Logo Сряда, 21 Февруари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 05.07.2011 г.
Приет с ПМС № 179 от 29.06.2011 г.

Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 7 Май 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 27 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) относно условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на страната от чужденци, както и на членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденците влизат в Република България през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с редовен паспорт или с друг заместващ го документ, както и с виза, когато такава се изисква.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденците могат да влизат в Република България с редовен паспорт или със заместващ го редовен документ за пътуване, който е признат от Република България.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденец, който не отговаря на изискванията за влизане в Република България, не се допуска в страната от органите за граничен контрол. За отказа се попълва единен стандартен формуляр за отказ за влизане на границата съгласно част "Б" от Приложение V от Регламент (ЕО) № 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОJ, L 77 от 23.3.2016 г., стр. 1 - 52).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случай че на чужденец, за когото е подаден сигнал за отказ от влизане в Шенгенската информационна система, бъде разрешено влизането в страната по хуманитарни причини или когато това се налага от държавния интерес или от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна, органите за граничен контрол информират дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на Министерството на вътрешните работи (МВР), която уведомява държавите, прилагащи достиженията на Шенгенското законодателство.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случай че паспортът или заместващият го документ на чужденеца не е подпечатан при влизането му в Република България, компетентните органи на МВР могат да приемат, че притежателят на документа не е изпълнявал или вече не изпълнява условията за продължителност на краткосрочното пребиваване в Република България.
(2) В случаите по ал. 1 чужденецът може да докаже чрез достоверни документи - транспортни билети или други документи, удостоверяващи престоя му извън територията на Република България, че е спазил условията за продължителността на краткосрочното пребиваване.
(3) В случаите по ал. 2 на чужденеца може да се издаде единен формуляр за потвърждаване спазването на условията за продължителността на краткосрочното пребиваване съгласно Приложение VIII към Кодекса на шенгенските граници.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Ако в случаите по ал. 1 чужденецът не успее да докаже, че е спазил условията за продължителността на краткосрочното пребиваване, компетентните органи на МВР отбелязват в паспорта или заместващия го документ датата, на която той е преминал външната граница на Република България, както и мястото на преминаване на съответната граница.


Чл. 5. (1) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)
(6) Когато се анулира или отмени визата, върху нея се поставя печат "АНУЛИРАНА" или "ОТМЕНЕНА", като освен това оптически променливият знак на визовия стикер, знакът за сигурност "ефект на латентно изображение", както и терминът "виза" се правят невалидни чрез зачертаване.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)
(8) Органите, извършили отмяна или анулиране на визата, регистрират във Визовата информационна система (ВИС) информацията за анулирани и отменени визи, а в случаите, когато нямат достъп до ВИС - уведомяват в срок до 48 часа дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи (ДКО - МВнР) за взетото решение.
(9) Ако визата се анулира или отмени, но не са извършени фактическите действия по ал. 6, ДКО - МВнР дава указание на задграничното представителство, което е издало визата, да я обяви за анулирана или отменена чрез ВИС.
(10) В случай на анулиране, отмяна или отказ за издаване на виза се попълва формуляр по образец, утвърден с акт на Министерския съвет.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При влизане в Република България чужденецът декларира целта на посещението си и посочва писмено адреса, на който ще пребивава, като представя пред органите за граничен контрол попълнената адресна карта по чл. 18, ал. 1 ЗЧРБ. Попълнените адресни карти се изпращат за последваща обработка и съхранение в сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Органите за граничен контрол подпечатват паспорта или заместващия го документ на чужденеца съгласно изискванията на Кодекса на шенгенските граници.


Чл. 7. (1) Минималните лични финансови средства за ежедневна издръжка на чужденец, който влиза в Република България с цел краткосрочно пребиваване или транзитно преминаване, са в размер 50 евро или тяхната равностойност в левове или друга свободно конвертируема валута, освен в случаите на изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен или културен обмен или съгласно актове на Министерския съвет.
(2) Необходимите лични финансови средства за осигуряване на подслон са не по-малко от 50 евро за всеки ден на престоя или тяхната равностойност в левове или друга свободно конвертируема валута или документ за предплатени нощувки в средство за подслон, или покана-декларация от българско физическо лице, с която се удостоверява, че се осигурява подслон.
(3) Необходимите лични финансови средства за напускане на Република България при влизане по суша или по вода с управлявано от лицето превозно средство са най-малко 200 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута, освен ако лицето притежава билет за завръщане.
(4) Необходимите лични финансови средства за напускане на страната от чужденец са в размер, съответстващ на цената на билета и дължимите такси (ако има такива) за обратно връщане до страната на произход или до трета държава, в която чужденецът има право да влиза и пребивава.


Чл. 8. В случаите по чл. 28 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците отразяват обявения адрес в специализиран информационен масив за административно обслужване на чужденците.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, при настаняване на чужденец го регистрират в специален регистър, в който вписват имената на чужденеца, така както са изписани в паспорта или заместващия го документ, датата и годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или заместващия го документ и времето на пребиваване на съответния адрес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случаите по чл. 28, ал. 3 ЗЧРБ лицата представят пред службите за административен контрол на чужденците или в съответното районно управление на МВР (РУ на МВР) по местопребиваване на чужденеца паспорта или заместващия го документ, ако чужденецът не се яви лично, като се попълват две адресни карти по образец съгласно приложение № 1. Представените адресни карти се обработват от службите за административен контрол на чужденците или от съответното районно управление на МВР и единият екземпляр се връчва на лицето, предоставило подслон.
(3) Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, или техни служители представят в РУ на МВР или в службите за административен контрол на чужденците по местонахождението на хотела адресни карти по ал. 2 или списък на настанените чужденци на хартиен/електронен носител или по електронен път.


Чл. 10. (1) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Контролът по адресната регистрация на чужденците се осъществява от началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР или от началниците на РУ на МВР.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) При извънредни обстоятелства, при наличие на хуманитарни причини или на държавен интерес службите за административен контрол на чужденците могат да продължат еднократно срока на валидност на виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване по реда на чл. 27, ал. 1 ЗЧРБ чрез полагане на персонализиран визов стикер и печат на издаващия орган в паспорта или в заместващия го документ за пътуване.
(2) При извънредни обстоятелства, при наличие на хуманитарни причини или на държавен интерес службите за административен контрол на чужденците могат да продължат срока на пребиваване на чужденци, които са влезли в страната при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване.
(3) За продължаване срока на валидност на виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване по ал. 1 или на срока за пребиваване по ал. 2 чужденецът подава лично заявление по образец съгласно приложение № 2 в дирекция "Миграция" на МВР или в сектори и групи "Миграция" при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване, към което прилага:
1. своя паспорт или заместващ го документ за пътуване и копие от страниците със снимката, личните данни, печата на органите за граничен контрол при последното влизане в Република България, а когато това е относимо - и на притежаваната виза;
2. документи, обосноваващи наличието на извънредни обстоятелства или хуманитарни причини по смисъла на ал. 1 или 2;
3. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, жилище и медицинска застраховка за срока на заявеното продължаване на визата и на пребиваване в страната.
(4) В случаите по ал. 1 службите за административен контрол на чужденците уведомяват в писмена форма ДКО - МВнР, за взетото решение.
(5) Когато чужденец от български произход не притежава виза за дългосрочно пребиваване, службите за административен контрол на чужденците след предоставяне на писмено становище от ДАНС и след съгласуване с ДКО - МВнР, могат да продължат срока на пребиваване или да издадат разрешение за пребиваване, когато държавният интерес налага това или при извънредни обстоятелства, доказани по надлежния ред със съответни документи. Службите за административен контрол на чужденците изпращат в ДКО - МВнР, документ за платена такса за визата.

Глава втора.
ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Продължително пребиваване


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 и 13, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4, чл. 33к, ал. 3 и чл. 33р, ал. 1 от ЗЧРБ с цел събиране на семейството чужденецът с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Република България подава в дирекция "Миграция" или ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ на члена на семейството със срок на валидност не по-малко от 6 месеца считано от датата на подаване на заявлението със страниците на снимката и личните данни;
2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка за членовете на семейството, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
5. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) свидетелство за съдимост на члена на семейството, издадено към датата на подаване на документите от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението;
6. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
7. документи относно обстоятелствата за издръжка на членовете на семейството и необходимостта от полагане на лични грижи поради здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне право на продължително пребиваване.
(3) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в срок до един месец след съгласуване с ДАНС и ДКО - МВнР, които предоставят становищата си в срок до 15 дни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За взетото решение за събиране на семейството директорът на дирекция "Миграция", директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица уведомяват писмено заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(5) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За взетото решение за събиране на семейството директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица уведомяват дирекция "Миграция" - МВР и ДКО - МВнР, като представят мотивирано писмено становище, съдържащо списък с приложените от чужденеца документи, справки за наличието или липсата на принудителни административни мерки, информация за задграничното представителство, където ще бъде подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване, и основанието или липсата на такова за събиране на семейството.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) За взетото решение за събиране на семейството директорът на дирекция "Миграция" уведомява ДКО - МВнР, като представя мотивирано писмено становище, съдържащо списък с приложените от чужденеца документи, справки за наличието или липсата на принудителни административни мерки, информация за задграничното представителство, където ще бъде подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване, и основанието или липсата на такова за събиране на семейството.
(7) Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи уведомява задграничното представителство на Република България в държавата по постоянното местоживеене на члена на семейството или в задграничното представителство, акредитирано за държавата на постоянното местоживеене на члена на семейството, в срок до 5 дни след получаването на уведомлението по ал. 5 и 6.
(8) Положителното решение по заявлението за събиране на семейството е основание на чужденеца - член на семейството, да бъде издадена виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ по облекчена процедура. Чужденецът подава заявление за виза пред задграничното представителство на Република България в държавата по постоянното му местоживеене или в задграничното представителство, акредитирано за държавата на постоянното му местоживеене, в срок до 6 месеца от уведомяването му.
(9) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Събирането на семейство на чужденци по чл. 33р, ал. 1 не е обвързано с необходимостта титулярят да е пребивавал определен минимален срок.
(10) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случаите, когато компетентната служба за административен контрол на чужденците откаже да признае документ по гражданско състояние, който е представен пред нея, заинтересованото лице може да предяви установителен иск пред Софийския градски съд.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) След влизането му на територията на Република България и в срок не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на издадената виза чужденецът - член на семейството, прилага към първоначално подадените документи в дирекция "Миграция" или в ОДМВР:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, копие на положената виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне на право на продължително пребиваване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В срок до три дни след прилагане на документите по ал. 1 и при липса на основания за отнемане на предоставеното право на пребиваване с цел събиране на семейството директорът на дирекция "Миграция", директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица определят срока на разрешеното пребиваване на чужденеца - член на семейството, и го уведомяват за задължението му да заплати държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси за предоставеното право на пребиваване.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на продължително пребиваване чужденецът лично представя в дирекция "Миграция" или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
5. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(3) При първоначално предоставяне право на продължително пребиваване по реда на глава трета "а" ЗЧРБ заявлението се подава не по-късно от три месеца от влизането на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до четири месеца от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност или необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен до три месеца, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени до изтичане на удължения срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(4) Заявлението по чл. 24б ЗЧРБ се подава не по-късно от 7 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 7 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с 14 дни, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.


Чл. 15. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и заверено копие на разрешението за работа, издадено от Агенцията по заетостта.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време от осигурител - местно лице, за всеки чужденец, възползвал се от право на пребиваване, която включва обобщена справка за работодател за период, както и информация за актуално състояние за всички действащи трудови договори, издадена от НАП.
(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат справка за актуално състояние от търговския регистър и справка за наличието или липсата на задължения на търговеца.

Чл. 17. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и документ, удостоверяващ, че е специалист, пребиваващ в страната по силата на международен договор, по който Република България е страна.


Чл. 18. (1) За получаване право на продължително пребиваване или продължаване срока на пребиваване на член на семейство на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и съответно:
1. документи, удостоверяващи наличието на основание за разрешаване на постоянно пребиваване;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за сключен брак или препис от акт за сключен брак.
3. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението на чужденеца служебна справка за придобито право на постоянно пребиваване от съпруг/съпруга.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) За целите на ал. 1, т. 1 чужденецът от български произход прилага и удостоверение за раждане. Когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, се прилага удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина.


Чл. 19. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му, в който трябва да е посочено, че са изпълнени обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ.
2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и удостоверение за раждане на низходящия в случаите, когато същият е чужденец.
(2) Към документите към ал. 1 се прилага служебно справка за разрешено постоянно пребиваване или наличие на българско гражданство.


Чл. 21. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и удостоверение от лечебно заведение с посочен план за лечение и възстановяване.


Чл. 22. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи.


Чл. 23. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 10 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:
1. документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е пенсионно осигурен;
2. документ, издаден от банка на територията на Република България, удостоверяващ, че има налична сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.


Чл. 24. (1) За продължаване правото на пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
2. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.
(2) Към документите по ал. 1 се прилага служебно справка за разрешено пребиваване на родственика.


Чл. 25. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и съответно:
1. удостоверение за раждане;
2. декларация и други сведения за наличието на обстоятелствата по фактическо извънбрачно съжителство.


Чл. 26. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 15 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и заверено копие на разрешение за извършване на дейност на свободна практика, издадено от органите на Министерството на труда и социалната политика.


Чл. 27. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и заверено копие от разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел, издадено от Министерството на правосъдието.


Чл. 28. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 17 ЗЧРБ чужденецът прилага към заявлението по чл. 14, ал. 1 писмо от компетентен държавен орган, потвърждаващо наличието на обстоятелствата за предоставяне на статут на специална закрила, и документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.


Чл. 29. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
3. документи за наличието на родствени връзки по чл. 2, ал. 6 ЗЧРБ;
4. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи;
5. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) документи за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне право на продължително пребиваване.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 19 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и следните документи, освен в случаите, когато те са налични по партидата на съответното търговско дружество в търговския регистър:
1. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
2. удостоверителен документ от българска лицензирана кредитна институция за постъпването на сума, не по-малка от 600 000 лв., за придобиване право на собственост от чужденеца върху недвижими имоти на територията на страната или за участие в капитала на съответното търговско дружество; при ползването на заемни средства - и удостоверителен документ от кредитна институция за непогасена част от заема не повече от 25 на сто;
3. документ за собственост на недвижимите имоти на територията на страната на чужденеца или на търговското дружество;
4. справка за разходите на търговското дружество за придобиване на недвижими имоти за периода след внасяне на сумата по т. 2 в капитала на търговското дружество, придружена с копия на договори за покупко-продажба (разходооправдателни документи), копие от инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на дълготрайни материални активи, или друг документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови недвижими имоти след влагането на сумата по т. 1.
(2) Службите за административен контрол на чужденците извършват служебно справка в търговския регистър за удостоверяване пълнотата на обстоятелствата за предоставяне право на продължително пребиваване.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от чужденеца документи по чл. 14, ал. 1 и удостоверение от Министерството на икономиката, предоставено на дирекция "Миграция", по служебен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Дирекция "Миграция", уведомява Министерството на икономиката за издадените разрешения за продължително пребиваване на основание на удостоверенията по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Чужденците с предоставено право на продължително пребиваване декларират пред Министерството на икономиката всяка промяна в обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на икономиката уведомява дирекция "Миграция", за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на удостоверението, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, установена при проверка на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър и в други случаи.


Чл. 29в. (1) (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., предишен текст на чл. 29в - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 5 и 6 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за сключен брак или препис-извлечение от акт за сключен брак, съставени в Република България или в чужбина;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) при прекратяване на брака със съдебно решение - препис-извлечение или пълен препис от акта за сключен брак, когато бракът е сключен в Република България; копие от съдебното решение - когато бракът е сключен в чужбина;
3. препис-извлечение от акт за смърт, съставен в Република България или в чужбина.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".

Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 7 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и документи относно наличието на извънредни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ.


Чл. 30. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в ЗЧРБ чужденецът, приет за редовно обучение във висше училище, прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) удостоверение за приемането му за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката, и удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът ще се обучава през съответната година;
2. доказателство за платена такса за записване във висшето училище, което се представя след влизане на лицето на територията на Република България с виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ.
(2) За студентите, които при записване във висше училище се ползват от здравно осигуряване, не се изисква документът по чл. 14, ал. 1, т. 4.
(3) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в, ал. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:
1. удостоверение, съдържащо информация относно цялостния процес на университетското образование, доказващо, че учебният курс допълва този, който вече е завършен, или
2. документи, удостоверяващи участие в програма за обмен на ЕС или в двустранна програма или приемането му в качеството на студент в дадена държава - членка на ЕС, за период минимум две години.
(4) Изискванията на ал. 3, т. 2 не се прилагат, когато в рамките на своя курс на обучение студентът е задължен да провежда част от занятията във висше училище, намиращо се на територията на друга държава членка.
(5) Службите за административен контрол на чужденците могат да поискат от компетентните органи на първата държава членка необходимите сведения относно престоя на студента на нейната територия.


Чл. 31. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в ЗЧРБ чужденецът, приет на територията на страната за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен, прилага документите по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2 и:
1. удостоверение за прием на територията на страната за обучение в средната степен на образование;
2. доказателства за участие в програма за ученически обмен;
3. документи, издадени от организацията за ученически обмен, гарантиращи покриване на разходите му за съществуване, обучение, здраве и завръщане;
4. документи, удостоверяващи приема на ученика за целия срок на пребиваването му от семейство, отговарящо на определените условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в която участва;
5. нотариално заверена декларация за съгласие на родителите, настойниците или попечителите.


Чл. 32. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в ЗЧРБ чужденецът, приет като стажант без възнаграждение, прилага документите по чл. 14, ал. 1 и удостоверение от изпращащото учебно заведение, че е стажант без възнаграждение.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24з ЗЧРБ чужденецът прилага към заявлението по чл. 14, ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на документа;
2. удостоверителен документ от съответния административен орган или орган на съдебната власт за наличието на висящо административно или наказателно производство, образувано по чл. 227, ал. 3 и 5 от Наказателния кодекс;
3. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.


Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) За предоставяне право на продължително пребиваване и издаване на разрешение за продължително пребиваване тип "Единно разрешение за пребиваване и работа" службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от кандидата документи по чл. 14, ал. 1 копие на писменото решение за упражняване на трудова заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция", по служебен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)


Чл. 33. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 25б ЗЧРБ чужденецът лично подава заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, входната виза и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
3. заверено копие от разрешение за събиране на семейството, издадено от председателя на Държавната агенция за бежанците.

Раздел II.
Постоянно пребиваване


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на постоянно пребиваване чужденецът подава лично в дирекция "Миграция" или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 4, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от два месеца преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до два месеца. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два месеца, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че трябва да представи необходимите документи и информация в едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от два месеца преди изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за предоставяне право на пребиваване на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до два месеца. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че трябва да представи необходимите документи и информация в едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(4) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.


Чл. 35. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и удостоверение за раждане.
(2) В случаите, когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, се прилага удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина.


Чл. 36. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за сключен брак.
2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(2) Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно удостоверение за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и удостоверение за раждане. Службите за административен контрол на чужденци прилагат служебна справка за разрешено постоянно пребиваване на един от двамата родители.

Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и декларация за издръжка. В случаите, когато низходящият български гражданин е пълнолетен, се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 144 от Семейния кодекс. Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебна справка от информационните фондове на МВР за законното и непрекъснато пребиваване на чужденеца за срок три години на територията на страната, както и за раждане на низходящия български гражданин.


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) За предоставяне право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от кандидата документи по чл. 34, ал. 1 служебна справка от информационните фондове на МВР за законното и непрекъснато пребиваване на чужденеца през последните пет години на територията на страната.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване на право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от кандидата документи по чл. 34, ал. 1 документ, установяващ съответните обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ и предоставен по служебен път от Българската агенция за инвестиции на дирекция "Миграция".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Дирекция "Миграция", уведомява Българската агенция за инвестиции за издадените разрешения за постоянно пребиваване на основание на издадените документи по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 ЗЧРБ дирекция "Миграция", уведомява Българската агенция за инвестиции за издадените разрешения за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 ЗЧРБ в периода от пет години, предхождащ подаването на заявление за получаване на право на постоянно пребиваване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Българската агенция за инвестиции уведомява дирекция "Миграция", за всяка промяна в установените с документа по ал. 1 обстоятелства, водеща до неизпълнение на изискванията за издаването му, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, към момента, когато са станали известни за агенцията.
(5) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират пред Българската агенция за инвестиции незабавно всяка промяна на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ и веднъж годишно, но не по-късно от 1 декември на текущата година - липсата на промяна в тях. Дейността по тази алинея се отразява в специален регистър.
(6) За изготвяне на документ, установяващ съответните обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ, чужденецът подава искане в Българската агенция за инвестиции, към което прилага декларация за произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, а в случай че искането се подава от пълномощник - и пълномощно с нотариална заверка на подписа или пълномощно за адвокат, както и следните документи, в превод на български език, където е приложимо:
1. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "а" от ЗЧРБ:
а) оригинал на валидно сключен договор за извършване на сделки с финансови инструменти, на който се прави копие на място от приемащия документите служител, и
б) удостоверителен документ или справка за притежавани ценни книжа (портфейл) за всички вложения, издадени от "Централен депозитар" - АД, София, а когато е приложимо, от чуждестранно лице по чл. 41, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, вписано по реда на чл. 136, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
2. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "б" от ЗЧРБ:
а) удостоверение, издадено от съответната банка - поддепозитар, за придобити от чужденеца държавни ценни книжа и от банка - попечител - за придобити общински облигации;
б) удостоверение от съответната кредитна институция за сключена сделка за покупка на държавни ценни книжа или издадено от нея потвърждение за сделката;
3. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви "в" и "г" от ЗЧРБ - удостоверение от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или от съответната общинска администрация за наличие на съответното обстоятелство по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви "в" или "г" от ЗЧРБ;
4. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "д" от ЗЧРБ:
а) удостоверение от Министерството на културата или удостоверение от Патентното ведомство за наличието на съответното обстоятелство, и
б) оценка на обектите на интелектуалната собственост, издадена от независим оценител съгласно Закона за независимите оценители;
5. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "е" от ЗЧРБ - удостоверение от концедента, определен съгласно чл. 17 от Закона за концесиите;
6. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ:
а) оригинал на валидно сключен договор с лицензирана кредитна институция за договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, на който се прави копие на място от приемащия документите служител, или удостоверение от съответната кредитна институция за сключен договор за доверително управление;
б) нотариално заверена декларация, че вложената сума не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България и за съгласие кредитните институции в България да уведомяват Българската агенция за инвестиции по искане на изпълнителния директор дали при тях е налична информация за учреден залог върху влога за обезпечаване на парични кредити за минималния 5-годишен срок на договора;
7. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 19 ЗЧРБ:
а) декларация, че няма промяна в обстоятелствата, обосновали разрешаването на продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 ЗЧРБ, или
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) съответните актуални документи по чл. 29а, ал. 1, придружени със справка от имотния регистър към Агенцията по вписванията, за вписванията, отбелязванията или заличаванията по чл. 46 и 47 от Правилника за вписванията за лицето и за недвижимия имот, която се прилага служебно;
8. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ се посочва/т номера/та или се представя/т копие/я от удостоверението/ята издадено/и от Министерството на икономиката за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ и предоставени на дирекция "Миграция", в оригинал по служебен път по реда на чл. 29б, ал. 1 за удостоверяване поддържането на вложението по чл. 24, ал. 1, т. 20 в продължение на 5 години.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Българската агенция за инвестиции изпраща изготвения документ до дирекция "Миграция", с копие до заявителя в срок 14 работни дни от постъпването на искането по ал. 6. Документът е със срок на валидност 6 месеца. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като Българската агенция за инвестиции има право да изисква допълнителни документи от чужденците.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) За получаване на право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ чужденецът прилага към документите по чл. 34, ал. 1 и:
1. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
2. удостоверение от банка, че сума, не по-малка от 6 000 000 лв., е постъпила по сметка на съответното търговско дружество при учредяването му или за увеличаване на капитала му.
(2) Службите за административен контрол на чужденците извършват служебно справка в търговския регистър по отношение вписването на обстоятелствата за търговското дружество.
(3) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират пред дирекция "Миграция" - МВР, всяка промяна в извършеното вложение, водеща до неговото прекратяване или прехвърляне или до намаляване на неговия размер под изискуемата съгласно чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ стойност.
(4) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване подават годишна декларация пред дирекция "Миграция" - МВР, относно наличието на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ, придружена от съответните удостоверителни документи.


Чл. 40. За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 9 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и:
1. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
2. удостоверение от общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане на Република България относно датата и начина на напускане на страната;
3. удостоверение за раждане;
4. удостоверение от Министерството на правосъдието, че лицето не е български гражданин.


Чл. 41. (1) (Предишен текст на чл. 41 - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 10 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и:
1. официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на територията на Република България до 27 декември 1998 г.;
2. удостоверение за раждане;
3. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак на родителя - чужденец, с български гражданин.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".

Чл. 42. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за сключен брак или удостоверение за раждане;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи, доказателства за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно справка за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.


Чл. 43. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 12 ЗЧРБ чужденецът подава заявление по образец съгласно приложение № 4, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие от страниците на паспорта или заместващия го документ, с който лицето е влязло в страната, издаден от съответната бивша съветска република, със снимката и личните данни;
3. удостоверение за раждане;
4. доказателства за осигурено жилище;
5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
6. официален документ, издаден от дипломатическо или консулско представителство на съответната бивша съветска република, че лицата не са признати за граждани на съответната държава;
7. официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на територията на Република България до 27 декември 1998 г.
(2) Службите за административен контрол на чужденците извършват последваща проверка относно достоверността на документа по ал. 1, т. 6.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) За предоставяне право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от чужденеца документи по чл. 34, ал. 1 удостоверение от Министерството на икономиката, предоставено на дирекция "Миграция", по служебен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Дирекция "Миграция", уведомява Министерството на икономиката за издадените разрешения за постоянно пребиваване на основание на удостоверенията по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на икономиката уведомява дирекция "Миграция", за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на удостоверението, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, установена при:
1. проверка на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) проверка на отчети, предоставени от дружествата в Министерството на икономиката във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на насърчителни мерки по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
3. проверка на информацията, предоставена от дружествата в Българската агенция за инвестиции по реда на чл. 19а от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, както и в други случаи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират пред Министерството на икономиката незабавно всяка промяна на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 ЗЧРБ и веднъж годишно - за липсата на промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Изпълнението на условието по чл. 25в, ал. 3 ЗЧРБ се удостоверява пред Министерството на икономиката.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Условията и редът за издаване на удостоверенията по ал. 1 и за прилагането на ал. 3 се определят от министъра на икономиката.


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 14 и 15 ЗЧРБ към заявлението по чл. 34, ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ, ако детето притежава такъв, със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
2. становище от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето;
3. удостоверение за раждане;
4. копие от съдебното решение и/или заповед за настаняване на детето;
5. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.
(2) Заявлението за предоставяне право на постоянно пребиваване на малолетни лица се подава от ръководителя на специализираната институция или социалната услуга от резидентен тип, а за непълнолетните лица - лично и в присъствието на ръководителя на специализираната институция или социална услуга от резидентен тип, който изразява съгласието си чрез полагане на подпис в заявлението.


Чл. 45. За получаване право на пребиваване на основание чл. 25а ЗЧРБ чужденецът лично подава заявление по образец съгласно приложение № 2, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. документ за заслуги в съответната сфера, издаден от компетентния министър, с изключение на случаите, свързани с националната сигурност.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на постоянно пребиваване началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат към заявлението на чужденеца и писмено становище относно възможността чужденецът да придобие този статут.

Раздел III.
Пребиваване на чужденци за целите на висококвалифицираната трудова заетост


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на пребиваване за целите на висококвалифицираната трудова заетост и издаване на разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" чужденецът лично подава в дирекция "Миграция" - МВР или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за упражняване на висококвалифицирана заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.
(3) Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.
(4) Заявлението се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 7-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Ако допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) На чужденеца, на когото е предоставено право на пребиваване и работа за целите на висококвалифицираната трудова заетост, се издава разрешение за пребиваване тип "Синя карта на ЕС" съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OB, L 157 от 15.06.2001 г., стр. 1 - 7, специално българско издание), като в полето "тип разрешение" се записва "Синя карта на ЕС", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За продължаване правото на пребиваване на членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС чужденецът лично подава в дирекция "Миграция" или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
3. медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ;
4. доказателство за осигурено жилище;
5. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне на право на пребиваване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС се издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на Синя карта на ЕС, доколкото срокът на валидност на националните паспорти или заместващите ги документи позволява това.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) Членовете на семейството на притежател на Синя карта на ЕС могат да получат самостоятелно разрешение за продължително пребиваване при условията на чл. 55.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на пребиваване за целите на висококвалифицираната трудова заетост и издаване на разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" съгласно чл. 33л ЗЧРБ чужденецът представя в дирекция "Миграция" или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. заверено копие на Синята карта на ЕС, издадена от първата държава членка;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
3. задължителна медицинска застраховка, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Службите за административен контрол на чужденците прилагат копие на писменото решение за упражняване на висококвалифицирана заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи или информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(4) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на пребиваване на членовете на семейството на притежател на Синя карта на ЕС съгласно чл. 33л, ал. 4 ЗЧРБ членът на семейството подава в дирекция "Миграция" или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
2. доказателства, че са пребивавали в качеството си на членове на семейството на притежател на Синя карта на ЕС в първата държава - членка на ЕС;
3. заверено копие на разрешението си за пребиваване в първата държава - членка на ЕС;
4. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване;
6. доказателство за осигурено жилище.
(2) Заявлението за получаване право на пребиваване на членовете на семейството се подава не по-късно от един месец след влизането на територията на Република България.
(3) Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи или информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС се издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на Синя карта на ЕС, доколкото срокът на валидност на националните паспорти или заместващите ги документи позволява това.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) Когато семейството на притежателя на Синя карта на ЕС не се е събрало в първата държава членка, се прилага чл. 12.

Раздел III "а".
Пребиваване на чужденци за целите на сезонна заетост (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) За получаване право на пребиваване за целите на сезонна заетост и издаване на разрешение за сезонен работник с право на продължително пребиваване чужденецът лично подава в дирекция "Миграция" или в Столичната дирекция на вътрешните работи/Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (СДВР/ОДМВР) заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на сезонната заетост; същият следва да е издаден през последните 10 години;
2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
3. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
4. доказателства за осигурено жилище.
(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за упражняване на сезонна заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.
(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) Когато чужденецът поне веднъж е работил на територията на Република България като сезонен работник, заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 5-дневен срок. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(6) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(7) На чужденец, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на сезонната заетост, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OB, L 157 от 15 юни 2001 г.), като в полето "тип разрешение" се отбелязва "сезонен работник", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.

Раздел III "б".
Пребиваване на чужденци за целите на вътрешнокорпоративния трансфер (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)


Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) За получаване право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер и издаване на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративния трансфер с право на продължително пребиваване, чужденецът лично подава в дирекция "Миграция" - МВР, или в СДВР/ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; същият следва да е издаден през последните 10 години;
2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.
(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.
(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 14-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) На чужденеца, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва "вътрешнокорпоративен трансфер".

Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) За получаване право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер и издаване на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, издадено от първа държава членка, с право на продължително пребиваване чужденецът лично подава в дирекция "Миграция" - МВР, или в СДВР/ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; същият следва да е издаден през последните 10 години;
2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
3. издаденото разрешение за пребиваване от първата държава членка.
(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.
(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) На чужденец, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва "mobile ICT - мобилност при ВКТ", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.
(7) Сектори и групи "Миграция" при СДВР/ОДМВР уведомяват незабавно дирекция "Миграция" за всяко издадено разрешение за дългосрочна мобилност.

Чл. 50г. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) За продължаване правото на пребиваване на членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, членът на семейството лично подава в дирекция "Миграция" или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
3. доказателство за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне на право на пребиваване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, се издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на разрешението за вътрешнокорпоративния трансфер, доколкото срокът на валидност на националните паспорти или заместващите ги документи позволява това.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. То се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

Раздел IV.
Дългосрочно пребиваване


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на дългосрочно пребиваване чужденецът лично подава заявление по образец съгласно приложение № 6 в дирекция "Миграция" или в ОДМВР.
(2) Към заявлението чужденецът прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка за период, не по-малък от една година, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, като се вземат предвид минималната месечна работна заплата и пенсия за Република България;
3. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
4. доказателства за осигурено жилище;
5. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
6. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) копие на решение за предоставена международна закрила от Държавната агенция за бежанците - в случаите по чл. 24г, ал. 4 ЗЧРБ.
(3) Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебна справка от информационните фондове на МВР за законното пребиваване на чужденеца през последните пет години на територията на Република България.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Към документите по ал. 2 началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат служебно справка от информационните фондове на МВР за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца съгласно чл. 24г, ал. 3 и 8 ЗЧРБ. За предоставяне право на дългосрочно пребиваване на основание на международна закрила се прилага служебна справка от Държавната агенция за бежанците, удостоверяваща датата на подаване на молбата за международна закрила, и служебна справка от дирекция "Български документи за самоличност" - МВР, удостоверяваща датата на издаване на български документ за самоличност.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За предоставяне право на дългосрочно пребиваване началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат към заявлението и писмено становище относно възможността чужденецът да придобие този статут.
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) При предоставяне право на дългосрочно пребиваване на чужденец, пребиваващ в Република България като притежател на разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС на основание на предоставена международна закрила от друга държава членка, службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от чужденеца документи по ал. 2 и потвърждение, че статутът на международна закрила не е отнет, предоставено от Държавната агенция за бежанците на дирекция "Миграция", по служебен път.
(7) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Държавната агенция за бежанците уведомява дирекция "Миграция", в случаите на прехвърляне на отговорността за международна закрила от друга държава членка към Република България или от Република България към друга държава членка с цел промяна в отбелязването на разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС, издадено от компетентните структури на МВР.
(8) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Измененото разрешение се издава не по-късно от три месеца от получаване на уведомлението по ал. 7 при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За предоставяне право на дългосрочно пребиваване на притежател на Синя карта на ЕС чужденецът прилага към заявлението документите по чл. 51, ал. 2 и официален документ от държава/държави - членка/членки на ЕС, удостоверяващ законното му пребиваване като притежател на Синя карта на ЕС на нейна/техни територия/територии за срок, допълващ изискуемия общ 5-годишен период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно справка за законното пребиваване на чужденеца в продължение най-малко на две години преди подаването на заявлението на територията на Република България като притежател на Синя карта на ЕС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Към документите началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат служебно справка от информационните фондове на МВР за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца на територията на Република България съгласно чл. 33м, ал. 2 ЗЧРБ. Непрекъснатостта на пребиваване на територията на други държави членки се установява въз основа на представен от чужденеца официален удостоверителен документ, издаден от компетентните власти на тези държави членки.
(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат съответно за лицата по чл. 24е, ал. 3 ЗЧРБ, които са членове на семейството на притежател на Синя карта на ЕС.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението за предоставяне право на дългосрочно пребиваване се подава най-малко два месеца преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на чужденеца в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението се разглежда и решава в срок до два месеца. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен с два месеца, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че следва да предостави необходимите документи или информация в едномесечен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(3) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(4) При предоставяне право на дългосрочно пребиваване службите за административен контрол на чужденците представят на чужденеца информационна брошура, съдържаща разяснения относно правата и задълженията на чужденеца въз основа на придобитото право.


Чл. 54. За продължаване правото на пребиваване на членовете на семейство на дългосрочно пребиваващ чужденец лицето подава заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
6. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО;
7. медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.


Чл. 55. За предоставяне право на продължително пребиваване на основание чл. 24е, ал. 4 ЗЧРБ чужденецът подава заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
5. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО;
6. документи, удостоверяващи прекратяването на брака, и удостоверение за раждане;
7. удостоверение от училище от системата на народната просвета или от висше училище на територията на страната.


Чл. 56. (1) За възстановяване правото на дългосрочно пребиваване съгласно чл. 24ж ЗЧРБ чужденецът подава заявление по образец съгласно приложение № 6, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
5. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО.
(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебна справка от информационните фондове на МВР за законното пребиваване на чужденеца през последните три години на територията на Република България.
(3) Заявлението се разглежда и решава съгласно чл. 53.

Раздел V.
Общи разпоредби относно предоставянето право на пребиваване


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Директорът на дирекция "Миграция", директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица разглеждат документите на чужденеца за предоставяне право на пребиваване след получаване на писмено становище от ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица изпращат за разглеждане и решаване на директора на дирекция "Миграция" документите на чужденците за получаване право на постоянно или дългосрочно пребиваване, след като са получили писмено становище на ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 58. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) След вземане на решение за предоставяне правото на пребиваване от компетентния орган чужденецът заплаща държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси съобразно вида на предоставеното право на пребиваване. Неплащането на тази такса е основание за прекратяване на процедурата.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Когато са налице основанията за отнемане правото на пребиваване по чл. 40, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ, пребиваването в друга държава членка се доказва с официален документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС, гранични печати за вход и изход, документи за хотелско настаняване или други документи, които могат да обосноват пребиваването в тази държава - членка на ЕС.

Чл. 60. На чужденците, получили право на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, се издават документи за пребиваване при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на български лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.), след заплащане на държавни такси за издаването на документите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В паспорта или заместващия го документ на лицата до 6-годишна възраст се полага щемпел за разрешеното пребиваване на територията на страната.


Чл. 62. (1) Всички документи, които се представят от чужденци за удостоверяване на факти и обстоятелства по техния правен статут, следва да са в оригинал или нотариално заверени копия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) При наличие на договор за наем към доказателствата за осигурено жилище се представя и оригиналът на договора.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случай че чужденецът не може да представи удостоверение за раждане или удостоверение за сключен брак, се представя препис от акта за раждане или от акта за сключен брак.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Заявленията за предоставяне право на пребиваване на малолетни лица се подават от техните родители или настойници.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Заявлението за предоставяне право на пребиваване на непълнолетни лица се подава в присъствието на техните родители или попечители, които изразяват съгласието си чрез полагане на подпис в заявлението.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) При отсъствие на родител, настойник или попечител се прилага нотариално заверена декларация за съгласието му.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) В случай на отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението може да се положи и от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно.


Чл. 63. Компетентните органи, които вземат решение за предоставяне право на пребиваване, могат да изискват или да проверяват служебно и други документи и обстоятелства, свързани с правния статут на чужденеца.

Глава втора "а".
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО СЪГЛАСНО КОНВЕНЦИЯТА ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ПРИЕТА В НЮ ЙОРК НА 28 СЕПТЕМВРИ 1954 Г. (НОВА - ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2017 Г.)


Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Производство за предоставяне на статут на лице без гражданство се открива при лично подаване на писмено заявление по образец съгласно приложение № 6а в дирекция "Миграция" или в сектори и групи "Миграция" при ОДМВР от лице, което желае да бъде признато за лице без гражданство.
(2) При подаване на заявлението органите по ал. 1 информират кандидата за процесуалните му права и задължения, за последствията от неспазването на задълженията му по чл. 21е, т. 2 - 5 ЗЧРБ, като за това се изготвя протокол. Протоколът се подписва от кандидата и от служителя.
(3) Заявлението се подава пред органите на дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР по постоянен адрес или адрес на пребиваване.
(4) За малолетните лица заявлението се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните лица се приподписва от родителите или от попечителите им. Заявлението се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.

Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) След като бъде подадено заявлението, дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР провеждат интервю, като писмено уведомяват кандидата за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. За малолетните лица интервюто се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни лица те се придружават от родителите или от попечителите им.
(2) В хода на интервюто дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР вписват в протокол следните обстоятелства:
1. данни за самоличността на кандидата (име и фамилно име, предишно име и фамилно име, предишно гражданство, пол, място и дата на раждане, моминско име на майката);
2. данни за наличните документи за самоличност и пътуване (вид и номер на документа, срок на валидност, място и дата на издаване, име на издаващия орган);
3. семейно положение, място на сключване на брака;
4. професия и образование;
5. местоживеене в страната на обичайно пребиваване;
6. постоянен адрес/адрес на пребиваване в Република България.
(3) Протоколът от интервюто се прочита на кандидата и се подписва от кандидата и от служителите, провеждащи интервюто. За малолетните лица протоколът се подписва от техните родители и настойници, а за непълнолетните лица се приподписва от родителите или от попечителите им. В случаите на непридружени непълнолетни лица и малолетни лица протоколът се подписва/приподписва съгласно чл. 15, ал. 7 от Закона за закрила на детето.

Чл. 63в. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Дирекция "Миграция" може да провежда допълнителни интервюта с кандидата за получаване на статут лице без гражданство, като писмено уведомява кандидата за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Чл. 63г. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) В хода на производството във връзка с установяването на липса на гражданство кандидатът трябва да докаже или обоснове положението си на лице без гражданство, по-специално по отношение на:
1. мястото му на раждане;
2. предишно местоживеене;
3. гражданство на членовете на семейството и родителите му.
(2) Към заявлението се прилага удостоверение за раждане, официални документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, и документ за законното му пребиваване на територията на Република България.
(3) Дирекция "Миграция" може да изисква допълнителна информация от други държавни структури с оглед на изясняване на обстоятелствата за възможността за предоставяне статут лице без гражданство.

Чл. 63д. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР след провеждане на интервюто предоставят преписката на Държавна агенция "Национална сигурност" или на съответните териториални дирекции "Национална сигурност". Държавна агенция "Национална сигурност" и съответната териториална дирекция "Национална сигурност" предоставят писмено становището си в срок до 30 работни дни.
(2) За изясняване на фактите и на обстоятелствата във връзка с производството за предоставяне на статут лице без гражданство дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР след провеждане на интервюто могат да предоставят копие от преписката на Министерството на външните работи за оказване на административно съдействие. Министерството на външните работи предоставя исканата информация в срок до 45 дни.
(3) Дирекция "Миграция" може писмено да изиска от Министерството на правосъдието информация относно гражданството на лицето съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство, която се предоставя в 15-дневен срок.

Чл. 63е. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Директорът на дирекция "Миграция" предоставя статут на лице без гражданство, прекратява, спира, възобновява или отказва предоставянето му с решение, за което кандидатът се уведомява писмено.
(2) С изрично писмено заявление чужденецът може да оттегли подаденото заявление за предоставяне статут на лице без гражданство.
(3) Решението се издава в срок до 6 месеца от подаването на заявлението, като в случаите на правна и/или фактическа сложност срокът може да бъде продължен с още два месеца.
(4) Когато с решението се предостави статут на лице без гражданство на непридружено непълнолетно лице или на малолетно лице, решението от производството се предоставя и на компетентния орган по настойничество и попечителство по постоянен адрес, временно местоживеене или настаняване.

Чл. 63ж. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Върховният комисар на Организацията на обединените нации за бежанците чрез своя представител в Република България има право на информация, както и на достъп до всеки един етап от производството за предоставяне на "статут лице без гражданство".
(2) Върховният комисариат на Организацията на обединените нации за бежанците има право да присъства на интервютата, провеждани с кандидата.

Чл. 63з. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Копия от чуждестранните документи на кандидата, удостоверяващи самоличността му, документите му за пътуване, както и всякакви други документи с данни, свързани с изложеното в заявлението, се прилагат към него за разглеждането му. Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Чл. 63и. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На чужденец с предоставен статут на лице без гражданство от друга държава, пребиваващ постоянно или дългосрочно в Република България, може да бъде издаден документ "удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство", когато към заявлението по приложение № 3 от Правилника за издаване на българските лични документи се представят и документи, доказващи непреодолими причини документът да се поднови от държавата, която първоначално го е издала. Като документи, доказващи непреодолими причини, чужденецът представя официални документи, издадени от съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата, която му е предоставила "статут лице без гражданство".

Глава трета.
НАПУСКАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЦИ


Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденец може да напусне Република България през ГКПП с редовен паспорт или заместващ го документ, с който е влязъл в страната, или с друг заместващ го документ в рамките на разрешения му срок за пребиваване, освен в случаите на наложени и влезли в сила забрани по чл. 43 ЗЧРБ и чл. 68 от Наказателнопроцесуалния кодекс.


Чл. 65. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденец, чийто паспорт или заместващ го документ е изгубен или унищожен или е с изтекъл срок на валидност, може да напусне страната след издаване на редовен паспорт или заместващ го документ или на документ за обратно завръщане от дипломатическото или консулското представителство на страната, чийто гражданин е. Чужденецът е длъжен да уведоми за новоиздадения документ службите за административен контрол на чужденците, които му издават удостоверение за това.
(2) Необходимите документи на лице без гражданство за напускане на Република България в случаите по ал. 1 се издават от дипломатическото или консулското представителство на страната, в която лицето пребивава постоянно или обичайно.


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи издава временно удостоверение за напускане на Република България, когато държавата, чийто гражданин е чужденецът, няма дипломатическо или консулско представителство в Република България или те откажат да издадат съответния документ.


Чл. 67. На чужденеца се предоставя систематично информация за неговите права и задължения и за съществуващите възможности за контакт с национални, международни и неправителствени организации и органи и за включване в програма за подпомогнато доброволно връщане.

Глава четвърта.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ


Чл. 68. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2013 г.) Органите по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ могат да не издадат заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЧРБ, когато засегнатият чужденец бъде приет обратно от друга държава - членка на ЕС, въз основа на двустранни споразумения или договорености, които са действащи към датата на влизане в сила на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (OB, L 348, 24.12.2008 г., стр. 98 - 107), или когато има издадено разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой в друга държава - членка на ЕС.
(2) Органите по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ могат да отменят или да спрат изпълнението на принудителна административна мярка - забрана за влизане, в случаите, когато чужденецът докаже, че е напуснал територията на Република България в съответствие с предоставения му срок за доброволно напускане.


Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Когато на чужденец е отнето или е отказано право на пребиваване в Република България или по отношение на чужденеца има влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отнемане на международна закрила или на убежище или по отношение на когото производството по Закона за убежището и бежанците е прекратено с влязло в сила решение, освен ако прекратяването е постановено спрямо чужденец, за когото има решение за обратно приемане в Република България и производството не е било възобновявано, в паспорта или заместващия го документ се полага щемпел от службите за административен контрол на чужденците, в който се отбелязва срокът за напускане на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Когато спрямо чужденец е издадена заповед за принудителни административни мерки по чл. 41, 42, 42а или 42з ЗЧРБ, в паспорта или заместващия го документ се полага щемпел от органите на дирекция "Миграция" за наложената принудителна административна мярка.
(3) Когато отнемането на статут на дългосрочно пребиваващ не води до експулсиране, на съответното лице се разрешава да остане на територията на Република България, ако то отговаря на някое от основанията, даващи право на пребиваване по ЗЧРБ, и ако не представлява заплаха за обществения ред и националната сигурност.


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденец, на когото е отнето правото на пребиваване на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ и не е напуснал страната в определения в заповедта срок, се връща до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна съгласно заповедта по чл. 41 ЗЧРБ. До извеждането му от страната чужденецът се настанява в специализирано лечебно заведение за болнична помощ.


Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71 - ДВ, бр. 41 от 2013 г.) Когато чужденец с наложена принудителна административна мярка по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ се извежда от Република България по въздушен път, той се придружава от определени служители от службите за административен контрол на чужденците или други компетентни структури на МВР до страната, чийто гражданин е, или до страна, която той посочи и в която има право да влезе.
(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2013 г.) При всяко извеждане по въздушен път се спазват общите насоки относно мерките за сигурност при съвместни операции за извеждане по въздушен път, приложени към Решение 2004/573/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно организация на общите полети за извеждане от територията на две или повече държави членки на граждани на трети страни, които подлежат на индивидуални мерки за извеждане (OB, L 261, 6.08.2004 г., стр. 44 - 51).


Чл. 72. (1) В заповедта по чл. 44, ал. 5 ЗЧРБ се посочват съществуващите пречки чужденецът да напусне незабавно страната, населеното място, адресът на пребиваване на чужденеца и часът, в който той следва да се явява в дежурната част на териториалната структура на Министерството на вътрешните работи.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в съответната териториална полицейска служба за изпълнение.
(3) Явяването на чужденеца се отразява в специален регистър в дежурната част срещу подпис на чужденеца.
(4) Адресът на пребиваване на чужденците се посочва писмено, като се попълва адресна карта по образец съгласно приложение № 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Лице, което предоставя адрес за пребиваване на чужденец с наложена принудителна административна мярка, представя декларация по образец съгласно приложение № 7 с нотариално удостоверени подпис и съдържание, извършени едновременно, и представя доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка на незаконно пребиваващия в размер, не по-малък от най-ниската социална пенсия за страната. Когато лицето, предоставящо адрес за пребиваване, не е собственик на жилището, се прилага и нотариално заверена декларация по образец съгласно приложение № 7а за съгласие от собственика/собствениците конкретният чужденец да се настани на адреса. При промяна на декларираните обстоятелства незабавно се уведомява компетентният административен орган, наложил принудителната административна мярка.


Чл. 73. (1) Когато експулсирането по чл. 42а ЗЧРБ не може да се осъществи за сметка на чужденеца, органите на МВР уведомяват компетентните органи на другата държава - членка на ЕС, издали решението за експулсиране, за направените разходи във връзка с неговото изпълнение при спазване условията и реда на Решение 2004/191/ЕО на Съвета от 23 февруари 2004 г., за определяне на критериите и практическите договорености за компенсирането на финансовите дисбаланси, получени в резултат на прилагането на Директива 2001/40/ЕО относно взаимното признаване на решенията относно експулсирането на граждани на трети страни (OB, L 60 от 27.02.2004 г., стр. 55 - 57, специално българско издание).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) При искане на съдействие по чл. 47а ЗЧРБ органите на МВР изпращат до компетентните органи на друга държава - членка на Европейския съюз, писмена молба по образец съгласно приложение № 8.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Когато чужденец с наложена принудителна административна мярка по чл. 41 или 42 ЗЧРБ няма паспорт или заместващ го документ, органите на дирекция "Миграция" го снабдяват с такъв документ чрез съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата, чийто гражданин е чужденецът, а при невъзможност - чрез дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Органите на дирекция "Миграция" осигуряват билетите за пътуване за извеждането на чужденец с издадена заповед по чл. 41 или 42 ЗЧРБ, включително когато чужденецът напуска доброволно страната, но няма възможност да ги осигури със собствени средства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) При изпълнение на принудителните административни мерки по чл. 41 или 42 ЗЧРБ спрямо чужденец, който представлява сериозна заплаха за обществения ред, националната сигурност, живота и здравето на други лица, чужденецът се съпровожда от служители на дирекция "Миграция", Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР или други компетентни структури на МВР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) При съпровождането и предаването на чужденеца, подлежащ на връщане и експулсиране от страната, се спазват мерките за сигурност и охрана и се прилагат помощни средства по реда на чл. 85 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) При връщане или експулсиране на чужденец служителите на службите за административен контрол на чужденците предават на дежурния служител или на началника на смяна на граничния контрол на ГКПП паспорта или заместващия го документ на чужденеца, билетите за пътуване, копие от заповедта за наложената принудителна административна мярка и предавателно-приемателен протокол в два екземпляра. Протоколът се подписва от предаващия и от приемащия служител, които съхраняват по един екземпляр от него.
(2) В случаите по ал. 1 данните за чужденеца се регистрират в съответните информационни фондове на МВР.


Чл. 76. (1) (Предишен текст на чл. 76 - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Екземпляр от протокола за принудително настаняване на чужденеца в специален дом за временно настаняване на чужденци и екземпляр от протокола за неговото извеждане от страната се изпраща на органа, издал заповедта за налагане на принудителната административна мярка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Редът за извършване на ежемесечни служебни проверки по чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ се определя със заповед на директора на дирекция "Миграция", съгласувано с ръководителите на структури по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ.


Чл. 77. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Срокът на краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 ЗЧРБ не се отчита при изчисляване на общия допустим срок за принудително настаняване на чужденец за целите на връщането и експулсирането.
(2) Краткосрочно настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни в обособено за тази цел звено се извършва след задължително предварително съгласуване с директора на дирекция "Миграция" с оглед на наличие на условия за приемане.
(3) Преди издаването на заповедта за краткосрочно настаняване спрямо непридружени малолетни и непълнолетни органите по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ изпращат в дирекция "Миграция" по факс или е-mail запитване за възможността за настаняването им. Директорът на дирекция "Миграция" в рамките на работния ден връща отговор, като посочва звеното, където е възможно настаняването им, или отказва настаняване с оглед на спазване на най-добрия интерес на детето.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) "Служби за административен контрол на чужденците" са дирекция "Миграция" и сектори/групи "Миграция" при ОДМВР.


§ 2. "Доказателства за осигурено жилище" са документи за наличие на собственост или за наемни отношения.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) "Пребиваване без прекъсване" по чл. 36, ал. 2, чл. 38, 38а и чл. 42, ал. 2 е налице, когато чужденецът пребивава на законово основание - с виза, по силата на международни договори или въз основа на акт на Министерския съвет за безвизов или облекчен визов режим или след разрешение на органите на дирекция "Миграция" - МВР на МВР, ако разрешенията са издавани последователно, без да са налице прекъсвания между тях. Не се счита за прекъсване времето до 7 дни, през което са били налице причини, нетърпящи отлагане, поставили чужденеца в невъзможност да подаде документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване, и той не е напускал територията на Република България.


§ 4. Всички документи на чужд език, които се представят от чужденци за удостоверяване на факти и обстоятелства по техния правен статут, трябва да бъдат преведени и легализирани по ред, определен с акт на Министерския съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. Правилникът се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България.


§ 6. На чужденците, получили право на пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 11 ЗЧРБ (отменена), може да бъде продължено правото на пребиваване по реда на чл. 11, ал. 4, ако отговарят на някои от основанията за пребиваване по ЗЧРБ.


§ 7. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи, на министъра на външните работи и на министъра на труда и социалната политика.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 21 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г.)

§ 3. Постановлението се прилага и за заявления, подадени до влизането му в сила.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2016 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 30 септември 2016 г. с изключение на раздел VІ от глава втора на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2017 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 18. Започналите производства по предоставяне на продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденци на територията на Република България до влизането в сила на постановлението се довършват по досегашния ред.

§ 19. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от създаването на техническа възможност за служебно получаване на информация.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2

АДРЕСНА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ

REGISTRATION CARD OF FOREIGNER

Гражданство:

Nationality:

ЛНЧ:

Personal number

ЕГН:

Citizen number

Пол

МЖ

Sex

MF

 

________________________________________________________________________________

имена по реда на изписване в документа за самоличност - на латиница

Names - in the order they are written in the identity document (with latin letters)

_______________________________________________________________________________

имена на кирилица - попълва се служебно          Names with Cyrillic: letters - written by the official

 

Роден (а)

Date and place of birth:

_________________

дд/мм/гг     dd/mm/yyyy/

______________________

държава             country

Документ за самоличност

Identity document:

 

серия, номер, държава/series, number, country

Издаден

Date of issue:

Валиден до

Date of expiry

Цел на пребиваване

Purpose of stay:

Адрес:    Област:

Address:   Region:

Служебна информация

Official information

Община

Municipality:

Гр./село

Town/Village:

Ж.к.

Housing estate:

Бул./ул.

Blvd./Street                                          

Блок

Block of flats:                                       

Вх.                     Ет.                          Ап.

Entrance:            Floor:                       Flat:

Подпис на чужденеца

Foreigner's signature:

Домакин

(имена):

М    Ж    ЕГН/ЛНЧ

Подпис на домакина:

Хотел,

МЯСТО за ПОДСЛОН:                                                          наименование

Подпис на регистратора:

Регистриран в

Дата на регистрация


ATTENTION!

In accordance with the legislation of the Republic of Bulgaria, after your arriving in the country you are obliged to declare in 5 days your address of stay and every change of the address. It must be done at the local service for administrative control of foreigners.

The address registration can be done by a juridical or physical person, who gave you accommodation.

Please keep the registration card until leaving the Republic of Bulgaria.

ACHTUNG!

Laut Gesetzgebung der Republik Bulgarien sind Sie verpflichtet nach Einreise ins Land und bei jedem Adressewechsel, sich innerhalb von 5 tages im Auslanderamt (bei der zustandigen Polizeistation) an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort anzumelden.

Ihre Anmeldung darf eine naturliche oder juristische Person ausfuhren, die Ihnen Unterkunft zur Verfugung gestellt hat.

Bitte, bewahren Sie die Anmeldungskarte auf, bis Sie aus der Republik Bulgarien ausreisen.

ATTENTION!

Conformement aux lois de la Republique de Bulgarie, vous кtes oblige (dans le delai de 5 jours apres votre entree dans le pays et aussi apres chaque changement d'adresse) de declarer votre adresse dans le service de police.

La carte de declaration peut кtre deposee tant par vous-mкme que par celui (personne morale ou physique) qui vous heberge.

Gardez cette carte jusqu'а la fin de votre sejour en Bulgarie.

ВНИМАНИЕ!

Согласно законодательству Республики Болгарии при въезде в страну, а также и при всяком изменении адресса в срок до 5 дней вы обязуетесь письменно декларировать адрес, по которому будете пребывать, перед службой административного контроля над иностранцами по местам их пребывания.

Адресная регистрация может быть осуществлена физическим или юридическим лицом, обеспечивающим Вас жилищной площадью.

Сохраняйте адресный картой до окончательного выезда из Республики Болгарии.

ВНИМАНИЕ!

Съгласно законодателството на Република България Вие сте длъжен след влизане в страната, както и при всяка промяна на адреса в срок до 5 дни да декларирате писмено адреса, на който пребивавате, пред службата за административен контрол на чужденците по местопребиваване.

Адресната регистрация може да бъде извършена от физическо или юридическо лице, предоставило Ви подслон.

Пазете адресната карта до напускане на Република България.

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

Рег. №: ______________________________

Дата: ________________________________

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

_____________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за продължаване пребиваването на чужденец в Република България

 

от__________________________________________________________________________

(имена на латиница по национален документ за пътуване)

____________________________________________________________________________

(имена на кирилица)

Роден/а на _____________, в гр.(с.)___________________, държава _________________,

Гражданство: __________________________________________

Национален документ серия/№: _______________________________________________,

издаден от __________________________, валиден до ____________________________

Адрес в Република България: гр.(с.) _______________, обл.:________________________,

ул./бул. ___________________________________________________________________,

бл. ______, вх. ______, ет. _______, ап. _______, тел. за връзка: ____________________

Личен номер на чужденец (ЛНЧ): _____________________________________________

Влязох в Република България на _____________ през ГКПП _______________________

с виза тип _____ за срок от ___________ с цел ___________________________________

Моля да ми бъде предоставено право на пребиваване в Република България по чл. _____ от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) поради следните причини

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Прилагам следните документи:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата: _________________________

Подпис на заявителя: ___________________

Приел заявлението: ____________________

(имена и подпис на служителя)

_______________________________________________________________________________

Служебна информация:

Срок по виза от _________________________ до _________________________________

Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в Република България по чл. ________ от ЗЧРБ до (дата) _____________________

 

Дата: ____________________________       Подпис на служителя: ___________________

(имена и подпис на служителя) 

Събрана такса: _________________________

 


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1

Рег. №: ______________________________

Дата: ________________________________

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

_____________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне право

на продължително пребиваване на чужденец в Република България

 

от________________________________________________________________________

(имена на латиница по национален документ за пътуване)

__________________________________________________________________________

(имена на кирилица)

Роден/а на _____________, в гр.(с.)______________________, държава ______________,

Гражданство: ______________________________________

Национален документ серия/№: _______________________________________________,

издаден от _____________________, валиден до _________________________________

Адрес в Република България: гр.(с.) _______________, обл.:________________________,

ул./бул. ____________________________________________________________________,

бл. ______, вх. ______, ет. _______, ап. _______, тел. за връзка: _____________________

Личен номер на чужденец (ЛНЧ): ______________________________________________

Влязох в Република България на _____________ през ГКПП ________________________

с виза тип _____ за срок от ___________ с цел ___________________________________

Моля да ми бъде предоставено право на продължително пребиваване в Република България по чл. _____ от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) поради следните причини ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Прилагам следните документи: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата: _________________________

Подпис на заявителя: __________________

Приел заявлението: ____________________

(имена и подпис на служителя)

________________________________________________________________________________

Служебна информация:

Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в Република България по чл. ________ от ЗЧРБ до (дата) ___________

 

Дата: _________________________________       Подпис на служителя: __________________

(имена и подпис на служителя) 

Събрана такса: _________________________

 


Приложение № 4 към чл. 34, ал. 1


Рег. №: ______________________________

Дата: ________________________________

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

_____________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне право

на постоянно пребиваване на чужденец в Република България

 

от_________________________________________________________________________

(имена на латиница по национален документ за пътуване)

___________________________________________________________________________

(имена на кирилица)

Роден/а на _____________, в гр.(с.)______________________, държава ______________,

Гражданство: ________________________________________

Национален документ серия/№: _______________________________________________,

издаден от __________________________, валиден до ____________________________

Адрес в Република България: гр.(с.) _______________, обл.:________________________,

ул./бул. ____________________________________________________________________,

бл. ______, вх. ______, ет. _______, ап. _______, тел. за връзка: _____________________

Личен номер на чужденец (ЛНЧ): _____________________________________________

Влязох в Република България на _____________ през ГКПП _______________________

с виза тип _____ за срок от ___________ с цел ___________________________________

Моля да ми бъде предоставено право на постоянно пребиваване в Република България по чл. _____ от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) поради следните причини ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Прилагам следните документи:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата: _________________________

Подпис на заявителя: ___________________

Приел заявлението: ____________________

(имена и подпис на служителя)

________________________________________________________________________________

Служебна информация:

Предоставено право за постоянно пребиваване на чужденец в Република България по чл. ________ от ЗЧРБ.

 

Дата: ______________________________       Подпис на служителя: _________________

(имена и подпис на служителя) 

Събрана такса: _________________________

 


Приложение № 5 към чл. 44, ал. 1, т. 7

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИМЕНТ

 

Долуподписаният/ата .......................................................................................................................

(попълва се пълното име на декларатора)

ЕГН ............................. (за чужденци се попълва ЛНЧ или друг аналогичен личен номер по

                                       документ за самоличност)

с документ за самоличност № .............................., издаден на ..............................................

от ............................................................................, валиден до ..............................................

с постоянен адрес: ....................................................................................................................

в качеството си на: ...................................................................................................................

....................................................................................................................................................

на ...............................................................................................................................................

(посочва се дружеството-инвеститор, получило сертификат за клас инвестиция

по Закона за насърчаване на инвестициите)

с издаден по Закона за насърчаване на инвестициите Сертификат за клас инвестиция № ...., изпълняващо следния инвестиционен проект: ..........................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(посочва се името на проекта съгласно Сертификата)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Лицето .................................................................................................................................

(посочва се името на лицето, кандидатстващо за разрешение за

постоянно пребиваване, на латиница и на български език)

родено на ........................, с документ за самоличност № ...................................................,

издаден на ...................... от .........................................., валиден до .....................................

гражданство .............................................................................

участва в осъществяването/поддържането на инвестиционния проект в следното си качество ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

(съдружник или акционер с поименни акции в дружеството; представляващ дружеството или член на управителния, надзорния или на съвета на директорите, а в случай, че член е чуждестранно юридическо лице - техния представител в съответния съвет; ключови длъжности за изпълнение на конкретни задачи по контрол, организация и координация по осъществяване и поддържане на инвестицията).

2. Дружеството-инвеститор, посочено по-горе, ще осигури на физическото лице - чужденец, жилище и достатъчни средства за издръжка, за да не се прибягва до системата за социално подпомагане, съгласно законодателството на Република България в случаите, когато лицето не разполага лично с тях.

3. Дружеството-инвеститор ще уведоми незабавно Министерството на вътрешните работи за прекратяването на правоотношението - членствено, договорно или друго, с физическото лице - чужденец, както и за настъпване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1 от ППЗЧРБ.

4. Дружеството-инвеститор:

а) не е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност;

б) не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

в) не е в производство по ликвидация;

г) няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията);

д) няма неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление на съответната дирекция на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

5. Дружеството-инвеститор е издало и не е оттеглило подобна декларация за ангажимент на ............. броя чужденци.

 

Дата: ...........................                                                Декларатор:

Гр. ...............................                                                         (подпис и печат на дружеството)

 Приложение № 6 към чл. 51, ал. 1

Рег. №: ______________________________

Дата: ________________________________

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

_____________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне статут

на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България

 

от________________________________________________________________________

(имена на латиница по национален документ за пътуване)

__________________________________________________________________________

(имена на кирилица)

Роден/а на _____________, в гр.(с.)___________________, държава ________________,

Гражданство: __________________________________________

Национален документ серия/№: ______________________________________________,

издаден от __________________________, валиден до ___________________________

Адрес в Република България: гр.(с.) _______________, обл.:_______________________,

ул./бул. __________________________________________________________________,

бл. ______, вх. ______, ет. _______, ап. _______, тел. за връзка: ___________________

Личен номер на чужденец (ЛНЧ): ____________________________________________

Влязох в Република България на _____________ през ГКПП ______________________

с виза тип _____ за срок от ___________ с цел _________________________________

Моля, да ми бъде предоставен статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България по чл. _____ от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), поради следните причини

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Прилагам следните документи:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата: _________________________

Подпис на заявителя: ___________________

Приел заявлението: ____________________

(имена и подпис на служителя)

________________________________________________________________________________

Служебна информация:

Предоставен статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България по чл. ________ от ЗЧРБ.

Дата: _____________________________       Подпис на служителя: __________________

(имена и подпис на служителя) 

Събрана такса: _________________________

 


Приложение № 6а към чл. 63а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

Рег. №: ______________________________

Дата: ________________________________

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ"

TO THE DIRECTOR OF MIGRATION DIRECTORATE

ЗАЯВЛЕНИЕ/ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

APPLICATION

FOR THE STATUS AS A STATELESS PERSON

 

ПОПЪЛВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛЕТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ALL FIELDS ARE MANDATORY

ЛИЧНИ ДАННИ / PERSONAL DETAILS

ИМЕНА НА КАНДИДАТА / FULL NAME OF APPLICANT:

ФАМИЛИЯ / SURNAME: _____________________________________________________

СОБСТВЕНО ИМЕ / NAME: ___________________________________________________

ГРАЖДАНСТВО / NATIONALITY:

ПРЕДИШНО ГРАЖДАНСТВО /

OTHER NATIONALITY:

НАРОДНОСТ:

БИЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО ГРАЖДАНИН НА

НЯКОЯ ДЪРЖАВА? /

PREVIOUS NATIONALITY:

ДОКУМЕНТ ЗА ПРОМЯНА НА ГРАЖДАНСТВОТО /

DOCUMENT FOR CHANGED NATIONALITY:

ДАТА НА РАЖДАНЕ / DATE OF BIRTH:

 

ДЕН/DATE                     МЕСЕЦ/MONTH                                   ГОДИНА/YEAR

ПОЛ/SEX

         ?                                                                       ?

    мъж/male                                                       жена/female

МЯСТО НА РАЖДАНЕ/PLACE OF BIRTH:

НОМЕР НА НАЦИОНАЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ/ПАСПОРТ ИЛИ ЛИЧНА КАРТА/

NATIONAL ID DOCUMENT NUMBER /PASSPORT, ID CARD/:

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ/DATE OF ISSUE:

 

ден/date    месец/month    година/year

ДАТА НА ВАЛИНОСТ/DATE OF EXPIRY:

 

ден/date    месец/month    година/year

ДАННИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ/DATA FOR CURRENT RESIDENCE:

1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО/PROLONGED RESIDENCE          ?

2. ПОСТОЯННО/RESIDENCE PERMIT       ?

3. ДЪЛГОСРОЧНО/LONG-TERM RESIDENCE       ?

4. НЯМАМ ПРЕДОСТАВЕНО ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/I HAVE NO RESIDENCE PERMIT IN THE TERRITORY OF

THE REPUBLIC OF BULGARIA          ?

5. ДРУГО/OTHER         ?

ПЪРВО ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:  ДЕН/DATE      МЕСЕЦ/MONTH                                                                       ГОДИНА/YEAR

DATE OF FIRST ENTRY INTO THE REPUBLIC OF BULGARIA

РАЗРЕШЕН СТАТУТ НА ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА/DO YOU HAVE RESIDENCE IN ANOTHER COUNTRY?

ПОСЛЕДНО ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ДЕН/DATE      МЕСЕЦ/MONTH                                                                       ГОДИНА/YEAR

DATE OF LAST ENTRY INTO THE REPUBLIC OF BULGARIA:

АДРЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/ADDRESS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ/ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

АДРЕС В ЧУЖБИНА/YOUR ADDRESS IN OTHER COUNTRY:

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА, GSM, E-MAIL, ФАКС И ДРУГИм

TELEPHONE NUMBER, MOBILE NUMBER, E-MAIL ADDRESS, FAX NUMBER AND OTHER CONTACT DETAILS:

ОБРАЗОВАНИЕ:   ? БЕЗ                ? ОСНОВНО          ? СРЕДНО                     ? КОЛЕЖ

EDUCATION:             WITHOUT         PRIMARY               SECONDARY                COLLEGE

 

ВИСШЕ   ?                                            УЧАЩ   ?

HIGH                                                     STUDENT

МЕСТОРАБОТА:

WORK PLACE:

ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО/PERSONAL DETAILS OF FAMILY MEMBERS:

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ/FAMILY STATUS:

Неженен    ?             Женен   ?                Вдовец    ?        съпружески начала    ?

Unmarried                  Married                     Widower             in relationship

Неомъжена   ?         Омъжена    ?          Вдовица  ?       съпружески начала   ?

Unmarried                  Married                    Widow                in relationship

 ? съпруг/husband                  ? съпруга/wife                   ?  партньор/partner

ИМЕНА/NAME:

ФАМИЛИЯ/SURNAME: _________________________________________________________

СОБСТВЕНО ИМЕ/NAME: ______________________________________________________

ГРАЖДАНСТВО/NATIONALITY:

ДРУГО ГРАЖДАНСТВО/OTHER NATIONALITY:

ДАТА НА РАЖДАНЕ/DATE OF BIRTH:

 

ДЕН/DATE                     МЕСЕЦ/MONTH                                   ГОДИНА/YEAR

ПОЛ/SEX

         ?                                                                       ?

    мъж/male                                                        жена/female

МЯСТО НА РАЖДАНЕ/PLACE OF BIRTH:

ДЕЦА/ CHILDREN

ИМЕНА/NAMES:

ДАТА НА РАЖДАНЕ/ DATE OF BIRTH

ГРАЖДАНСТВО/

NATIONALITY:

ПОЛ/SEX:

 

1. .............................

................................

..............................

...................

 

2. .............................

................................

..............................

...................

 

3. .............................

................................

..............................

...................

 

4. .............................

................................

..............................

...................

 

5. .............................

................................

..............................

...................

 

РОДИТЕЛИ/ PARENTS:

 

ИМЕНА/NAMES:

ДАТА НА РАЖДАНЕ/ DATE OF BIRTH

ГРАЖДАНСТВО/

NATIONALITY:

ПОЛ/SEX:

 

МАЙКА/MOTHER ..................

................................

..............................

...................

 

БАЩА/FATHER .......................

................................

..............................

...................

 

БРАТЯ/СЕСТРИ/BROTHERS/SISTERS:

 

ИМЕНА/NAMES:

ДАТА НА РАЖДАНЕ/ DATE OF BIRTH

ГРАЖДАНСТВО/

NATIONALITY:

ПОЛ/SEX:

 

.............................

................................

..............................

...................

 

.............................

................................

..............................

...................

 

.............................

................................

..............................

...................

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПРИЛАГАТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО/

DOCUMENTS ENCLOSED WITH THE APPLICATION

 

?      КСЕРОКОПИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ/

                  COPY OF YOUR NATIONL DOCUMENT

?     УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ/BIRTH CERTIFICATE

?  

 

 

ДАТА: ................

DATE

ПОДПИС НА ДЕКЛАРИРАЩИЯ: ................................................

APPLICANT'S SIGNATURE

 

ПРИЕЛ ЗАЯВЛЕНИЕТО/ДЕКЛАРАЦИЯТА/RECEIVED BY ............................................................

ИМЕНА, ПОДПИС/NAMES, SIGNATURE

 

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ / FOR OFFICIAL ONLY:

 

 

 

 

             
 


Приложение № 7 към чл. 72, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 72, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

 

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................

................................................................, ЕГН/ЛНЧ/ЛН ...........................................................,

с ......................................................................................... № ...................................................,

(посочва се видът и номерът на документа, с който се удостоверява самоличността),

издаден/а от ............................................................. на ...........................................................,

постоянен (настоящ) адрес ......................................................................................................

В качеството си на ....................................................................................................................

(посочва се една от възможностите - собственик, ползвател, наемател)

на жилището, посочено в т. 2, на основание .........................................................................

(посочва се конкретното основание - нотариален акт № ......../договор за наем № ...... или др.)

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

1. До изпълнение на наложените принудителни административни мерки съгласно Закона за чужденците в Република България ще осигурявам жилище и издръжка на чужденеца: ...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................,

роден: .............................................., гражданин на ...............................................................

2. Жилището, което предоставям, се намира на адрес: .......................................................

 

Уведомен съм, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ...................... г.                                                             Декларатор: ............................

Гр. ...........................                                                                                       (подпис)

Приложение № 7а към чл. 72, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 72, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

 

Долуподписаният/ата: ...............................................................................................................

....................................................................., ЕГН/ЛНЧ/ЛН........................................................,

с .......................................................................... № ...................................................................,

(посочва се видът и номерът на документа, с който се удостоверява самоличността),

издаден/а от ............................................................................ на .............................................,

 постоянен (настоящ) адрес ......................................................................................................

....................................................................................................................................................,

в качеството си на собственик съгласно нотариален акт № ..............................................,

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Давам съгласие чужденецът: ...................................................................................................,

 роден: ................................, гражданин на ..............................................................................

 до изпълнение на наложените принудителни административни мерки съгласно Закона за чужденците в Република България да обитава жилището ми, намиращо се на адрес: .....................................................................................................................................................

 

Уведомен съм, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ...................... г.                                                   Декларатор: .......................................

Гр. ...........................                                                                                   (подпис)


Приложение № 8 към чл. 73, ал. 2

(Предишно приложение № 7 към чл. 73, ал. 2 - ДВ, бр. 110 от 2013 г.)


Transit request for the purposes of removal by air

(in accordance with Article 4 of Council Directive 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance in cases

of transit for the purposes of removal by air (OJ, L 321, 6.12.2003, p. 26)

 

(Requesting unit)

Authority:

 

 

Place/Date:

 

Telephone/Fax/e-mail:

 

 

 

 

Address:

 

Name of officer:

 

Signature

 

(Requesting unit)

Authority:

 

 

Address:

 General information on third-country national whom the transit request concerns

Request

No

Surname

First name

m/f

Date of birth

Place of birth

Nationality

Travel document

No/Type/Validity

Number of visa delivered by a third country

(if required)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 Flight details

Flight No

From

Departure date

Time

To

Arrival date

Time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is the third-country national accompanied by an escort?

Is the presence of a police escort at the airport recommended?

Is a medical care required?

? yes                    ? no

 

? yes                    ? no

 

? yes                    ? no

Names and functions:

 

 

 

If no, specify:

Contagious identifiable diseases? (*)

? yes                    ? no

If no, specify:

Previous unsuccessful attempts at removal?

? yes                    ? no

If no, state reasons:


Further comments

 

 

NB: At the time the request was made, no grounds for refusal under Article 3(3) and (5) of Directive 2003/110/EC were known.

 

Decision of the requested unit

The transit is authorised.            ?

The transit is not authorised.      ?

 

Grounds: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

________________________

       (Name/Signature/Date)

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти