Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2011 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, МЕТОДИКАТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

В сила от 10.06.2011 г.
Издадена от Висшият съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г.


Основанието за издаване обявено за противоконституционно с РКС № 10 от 2011 г. - ДВ, бр. 93 от 2011 г. Материята е преуредена. Виж Методика за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, приета с Решение на ВСС по Протокол № 39 от 28.11.2011 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Обхват на наредбата

Чл. 1. Тази наредба регламентира критериите, показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител в органите на съдебната власт, както и документите, които следва да се изготвят при атестирането.


Приложно поле
Чл. 2. Разпоредбите на наредбата са приложими към всички съдии, прокурори, следователи, административни ръководители и заместници на административни ръководители в органите на съдебната власт с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор.


Източници

Чл. 3. Залегналите в наредбата правила се основават на Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, Европейската харта за статута на съдиите, Препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдиите, прокурорите и следователите, включително № R(94)12, Становищата на Консултативния съвет на европейските съдии на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа, както и на всички други национални и международни актове, регламентиращи дейността и статута на съдиите, прокурорите и следователите.


Цели на наредбата

Чл. 4. Наредбата има за цели:
1. да утвърди върховенството на закона и да осигури действена защита на правата на съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници;
2. да осигури законосъобразна, прозрачна и справедлива процедура за кариерно израстване;
3. да увеличи личната мотивация за професионално развитие на съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници;
4. да предотврати корупцията в системата на съдебната власт;
5. да допринесе за повишаване на доверието към съдебната власт.

Глава втора.
ПОНЯТИЕ ЗА АТЕСТИРАНЕ


Същност на атестацията

Чл. 5. Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, деловите и нравствените качества на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност.


Принципи на атестирането

Чл. 6. Атестирането гарантира равни и справедливи възможности за кариерното израстване на съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници, като се основава на принципите на законност, равнопоставеност, обективност и прозрачност.


Забрана за нарушаване на независимостта и основните права на съдиите, прокурорите и следователите

Чл. 7. Атестирането не може да засяга независимостта и основните права на съдиите, прокурорите и следователите.


Предмет на атестирането

Чл. 8. (1) Атестацията се отнася до квалификацията, достиженията и професионалната пригодност на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
(2) Квалификацията е съвкупност от придобитите професионални знания, умения и лични способности на атестирания.
(3) Достиженията са персоналните качествени и количествени резултати, постигнати от атестирания в практическата му дейност.
(4) Професионалната пригодност е специфичната квалификация за конкретно определена длъжност.


Основания за атестиране

Чл. 9. Атестиране се провежда в следните случаи:
1. за придобиване на несменяемост;
2. периодично - на всеки четири години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст.


Период на атестиране

Чл. 10. (1) При атестиране за придобиване на несменяемост атестирането се провежда за период от пет години, а при периодично атестиране - за изтекъл период от четири години.
(2) При атестиране за несменяемост се вземат предвид и резултатите от периодичното атестиране на съдия, прокурор и следовател.


Отсъствие на атестирания от работа

Чл. 11. (1) При атестирането не се допуска неравностойно третиране на съдии, прокурори или следователи, които са отсъствали от работа поради платен/неплатен отпуск, служебен отпуск, отпуск поради временна нетрудоспособност или поради командироване.
(2) В тези случаи атестирането се провежда за период, през който атестираният е работил реално в съответния орган на съдебна власт.

Глава трета.
КРИТЕРИИ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Раздел I.
Понятие за критерии за атестиране


Понятие

Чл. 12. (1) Критериите за атестиране определят квалификацията, достиженията и професионалната пригодност на атестирания съгласно изискванията на конкретната длъжност, на която е назначен.
(2) Атестирането на съдия, прокурор или следовател се провежда въз основа на общи и специфични критерии.
(3) Атестирането на административен ръководител и заместник на административен ръководител обхваща оценка на квалификацията и достиженията му като съдия, прокурор или следовател, както и оценка на професионалната му пригодност за ръководна длъжност въз основа на допълнителни критерии.
(4) Общите критерии са единни за всички магистрати, специфичните критерии са диференцирани съобразно спецификата на дейността на съдиите, прокурорите и следователите, а допълнителните се отнасят само за административните ръководители и техните заместници.
(5) Съдиите, прокурорите и следователите, назначени на административни длъжности по чл. 172, ал. 1 от Закона за съдебната власт, се атестират съгласно изискванията на ал. 3.

Раздел II.
Общи критерии за атестиране на съдия, прокурор или следовател


Общи критерии

Чл. 13. Общите критерии за атестиране на съдия, прокурор или следовател са:
1. правни познания и умения за прилагането им;
2. умение за анализ на правнорелевантните факти;
3. умение за оптимална организация на работата;
4. експедитивност и дисциплинираност.


Правни познания и умения за прилагането им

Чл. 14. Общият критерий за атестиране на съдия, прокурор или следовател - "правни познания и умения за прилагането им", очертава задълбоченото опознаване на правното явление, съчетано със способността за абстрактно юридическо мислене за разкриване действителния смисъл на приложимата правна норма и привързване на същата към конкретния юридически факт.


Умение за анализ на правнорелевантните факти

Чл. 15. Общият критерий за атестиране на съдия, прокурор или следовател - "умение за анализ на правнорелевантните факти", очертава доброто познаване на емпиричната действителност и способност за осъществяване на нормативната връзка между юридическия факт и пораждането, изменението и погасяването на предвидените в съответната правна норма права и задължения.


Умение за оптимална организация на работата

Чл. 16. Общият критерий за атестиране на съдия, прокурор или следовател - "умение за оптимална организация на работата", очертава комплексен подход, който включва рационалното разпределяне и групиране на служебните ангажименти и задачи съобразно тяхната значимост и тежест и бързото им и законосъобразно решаване в сроковете, предвидени в ГПК и НПК.


Експедитивност и дисциплинираност

Чл. 17. Общият критерий за атестиране на съдия, прокурор или следовател - "експедитивност и дисциплинираност", очертава такава организация на работата, която да доведе до бързото и качествено решаване на служебните задачи, както и задължителното спазване на установения ред и дисциплина в съответното звено.

Раздел III.
Специфични критерии за атестиране на съдия, прокурор или следовател


Специфични критерии за атестиране на съдия

Чл. 18. Специфичните критерии за атестиране на съдия са:
1. спазване на графика за провеждане на съдебни заседания;
2. умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол.


Спазване на графика за провеждане на съдебни заседания

Чл. 19. Специфичният критерий за атестиране на съдия - "спазване на графика за провеждане на съдебни заседания", очертава уменията на атестирания за целенасочено разпределение и оптимална организация на работата му.


Умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол

Чл. 20. Специфичният критерий за атестиране на съдия - "умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол", очертава нивото на познанията на атестирания в областта на процесуалното право и практическото им приложение при разглеждането на делата.


Специфични критерии за атестиране на прокурор

Чл. 21. Специфичните критерии за атестиране на прокурор са:
1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство;
2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-горестоящия прокурор;
3. способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство.


Умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство

Чл. 22. Специфичният критерий за атестиране на прокурор - "умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство", очертава оперативните умения на атестирания за целенасочено планиране и оптимална организация на работата му в досъдебното и съдебното производство.


Изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-горестоящия прокурор

Чл. 23. Специфичният критерий за атестиране на прокурор - "изпълнение на писмените указания на по-горестоящия прокурор", очертава отговорното отношение на атестирания към работата му.


Способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство

Чл. 24. Специфичният критерий за атестиране на прокурор - "способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство", очертава способността на атестирания за сътрудничество и уменията му за оперативно ръководство и контрол.


Специфични критерии за атестиране на следовател

Чл. 25. Специфичните критерии за атестиране на следовател са:
1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство;
2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора.


Умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство

Чл. 26. Специфичният критерий за атестиране на следовател - "умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство", очертава оперативните умения на атестирания за целенасочено планиране и оптимална организация на работата му в досъдебното производство.


Изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора

Чл. 27. Специфичният критерий за атестиране на следовател - "изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора", очертава отговорното отношение на атестирания към работата му.

Раздел IV.
Допълнителни критерии за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител


Допълнителни критерии за атестиране на административен ръководител или заместник на административен ръководител

Чл. 28. (1) Допълнителните критерии за оценка на пригодността за заемане на ръководна длъжност са:
1. способност за работа в екип и разпределение на задачи в него;
2. способност за вземане на правилни управленски решения;
3. поведение, което издига авторитета на съдебната власт;
4. умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица.
(2) Допълнителните критерии по ал. 1 се прилагат и при атестирането на съдиите, прокурорите и следователите, назначени на административни длъжности по чл. 172, ал. 1 от Закона за съдебната власт.


Способност за работа в екип и разпределение на задачи в него

Чл. 29. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "способност за работа в екип и разпределение на задачи в него", очертава управленската, организационната и комуникационната компетентност на атестирания.


Способност за вземане на правилни управленски решения

Чл. 30. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "способност за вземане на правилни управленски решения", очертава уменията на атестирания правилно да възприема и анализира ситуации, свързани с изпълнение на професионалните задължения, и да реагира своевременно с вземане на управленски решения.


Поведение, което издига авторитета на съдебната власт

Чл. 31. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "поведение, което издига авторитета на съдебната власт", очертава персоналните достижения на атестирания за подобряване на дейността на ръководения от него орган на съдебната власт и уменията му да защитава авторитета на съдебната власт.


Умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица

Чл. 32. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица", очертава способността на атестирания за взаимодействие с държавните органи, граждани и юридически лица, участващи в процеса по правораздаване, както и осигуряването на атмосфера на доверие към органите на съдебната власт.

Глава четвърта.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Раздел I.
Понятие за показатели


Понятие

Чл. 33. (1) Показателите са качествени и количествени ориентири за измерване на квалификацията, достиженията и професионалната пригодност на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
(2) Въз основа на показателите се формират словесните констатации и цифровата оценка по всеки от критериите за атестиране.

Раздел II.
Показатели по общите критерии за атестиране на съдия, прокурор или следовател


Чл. 34. Показателите за оценяване по общия критерий - "правни познания и умения за прилагането им", са:
1. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това;
2. способност за прилагане на процесуалните закони, свързани с образуването и движението на делата.


Чл. 35. Показателите за оценяване по общия критерий - "умение за анализ на правнорелевантните факти", са:
1. разбираемо и обосновано мотивиране на актовете;
2. правилна и законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства и умение за тяхното систематизиране в хода на производството.


Чл. 36. Показателите по общия критерий - "умение за оптимална организация на работата", са:
1. брой и вид на преписките и делата;
2. спазване на сроковете;
3. обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебна власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор или следовател в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от същия орган на съдебна власт.


Чл. 37. Показатели за оценяване на общия критерий - "експедитивност и дисциплинираност", са:
1. резултатите от проверките на Инспектората към ВСС;
2. спазване правилата на професионалната етика;
3. поощрения и наказания.

Раздел III.
Показатели по специфичните критерии за атестиране на съдия


Показатели за оценяване на специфичния критерий за атестиране на съдия - "спазване на графика за провеждане на съдебни заседания"

Чл. 38. Показателите по специфичния критерий за атестиране на съдия - "спазване на графика за провеждане на съдебни заседания", относно уменията на атестирания за целенасочено разпределение и оптимална организация на работата му са:
1. способност за своевременно и адекватно планиране на обема на конкретната работа, която следва да се осъществи в съответното съдебно заседание;
2. умения за прогнозиране и придържане към относителните времеви рамки на продължителността на съдебното заседание с оглед конкретните процесуални действия, които предстоят да бъдат извършени;
3. предварително проучване на материалите по делото и старателна подготовка на съдебното заседание.


Показатели за оценяване на специфичния критерий за атестиране на съдия - "умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол"

Чл. 39. Показателите по специфичния критерий за атестиране на съдия - "умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол", относно нивото на познанията на атестирания в областта на процесуалното право и практическото им приложение при разглеждането на делата са:
1. стриктно спазване на правата и законните интереси на участниците в съдебното производство;
2. познаване и практическо приложение на процесуалните техники за пълноценно изясняване на делата от фактическа страна;
3. умение своевременно и законосъобразно да анализира и разрешава фактически и юридически въпроси при разглеждане на делата;
4. способност за бързи и целенасочени действия съобразно процесуалния закон с цел разглеждане на делата в разумен срок.

Раздел IV.
Показатели по специфичните критерии за атестиране на прокурор


Показатели за оценяване на специфичния критерий за атестиране на прокурор - "умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство"

Чл. 40. Показателите по специфичния критерий за атестиране на прокурор - "умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство", относно оперативните умения на атестирания за целенасочено планиране и оптимална организация на работата му в досъдебното и съдебното производство са:
1. способност правилно и законосъобразно да прогнозира, анализира и разрешава фактически и юридически въпроси от неговата компетентност в досъдебното и съдебното производство;
2. умения за правилна оценка на фактите на основата на обективните причинно-следствени връзки;
3. способност за бързи и целенасочени действия съобразно процесуалния закон с цел приключване на преписките и делата в предвидените законови срокове.


Показатели за оценяване на специфичния критерий за атестиране на прокурор - "изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-горестоящия прокурор"

Чл. 41. Показателите по специфичния критерий за атестиране на прокурор - "изпълнение на писмените указания на по-горестоящия прокурор", относно отговорното отношение на атестирания към работата му са:
1. стриктно спазване на процесуалните изисквания във връзка с отношенията с по-горестоящия прокурор;
2. умения и способност за целенасочен и резултатен обмен на информация с по-горестоящия прокурор - своевременното му уведомяване за всички съществени обстоятелства от значение за работата;
3. способност за вземане на самостоятелни решения при оптимална координация с горестоящия прокурор относно съществените обстоятелства за правилното осъществяване на функцията на прокурора в досъдебното и съдебното производство.


Показатели за оценяване на специфичния критерий за атестиране на прокурор - "способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство"

Чл. 42. Показателите по специфичния критерий за атестиране на прокурор - "способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство", относно способността на атестирания за сътрудничество и уменията му за оперативно ръководство и контрол са:
1. отлични способности за работа в екип;
2. умение да се разграничават стратегическите, тактическите и оперативните цели при разследването и да се действа в съответствие с това;
3. умение за оптимално разпределение на задълженията и координация между участниците във формираните екипи за разследване;
4. непрекъснат контрол върху работата на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство;
5. способност за вземане на самостоятелни, своевременни и законосъобразни решения във връзка с процеса на протичане на досъдебното производство и поемане на отговорност за тях.

Раздел V.
Показатели по специфичните критерии за атестиране на следовател


Показатели за оценяване на специфичния критерий за атестиране на следовател - "умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство"

Чл. 43. Показателите по специфичния критерий за атестиране на следовател - "умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство", относно оперативните умения на атестирания за целенасочено планиране и оптимална организация на работата му в досъдебното производство са:
1. способност правилно и законосъобразно да прогнозира, анализира и разрешава фактически и юридически въпроси от неговата компетентност в досъдебното производство;
2. умения за правилна оценка на фактите на основата на обективните причинно-следствени връзки;
3. способност за бързи и целенасочени действия съобразно процесуалния закон с цел приключване на разследването в предвидените законови срокове;
4. умения за своевременни и съобразени със закона действия на следователя като участник в дежурната следствено-оперативна група;
5. способност за осъществяване на оптимална организация по отношение на неотложните следствени действия.


Показатели за оценяване на специфичния критерий за атестиране на следовател - "изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора"

Чл. 44. Показателите по специфичния критерий за атестиране на следовател - "изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора", относно отговорното отношение на атестирания към работата му са:
1. стриктно спазване на процесуалните изисквания във връзка с отношенията с прокурора;
2. умения и способност за целенасочен и резултатен обмен на информация с прокурора - своевременното му уведомяване за всички съществени обстоятелства от значение за работата;
3. способност за вземане на самостоятелни решения при оптимална координация с прокурора относно съществените обстоятелства за правилното протичане на досъдебното производство;
4. качество и срочност при изпълнение на процесуално-следствени действия, възложени по досъдебни производства от други служби или по международни следствени поръчки.

Раздел VI.
Показатели по допълнителните критерии за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител


Показатели за оценяване на допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "способност за работа в екип и разпределение на задачи в него"

Чл. 45. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административния ръководител - "способност за работа в екип и разпределение на задачи в него", относно управленската, организационната и комуникационната компетентност на атестирания са:
1. ясно дефинирани стратегически цели и очертани оперативни приоритети в дейността на съответния орган на съдебна власт;
2. отлични умения за сътрудничество и способност за ръководство на работата в екип;
3. способност за взаимен целенасочен и резултатен обмен на информация с други лица с цел постигане на висока степен на взаимно разбиране в процеса на общуване;
4. умение за оптимално разпределение на задълженията и координация между съдиите, прокурорите или следователите и служителите в ръководения от атестирания орган на съдебната власт;
5. умение да мотивира и създава атмосфера на доверие сред колектива;
6. справедливост при оценката на проявите и постиженията на съдиите, прокурорите или следователите и служителите в ръководения от него орган на съдебната власт;
7. своевременно отчитане на потенциални конфликтни ситуации и предотвратяване на възникването им;
8. констатации от планови проверки на Инспектората към Висшия съдебен съвет на съответния орган на съдебната власт относно дейността на атестирания по приложението на познанията, способностите и уменията му за осъществяване на възложените ръководни функции.


Показатели за оценяване на допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "способност за вземане на правилни управленски решения"

Чл. 46. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "способност за вземане на правилни управленски решения", относно уменията на атестирания правилно да възприема и анализира ситуации, свързани с изпълнение на професионалните задължения, и да реагира своевременно с вземане на управленски решения са:
1. разработване на нови идеи и решения;
2. прояви на самоинициативност;
3. способност за вземане на самостоятелни, своевременни, законосъобразни и справедливи управленски решения по обективен и прозрачен начин след изслушване и мотивирана преценка на становищата на съдиите, прокурорите или следователите и служителите;
4. поемане на лична отговорност за взетите решения и предприетите при упражняване на ръководните функции мерки;
5. констатации на Инспектората към Висшия съдебен съвет от планови проверки на съответния орган на съдебна власт относно издадените актове на атестирания, организацията по изпълнението им и резултатността им.


Показатели за оценяване на допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "поведение, което издига авторитета на съдебната власт"

Чл. 47. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "поведение, което издига авторитета на съдебната власт", са:
1. умения за работа с обществеността с цел повишаване доверието в съдебната власт;
2. стриктно спазване на правилата за поведение, залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати.


Показатели за оценяване на допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица"

Чл. 48. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител - "умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица", са:
1. способност за взаимодействие с другите държавни органи при спазване на принципа за законосъобразност;
2. съблюдаване на морално-етичните норми на поведение при комуникация с граждани и юридически лица.

Глава пета.
МЕТОДИКА НА АТЕСТИРАНЕ

Раздел I.
Методи на атестиране


Методи на атестиране

Чл. 49. Атестирането на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител се извършва чрез:
1. количествено оценяване на работата на атестирания въз основа на статистически данни и тяхното съпоставяне и сравняване;
2. качествено оценяване на работата на атестирания въз основа на статистически данни и тяхното съпоставяне и сравняване;
3. непосредствено наблюдение;
4. лични впечатления;
5. анализ на достоверна писмена информация, относима към предмета на атестирането.


Количествено оценяване на работата на съдия въз основа на статистически данни

Чл. 50. (1) Количественото оценяване на работата на съдия се извършва въз основа на съпоставяне, сравняване и анализ на следните основни статистически данни:
1. относно броя и вида на висящите дела и времевата им продължителност:
а) до три месеца;
б) от три до шест месеца;
в) от шест месеца до една година;
г) над една година;
2. относно срочността при разглеждането на делата и при изготвянето на съдебните актове:
а) несвършени дела в началото и в края на периода на атестиране;
б) възложени дела през периода на атестиране;
в) насрочени дела през периода на атестиране;
г) приключени дела през периода на атестиране;
д) срокове за изготвяне на съдебните актове: до един месец, до три месеца, до една година.
(2) Съответните статистически форми за отчет на съдилищата, утвърдени от Висшия съдебен съвет, диференцират относимите към атестирането на съдия основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейност на отделните органи на съдебната власт, специализация на атестираните по материя, видовете възложени, насрочени и приключени дела, видовете постановени съдебни актове.
(3) Статистическите данни се анализират с оглед специализацията на дейността на атестираните по материя, видовете разглеждани и решени дела, тяхната правна сложност и фактическа тежест, видовете постановени съдебни актове, като се отчита моментът на разпределяне на делото на атестирания.


Количествено оценяване на работата на прокурор въз основа на статистически данни

Чл. 51. (1) Количественото оценяване на работата на прокурор се извършва въз основа на съпоставяне, сравняване и анализ на следните основни статистически данни:
1. относно образуването и движението на преписките:
а) общ брой възложени преписки и дела;
б) предмет на преписките и делата, включително: изготвени обвинителни актове, предложения за споразумения, бързи и незабавни полицейски производства, изпълнения на присъди, дежурства и извършване на лични проверки, постановления за спиране и прекратяване, прекратени наказателни производства от съда;
в) брой проведени и приключени разследвания;
2. относно срочността на произнасяне през периода на атестиране:
а) несвършени преписки и дела в началото и в края на периода на атестиране;
б) приключени преписки и дела в срок до един месец; с разрешение до два месеца; над три месеца; над шест месеца;
в) срочност при изпълнение на присъди: в срок 7 дни; в срок до един месец; в срок над един месец.
(2) Съответните статистически форми за отчет на прокуратурата диференцират относимите към атестирането на прокурор основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейност на отделните органи на съдебната власт, специализация на атестираните, видовете възложени и приключени преписки и дела, видовете постановени актове.
(3) Статистическите данни се анализират с оглед специализацията на дейността на атестираните по материя, видовете възложени и приключени преписки и дела, тяхната правна сложност и фактическа тежест, видовете постановени актове, като се отчита моментът на разпределяне на преписката или делото на атестирания.


Количествено оценяване на работата на следовател въз основа на статистически данни

Чл. 52. (1) Количественото оценяване на работата на следовател се извършва въз основа на съпоставяне, сравняване и анализ на следните основни статически данни:
1. относно обема на работа съобразно приключените дела:
а) приключени дела срещу известен извършител с обвинителни заключения, заключения с мнение за прекратяване или спиране на наказателното производство;
б) приключени дела срещу неизвестен извършител със заключения с мнение за прекратяване или спиране на наказателното производство;
в) дела, останали на производство в края на периода на атестиране над два месеца, над четири месеца, над шест месеца;
г) брой следствени поръчки и извършени проверки, възложени от прокурор, от други следствени служби, международни следствени поръчки;
2. относно срочността на разследване на делата:
а) неприключени дела в началото и в края на периода на атестиране;
б) брой възложени за разследване дела;
в) неприключени дела над шест месеца;
г) неприключени дела над една година с повдигнато обвинение за умишлено престъпление;
д) неприключени дела над две години с повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление;
е) брой дела без искано разрешение за продължаване срока на разследването.
(2) Съответните статистически форми за отчет на Националната следствена служба диференцират относимите към атестирането на следовател основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейността на Националната следствена служба и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, включително следствения отдел в Софийската градска прокуратура, специализацията на атестираните, видовете възложени и приключени дела, видовете постановени актове.
(3) Статистическите данни се анализират с оглед специализацията на дейността на атестирания, видовете възложени и приключени дела, тяхната правна сложност и фактическа тежест, видовете постановени актове, като се отчита моментът на разпределяне на делото на атестирания.


Качествено оценяване на работата на съдия, прокурор и следовател въз основа на статистически данни

Чл. 53. Оценката на качеството на работата на съдиите, прокурорите и следователите се извършва след анализ на фактите, установени в рамките на инстанционния контрол, относно постановените от тях актове съобразно спецификите на отделните професии.


Качествено оценяване на работата на съдия въз основа на статистически данни

Чл. 54. (1) Качественото оценяване на работата на съдия се извършва въз основа на съпоставяне, сравняване и анализ на следните основни статистически данни:
1. съотношение между постановените, подлежащите на обжалване и обжалваните актове;
2. брой потвърдени, изцяло отменени, изменени актове, прекратени производства и основанията за това;
3. брой актове, недопуснати до касационно обжалване;
4. брой уважени молби за определяне на срок при бавност.
(2) Съответните статистически форми за отчет на съдилищата, утвърдени от Висшия съдебен съвет, диференцират относимите към атестирането на съдия основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейност на отделните органи на съдебната власт, специализация на атестираните по материя, видовете дела и видовете постановени съдебни актове.


Качествено оценяване на работата на прокурорите въз основа на статистически данни

Чл. 55. (1) Качественото оценяване на работата на прокурорите се извършва въз основа на съпоставяне, сравняване и анализ на следните основни статистически данни:
1. брой потвърдени, изцяло отменени или изменени актове и основанията за това;
2. брой оправдателни присъди по внесени обвинителни актове и основанията за това;
3. брой на делата, върнати за доразследване и основанията за това.
(2) Съответните статистически форми за отчет на прокуратурата диференцират относимите към атестирането на прокурор основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейност на отделните органи на съдебната власт, специализацията на атестираните, видовете преписки и дела и постановените по тях актове.


Качествено оценяване на следователите въз основа на статистически данни

Чл. 56. (1) Качественото оценяване на следователите се извършва въз основа на съпоставяне, сравняване и анализ на следните основни статистически данни:
1. Съпоставимост между актовете на следователя и прокурора:
а) брой обвинителни заключения и съответен брой обвинителни актове;
б) брой заключения с мнение за прекратяване и съответен брой постановления за прекратяване;
в) брой заключения с мнение за спиране и съответен брой постановления за спиране;
2. брой на делата, върнати от съда за доразследване.
(2) Съответните статистически форми за отчет на Националната следствена служба диференцират относимите към атестирането на следовател основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейността на Националната следствена служба и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, включително следствения отдел в Софийската градска прокуратура, специализацията на атестираните, видовете възложени и приключени дела, видовете постановени актове.


Оценяване на съдия, прокурор или следовател въз основа на непосредствено наблюдение

Чл. 57. (1) Качеството на работата на съдия, прокурор или следовател се оценява въз основа на анализ на фактите, установени в рамките на осъществено непосредствено наблюдение.
(2) Непосредственото наблюдение се извършва чрез цялостна проверка на конкретни преписки и дела, по които е работил атестираният в периода на атестиране, относно образуването, движението, приключването им и качеството на постановените актове.
(3) Атестиращите органи могат да формират и непосредствени впечатления от работата на атестираните съдии и прокурори, като посещават съдебни заседания с тяхно участие, ако в периода на проверката такива се провеждат съобразно организацията на дейността на съответния орган на съдебна власт.
(4) Атестиращите органи могат да събеседват с колеги на атестирания по въпроси, свързани с предмета на атестирането.


Оценяване на съдия, прокурор или следовател въз основа на лични впечатления

Чл. 58. Лични впечатления за работата на съдия, прокурор, следовател могат да се придобиват чрез събеседване с атестирания по въпроси, свързани с предмета на атестиране.


Оценяване на съдия, прокурор или следовател въз основа на анализ на достоверна писмена информация за дейността му

Чл. 59. (1) Дейността на съдия, прокурор или следовател се оценява и въз основа на анализ на фактите, установени в рамките на всякаква относима към атестирането достоверна писмена информация за атестирания.
(2) Достоверна писмена информация представляват: годишните доклади за дейността на съответния орган на съдебната власт; информация от комисиите за професионална етика, сформирани в съответните органи на съдебната власт; информация от Инспектората към Висшия съдебен съвет; становища на административните ръководители; информация от проверки или данни по Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси; становища от Националния институт на правосъдието за принос на атестирания в дейността по обучение; становища на съответните постоянни комисии към Висшия съдебен съвет относно дейността на атестирания в помощни атестационни комисии или комисии за професионална етика в органите на съдебната власт; данни за участия в допълнителни професионални обучения за повишаване на квалификацията при предоставена възможност за това; данни за участия в мероприятия, повишаващи авторитета на съдебната власт, констатации от финансови проверки и др.


Оценяване на административен ръководител и заместник на административен ръководител

Чл. 60. (1) При оценяването на административен ръководител и заместник на административен ръководител се използват всички методи на атестиране съгласно чл. 49 от наредбата.
(2) Оценяването на административен ръководител и заместник на административен ръководител относно пригодността им за ръководна длъжност се извършва въз основа на непосредствено наблюдение, лични впечатления и анализ на достоверна писмена информация за дейността му.
(3) Непосредственото наблюдение на административен ръководител и заместник на административен ръководител се извършва чрез придобиване на впечатления за взетите от атестирания управленски решения за подобрение на дейността на органа на съдебната власт, който ръководят; предприетите организационни промени; действията за подобряване на материалната база и условията на труд на магистратите и служителите; действията по адекватно и справедливо разпределение на работата в съответния орган на съдебната власт; упражняването на контролни функции; спазването на финансовата дисциплина, както и за всякакви други обстоятелства, от значение за обективната оценка по допълнителните критерии за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител.
(4) При атестирането на административен ръководител и заместник на административен ръководител се вземат предвид и данните за предходния им управленски опит, както и констатациите от извършени финансови проверки на органа, който ръководят.

Раздел II.
Компетентни органи и процедури при атестиране


Инициатива за провеждане на атестирането

Чл. 61. (1) Атестирането на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител се провежда по:
1. предложение на заинтересования съдия, прокурор или следовател;
2. предложение на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
(2) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост се прави пред Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не по-късно от три месеца преди изтичане на петгодишния срок.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи започва периодичното атестиране не по-късно от шест месеца преди изтичането на четиригодишния срок.


Компетентност на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи

Чл. 62. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда:
1. атестиране за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, на директора и на следователите от Националната следствена служба;
3. периодично атестиране на административните ръководители в органите на съдебната власт с изключение на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.
(2) В случаите на непосредствено атестиране от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи нейният председател предлага решение за възлагане на проверката на един или повече от членовете на комисията при спазване принципа на случайния подбор.
(3) В тези случаи проверката на дейността на атестирания се осъществява в сроковете и по реда на чл. 69, ал. 3 и чл. 76, ал. 1 от наредбата.
(4) Атестиран съдия се проверява от членове на подкомисията за атестиране на съдии, атестиран прокурор и следовател - от членове на подкомисията за атестиране на прокурор и следовател.


Забрана за участие в процедурата по атестиране

Чл. 63. Член на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към Висшия съдебен съвет няма право да участва при вземането на решения, свързани с атестирането, които се отнасят лично до него, негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително.


Помощни органи на Комисията по предложенията и атестирането

Чл. 64. (1) В съответните органи на съдебната власт се създават помощни атестационни комисии, които са помощни органи на Комисията по предложенията и атестирането.
(2) Помощните атестационни комисии подпомагат Комисията по предложенията и атестирането и участват при периодично атестиране на съдии, прокурори и следователи и на заместници на административните ръководители извън случаите по чл. 62, ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по горната алинея Комисията по предложенията и атестирането възлага на помощна атестационна комисия проверката на дейността на атестирания по показателите за атестиране.


Състав на помощните атестационни комисии

Чл. 65. (1) Помощните атестационни комисии се формират от трима членове и резервен член - съответно съдии, прокурори или следователи, както следва:
1. при атестиране на съдии:
а) районен съдия и заместник на административен ръководител на районен съд - помощна атестационна комисия в съответния окръжен съд, а по отношение на съдиите от Софийския районен съд - в Софийския градски съд;
б) окръжен съдия и съдия от Софийския градски съд, както и заместник на административен ръководител на окръжен съд и на Софийския градски съд - помощна атестационна комисия в съответния апелативен съд;
в) съдия в специализирания наказателен съд и заместник на административния ръководител на специализирания наказателен съд - помощна атестационна комисия в апелативния специализиран наказателен съд;
г) административен съдия и заместник на административен ръководител на административен съд - помощна атестационна комисия във Върховния административен съд;
д) съдия във военен съд и заместник на административен ръководител на военен съд - помощна атестационна комисия във военно-апелативния съд;
е) апелативен съдия, съдия във военно-апелативния съд и съдия в апелативния специализиран наказателен съд, както и заместник на административен ръководител на апелативен съд, на военно-апелативния съд и на апелативен специализиран наказателен съд - помощна атестационна комисия във Върховния касационен съд;
2. при атестиране на прокурори:
а) прокурор от районна прокуратура и заместник на административен ръководител на районна прокуратура - помощна атестационна комисия в съответната окръжна прокуратура, а прокурор и заместник на административния ръководител на Софийската районна прокуратура - в Софийската градска прокуратура;
б) прокурор от окръжна прокуратура и прокурор от Софийската градска прокуратура, както и заместник на административен ръководител на окръжна прокуратура и на Софийската градска прокуратура - помощна атестационна комисия в съответната апелативна прокуратура;
в) прокурор от специализирана прокуратура и заместник на административен ръководител на специализирана прокуратура - помощна атестационна комисия в апелативната специализирана прокуратура;
г) прокурор от военно-окръжна прокуратура и заместник на административен ръководител на военно-окръжна прокуратура - помощна атестационна комисия във военно-апелативна прокуратура;
д) прокурор от апелативна прокуратура, прокурор от военно-апелативна прокуратура и прокурор от апелативната специализирана прокуратура, както и заместник на административен ръководител на апелативна прокуратура, на военно-апелативна прокуратура и на апелативната специализирана прокуратура - помощна атестационна комисия във Върховната касационна прокуратура;
3. при атестиране на следователи:
а) следовател в окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура, следовател в следствен отдел в Софийската градска прокуратура, следовател в следствен отдел в специализираната прокуратура, завеждащ окръжен следствен отдел, завеждащ следствения отдел в Софийската градска прокуратура и завеждащ следствения отдел в специализираната прокуратура - помощна атестационна комисия в Националната следствена служба;
б) военен следовател - помощна атестационна комисия във военно-окръжна прокуратура.
(2) В състава на помощната атестационна комисия не може да участва:
1. административен ръководител и заместник на административен ръководител;
2. лице, по отношение на което е наложено дисциплинарно наказание или мярка "обръщане на внимание" по чл. 327 от Закона за съдебната власт;
3. лице, когато атестирането се провежда по отношение лично на него, на негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително;
4. лице, по отношение на което поради други обстоятелства може да се предполага, че е предубедено или заинтересовано от вземането на определено решение.
(3) При невъзможност да се сформира помощна атестационна комисия от съответния орган по реда и при условията на ал. 1 и 2 съставът й се допълва с членове от горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район съобразно принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение за всяко конкретно атестиране.


Определяне на членовете на помощната атестационна комисия

Чл. 66. (1) Членовете на помощната атестационна комисия се посочват със заповед на административния ръководител на съответния компетентен при атестирането орган на съдебната власт съобразно принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение за всяко конкретно атестиране.
(2) Помощната атестационна комисия избира председател измежду своите членове.
(3) Атестираният може да присъства при случайния подбор чрез електронно разпределение на членовете на помощната атестационна комисия.


Съдържание на заповедта на административния ръководител за посочване на членовете на помощната атестационна комисия и необходими приложения

Чл. 67. (1) Отсъствието на пречки за участие в атестирането на съответния член на помощна атестационна комисия по чл. 65, ал. 2, т. 1 и 2 от наредбата се удостоверява чрез заповедта на съответния административен ръководител, в която са посочени поименно членовете на помощната атестационна комисия, тяхната длъжност и ранг.
(2) Отсъствието на пречки за участие в атестирането по чл. 65, ал. 2, т. 3 и 4 се декларира от всеки член на помощната атестационна комисия и се удостоверява с подписа му.
(3) Актът за определянето на членовете на помощната атестационна комисия въз основа на принципа на случайния подбор и декларациите им по ал. 2 се прилагат към заповедта на административния ръководител.


Възможност за отводи

Чл. 68. (1) Данните относно персоналния състав на помощната атестационна комисия се съобщават незабавно на атестирания и на членовете на помощната атестационна комисия.
(2) Лицата по ал. 1 в двудневен срок могат да направят пред административния ръководител на съответния компетентен при атестирането орган на съдебната власт мотивиран отвод на лице от състава на помощната атестационна комисия или мотивиран самоотвод.
(3) Административният ръководител се произнася по отвода незабавно.


Проверка на дейността на атестирания

Чл. 69. (1) Дейността на атестирания се проверява от Комисията по предложенията и атестирането в случаите по чл. 62, ал. 1 от тази наредба или от помощната атестационна комисия в случаите по чл. 64, ал. 2 от наредбата.
(2) Проверката се извършва в 14-дневен срок от формирането на помощната атестационна комисия.
(3) Когато Комисията по предложенията и атестирането извършва непосредствена проверка, тя трябва да приключи в едномесечен срок.


Информация за дейността на атестирания

Чл. 70. (1) Компетентните органи за атестиране имат право на достъп до цялата информация относно атестирания съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
(2) Съответните административни ръководители предоставят незабавно на компетентните атестиращи органи необходимата информация за дейността на атестирания.
(3) Достоверността на представената на компетентните атестиращи органи информация за дейността на атестирания се гарантира чрез официална справка от ръководителя на органа, откъдето е предоставена, а по отношение на информацията за поведението на атестирания - от членовете на съответната комисия за професионална етика.


Доклад на помощната атестационна комисия

Чл. 71. (1) Помощната атестационна комисия представя на Комисията по предложенията и атестирането обобщен доклад за резултатите от проверката и предложение за комплексна оценка.
(2) Докладът се изготвя в 7-дневен срок от приключването на проверката на дейността на атестирания.
(3) Съдържанието на доклада включва анализ на установените чрез методите на атестиране обективни факти и обстоятелства за дейността на атестирания и констатации на помощната атестационна комисия по предвидените показатели за атестиране.
(4) Въз основа на комплексна преценка на констатациите по показателите за атестиране помощната атестационна комисия излага съображения за поставените конкретни оценки по всеки отделен критерий и мотивирано формулира предложението си за комплексна оценка.


Допълнителна проверка

Чл. 72. След запознаване с доклада на помощната атестационна комисия Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи може да върне преписката на помощната атестационна комисия за отстраняване на непълноти или да изслуша атестирания, както и по свой почин да събира всякаква допълнителна информация по показателите за атестиране.


Изготвяне на комплексна оценка

Чл. 73. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя комплексна оценка, която може да бъде положителна и отрицателна.
(2) Степените на положителната комплексна оценка са:
1. задоволителна;
2. добра;
3. много добра.
(3) Комплексната оценка се мотивира, като се дават и препоръки към атестирания.


Разглеждане на писменото възражение на атестирания

Чл. 74. (1) Комисията по предложенията и атестирането предоставя комплексната оценка по чл. 73, ал. 2 на атестирания, който в седемдневен срок може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.
(2) При постъпило възражение Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко седем дни преди датата на заседанието.
(3) Висшият съдебен съвет може:
1. да остави възражението без уважение като неоснователно;
2. да уважи възражението и да го върне на Комисията по предложенията и атестирането за изготвяне на нова комплексна оценка.


Приключване на атестацията

Чл. 75. (1) Комплексната оценка от периодичното атестиране заедно с препоръките към атестирания се приема с решение на Висшия съдебен съвет.
(2) Резултатите от атестирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


Провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост

Чл. 76. (1) Комисията по предложенията и атестирането изготвя комплексна оценка в едномесечен срок от постъпване на предложението по чл. 61, ал. 1.
(2) Комплексната оценка се предоставя на атестирания, който може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет в седемдневен срок.
(3) При постъпило възражение Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко седем дни преди датата на заседанието.
(4) Когато Висшият съдебен съвет уважи направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя нова комплексна оценка. Комплексната оценка за несменяемост се приема с решение на Висшия съдебен съвет.
(5) В случаите, когато комплексната оценка от атестирането е отрицателна, Висшият съдебен съвет с решение отказва придобиване статут на несменяемост и атестираният се освобождава от длъжност.
(6) Резултатите от атестирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Раздел III.
Механизъм на оценяване


Етапи на оценяването

Чл. 77. Оценяването на квалификацията, достиженията и професионалната пригодност на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител за периода на атестирането включва три етапа:
1. словесни констатации относно показателите по всеки от критериите за атестиране въз основа на установените факти и обстоятелства за дейността на атестирания;
2. цифрова оценка на всеки отделен критерий за атестиране с конкретен брой точки въз основа на констатациите относно показателите по съответния критерий;
3. формиране на комплексна словесна оценка от атестирането въз основа на сумарния брой от точки по всеки от отделните критерии за атестиране.


Цифрова оценка на критериите за атестиране по точкова система

Чл. 78. (1) Оценката на отделните критерии с конкретен брой точки представлява цифров израз на обобщените констатации относно изпълнението на предвидените показатели.
(2) Конкретните положителни или отрицателни констатации по показателите за атестиране обуславят съответно увеличаване или намаляване на броя на точките в оценката на всеки от критериите.


Оценяване на общите критерии за атестиране с брой точки

Чл. 79. Общите критерии за атестиране се оценяват по точковата система, както следва:
1. правни познания и умения за прилагането им - от 0 до 20 точки;
2. умение за анализ на правнорелевантните факти - от 0 до 20 точки;
3. умение за оптимална организация на работата - от 0 до 20 точки;
4. експедитивност и дисциплинираност - от 0 до 20 точки.


Критерии за отчитане степента на натовареност

Чл. 80. (1) При оценяването се отчита действителната натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и индивидуалната натовареност на атестирания съдия, прокурор или следовател.
(2) Натовареността на съответния орган на съдебната власт се съпоставя с натовареността на органите на съдебната власт от същия вид и степен, а индивидуалната натовареност на атестирания се сравнява с натовареността на другите съдии, прокурори или следователи от същия орган на съдебната власт.
(3) Отчитането на натовареността трябва да гарантира справедливост на оценяването с оглед обема на реално положения от атестираните труд.


Цифрово оценяване на специфичните критерии за атестиране на съдия с брой точки

Чл. 81. Специфичните критерии за атестиране на съдия се оценяват по точковата система, както следва:
1. спазване на графика за провеждане на съдебни заседания - от 0 до 10 точки;
2. умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол - от 0 до 10 точки.


Цифрово оценяване на специфичните критерии за атестиране на прокурор с брой точки

Чл. 82. Специфичните критерии за атестиране на прокурор се оценяват по точковата система, както следва:
1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство - от 0 до 5 точки;
2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-горестоящия прокурор - от 0 до 5 точки;
3. способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство - от 0 до 10 точки.


Цифрово оценяване на специфичните критерии за атестиране на следовател с брой точки

Чл. 83. Специфичните критерии за атестиране на следовател се оценяват по точковата система, както следва:
1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство - от 0 до 10 точки;
2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора - от 0 до 10 точки.


Цифрово оценяване на допълнителните критерии за атестиране на административен ръководител или заместник на административен ръководител с брой точки

Чл. 84. (1) Допълнителните критерии за атестиране на административен ръководител и заместник на административния ръководител се оценяват по точковата система, както следва:
1. способност за работа в екип и разпределение на задачи в него - от 0 до 15 точки;
2. способност за вземане на правилни управленски решения - от 0 до 15 точки;
3. поведение, което издига авторитета на съдебната власт - от 0 до 10 точки;
4. умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица - от 0 до 10 точки.
(2) При оценяването на допълнителните критерии за атестиране на административен ръководител или на заместник на административен ръководител се анализират и отчитат и резултатите от дейността на органа на съдебна власт, който той ръководи.


Комплексна оценка

Чл. 85. (1) Комплексната оценка от атестирането представлява словесно обобщение на квалификацията, достиженията и професионалната пригодност на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител, заместник на административен ръководител, преценени по сбора от цифровите оценки по отделните критерии за атестиране.
(2) Въз основа на сумарната величина, формирана от сбора на присъдените точки по всеки критерий, комплексната оценка от атестирането може да е положителна или отрицателна.
(3) Степените на положителна комплексна оценка са:
1. задоволителна;
2. добра;
3. много добра.


Комплексна оценка на съдия, прокурор, следовател

Чл. 86. (1) Отрицателна комплексна оценка по отношение на съдия, прокурор или следовател се формира при констатирано "неприемливо изпълнение на работата" при общ сбор от броя на точките по отделните критерии, по-малък от 40 точки.
(2) Задоволителна комплексна оценка по отношение на съдия, прокурор или следовател се формира при констатирано "задоволително изпълнение на работата" при общ сбор от броя на точките по отделните критерии от 41 до 65 точки.
(3) Добра комплексна оценка по отношение на съдия, прокурор или следовател се формира при констатирано "съответно на длъжността изпълнение на работата" при общ сбор от броя на точките по отделните критерии от 66 до 85 точки.
(4) Много добра комплексна оценка по отношение на съдия, прокурор или следовател се формира при констатирано "изключително изпълнение на работата" при общ сбор от броя на точките по отделните критерии от 86 точки до 100 точки.


Комплексна оценка на административен ръководител и заместник на административен ръководител

Чл. 87. (1) Отрицателна комплексна оценка по отношение на административен ръководител и заместник на административен ръководител се формира при констатирано "неприемливо изпълнение на работата" при общ сбор от броя на точките по отделните критерии, по-малък от 80 точки.
(2) Задоволителна комплексна оценка по отношение на административен ръководител и заместник на административен ръководител се формира при констатирано "задоволително изпълнение на работата" при общ сбор от броя на точките по отделните критерии от 81 до 100 точки.
(3) Добра комплексна оценка по отношение на административен ръководител и заместник на административен ръководител се формира при констатирано "съответно на длъжността изпълнение на работата" при общ сбор от броя на точките по отделните критерии от 101 до 130 точки.
(4) Много добра комплексна оценка по отношение на административен ръководител и заместник на административен ръководител се формира при констатирано "изключително изпълнение на работата" при общ сбор от броя на точките по отделните критерии от 131 точки до 150 точки.


Значение на понятията относно изпълнението на работата

Чл. 88. (1) "Неприемливо изпълнение на работата" означава, че атестираният системно изпълнява работата си значително под нивото на изискванията за длъжността и не притежава квалификация, достижения и професионална пригодност за съответната длъжност по чл. 163 от Закона за съдебната власт или съответните ръководна или административна длъжност.
(2) "Задоволително изпълнение на работата" означава, че атестираният не отговаря напълно на изискванията за длъжността и притежава недостатъчна квалификация, достижения и професионална пригодност за съответната длъжност по чл. 163 от Закона за съдебната власт или съответните ръководна или административна длъжност, като е необходимо подобрение на дейността му.
(3) "Съответно на длъжността изпълнение на работата" означава, че атестираният в цялост ефективно и добросъвестно изпълнява работата си на нивото на изискванията за длъжността, без да ги надхвърля, и притежава необходимата квалификация, достижения и професионална пригодност за съответната длъжност по чл. 163 от Закона за съдебната власт или съответните ръководна или административна длъжност.
(4) "Изключително изпълнение на работата" означава, че атестираният системно изпълнява работата си много ефективно и добросъвестно на ниво, съществено надхвърлящо изискванията за длъжността, и притежава отлична квалификация, достижения и професионална пригодност за съответната длъжност по чл. 163 от Закона за съдебната власт или съответните ръководна или административна длъжност.

Раздел IV.
Единен формуляр


Съдържание на Единния формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител

Чл. 89. (1) Единният формуляр е неразделна част от тази наредба съгласно приложението.
(2) Единният формуляр включва:
1. част І - кадрова справка;
2. част ІІ - становище на административния ръководител по чл. 30, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
3. част ІІІ - проверени дела, посетени съдебни заседания, събеседвания, използвана достоверна писмена информация;
4. част ІV - констатации по общите критерии за атестиране по чл. 198 от Закона за съдебната власт;
5. част V - констатации по специфичните критерии за атестиране по чл. 199 от Закона за съдебната власт;
6. част VІ - констатации по допълнителните критерии за атестиране по чл. 201, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
7. част VІІ - констатации и словесна оценка от управителния съвет на Националния съвет по правосъдието за времето, прослужено от съдия, прокурор и следовател като постоянен преподавател в НИП;
8. част VІІІ - цифрови оценки по общите критерии за атестиране;
9. част ІХ - цифрови оценки по специфичните критерии за атестиране;
10. част Х - цифрови оценки по допълнителните критерии за атестиране;
11. част ХІ - обобщен доклад и предложение за комплексна оценка от атестиращите органи;
12. част ХІІ - окончателно предложение за комплексна оценка от Комисията по предложенията и атестирането.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 209а от Закона за съдебната власт и решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 19 от 30 май 2011 г. и отменя Наредба № 1 от 2009 г. за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, приета от Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 43 от 5.11.2009 г.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 3. След влизане на наредбата в сила Висшият съдебен съвет може да приеме с решение методически указания за механизма на оценяване при атестирането.


Приложение към чл. 89, ал. 1


ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР И СЛЕДОВАТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
 
Част І
Кадрова справка
 
Лични данни за лицето (име, презиме, фамилия)  
   
Дата и място на раждане:  
   
ЕГН  
   
Телефон, е-mail  
   
Орган на съдебната власт  
   
Длъжност (включително адм. длъжност по чл. 172 ЗСВ)  
   
Юридически стаж:  
- в орган на съдебната власт  
(конкретизира се всяка заемана длъжност и периодът на заемането й в съответния орган на съдебната власт)  
- извън органите на съдебната власт  
Допълнителни квалификации и специализации  
   
Повишаване на място в ранг и заплата  
(последен ранг - решение на ВСС)  
Дата, място и резултати от предходната атестация  
Период на атестацията  
   
 
Част ІІ
Становище на административния ръководител по чл. 30, ал. 2 ЗСВ
 
Орган на съдебната власт  
   
Административен ръководител  
   
Становище:  
   
   
   
   
   
 

Подпис:

  (административен ръководител)
   
 
Част ІІІ
Проверени дела; посетени съдебни заседания; събеседвания; използвана достоверна писмена информация
 
  Проверени дела:
   
   
   
  Посетени съдебни заседания:
   
   
   
  Събеседвания:
   
   
   
  Достоверна писмена информация:
   
   
   
 
Част ІV
Констатации по показателите на общите критерии за атестиране
А. Съдии
 
1. Брой и вид на преписките и делата
  1.1. Първоинстанционни дела
    граждански търговски администр. НДОХ НДЧХ ЧНД АНД
                 
  1.2. Въззивни дела
    граждански търговски НДОХ НДЧХ
           
  1.3. Касационни дела
    граждански търговски администр. НДОХ НДЧХ АНД
               
Констатации:
2. Спазване на сроковете
  2.1. Подготовка за разглеждане на делото от съдия докладчик
  2.2. Брой висящи дела (от датата на образуване)
    до 3 месеца от 3 до 6 месеца от 6 месеца до 1 година над 1 година
           
  Срочност на изготвяне на съдебните актове
  2.3. Дела през периода на атестиране
    година останали несвършени постъпили насрочени свършени
             
             
             
             
  2.4. Срокове за изготвяне на съдебните актове
    година брой свършени дела свършени в срок до 1 месец свършени в срок до 3 месеца свършени в срок до 1 година
             
             
             
             
Констатации:
3. Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това
  постано- вени актове година подле- жащи на обжалване обжал- вани потвър- дени изцяло отменени изме- нени прекра- тени уважени жалби за бавност недо- пуснати до каса- ционно обжалване
                     
                     
                     
                     
                     
Констатации:
4. Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете
  Констатации:
   
   
5. Резултати от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Констатации:
   
   
6 (а) Поощрения през периода, за който се извършва атестирането
  Констатации:
   
   
6 (б) Наказания през периода, за който се извършва атестирането
  Констатации:
   
   
7. Спазване правилата за професионална етика
  Констатации:
   
   
8. Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания в сравнение с другите съдии, прокурори и следователи от същия орган на съдебната власт
  Констатации:
   
   
9. Способност за прилагане на процесуалните закони, свързани с образуването и движението на делата
  Констатации:
   
   
10. Правилна и законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства и умение за тяхното систематизиране в хода на производството
  Констатации:
   
   
Б. Прокурори
 
1. Брой и вид на преписките и делата
  наказателни преписки и дела от общ характер наказателни преписки и дела от частен характер административни дела граждански дела
         
  1.1. Общ брой възложени преписки -
  1.2. Предмет
    изготвени обвини- телни актове предло- жения за споразу- мение приключени бързи и незабавни полицейски производства изпълнение на присъди дежурства и извършване на лични проверки постано- вления за спиране и прекра- тяване прекратени наказателни производ- ства от съд
                 
  1.3. Брой досъдебни производства, взети на специален отчет -
  1.4. Брой проведени и приключени разследвания -
Констатации:
2. Спазване на сроковете
  2.1. Срок за приключване на преписките
    несвършени преписки в началото на периода възло- жени преписки приключени в 1-месечен срок приключени с разрешение до 2 месеца приключени в срок над 3 месеца приключени в срок над 6 месеца несвършени преписки в края на периода
                 
  2.2. Изпълнение на присъди
    в 7-дневен срок в срок до 1 месец в срок над 1 месец
         
Констатации:
3. Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това
  година потвърдени изцяло отменени изменени оправдателни присъди по внесени обвинителни актове дела, върнати от съда за доразследване
             
             
             
             
             
Констатации:
4. Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете
  Констатации:
   
   
5. Резултати от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Констатации:
   
   
6 (а) Поощрения през периода, за който се извършва атестирането
  Констатации:
   
   
6 (б) Наказания през периода, за който се извършва атестирането
  Констатации:
   
   
7. Спазване правилата за професионална етика
  Констатации:
   
   
8. Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания в сравнение с другите съдии, прокурори и следователи от същия орган на съдебната власт
  Констатации:
   
   
9. Способност за прилагане на процесуалните закони, свързани с образуването и движението на делата
  Констатации:
   
   
10. Правилна и законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства и умение за тяхното систематизиране в хода на производството
  Констатации:
   
   
В. Следователи
 
1. Брой и вид на преписките и делата
  1.1. Приключени дела срещу известен извършител
    обвинителни заключения заключения с мнение за прекратяване заключения с мнение за спиране
         
  1.2. Приключени дела срещу известен извършител
    заключения с мнение за прекратяване заключения с мнение за спиране
       
  1.3. Дела, останали на производство в края на периода
    над 2 месеца над 4 месеца над 6 месеца
         
  1.4. Брой следствени поръчки и извършени проверки
    възложени от прокурор възложени от други следствени служби международни следствени поръчки
         
Констатации:
2. Спазване на сроковете
  неприключили в началото на периода възложени непри- ключили над 6 месеца неприключени над 1 година с повдигнато обвинение за умишлено престъпление неприключени над 2 години с повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление дела без искано разрешение за продължаване на срока неприключили в края на периода
               
Констатации:
3. Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това
  3.1. Съпоставимост между актовете на следователя и на прокурора
    актове на следователя актове на прокурора
    вид брой вид брой
    обвинително заключение   обвинителен акт  
    заключение с мнение за прекратяване   постановление за прекратяване  
    заключение с мнение за спиране   постановление за спиране  
  3.2. Брой дела, върнати от съда за доразследване
Констатации:
4. Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете
  Констатации:
   
   
5. Резултати от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Констатации:
   
   
6 (а) Поощрения през периода, за който се извършва атестирането
  Констатации:
   
   
6 (б) Наказания през периода, за който се извършва атестирането
  Констатации:
   
   
7. Спазване правилата за професионална етика
  Констатации:
   
   
8. Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания в сравнение с другите съдии, прокурори и следователи от същия орган на съдебната власт
  Констатации:
   
   
9. Способност за прилагане на процесуалните закони, свързани с образуването и движението на делата
  Констатации:
   
   
10. Правилна и законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства и умение за тяхното систематизиране в хода на производството
  Констатации:
   
   
Част V
Констатации по специфичните критерии за атестиране
 
А. Съдии
 
  Констатации
Спазване на графика за провеждане на съдебни заседания - умения за целенасочено разпределение и оптимална организация на работата на атестирания  
Умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол - ниво на познания на атестирания в областта на процесуалното право и практическото им приложение при разглеждане на делата  
 
Б. Прокурори
 
  Констатации
Умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство - оперативни умения на атестирания за целенасочено планиране и оптимална организация на работата му в досъдебното и съдебното производство  
Изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-горестоящия прокурор - отговорно отношение на атестирания към работата му  
Способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство - способност на атестирания за сътрудничество и уменията му за оперативно ръководство и контрол  
 
В. Следователи
 
  Констатации
Умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство - оперативни умения на атестирания за целенасочено планиране и оптимална организация на работата му в досъдебното производство  
Изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора - отговорно отношение на атестирания към работата му  
 
Част VІ
 
Констатации по специфичните критерии за заемане на ръководна длъжност
 
  Констатации
1. Способност за работа в екип и разпределение на задачи в него - управленска, организационна и комуникационна компетентност на атестирания  
2. Способност за вземане на правилни управленски решения - умения на атестирания правилно да възприема и анализира ситуации, свързани с изпълнение на професионалните задължения и да реагира своевременно с вземане на управленски решения  
3. Поведение, което издига авторитета на съдебната власт - персоналните достижения на атестирания за подобряване на дейността на ръководения от него орган на съдебната власт и уменията му да защитава авторитета на съдебната власт  
4. Умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица - способност за взаимодействие с държавните органи, граждани и юридически лица, участващи в процеса на правораздаване, както и осигуряване на атмосфера на доверие към органите на съдебната власт  
 
Част VІІ
 
Констатации и словесна оценка от управителния съвет на Националния институт по правосъдието за времето, прослужено от съдия, прокурор и следовател като постоянен преподавател в НИП
 
 
 
 

Подписи на членовете на УС на НИП:

 
Част VІІІ
 
Цифрови оценки по общите критерии за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител
 
Критерии на атестацията Оценка Коментари и забележки
1. Правни познания и умения за прилагането им    
2. Умение за анализ на правнорелевантните факти    
3. Умение за оптимална организация на работата    
4. Експедитивност и дисциплинираност    
 
Част ІХ
 
Цифрови оценки по специфичните критерии за атестиране
 
А. Съдии
 
Критерии на атестацията Оценка Коментари и забележки
1. Спазване на графика за провеждане на съдебни заседания    
2. Умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол    
 
Б. Прокурори
 
Критерии на атестацията Оценка Коментари и забележки
1. Умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство    
2. Изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-горестоящия прокурор    
3. Способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство    
 
В. Следователи
 
Критерии на атестацията Оценка Коментари и забележки
1. Умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство    
2. Изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора    
 
Част Х
 
Цифрови оценки по допълнителните критерии за заемане на ръководна длъжност
 
1,1,C;Критерии на атестацията Оценка Коментари и забележки
1. Способност за работа в екип и разпределение на задачи в него    
2. Способност за вземане на решения    
3. Поведение, което издига авторитета на съдебната власт    
4. Умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица    
 
Част ХІ
 
Предложение за комплексна оценка от помощната атестационна комисия
 
Положителна Точки Изпълнение на работата
1. Задоволителна   Задоволително изпълнение на работата
2. Добра   Съответно на длъжността изпълнение на работата
3. Много добра   Изключително изпълнение на работата
Отрицателна   Неприемливо изпълнение на работата
 
Обобщен доклад от помощната атестационна комисия:
Помощна атестационна комисия в състав:
 
1. ..................................................................................................
....................
  (име и фамилия) (подпис)
 
2. ..................................................................................................
....................
  (име и фамилия) (подпис)
 
3. ..................................................................................................
....................
  (име и фамилия) (подпис)
 
Част ХІІ
 
Окончателно предложение за комплексна оценка на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС
 
Положителна Точки Изпълнение на работата
1. Задоволителна   Задоволително изпълнение на работата
2. Добра   Съответно на длъжността изпълнение на работата
3. Много добра   Изключително изпълнение на работата
Отрицателна   Неприемливо изпълнение на работата
 
Коментар от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС относно комплексната оценка и препоръки към атестирания:
 
Единният формуляр е изготвен на ....................................
(дата)
Единният формуляр ми бе връчен на:
.................................
(дата)
............................................... ........................
(име и фамилия) (подпис)
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти