Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ОТ 2011 Г.

В сила от 22.07.2011 г.
Приета с ПМС № 200 от 13.07.2011 г.

Обн. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г., отм. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2016г.


Отменена с Параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 352 от 14 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води - ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. редът и начинът на използване на повърхностните води и водни обекти;
2. редът за издаване и условията, при които се издава разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по чл. 44 от Закона за водите (ЗВ) и разрешителното за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46 ЗВ;
3. изискванията към документите за издаване на разрешителни;
4. редът и начинът за стопанисване и използване на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания, както и на съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение.
(2) С наредбата не се урежда ползването на повърхностни водни обекти за заустване на отпадъчни води.

Чл. 2. За правото на ползване на повърхностните води и водни обекти се издава разрешително и се заплаща годишна такса съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6 ЗВ.


Чл. 3. (1) Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително се подава до:
1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за:
а) водовземане от язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
б) прехвърляне на повърхностни води между различни райони за басейново управление;
в) ползване на воден обект - язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
г) целите на отбраната и националната сигурност;
2. изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав - за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав;
3. кмета на общината след решение на общинския съвет:
а) за водовземане от язовири и микроязовири - публична общинска собственост;
б) за ползване на язовири и микроязовири - публична общинска собственост, с изключение на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
4. директора на басейновата дирекция - във всички останали случаи на водовземане и/или ползване на водни обекти.
(2) Заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително е по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, публикувано на интернет страницата на компетентния орган по ал. 1 и на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), и съдържа данните, посочени в чл. 60, ал. 1 ЗВ.
(3) Заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.


Чл. 4. (1) Приемането и въвеждането на обекти в експлоатация се извършва по реда на Закона за устройство на територията.
(2) Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, се изпраща от титуляря на разрешителното:
1. в басейновата дирекция - когато компетентен орган за издаване на разрешителното за използване на повърхностен воден обект е директорът на басейновата дирекция или кметът на общината;
2. в Министерството на околната среда и водите и в басейновата дирекция - когато компетентен орган за издаване на разрешителното за използване на повърхностен воден обект е министърът на околната среда и водите.


Чл. 5. Неразделна част от разрешителното за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект е схема на разрешения участък за ползване и/или приложение с вписани условия за правото на ползване и/или водовземане.


Чл. 6. (1) Министърът на вътрешните работи ежегодно до 31 март утвърждава списък с потенциално опасни язовири, изготвен от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Министерството на вътрешните работи (МВР) със съдействието на областните управители.
(2) Лицето, осъществяващо техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията, представя на компетентния орган по управление на водите за ползване при издаване на разрешително съгласуван авариен план за действие при аварийни условия в съответствие с чл. 58 от Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.).

Глава втора.
ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ И ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ОБЕКТИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 7. Използването на повърхностните води и водни обекти включва водовземане и ползване на водния обект.


Чл. 8. Използването на повърхностните води и водни обекти се извършва въз основа на издадено разрешително или предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция при условията и по реда на ЗВ и на тази наредба.


Чл. 9. Издаване на разрешително за използване на повърхностни води и водни обекти се предоставя по реда на глава четвърта от ЗВ.


Чл. 10. Разрешеното право на ползване на повърхностните води и водните обекти не може да се преотстъпва на друго лице.


Чл. 11. (1) Начинът на използване на водите на комплексните и значими язовири по приложение № 1 от ЗВ се определя в годишен и в месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите.
(2) Режимните графици по ал. 1 са неразделна част от разрешителното за водовземане от язовирите по приложение № 1 от ЗВ.


Чл. 12. (1) Разрешително за водовземане от повърхностни води и ползване на повърхностни водни обекти - публична държавна или общинска собственост, се изисква и за осигуряване на общо водовземане от водни обекти, за лични нужди, отдих и водни спортове, водопой на животни и къпане по смисъла на чл. 41, ал. 1 ЗВ.
(2) Разрешително за водовземане от повърхностни води не се изисква, когато водовземането е за:
1. задоволяване на собствени потребности на физически лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, до 10 куб. м на денонощие от намиращите се в имота повърхностни води;
2. дейности по защита на населението при обявено бедствено положение по реда на Закона за защита при бедствия;
3. преобразуване на енергията на водата без отклоняването ? от водното течение в електрическа енергия чрез турбини с мощност до 20 киловата.


Чл. 13. Разрешително за водовземане се издава на:
1. юридически лица и на еднолични търговци;
2. физически лица, регистрирани като земеделски производители, когато водовземането е с цел производство на растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба.


Чл. 14. Разрешително за ползване на повърхностен воден обект се изисква за всички случаи по чл. 46 ЗВ и по тази наредба с изключение на:
1. развитие, модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, водещи до незначително изменение на количеството и качеството на използваните води, когато основната дейност е регламентирана с вече издаденото разрешително;
2. ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването влияе незначително на качеството на водите;
3. въздушно преминаване на съоръжения над воден обект;
4. преминаване с хоризонтален сондаж под дъното и извън границите на воден обект;
5. поддържане проводимостта на некоригирани речни легла извън границите на населените места с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци, когато не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на реката и когато не попада в зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 ЗВ, обявени за опазване на местообитания и биологични видове;
6. ремонт на плаващи съоръжения в язовири и ремонт на водовземни съоръжения от повърхностни води.


Чл. 15. Дейностите по чл. 14 се извършват след предварително писмено уведомяване на компетентния орган по реда на чл. 58 ЗВ.


Чл. 16. Когато експертната оценка по чл. 140, ал. 6, т. 2 ЗВ определи, че:
1. обемът на наносните отложения, които трябва да бъдат иззети, е повече от 500 куб. м/километър, представителят на басейновата дирекция в междуведомствената комисия предписва издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 4 ЗВ;
2. обемът на наносните отложения, които трябва да бъдат иззети, е по-малко от 500 куб. м/километър, комисията предлага на Постоянната междуведомствена комисия към Министерския съвет за подпомагане и възстановяване включването на дейностите за поддържане проводимостта на речното легло в определените участъци в годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия.


Чл. 17. Разрешително за ползване на повърхностен воден обект се издава на:
1. юридически лица и на еднолични търговци;
2. физически лица, регистрирани като земеделски производители, когато ползването е с цел изграждане на водовземно съоръжение за производство на растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба.


Чл. 18. (1) Предварителните (прединвестиционните) проучвания, техническите проекти за добив, сравнителните оценки на енергийните ползи и на вредите за околната среда, сравнителните оценки на ползите от дейността и на вредите за околната среда и геодезическите измервания по чл. 52 се изготвят от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Хидроложката част към предпроектното проучване включва:
1. обща част;
2. разположения и специфика на обекта;
3. кратка орохидрографска характеристика (водосборна област, геоложки строеж, почви, растителност);
4. кратка климатична характеристика (температури, валежи, вятър);
5. отточна характеристика (хидроложка изученост, параметри на средния и многогодишния отток, вътрешно годишно разпределение на оттока, максимални и минимални водни количества);
6. баланс на притока, включително придобити права;
7. определен минимално допустим отток в реката след водовземането;
8. изводи и констатации.
(3) Не се изисква представяне на хидроложка част, когато разрешителното за водовземане е от река Дунав, Черно море или от язовирите по приложение № 1 от ЗВ.


Чл. 19. Когато водовземането и/или ползването не е пряко свързано с използване на съществуващи съоръжения на язовири, за издаване на разрешително по реда на глава четвърта от ЗВ не се изисква договор, а писмено съгласуване на дейността по отношение на съвместимостта ? със задълженията по експлоатация по чл. 118 от Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.


Чл. 20. (1) Обосновка на необходимите водни количества се разработва за всяка предвиждана цел на водовземане от повърхностни води при определените в наредбата по чл. 117а, ал. 2 ЗВ норми за водопотребление.
(2) За целите на ползване на водите, за които в наредбата по чл. 117а, ал. 2 ЗВ не са определени норми за водопотребление, обосновката по ал. 1 се извършва съобразно технологичните изисквания за конкретната цел, като се прилагат техническите спецификации на съоръженията, въз основа на които е определено исканото (необходимото) водно количество.
(3) В обосновката по ал. 1 се посочва и групиране на целите за ползване на водата съгласно изискванията на тарифата по чл. 194, ал. 6 ЗВ.


Чл. 21. (1) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса за правото на ползване на водите по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ.
(2) Образецът по ал. 1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното, и размерите, определени в тарифата по чл. 194, ал. 6 ЗВ, въз основа на които се изчислява таксата.


Чл. 22. (1) Обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 156е, ал. 2 ЗВ се представят към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ само когато планираните дейности ще доведат до съществени изменения на физическите характеристики на повърхностния воден обект, което налага обозначаването му като силно модифицирано водно тяло - за изграждане на големи хидротехнически съоръжения, като язовири, мащабни корекции на река или др., или за изземване на наносни отложения, когато чрез дейността се променят профилът и кота дъно на водния обект.
(2) Документите по ал. 1 представляват доказателства, че:
1. дейността е в интерес на обществото и е в полза за човешкото здраве или безопасност;
2. са предприети всички мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие от планираните дейности и постигане на добър екологичен потенциал на водния обект;
3. ползите за обществото не могат да бъдат постигнати с други средства поради технически и/или икономически причини;
4. оценката на ползите от дейността е по-голяма от вредите за околната среда.

Раздел II.
Годишен и месечни графици


Чл. 23. (1) С годишния график се определя стратегията за използване на водите на язовирите по приложение № 1 от ЗВ през съответната година.
(2) При съставянето на годишния график се вземат предвид:
1. наличният обем вода в язовирите в края на предходната година;
2. собствен и/или допълнителен приток към язовири в условията на средна, суха и много суха година;
3. установените за всеки язовир с проектите и по време на експлоатацията специфични особености за формиране на притока, регулиращата способност, принципите и изискванията за най-икономично и целесъобразно използване на водите;
4. предложенията за необходимите водни маси, направени от отделните водоползватели, и възможностите за най-доброто им съчетаване при спазване на приоритетите, определени в ЗВ;
5. издадените разрешителни за водовземане.


Чл. 24. (1) Годишният график се утвърждава от министъра на околната среда и водите до 10 февруари на текущата година.
(2) До 20 декември на предходната година титулярите на разрешителни за водовземане заявяват писмено необходимите им по месеци водни обеми при условията на средна година (с обезпеченост 50 на сто), средно суха година (с обезпеченост 75 на сто) и много суха година (с обезпеченост 95 на сто).
(3) Планираните ремонти на системите и съоръженията на язовирите, включени в приложение № 1 от ЗВ, за които ремонтът предполага нарушаване на водоподаването и които са включени в графика на дружеството за следващата година, се заявяват до 20 декември на предходната година и се отразяват в годишните графици.
(4) Промяната на планираните ремонтни работи от работните програми на дружеството се отразява в месечните графици при необходимост.
(5) Годишният график се изпраща на заинтересуваните министерства - Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).


Чл. 25. (1) С месечните графици се определят месечните водни обеми, които не могат да бъдат надвишавани от титуляря на разрешителното, освен в случаите по ал. 5.
(2) Месечният график се изготвя, като се вземат предвид:
1. актуалната информация за състоянието на язовира в края на предходния месец;
2. определената с годишния график стратегия;
3. прогнозата за очаквания приток;
4. хидрометеорологичната обстановка;
5. преценката на исканията в месечната заявка от титулярите на разрешителни за водовземане.
(3) При необходимост с месечните графици се прехвърлят води между речни басейни и се определят обеми:
1. за поемане на очакван приток;
2. за осигуряване на вода за приоритетно водоползване;
3. при ремонтни дейности и/или възникване на аварийни условия по язовирната стена и съоръженията към нея.
(4) Поддържането на определените с месечния график обеми по ал. 3 се осъществява чрез водноелектрически централи, а при невъзможност - чрез основен изпускател.
(5) Разрешеният лимит може да бъде надвишен в случай на определен с месечния график обем за поемане на очакван приток или при възникване на непредвидими и/или изключителни ситуации по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗВ.


Чл. 26. (1) Месечният график за използване на водите от комплексните и значими язовири по приложение № 1 от ЗВ се утвърждава от министъра на околната среда и водите не по-късно от последния работен ден на предходния месец.
(2) До 26-о число на предходния месец титулярите на разрешителни за водовземане представят в МОСВ актуализирана месечна заявка за необходимия обем вода и планираните ремонти на системите и съоръженията на язовирите по приложение № 1 от ЗВ за следващия месец.
(3) Лицата, които осъществяват техническата експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, представят в МОСВ актуална информация за обемите в язовирите към 26-о число на текущия месец.
(4) Месечните графици се публикуват на интернет страницата на МОСВ не по-късно от последния работен ден на предходния месец.
(5) Кратка информация и анализ за месечния график се изпраща на МРРБ, МЗХ и МИЕТ.
(6) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице при възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства изменя месечния график, за което писмено уведомява заинтересуваните страни.


Чл. 27. (1) Лицата, които осъществяват техническата експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, представят в МОСВ сведение за водностопанския баланс в язовирите по приложение № 1 от ЗВ по десетдневки - на следващия работен ден, и месечно - в първия работен ден на следващия месец.
(2) При възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства сведението по ал. 1 се представя в МОСВ ежедневно в края на работния ден, ако ситуацията налага - и през два часа, включително в почивни и празнични дни.


Чл. 28. (1) Контролиращ орган по изпълнение на режимните графици са министърът на околната среда и водите и директорът на басейновата дирекция.
(2) Басейновите дирекции подготвят сведение за резултатите от ежемесечния контрол по изпълнение на месечните графици и го изпращат в МОСВ не по-късно от 15-о число на следващия месец.


Чл. 29. (1) За оперативно управление на водите на национално ниво в МОСВ ежемесечно се изготвя информация за състоянието на водите в комплексните и значими язовири по приложение № 1 от ЗВ.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа данни, оценка и анализ за състоянието на водите в язовирите, изготвя се до 15-о число на следващия месец, изпраща се в Министерския съвет и се публикува на интернет страницата на МОСВ.


Чл. 30. (1) За оперативно управление на водите на национално и басейново ниво и за предотвратяване на вредното въздействие на водите от преминаване на високи вълни вследствие на непредвидими и/или изключителни обстоятелства в МОСВ и в басейновите дирекции се сформират оперативни звена.
(2) Организацията, съставът и дейностите на оперативното звено на МОСВ се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.
(3) Организацията и съставът на оперативните звена на басейновите дирекции се определят със заповеди на директорите на басейнови дирекции.

Раздел III.
Разрешителни за водовземане от повърхностни води и изисквания към съдържанието на документите


Чл. 31. (1) Когато за реализиране на водовземането от повърхностни води е необходимо изграждане на системи и съоръжения по чл. 46, ал. 1, т. 1 ЗВ, за осъществяване на заявената цел се спазва следната последователност за издаване на разрешително за водовземане:
1. издава се един административен акт, в който се предоставя право за водовземане и право за ползване на воден обект със срок на действие на разрешителното до въвеждане на обекта в експлоатация, но не повече от 5 години;
2. продължаване на разрешителното за водовземане по т. 1 в частта "право за водовземане" със срок на действие съгласно чл. 57, ал. 1 ЗВ.
(2) Разрешителното по ал. 1, т. 1 съдържа данни и условия за водовземането и данни и условия за ползването на повърхностния воден обект.


Чл. 32. (1) За издаване на разрешителното по чл. 31, ал. 1, т. 1 към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се представя и схема, описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията.
(2) Предварителното (прединвестиционното) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект са с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.). Когато е необходимо изграждане на хидротехническо съоръжение, в проучването или в инвестиционния проект се предвижда съоръжение за осигуряване миграцията на рибите (рибен проход).
(3) Документите, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, съдържат:
1. скица с нанесени граници на имотите;
2. списък с имената на собствениците;
3. деклариране на съгласието на собственика за ограничаване на правото на ползване на собствения му имот.


Чл. 33. (1) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 31, ал. 1, т. 1 за водовземане с цел напояване, към заявлението се представят документите по чл. 60 ЗВ и по чл. 32, както и документи, удостоверяващи:
1. размера на напояваните площи;
2. искането на собствениците и/или ползвателите на заявените площи за напояване.
(2) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 31, ал. 1, т. 1 за водовземане за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, към заявлението се представят документите по чл. 60 ЗВ и по чл. 32, както и документ от ВиК оператор за липса на капацитет и на възможност за включване в изградена водоснабдителна система.
(3) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 31, ал. 1, т. 1 за водовземане от река с цел производство на електроенергия, сравнителната оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда по чл. 60, ал. 3, т. 6 ЗВ съдържа:
1. характеристика на инвестиционното предложение;
2. анализ на влиянието, което оказва отнетото водно количество върху водите в речното легло след водовземането и свързаните с тях екосистеми - при различни варианти на застрояване;
3. оценка на необходимите минимални водни количества, които ще се осигуряват по дължината на участъка, в който потенциалът на водата се преобразува в електрическа енергия;
4. оценка на изменението на производството на електрическа енергия при оптимално застрояване на централата и при различни минимално допустими водни количества;
5. оценка на риска за водната екосистема;
6. анализ на влиянието, което се оказва върху изместването на основното течение на реката в ново легло;
7. анализ на опасността от повишаване нивото на подземните води, заблатяване с всички последици от това;
8. оценка на влиянието, което се оказва върху унищожаването на площи крайбрежни гори или обработваеми земи, диги и други съоръжения;
9. оценка на влиянието на предвиденото съоръжение за миграция на рибите върху водната екосистема;
10. изводи и препоръки.
(4) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 31, ал. 1, т. 1 за водовземане с цел пожарогасене, към инвестиционния проект се прилага и част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно приложение № 3 от Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.).
(5) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 31, ал. 1, т. 1 с цел прехвърляне на води между речни басейни, към предварителното (прединвестиционното) проучване се прилагат и доказателства относно необходимостта от прехвърляне на води.
(6) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 31, ал. 1, т. 1 за водовземане от язовир и/или чрез деривации на язовири с цел производство на електроенергия, не се изисква сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда по чл. 60, ал. 3, т. 6 ЗВ.
(7) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 31, ал. 1, т. 1 за водовземане с цел аквакултури, към предварителното (прединвестиционното) проучване се прилага и описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.).


Чл. 34. Когато заявлението е за водовземане с цел завиряване на новоизграден воден обект, проектът за завиряване на язовирното езеро по чл. 60, ал. 3, т. 1 ЗВ съдържа:
1. базисни данни и ограничителни условия - обем на язовира, хидравлични параметри, хидроложки данни, технически ограничения;
2. програма за завиряване и продължителност;
3. условия, при които ще се извърши завиряването;
4. задължения преди завиряването на водния обект, включително документ, че са отстранени строителните и други отпадъци от дъното на язовирното езеро и че е изпълнен инвестиционният проект.


Чл. 35. (1) Заявление за продължаване на разрешителното за водовземане в частта "право за водовземане" по чл. 31, ал. 1, т. 2 се подава не по-късно от 3 месеца преди крайния срок на действие на разрешителното по чл. 31, ал. 1, т. 1.
(2) Към заявлението по чл. 31, ал. 1, т. 2 се прилага:
1. документ за въвеждане на обекта в експлоатация;
2. копие от заповед за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) и информация за изпълнение на включените в нея условия, когато разрешителното за водовземане е за питейно-битово водоснабдяване.


Чл. 36. Компетентният орган, издал разрешително за водовземане по чл. 31, ал. 1, т. 1, не може да откаже продължаване на разрешителното за водовземане по чл. 31, ал. 1, т. 2 на титуляря, ако са изпълнени предвидените в ЗВ и в наредбата изисквания.


Чл. 37. (1) Когато заявлението е за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез вече изградени съоръжения, към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ не се изисква представяне на:
1. прединвестиционно проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
2. влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС и административен акт, удостоверяващ приключила процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
3. съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горските територии, които ще бъдат засегнати;
4. сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда.
(2) Към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения се прилагат и:
1. документ за собственост или договор, удостоверяващ съгласие на собственика за ползване на съоръженията, и документ за въвеждане на обекта в експлоатация;
2. екзекутивна документация, която съдържа:
а) чертежи на съоръженията;
б) доклад, описващ параметрите и техническото състояние на съоръженията, както и възможността съоръженията да изпълняват заявеното предназначение, изготвен от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
в) одобрен авариен план;
3. при липса на екзекутивна документация се изготвят схеми и чертежи на изграденото съоръжение, а в доклада по т. 2, буква "б" се представят параметрите и техническо описание на състоянието на съоръжението.


Чл. 38. Условията, при които се предоставя правото за водовземане от повърхностен воден обект, се оформят като приложение, което е неразделна част от разрешителното, и включват изисквания към титуляря за:
1. използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне;
2. осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката;
3. монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок;
4. недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения;
5. уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство;
6. уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монтираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок;
7. действия при повреда на измервателните устройства;
8. предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година;
9. предоставяне на информация от собствения мониторинг;
10. осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката;
11. спазване реда за удовлетворяване на исканията по смисъла на чл. 50, ал. 4 и 5 ЗВ;
12. други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането;
13. продължаване на разрешителното;
14. отнемане на разрешителното.


Чл. 39. (1) Водовземните съоръжения за повърхностни води се оборудват с одобрени по реда на Закона за измерванията измервателни устройства за измерване на ползваните водни обеми.
(2) Не се разрешава изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство по ал. 1.
(3) Когато измервателно устройство не е монтирано или монтираното измервателно устройство не е сертифицирано или е повредено, такса водовземане се изчислява на база разрешен годишен лимит.


Чл. 40. Собственият мониторинг включва:
1. наблюдения за количественото състояние на повърхностните води чрез ежемесечно измерване на общия и ползваните водни обеми за всяка от посочените в разрешителното цели; при водовземане от реки мониторингът включва измерване само на ползвания воден обем;
2. пробонабиране за оценка на качеството на ползваните води в случаите, когато за целите на водовземането и ползването има установени стандарти за качество.


Чл. 41. (1) За постигане на целите за добро състояние на всяко водно тяло в определени участъци по чл. 118ж ЗВ се приема програма от мерки, включващи забрани за нови инвестиционни намерения, планове и програми за изграждане на водноелектрически централи.
(2) Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия:
1. при каскадно изграждане на деривационен тип водноелектрически централи на течащи води;
2. при каскадно изграждане на руслов тип водноелектрически централи на течащи води;
3. когато средно многогодишното водно количество в реката е по-малко от 100 л/сек;
4. на по-малко от 500 м преди и след пункт за мониторинг на повърхностните води или изградени хидротехнически съоръжения, свързани с този мониторинг;
5. когато тази част от реката попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;
6. когато в плана за управление на речните басейни са въведени ограничения и забрани, свързани с постигане на целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на повърхностните води;
7. когато не е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката - изградено съоръжение, позволяващо миграцията на рибата в района (рибен проход).
(3) Забраните по т. 1 и 2 не са приложими за инвестиционни намерения, включващи изграждане на язовирни стени за акумулиране на водни маси и годишно и многогодишно регулиране на оттока.

Раздел IV.
Разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти и изисквания към съдържанието на документите


Чл. 42. Когато заявлението е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения, към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се прилагат:
1. предварително (прединвестиционно) проучване, включително част "Конструктивна на хидротехническото съоръжение", с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
2. хидроложка част и хидравлично оразмеряване.


Чл. 43. (1) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за плаващи съоръжения в язовири, към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се прилагат и:
1. одобрен авариен план за целия период на строителство;
2. документ за застраховане на съоръжението;
3. становище от басейновата дирекция с актуална скица или карта с означени размер и граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, в случаите, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите.
(2) Проектът за изграждане на съоръжението и за дейността по чл. 60, ал. 4, т. 6, буква "а" ЗВ съдържа:
1. характеристика на инвестиционното предложение;
2. схема за преместване на съоръжението при промяна на установеното водно ниво;
3. идентификационни данни на документа за регистрация и годност на плавателното съоръжение (номер, дата на издаване, срок на валидност) от Изпълнителна агенция "Морска администрация", когато такъв е предвиден в нормативен акт;
4. предварителен договор с оператор на ВиК услуги за транспортиране на отпадъчните води и с фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за извозване на образуваните отпадъци и/или проект за пречистване на отпадъчните води - в случаите, когато такива се формират от извършваната дейност на плавателното съоръжение по чл. 60, ал. 4, т. 6, буква "в" ЗВ.


Чл. 44. (1) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се прилага и:
1. становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и с басейновата дирекция, когато язовирът няма определена аварийна зона;
2. становище от басейновата дирекция с актуална скица или карта с означени размер и граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, в случаите, когато компетентен орган по издаване на разрешителното е министърът на околната среда и водите, както и посочени координати на точките, определящи участъка на ползване в аварийната зона;
3. одобрен от експертен технически съвет проект за промяна предназначението на водния обект, който се иска за ползване, ако се предвижда такова;
4. идентификационните данни на концесионен договор или договор за наем, аренда и др. - при ползване на водни обекти - публична държавна или общинска собственост (номер, дата на издаване, срок на валидност);
5. последният протокол от комисия за извършване на технически прегледи по смисъла на чл. 24 на Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях - при ползване на водни обекти - общинска собственост.
(2) Проектът за дейността по чл. 60, ал. 4, т. 5, буква "а" ЗВ съдържа:
1. характеристика на инвестиционното предложение, включително обосновка за заявен лимит за производство на аквакултури в тон/година;
2. описание на технологичния процес за отглеждане на посочените в проекта аквакултури;
3. технически параметри и оборудване на съоръженията за ползване на водите;
4. обосновка на необходимата производствена и експлоатационна площ;
5. посочен за ползване участък от аварийната зона, който да служи за преместване на съоръженията за аквакултури в случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което довежда до рязко понижаване нивото в язовирното езеро.
(3) Когато заявлението е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността, за крайбрежните морски води и за водни обекти извън приложение № 1 от ЗВ, проектът за дейността не съдържа данни по ал. 2, т. 5. Към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ не се изисква представяне на:
1. становище от ИАРА, съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и с басейновата дирекция;
2. становище от басейновата дирекция с актуална скица или карта с означени размер и граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки;
3. съгласувателно становище от ИАРА относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири - когато язовирът не е зониран;
4. становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от Изпълнителна агенция "Морска администрация" - когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав.


Чл. 45. (1) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав, към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се прилага и съгласуване на заявения участък с Министерството на отбраната.
(2) Предпроектното проучване по чл. 60, ал. 4, т. 2, буква "б" ЗВ съдържа:
1. доказателства, че няма да има негативни влияния върху корабоплавателния път, бреговете, островите и хидротехническите съоръжения;
2. технология и организация на изземването;
3. график на изземването и режим на работа;
4. място за депониране на иззетия материал, което трябва да бъде извън границите на водния обект;
5. при използване на плавателни съдове за изземване на наносни отложения - идентификационните данни на документите за регистрация и годност на плавателното съоръжение от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (номер, дата на издаване, срок на валидност), когато такива са предвидени в нормативен акт;
6. транспортна схема за извозване на иззетия материал, одобрена от общината;
7. схема на опорната геодезична мрежа с основен репер.


Чл. 46. Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата, към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се прилага и технически проект за изземването, който съдържа:
1. надлъжен профил на заявения участък (участъци);
2. напречни профили;
3. обем на наличните наносни отложения;
4. обем от наносни отложения, заявени за изземване;
5. схема на опорната геодезична мрежа с основен репер;
6. транспортна схема за извозване на иззетия материал, одобрена от общината.


Чл. 47. (1) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от леглата на вътрешните реки, техническият проект за изземването по чл. 60, ал. 4, т. 4, буква "а" ЗВ съдържа:
1. хидроложка разработка за динамичните запаси от наносни отложения с оценка за допустимото изземване, ненадвишаващо възстановителната годишна възможност на реката;
2. обосновка за избор на участъка;
3. надлъжен профил на заявения участък (участъци);
4. напречни профили;
5. предварителни геодезически измервания;
6. обем на наличните наносни отложения;
7. обем на наносни отложения, заявени за изземване;
8. схема на опорната геодезична мрежа с основен репер;
9. технология и организация на изземването;
10. график на изземването и режим на работа;
11. транспортна схема на извозване на материалите, одобрена от общината;
12. място за депониране на иззетия материал, което трябва да бъде извън границите на водния обект;
13. мероприятия за опазване на околната среда.
(2) Сравнителната оценка на ползите от дейността и на вредите за околната среда по чл. 60, ал. 4, т. 4, буква "б" ЗВ съдържа:
1. характеристика на дейността: местонахождение, описание на водния обект и дейността; технически параметри и граници; технология, свързана с ползването на обекта и с извършване на дейността; инфраструктура;
2. анализ на влиянието, което оказва дейността върху екосистемите и морфологичните изменения в речното легло;
3. оценка на влиянието на дейността върху ерозионните процеси в посочения участък и функционалността на съществуващи съоръжения;
4. оценка на вредите от дейността за околната среда;
5. мерки за намаляване на отрицателното въздействие от дейността върху компонентите на околната среда;
6. оценка на ползите от дейността за околната среда;
7. анализ на влиянието, което се оказва върху нивото на подземните води;
8. заключение и препоръки.
(3) При изземване на наносни отложения от коригирани речни участъци се представя и становище от стопанисващия коригирания речен участък.
(4) В сервитута на съоръженията от транспортната пътна и железопътна инфраструктура се допуска изземване на наносни отложения само когато е свързано с поддържане и осигуряване на стабилитета на съоръженията, по реда на ЗВ и наредбата с титуляр на разрешителното органът, отговорен за тяхната експлоатация.


Чл. 48. Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 ЗВ, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се прилага и проект за дейността, който съдържа:
1. характеристика и описание на дейността;
2. график и срок за осъществяване на дейността;
3. режим на работа;
4. транспортна схема на извозване на материалите, одобрена от общината;
5. договор за предаване на отпадъците в инсталация/съоръжение за тяхното третиране.


Чл. 49. Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на изкуствен риф в Черно море, към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се прилага и проект за изкуствен риф, който съдържа:
1. обяснителна записка с инженерно-техническа и социално-икономическа обосновка на инвестиционното намерение, включително моделни и други изследвания;
2. конструктивна част;
3. план за безопасност и здраве по Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.), включително мерки за опазване на водите и околната среда;
4. транспортна схема на извозване на материалите, одобрена от общината;
5. съгласувателно становище от Изпълнителна агенция "Морска администрация" по отношение безопасността на корабоплаването.


Чл. 50. (1) Условията, при които се предоставя правото за ползване на повърхностен воден обект, се оформят като приложение, което е неразделна част от разрешителното и включва общи изисквания към титуляря за:
1. уведомяване на контролиращия орган;
2. опазване на водите и околната среда;
3. предоставяне на информация за изпълнени дейности;
4. изпълнението на разрешените дейности;
5. специфични условия на разрешената дейност;
6. предоставяне на информация от собствения мониторинг;
7. осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката;
8. продължаване на разрешителното;
9. отнемане на разрешителното.
(2) При разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения в условията, при които се предоставя правото за ползване, се вписва и изискване за:
1. забрана за изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;
2. изпълнение на одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;
3. своевременно отстраняване на земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;
4. незасягане на съществуващи съоръжения - диги, бентове, мостове и др., по време на строителството;
5. недопускане замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти; зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;
6. извеждане на машините след приключване на работа извън леглото на реката на безопасно място;
7. представяне в басейновата дирекция на схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения след завършване на строителството;
8. разработване на авариен план на действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на ЗВ по време на строителството.
(3) При разрешителното за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности в условията, при които се предоставя правото за ползване, се вписва и изискване за:
1. забрана за изпускане на води с цел улов на аквакултури;
2. спазване приоритетите съгласно ЗВ при наличие на издадени разрешителни за водовземане;
3. използваемата площ да не е по-малка от 2/3 от общата площ (при максимално завирен обем на язовирното езеро за язовирите извън приложение № 1 от ЗВ);
4. обозначаване с трайни плаващи знаци на разрешената за ползване акватория непосредствено преди въвеждане на съоръжението в експлоатация;
5. трайно сигнализиране на пунктовете за собствен мониторинг и осигуряване на безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях;
6. изследване на водите в разрешения район от акредитирана лаборатория след приключване изграждането на съоръженията; копие от протокола се изпраща в басейновата дирекция в седемдневен срок от датата на издаването му.
(4) При разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за акваторията на Черно море с цел аквакултури и свързаните с тях дейности (водорасли, черупкови организми и др.) в условията, при които се предоставя правото за ползване, се вписва и изискване за:
1. изпълнение на условията от становищата на Главния щаб на Военноморските сили и Изпълнителна агенция "Морска администрация";
2. обозначаване с трайни плаващи знаци на разрешената за ползване акватория;
3. трайно сигнализиране на пунктовете за собствен мониторинг и осигуряване безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях;
4. изследване на водите в разрешения район от акредитирана лаборатория след приключване изграждането на съоръженията; копие от протокола се изпраща в басейновата дирекция в седемдневен срок от датата на издаването му.
(5) При разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за плаващи съоръжения в язовири в условията, при които се предоставя правото за ползване, се вписва и изискване за:
1. недопускане замърсяване на водния обект и околната местност с петролни продукти, отпадъчни води и отпадъци;
2. забрана за плаването на лодки, скутери, водни колела, сърфове и други извън разрешената за ползване акватория;
3. ежегодно предоставяне в басейновата дирекция на договор за транспортиране на отпадъчните води и предаване на отпадъците, когато такива се формират от извършваната дейност на плавателното съоръжение.
(6) При разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения в условията, при които се предоставя правото за ползване, се вписва и изискване за:
1. технологията на изземването;
2. начин на изземване - да започва от долния край на участъка и да продължава нагоре по течението на реката, да се извършва на ивици, успоредни на водното течение с възможно най-голяма ширина и дължина, като се започне от вътрешната част на участъка в посока към бреговете до достигане на проектната кота;
3. период на изземване - всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
4. недопускане на замърсяване на водния обект и околните терени с нефтопродукти; зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;
5. опазване на съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
6. недепониране на материал в границите на водния обект;
7. изграждане на трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък; схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейновата дирекция;
8. представяне на информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновата дирекция и на МОСВ - ежегодно към 31 януари на следващата година;
9. представяне в басейновата дирекция на годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър-инженер по съответната специалност - ежегодно, към датата на крайния срок на действие на разрешителното;
10. условия и/или ограничения, при които може да работи титулярят на разрешителното в периода на ежегодното преразглеждане по чл. 66.


Чл. 51. Местата от водните обекти, където може да се разрешава изземване на наносни отложения, се определят чрез разработване на методически указания, включващи схеми и критерии за защита и оползотворяване на твърдия отток в реките и водоемите.


Чл. 52. (1) Измерването на иззетите наносни отложения от участъка, разрешен за ползване, има за цел да определи обема на иззетите наносни отложения и се осъществява посредством:
1. предварителни геодезични измервания - предоставени със заявлението за издаване на разрешителното;
2. ежегодни измервания, които се представят на контролиращия орган при преразглеждане на разрешителното.
(2) Измерванията се извършват чрез преки геодезически измервания въз основа на:
1. изградена трайна опорна и работна геодезична мрежа в разрешения участък;
2. надлъжен профил на разрешения участък от реката (по талвега);
3. напречни профили с максимално разстояние между тях 50,0 м за прав участък на реката и с максимално разстояние между тях 25,0 м за всяка крива на реката (L - м).
(3) За всеки напречен профил се определя площта на напречното сечение на отложените наносни отложения (F - м2).
(4) Обемът на наличните наносни отложения между два съседни напречни профила се изчислява, като разстоянието между тях (L) се умножи по средната стойност на площта на профилите - Q = Fср x L (м3).
(5) Общият обем на наличните наносни отложения в разрешения участък е равен на сумата от обемите на наличните наносни отложения между отделните профили.
(6) Годишният доклад, съдържащ извършените ежегодни изчисления на наличните наносни отложения в разрешения участък, се представя на контролиращия орган при преразглеждане на разрешителното във връзка с оценка на съотношението на годишния обем за изземване и годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка.

Раздел V.
Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за използване на повърхностни води и водни обекти


Чл. 53. Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти се извършва при условията и по реда на глава четвърта, раздели ІІІ и ІV от ЗВ.


Чл. 54. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва с решение на органа по чл. 52, ал. 1 ЗВ по молба на титуляря на разрешителното при условията и по реда на чл. 78 и 78а ЗВ.


Чл. 55. Прекратяване действието на разрешителното се извършва с решение на органа по чл. 52, ал. 1 ЗВ при условията на чл. 79 ЗВ.


Чл. 56. Органът по чл. 52, ал. 1 ЗВ може да отнеме разрешителното при условията на чл. 79а ЗВ.


Чл. 57. Изменение на разрешително се извършва с решение на органа по чл. 52, ал. 1 ЗВ:
1. служебно - при условията на чл. 73 и 74 ЗВ;
2. по молба на титуляря, в полза на който е издадено разрешителното.


Чл. 58. Молбата за изменение и/или продължаване на разрешително съдържа:
1. данните по чл. 56, ал. 1, т. 4 - 9 ЗВ;
2. адрес за кореспонденция, включително електронен адрес - при наличие на такъв;
3. телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗВ;
4. документ за платена такса за изменение и/или продължаване на разрешителното съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6 ЗВ; когато молбата е за изменение и продължение на разрешителното, стойността на таксата е по-високата от обявените в тарифата;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
6. мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи, когато молбата е за изменение на разрешително;
7. информация относно изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг.


Чл. 59. За изменение и/или продължаване на разрешително за използване на повърхностни води и водни обекти не се извършва писмена преценка по чл. 62 ЗВ.


Чл. 60. (1) Когато компетентен орган за изменение и/или продължаване на разрешителното е министърът на околната среда и водите, кметът на общината или изпълнителният директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, се изисква становище от директора на басейновата дирекция.
(2) Становището по ал. 1 съдържа информация за изпълнение на условията в действащото разрешително и за платени такси за правото на ползване на водите по чл. 194 ЗВ.
(3) Становището по ал. 1 се изисква в срока по чл. 61, ал. 1, когато искането за изменение и/или продължаване на разрешителното съдържа изискващата се информация, или в срока по чл. 61, ал. 2, когато искането за изменение и/или продължаване на разрешителното не съдържа изискващата се информация.


Чл. 61. (1) Компетентният орган в 20-дневен срок проверява дали молбата за изменение и/или продължаване на разрешителното съдържа изискващата се информация, както и съдържанието на документите по чл. 58.
(2) Когато не са изпълнени изискванията, компетентният орган уведомява писмено заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.
(3) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1 или са отстранени несъответствията по ал. 2, компетентният орган продължава процедурата по реда на чл. 62.
(4) При неотстраняване на несъответствията от титуляря в срок до два месеца документите не се разглеждат, процедурата се прекратява и заявителят се уведомява писмено.


Чл. 62. (1) Когато молбата е за продължаване на срока на действие на разрешителното и/или за изменение без искане за промяна на параметрите на разрешеното използване, след констатации по чл. 61, ал. 3 компетентният орган в 20-дневен срок се произнася с мотивирано решение за изменение и/или продължаване или с мотивиран отказ.
(2) Когато молбата за изменение е свързана с искане за промяна на параметрите на разрешеното използване и ако не са налице основания за отказ, компетентният орган изготвя съобщение до общината, което съдържа:
1. номера на административния акт, който ще се изменя;
2. информация за измененията, които предстои да бъдат извършени;
3. условия, при които ще бъде изменено разрешителното;
4. място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица.
(3) След изтичане на законоустановения едномесечен срок от датата на обявяването на съобщението по ал. 2 компетентният орган се произнася с мотивирано решение за изменение на разрешителното или с мотивиран отказ.


Чл. 63. Решенията на органа по чл. 52, ал. 1 ЗВ за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 64. Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издават за срока на прилагане на действащия в момента на издаване на разрешителното план за управление на речния басейн.


Чл. 65. (1) Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се преразглеждат ежегодно към датата на крайния срок на действие на разрешителното във връзка с оценка на съотношението на годишния обем за изземване и годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка.
(2) За извършване на преценка по преразглеждането по ал. 1 титулярят на разрешителното за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения представя:
1. геодезически измервания и справка за обема на иззетите наносни отложения, определени по чл. 52;
2. документи, удостоверяващи реализирането на иззетия наносен материал.
(3) Действието на издаденото разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се прекратява в 14-дневен срок с решение на компетентния орган, когато при ежегодното му преразглеждане се установи, че годишният обем за изземване от предходната година е надвишил годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка.
(4) Действието на издаденото разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се продължава в 14-дневен срок с решение на компетентния орган, когато при ежегодното му преразглеждане не се установят нарушения на условията, при които е разрешена дейността.


Чл. 66. Продължаване срока на действие на разрешителното за водовземане и ползване по чл. 31, ал. 1, т. 1 се извършва еднократно за срок до 3 години, при условие че титулярят на разрешителното представи разрешение за строеж или други документи, доказващи, че са предприети действия и в кратки срокове строителството ще бъде започнато.


Чл. 67. (1) За съществуващи водноелектрически централи, за които няма техническа възможност за монтиране на измервателно устройство, размерът на ползвания годишен воден обем се определя чрез изчисление на базата на специфичния разход на вода за производство на 1 kWh (куб. м/kWh) и общо произведената електрическа енергия.
(2) Общо произведената електрическа енергия се доказва с протокол от съответното електроразпределително дружество.
(3) При определяне на ползвания воден обем специфичният разход на всяка турбина се посочва в разрешителното и на всеки 5 години се извършва актуализация на коефициента от акредитирана лаборатория.
(4) Данните от актуализацията се представят на компетентния орган по чл. 52 ЗВ в 14-дневен срок след края на 5-годишния период съгласно началния срок на действие, посочен в разрешителното.
(5) Компетентният орган по чл. 52 ЗВ в 14-дневен срок след представяне на данните по ал. 3 с решение изменя разрешителното по отношение на специфичния разход.

Раздел VI.
Регистри на издадените разрешителни за повърхностни води


Чл. 68. (1) За издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти се води досие на хартиен и електронен носител, което се съхранява от компетентния орган.
(2) Досието съдържа документи по провеждане на процедура и издаване на разрешително, документи по изменение, продължаване, прекратяване, преразглеждане или отнемане на разрешително и документи по контрол.


Чл. 69. За издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти се водят регистри от:
1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за разрешителните за:
а) водовземане от язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
б) прехвърляне на води между различни райони за басейново управление;
в) ползване на воден обект - язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
г) целите на отбраната и националната сигурност;
2. изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав - за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав;
3. кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице за:
а) водовземане от язовири и микроязовири - публична общинска собственост;
б) ползване на язовири и микроязовири - публична общинска собственост;
в) общо водовземане и/или ползване на водни обекти по чл. 41, ал. 1 ЗВ;
4. директора на басейновата дирекция - във всички останали случаи на водовземане и ползване на водни обекти.


Чл. 70. (1) Регистрите на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти са публични и достъпът до тях се осигурява чрез интернет страниците на:
1. Министерството на околната среда и водите;
2. Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав;
3. общината;
4. басейновите дирекции.
(2) Министърът на околната среда и водите обобщава регистрите, които се водят в басейновите дирекции.
(3) При структурирането на регистрите се осигурява връзка между тях, както и:
1. база данни за извършения контрол по чл. 180 ЗВ;
2. контролно-информационната система за таксите по чл. 194 ЗВ.


Чл. 71. Регистрите са в електронен вид и съдържат данни за:
1. титуляр на разрешително;
2. номер и дата на издаване на разрешителното;
3. воден обект;
4. код на водното тяло;
5. поречие;
6. населено място, в чието землище (регулационни граници) попада мястото на използване;
7. цел на използването;
8. максимално разрешено водно количество в м3/сек или л/сек;
9. площ на ползването в дка;
10. разрешен годишен лимит в хил. м3/годишно;
11. разпределение на разрешения годишен лимит за различните цели на ползване;
12. режим на използване;
13. краен срок на действие на разрешителното;
14. срок за завършване на строителството;
15. начален срок за упражняване на правото на ползване;
16. изменения на обстоятелства, подлежащи на регистрация:
а) номер и дата на изменение на разрешителното;
б) номер и дата на продължаване на разрешителното;
в) номер и дата на преразглеждане на разрешителното за изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект;
г) номер и дата на прекратяване на разрешителното;
д) номер и дата на отнемане на разрешителното;
17. номер на заповедта за определяне на СОЗ - при разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване.


Чл. 72. (1) Регистрите на разрешителните за повърхностни води се актуализират в края на всеки календарен месец.
(2) Месечната актуализация на регистрите се изпраща в МОСВ до 5-о число на следващия месец в електронен вид до въвеждане на информационна система за издадените разрешителни.
(3) Данните за изменение или продължаване на разрешителното се вписват в регистъра до 7 дни от издаване на акта за изменение или продължаване на разрешителното.

Глава трета.
КОНТРОЛ


Чл. 73. (1) Контролът по спазване на нормативните изисквания, условията и изискванията по издадените разрешителни, изпълнението на програмите от мерки, включени в плановете за управление на речните басейни, планове и програми, имащи отношение към опазване на водите и околната среда, се провежда от органите по чл. 52, ал. 1, т. 1 и 4 ЗВ.
(2) Контролиращият орган извършва превантивен, текущ и последващ контрол.
(3) Превантивен контрол се извършва в хода на процедурите по глава четвърта от ЗВ и раздел ІV, глава втора. За извършения превантивен контрол на заявителите се съставят констативни протоколи, в които се отразяват факти и обстоятелства, които могат да доведат до замърсяване и/или увреждане на водния обект преди или по време на осъществяване на заявената дейност, и предписанията в тях се включват като условия в ново разрешително или изменение на действащо разрешително.
(4) Текущ контрол се извършва на издадените разрешителни по ЗВ за спазване на изискванията по ал. 1. Текущ контрол се извършва най-малко един път годишно съгласно утвърден от директора на басейновата дирекция план за контролната дейност. За извършения текущ контрол се съставят констативни протоколи.
(5) Последващ контрол се извършва за проследяване спазването на предписанията, дадени на титулярите на разрешителни по време на извършения превантивен и текущ контрол. За извършения последващ контрол се съставят констативни протоколи.
(6) Съставянето на актове за установени административни нарушения и издаването на наказателни постановления са част от текущия и последващ контрол.


Чл. 74. Контролът по поддържане на съоръженията за защита от вредното въздействие на водите се извършва по реда на чл. 73.


Чл. 75. (1) Контролиращият орган може да извършва проверка по документи и проверка на място.
(2) Контролиращият орган извършва проверка по документи, като изисква еднократно и/или периодично представяне на писмени отчети, платени такси и други писмени уведомления и документи, съгласно действащата нормативна уредба.
(3) Контролиращият орган извършва проверка на място, като проверява фактите и обстоятелствата в границите на проверявания обект по спазване на изискванията на нормативните актове, както и по всички точки от съдържанието на издадените разрешителни. Контролиращият орган извършва различни наблюдения и/или измервания, свързани с целта на използване на водите и водните обекти, и съобразно поставените условия в разрешителното.


Чл. 76. (1) Проверката на обекта включва мястото на водовземане и/или ползване, както и мястото за извършване на стопанската дейност и се провежда в присъствието на проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствие на такива лица проверката се извършва с участието поне на един свидетел.
(2) Копие от констативния протокол от проверката се изпраща на титуляря на разрешителното.
(3) Длъжностните лица, осъществяващи проверка на място, имат право:
1. на достъп в обекта, в който се извършва стопанската дейност, която се контролира;
2. да изискват представянето на документите, които се отнасят към предмета на проверката;
3. да съставят констативни протоколи, в които да отразяват констатираните факти и обстоятелства;
4. да изискват съдействие от органите на МВР, от държавни учреждения, организации, юридически и физически лица, както и да установяват самоличността на лица, когато има данни за нарушения по ЗВ, чрез представяне на документ за самоличност на лицето, сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни.
(4) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя подходящ срок за представянето им пред контролиращия орган.


Чл. 77. (1) При констатиране на нарушение на условията в издаденото разрешително или на нормативните изисквания контролиращият орган:
1. предписва мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок;
2. налага административнонаказателна санкция по чл. 200 ЗВ в съответствие с процедурата, предвидена от Закона за административните нарушения и наказания;
3. предприема други предвидени от ЗВ мерки.
(2) Компетентният орган, издал разрешителното, в резултат на проверката може да отнеме издаденото разрешително.


Чл. 78. (1) Контролът на разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект включва:
1. техническо състояние на съоръженията за използване на повърхностните води;
2. отнеманото в пункта на водовземане водно количество и разпределението му по цели;
3. минимално допустимия отток във водоизточника при пункта на водовземане;
4. място на монтиране на водомерното устройство;
5. състояние на водомерното устройство;
6. спазване на разрешения режим на използване на водите;
7. контрол по експлоатацията на СОЗ на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснадяване;
8. заплащане на такси за водовземане;
9. изпълнение на условията в разрешителното;
10. изпълнение на изискванията за собствен мониторинг;
11. изпълнение на направените предписания по време на предходни проверки.
(2) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко веднъж годишно.


Чл. 79. (1) Контролът на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект включва:
1. срок на строителство;
2. начин на отвеждане на водите по време на строителство;
3. спазване на проектните параметри на съоръженията;
4. спазване на условията, посочени в разрешителното;
5. изпълнение на изискванията за собствен мониторинг;
6. изпълнение на направени предписания по време на предходни проверки;
7. състояние на речните легла след водохващанията и язовирните стени;
8. при изземване на наносни отложения на контрол подлежи: мястото, площта и режимът;
9. такси за водовземане и/или ползване.
(2) Контролът по ал. 1 се изпълнява по планиран график, утвърден от директора на басейновата дирекция.


Чл. 80. (1) Контролът по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по приложение № 1 от ЗВ включва:
1. воден обект;
2. ползвател;
3. цел на водовземане;
4. разрешени водни обеми по месечен график;
5. използвани водни обеми по измервателно устройство (по проверка);
6. констатирани нарушения;
7. изпълнение на направените предписания по време на предходни проверки.
(2) Контролът по ал. 1 се изпълнява ежемесечно.


Чл. 81. Представител на контролния орган участва в екипа от експерти за извършване на инспекция за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях съгласно чл. 127, ал. 1 и 2 от Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях.


Чл. 82. Титулярите на разрешителни за водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти са длъжни да разполагат с цялата документация, включително на мястото на извършване на дейността, свързана с показателите за контрол, и да я предоставят на контролиращия орган при извършване на проверка.


Чл. 83. За извършения контрол се съставят констативни протоколи, които отразяват:
1. констатираните факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на параметрите и условията в разрешителното;
2. данни от извършените измервания;
3. данни за заплатените такси за водовземане и/или ползване;
4. установени нарушения;
5. предписания към титуляря на разрешителното;
6. определяне на срокове за изпълнение на предписанията и отговорници за изпълнението им.


Чл. 84. (1) Директорът на басейновата дирекция поддържа база данни в електронен вид за извършения контрол по чл. 78 и 79, която съдържа:
1. дата на проверката;
2. номер на разрешителното, за което е извършена проверката;
3. номер на констативния протокол;
4. резюме на констатираните факти и обстоятелства;
5. данни от извършените измервания;
6. данни за заплатените такси за водовземане и/или ползване;
7. установените нарушения;
8. направените предписания;
9. номер на акта за установяване на нарушението;
10. номер на наказателното постановление;
11. размер на наложената санкция.
(2) Информацията по ал. 1 се актуализира ежемесечно.


Чл. 85. Компетентният орган по издаване на разрешително изпраща екземпляр от административния акт в басейновата дирекция за осъществяване на контрол.

Глава четвърта.
СТОПАНИСВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНОСТОПАНСКИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ


Чл. 86. (1) Дейностите, свързани с експлоатация, обезопасяване, ремонт, рехабилитация или ликвидация на водностопански системи и съоръжения, се осъществяват съгласно изискванията на ЗВ, Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (ДВ, бр. 97 от 2004 г.).
(2) Собствениците и ползвателите на водностопански системи и съоръжения, включително хвостохранилища и шламохранилища, са длъжни да ги поддържат в техническа изправност.
(3) Водностопанските системи и съоръжения се използват според тяхното предназначение.


Чл. 87. (1) За съоръжения, построени в некоригирани участъци на реки извън границите на населени места като част от водностопански системи, изгубили вече първоначалното си предназначение, както и самостоятелни такива и за които няма издадени разрешителни по ЗВ, се водят електронни регистри.
(2) Регистрите по ал. 1 се водят от басейновите дирекции и съдържат информация за:
1. воден обект, поречие;
2. местоположение - местност, населено място, община, област;
3. надморска височина, географски координати;
4. вид на съоръжението;
5. технически параметри на съоръжението;
6. състоянието на съоръжението;
7. собственик или ползвател, правоприемник;
8. периодичност на технически контрол на съоръжението;
9. наличие на зона за защита на водите.


Чл. 88. Кметовете на общини изготвят и представят в басейновата дирекция справка, включваща данни за местоположението, собствеността и състоянието на съоръженията по чл. 87, намиращи се на територията на тяхната община.


Чл. 89. (1) Собствениците на съоръженията по чл. 87 подават писмена информация до басейновата дирекция за вписването им в регистъра.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа данни за:
1. воден обект, поречие;
2. местоположение - местност, населено място, община, област;
3. надморска височина, географски координати;
4. вид на съоръжението;
5. предназначение на съоръжението;
6. година на изграждане;
7. оценка на състоянието на съоръжението;
8. необходими мерки за достигане на целите, за които е изградено;
9. наличие на проектна или екзекутивна документация на съоръжението;
10. технически параметри на съоръжението;
11. собственик или ползвател, правоприемник;
12. оценка за ползите и вредите от съществуването на съоръжението;
13. заключение - препоръки за постигане на стабилитет и надеждност или предложение за ликвидация.
(3) Информацията по ал. 1 се възлага за изпълнение на правоспособни магистър-инженери от собственика на съоръжението.


Чл. 90. (1) Басейновите дирекции контролират използването и състоянието на съоръженията по чл. 87 чрез периодични технически огледи, за което се съставя протокол.
(2) Периодичността на техническия контрол се определя от вида и състоянието на съоръжението, както и от условията, при които работят, и се отразява в протокола по ал. 1.


Чл. 91. (1) Когато съоръженията не са технически изправни и/или не изпълняват своето предназначение, нарушават проводимостта, представляват заплаха за функционалността на други съоръжения и тяхната реконструкция и рехабилитация е финансово или технически необоснована, се пристъпва към тяхната ликвидация или възстановяване.
(2) Към ликвидация се пристъпва по предложение на собственика или по преценка на басейновата дирекция след оценка на състоянието на съоръжението по ал. 1, доказваща невъзможността съоръжението да се ползва за целите, за които е изградено, и да бъде рехабилитирано или реконструирано.
(3) Реконструкцията, рехабилитацията и ликвидирането на съоръжения се извършва от собственика, а при неустановен конкретен собственик - от общината, при спазване на действащата нормативна уредба, без дейността по ликвидиране да доведе до нарушаване на проводимостта на речното легло. Ликвидацията се извършва в съответствие с изготвен от правоспособен магистър-инженер проект, съгласуван от басейновата дирекция.
(4) Копие от протокола за извършената ликвидация се изпраща в басейновата дирекция.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Аварийна зона" е зоната в акваторията на язовирното езеро, в която при необходимост от рязко понижаване на водното ниво е възможно да бъдат преместени садките за аквакултури. Зоната се определя в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА съгласно чл. 5 от Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост, по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 18 от 2011 г.).
2. "Водохранилище" е изкуствено създаден обем на земната повърхност за акумулиране и/или регулиране на течащи води чрез водоподпорни съоръжения - язовирни стени, бентове, язове, прагове и др.
3. "Водоползвател" е лице, което отнема води от водния обект.
4. "Водно течение" са граници на водния поток, съвпадащи с уреза на водата по бреговете, преминаваща в речното легло с дебити с различни обезпечености.
5. "Водноелектрическа централа" е централа за производство на електричество чрез двигатели, задвижвани от воден потенциал при определени условия.
6. "Граница на воден обект" е прието външно очертание на принадлежащите земи на водния обект, които се заливат при определена от закона обезпеченост или са определени по характерни морфологични очертания на терена.
7. "Големи язовирни стени и съоръженията към тях" е понятие по смисъла на Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
8. "Деривационен тип ВЕЦ" е безнапорно, слабонапорно или съвкупност от двете линейно хидротехническо съоръжение за транспортиране на вода, осигуряващо воден потенциал при определени условия.
9. "Диги" са линейни непрекъснати брегови инженерни съоръжения, изградени с цел предпазване на застрашени от заливане земи.
10. "Интензивно отглеждане на аквакултури" са дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, в мрежени клетки (садки), потопяеми или на повърхността на водата, или в специализирани обекти за аквакултури - басейни и други съоръжения, изградени за тази цел.
11. "Изкуствен риф" е съоръжение, състоящо се от един или няколко компонента, специално изградено от естествени или изкуствени материали за целенасочено полагане на морското дъно за подобряване на физическите, биологическите и екологичната среда на живите морски ресурси.
12. "Корекция на река" е изменение на ситуационното и нивелетно разположение на речното легло в резултат на инженерни и хидротехнически мероприятия, подчинени на определени цели.
13. "Общ обем" е величината на обема на водохранилището до кота най-високо работно водно ниво, т.е. котата на преливника.
14. "Наличен обем" е величината на обема във водохранилището към даден момент.
15. "Наноси" са речни натрупвания, образувани в резултат на ерозионното действие на водата, представляващи част от твърдия отток на реката, които се пренасят от водните течения.
16. "Изземване на наносни отложения" е отнемане на допустим годишен обем от наносни отложения, акумулирани в границите на воден обект, в размер, ненарушаващ доброто екологично състояние на водното тяло, не оказва вредно въздействие на близко разположени инженерни съоръжения и околна среда, при което не се очакват необратими деформации във водния обект.
17. "Отнемане на вода" е инженерно икономически обоснован и разрешен от компетентния орган процес, като улавяне, акумулиране, регулиране на воден отток, при който се нарушава естественият режим на водното тяло с цел задоволяване потребностите от вода.
18. "Полезен обем" е обемът на водохранилището, определен между кота мъртъв обем и кота най-високо работно водно ниво.
19. "Свободен обем за поемане на очакван приток" е частта от общия обем, който не е зает от вода.
20. "Руслов тип ВЕЦ" е централа, разположена в руслото на реката, при която водният потенциал се формира основно от движението на водата и разликата във водните нива пред и след оста на турбините.
21. "Рибен проход" е биоинженерно съоръжение, осигуряващо хидравлична непрекъсваемост на реката, позволяващо миграцията на рибата в района на изкуствени прагове и други препятствия.
22. "Стопанисване" е дейност, състояща се в използване на своя или чужда собственост (имущество), извършване на необходимите действия с цел извличане на полза, поддържане в добро състояние и предприемане на действия по управлението ?.
23. "Съоръжения, изгубили първоначалното си предназначение" са съоръжения, които към момента на включване в регистъра са компрометирани или са с функции, различни от проектните.
24. "Динамични запаси" са възобновяемите запаси от инертни материали, които се формират в границите на конкретния воден обект за една средна по влажност хидроложка година.
25. "Реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения" са дейности, включващи и основен ремонт, при който се променят типът, конструкцията и параметрите на съоръженията.
26. "Текущ ремонт" са дейности, включващи задължителна поддръжка без промяна на параметрите на съоръженията.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Издадените до 10 август 2010 г. разрешителни за изземване на наносни отложения се изменят и/или продължават при изпълнение на изискванията на ЗВ и наредбата в срок до 10 август 2011 г.


§ 3. В срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата кметовете на общини изпращат справката по чл. 88 на басейновата дирекция.


§ 4. В срок до 12 месеца от влизането в сила на наредбата собствениците на съоръженията по чл. 87, за които не са издавани разрешителни по смисъла на ЗВ, подават заявление до басейновата дирекция за вписването им в регистъра.


§ 5. Информация за резултатите от ежемесечния контрол по чл. 80, ал. 1 се изпраща в МОСВ до 15-о число на следващия месец в унифицирани електронни таблици, изготвени и утвърдени в МОСВ, до въвеждане на информационната система за разрешителни.


§ 6. В срок до 5-о число на следващия месец справка с данните по чл. 84, ал. 1 се изпраща и в електронен вид в МОСВ до въвеждане на информационна система за извършения контрол.


§ 7. До приемане и утвърждаване на методическите указания по чл. 51 важат забраните на чл. 118з и 143 ЗВ.


§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 135, ал. 1, т. 1а от Закона за водите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти