Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-19 ОТ 13 ЮНИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДБОР НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 01.07.2011 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за подбор на студенти от висши училища в страната или в чужбина и на ученици от средни училища или професионални колежи, с които да бъдат сключени договори за предоставяне на стипендия и други условия във връзка с обучението с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Чл. 2. За стипендианти при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват студенти и ученици, обучаващи се във висши и средни училища и професионални колежи по специалности и професионални квалификации, по които не е организирано обучение във военните академии, висшите военни училища и в професионалните сержантски (старшински) колежи.


Чл. 3. Органите по управление на човешките ресурси (по личния състав) в Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия въз основа на анализ определят потребностите от:
1. броя на студентите - стипендианти, обучаващи се във висши училища за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности и по години на завършване;
2. броя на студентите - стипендианти, обучаващи се във висши училища за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности и по години на завършване;
3. броя на учениците - стипендианти, обучаващи се в средни училища и професионални колежи, с необходимата професионална квалификация и по години на завършване;
4. длъжностите за военнослужещи и цивилни служители по трудово правоотношение, на които се предвижда да бъдат назначени стипендиантите.

Раздел II.
Обявяване на стипендии, условия и ред за кандидатстване


Чл. 4. (1) При наличие на постъпили заявки в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, в ежегодната заповед на министъра на отбраната за приемане на курсанти по професионални направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение се обявяват:
1. броят на стипендиите за студенти във висши училища в страната или чужбина и ученици в средни училища и/или професионални колежи по групи съобразно професионална квалификация и вид правоотношение, в рамките на което ще се изпълнява служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и мястото на изпълнение на военната служба, съответно мястото на работа;
2. за всяка обявена стипендия:
а) изисквания към кандидатите за завършен период на обучение във висшето училище/средното училище/професионален колеж;
б) крайният срок за завършване на обучението;
в) месечен размер на стипендията;
г) целта, с оглед на която се отпуска стипендията - постъпване на военна служба или работа по трудово правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
д) други условия във връзка с обучението с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
3. актуализацията на месечния размер на стипендии, отпуснати през предходни години - при необходимост;
4. мястото и крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за стипендия;
5. съставът на комисията за допускане до участие и класиране на кандидатите за стипендианти.
(2) Заповедта се обявява на интернет страницата на Министерството на отбраната.


Чл. 5. (1) Кандидатите за стипендианти трябва да отговарят на следните изисквания:
1. студентите да не са по-възрастни от 25 години към 31 декември в годината на кандидатстване и да се обучават в редовна форма по обявените специалности във висши училища, акредитирани съгласно изискванията на Закона за висшето образование;
2. учениците да не са по-възрастни от 19 години към 31 декември в годината на кандидатстване и да се обучават в средни училища/в професионални колежи, осигуряващи образование и професионална квалификация според държавните образователни изисквания;
3. студентите в първи семестър на първи курс да имат среден успех в дипломата за средно образование не по-нисък от добър 4,00; след завършване на първия семестър на първи курс същите трябва да имат успех не по-нисък от добър 4,00, а в случай, че са студенти от втори и по-горен курс или ученици в средните училища, да са постигнали през предходната година среден успех не по-нисък от добър 4,00;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. да са граждани на Република България;
7. да не страдат от психични заболявания, удостоверени по съответния ред.
(2) Кандидатите за стипендия, предвидени да заемат длъжности за военнослужещи, освен на изискванията по ал. 1 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да нямат друго гражданство освен българско;
2. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение".


Чл. 6. (1) Кандидатите за стипендианти подават заявление до министъра на отбраната в сроковете, посочени в заповедта на министъра на отбраната по чл. 4, в което изрично посочват вида/видовете стипендия, за която/които кандидатстват.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. автобиография;
2. копие на удостоверение за раждане;
3. уверение за обучение в съответната специалност или професионална квалификация за започнат период на обучение и срок за завършване по учебен план;
4. копие на документ за среден успех:
а) от дипломата за средно образование - за студентите в първи курс и за обучаемите в професионални колежи, незавършили първи семестър/срок към крайния срок на подаване на документите за кандидатстване;
б) от завършен първи семестър - за студентите в първи курс и за обучаемите в професионални колежи, завършили първи семестър/срок към крайния срок на подаване на документите за кандидатстване;
в) от предходната учебна година - за останалите студенти, за обучаемите в професионални колежи и за учениците в средните училища;
5. свидетелство за съдимост;
6. служебна бележка от Националната следствена служба за липса на образувани наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;
7. декларация за българско гражданство;
8. документ от психодиспансер по местоживеене.
(3) В случай че се кандидатства за стипендия с оглед постъпване на военна служба, освен документите по ал. 2 към заявлението кандидатите прилагат и:
1. декларация за липса на друго гражданство освен българско;
2. декларация за липса на освобождаване от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение".

Раздел III.
Подбор на кандидатите, отпускане и изплащане на стипендиите


Чл. 7. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1, т. 5 допуска до участие в класирането кандидатите, които отговарят на изискванията на чл. 5.
(2) Документите на кандидатите, които не отговарят на условията по чл. 5, се връщат с мотивирано писмо.


Чл. 8. (1) Допуснатите до участие в класирането кандидати се класират от комисията по чл. 4, ал. 1, т. 5 по среден успех от завършен период на обучение, удостоверен с документа по чл. 6, т. 4.
(2) За всеки вид обявена стипендия комисията извършва отделно класиране в низходящ ред.
(3) Класирането се обявява на интернет страницата на Министерството на отбраната.


Чл. 9. (1) Когато за отпусната стипендия се класират няколко кандидати с еднакъв среден успех, комисията избира единия от тях въз основа на индивидуална беседа, като за целта своевременно ги уведомява за времето и мястото за провеждането й.
(2) След провеждане на индивидуалната беседа комисията взема решение с явно гласуване, което се обявява на интернет страницата на Министерството на отбраната.


Чл. 10. (1) При класирането на кандидатите за стипендианти, предвидени да заемат длъжности за военнослужещи, комисията определя по двама резервни кандидати за всяка една стипендия.
(2) Класираните основни и резервни кандидати се обявяват на интернет страницата на Министерството на отбраната.


Чл. 11. (1) Комисията организира изпращането на класираните кандидати по чл. 10 пред военномедицинските органи по чл. 141, ал. 2 ЗОВСРБ и специализираните звена и органи по психологично осигуряване по чл. 141, ал. 3 ЗОВСРБ с оглед удостоверяване на годността и психологичната им пригодност за военна служба.
(2) Кандидатите, за които се установи, че не са годни и/или психологично пригодни за военна служба, не се допускат до окончателното класиране.
(3) Окончателното класиране се извършва по успех между кандидатите, годни и психологично пригодни за военна служба.


Чл. 12. (1) С класираните кандидати министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице сключва договор за предоставяне на стипендия и други условия във връзка с обучението.
(2) В договора по ал. 1 се вписват срокът за завършване на обучението, срокът за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия след завършване на обучението, който не може да бъде по-кратък от 10 години, в случай, че се касае за правоотношение по изпълнение на военна служба съответно 6 години, в случай, че се касае за трудово правоотношение.
(3) В договора за отпускане на стипендия с цел заемане на длъжност за военнослужещ се включва изрична клауза, според която в случаите на виновно прекратяване на обучението, при незавършване на обучението в срок, при непокриване на нормативите за физическа годност по чл. 141, ал. 1, т. 8 ЗОВСРБ след завършване на обучението и в случай на несъответствие с изискванията за постъпване на военна служба по чл. 141, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 ЗОВСРБ след завършване на обучението, стипендиантите ще възстановяват на Министерството на отбраната общия размер на получените стипендии.
(4) При неизпълнение на срока на договора за служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия поради прекратяване на договора за военна служба на основание чл. 163, 165 и 166 ЗОВСРБ дължат възстановяване на част от общия размер на получените стипендии пропорционално на срока на неизпълнението на договора.
(5) В договора за отпускане на стипендия за заемане на длъжност по трудово правоотношение като цивилен служител се включва изрична клауза, според която в случаите на виновно прекратяване на обучението, при незавършване на обучението в срок и в случай на несъответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Закона за защита на класифицираната информация след завършване на обучението стипендиантите ще възстановяват на Министерството на отбраната общия размер на получените стипендии, а в случаите на виновно неизпълнение на срока на договора за служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия дължат възстановяване на част от общия размер на получените стипендии пропорционално на срока на неизпълнението на договора.
(6) Сключените договори се изпращат в дирекция "Финанси" за организиране изплащането на стипендиите.


Чл. 13. Финансовите средства за стипендиите се планират и осигуряват по съответната програма за управление на човешките ресурси от бюджета на Министерството на отбраната.


Чл. 14. (1) Стипендиите се отпускат от началото на месеца, през който започва първата година на обучение след сключване на договора, и се изплащат през цялата учебна година за всеки месец поотделно.
(2) Правото за получаване на стипендия се удостоверява всяка учебна година до 15 октомври с уверение от съответното висше или средно училище/професионален колеж.
(3) Стипендиантите представят/изпращат уверението по ал. 2 в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО.


Чл. 15. (1) Изплащането на стипендията се прекратява, когато стипендиантът прекъсне, повтаря учебна година или семестър или не представи уверение от съответното висше или средно училище/професионален колеж за започнат период на обучение.
(2) Директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси" уведомява директора на дирекция "Финанси" за прекратяване изплащането на стипендията на прекъсналите обучението си стипендианти.
(3) Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документите с невярно съдържание.


Чл. 16. (1) Стипендиантите, предвидени да заемат длъжности за военнослужещи, в едномесечен срок от завършване на обучението подават заявление за постъпване на военна служба до министъра на отбраната.
(2) Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи съответствието на лицата по ал. 1 с изискванията по чл. 141 ЗОВСРБ.
(3) В срок един месец след подаване на заявлението директорът на Дирекция "Управление на човешките ресурси" организира явяването на лицата по ал. 1 пред компетентните органи по чл. 141, ал. 2 и 3 ЗОВСРБ за удостоверяване на годността и психологичната им пригодност за постъпване на военна служба, както и удостоверяването на обстоятелството по чл. 141, ал. 1, т. 8 по отношение на изискуемите нормативи за физическа годност.
(4) Договор за военна служба се сключва с лицата по ал. 1, които отговарят на изискванията по чл. 141 ЗОВСРБ.


Чл. 17. Лицата, на които са отпуснати стипендии за заемане на длъжности по трудово правоотношение като цивилни служители, в едномесечен срок от завършване на обучението подават заявление за постъпване на работа до длъжностното лице, посочено в договора за отпускане на стипендия.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 143, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти