните изисквания за заемане на длъжността "главен треньор" са:
1. образователно-квалификационната степен да отговаря на едно от следните условия:
а) завършено висше образование със степен "магистър" - "треньор по спорт";
б) завършено висше образование със степен "магистър" - "учител по физическо възпитание и спорт" и придобита професионална квалификация по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение;
2. професионален опит, отговарящ на едно от следните условия:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) 3 години стаж като треньор и/или старши треньор по съответния вид спорт;
б) 10 години професионален стаж в сферата на физическото възпитание и спорта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Длъжността "главен треньор" е избираема от управителните органи на съответните спортни федерации, които могат да определят и допълнителни изисквания за заемането на тази длъжност.
(3) Главният треньор извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в системата на физическото възпитание и спорта, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) създава система за наблюдение, програмиране, анализ, оценка и контрол на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния и състезателен процес на спортистите в националните отбори или в спортните клубове;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) изготвя дългосрочни програми и годишни планове за подготовка на спортистите в националните отбори или в спортните клубове, наблюдава и анализира тяхното изпълнение;
3. изготвя система за анализ и оценка на постигнатите от спортистите резултати и класирания при участия в състезания.

Раздел III.
Права и задължения на спортно-педагогическите кадри


Чл. 9. Спортно-педагогическите кадри имат следните права:
1. да заемат посочените в чл. 3 длъжности в зависимост от тяхната образователно-квалификационна степен и професионален опит;
2. да предлагат за утвърждаване от управителните органи на спортните федерации и спортните клубове годишни планове и отчети за подготовка на спортистите и състави на отборите за участие в състезания;
3. да им бъдат осигурявани условия за професионално развитие, повишаване на образованието и квалификацията;
4. да бъдат удостоявани с почетни звания и награждавани с медали и отличия за постигнати високи резултати в областта на физическото възпитание и спорта съгласно действащите нормативни актове.


Чл. 10. Спортно-педагогическите кадри имат следните задължения:
1. задълженията за длъжността "инструктор" са:
а) да наблюдават и оценяват способностите и физическото състояние на гражданите и да препоръчват подходящи за тях спортни дейности;
б) да организират и провеждат спортни занимания и прояви за активен отдих;
в) да изпълняват програми за начално обучение по вид спорт;
г) да осигуряват безопасността на спортистите при практикуване на съответния спорт, на занимаващите се с дейности в областта на спорта за всички и спорта в свободното време, както и при провеждане на спортни занимания и прояви;
д) да ползват спортни обекти и съоръжения с осигурени безопасни условия за здравето на спортистите при провеждане на спортни занимания и прояви в областта на спорта за всички и спорта в свободното време;
е) да осъществяват превантивен контрол върху употребата на медикаменти и други средства за възстановяване, увреждащи здравето на спортуващите;
ж) да поддържат и повишават своята професионална квалификация чрез самоподготовка и участие в курсове, семинари и други форми на обучение, да изучават и внедряват в практиката научните достижения в областта на спорта;
2. задълженията за длъжностите "помощник-треньор", "треньор", "старши треньор" и "главен треньор" са:
а) да участват в ръководството и провеждането на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност с необходимата професионална компетентност, организираност, инициативност и дисциплина;
б) да осигуряват своевременното преминаване на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, да следят и носят отговорност за спазване на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с ПМС № 105 от 2011 г. (ДВ, бр. 35 от 2011 г.);
в) да прилагат научно обосновани методики за проследяване на динамиката в развитието на физическите качества на младите спортисти и да анализират състоянието на специфичните показатели за вида спорт в различните периоди на учебно-тренировъчния процес;
г) да планират, провеждат, контролират и отчитат подготовката на спортистите във взаимодействие със специалистите от медицинските и научно-приложни звена;
д) да изготвят състезателни стратегии и тактики, да подготвят и мотивират спортистите за участие в състезания, да анализират и оценяват тяхното представяне;
е) да осигуряват безопасността на спортистите при практикуване на съответния спорт;
ж) да ползват спортни обекти и съоръжения с осигурени безопасни условия за здравето на спортистите;
з) да поддържат и повишават своята професионална квалификация чрез самоподготовка и участие в курсове, семинари и други форми на обучение, да изучават и внедряват в практиката научните достижения в областта на спорта;
и) да проявяват етичност, справедливост, уважение към спортистите и своите колеги и непримиримост към неспортсменски постъпки и прояви;
к) да изпълняват и други функции, свързани с длъжността или поставени от управителните органи на спортните федерации и спортните клубове задачи.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) (1) Плановете на спортно-педагогическите кадри за подготовка на спортистите в спортните клубове се утвърждават от техните управителни органи.
(2) Плановете на спортно-педагогическите кадри за подготовка на спортистите в националните отбори се одобряват от треньорските съвети към спортните федерации и се утвърждават от техните управителни органи.
(3) Спортно-педагогическите кадри са длъжни да спазват действащите в областта на физическото възпитание и спорта нормативни актове.

Раздел IV.
Национален регистър на спортно-педагогическите кадри


Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Спортните федерации и националните спортни организации водят регистри на спортно-педагогическите кадри, заемащи длъжностите по чл. 3, във федерациите и/или в спортните клубове - техни членове.


Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Физическите лица, които предоставят спортни услуги, се вписват в регистрите на спортните федерации, администриращи съответния вид спорт или националните спортни организации.


Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14, изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Спортните федерации извършват оценка на вписаните в регистрите им спортно-педагогически кадри на всеки 2 години по разработена от федерацията наредба, съобразена със следните критерии за оценка:
1. спечелени медали и призови класирания от олимпийски игри, световни и европейски първенства за мъже, жени, юноши и девойки;
2. подобрени олимпийски, световни и европейски рекорди за мъже, жени, юноши и девойки;
3. подготвени спортисти за националните отбори по възрастови групи;
4. призови класирания в държавните първенства;
5. подобрени републикански рекорди за мъже, жени, юноши и девойки;
6. изпълнение на структурните модели и единните програми на спортните федерации;
7. подготвени и приети деца в спортните училища;
8. ефективност на учебно-тренировъчния и възстановителен процес, измерена с динамиката на развитие на качествата и уменията на спортистите;
9. професионални знания, творчески възможности, научни интереси, разработки и публикации, предаване на опит, участие във формите за повишаване на квалификацията и др.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Многоспортовите федерации и националните спортни организации могат да съставят критерии за оценка на спортно-педагогическите кадри, съобразени със специфичния им предмет на дейност.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Министерство на младежта и спорта води Национален регистър на спортно-педагогическите кадри, извършващи учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност и предоставящи спортни услуги в системата на физическото възпитание и спорта.


Чл. 16. На вписване в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри подлежат следните данни:
1. наименование на вида спорт;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) име, презиме, фамилия и година на раждане на лицата по чл. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) месторабота в областта на спорта - адрес и телефон на спортната организация;
4. заемана длъжност;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) завършено образование, година на завършване, специалност, придобита образователно-квалификационна степен;
6. трудов стаж по специалността и професионален опит;
7. завършени курсове и следдипломни квалификации;
8. получени звания и награди.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Спортните федерации предоставят на Министерство на младежта и спорта данните по чл. 16 за вписване в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, както и настъпилите промени в тях в 10-дневен срок от възникване на обстоятелството или неговата промяна.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Спортно-педагогически кадри, които не са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, воден от Министерство на младежта и спорта, нямат право да извършват учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност и да заемат длъжностите, посочени в чл. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Спортно-педагогически кадри, придобили професионална квалификация по определен вид спорт, могат да заемат длъжностите по чл. 3 в сходни видове спорт, за които няма предвидена специалност в съответните училища или професионална квалификация, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.


§ 2. Длъжностите, посочени в чл. 3, свързани със спортове, дисциплините на които представляват отделен вид спорт, могат да бъдат заемани и от спортно-педагогически кадри, които притежават професионална квалификация по един от тези видове спорт.


§ 3. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се признават съгласно условията на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) В 12-месечен срок след влизането в сила на тази наредба спортните федерации създават регистри на спортно-педагогическите кадри и в указаните в чл. 17 срокове подават данните, подлежащи на вписване в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, воден от Министерство на младежта и спорта.


§ 5. Спортно-педагогическите кадри, които към влизане в сила на тази наредба заемат длъжности, за които не отговарят на минималните изисквания, предвидени в раздел II, са длъжни да приведат професионалната си правоспособност и квалификация в съответствие с изискванията на заеманата от тях длъжност в 12-месечен срок от влизане в сила на тази наредба.


§ 6. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) При провеждане на избор за длъжността "главен треньор" изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 могат да не се прилагат, в случай че лицето има завършено висше образование със степен "бакалавър" - "треньор по спорт", и завоювани медали като спортист или треньор от Олимпийски игри, световни или европейски първенства.


§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Към влизане в сила на тази наредба спортно-педагогическите кадри, навършили 45-годишна възраст, запазват длъжностите, които заемат.


§ 8. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Физическите лица, които към момента на влизане в сила на тази наредба извършват спортни услуги, са длъжни да подадат необходимите документи относно подлежащите на вписване данни в регистрите на спортните федерации, администриращи съответния вид спорт, в срок до 6 месеца от влизането в сила на тази наредба.


§ 9. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Лицензираните спортни организации са длъжни да приведат регистрите си в съответствие с извършените изменения в тази наредба в тримесечен срок от влизането в сила на промените.


§ 10. (Предишен § 8 - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти