Logo Понеделник, 21 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕНАТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА

В сила от 09.09.2011 г.
Приета с ПМС № 248 от 30.08.2011 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата за образуване и прилагане на цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга, извършвана от оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, наричан по-нататък "задължен оператор".
(2) С наредбата се определят и условията и редът, при които пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да договаря цени по видове услуги от универсалната пощенска услуга, различни от тези по ал. 1.

Чл. 2. Универсалната пощенска услуга включва услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги.


Чл. 3. (1) При образуването на цените по чл. 1, ал. 1 задълженият оператор спазва принципите, определени в чл. 66, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.
(2) Цените по чл. 1, ал. 1 са съобразени с методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за пощенските услуги.

Раздел II.
Правила за образуване на цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга


Чл. 4. (1) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга се образуват въз основа на разходите за услугите, получени като резултат при прилагане на Системата за разпределение на разходите, и при спазване актовете на Всемирния пощенски съюз.
(2) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга за страната са съобразени с единичните разходи по приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и включват икономически обоснована печалба в съответствие с инвестиционната политика на задължения оператор.
(3) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга за чужбина са съобразени с единичните разходи по приемане и пренасяне на международните изходящи пратки на територията на страната, като за образуване цената на услугите се добавят и транспортни разходи, крайна такса за доставяне в страната на местоназначение и икономически обоснована печалба в съответствие с инвестиционната политика на задължения оператор.
(4) Единичните разходи по ал. 2 и 3 са резултат от Системата за разпределение на разходите на задължения оператор.
(5) Цените на допълнителните услуги "препоръка" и "обявена стойност" се образуват от задължения оператор при отчитане на начина и условията за предоставяне на услугите.


Чл. 5. (1) Цените на универсалната пощенска услуга по видове услуги за страната се образуват на база съдържание на пощенските пратки, както следва:
1. за кореспондентски пратки, малки пакети и печатни произведения - в зависимост от теглото на пратките;
2. за пощенски колети - в зависимост от вида, теглото, местоназначението и размерите им.
(2) Цените на услугите по ал. 1, т. 1 могат да се образуват и в зависимост от теглото и от бързината на пренасяне и доставяне на пощенските пратки. В този случай те са пратки с предимство и пратки без предимство.


Чл. 6. Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга за международни изходящи пощенски пратки се образуват, както следва:
1. за изходящи пощенски пратки - в зависимост от теглото, бързината на пренасяне и доставяне и зоната, в която се намира страната на местоназначение, и при спазване изискванията на актовете на Всемирния пощенски съюз;
2. за пощенски колети - в зависимост от вида, теглото, бързината на пренасяне и доставяне и зоната, в която се намира страната на местоназначение, и при спазване изискванията на актовете на Всемирния пощенски съюз.


Чл. 7. Цената за допълнителната услуга "препоръка" за вътрешните пощенски пратки е различна от цената за "препоръка", образувана за международни пощенски пратки.


Чл. 8. (1) Цената за допълнителната услуга "обявена стойност" за пощенски пратки за страната се образува в зависимост от размера на обявената стойност и е еднаква за територията на страната.
(2) Цената за допълнителната услуга "обявена стойност" за международни изходящи пощенски пратки се определя в зависимост от размера на обявената стойност и в съответствие с актовете на Всемирния пощенски съюз.


Чл. 9. (1) Задълженият оператор представя предложение за изменение на цените за съгласуване в Комисията за регулиране на съобщенията в срок, не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.
(2) Към предложението по ал. 1 задълженият оператор прилага:
1. основания и мотиви за промяна на цените;
2. начин на формиране на цените по видове услуги и по теглови стъпки;
3. данни за единичните разходи по видове услуги съобразно резултатите от Системата за разпределение на разходите на задължения оператор;
4. данни за изменението на разходите за дейността от последната промяна на цените до момента на внасяне на предложението;
5. попълнено приложение към методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за пощенските услуги за потребителска ценова кошница за месечно потребление;
6. мотивирано предложение за размера на икономически обоснована печалба в съответствие с приетата инвестиционна политика на дружеството;
7. разчет за очакваните финансови резултати от въвеждането на новите цени.
(3) В случай че цените по ал. 1 не отговарят на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за пощенските услуги и при тяхното образуване не са спазени изискванията на наредбата, Комисията за регулиране на съобщенията с решение задължава оператора да ги преработи.


Чл. 10. Задълженият оператор може да предлага промени в цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга на период не по-малък от 6 месеца, при условие че докаже изменение на разходите за извършване на универсалната пощенска услуга. Изменението на разходите се изчислява, като се съпоставят разходите за извършване на универсалната пощенска услуга, отчетени към последната промяна на цените и към момента на внасяне на предложението.

Раздел III.
Прилагане на цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга


Чл. 11. Задълженият оператор е длъжен да обяви цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга на достъпно за потребителите място и да ги публикува на страницата си в интернет в срок не по-малък от 7 дни преди прилагането им.


Чл. 12. (1) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга се предплащат от потребителите. Заплащането се извършва в брой, безкасово, чрез пощенски марки или по друг начин в зависимост от определения от задължения оператор ред за заплащане на съответната услуга. За заплащане на международните пощенски услуги могат да се използват и международни купони-отговор.
(2) При използване на пощенски продукти - пощенски карти и пощенски пликове, с отпечатан върху тях специален знак за цената заплащането на услугите се извършва при закупуването на пощенските продукти.


Чл. 13. Задълженият оператор може да използва като знак и като доказателство за заплащане на цената на пощенските услуги отпечатъци от автомати, таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения за отпечатване или щемпеловане.


Чл. 14. (1) Задълженият оператор може да договаря с потребители цени, различни от образуваните по реда на раздел ІІ.
(2) Цените по ал. 1 са публични, не могат да бъдат по-ниски от разходите за извършване на всеки вид услуга и се образуват чрез прилагане на отстъпки от цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга въз основа на изпълнени от потребителите предварително определени от задължения оператор условия.
(3) Задълженият оператор публикува цените по ал. 1 и условията за прилагането им по ал. 2, като при сключване на договори за тяхното прилагане се спазва принципът на равнопоставеност на потребителите.
(4) Задълженият оператор представя в Комисията за регулиране на съобщенията отчетни данни за приходи, разходи и брой пратки от изпълнението на договорите по ал. 3. Данните се представят по видове услуги от универсалната пощенска услуга заедно със заявлението за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по чл. 29а, ал. 1 от Закона за пощенските услуги.
(5) Задълженият оператор представя за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията заверени копия от сключените договори по ал. 3 и всички изменения и допълнения към тях в 14-дневен срок от сключването им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Пратки с предимство" са пратките, които се пренасят и доставят по най-бързия възможен начин.
2. "Пратки без предимство" са пратките, за които подателят е избрал по-ниска цена, която предполага по-дълъг срок при пренасяне и доставяне.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Образуваните цени по реда на Наредбата за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, приета с Постановление № 158 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 62 от 2004 г.), се прилагат до влизането в сила на съгласуваните по реда на тази наредба цени на универсалната пощенска услуга, извършвана от задължения оператор.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 66, ал. 1 от Закона за пощенските услуги.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти