Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

В сила от 21.06.2011 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г., изм. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът и начинът за издаване на разрешителни по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, наричани по-нататък разрешителни за заустване;
2. изискванията при определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване в разрешителните за заустване съгласно чл. 120 от Закона за водите;
3. изискванията към регистрите на разрешителните за заустване съгласно чл. 184 от Закона за водите.

Чл. 2. (1) Целта на тази наредба е да осигури условия за намаляване на замърсяването и опазване на качеството на повърхностните води, в които се заустват отпадъчни води.
(2) Целта по ал. 1 се постига чрез:
1. намаляване броя на заустванията на отпадъчни води в повърхностни води;
2. издаване на разрешителни за заустване с поставени в тях условия, включително и за:
а) изграждане/разширение/реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, с което да се предотврати замърсяването на водите;
б) прекратяване наведнъж или на етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 от Закона за водите;
в) определяне на по-строги индивидуални емисионни ограничения от емисионните норми, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, или от емисионните нива по чл. 35, ал. 3, когато това е необходимо за постигане на целите за опазване на околната среда;
г) определяне на индивидуални емисионни ограничения за характерни за извършваната от обекта дейност по показатели и замърсители в отпадъчните води извън посочените в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, когато това е необходимо за постигане на целите за опазване на околната среда, установени с влезлите в сила планове за управление на речните басейни по глава десета, раздел VI от Закона за водите, и на стандартите за качество на околната среда, установени в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 4, 7, 8, 10, 16, 17 и 18 от Закона за водите;
д) разработване и изпълнение на програми от мерки за намаляване на замърсяването на отпадъчните води с предвидени в тях мероприятия и срокове за тяхното постигане, съобразени с целите и сроковете, определени в плановете за управление на речните басейни;
е) разработване и изпълнение на програми от мерки за осигуряване на изискванията към състоянието на водите в зоните за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите;
ж) изпълнение на програми от мерки за намаляване замърсяването на заустваните отпадъчни води в язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите и в езера и язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
3. прекратяване, отнемане или отказ за издаване на разрешително, както и прилагане на принудителни административни мерки по чл. 199а от Закона за водите, когато се нарушават изискванията на Закона за водите.
(3) Разрешителни за заустване се издават при спазване на изискванията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни.


Чл. 3. Не се счита за заустване на отпадъчни води:
1. изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети;
2. изтичането на води от преливници към съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) изтичането на води от съоръжения на напоителните и отводнителните системи;
4. изтичането на води от съоръжения по външните трасета на водоснабдителните системи за питейно-битово водоснабдяване;
5. изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти;
6. изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води;
7. изпускането на води от плувни басейни в повърхностни води, без тези от промивка на филтрите и от измиване на басейните;
8. естественото изтичане на води;
9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) изпускането на възвратими води при добива на строителни материали в безотточни, изкуствено създадени от дейността водни тела със стоящи повърхностни води, чиито състав и свойства след естественото им утаяване не са влошени спрямо водите на изкуственото водно тяло, от което са отнети.


Чл. 4. (1) Разрешителни за заустване се издават за:
1. проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания;
2. експлоатация на съществуващи обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания.
(2) Разрешителни по ал. 1 могат да бъдат издадени и за групово събиране, отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води от два и повече обекта.
(3) В случаите, когато обектите по ал. 2 имат различни собственици, за издаване на разрешително по ал. 1 е необходимо сключване на договор между отделните собственици, в който да се определи лице - титуляр на разрешителното, което ще подава заявлението по чл. 9 и ще изпълнява условията в разрешителното.


Чл. 5. (1) Разрешителни за заустване за проектиране или експлоатация на канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания се издават за цялата канализационна система.
(2) Условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи по ал. 1, се изпълняват от В и К оператор в съответствие с чл. 48, ал. 4 от Закона за водите и въз основа на договор, сключен по реда на глава единадесета "а" от Закона за водите.


Чл. 6. (1) Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на:
1. отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите;
2. отпадъчни води в язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите;
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) отпадъчни води в напоителни системи;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) производствени отпадъчни води в сухи дерета когато качеството на отпадъчните води, формирани от дейността, не е еднакво или по-добро от това на битови отпадъчни води и когато не е осигурено съгласието на собственика;
5. битови отпадъчни води от самостоятелни или група обекти, разположени в границите на населени места, селищни и курортни образувания с над 2000 еквивалентни жители.
(2) За съществуващите зауствания на отпадъчни води в обектите по т. 1, 2, 3, 4 и 5 и за които има издадени разрешителни за заустване по Закона за водите, се изпълняват програми от мерки за намаляване и/или прекратяване на замърсяването в съответствие с целите, установени в плановете за управление на речните басейни.


Чл. 7. Не се издават разрешителни за заустване на физически лица, юридически лица и еднолични търговци, които нямат разрешително за водовземане, издадено по реда на Закона за водите, и/или договор за предоставяне на водна услуга от "В и К" оператор.

Глава втора.
РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Раздел I.
Издаване на разрешителни за заустване


Чл. 8. Разрешително за заустване се издава при спазване изискванията на Закона за водите и при условията и реда на тази наредба.


Чл. 9. (1) Разрешителното по чл. 8 се издава въз основа на заявление, подадено от лице - титуляр на разрешителното, което ще зауства отпадъчни води в повърхностни води и ще изпълнява условията в разрешителното.
(2) За канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания лицето по ал. 1 е собственикът/собствениците на обекта.
(3) Извън случаите по ал. 2 лицето по ал. 1 е:
1. собственикът/собствениците или възложителят по смисъла на Закона за устройство на територията на обекта в случаите по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона от водите;
2. собственикът/собствениците или лицето, което има учредено право на ползване на обекта, който формира отпадъчни води в случаите по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за водите.
(4) В случаите на групово събиране, отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води от обекти с различни собственици заявлението за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води се подава от лице, определено в договора по чл. 4, ал. 3.


Чл. 10. (1) За откриване на процедура за издаване на разрешително лицето по чл. 9 подава заявление по образец до:
1. министъра на околната среда и водите за заустване на отпадъчни води в язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите и за целите на отбраната и националната сигурност;
2. директора на басейновата дирекция - в останалите случаи.
(2) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в оригинал на хартиен носител и негов пълен цифров аналог в два екземпляра на електронен носител.


Чл. 11. (1) Заявлението по чл. 10, ал. 1 за издаване на разрешително за заустване за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания по чл. 4, ал. 1, т. 1 съдържа:
1. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма, управител и седалище за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;
2. единен граждански номер (ЕГН) за физическите лица или единен идентификационен код (ЕИК) за юридическите лица и едноличните търговци;
3. цел на ползването;
4. воден обект и водно тяло - предмет на ползването;
5. място/места на заустването, включително надморска височина и географски координати на точката/ите на заустване по система WGS 84;
6. местност, административно-териториална и териториална единица, код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на ползване;
7. адрес за кореспонденция, включително електронен адрес - при наличие на такъв, телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството по т. 1;
8. договор между собствениците на отделните обекти в случаите на чл. 4, ал. 3;
9. опис на документите, които се прилагат към заявлението.
(2) Когато ползвателят и собственикът на обекта, формиращ отпадъчни води, са различни физически или юридически лица, данните по ал. 1, т. 1 и 2 се посочват в заявлението за всеки от тях поотделно, като към заявлението се прилага и документ за учреденото право на ползване на обекта.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
3. номер на влязло в сила решение на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, за инвестиционни предложения и/или разширения, пряко свързани с исканото разрешително;
4. актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
5. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, в случаите, в които ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
6. съгласувателни становища от министъра на отбраната и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в случаите на дълбоководно заустване в р. Дунав, вътрешните морски води или териториалното море;
7. съгласувателно становище от общинската администрация в случаите на заустване на отпадъчни води във води по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;
8. становище от собственика на водния обект относно проучване за въздействието върху водния обект на количеството заявени за заустване отпадъчни и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат и:
1. картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени:
а) границите на обекта, от дейността на който се формират отпадъчни води, и близки населени места;
б) водният обект;
в) трасето на отвеждащия колектор след площадката на пречиствателната станция и/или пречиствателното съоръжение до мястото на заустване, обозначено с географски координати;
г) частта от съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци и съоръжения към нея, с посочени географски координати на мястото/местата на заустване във водния обект;
д) мястото на пречиствателната станция и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
е) предложение за места за собствен мониторинг, включително места за монтиране на измервателни устройства за количествата на заустваните отпадъчни води;
ж) водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно-охранителните им зони, както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води;
2. данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея;
3. данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:
а) количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция;
б) срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения;
в) място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект;
4. данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води, както и броя на еквивалентните жители, когато обектът, който формира отпадъчни води, е канализационна система на населено място, селищно и курортно образувание;
5. информация за производствените предприятия, за които е предвидено да се включват в селищната канализационна мрежа:
а) собственик или оператор на предприятието;
б) дейност и описание на технологията;
в) изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;
г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци;
д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води;
е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл. 35, ал. 4;
6. информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни води:
а) наличие на възможности за повторно използване на пречистените отпадъчни води при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда;
б) цели на повторното използване;
в) максимално часово, средноденонощно и годишно количество на повторно използваните отпадъчни води;
7. данни от разрешителното за водовземане или от договора за предоставена водна услуга;
8. друга информация, определена от компетентния орган, която е необходима за издаване на разрешителното за заустване.
(5) Данните по чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 11, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се изготвят от лица, които отговарят на изискванията на чл. 59, ал. 2 от Закона за водите.
(6) Към заявлението по ал. 1 за разрешителни за заустване за проектиране на обекти с цел заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия се прилагат и следните данни:
1. собственик и/или оператор на предприятието;
2. предвиден брой на персонала, работни часове в денонощието, сезонност и работни дни в годината;
3. данни за водоснабдяването на обекта, средноденонощни и годишни водни количества - общо и по цели на водопотребление;
4. дейност и описание на предвижданата технология на производство;
5. списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, които ще бъдат изпускани в отпадъчните води;
6. проектни данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество на формиращите се отпадъчни води по потоци;
7. концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция;
8. за характерните замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива по смисъла на чл. 35, които се предвижда да бъдат достигнати с избраните технология на производство и технология на пречистване;
9. проектни данни за вида на канализационната мрежа на обекта по потоци и съоръжения към нея;
10. проектни данни за локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води по отделни потоци:
а) вид и технология;
б) количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
в) срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и съоръженията по етапи;
г) място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект с географски координати по система WGS 84;
11. предложения за място/места за собствен мониторинг, включително място/места за монтиране на измервателни устройства за количеството на заустваните отпадъчни води;
12. план за действие при аварийни ситуации, включващ мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водния обект.
(7) Към заявлението по ал. 1 за разрешителни за заустване за експлоатация на съществуващи обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания по чл. 4, ал. 1, т. 2, освен данните по ал. 1, 2, 3, 4 и 6 се прилагат и:
1. информация за вида на изградената канализационна система, включително приложени чертежи, с включени, когато това е приложимо, данни за преливниците при смесена канализационна система, дъждозадържателни резервоари, аварийни изпускатели при канализационните помпени станции и байпасни връзки при пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води;
2. копия от разрешителни за водовземане и/или договор за предоставена водна услуга от В и К оператор;
3. проектни и действителни данни за капацитета на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения (Qмакс.час., Qср.ден., Qгодишно и брой еквивалентни жители, когато обектът, който формира отпадъчни води, е канализационна система на населено място, селищно и курортно образувание), както и параметри, характеризиращи качеството на водите на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
4. технологична схема за пречистване на отпадъчните води по потоци, вкл. редукция на показателите в отделните стъпала на пречистване;
5. количество и вид на отпадъците, включително утайките, образувани от пречиствателния процес, предвиден метод за тяхното третиране, в т.ч. оползотворяване или обезвреждане;
6. информация за неизградени/невъведени в експлоатация пречиствателни съоръжения от проектната технологична схема на пречиствателната станция за отпадъчни води с посочени срокове за изграждането/въвеждането им в експлоатация;
7. данни и резултати от провеждан собствен мониторинг на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води с посочени местата и видът на измервателните устройства;
8. програма с предвидени мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на заустваните отпадъчни води и привеждане дейността на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, целите и сроковете, определени в съответния план за управление на речните басейни.
(8) Данните по ал. 7, т. 1, 3, 4, 5 и 6 се изготвят от лица, които отговарят на изискванията на чл. 59, ал. 2 от Закона за водите.


Чл. 12. (1) При наличие на държавна, служебна или друга защитена от закон тайна лицето по чл. 9 я предоставя на компетентния орган по издаване на разрешителното при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Компетентният орган взема необходимите мерки за запазване на тайната съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 13. (1) В 20-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 10 компетентният орган по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите извършва проверката по чл. 61, ал. 2, т. 1 и преценката по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите.
(2) Когато компетентен да издаде разрешителното за заустване е министърът на околната среда и водите, в срока по ал. 1 той изисква от директора на басейновата дирекция и директора на регионалната инспекция по околната среда и водите проверка на обстоятелствата, свързани с преценка на искането по критериите, определени в чл. 62, ал. 1 от Закона за водите.
(3) Когато компетентен да издаде разрешителното за заустване е директорът на басейновата дирекция, в срока по ал. 1 и във връзка с чл. 151, ал. 4 от Закона за водите той изисква от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите проверка на обстоятелствата, свързани с преценка на искането по критериите, определени в чл. 62, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за водите.
(4) В случаите по чл. 35, ал. 3 директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в становището си по ал. 2 и 3 се произнася и по посочените в заявлението емисионни нива на изход локална пречиствателна станция въз основа на резултатите от предишен собствен или контролен мониторинг, провеждан за идентични производства, или на друга налична на национално или на общностно ниво информация.
(5) Когато не са изпълнени изискванията на Закона за водите и наредбата, органът по ал. 1 уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.
(6) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 5 документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.
(7) Ако при преценката по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, извършена в срока по ал. 1, се установи, че искането не съответства на изискванията на Закона за водите и на наредбата и са налице условията по чл. 68 от Закона за водите, компетентният орган издава решение с мотивиран отказ за издаване на разрешително. В този случай, ако несъответствията в приложените документи по чл. 11 не влияят върху преценката, органът издава решението за отказ, без да изисква отстраняване на несъответствията по ал. 5.


Чл. 14. (1) В 20-дневен срок след изтичане на срока по чл. 13, ал. 1 и ако не са налице основания за отказ, органът, приел заявлението, провежда процедура за обявяване на искането по реда и при условията на чл. 62а - чл. 64 от Закона за водите.
(2) Повторно обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите не се извършва при издаване на разрешително за заустване за експлоатация на съществуващи обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, за които:
1. има издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите, след проведена процедура по обявяване;
2. не са изменени обстоятелствата, посочени в заявлението по чл. 11, ал. 1, и параметрите на разрешителното по т. 1, за което лицето по чл. 9 към документите по чл. 11, ал. 7 представя и документи, удостоверяващи съответствие на изпълнението на обекта с издаденото разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите и одобрения инвестиционен проект.


Чл. 15. Разрешителното за заустване се издава от компетентния орган в срока по чл. 67 от Закона за водите.


Чл. 16. (1) Разрешителните за заустване по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите съдържат информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 10 и т. 12 - 16 и ал. 4 от Закона за водите, както и условията и реквизитите съгласно:
1. приложение № 1 - разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания;
2. приложение № 2 - разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания;
3. приложение № 3 - разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти извън посочените в т. 2.
(2) Параметри на разрешеното заустване са:
1. количество на заустваните отпадъчни води по потоци - максимално часово, средноденонощно и годишно;
2. индивидуални емисионни ограничения на характерни замърсители/показатели на отпадъчните води по потоци;
3. място/места на заустване с географски координати по система WGS 84;
4. срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения.


Чл. 17. (1) В седемдневен срок от издаване на разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни води то се изпраща на заявителя с копие до:
1. областната администрация в случаите на разрешително за заустване на канализационна система на населено място, селищно и курортно образувание;
2. общинската администрация;
3. директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите;
4. други заинтересовани лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.
(2) Копие от разрешителното за заустване се изпраща и на:
1. директора на съответната басейнова дирекция - когато разрешителното е издадено от министъра на околната среда и водите;
2. Министерството на околната среда и водите - когато разрешителното е издадено от директора на басейнова дирекция.
(3) Разрешителното за заустване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 18. Извън случаите по чл. 57, ал. 4 от Закона за водите разрешителните за заустване се издават за срок до 20 години.

Раздел II.
Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителни за заустване


Чл. 19. (1) Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителните за заустване се извършват по реда и при условията на глава четвърта, раздели ІІІ и ІV от Закона за водите.
(2) Когато компетентен орган за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителните за заустване е министърът на околната среда и водите, той изисква от директора на басейновата дирекция и от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите становища относно изпълнение на условията в действащото разрешително съгласно определените срокове в разрешителното.
(3) Когато компетентен орган за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителните за заустване е директорът на басейновата дирекция, той изисква от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите становище във връзка с чл. 151, ал. 4 от Закона за водите относно изпълнение на условията в действащото разрешително съгласно определените срокове в разрешителното.
(4) За изготвяне на становищата по ал. 2 и 3 компетентният орган по издаване на разрешителното предоставя на електронен носител постъпилото заявление с цялата приложена към него документация.


Чл. 20. (1) При промяна на собствеността на обекта, в който се формират отпадъчни води, лицето, придобило правото на собственост върху обекта, в тримесечен срок уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително.
(2) Ако условията, при които е било издадено разрешителното за заустване, не са се променили, органът по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите прекратява действието на разрешителното и издава ново разрешително на името на придобилия право на собственост в 20-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1.
(3) Ако условията, при които е било издадено разрешителното за заустване, са се променили, придобилият право на собственост е длъжен да поиска издаване на ново разрешително по реда, предвиден в глава четвърта от Закона за водите.


Чл. 21. (1) Изменение на условията в разрешителното за заустване по искане на титуляря му се извършва от органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите след проверка за изпълнение на условията в издаденото разрешително.
(2) За преценка на исканите изменения титулярят е длъжен да представи доклад за изпълнение на условията съгласно определените срокове в разрешителното и да обоснове мотивите за своето искане.


Чл. 22. (1) Продължаване срока на действие на разрешителното за заустване се извършва по молба на титуляря на разрешителното по реда и при условията на чл. 78 и 78а от Закона за водите и след представяне на доклад от заявителя относно изпълнение на условията в действащото разрешително.
(2) Продължаване срока на действие на разрешително за заустване в язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите и в езера и язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, се извършва след представяне на доклад за изпълнени програми от мерки за намаляване на замърсяването на заустваните отпадъчни води, доказани с протоколи и резултати от извършения собствен мониторинг на отпадъчните води.


Чл. 23. Действието на издаденото разрешително за заустване се прекратява при изтичането на срока му или по решение на органа по чл. 52, ал. 1 при условията на чл. 79 от Закона за водите.


Чл. 24. Органът по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите може да отнеме разрешителното при условията на чл. 79а от Закона за водите.


Чл. 25. Решенията на органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителни за заустване подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за заустване


Чл. 26. (1) Контролът по изпълнение на условията в разрешителните за заустване включва следните дейности:
1. вземане на проби за изпитване на отпадъчните води преди тяхното заустване;
2. проверка на изпълнението на изискванията за провеждане на собствен мониторинг, в т.ч. за спазване на изискванията, посочени в чл. 19 от наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;
3. отчитане на количеството на заустваните отпадъчни води;
4. проверка за заплащане на дължимата такса за замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, определена с тарифа на Министерския съвет;
5. проверка за изпълнение на останалите условия в разрешителното, в т.ч. контрол на количеството и състава на утайките от пречиствателния процес, както и спазването на забраната и изискванията, посочени в чл. 15 от наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;
6. проверка за изпълнение на предписания, направени по време на предходни проверки;
7. работата и състоянието на пречиствателните станции и/или локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчните води.
(2) Взимането на проби, измерванията, изпитванията и анализите се извършват от акредитирани лаборатории.
(3) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко веднъж годишно.


Чл. 27. (1) Контролът по изпълнение на условията в разрешителните за заустване се извършва от директорите на басейновите дирекции за управление на водите и от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите съгласно компетентността и условията, определени в Закона за водите.
(2) В случаите, когато има вероятност за влошаване на състоянието на водите във водоприемника вследствие на заустване на отпадъчни води, компетентните органи по ал. 1 наблюдават и състоянието на водите във водоприемника и на заустваните отпадъчни води.
(3) Преценката за състоянието на водите във водоприемника по ал. 2 се извършва от директорите на басейновите дирекции за управление на водите.


Чл. 28. Титулярите на разрешителни за заустване са длъжни да разполагат с цялата документация, свързана с показателите за контрол по чл. 26, ал. 1, да я предоставят на контролиращия орган, както и да му оказват съдействие при извършване на проверката.


Чл. 29. За извършения контрол се съставят констативни протоколи въз основа на протоколи от проверка и протоколи от лабораторно изпитване, които съдържат:
1. установените факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на параметрите и условията в разрешителното;
2. данни от извършените измервания;
3. установени нарушения;
4. предписания към титуляря на разрешителното;
5. определяне на срокове за изпълнение на предписанията и отговорници за изпълнението им.


Чл. 30. (1) За извършения контрол басейновите дирекции за управление на водите и регионалните инспекции по околната среда и водите поддържат обща база данни в електронен вид, която съдържа:
1. дата на проверката;
2. номер на разрешителното, за което е извършена проверката;
3. номер на констативния протокол;
4. констатираните факти и обстоятелства;
5. данни от извършените контролни измервания за качеството на отпадъчните води;
6. вид на измервателното устройство за количеството на заустваните води, действителни средноденонощни, средномесечни и годишни водни количества на заустване;
7. данни от представения собствен мониторинг за качеството на отпадъчните води на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения и за количеството на заустваните води;
8. установените нарушения;
9. направените предписания;
10. номер и дата на акта за установяване на нарушение;
11. номер и дата на констативния протокол за текуща санкция;
12. номер и дата на наказателно постановление;
13. заповед за налагане, спиране, възобновяване, отмяна или намаление на санкция, органа по издаването й и размера на санкцията.
(2) РИОСВ проверяват достоверността на докладваните от титулярите на разрешителното за заустване данни от собствения мониторинг на отпадъчните води и ги потвърждават в базата данни по ал. 1.

Раздел IV.
Регистри на разрешителните за заустване


Чл. 31. Регистрите на разрешителните за заустване се водят от:
1. министъра на околната среда и водите - за разрешителните за заустване в язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите;
2. директора на басейновата дирекция за управление на водите - в останалите случаи.


Чл. 32. Регистрите на разрешителните за заустване съдържат:
1. данни за титуляря на разрешителното - трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма, единен идентификационен код и седалище с код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;
2. номер и дата на разрешителното;
3. данни за обекта, формиращ отпадъчни води:
а) наименование на обекта;
б) местност, административно-териториална и териториална единица, код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици;
4. срок на действие на разрешителното:
а) дата на влизане в сила на разрешителното;
б) крайна дата на действие на разрешителното;
5. код на водно тяло, воден обект и поречие;
6. годишно количество на заустваните отпадъчни води;
7. номер и дата на акта за изменение на разрешителното;
8. номер и дата на акта за продължаване срока на действие на разрешителното;
9. номер и дата на акта за прекратяване на разрешителното;
10. номер и дата на акта за отнемане на разрешителното;
11. параметрите на разрешеното заустване по чл. 16, ал. 2;
12. другите условия, при които се предоставя разрешителното за заустване.


Чл. 33. (1) Регистрите на разрешителните за заустване се актуализират в края на всеки календарен месец.
(2) Данните за изменение или продължаване срока на действие на разрешителното се вписват в регистъра до 7 дни от издаване на акта за изменение или продължаване срока на разрешителното.


Чл. 34. (1) Регистрите на разрешителните за заустване са публични.
(2) Данните по чл. 32, ал. 1, т. 2 - 11 и достъпът до тях се осигуряват чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.
(3) Останалите данни се предоставят от министъра на околната среда и водите или от директора на басейновата дирекция за управление на водите по реда на глава втора от Закона за опазване на околната среда.

Глава трета.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СРОКОВЕ ЗА ТЯХНОТО ДОСТИГАНЕ И ЧЕСТОТА НА ПРОБОВЗЕМАНЕ


Чл. 35. (1) Индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за заустване, издадени по реда на тази наредба, се определят за всеки конкретен случай чрез прилагане на комбинирания подход по смисъла на § 1, ал. 1, т. 53 от Закона за водите и не могат да бъдат по-малко строги от емисионните норми за канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания и за съответните промишлени сектори, регламентирани с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, или от емисионните нива по ал. 3.
(2) В приложение № 4 от тази наредба е определен списък на характерни промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води.
(3) За промишлените дейности по приложение № 4, които не са включени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, и за други промишлени сектори, невключени в същата наредба, лицата, които подават заявление за издаване на разрешително по чл. 11, ал. 6, трябва да посочат на изход пречиствателна станция емисионни нива по показатели на характерни за съответната дейност замърсители, изпускани в отпадъчните води.
(4) Емисионните нива по ал. 3 се постигат както чрез пречистване на отпадъчните води, така и чрез прилагане на най-добри налични техники, когато е приложимо.
(5) Емисионните нива по ал. 3 и информация за начина на изпълнение на изискванията по ал. 4 се посочват в документите към заявлението по чл. 10, ал. 1.
(6) Емисионните нива по ал. 3 се преценяват от компетентния орган по издаване на разрешителното за заустване на отпадъчните води и на база становището на директора на регионалната инспекция по околна среда и води по чл. 13, ал. 4.
(7) Индивидуалните емисионни ограничения се определят като по-строги от емисионните норми/нива в следните случаи:
1. когато това е необходимо за постигане на целите за опазване на околната среда за повърхностно водно тяло - приемник на заустваните отпадъчни води;
2. при използване на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване, непредвидено в плановете за управление на речните басейни, които едновременно се явяват и приемник на заустваните отпадъчни води;
3. когато заустваните отпадъчни води ще окажат доказано неблагоприятно въздействие върху води, които са под юрисдикцията на държава - членка на Европейския съюз.
(8) Извън посочените в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите индивидуални емисионни ограничения се определят и за характерните вещества и замърсители в отпадъчните води, които са посочени в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 4, 7, 8, 10, 16, 17 и 18 от Закона за водите, когато това е необходимо за постигане на целите за опазване на околната среда за повърхностно водно тяло - приемник на заустваните отпадъчни води.
(9) Честотата на пробовземане и видът на пробата, посочени в разрешителното за заустване, трябва да отговарят на изискванията на чл. 18, 19 и 21 от наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.
(10) Компетентният орган по чл. 10, ал. 1 може да определи допълнителни условия към честотата на пробовземане и вида на пробата в разрешителното за заустване, с които да се осигури представителност на резултатите от провеждания собствен мониторинг.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) Срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, посочен в разрешителното за заустване за експлоатация на съществуващи обекти, формиращи производствени отпадъчни води, се определя от датата на влизане в сила на разрешителното.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) Срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, посочен в разрешителното за заустване за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, се определя:
1. от датата на влизане в сила на разрешителното, при наличие на изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води, която е в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;
2. до шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води, но не по-късно от 31.12.2015 г., за всички останали случаи.
(13) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.)
(14) При заустване на отпадъчни води от агломерации с над 100 000 еквивалентни жители веществата и индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване се съобразяват и с изискванията към подсекторните замърсители, определени с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители.


Чл. 36. Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.


Чл. 37. Не се допуска постигането на индивидуалните емисионни ограничения чрез разреждане на отпадъчните води преди заустването им във водния обект.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 38. (1) При неспазване изискванията на наредбата физическите, юридическите лица и едноличните търговци се наказват с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежат на по-тежко наказание, съгласно съответните разпоредби на чл. 200, 200а, 200б, 201 и 202а от Закона за водите.
(2) По смисъла на чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите за ползване на водни обекти без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното се счита:
1. заустването на отпадъчни води без разрешително освен в случаите, предвидени в Закона за водите;
2. заустването на отпадъчни води в нарушение на посочените условия в издаденото разрешително за заустване.
(3) По смисъла на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите за нарушаване на емисионните норми се счита неспазването на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.


Чл. 39. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил на други лица в нарушение на разпоредбите на тази наредба и на условията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) Лицата по чл. 9, ал. 2 подлежат на санкции по реда на чл. 69, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, когато са в нарушение на сроковете по чл. 35, ал. 11 и 12 от тази наредба.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) "Обекти", "воден обект", "водно тяло", "изкуствено водно тяло", "възвратими води", "повърхностни води", "комбиниран подход", "приоритетни вещества", "регулиране на емисиите", "емисионна норма" и "канализационна система" са дефинирани в Закона за водите.
2. "Заустване на отпадъчни води", "еквивалентни жители", "агломерация" и "индивидуални емисионни ограничения" са дефинирани в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.
3. "Емисионно ниво" е стойността на емисията, която не бива да бъде превишавана през определен период от време, и което се постига в резултат както на регулиране на емисиите, така и на прилагането на най-добри налични техники на производство и пречистване на отпадъчните води от това производство.
4. "Дълбоководно заустване" е осъществяване на заустване чрез хидротехническо съоръжение в повърхностен воден обект на значителна дълбочина и отстояние от границата на водния обект, като дълбочината и отстоянието се определят за всеки конкретен воден обект (море, река, язовир или езеро) според неговите специфични характеристики.
5. "Напоителни системи" и "отводнителни системи" са дефинирани в Закона за сдруженията за напояване.
6. "Отпадъчни води" са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания.
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) "Естествено утаяване" е процес на отлагане на седиментите от възвратимите води след изпускането им в изкуственото водно тяло, от което първоначално са отнети, без биологично, химично, термично или друг тип третиране.


§ 2. Външните граници на устия по смисъла на § 1, ал. 1, т. 31 от допълнителните разпоредби към Закона за водите се определят в плана за управление на речните басейни за Черноморския район за басейново управление, изготвен съгласно глава десета, раздел VІ от Закона за водите.


§ 3. Член 2, ал. 2, т. 2, чл. 16, ал. 2, чл. 35, ал. 1, 2, 3, 4 и 7 и § 1, т. 6 от наредбата транспонират изискванията на чл. 13, параграф 1 от Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места.


§ 4. Член 11, ал. 4, т. 6 и чл. 16, ал. 1 от наредбата транспонират изискванията на чл. 12, параграф 1 от Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места.


§ 5. Член 35, ал. 1 - 11 от наредбата транспонира изискванията на чл. 13, параграф 2 от Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места.


§ 6. Член 35, ал. 7, т. 3 от наредбата транспонира изискванията на чл. 5, параграф 5, подпараграф 2 от Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места.


§ 7. Параграф 2 от допълнителните разпоредби на наредбата транспонира изискванията на чл. 2, параграф 12 от Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 135, ал. 1, т. 13 от Закона за водите.


§ 9. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагане на наредбата.


§ 10. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 11. Наредба № 10 от 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ, бр. 66 от 2001 г.) се отменя.


§ 12. Производствата по издаване на разрешителни за заустване, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се довършват при спазване на условията и изискванията на тази наредба.


§ 13. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) Разрешителните за заустване на отпадъчни води от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, които не са приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, се преиздават от органа по чл. 52 от Закона за водите след вписване на решението по § 29, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение към Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.):
1. в срок до една година - за агломерациите с над 10 000 еквивалентни жители;
2. в срок до три години - за агломерациите с по-малко от 10 000 еквивалентни жители.


§ 14. За самостоятелни или група обекти, намиращи се в границите на населени места, селищни и курортни образувания с над 2000 еквивалентни жители, за които преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.) са издадени разрешителни за заустване на битови отпадъчни води в повърхностни води за обекти в процес на проектиране и за които има издадени разрешения за строеж за канализационна мрежа и локално пречиствателно съоръжение по реда на Закона за устройство на територията, се издават разрешителни за заустване за експлоатация на съществуващи обекти по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за водите, като се определя краен срок на действие на разрешителното за заустване до изграждане на селищната канализационна система.


§ 15. Разрешителните за заустване на отпадъчни води от всички други обекти, издадени преди влизането в сила на тази наредба, се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до три години от нейното обнародване в "Държавен вестник", но не по-късно от срока на действие на разрешителното.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОЧКОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2012 Г.)

§ 4. Производствата по издаване на разрешителни за заустване, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се довършват при спазване на условията и изискванията на тази наредба.


§ 5. Сроковете за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за заустване за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, издадени преди влизането в сила на тази наредба, се изменят служебно от органа по чл. 52 от Закона за водите в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 12 от тази наредба:
1. в срок до три месеца от обнародването на тази наредба - за агломерациите с над 10 000 еквивалентни жители;
2. в срок до една година от обнародването на тази наредба - за агломерациите с по-малко от 10 000 еквивалентни жители.


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОЧКОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.05.2013 Г.)

§ 4. Производствата по издаване на разрешителни за заустване, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се довършват при спазване на условията и изискванията на тази наредба.


§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОЧКОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2015 Г.)

§ 3. Производствата по издаване на разрешителни за заустване, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се довършват при спазване на условията и изискванията на тази наредба.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1, т. 1Приложение № 2 към чл. 16, ал. 1, т. 2Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1, т. 3Приложение № 4 към чл. 35, ал. 2

Категории промишлени дейности
1. Преработка на мляко
2. Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци
3. Производство и бутилиране на безалкохолни напитки
4. Преработка на картофи
5. Месна промишленост
6. Производство на бира
7. Производство на алкохол и алкохолни напитки
8. Производство на животински храни на базата на растителни продукти
9. Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости
10. Производство на малц
11. Рибна промишленост


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти