Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕНАТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА

В сила от 09.09.2011 г.
Приета с ПМС № 248 от 30.08.2011 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата за образуване и прилагане на цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга, извършвана от оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, наричан по-нататък "задължен оператор".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) С наредбата се определят и условията и редът, при които пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да договаря цени по видове услуги от универсалната пощенска услуга, различни от тези по ал. 1, при спазване принципите на публичност и равнопоставеност.

Чл. 2. Универсалната пощенска услуга включва услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги.


Чл. 3. (1) При образуването на цените по чл. 1, ал. 1 задълженият оператор спазва принципите, определени в чл. 66, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.
(2) Цените по чл. 1, ал. 1 са съобразени с методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за пощенските услуги.

Раздел II.
Правила за образуване на цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга


Чл. 4. (1) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга се образуват въз основа на разходите за услугите, получени като резултат при прилагане на Системата за разпределение на разходите, и при спазване актовете на Всемирния пощенски съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга за страната са съобразени с единичните разходи по приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и включват разумна печалба в съответствие с чл. 66, ал. 2, т. 6 от Закона за пощенските услуги, която не надвишава средната норма на печалба на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга за чужбина са съобразени с единичните разходи по приемане и пренасяне на международните изходящи пратки на територията на страната, като за образуване цената на услугите се добавят и транспортни разходи, крайна такса за доставяне в страната на местоназначение и разумна печалба в съответствие с чл. 66, ал. 2, т. 6 от Закона за пощенските услуги, която не надвишава средната норма на печалба на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга.
(4) Единичните разходи по ал. 2 и 3 са резултат от Системата за разпределение на разходите на задължения оператор.
(5) Цените на допълнителните услуги "препоръка" и "обявена стойност" се образуват от задължения оператор при отчитане на начина и условията за предоставяне на услугите.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга за страната се образуват на база съдържание на пощенските пратки, както следва:
1. за кореспондентски пратки, малки пакети и печатни произведения - в зависимост от теглото на пратките;
2. за пощенски колети - в зависимост от вида, теглото, местоназначението и размерите им.
(2) Цените на услугите по ал. 1, т. 1 могат да се образуват и в зависимост от теглото и от бързината на пренасяне и доставяне на пощенските пратки. В този случай те са пратки с предимство и пратки без предимство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) Цените на услугите по ал. 1, т. 1 могат да се образуват и в зависимост от формaта съгласно чл. 17.5 на Всемирната пощенска конвенция.


Чл. 6. Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга за международни изходящи пощенски пратки се образуват, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) за изходящи пощенски пратки - в зависимост от теглото, формaта, бързината на пренасяне и доставяне и зоната, в която се намира страната на местоназначение, и при спазване изискванията на актовете на Всемирния пощенски съюз;
2. за пощенски колети - в зависимост от вида, теглото, бързината на пренасяне и доставяне и зоната, в която се намира страната на местоназначение, и при спазване изискванията на актовете на Всемирния пощенски съюз.


Чл. 7. Цената за допълнителната услуга "препоръка" за вътрешните пощенски пратки е различна от цената за "препоръка", образувана за международни пощенски пратки.


Чл. 8. (1) Цената за допълнителната услуга "обявена стойност" за пощенски пратки за страната се образува в зависимост от размера на обявената стойност и е еднаква за територията на страната.
(2) Цената за допълнителната услуга "обявена стойност" за международни изходящи пощенски пратки се определя в зависимост от размера на обявената стойност и в съответствие с актовете на Всемирния пощенски съюз.


Чл. 9. (1) Задълженият оператор представя предложение за изменение на цените за съгласуване в Комисията за регулиране на съобщенията в срок, не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.
(2) Към предложението по ал. 1 задълженият оператор прилага:
1. основания и мотиви за промяна на цените;
2. начин на формиране на цените по видове услуги и по теглови стъпки;
3. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) данни за единичните разходи по видове услуги съобразно резултатите от Системата за разпределение на разходите на задължения оператор. Данните следва да показват връзката между единичните разходи по услуги от системата и формираните цени по теглови стъпки;
4. данни за изменението на разходите за дейността от последната промяна на цените до момента на внасяне на предложението;
5. попълнено приложение към методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за пощенските услуги за потребителска ценова кошница за месечно потребление;
6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) мотивирано предложение за размера на разумната печалба по видове услуги от универсалната пощенска услуга в съответствие с чл. 66, ал. 2, т. 6 от ЗПУ заедно със съответните изчисления;
7. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) разчет за очакваните финансови резултати от въвеждането на новите цени, включващ оценка на ефекта на очакваните приходи върху финансовия резултат.
(3) В случай че цените по ал. 1 не отговарят на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за пощенските услуги и при тяхното образуване не са спазени изискванията на наредбата, Комисията за регулиране на съобщенията с решение задължава оператора да ги преработи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) В случай че пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга не внесе в определения срок преработени цени по ал. 3 или преработените цени не отговарят на изискванията на тази наредба и на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за пощенските услуги, Комисията за регулиране на съобщенията отказва тяхното съгласуване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2021 г.) При изготвяне на предложението по ал. 1 задълженият оператор се съобразява с предоставената информация от Комисията за регулиране на съобщенията за средната норма на печалба на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга.


Чл. 10. Задълженият оператор може да предлага промени в цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга на период не по-малък от 6 месеца, при условие че докаже изменение на разходите за извършване на универсалната пощенска услуга. Изменението на разходите се изчислява, като се съпоставят разходите за извършване на универсалната пощенска услуга, отчетени към последната промяна на цените и към момента на внасяне на предложението.

Раздел III.
Прилагане на цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга


Чл. 11. Задълженият оператор е длъжен да обяви цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга на достъпно за потребителите място и да ги публикува на страницата си в интернет в срок не по-малък от 7 дни преди прилагането им.


Чл. 12. (1) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга се предплащат от потребителите. Заплащането се извършва в брой, безкасово, чрез пощенски марки или по друг начин в зависимост от определения от задължения оператор ред за заплащане на съответната услуга. За заплащане на международните пощенски услуги могат да се използват и международни купони-отговор.
(2) При използване на пощенски продукти - пощенски карти и пощенски пликове, с отпечатан върху тях специален знак за цената заплащането на услугите се извършва при закупуването на пощенските продукти.


Чл. 13. Задълженият оператор може да използва като знак и като доказателство за заплащане на цената на пощенските услуги отпечатъци от автомати, таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения за отпечатване или щемпеловане.


Чл. 14. (1) Задълженият оператор може да договаря с потребители цени, различни от образуваните по реда на раздел ІІ.
(2) Цените по ал. 1 са публични, не могат да бъдат по-ниски от разходите за извършване на всеки вид услуга и се образуват чрез прилагане на отстъпки от цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга въз основа на изпълнени от потребителите предварително определени от задължения оператор условия.
(3) Задълженият оператор публикува цените по ал. 1 и условията за прилагането им по ал. 2, като при сключване на договори за тяхното прилагане се спазва принципът на равнопоставеност на потребителите.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.)
(5) Задълженият оператор представя за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията заверени копия от сключените договори по ал. 3 и всички изменения и допълнения към тях в 14-дневен срок от сключването им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Образуваните цени по реда на Наредбата за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, приета с Постановление № 158 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 62 от 2004 г.), се прилагат до влизането в сила на съгласуваните по реда на тази наредба цени на универсалната пощенска услуга, извършвана от задължения оператор.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 66, ал. 1 от Закона за пощенските услуги.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти