Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА

В сила от 24.06.2011 г.
Приета с ПМС № 167 от 17.06.2011 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г.


Чл. 1. С наредбата се определя редът за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

Чл. 2. (1) Държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка, когато по изпълнителното дело се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.
(2) Издръжката се изплаща чрез общината по постоянния адрес на взискателя по изпълнителното дело след установяване на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс с констативен протокол на съдебния изпълнител.


Чл. 3. (1) Издръжката се изплаща в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер за присъдена издръжка, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.
(2) Изплатените суми за издръжка са за сметка на длъжника.


Чл. 4. (1) Въз основа на писмено искане на взискателя съдебният изпълнител извършва цялостно проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника. При установяване на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс съдебният изпълнител съставя констативен протокол.
(2) Констативният протокол се съставя в два екземпляра. В него се посочват номерът и датата на образуване на изпълнителното дело, трите имена и адресите на длъжника, на взискателя и на детето/децата, датата на раждане на детето/децата и месечният размер на присъдената издръжка.


Чл. 5. (1) Към констативния протокол по чл. 4 се прилагат копия от документите, удостоверяващи доходите и имущественото състояние на длъжника. Тези документи следва да са издадени от компетентните органи и лица преди не повече от 6 месеца от датата на съставяне на протокола.
(2) Когато длъжникът има доходи и имущество, върху които не може да се насочи принудително изпълнение, в протокола по чл. 4 се описват доходите и/или имуществото, като се посочват причините, поради които не може да се осъществи изпълнение върху тях.


Чл. 6. (1) Взискателят чрез съдебния изпълнител подава писмено искане до общината по постоянния си адрес за изплащане на издръжката.
(2) Съдебният изпълнител изпраща искането в 10-дневен срок от постъпване му, като към него прилага:
1. екземпляр от констативния протокол по чл. 4;
2. копие от изпълнителния лист;
3. копия от документите, удостоверяващи доходите и имущественото състояние на длъжника.


Чл. 7. При постъпване на искането за изплащане на присъдената издръжка в общината се създава досие, в което се съхраняват всички документи, съдържащи информация за взискателя и длъжника и за извършените плащания.


Чл. 8. (1) Издръжката се изплаща ежемесечно считано от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е съставен констативният протокол.
(2) Преди всяко изплащане взискателят е длъжен да попълни декларация, че за конкретния месец не е получил издръжка от длъжника.
(3) Месечната издръжка се изплаща след изтичане на съответния месец, за който тя се дължи.
(4) За месеца, в който лицето е навършило пълнолетие, издръжката се изплаща в размер, изчислен пропорционално на съответния брой дни от месеца до датата на навършване на пълнолетие.
(5) В тридневен срок от изплащането на издръжката общината уведомява писмено съдебния изпълнител за извършеното плащане и за неговия размер.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., в сила от 16.03.2012 г.) На всеки 6 месеца съдебният изпълнител по изпълнителното дело извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс. Той изисква необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника информация от органите на Националната агенция за приходите, от поделенията на Националния осигурителен институт, Агенцията по вписванията, контролните органи по Закона за движението по пътищата, търговските банки и от общината по постоянния адрес на длъжника. При наличие на данни, че длъжникът изтърпява наказание "лишаване от свобода", съдебният изпълнител изисква информация за доходите на лицето от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(2) В 3-дневен срок от постъпване на исканата информация съдебният изпълнител уведомява общината за резултатите от извършената проверка, като прилага копия от документите за извършената проверка по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., в сила от 16.03.2012 г.) В случай че съдебният изпълнител не представи в общината информацията по ал. 1, изплащането на издръжката се спира. Изплащането се възобновява след представяне на информацията по ал. 1 считано от датата, от която плащането й е било спряно.


Чл. 10. (1) Когато със съдебно решение е изменен размерът на издръжката, взискателят чрез съдебния изпълнител подава до общината писмено искане за изменение на размера на издръжката. Към искането се прилагат копие от изпълнителния лист и заверен препис от съдебното решение, удостоверяващ влизането му в сила.
(2) Общината изплаща издръжката в размера, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.
(3) Размерът на издръжката по ал. 2 се дължи от датата на влизане в сила на съдебното решение. Издръжката се изплаща от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е подадено писменото искане.


Чл. 11. Когато длъжникът започне да изплаща издръжката или тя се събира по принудителен ред, съдебният изпълнител уведомява общината в 3-дневен срок считано от датата, когато е започнало плащането.


Чл. 12. Изплащането на присъдена издръжка се прекратява при отпадане на условията по чл. 152, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс или при настъпване на обстоятелствата по чл. 11.


Чл. 13. (1) Сумите за изплащане на издръжката се осигуряват ежегодно в общодържавните разходи на централния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините въз основа на извършени разходи по реда, определен с постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.


Чл. 14. (1) Държавата се смята за присъединен взискател за частното държавно вземане за изплатената по реда на наредбата издръжка.
(2) Длъжникът чрез съдебния изпълнител възстановява по бюджета на съответната община платената по реда на наредбата издръжка заедно със законната лихва, начислена за периода, през който е изплащана издръжката.
(3) Разходите за такси, разноски и за лихви по изпълнителното дело не се изплащат от общината. Те се събират от длъжника чрез съдебния изпълнител.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Компетентни органи и лица" по смисъла на наредбата са органите на Националната агенция за приходите, поделенията на Националния осигурителен институт, Агенцията по вписванията, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Централният депозитар, лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, контролните органи по Закона за движението по пътищата, търговските банки, общината по постоянния адрес на длъжника и други лица, които водят регистри за доход и/или имущество или разполагат с такива данни.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Образуваните преди влизане в сила на наредбата преписки, по които има подадено писмено искане до общината, както и тези преписки, по които се изплаща присъдената издръжка, се разглеждат при новите условия и ред.
(2) По подадено писмено искане до общината преди 21 декември 2010 г. съдебният изпълнител съставя констативен протокол по реда на наредбата.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 152, ал. 8 от Семейния кодекс.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 8 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 16.03.2012 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти