Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМЕНДАНТСТВО - МО

В сила от 01.07.2011 г.
Издаден от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Комендантство - МО, както и взаимодействието му с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, други държавни органи, ведомства и организации.

Чл. 2. (1) Комендантство - МО, е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната със седалище София, ул. Дякон Игнатий 3.
(2) Комендантство - МО, е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Дейността на Комендантство - МО, се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, законите, подзаконовите актове, нормативните и административните актове на министъра на отбраната.

Глава втора.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМЕНДАНТСТВО - МО


Чл. 4. (1) Комендантство - МО, изпълнява функциите, определени в чл. 4, ал. 2 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и свързаните с това дейности по осигуряване и поддръжка на доброто функциониране на интегрирания модел в Министерството на отбраната.
(2) Комендантство - МО, изпълнява и други задачи, възложени му с актове на министъра на отбраната.

Глава трета.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМЕНДАНТСТВО - МО


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Комендантство - МО, е организирано в ръководство, шест отдела и Технически център по сигурността на информацията във въоръжените сили.
(2) Ръководството на Комендантство - МО, се състои от директор, заместник-директор, главен юрисконсулт и финансов контрольор.
(3) Общата численост на служителите в Комендантство - МО, е 172 щатни бройки.


Чл. 6. Непосредственото ръководство на отделите и на Техническия център по сигурността на информацията във въоръжените сили се осъществява от техните началници, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на техните функции и дейности.


Чл. 7. (1) Комендантство - МО, се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът на Комендантство - МО, е военнослужещ и се назначава от министъра на отбраната.
(3) Директорът на Комендантство - МО, е непосредствено подчинен на министъра на отбраната и е пряк ръководител на целия личен състав на Комендантство - МО.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) (1) Директорът на Комендантство - МО:
1. планира, организира, ръководи, представлява, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Комендантство - МО;
2. подпомага изготвянето на актове на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната, касаещи дейността на Комендантство - МО, организира и ръководи тяхното точно изпълнение;
3. организира взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
4. представлява Комендантство - МО, пред физически и юридически лица, организации и учреждения в страната и в чужбина;
5. ръководи изготвянето и представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на бюджетна сметка и проект на годишна програма за капиталови разходи на Комендантство - МО;
6. организира и ръководи политиката на Комендантство - МО, за недопускане на злоупотреби и корупция, повишаване на прозрачността и правилното управление и ефективно разпореждане с движимите вещи и финансовите средства на Комендантство - МО;
7. сключва договори, необходими за изпълнение на функциите и задачите на Комендантство - МО;
8. отговаря за изпълнението на бюджета на Комендантство - МО, и представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за законосъобразното му изпълнение;
9. назначава и освобождава от длъжност цивилните служители по служебни правоотношения в Комендантство - МО, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, и при оправомощаване от министъра на отбраната - сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите, назначава ги и ги освобождава от длъжност и от военна служба и ги повишава във военно звание;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от Комендантство - МО;
11. награждава или предлага за награждаване служителите от Комендантство - МО, налага им, или ги предлага за налагане на дисциплинарни наказания;
12. представя на министъра на отбраната ежегоден доклад за дейността на Комендантство - МО;
13. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностното разписание на Комендантство - МО, и извършването на изменения в него;
14. организира и осигурява цялостната организация по провеждане на оценяване изпълнението на цивилните служители и атестирането на военнослужещите от Комендантство - МО, съгласно Закона за държавния служител, Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и подзаконовите актове по прилагането им;
15. изготвя ежегоден доклад за състоянието на Комендантство - МО, по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;
16. отговаря за връзките с обществеността за Комендантство - МО.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 директорът на Комендантство - МО, издава заповеди и дава указания за изпълнение на актовете на министъра на отбраната. Директорът на Комендантство - МО, издава решения, когато организира възлагането на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по неговото прилагане.


Чл. 9. (1) При изпълнение на правомощията по чл. 8 директорът на Комендантство - МО, се подпомага от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът на Комендантство - МО, е военнослужещ и:
1. координира дейността на структурните звена за точното изпълнение на заповедите и разпорежданията на директора на Комендантство - МО, както и взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, други държавни органи, ведомства и организации;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) изготвя целите и приоритетите на програмата на Комендантство - МО, и ръководи изготвянето на Програмния меморандум на Комендантство - МО;
3. организира изготвянето на частта за Комендантство - МО, от Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и от Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
4. координира дейностите за недопускане на злоупотреби и корупция, повишаване на прозрачността и осъществяване на ефективното управление на движимите вещи, материално-техническите и финансовите средства на Комендантство - МО, и дава предложения на директора за осигуряване на баланс между наличните ресурси и извършваните разходи;
5. координира и съгласува изготвянето на месечните планове и годишния план за работа на Комендантство - МО, и следи за тяхното изпълнение;
6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) координира и участва в изготвянето на ежегодния доклад за дейността на Комендантство - МО, и ежегодния доклад за състоянието на Комендантство - МО, по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;
7. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на Комендантство - МО.
(3) Функциите на директора на Комендантство - МО, при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-директора.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Главният юрисконсулт е пряко подчинен на директора на Комендантство - МО, и:
1. съгласува за законосъобразност проектите на административните актове на директора;
2. изготвя становища по правни въпроси във връзка с реализиране дейността на Комендантство - МО;
3. организира и осъществява процесуалното представителство на Комендантство - МО;
4. дава становища по проекти на нормативни актове;
5. осигурява в правно отношение дейността на директора на Комендантство - МО, по възлагане на обществени поръчки;
6. осигурява в правно отношение дейността по управление на човешките ресурси, в т.ч. съгласува актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на цивилните служители, а при оправомощаване на директора от министъра на отбраната съгласува актовете по назначаване, преминаване и освобождаване от длъжност и военна служба, както и за повишаване в звание на военнослужещите от Комендантство - МО;
7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) изпълнява в рамките на функционалните си задължения и други задачи, възложени от директора на Комендантство - МО.


Чл. 11. Финансовият контрольор е пряко подчинен на директора на Комендантство - МО, и:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност в Комендантство - МО;
2. документира резултатите от извършените проверки писмено, чрез контролни листи и регистър на финансовия контрольор;
3. изразява писмено мнение за законосъобразността за поемане на задължения и извършване на разходи;
4. изпълнява в рамките на функционалните си задължения и други задачи, възложени му от директора на Комендантство - МО.


Чл. 12. Отдел "Административен":
1. разработва месечните планове и годишния план за дейността на Комендантство - МО, и участва в изготвянето на ежегодния доклад за дейността на Комендантство - МО;
2. осъществява административно-деловодната и архивната дейност в Комендантство - МО;
3. изготвя и участва в изготвянето на проекти на административни актове на директора на Комендантство - МО;
4. поддържа в актуално състояние длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите за Комендантство - МО;
5. изготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на цивилните служители, а при оправомощаване на директора от министъра на отбраната съгласува актовете по назначаване, преминаване и освобождаване от длъжност и военна служба, както и за повишаване в звание на военнослужещите от Комендантство - МО;
6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на цивилните служители, води и съхранява служебните дела на военнослужещите от Комендантство - МО;
7. планира и организира обучението на служителите от Комендантство - МО, с цел повишаване на квалификацията и кариерното им развитие;
8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява методическа, организационна и техническа помощ в процеса на оценяване изпълнението на цивилните служители, атестиране на военнослужещите, както и актуализиране на длъжностните характеристики;
9. изготвя удостоверителни документи, свързани с военната служба, служебните и трудовите правоотношения на служителите от Комендантство - МО;
10. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осигурява опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция, отговаря за изграждането и поддържането на информационните и архивните фондове;
11. извършва библиотечното обслужване на служителите от Министерството на отбраната и Комендантство - МО;
12. извършва размножаването на документи за нуждите на служителите от административните звена на Министерството на отбраната и Комендантство - МО;
13. участва в реализирането на политиката на Комендантство - МО, за недопускане на злоупотреби и корупция, повишаване на прозрачността и ефективно управление на човешките ресурси;
14. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) организира и осъществява дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.


Чл. 13. Отдел "Финансово-счетоводен":
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) разработва целите и приоритетите на Програмата на Комендантство - МО, и изготвя програмния меморандум на Комендантство - МО, съгласно основните планиращи документи в Министерството на отбраната;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) изготвя бюджетни прогнози и програмен меморандум на Комендантство - МО;
3. извършва разпределение на утвърдените средства по програми и параграфи от ЕБК;
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява счетоводната политика, като прилага двустранното счетоводно записване съгласно изискванията на Закона за счетоводството, организира превантивния контрол и вътрешноведомствената финансова дейност и счетоводната отчетност съгласно действащите нормативни разпоредби;
5. осъществява политиката на Комендантство - МО, за недопускане на злоупотреби и корупция, повишаване на прозрачността и финансовата дисциплина;
6. осъществява финансовото осигуряване и счетоводната политика, като организира превантивния контрол и вътрешноведомствената финансова дейност и счетоводната отчетност съгласно действащите нормативни разпоредби;
7. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на служителите от Комендантство - МО;
8. участва в разработването на месечните планове, годишния план и в изготвянето на ежегодния доклад за дейността на Комендантство – МО;
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) организира движението на дълготрайни активи и материални запаси (завеждане на отчет, съхранение и снемане от отчет), осигурени за дейността на Комендантство - МО;
10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) участва в провеждането на инвентаризации в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството, актовете на министъра на отбраната и директора на Комендантство - МО.


Чл. 14. Отдел "Стопански дейности":
1. организира дейността по планиране потребностите от движими вещи за нуждите на административните звена от Министерството на отбраната и от Комендантство - МО, по тяхна заявка;
2. организира и осъществява всички дейности по подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки с предмет доставка или услуги, свързани с дейността на Комендантство - МО;
3. организира правилното движение на дълготрайни активи и материални запаси (завеждане на отчет, съхранение и снемане от отчет), осигурени за дейността на Комендантство - МО;
4. организира разпределението на движимите вещи за осигуряване на структурите на Комендантство - МО;
5. организира дейността на фитнес залата и извършва стопански дейности в сградата на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3;
6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) участва в провеждането на инвентаризации в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството, актовете на министъра на отбраната и директора на Комендантство - МО;
7. участва в изготвянето на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в частта за Комендантство - МО;
8. участва в разработването на месечните планове и годишния план за дейността на Комендантство - МО, и в изготвянето на ежегодния доклад за дейността на Комендантство - МО;
9. участва в реализиране на политиката на Комендантство - МО, за недопускане на злоупотреби и корупция;
10. организира храненето във ведомствения стол и бюфетите в сградата на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и извършва снабдяване с хранителни продукти, инвентар и посуда.


Чл. 15. Отдел "Транспортно осигуряване":
1. участва в разработването на месечните планове, годишния план и в изготвянето на ежегодния доклад за дейността на Комендантство - МО;
2. организира планирането и осъществяването на транспортното осигуряване на Министерството на отбраната и на Комендантство - МО;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) извършва дейности по отчета и контрола на гориво-смазочни материали в съответствие с разходните норми, завеждането, оформянето и воденето на пътните книжки на служебните транспортни средства;
4. участва в изготвянето на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в частта за Комендантство - МО;
5. участва в реализиране на политиката на Комендантство - МО, за недопускане на злоупотреби и корупция;
6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) извършва контрол върху изпълнението на дейностите по правилното разходване на финансовите средства, свързани с транспортното осигуряване.


Чл. 16. Отдел "Поддръжка":
1. участва в разработването на месечните планове, годишния план и в изготвянето на ежегодния доклад за дейността на Комендантство - МО;
2. заявява основни и текущи строително-ремонтни работи за сградите на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12 и участва в комисии за оценка и приемане на тези работи;
3. извършва комунално-битовите и санитарно-хигиенните дейности в сградите на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12 и прилежащите им терени;
4. осигурява противопожарната безопасност в сградите на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12;
5. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)
6. участва в реализиране на политиката на Комендантство - МО, за недопускане на злоупотреби и корупция;
7. участва в изготвянето на Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Отдел "Комуникационно, информационно и техническо обслужване":
1. извършва техническо обслужване на офис техниката, на компютърното и размножителното оборудване на административните звена от Министерството на отбраната и Комендантство - МО;
2. извършва инсталиране, поддръжка и администриране на операционни системи и приложен софтуер за нуждите на административните звена от Министерството на отбраната и Комендантство - МО;
3. поддържа център за приемане и изпълняване на заявки за техническо обслужване на офис техниката, на компютърното и размножителното оборудване за нуждите на административните звена от Министерството на отбраната и Комендантство - МО;
4. извършва администрирането и техническото обслужване на телекомуникационното оборудване на административните звена от Министерството на отбраната и Комендантство - МО.


Чл. 17. (1) Техническият център по сигурността на информацията във въоръжените сили:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) извършва обучение в областта на защитата на информацията в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия;
2. провежда обучение по защита на класифицираната информация на военнослужещи, участващи в операции и мисии извън територията на страната;
3. администрира, поддържа функционирането и осигурява технически средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация в Министерството на отбраната и предоставя права за достъп до зоните за сигурност;
4. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) извършва преглед и оценка на системи за физическа сигурност за защита на класифицирана информация в Министерството на отбраната и документи, свързани с тях;
5. администрира и поддържа функционирането на автоматизираната информационна система (АИС) "Документооборот за класифицирана информация" в Министерството на отбраната и Българската армия;
6. доставя, генерира, съхранява и разпределя криптографски ключове за криптографските мрежи на въоръжените сили, доставя и разпределя криптографски ключове и материали за защитените комуникационно-информационни системи на НАТО;
7. поддържа куриерските връзки за доставката на криптографски средства и материали на НАТО до и от Република България;
8. администрира и поддържа функционирането на инфраструктурата на публичните ключове и издава цифрови сертификати;
9. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява наблюдение, извършва анализ на заплахите и оценка на риска от нерегламентиран достъп в мрежите за класифицирана и некласифицирана информация, работещи в интерес на Министерството на отбраната, и разработва препоръки за борба с тях;
10. участва в разследването на обстоятелствата, свързани със застрашаване сигурността на АИС или мрежи;
11. извършва тестване на нови програмни и технически средства за защита на класифицираната информация в АИС или мрежи и специално изтриване на носители за многократен запис.
(2) Дейността на центъра методически се ръководи и координира от служителя по сигурността на информацията в Министерството на отбраната.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КОМЕНДАНТСТВО - МО


Чл. 18. (1) Организацията на работа в Комендантство - МО, се осъществява по реда на този правилник и утвърдените от директора на Комендантство - МО, вътрешни правила.
(2) Структурните звена в Комендантство - МО, осъществяват функциите си по компетентност чрез интегрирана експертиза, хоризонтална координация и пряк обмен на информация помежду си.
(3) При необходимост от структурните звена се създават общи работни групи за решаване на внезапно възникнали задачи.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Организацията на деловодната дейност и документооборота в Комендантство - МО, се урежда със заповед на директора на Комендантство - МО.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Организацията на работа с предложенията и сигналите, подадени в Комендантство - МО, се урежда със заповед на директора на Комендантство - МО.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Комендантство - МО, поддържа интернет страница, чрез която предоставя на всички заинтересувани възможност за получаване на актуална информация за дейността си.


Чл. 22. (1) Работното време в Комендантство - МО, е от 09,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(2) На отделни служители директорът на Комендантство - МО, може да определя работно време, различно от работното време по ал. 1.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 4, ал. 3 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (ДВ, бр. 27 от 2010 г.).


§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2011 г. и отменя Правилника за устройството и дейността на Комендантство - МО (ДВ, бр. 89 от 2010 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМЕНДАНТСТВО - МО


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)

§ 15. Правилникът влиза в сила от 1 август 2012 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти