Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ

В сила от 10.11.2011 г.
Приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г., доп. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
(2) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци съгласно приложенията към чл. 3.

Чл. 2. С наредбата се определят условията и редът за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци.

Раздел II.
Списъци с наркотични вещества


Чл. 3. Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва:
1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1;
2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 2;
3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3.


Чл. 4. (1) Списъците по чл. 3 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и/или систематичното им наименование съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).
(2) Списъците съдържат и други наименования на веществата: непатентни, тривиални, акроними, кодови.

Раздел III.
Условия и ред за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им от един списък в друг


Чл. 5. (1) Предложения за промяна в списъците по чл. 3 се правят до председателя на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) към Министерския съвет.
(2) Предложенията по ал. 1 се мотивират.


Чл. 6. Председателят на НСНВ възлага на експертния съвет по чл. 14, ал. 2 ЗКНВП изготвянето на становище по всяко предложение по чл. 5 за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от един списък в друг.


Чл. 7. Предложените растения и вещества могат да се определят като наркотични при наличие на някое от следните условия:
1. имат доказано психоактивно действие;
2. могат да предизвикат състояние на зависимост;
3. могат да предизвикат вредни въздействия, сходни с тези на упойващите и психотропните вещества;
4. могат да бъдат преобразувани в упойващи или психотропни вещества;
5. има данни за злоупотреба в друга държава;
6. поставени са под контрол в друга държава.


Чл. 8. (1) Заседанията на експертния съвет по чл. 6 са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове.
(2) Експертният съвет взема решение с мнозинство от две трети от присъстващите.


Чл. 9. (1) В едномесечен срок от датата на възлагането по чл. 6 експертният съвет изготвя мотивирано становище.
(2) Становищата на експертния съвет се представят на председателя на НСНВ, който ги внася за разглеждане на следващото заседание на НСНВ.
(3) Националният съвет по наркотичните вещества взема решение въз основа на становището по ал. 1.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) (1) Предложенията за промяна в списъците се разглеждат от НСНВ, без да се изисква становище на експертния съвет, когато:
1. дадено растение или вещество следва да бъде включено, заличено или прехвърлено от един списък в друг в съответствие с международни договори, по които Република България е страна;
2. ново психоактивно вещество следва да бъде включено в един от списъците по чл. 3 в изпълнение на европейски и/или международни актове.
(2) Предложенията по ал. 1 се внасят по реда на чл. 5 от член на НСНВ.


Чл. 11. Министърът на здравеопазването по решение на НСНВ внася в Министерския съвет предложения за съответните промени в списъците по чл. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Ново психоактивно вещество" е вещество в чист вид или в препарат, което не е обхванато от Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., нито от Конвенцията на ООН от 1971 г. за психотропните вещества, но може да породи рискове за здравето или социални рискове, подобни на рисковете, породени от обхванатите от посочените конвенции вещества.
2. "Препарат" е смес, чието съдържание включва едно или повече нови психоактивни вещества.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) С това постановление се въвеждат разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за "наркотици" и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (ОВ, L 305, 21.11.2017 г.).

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/747 на Съвета от 14 май 2018 г. за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (ADB-CHMINACA) (ОВ, L 125/8, 22.05.2018 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/748 на Съвета от 14 май 2018 г. за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA) (ОВ, L 125, 22.05.2018 г.) и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1463 на Съвета от 28 септември 2018 г. за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетил фентанил) (ОВ, L 245, 01.10.2018 г.).

Заключителни разпоредби


§ 4. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) Наредбата се приема на основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Допълнителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)

§ 4. С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение 2014/688/ЕС на Съвета от 25 септември 2014 г. за подлагане на веществата 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (25I-NBOMe) и N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (AH-7921) на мерки за контрол (ОВ, L 287/22, 1.10.2014 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)

§ 5. Лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотичните вещества "Зопиклон" и "Цинолазепам" и търговия на дребно, както и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата "Зопиклон" и "Цинолазепам", да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 20 ЮНИ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2016 Г.)

§ 2. С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1873 на Съвета от 8 октомври 2015 г. за подлагане на веществата 4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин (4,4'-DMAR) и 1-циклохексил-4-(1,2-дифенилетил) пиперазин (MT-45) на мерки за контрол (ОВ, L 275/32, 20.10.2015 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 20 ЮНИ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2016 Г.)

§ 3. Дейностите с произведените, внесени и пуснати на пазара лекарствени продукти, съдържащи веществата "Зопиклон" и "Цинолазепам", неотговарящи на изискванията за маркировка в съответствие с чл. 68, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, могат да се извършват до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2016 г.

§ 4. След изтичането на срока по § 3 лекарствените продукти се унищожават по реда на наредбата по чл. 97 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2018 Г.)

§ 2. С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1774 на Съвета от 25 септември 2017 г. за въвеждане на мерки за контрол на N-(1-фенетилпиперидин-4-ил)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил) (ОВ, L 251/21, 29.09.2017 г.) и Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2170 на Съвета от 15 ноември 2017 г. за въвеждане на мерки за контрол на N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]-фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) (ОВ, L 306/19, 22.11.2017 г.).

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

 

Общоприето международно непатентно наименование (INN)

Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови

Систематично наименование (IUPAC)

1

2

3

-

АB-CHMINACA

N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид

-

AB-PINACA

N-[1-(аминокарбонил)-2-метилпропил]-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид

-

5F-AMB-PINACA

(5F-AMB)

(5F-MMB-PINACA)

(5-флуоро AMB)

(5-флуоро AMP)

(5F-AMP)

Метил (2S)-({[1-(5-флуо-ропентил)-1Н-индазол-Зил]карбонил}амино)-3-метилбутаноат

-

АDB-CHMINACA

N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид

-

5F-ADB

5F-MDMB-PINACA

Метил-2-{1-[(5-флуоропентил)-1H-индазол-3-ил] формамидо}-3,3-диметилбутаноат

-

ADB-FUBINACA

N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-флуоробензил)-1H-индазол-3-карбоксамид

AB-FUBINACA

N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-флуоробензил)-1H-индазол-3-карбоксамид

-

AMB-FUBINACA

FUB-AMB

Метил-2-{1-[(4-флуорофенил)метил]-1H-индазол-3-ил}формамидо-3-метилбутаноат

-

Акрилоилфентанил

(Акрилфентанил)

N-(1-фенетилпиперидин-4-ил)-N-фенилакрил-

амид

-

Алфа-метиламино-бутирофенон (Буфедрон)

2-(метиламино)-1-фенилбутан-1-он

-

Алфа-метиламино-валерофенон (Пентедрон)

2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он

-

Алфа-метилтиофентанил

N-Фенил-N-(1-(1-(2-тиенил)пропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид

-

Алфа-метилтриптамин

(алфаMT)

(AMT)

2-(1H-индол-3-ил)-1-метил-етиламин

-

Алфа-метилфентанил

N-Фенил-N-(1-(1-фенилпропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид

-

Алфа-пиролидиновалерофенон (?-PVP)

(RS)2-(1-пиролидинил)-1-фенил-1-пентанон

-

Алфа-пиролидинохексанофенон

(алфа-PHP)

(PV-7)

(?-PHP)

1-фенил-2-(пиролидин-1-ил)хексан-1-он

-

5-(2-аминопропил)индол

(5-IT)

(5-API)

2-(1H-индол-5-ил)-1-метил-етиламин

-

Амфетамин

(±)-1-фенилпропан-2-амин

-

Апорфин

(6-метил-5,6,6a,7-тетрахидро-4H-дибензо(de,g)хинолин

-

N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид

(APINACA)

(AKB48)

1-пентил-N-(трицикло[3.3.1.1 3,7]дек-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид

-

Ацетил-алфа-метилфентанил

N-Фенил-N-(1-(1-фенил-пропан-2-ил)-4-пиперидил)ацетамид

-

Ацетилфентанил

N-фенил-N-[1-(2-фенил-етил)пиперидин-4-ил]ацетамид

Ацеторфин

-

 

(4,5алфа-епокси-7алфа-((R)-2-хидроксипентан-2-ил)-6-метокси-17-метил-6,14-етеноморфинан-3-ил)ацетат

-

Бензилпиперазин

(BZP)

1-Бензилпиперазин

 

-

Бета-кето-метилбензодиоксолилпентанамин

(Пентилон)

(bk-MBDP)

2-метиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пентан-1-он

-

Бета-хидрокси-3-метилфентанил

N-(1-(2-хидрокси-2-фенил-етил)-3-метил-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид

-

Бета-хидроксифентанил

N-(1-(2-хидрокси-2-фенил-етил)-4-пиперидил)-N- фенилпропанамид

-

BB-22

(QUCHIC)

хинолин-8-ил-1- (циклохексилме-тил)-1H-индол-3-карбоксилат

-

BMDP

2-бензиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пропан-1-он

Броламфетамин

Диметоксибромамфетамин (DOB)

(RS)-1-(4-бром-2,5-диметоксифенил)-2-аминопропан

-

Бромо-бензодифуранил-изопропиламин

(Bromo-DragonFLY)

1-(8-бромобензо[1,2-b;4,5-b]дифуран-4-ил)-2-аминопропан

-

4-бромо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин

(25B-NBOMe)

(2C-B-NBOMe)

2-(4-бромо-2,5-диметоксифенил)-N- [(2-диметоксифенил)метил]етанамин

-

4-Бромо-2,5- диметоксифенетиламин

(2C-B)

2-(4-бромо-2,5-диметоксилфенил) етанамин

-

1-бутил-3-(1-нафтоил) индол

(JWH-073)

Нафтален-1-ил-(1-бутил-индол-3-ил)метанон

-

Бутилон

(bk-MBDB)

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(метиламино)бутан-1-он

-

Бутирфентанил

N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)-4-пиперидинил]бутанамид

-

Валерилфентанил

(аналог на фентанил пентанамид)

N-фенилN-[1-(2-фе-
нилетил)-4-пиперидинил] пентанамид

Дезоморфин

Дихидродезоксиморфин

4,5алфа-епокси-17-метил-морфинан-3-ол

Дексамфетамин

Декстроамфетамин

(S)-1-фенилпропан-2-амин

-

N,N-диалил-5-метокситриптамин

(5 MEO-DALT)

N-алил-N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил)етил]проп-2-ен-1-амин

-

N,N Диетилтриптамин

(Диетилтриптамин)

(DET)

NN диетил-2-(1H-индол-3-ил)етанамин

-

1,3-диметиламил-амин

(DMAA)

4-метилхексан-2-амин

-

4,4'-диметиламинорекс

(4,4'-DMAR)

4-метил-5-(4-метил-

фенил)-4,5-дихидро-1,3-оксазол-2-амин

-

N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид

(AH-7921)

3,4-дихлоро-N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-бензамид

-

3,4-диметил-меткатинон

(3,4-DMMC)

1-(3,4-диметилфенил)-2-(метиламино)пропан-1-он

-

N,N Диметилтриптамин

(Диметилтриптамин)

(DMT)

NN диметил-2-(1H-индол-3-ил) етанамин

-

Диметилхептилтетрахидро-

канабинол

(DMHP)

6,6,9-Триметил-3-(3-метил-октан-2-ил)-7,8,9,10-тетра-хидро-

6H-бензо(c)хромен-1-ол

-

Диметокаин

(ларокаин)

(3-диетиламино-2,2-диметилпропил)-4-аминобензоат

-

2,5-диметокси-амфетамин

(DMA)

1-(2,5-диметоксифенил)пропан-2-амин

-

Диметоксиетиламфетамин

(DOET)

1-(4-етил-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин

-

2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин

(2C-T-2)

2-(4-етилтио-2,5-диметоксилфенил)етанамин

-

2,5-диметокси -4-йодоамфетамин

(DOI)

1-(4-йод-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин

-

2,5-диметокси-4-йодофенетил-амин

(2C-I)

2-(4-бром-2,5-диметоксилфенил)етанамин

-

Диметоксиметиламфетамин

(STP)

(DOM)

1-(2,5-диметокси-4метилфенил)пропан-2-амин

-

2,5-диметокси-4-(n)-пропилтио-фенетиламин

(2C-T-7)

2-(4-пропилтио-2,5-диметоксилфенил)етанамин

-

2,5-диметокси-4-(n)- пропилфенетиламин (2C-Р)

2-(2,5-диметокси-4-пропилфенил)етанамин

-

2,5-диметокси-4-хлорамфетамин

(DOC)

1-(4-хлор-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин

-

Дифенилпролинол

(D2PM)

Дифенил(пиролидин-2-ил)метанол

Дронабинол

Делта-9-тетрахидро-канабинол и четирите

стереохимически изомера:

6aR,10aR = (-)-trans

6aR,10aS = (-)-cis

6aS,10aR = (+)-cis

6aS,10aS = (+)-trans

И две рацематни форми

(±)-6aR*,10aR* = (±)-trans

(±)-6aR*,10aS* = (±)-cis

()-(6aR,10aR)-6,6,9-триметил-

3-пентил-6a,7,8,10a-тетрахидро-

6H-бензол[c]хромен-1-ол

-

Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин

3 ?-Хидрокситропан-2 ?-карбоксилова киселина

Етиламфетамин

N-етиламфетамин

1-фенил-2-(етиламино)пропан

-

N-етилнорпентилон

1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(етиламино)пентан-1-он

-

N-етилхекседрон

(NEH)

(Хексен)

(Етил-Хекс)

(Етил-хекседрон)

(HEX-EN)

2-(етиламино)-1-фенилхексан-1-он

-

Етилфенидат

EPH

Етил-2-фенил-2-(пиперидин-2-ил) ацетат

Етициклидин

PCE

(CI-400)

N-етил-1-фенилциклохексиламин

 

-

Еткатинон

2-етиламино-1-фенил-пропан-1-он

Еторфин

-

6,14-ендоетено - 7 a (1-(R)-хидрокси-1 метилбутил)-тетрахидро-норорипавин

Етриптамин

Алфа-етилтриптамин

1-(1H-индол-3-ил)бутан-2-амин

-

4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин

(25I-NBOMe)

(2-C-I-NBOMe)

2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)етанамин

-

Карфентанил

Метил-1-(2-фенилетил)-4-[фенил(пропаноил)амино]пиперидин-4-карбоксилат

Катинон

-

(S)-2-амино-1-фенилпропан-1-он

Кетобемидон

-

1-[4-(3-хидроксифенил)-1-метил-4-пиперидил] пропан-1-он

-

Кокаин

Метил (1R,2R,3S,5S)-3-(бензоилокси)8-метил-8-азабицикло[3.2.1]октан-2-карбоксилат

-

Кокаинов храст

-

-

Коноп

(канабис)

(марихуана)

-

-

Концентрат от макова слама

-

-

Кратом (Mitragyna speciosa)

-

-

Кротонилфентанил

(2Е)-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)-4-пиперидинил]-2-бу-
тенамид

Левамфетамин

-

(2R)-1-фенилпропан-2-амин

Левометамфетамин

(+)-Лизергид

-

N,N-диетил-D-лизергамид

(LSD)

(LSD-25)

(R)-N-метил-1-фенил-пропан-2-амин

N,N-диетил-6-метил-9, 10-дидехидроерголин-

8бета-карбоксамид

-

Листа от кока

-

-

Макова слама

-

-

4-F-MDMB-BINACA

(4F-ADB)

(4F-MDMB-BINACA)

(4F-MDMB-BUTINACA)

Метил (2S)-(1-(4-флуоробутил)-1H-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат

-

MDMB-CHMICA

Метил 2-{[1-(циклохексилметил)- 1H-индол-3-карбонил]амино}-3,3-диметилбутаноат

-

5F-MDMB-PICA

Метил 2-[[1-(5-флуоропентил)индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат

-

MDMB-4en-PINACA

Метил (S)-3,3-диметил-2-(1-пент-4-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутаноат

Мезокарб

-

5-(фенилкарбамоилимино)-3-(1-фенилпропан-2-ил)-5H-1, 2, 3-оксадиазол-3-иум-2-иде

-

Мескалин

2-(3,4,5-триметоксифенил)-етанамин

-

Метамфетамин

N-метил-1-фенилпропан-2-амин

-

4-метил-алфа-пиролидинбутиофенон

(MPBP)

(RS)-1-(4-метилфенил)-2-(1-пиролидин)-1-бутанон

-

4-метиламинорекс

4-метил-5-фенил-2-амино-оксазолин

-

4-метиламфетамин

(4-МА)

1-(4-метилфенил)пропан-2-амин

-

1-метил-4-бензилпиперазин

(MBZP)

1-бензил-4-метилпиперазин

 

-

3,4-метилендиокси-алфа-пиролидинбутиофенон

(MDPBP)

(RS)-1-(3,4- метилендиоксифенил)-2-(1-пиролидинил)-1-бутанон

-

5,6-метилендиокси-2-аминоиндан

(MDAI)

6,7-дихидро-5H-циклопента[f][1,3]бензодиоксол-6-амин

-

3,4-метилендиокси-етиламфетамин

(N-етил MDA)

1-(3,4-бензодиоксол-5-ил)-N-етилпропан-2амин

-

3,4-метилендиокси-N-етилкатинон

(Етилон)

(bk-MDEA)

(RS)-1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2(етиламино) пропан-1-он

-

3,4-метилендиоксиметамфе тамин

(MDMA)

(Екстази)

(RS)-1-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-N-метилпропан-2-амин

-

3,4-метилендиокси-N-метилкатинон

(метилон)

(bk-MDMA)

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(метиламино)- пропан-1он

-

Метилендиоксипировалерон

(MDPV)

(RS)-1-(бeнзо[d][1,3]диоксол-5-ил)-2-(пиролидин-1-ил)пентан-

1-он

-

3,4-метилендиокси-N-хидроксиамфетамин

(N-хидрокси MDA)

1-(3,4 метилендиоксифенил)-хидроксиаминопропан

 

-

4-метилеткатинон

(4-MEC)

1-(4-метилфенил)-2-(етиламино)-пропан-1он

-

4-метилметкатинон

(мефедрон)

(4-ММС)

1-(4-метилфенил)-2-(метиламино)-пропан-1он

-

1-[(N-метилпиперидин-2-ил)метил]-3-(2-

йодобензоил)индол

(АМ-2233)

(2-йодофенил) {1-[(1-метилпиперидин-2-ил) метил]1Н-индол-3-ил]}

метанон

-

4-метилтиоамфетамин

(4-MTA)

1-[4-(метилтио)фенил]пропан-2-амин

-

3-метилтиофентанил

N-(3-метил-1-(2-(2-тиенил)етил)-4-пиперидил)-N-фенил-пропанамид

-

Метилфенилпропионоксипиперидин

(МРРР)

1-Метил-4-фенил-4-пиперидил пропионат

-

3-метилфентанил

N-(3-метил-1-фенетил-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид

-

N-метил-4-флуорамфетамин

(4-FMA)

(RS)-1-(4-флуорфенил)-N-метилпропан-2-амин

-

Меткатинон

(Ефедрон)

2-метиламино-1-фенил-пропан-1-он

-

Метиопропамин

(MPA)

N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин

-

Метоксетамин (MXE)

2-(3-метоксифенил)-2-(етиламино)циклохексанон

-

Метоксиацетилфентанил

2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]ацетамид

-

Метоксиметилендиокси-амфетамин (MMDA)

5-метокси-алфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенилетил-амин

-

5-метокси-N-метил-N-изопропилтриптамин (5-МеО-MIPT)

N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил) етил]-N-метилпропан-2-амин

-

4-метокси-меткатинон

(метедрон)

1-(4-метоксифенил)-2-(метиламино)-пропан-1он

-

MT-45

4-(1,2-дифенилетил)-1-циклохексилпиперазин

-

Нафтилпировалерон

(Нафирон)

(O-2482)

1-нафтален-2-ил-2-пиролидин-1-ил-пентан-1-он

-

NM-2201

Нафтален-1-ил 1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-карбоксилат

-

Окфентанил

N-(2-флуорофенил)-2-метокси-N-[1-(2-фенил-етил)пиперидин-4-ил]ацетамид

-

Опиев мак

-

-

Опиум

-

-

Орто-флуорофентанил

N-(2-флуорофенил)-N-[1-(2-фенилетил)-пиперидин-4-ил]-пропанамид

-

Пара-метоксиамфетамин

(PMA)

1-(-4-метоксифенил)-2-пропанамин

 

-

Пара-метоксиметамфетамин (PMMA)

1-(-4-метоксифенил)- N-метил-пропан-2-амин

-

Пара-флуоро-бутирилфентанил

(4-флуоро-бутирфентанил) (4F-BF)

N-(4-флуорофенил)-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]бутанамид

-

Пара-флуорофентанил

N-(4-Флуорфентанил)-N-(1-фенетил-4-пиперидил)пропанамид

-

Парахексил

3-хексил-6,6,9-триметилl-7,8,9,10-тетрахидро-6H-бензо(c)хромен-1-ол

-

PB-22

Хинолин-8-ил 1-пентил-1H-индол-3-карбоксилат

-

1-пентил-3-(4-етил-1-нафтоил) индол

(JWH-210)

4-етилнафтален-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)метанон

-

1-пентил-3-(4-метил-1-нафтоил) индол

(JWH 122)

(4-метилнафтален-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон

-

1-пентил-3-(4-метоксибензоил)индол

(RCS-4)

2-(4-метоксифенил)-1-(1-пентилиндол-3-ил)метанон

-

1-пентил-3-(4-метокси-1-нафтоил) индол

(JWH-081)

4-метоксинафтален-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)метанон

-

1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол

(JWH 250)

2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентилиндол-3-ил)етанон

 

-

1-пентил-3-(1-нафтоил) индол

(JWH-018)

(Нафтален-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон

Псилоцибин

-

[3-(2-диметиламиноетил)индол-4-ил]дихидрогенфосфат

-

Псилоцин

(псилотсин)

3-(2-диметиламиноетил) индол-4-ол

RSметамфетамин

Рацемат на метамфетамин

(RS)-(Метил)(1-фенилпропан-2-ил)азан

Ролициклидин

 (PCPY)

1-(1-Фенилциклохексил) пиролидин

-

Салвинорин А

 

Метил (2S, 4aR, 6aR, 7R, 9S, 10aS, 10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-ил)-6а, 10b-диметил-4, 10-диоксододекахидро-2Н-бензо[f] изохромен-7-карбоксилат

-

CB-13

(SAB-378)

Нафтален-1-ил(4-пентилоксинафтален-1-ил)метанон

-

4-CMC (4-хлорометкатинон)

(клефедрон)

1-(4-хлорофенил)-2-

(метиламино)пропан-1-он

-

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид

-

STS-135

1-(5-флуоропентил)-N-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид

Тенамфетамин

Метилендиоксиамфетамин

(MDA)

1-(3,4-метилендиокси-фенил)пропан-2-амин

Теноциклидин

TCP

1-[1-(2-Тиенил)циклохексил]пиперидин

-

Тетрахидроканабинол и неговите изомери:

делта 6a(10a), делта 6a(7),

делта 7, делта 8,

делта 10, делта 9(11) и техните стерохимични

варианти

-

 

 

 

 

-

Тетрахидрофуранилфентанил

(THF-F)

N-фенил-N-[1-(2-фенил-етил)пиперидин-4-ил]оксолан-2-карбоксамид

-

Тиофентанил

N-фенил-N-{1-[2-(2-тиенил)етил]пиперидин-4-ил}пропанамид

-

3,4,5-триметоксиамфетамин

(ТМА)

1-(3,4,5-триметокси-фенил)пропан-2-амин

-

2,4,5-триметоксиамфетамин

(TMA-2)

1-(2,4,5-триметокси-фенил)пропан-2-амин

-

1-пентил-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) индол

(UR-144)

(TMCP-018)

(KM-X1)

(1-пентил-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон

 

 

-

U-47700

3,4-дихлоро-N-(2-диметиламино-циклохексил)-N-метилбензамид

-

URВ-754

 

 

6-метил-2-[(4-метилфенил)амино]-4H-3,1-бензо-

ксазин-4-он

Фенетилин

-

 

1,3-Диметил-7-[2-(1-фенилпропан-2-ил-амино)етил]-3,7-дихидро-2H-пурин-

2,6-1H-дион

-

Фенетилфенилацетоксипи перидин

(Рерар)

(1-Фенетил-4-фенил-4-пиперидил)ацетат

-

Фенилпиперазин и неговите халогенни

производни

1-фенилпиперазин

 

Флуалпразолам

-

8-хлоро-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a] [1,4] бензодиазепин

-

4-флуорамфетамин

(4-FA)

(RS)-1-)4-флуорфенил)пропан-2-амин

-

4-Флуор-меткатинон

(флефедрон)

(4-FMC)

1-(4-флуорфенил)-2-(метиламино)-пропан-1он

-

4-Флуороизобутир-фентанил

(4-FIBF)

(pFIBF)

N-(4-флуорофенил)-2-метил-N-[1-(2-фенил-

етил)пиперидин-4-ил]пропанамид

-

1-(5-флуорпентил)-3-(2-йодобензоил) индол

(AM-694)

1-[(5-флуорпентил)-1Н-индол-3-ил]-(2-йодофенил)метанон

 

-

1-(5-флуоропентил)-4-метил-3-(1-нафтоил) индол

(MAM-2201)

[1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил] (4-метил-1-нафталенил)метанон

-

1-(5-флуорпентил)-3-(нафтален-1-оил) индол

(AM-2201)

[(5-флуорпентил)-1Н-индол-3-ил]-(нафтален-1-ил)метанон

 

-

1-(5-флуорпентил)-8-хинолинил естер-1H-индол-3-карбоксилова киселина

(5-F-PB-22)

Хинолин-8-ил-1-(5-флуорпентил)-1H-индол-3-карбоксилат

-

5-F-NNEI

(5-флуоро MN-24)

1-(5-флуорпентил)-N-(нафтален-1-ил)- 1H-индол-3-карбоксамид

-

Фуранилфентанил

N-фенил-N-[1-(2-фенил-етил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид

-

Хашиш

-

-

Хашишово масло

-

-

1-хексил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-019)

Нафтален-1-ил)(1-хексил-1H-индол-3-ил)метанон

-

Хероин

(диацетилморфин)

[(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диил]диацетат

-

4-хидрокси-N-метил-N-етилтриптамин

(4-HO-MET)

(Метоцин)

3-(2-(етил(метил)амино)етил)- 1H-индол-4-ол

-

2-(3-хидроксициклохексил)- 5-(2-метилоктан-2-ил) фенол

(CP 47,497)

и неговите хомолози:

диметилхексил-(C6)

диметилоктил(C8) и

диметилнонил (C9)

5-(1,1-Диметилхептилхептил) -2-[(1RS, 3SR)-3-хидроциклохексил]-фенол

 

 

-

4-хлоро-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетил-

амин

(25C-NBOMe)

(2C-C-NBOMe)

2-(2,5-диметоксифенил-4-хлоро)-N-[(2-метоксифенил)метил]етанамин

-

4-хлоро-2,5-диметоксифенетиламин

(2C-C)

1-(4-Хлоро-2,5-диметоксифенил)-2-етанамин

-

XLR-11

[1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил] (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

-

Циклопропилфентанил

N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамидЗабележка. Към Списък І са и изомерите, естерите, етерите, халогенните производни и солите (включително солите на естерите, етерите, халогенните производни и изомерите) на веществата по Списък І във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери, халогенни производни и соли могат да съществуват.


Приложение № 2 към чл. 3, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)


Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина 

Общоприето международно непатентно наименование (INN)

Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови

Систематично наименование (IUPAC)

1

2

3

Алилпродин

-

(3-Алил-1-метил-4-фенил-4-пиперидилl)пропионат

Алфамепродин

-

[(3RS,4SR)-3-Етил-1-метил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат

Алфаметадол

-

(3R,6R)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ол

Алфапродин

-

[(3RS,4SR)-1,3-Диметил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат

Алфацетилметадол

-

[(3R,6R)-6-Диметиламино-4,4- дифенилхептан -3-ил]ацетат

Алфентанил

-

N-{1-[2-(4-Етил-5-оксо-4,5-дихидро-1H-тетразол-1-ил)етил]-4-метоксиметил-4-пиперидил}-N-фенилпропанамид

Анилеридин

-

Етил[1-(4-аминофенетил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]

-

Ацетилдихидрокодеин

(4,5 алфа-Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6 алфа-ил)ацетат

Ацетилметадол

-

(6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ил)ацетат

Безитрамид

-

4-[4-(2-Оксо-3-пропионил-2,3-дихидробензимидазол-1-ил)пиперидино]-2,2-дифенилбутанитрил

Бензетидин

-

Етил{1-[2-(бензилокси)етил]-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат}

-

Бензилморфин

3-Бензилокси-4,5 алфа -епокси-17-митилморфин-7-ен-6 алфа -ол

Бетамепродин

-

[(3RS,4RS)-3-Етил-1-метил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат

Бетаметадол

-

(3S,6R)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ол

Бетапродин

-

[(3RS,4RS)-1,3-Диметил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат

Бетацетилметадол

-

[(3S,6R)-6-Диметиламино-4,4- дифенилхептан -3-ил]ацетат

Глутетимид

-

3-Етил-3-фенилпиперидин-2,6-дион

Декстроморамид

-

(S)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил-1-(пиролидин-1-ил)бутан-1-он

Декстропропоксифен

-

[(2S,3R)-4-Диметиламино-3-метил-1,2-дифенилбутан-2-ил]пропионат

Диампромид

-

N-{2-[(Метил)(фенетил)амино]пропил}-N-фенилпропанамид

Диетилтиамбутен

-

Диетил(1-метил-3,3-ди-2-тиенилалил)азан

Дименоксадол

-

(2-Диметиламиноетил)[(етокси)(дифенил) ацетат]

Диметилтиамбутен

-

Диметил(1-метил-3,3-ди-2- тиенилалил)азан

Димефептанол

Метадол

6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ол

Диоксафетилов бутират (Диоксафетилбутират)

-

Етил(4-морфолино-2,2-дифенилбутаноат)

Дипипанон

-

4,4-Дифенил-6-пиперидинохептан-3-он

Дифеноксилат

-

Етил[1-(3-циан-3,3-дифенилпропилl)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]

Дифеноксин

-

1-(3- циан-3,3-дифенилпропилl)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилова киселина

-

Дихидроеторфин

(5R,6R,7R,14R)-4,5 алфа -Епокси-7 алфа-[(R)-2-хидрохептан-2-ил]-6-метокси-17-метил-6,14-етаноморфинан-3-ол

-

Дихидроморфин

4,5 алфа -Епокси-17-метилморфинан-3,6 алфа -диол

Дротебанол

-

3,4-Диметокси-17-метил-морфинан-6бета,14-диол

(отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

Етилметилтиамбутен

-

(Етил)(метил)(1-метил)-3,3-ди-2-тиенилалил)azan

-

Етилморфин

4,5 алфа-Епокси-3-етокси-17-метилморфин-7-ен-6 алфа -ол

Етонитазен

-

{2-[2-(4-Етоксибензил)-5-нитробензимидазол-1-ил] етил} диетилазан

Етоксеридин

-

Етил{1-[2-(2-хидроксиетокси)етил]-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат}

Зипепрол

-

1-Метокси-3-[4-(2-метокси-2-фенилетил)пиперазин-1-ил]-1-фенилпропан-2-ол

Изометадон

-

6-Диметиламино-5-метил-4,4-дифенилхексан-3-он

Клонитазен

-

{2-[2-(4-Хлорбензил)-5-нитробензимидазол-1-ил]етил}диетилазан

-

Кодеин

4,5 алфа -Епокси-3-метокси-17-метилморфин-7-ен-6 алфа -ол

-

Кодеин-N-оксид

4,5 алфа -Епокси-3-метокси-17-метилморфин-7-ен-6 алфа -ол-17-оксид

Кодоксим

-

(4,5 алфа -Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-илиденаминоокси)оцетна киселина

(зал. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)

Левометорфан

-

(9R,13R,14R)-3-Метокси-17-метилморфинан

Левоморамид

-

(R)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил-1-(пиролидин-1-ил)бутан-1-он

Леворфанол

-

(9R,13R,14R)-17-Метилморфинан-3-ол

Левофенацилморфан

-

2-[(9R,13R,14R)-3-Хидрокси-морфинан-17-ил]-1-фенилетанон

Меклоквалон

-

3-(2-Хлорфенил)-2-метилхиназолин-4-3H-он

Метадон

-

(RS)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-он

-

Метадон междинен

4-Диметиламино-2,2-дифенилпентаннитрил

Метазоцин

-

3,6,11-Триметил-1,2,3,4,5,6-хексахидро-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол

Метаквалон

-

2-Метил-3-(2-метилфенил)хиназолин-4(3H)-он

Метилдезорфин

-

4,5 алфа -Епокси-6,17-диметилморфин-6-ен-3-ол

Метилдихидроморфин

-

4,5 алфа -Епокси-6,17-диметилморфинан-3,6 алфа -диол

Метилфенидат

-

Метил[(R,R)(фенил)(2-пиперидил)ацетат]

Метопон

5-Метилдихидроморфинон

4,5 алфа-Епокси-3-хидрокси-5,17-диметилморфинан-6-он

Мирофин

Миристилбензилморфин

(3-Бензилокси-4,5 алфа-епокси-17-метилморфин-7-ен-6-ил)тетрадеканоат

-

Морамид междинен

(Преморамид)

3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенилбутанова киселина

Морферидин

-

Етил[1-(2-морфолиноетил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]

-

Морфин

(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диол

-

Морфин метобромид и други

петвалентни нитрогенни

морфинови деривати, включващи морфин-N-оксидни деривати

7,8-дидехидро-4,5алфа -Епокси-3,6алфа -дихидрокси-17,17-

диметилморфинаниум бромид

-

Морфин-N-оксид

(14-Хидроксихидроморфинон)

(5R,6S)-4,5-Епокси-3,6-дихидрокси-17-метилморфин-7-ен-17-

оксид

Никодикодин

6-Никотиноилдиходрокодеин

(4,5 алфа-Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6 алфа-ил)никотинат

Никокодин

6-Никотиноилкодеин

(4,5 алфа-Епокси-3-метокси-17-метилморфин-7-ен-6 алфа-ил)никотинат

Никоморфин

3,6-Диникотиноилморфин

(4,5 алфа-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6 алфа-диил)диникотинат

Норациметадол

-

(6-Метиламино-4,4-дифенилхептан-3-ил)ацетат

Норкодеин

N-Десметилкодеин

4,5алфа-Епокси-3-метоксиморфин-7-en-6алфа-ол

Норлеворфанол

(-)-3-Хидроксиморфинан

(9R,13R,14R)-Морфинан-3-ол

Норметадон

-

6-Диметиламино-4,4-дифенилхексан-3-он

Норморфин

Десметилморфин

4,5 алфа-Епоксиморфин-7-ен-3,6алфа-диол

Норпипанон

Hoehst-10495

4,4-дифенил-6-(1-пиперидил)-3-хексанон

Оксикодон

14-Хидроксидихидрокодеинон

4,5алфа-Епокси-14-хидрокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-он

Оксиморфон

14-Хидроксидихидроморфинон

4,5алфа-Епокси-3,14-дихидрокси-17-метилморфинан-6-он

Петидин

-

Етил(1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)

-

Петидин междинен А

1-Метил-4-фенилпиперидин-4-карбонитрил

-

Петидин междинен В

Етил(4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)

-

Петидин междинен С

1-Метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилова киселина

Пиминодин

-

Етил[1-(3-анилинопропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]

Пиритрамид

-

1’-(3-Циан-3,3-дифенилпропил)[1,4’-бипиперидин]-4’-карбоксамид

Проперидин

-

Изопропил(1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)

Пропирам

-

N-(1-Пиперидинопропан-2-ил)-N-(2-пиридил)пропанамид

Прохептазин

-

(1,3-Диметил-4-фенилазепам-4-ил)пропионат

Рацеметорфан

 

(9RS,13RS,14RS)-3-Метокси-17-метилморфинан

Рацеморамид

-

(RS)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил-1-(пиролидин-1-ил)бутан-1-он

Рацеморфан

-

(9RS,13RS,14RS)-17-Метилморфинан-3-ол

Ремифентанил

-

Метил{3-[4-метоксикарбонил-4-(N-фенилпроманамидо)пиперидино]пропаноат}

Секобарбитал

-

5-Алил-5-(пентан-2-ил)барбитурова киселина

Суфентанил

-

N-{4-Метоксиметил-1-[2-(2-тиенил)етил]-4-пиперидил}-N-фенилпропанамид

Тапентадол

-

3-[(2R,3R)-1-Диметиламино-2-метилпентан-3-ил]фенол

-

Тебаин

4,5алфа-Епокси-3,6-диметокси-17-метилморфин-6,8-диен

Тебакон

Ацетилдихидрокодеинон

(4,5алфа-Епокси-3-метокси-17-метилморфин-6-ен-6-ил)ацетат

Тилидин

-

Етил[(1RS,2SR)-2-диметиламино-1-фенилциклохекс-3-енкарбоксилат]

Тримеперидин

-

(1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидил)пропионат

Фенадоксон

-

6-Морфолино-4,4-дифенилхептан-3-он

Феназоцин

-

6,11-Диметил-3-фенетил-1,2,3,4,5,6-хексахидро-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол

Фенампромид

-

N-Фенил-N-(1-пиперидинопропан-2-ил)пропанамид

Фенметразин

-

3-Метил-2-фенилморфолин

Феноморфан

-

17-Фенилморфинан-3-ол

Феноперидин

-

Етил[1-(3-хидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]

Фентанил

-

N-(1-Фенетилин-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид

Фенциклидин

PCP

1-(1-Фенилциклохексил)пиперидин

Флунитразепам

-

5-(2-Флуорфенил)-1-метил-7-нитро-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Фолкодин

Морфолинилетилморфин

4,5алфа-Епокси-17-метил-3-(2-морфолиноетокси)морфин-7-en-6алфа-ol

Фуретидин

-

Етил{4-фенил-1-[2-(тетрахидрофурфорилокси) етил] пиперидин-4-карбоксилат}

Хидрокодон

Дихидрокодеинон

4,5алфа-Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-он

Хидроксипетидин

-

Етил[4-(3-хидроксифенил)-1-метилпиперидин-4-карбоксилат]

Хидроморфинол

4-Хидроксидихидроморфин

4,5алфа-Епокси-17-метилморфинан-3,6алфа,14-триол

Хидроморфон

Дихидроморфинон

4,5алфа-Епокси-3-хидрокси-17-метилморфинан-6-он
Забележка. Към Списък ІІ са и изомерите, естерите, етерите и солите (включително солите на естерите, етерите и изомерите) на веществата по Списък ІІ във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли могат да съществуват.


Приложение № 3 към чл. 3, т. 3

(Доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)


Списък III - Рискови вещества

 

Общоприето международно непатентно наименование (INN)

Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови

Систематично наименование (IUPAC)

1

2

3

Алобарбитал

5,5-Диалилбарбитурова киселина

5,5-дипроп-2-енил-1,3-диазинан-2,4,6-трион

Алпразолам

-

8-хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-триазоло-[4,3-а][1,4]-бензодиазепин

-

Амилнитрит

(3-метилбутил)-нитрит

Аминорекс

Аминоксафен

5-Фенил-4,5-дихидро-1,3-оксазол-2-илазан

Амобарбитал

5-Етил-5-изопентилбарбитурова киселина

5-Етил-5-(3-метилбутил)-1,3-диазинан-2,4,6-трион

Амфепрамон

Диетилпропион

2-Диетиламино-1-фенилпропан-1-он

Барбитал

-

5,5-Диетилбарбитурова киселина

Бензфетамин

-

(2S)-N-бензил-N-метил-1-фенилпропан-2-амин

Бромазепам

-

7-Бром-5-(2-пиридил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Бротизолам

-

2-Бром-4-(2-хлорфенил)-9-метил-6H-тиенол[3,2-f][1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]диазепин

Бупренорфин

-

(5R,6R,7R,14S)-17-Циклопропилметил-4,5-епокси-7-[(S)-2-хидрокси-3,3-диметилбутан-2-ил]-6-метокси-6,14-етаноморфинан-3-ол

Буталбитал

-

5-Алил-5-изобутилбарбитурова киселина

-

1,4-Бутандиол

Бутан-1,4-диол

-

Бутобарбитал

(Бутетал)

(Сонерил бутобарбитон)

5-Бутил-5-етилпиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион

Винилбитал

-

5-Етенил-5-(пентан-2-ил)-пиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион

-

Гама-бутиролактон

(GBL)

Дихидрофуран-2(3H)-он

-

Гама-хидроксибутирова киселина

(GHB)

4-Хидроксибутанова киселина

Делоразепам

-

7-Хлор-5-(2-хлорфенил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Диазепам

-

7-Хлор-1-метил-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Дихидрокодеин

-

4,5алфа-Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6алфа-ол

Естазолам

-

8-Хлор-6-фенил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]бензодиазепин

Етизолам

 

4-(2-хлорофенил)-2-етил-9-метил-6H-тиено[3,2-f] [1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]диазепин

Етилов лофлазепат

-

Етил[7-хлор-5-(2-флуорфенил)-2-оксо-2,3-дихидро-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат]

Етинамат

-

(1-Етинилциклохексил)карбамат

Етхлорвинол

-

1-Хлор-3-етилпент-1-ен-4-ин-3-ол

Золпидем

-

N,N-Диметил-2-[6-метил-2-(p-толил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]ацетамид

Зопиклон

-

(RS)-7-оксо-6-(5-хлоропиридин-2-ил)- 6,7-дихидро-5H-пироло[3,4-b]пиразин-5-илов-4-метилпиперазин-1-карбоксилат

Камазепам

-

(7-Хлор-1-метил-2-оксо-5-фенил-2,3-дихидро-1H-1,4-бензодиазепин-3-ил)(диметилкарбамат)

Катин

(+)-Норпсевдоефедрин

(D- Норпсевдоефедрин)

(1S,2S)-2-Амино-1-фенилпропан-1-ол

Кетазолам

-

11-Хлор-2,8-диметил-12b-фенил-8,12b-дихидро-4H-[1,3]оксазинол[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7-6H-дион

Кетамин

-

(RS)-2-(2-Хлорфенил)-2-(метиламино)циклохексан-1-он

Клобазам

-

7-Хлор-1-метил-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,5-бензодиазепин-2,4-5H-дион

Клоксазолам

-

10-Хлор-11b-(2-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрахидро[1,3]оксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6-5H-он

Клоназепам

-

5-(2-Хлорфенил)-7-нитро-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Клоразепат

-

(RS)-7-Хлор-2-оксо-5-фенил-2,3-дихидро-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилова киселина

Клотиазепам

-

5-(2-Хлорфенил)-7-етил-1-метил-1,3-дихидро-2H-тиено[2,3-e][1,4]диазепин-2-он

Лефетамин

SPA

(1R)-N,N-диметил-1,2-дифенилетанамин

Лопразолам

-

6-(2-Хлорфенил)-2-[(Z)-4-метилпиперазин-1-илметилен]-8нитро-2,4-дихидро-1H-имидазо[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он

Лоразепам

-

(RS)-7-Хлор-5-(2-хлорфенил)-3-хидрокси-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Лорметазепам

-

7-Хлор-5-(2-хлорфенил)-3-хидрокси-1-метил-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Мазиндол

-

5-(4-Хлорфенил)-2,5-дихидро-3H-имидазол[2,1-a]изоиндол-5-ол

Медазепам

-

7-Хлор-1-метил-5-фенил-2,3-дихидро-1H-1,4- бензодиазепин

Мепробамат

-

(2-Метил-2-пропилпропан-1,3-диил)дикарбамат

Метилфенобарбитал

Мефобарбитал

(RS)-5-Етил-1-метил-5-фенилбарбитурова киселина

Метиприлон

-

3,3-Диетил-5-метилпиперидин-2,4-дион

Мефенорекс

-

3-Хлор-N-(1-фенилпропан-2-ил)пропан-1-амин

Мидазолам

-

8-Хлор-6-(2-флуорфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4] бензодиазепин

Ниметазепам

-

1-Метил-7-нитро-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Нитразепам

-

7-Нитро-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Нордазепам

-

7-Хлор-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Оксазепам

-

7-Хлор-3-хидрокси-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Оксазолам

-

(2RS,11bSR)-10-Хлор-2-метил-11b-фенил-2,3,7,11b-тетрахидро[1,3]оксазоло[3,2-d] [1,4] бензодиазепин -6-5H-он

Пемолин

-

2-Имино-5-фенил-1,3-оксазолидин-4-он

Пентазоцин

-

(2R,6R,11R)-6,11-Диметил-3-(3-метилбут-2-ен-1-ил)-1,2,3,4,5,6-хексахидро-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол

Пентобарбитал

-

5-Етил-5-(1-метилбутил)-2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион

Пиназепам

-

7-Хлор-5-фенил-1-(проп-2-ин-1-ил)-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Пипрадрол

-

Дифенил(2-пиперидил)метанол

Пировалерон

-

2-(Пиролидин-1-ил)-1-(p-толил)пентан-1-он

Празепам

-

7-Хлор-1-циклопропилметил-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Секбутабарбитал

Бутабарбитал

5-(Бутан-2-ил)-5-етилпиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион

Темазепам

-

(RS)-7-Хлор-3-хидрокси-1-метил-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Тетразепам

-

7-Хлор-5-(циклохекс-1-енил)-1-метил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Трамадол

-

(1R,2R)-rel-2-[(диметиламино)метил]- 1-(3-метоксифенил)циклохексанол

Триазолам

-

8-Хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4] бензодиазепин

Трихексифенидил

-

1-циклохексил-1-фенил-3-(1-пиперидил)пропан-1-ол

Феназепам

-

7-бромо-5-(2-хлорофенил)-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

Фендиметразин

-

(2S,3S)-3,4-Диметил-2-фенилморфолин

Фенкамфамин

-

N-Етил-3-фенилбицикло[2.2.1]хептан-2-амин

Фенобарбитал

5-Етил-5-фенилбарбитурова киселина

5-Етил-5-фенилпирамидин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион

Фенпропорекс

-

(RS)-3-(1-Фенилпропан-2-иламино)пропанитрил

Фентермин

-

2-Метил-1-фенилпропан-2-амин

Флудиазепам

-

7-Хлор-5-(2-флуорфенил)-1-метил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Флуразепам

-

7-Хлор-1-(2-диетиламиноетил)-5-(2-флуорфенил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин -2-он

Халазепам

-

7-Хлор-5-фенил-1-(2,2,2-трифлуоретил)-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Халоксазолам

-

10-Бром-11b-(2-флуорфенил)-2,3,7,11b-тетрахидро[1,3]оксазоло[3,2-d][1,4] бензодиазепин -6-5H-он

-

Хлоралхидрат

2,2,2-Трихлоретан-1,1-диол

Хлордиазепоксид

-

7-Хлоро-2-метиламино-5-фенил-3H-1,4- бензодиазепин-4-оксид

Циклобарбитал

-

5-(Циклохекс-1-ен-1-ил)-5-етилпиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион

Цинолазепам

-

(RS)-3-[3-оксо-6-(2-флуорофенил)-4-хидрокси-9-хлоро-2,5-диазабицикло [5.4.0]ундека-5,8, 10,12-тетраен-2-ил]пропаннитрил


Забележка. Към Списък ІІІ са и изомерите, естерите, етерите и солите (включително солите на естерите, етерите и изомерите) на веществата по Списък ІІІ във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли могат да съществуват.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти