Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

В сила от 08.11.2011 г.
Приета с ПМС № 297 от 31.10.2011 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2011г.


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. Източници за набиране на средствата по фонда са:
1. сумите по чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК);
2. ежегодният трансфер от централния бюджет по чл. 9, ал. 2 ЗПСК.


Чл. 3. (1) Средствата от фонда се разходват за:
1. финансиране на приватизационния процес и за осъществяване на следприватизационния контрол, включително:
а) заплащане на анализи на правното състояние, на информационни меморандуми и на оценки на обекти, подлежащи на приватизация и продажба, когато изготвянето им е възложено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
б) заплащане на становища и на експертизи, възложени от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
в) разходи, свързани с възлагането на инвестиционни посредници на подготовката и сключването на приватизационни сделки в съответствие с чл. 5, ал. 1 ЗПСК - при продажба на акции чрез публично предлагане, когато възложител е Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
г) заплащане на възнаграждения на лица, на които в съответствие с чл. 5, ал. 2 ЗПСК са възложени експертни дейности и задачи по подготовката за приватизация и осъществяването на приватизационния процес или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, когато възложител е Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
д) публикации и реклами в български и чуждестранни издания и други форми на маркетинг;
е) командировки в страната и в чужбина, свързани с дейността по изпълнението на годишните планове по чл. 6, ал. 1 ЗПСК;
ж) външни услуги, включително телекомуникационни и пощенски услуги, свързани с дейността по изпълнението на годишните планове по чл. 6, ал. 1 ЗПСК;
з) финансово и материално-техническо осигуряване на дейностите по подготовката, изготвянето и продажбата на информационни меморандуми, на тръжна и конкурсна документация;
и) заплащане на такси и комисиони, свързани с усвояване на задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в търгове или конкурси;
к) заплащане на държавни такси и разноски по водене на делата, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е страна;
л) други разходи за мероприятия и дейности, осигуряващи условия за изпълнението на годишните планове за работа по чл. 6, ал. 1 ЗПСК;
2. материално-техническо осигуряване на дейностите по приватизацията и следприватизационния контрол, включително:
а) придобиване, ремонт и поддръжка на дълготрайни материални активи;
б) придобиване и поддръжка на дълготрайни нематериални активи;
в) придобиване на краткотрайни материални активи, в т. ч. за канцеларски материали, консумативи, резервни части за хардуер и други;
3. обучение и повишаване квалификацията на служители и специалисти от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, включително чрез организиране и финансиране посещаването на курсове за професионална квалификация, езиково обучение, провеждане на семинари за обучение и други дейности;
4. допълнително стимулиране на служителите в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с утвърдената по реда на чл. 4, ал. 1 приходна и разходна част на фонда.
(2) Средства от фонда могат да се използват и за погасяване на задължения по влезли в сила съдебни и/или арбитражни актове - присъдени неустойки, обезщетения и лихви върху тях, дължими от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по дела, заведени на основания, произтичащи от сключени приватизационни договори или от договори, свързани с осъществяването на приватизационния процес и осъществяването на следприватизационен контрол, по преценка на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за всеки конкретен случай.


Чл. 4. (1) Приходната и разходната част на фонда се съставя в съответствие с единната бюджетна класификация по предложение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, одобрено от надзорния съвет и от министъра на финансите, и се утвърждава от Министерския съвет в установения в постановлението за изпълнението на закона за държавния бюджет за съответната година срок.
(2) Предложението по ал. 1 се изготвя съобразно одобрения годишен план за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за следващата година и се внася в Министерския съвет не по-късно от един месец преди внасянето в Народното събрание на проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(3) Прогнозните разчети на предложението по ал. 1 се изготвят и представят съгласно указанията на министъра на финансите и в сроковете, заложени в тях, по изготвяне на бюджетна прогноза за съответния период.
(4) Корекциите по утвърдената приходна и разходна част на фонда за съответната година се извършват по реда на чл. 47а от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 5. Средствата от фонда се разходват от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в рамките на утвърдената разходна част по единната бюджетна класификация за съответната година.


Чл. 6. (1) Разходването на средства от фонда се извършва въз основа на утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол писмени предложения за отпускане на средства от фонда, които се съгласуват с директора на съответната функционална дирекция.
(2) Изплащането на утвърдените по реда на ал. 1 средства от фонда се извършва на основание на представени документи (договори, фактури, заповеди, разпределителни протоколи и други) съгласно действащата нормативна уредба.
(3) Оперативната работа по обслужването на фонда се осъществява от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.


Чл. 7. (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изготвя и представя в Министерството на финансите месечни и тримесечни отчети на касова основа, както и годишен отчет за изразходваните от фонда средства.
(2) Отчетите за приходите и разходите по фонда се изготвят и представят в определените от министъра на финансите срокове.
(3) Годишният отчет са изготвя и представя при условията и по реда на чл. 49 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 8. Наличността по фонда в края на годината е преходен остатък и се използва в съответствие с чл. 4.


Чл. 9. Контролът по разходването на средствата от фонда се осъществява от изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 2 ЗПСК.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти