Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-02-20-14 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И НА ОДИТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ И ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ОДИТОР ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ"

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Наредбата урежда обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им, за придобиване и признаване на професионалната квалификация "одитор по пътна безопасност" и за преминаване на периодични курсове за допълнително обучение на одиторите по пътна безопасност.

Чл. 2. (1) Оценката на въздействието върху пътната безопасност е стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа върху безопасността на пътната мрежа.
(2) Оценката на въздействието върху пътната безопасност се извършва на началния етап на планиране преди одобряване на инфраструктурния проект.
(3) Оценката на въздействието върху пътната безопасност е със съдържание и се изготвя на основата на информация, посочена в приложение № 1.


Чл. 3. Администрацията, управляваща пътя, организира планирането и възлагането на оценки на въздействието върху пътната безопасност.


Чл. 4. (1) Одитът за пътна безопасност е независима, подробна систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до началната експлоатация.
(2) Одитът на пътната безопасност завършва с доклад, който е неразделна част от инвестиционния проект.


Чл. 5. (1) В одита за пътна безопасност се посочват проектните елементи, които могат да се окажат критични за безопасността. Когато в хода на проверката се установи, че има недостатъци на проекта и той не бъде коригиран преди края на съответния етап, се посочват причините за това в приложение, което е неразделна част от проекта.
(2) Одитът има за цел намаляване на вероятността за възникване на пътнотранспортни произшествия чрез идентифициране на потенциално опасни пътни участъци и проектни характеристики и предписване на мерки за тяхното отстраняване.


Чл. 6. (1) Одит за пътна безопасност се извършва задължително за републикански пътища, които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България.
(2) Одит по реда на тази наредба може да се извършва и за републикански пътища извън тези по ал. 1, както и за общинските пътища.
(3) На одит за пътна безопасност подлежат проектите за ново строителство, реконструкция и основен ремонт (рехабилитация).


Чл. 7. Одит за пътна безопасност се извършва на следните етапи:
1. прединвестиционни проучвания;
2. идейни проекти;
3. технически и/или работни проекти;
4. преди въвеждане на пътя в експлоатация;
5. по време на началната експлоатация на пътя.


Чл. 8. Участници в одитния процес са:
1. администрацията, управляваща пътя;
2. проектантът;
3. одиторът по пътна безопасност.


Чл. 9. Одитът за пътна безопасност се възлага по реда на Закона за обществените поръчки от администрацията, управляваща пътя.


Чл. 10. Одитор по пътна безопасност може да бъде всяко физическо лице, което притежава сертификат за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" и отговаря на изискванията на чл. 36д от Закона за пътищата.


Чл. 11. (1) Одиторът представя на администрацията, управляваща пътя, одитен доклад по образец съгласно приложение № 2.
(2) Одитният доклад съдържа:
1. кратко описание на проекта;
2. етап на проекта;
3. детайлно аргументирано описание на установените недостатъци на проекта по отношение на осигуряване на пътна безопасност в случай, че има такива;
4. препоръки за отстраняване на констатираните недостатъци;
5. копия на чертежите, използвани по време на одита, и списък на проверените документи, които да бъдат заверявани по реда на чл. 36е, ал. 2 от Закона за пътищата;
6. попълнени въпросници по образец съгласно приложение № 3;
7. заключителни препоръки;
8. сертификата на одитора за придобита професионална квалификация "одитор по пътна безопасност".


Чл. 12. Администрацията, управляваща пътя, е длъжна да вземе решение по направените в доклада предложения.


Чл. 13. Одитният доклад, решението по чл. 12 и съгласувателният лист по чл. 20, т. 4 са неразделна част от проекта по чл. 6, ал. 3.

Раздел II.
Възлагане, извършване и приключване на одитите за пътна безопасност


Чл. 14. (1) Изпълнението на одити за пътна безопасност се възлага на физически и/или юридически лица.
(2) В екипа на юридическите лица за изпълнение на одита за пътна безопасност задължително участва физическо лице със сертификат за придобита професионална квалификация "одитор по пътна безопасност".


Чл. 15. Одиторът по пътна безопасност няма право да извършва одит на инфраструктурен проект, в който е участвал самостоятелно или като част от юридическо лице при неговото планиране, проектиране, строителство или експлоатация.


Чл. 16. Администрацията, управляваща пътя, изработва техническо задание за одит за пътна безопасност.


Чл. 17. Изходната информация за техническото задание се осигурява от проектантите по заявка на администрацията, управляваща пътя.


Чл. 18. (1) Одиторът извършва проверки и докладва само за проблеми, свързани с пътната безопасност на инвестиционния проект, и не извършва проверки за съответствието на проекта по отношение на други критерии, различни от пътната безопасност.
(2) При извършване на проверките одиторът спазва критериите, посочени в приложение № 4.


Чл. 19. Одиторът носи отговорност за препоръките, дадени в одитния доклад, пред администрацията, управляваща пътя.


Чл. 20. Одитите се извършват чрез анализ на:
1. изходната информация;
2. проектната документация по чл. 7, т. 1 - 3;
3. информацията, получена от огледите на място по чл. 7, т. 4 - 5;
4. информацията от попълнения съгласувателен лист - приложение № 5.


Чл. 21. Администрацията, управляваща пътя, взема решение по одитния доклад, в което се отразяват:
1. препоръките, които се приемат;
2. препоръките, които не се приемат, и причините за това;
3. очакваните проектни изменения във връзка с приетите препоръки.


Чл. 22. В следващите фази на проектирането се взема предвид решението по чл. 21.

Раздел III.
Състав и квалификация на членовете на одитния екип


Чл. 23. Одитът по пътна безопасност може да се извършва от физическо лице по чл. 10 или от одитен екип.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Ръководителят на одитния екип трябва да притежава сертификат за придобита професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", да отговаря на изискванията, предвидени в чл. 36д, ал. 1 - 3 от Закона за пътищата и да е участвал в извършването на най-малко три одита по пътна безопасност.


Чл. 25. (1) Обучението по професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" се извършва от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование и провеждащи обучение по специалност "строителен инженер".
(2) Програмата за обучение за придобиване на сертификат за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" се разработва от висшето училище и се утвърждава по реда на чл. 36д, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.


Чл. 26. Сертификатът за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" съдържа:
1. наименование на висшето училище, което го издава;
2. трите имена и единен граждански номер на лицето, на което се издава;
3. снимка на лицето, на което се издава;
4. предмет на сертификата;
5. основание за издаване на сертификата (изпитен протокол № и дата);
6. дата на издаване;
7. регистрационен номер;
8. приложение към сертификата с посочено съдържание на учебната програма, по която одиторът е преминал обучение;
9. подпис и печат на висшето училище.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Професионалната квалификация "одитор по пътна безопасност" се поддържа чрез курсове за допълнително обучение, провеждани на всеки пет години. След преминаването на тези курсове одиторът по пътна безопасност получава удостоверение от висшите училища по чл. 25, ал. 1 и то е неразделна част от сертификата по чл. 26. В удостоверението е посочена програмата по ал. 2.
(2) Програмата на курса за допълнително обучение се предлага и утвърждава от ръководителя на съответното висше училище и се съгласува от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи.
(3) Висшите училища по чл. 25, ал. 1 имат задължението да изпращат на Министерството на регионалното развитие и благоустройството поне веднъж в годината актуализирани списъци на преминалите обучение за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", както и за преминалите периодични курсове за допълнително обучение по ал. 1.


Чл. 28. (1) Одит по пътна безопасност може да се извършва и от лице, представило заверено копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
(2) Лицата по ал. 1 представят пред администрацията, управляваща пътя, доказателства относно компетентността на органа, издал документа, удостоверяващ правото да се извършва одитна дейност.


Чл. 29. Документът, удостоверяващ правото да се извършва одит по пътна безопасност по чл. 28, се предоставя на администрацията, управляваща пътя, която може да проверява дали същият е издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 36д, ал. 3 и 4 от Закона за пътищата.


§ 2. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-14 ОТ 2011 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И НА ОДИТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ И ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ОДИТОР ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3

Оценка на въздействието върху пътната безопасност за инфраструктурни проекти

1. Елементи на оценката на въздействието върху пътната безопасност:
а) определение на проблема;
б) текущо състояние на пътната безопасност в разглежданата регионална пътна мрежа и сценарий на "бездействие";
в) цели за пътна безопасност;
г) анализ на въздействието върху пътната безопасност на предложените алтернативи;
д) сравнение на алтернативите, включително анализ на разходите и ползите;
е) представяне на набор от възможни решения.

2. Елементи, които следва да бъдат взети под внимание:
а) данни за количествените показатели на аварийност за отделните класове пътища и при възможност за основните типове кръстовища, определени за брой ПТП за 1 милион пропътувани километри и броя загинали за 1 милион пропътувани километри, изчислени на национално ниво и преизчислени за съответната пътна мрежа; съпоставка на целеви мерки за намаляването им и сценарий на "бездействие";
б) избор на маршрут и модели на движението;
в) възможни въздействия върху съществуващата мрежа (например изходи, пресечни точки, железопътни прелези);
г) участници в движението на пътя, включително уязвими участници в движението (например пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти);
д) движение (например интензивност на движението, категоризация на движението по тип);
е) сезонна зависимост и климатични условия;
ж) наличие на достатъчен брой безопасни зони за паркиране;
з) сеизмична активност.


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1


Образец
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 
Име на проекта
 
ОДИТЕН ДОКЛАД ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕТАП
(въвежда се етапът на одитът)
 
ОДИТ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕТАП (въвежда се етапът на одита)
Страници 1/........
 
 
I. Общи положения:
1. Етап: ...........................................................................................................................................................................................................................
2. Възложител: ........................................................................................................................................................................................................................
3. Договор за одит (№ ): ...............................................................................................................................................................................................................
4. Одитът е проведен в периода от: ................ до........... [начална и крайна дата на одита].
5. Одитен екип:
5.1. Водещ одитор: ....................................... [име, квалификации].
5.2. Членове на одитния екип .................... [име, квалификации].
6. Одитът обхваща проверка на чертежи и всяка друга, предоставена от възложителя информация, имаща отношение към одита (както е изброена в приложение А). Посещение на място бе реализирано на .........................(въвежда се датата на посещението на място). По време на посещението климатичните условия бяха, както следва: ................................................ (въвежда се описание на климатичните условия по време на посещението на място). Условията на пътното движение бяха, както следва: ................................................(описват се условията на движение).
Други лица, присъстващи при посещението през деня:
0 ......................................................................... [име и организация на присъстващото лице извън одитния екип]
0 ............................................................................ [име и организация на присъстващото лице извън одитния екип]
Одитният екип извърши посещение на място при условия на здрач на ............................................................: (въвежда се датата на посещението).
По време на посещението климатичните условия бяха, както следва: .......................................................... (въвежда се описание на климатичните условия по време на посещението на място).
Условията на пътното движение бяха, както следва: ..................................................... (описват се условията на движение).
Други лица, присъстващи при посещението през деня:
0 ......................................................................... (име и организация на присъстващото лице извън одитния екип)
0 ........................................................................... (име и организация на присъстващото лице извън одитния екип)
7. Екипът извърши проверки и докладва само за проблеми, свързани с пътната безопасност на проекта, и не е извършвал проверки за съответствието на проекта по отношение на други критерии, различни от пътната безопасност.
8. Всички описани в доклада проблеми са обсъдени от одитния екип и съобразно обсъжданията налагат коригиращи действия с оглед безопасността на обекта и минимализиране на вероятността от възникване на пътнотранспортни произшествия.
Местоположението на проблемните места е в съответствие с проекта и е представено в приложение Б.
9. [Описание на проекта]
 
ІІ. Проблеми, идентифицирани при провеждане на одита по пътна безопасност
(Подразделят се по разделите, показани по-долу, или ако е по- подходящо, проблемите се представят по реда, по който са установени по дължината на трасето. В зависимост от етапа на одита т. 2.2 може да не се включва.)
1 ОБЩА ЧАСТ
1.1. Ситуация, надлъжен профил, скорост.
1.2. Кръстовища и връзки (на ниво и на различни нива).
1.3. Уязвими участници на пътя (пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти и др.).
1.4. Пътни съоръжения (водостоци, мостове, виадукти, естакади, надлези, подлези, тунели, подпорни и декоративни стени, укрепителни и водоотвеждащи устройства и пречиствателни съоръжения).
1.5. Пътни принадлежности /бази за поддържане на републиканските пътища, пътните знаци, пътната маркировка, светофарните уредби, автономните телефонни колонки, крайпътните насаждения, аварийните площадки, крайпътните чешми и площадките за краткотраен отдих, енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени, предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения, защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.
2. ПРОБЛЕМ
Местоположение 2.1 - [описва се точното местоположение]
Резюме: [резюмира се проблемът за възникване на произшествие/я, включително кой е в риск и защо]
ПРЕПОРЪКА
[препоръка за мерки за разрешаване на проблема]
2.2. ПРОБЛЕМ
Местоположение 2.2 - [описва се точното местоположение]
Резюме: [резюмира се проблемът за възникване на произшествие/я, включително кой е в риск и защо]
ПРЕПОРЪКА
[препоръка за мерки за разрешаване на проблема]
......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Изготвили одитния доклад:
Водещ одитор: (автор на доклада)
[име на водещия одитор], [квалификации];
[име на организацията].
Подпис .................................................................................................................................................................................................................................
Дата .................................................................................................................................................................................................................................
Член на одитния екип:
[име на втория одитор], [квалификации];
[име на организацията].
Подпис .................................................................................................................................................................................................................................
Дата .................................................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОДИТНИЯ ЕКИП
Ние, долуподписаните, декларираме, че одитът по пътна безопасност на етап (въвежда се етапът на одита) е проведен в съответствие с Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност".
Водещ одитор (автор на доклада):
[име на водещия одитор], [квалификации];
[име на организацията].
Подпис .................................................................................................................................................................................................................................
Дата ................................................................................................................................................................................................................................
Член на одиторския екип:
[име на втория одитор], [квалификации];
[име на организацията].
Подпис .................................................................................................................................................................................................................................
Дата ................................................................................................................................................................................................................................
 
Приложение А
 
Списък на проверените чертежи:
0 Чертеж № (номер на чертежа, включително изменението)
0 Чертеж № (номер на чертежа, включително изменението)
Друга предоставена информация
0 [ако такава не е предоставена, не се изброява].
 
Приложение Б
 
Планове, чертежи и скици, показващи местоположението на проблемите, идентифицирани като част от провеждането на одита по пътна безопасност (посочва се номерът на местоположението, съответстващ на номера в доклада от одита).
 


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2, т. 6


 
1. Въпросници за отделните етапи на одита по пътна безопасност
 
1: Въпросник за етап: Прединвестиционни проучвания
 
Въпрос Да Не Коментар
I. Общи положения      
1. Обхват на проекта, функция, състав на транспортния поток      
1.1. Какво е предназначението на проекта? (коментар)      
1.2. Проектът в съответствие ли е с функциите на пътя?      
1.3. Начин на обслужване на прилежащата територия - съответства ли на функциите на пътя?      
1.4. Съответства ли функцията на пътя на очаквания транспортен поток?      
2. Основни генератори на пътно движение      
2.1. Какво е разстоянието между основните генератори на пътно движение и тяхното влияние върху проекта?      
3. Етапи на реализация      
3.1. Достатъчно добре ли е осигурена безопасността на всеки един етап от реализацията на проекта и на етапните връзки?      
4. Планирани бъдещи строителни работи      
Проектът ще се повлияе ли от:      
- планирано бъдещо разширение?      
- строителство на ново пътно платно?      
- планирани промени в пътните пресичания?      
5. Ефекти върху пътната мрежа      
5.1. Премахва ли проектът съществуващи пътни връзки и ограничава ли съществуващ достъп до прилежащи територии?      
II. Въпроси относно проекта (общи)      
1. Избор на трасе      
1.1. Осигурени ли са достатъчни разстояния за видимост?      
1.2. Осигурена ли е достатъчна зона, свободна от препятствия?      
2. Използвани проектни елементи и съответствието им с нормативните елементи      
2.1. Съобразени ли са проектните елементи с нормативите?      
3. Проектна скорост      
3.1. Съответства ли проектната скорост на функциите на пътя?      
3.2. Коректно ли е избрана проектната скорост на пътните връзки?      
3.3. Има ли резки промени в проектната скорост?      
4. Перспективно натоварване от движението      
4.1. Проектът съответства ли на очакваното перспективно натоварване от движението?      
4.2. Ще се повлияе ли безопасността от неочаквано нарастване на натоварването от движението?      
III. Пътни пресичания      
1. Схеми на пътни възли/пресичания      
1.1. Отговарят ли на:      
- функцията на пътя?      
- очакваното натоварване от движението?      
- очаквания състав на движението?      
1.2. Избраната схема осигурява ли разпознаваемост на пресичането?      
1.3. Осигурено ли е безопасно пресичане на пешеходци и велосипедисти?      
1.4. Осигурено ли е безопасното движение на тежкотоварни превозни средства при всички пресичания?      
2. Разстояния между пътните пресичания      
2.1. Подходящо ли са избрани разстоянията между отделните пресичания и осигурен ли е достъп за автомобили на бърза помощ, пожарна, полиция?      
IV. Ограничения, свързани с околната среда      
1. Аспекти за безопасност      
1.1. Оценени ли са всички предвидени мерки, свързани с опазване на околната среда от гледна точка на пътната безопасност?      
V. Други въпроси (жп прелези на ниво, вероятно наводняване на пътя, ниско прелитащи самолети и други фактори, отвличащи вниманието на водачите, зони за почивка, паркиране, опорни пунктове и др.)      
 
2: Въпросник за етап: Идеен проект
 
Въпрос Да Не Коментар
Резултати от предходния одит(и) (ако има такъв)      
I. Общи положения      
1. Отклонения от нормите      
1.1. Има ли отклонения от нормативите?      
2. Напречен профил      
2.1. Оценен ли е конкретният състав на транспортния поток при избора на габарит?      
2.2. Избран ли е възможно най-безопасният напречен профил?      
3. Отводняване      
3.1. Отчетени ли са изискванията за добро повърхностно отводняване на пътното платно?      
4. Оформяне на околното пространство на пътя      
4.1. Възпрепятствана ли е добрата видимост?      
5. Зони за обслужване      
5.1. Входовете и изходите разположени ли са извън критични зони?      
5.2. Разполагат ли паркинг зоните с достатъчен капацитет?      
5.3. Ситуационно отговарят ли на изискванията за безопасно маневриране?      
5.4. Има ли достатъчно разстояние до близки пътни пресичания?      
5.5. Подходящо ли са избрани разстоянията между паркингите?      
6. Обслужване на прилежаща територия      
6.1. Обезопасени ли са всички изходи и входове?      
6.2. Подходящо ли е използването на локални платна?      
6.3. Има ли конфликт между завиващи и паркирали автомобили?      
7. Автомобили за бърза помощ, пожарна, полиция и за пътна помощ      
7.1. Осигурен ли е безопасният достъп?      
8. Етапност на строителството      
Подходящо ли е сигнализирано?      
9. Застрояване в близост до пътното трасе      
9.1. Може ли да повлияе негативно върху реакцията на водача?      
10. Основни проектни елементи      
10.1. Подходящо ли са подбрани за перспективното използване на пътя от всички участници в движението?      
II. Геометрични елементи на пътя      
1. Видимост      
1.1. Има ли координация между ситуация и надлъжен профил и изискванията за видимост?      
2. Ситуация и надлъжен профил      
2.1. Използвани ли са принципите за хомогенност на трасето при проектиране?      
2.2. Предприети ли са мерки за избягване на едновременно използване на минимални проектни елементи?      
2.3. Реализирани ли са ленти за бавнодвижещи се пътни превозни средства при големи надлъжни наклони?      
3. Връзка между нов и съществуващ пътен участък      
3.1. Геометричните елементи на новия участък кореспондират ли на тези от стария?      
3.2. Границата между двата участъка разположена ли е в близост до опасни места (хоризонтални криви, изпъкнали вертикални криви и др.)?      
III. Пътни пресичания      
1. Осигурена видимост      
1.1. Проектът за пътните пресичания отговаря ли на изискването за добра разпознаваемост?      
1.2. Осигурена ли е добра видимост в местата на пътните пресичания?      
2. Геометрично решение на пътните пресичания      
2.1. Подходящо ли са избрани броят, разстоянието между и схемите на пътните пресичания?      
2.2. Схемите и проектите за пътни пресичания отговарят ли на условията за безопасност по второстепенните направления?      
2.3. Отговарят ли на изискванията допълнителните "шлюзови" ленти и зоните за "преплитане"?      
3. Лесна ориентация на водачите      
3.1. Последователността на елементите на пътните пресичания лесни ли са за ориентация?      
IV. Други участници в движението (пешеходци и велосипедисти)      
1. Обособени платна за движение      
1.1. Предвидени ли са такива платна?      
1.2. Осигурена ли е безопасността на велосипедистите в случаите, когато те ползват за движение пътното платно?      
1.3. Може ли да се осигури физическо отделяне на автомобилния от велосипедния поток?      
2. Пешеходни пресичания      
2.1. Осигурен ли е достъпът до тези пресичания?      
2.2. Могат ли да се предвидят подлези, пасарелки?      
2.3. Има ли необходимост от специални мерки за деца, стари хора, инвалиди?      
2.4. Предвидена ли е най-добрата сигнализация, осигуряваща разпознаваемост на тези места?      
V. Пътни знаци, маркировка, осветление      
1. Пътни знаци      
1.1. Предвидени ли са всички необходими знаци?      
2. Маркировка      
2.1. Избрана ли е подходяща маркировка?      
3. Осветление      
3.1. Предвижда ли се осветление?      
3.2. Предвижда ли се осветление на местата на пътните пресичания и на пешеходните пътеки?      
3.3. Стълбовете за осветление разположени ли са на подходящи места?      
VI. Зони за отдих, паркинги за товарни автомобили и зони за обслужване      
1. Обслужване на територията      
1.1. Предвидени ли са достатъчно зони за отдих, обслужване и за паркиране?      
1.2. Обезопасени ли са входовете и изходите?      
 
3: Въпросник за етап: Работен проект
 
Забележка. Проектът може да е изготвен еднофазно и да не е бил предмет на предходен одит. В този случай се извършва оценка на елементите и по въпросниците за предходните етапи.
 
Въпрос Да Не Коментар
Резултати от предходния(те) одит(и) (ако има такъв)      
I. Общи положения      
1. Отводняване      
1.1. Осигурено ли е добро повърхностно отводняване на пътното платно чрез подходящо съчетаване на надлъжни и напречни наклони?      
1.2. Избегнати ли са участъци с нулев наклон в началото и в края на преходните рампи?      
1.3. Правилно ли е оразмерено разстоянието между дъждоприемните шахти при отводняване с канализация?      
1.4. Безопасно ли е преминаването на велосипедистите през дъждоприемните шахти, ако се предвиждат такива?      
1.5. Осигурено ли е добро отводняване на пешеходните тротоари и местата на пешеходни пресичания? (въпросът се отнася за урбанизирани територии)      
2. Климатични условия      
2.1. Взети ли са предвид конкретните климатични условия (заснежаване, заледяване, вятър, мъгла и др.)?      
3. Оформяне на околното пространство на пътя      
3.1. Предвиденото в проекта ландшафтно оформяне ще възпрепятства ли добрата видимост:      
- на водачите към пресичащи пешеходци?      
- на пътните пресичания?      
- на знаците и указателните табели?      
3.2. Предвидено ли е засаждане на дървесни видове, които да попадат в зоната за безопасност на пътя?      
4. Обслужване на територията      
4.1. Обезопасени ли са всички изходи и входове?      
4.2. Осигурена ли е видимостта при достъпа за зоните за отдих и за паркинг на товарни автомобили?      
4.3. Контролиран ли е достъпът в зоната на пътните пресичания?      
5. Автомобили на бърза помощ, пожарна, полиция и пътна помощ      
5.1. Осигурен ли е безопасният достъп?      
5.2. Проектът за средните разделителни ивици и пътните ограничителни системи съобразен ли е с възможността за бърз достъп при аварийни ситуации?      
5.3. Предвидени ли са телефони за спешни случаи?      
6. Етапност при изпълнение на строителството      
6.1. При планиране на етапно изграждане на пътния участък предвидени ли са всички мероприятия за безопасна експлоатация на отделните етапи?      
7. Стабилитет на откоси на изкопи и насипи      
7.1. Има ли опасност от попадане на материал от откосите на пътното платно?      
8. Сцепление на пътната настилка      
8.1. Проектът предвижда ли настилка с повишено съпротивление на хлъзгане на определени участъци от пътя (хоризонтални криви с малки радиуси, пътни пресичания, участъци с големи надлъжни наклони и др.)?      
II. Проектни елементи на пътното трасе      
1. Видимост      
1.1. Видимостта възпрепятствана ли е от:      
- предпазни пътни огради и парапети      
- огради на имоти      
- оборудване на пътя/улицата      
- места за паркиране      
- знаци      
- ландшафтно оформяне      
- съоръжения      
- вертикални изпъкнали криви      
- сгради, складови бази и други постройки извън пътния сервитут      
1.2. Осигурена ли е необходимата видимост при подходите към пътните кръстовища?      
2. Пътни пресичания      
2.1. Геометрично решение:      
- осигурени ли са всички посоки на движение?      
- има ли особености, които да се отразят на пътната безопасност?      
- предвидени ли са необходимите предпазни огради и парапети?      
- предвидени ли са канализиращи острови?      
- предвиждат ли се спирки на обществен транспорт или друго паркиране и спиране?      
2.2. Видимост      
- осигурена ли е добрата видимост в кръстовището?      
2.3. Организация на движението:      
- предвидени ли са всички необходими пътни знаци?      
- подходящо ли са разположени знаците?      
- предвидена ли е подходяща указателна сигнализация?      
- проектирана ли е подходяща хоризонтална пътна маркировка?      
2.4. Пешеходци:      
- осигурена ли е необходимата сигнализация на местата на пресичане?      
- осигурена ли е добра видимост в местата на пресичане?      
- осигурена ли е подходяща настилка на местата за пресичане?      
- осветени ли са подходящо местата за пресичане?      
- взета ли е предвид необходимостта от пресичане на инвалиди, възрастни хора и деца?      
- подходящо ли е избрано местоположението на местата за пресичане, като се осигурява максималното им използване?      
- свободни ли са от препятствия местата на пресичане (напр. дъждоприемни шахти и др.)?      
2.5. Велосипедисти:      
- при изготвянето на проекта взети ли са предвид нуждите на велосипедистите?      
- има ли нужда от отделни алеи за велосипедисти?      
- сигнализирано ли е велосипедното движение?      
- обезопасени ли са местата за пресичане на велосипедисти?      
3. Сигнализация, маркировка и осветление:      
3.1. Сигнализация:      
- предвидена ли е указателна сигнализация?      
- лесни ли са за разбиране указателните знаци?      
- има ли необходимост от указателна сигнализация над пътните платна?      
- предвиждат ли се знаци с променливи съобщения?      
3.2. Осветление:      
- предвижда ли се осветление за новопроектирани пътни пресичания?      
- има ли необходимост от осветление?      
- обезопасени ли са стълбовете за осветление?      
3.3. Маркировка:      
- осигурена ли е маркировка, отговаряща на съответните изисквания за класа на пътя?      
4. Ограничителни системи за пътища      
4.1. Ограничителни системи в средната разделителна ивица:      
- подходящо ли са избрани типът и детайлите на оградата?      
- правилно ли са проектирани краят и началото на оградата?      
4.2. Предпазни огради в открит път:      
- осигурени ли са на всички необходими места предпазни огради съгласно "ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа" - 2010 г.?      
- безопасни ли са предпазните огради?      
- обезопасен ли е краят на предпазните огради?      
- отговарят ли предпазните огради на всички действащи норми?      
4.3. Предпазни огради и парапети при съоръжения:      
- ограничителните системи при съоръженията отговарят ли на "ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа" - 2010 г.?      
- отговарят ли предпазните огради на всички действащи норми?      
5. Стълбове и други вертикални препятствия      
5.1. Осигурен ли е достатъчен динамичен габарит в контактната зона?      
5.2. Подходяща ли е ширината на средната разделителна ивица за безопасно разполагане на стълбове и други вертикални препятствия?      
5.3. осигурена ли е странична безопасна зона на платната за движение, свободна от вертикални препятствия, включително стълбове, рекламни билбордове и др.?      
 
4: Въпросник за етап: Преди въвеждане на пътя в начална експлоатация
 
Въпрос Да Не Коментар
I. Общи въпроси      
1. Изключения от нормативно приети стойности:      
1.1. Ако има такива, оказват ли влияние върху пътната безопасност?      
2. Отводняване      
2.1. Осигурено ли е добро отводняване на пътните платна, велосипедните и пешеходните алеи?      
3. Климатични условия      
3.1. Изискват ли се специални мероприятия за смекчаване ефектите от климата?      
4. Ландшафтно оформление      
4.1. Нарушени ли са условията за добра видимост?      
5. Инженерни мрежи на други ведомства      
5.1. Видимостта възпрепятства ли се от съоръжения на други ведомства?      
6. Обслужване на територията      
6.1. Осигурена ли е видимостта при входовете към главното направление и изходите от него?      
6.2. Входовете и изходите имат ли нужната дължина, за да не възпрепятстват движението по главното направление?      
7. Сцепление на настилката      
7.1. Установяват ли се места с ниско съпротивление на хлъзгане?      
8. Ограничителни системи за пътища (предпазни огради и парапети)      
8.1. Налични ли са всички необходими предпазни огради и парапети?      
9. Експлоатация на пътната мрежа      
9.1. Поставени ли са всички необходими знаци и указателни табели?      
II. Геометрични елементи      
1. Видимост      
1.1. Осигурена ли е видимостта?      
2. Кръстовища      
2.1. Осигурена ли е видимостта?      
2.2. Изпълнена ли е проектната маркировка и сигнализация?      
3. Немоторизирани участници в движението:      
3.1. Пешеходци:      
- обезопасени ли са всички пресичания за пешеходци чрез видимост, сигнализация, подходяща настилка, парапети, понижени бордюри, тактилни плочки и др.?      
3.2. Велосипедисти:      
- осигурена ли е безопасността на велосипедното движение чрез видимост, сигнализация, подходяща настилка, парапети, понижени бордюри и др.?      
III. Сигнализация, маркировка и осветление      
1. Сигнализация:      
1.1. Осигурена ли е разпознаваемост, видимост и четимост на пътните знаци през деня и нощта?      
1.2. Стълбовете осигурени ли са за удар от автомобил?      
1.3. Пречи ли сигнализацията на безопасното движение на велосипедисти и пешеходци?      
2. Пътни знаци с променливи съобщения:      
2.1. Лесноразбираеми ли са?      
2.2. Обезопасени ли са срещу удар с автомобил?      
3. Маркировка      
3.1. Изпълнена ли е необходимата маркировка със съответните характеристики за дневна, нощна видимост и съпротивление на хлъзгане?      
4. Осветление      
4.1. Изпълнено ли е необходимото осветление?      


Приложение № 4 към чл. 18, ал. 2

КРИТЕРИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

1. Критерии за провеждане на одит на етап идеен проект:
а) географско местоположение (например излагане на опасност от свлачища, наводнения, лавини), сезонно обусловени и климатични условия, както и сеизмична активност;
б) вид на кръстовища и разстояние помежду им;
в) брой и вид на платната за движение;
г) видове допустимо движение за новия път;
д) функционалност на пътя в рамките на пътната мрежа;
е) метеорологични условия;
ж) скорост на движение;
з) пътен профил (напр. ширина на платното, наличие на алеи за велосипедисти, пешеходни зони);
и) хоризонтална и вертикална проекция;
й) видимост;
к) план на кръстовищата;
л) обществен транспорт и инфраструктура;
м) пътни/железопътни прелези.

2. Критерии за провеждане на одит на етап на изготвяне на работен проект:
а) трасе;
б) съгласувани пътни знаци и маркировка;
в) осветеност на осветяваните пътища и пресечни точки;
г) оборудване на крайпътната зона;
д) крайпътна обстановка, включително растителност;
е) неподвижни препятствия в крайпътната зона;
ж) наличие на безопасни зони за паркиране;
з) уязвими ползватели на пътя (напр. пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти);
и) удобно за ползвателя приспособяване на системите от пътни ограничителни (централни разделителни ивици и противоударни бариери за предотвратяване на опасностите за уязвими ползватели).

3. Критерии за провеждане на одит на етапа на предварително въвеждане в експлоатация:
а) безопасност на ползвателите на пътя и видимост при различни условия, като тъмнина, и при обичайни атмосферни условия;
б) разпознаваемост на пътните знаци и маркировка;
в) състояние на настилките.

4. Критерии за провеждане на одит на етапа на начална експлоатация: оценка на безопасността на пътя въз основа на действителното поведение на участниците в движението.
На всеки етап проверките могат да включват необходимост от преразглеждане на критериите от предходните етапи.


Приложение № 5 към чл. 20, т. 4


Образец
 
СЪГЛАСУВАТЕЛЕН ЛИСТ
 
Лист .......... от .........
 
Наименование на проекта: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Етап: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Ръководител на екип (по чл. 24) или одитор (по чл. 23): .................................................................................................................................................................................................................................
Дата: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Проблем Местоположение Чертеж № Коментарът дискутиран Коментарът включен Основание да не бъде приет
           
           
           
           
 
Възложител: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, подпис и печат)
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти