Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 25 МАЙ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 4 - 7, ЧЛ. 36, АЛ. 1 И ЧЛ. 134, АЛ. 3 НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

В сила от 08.09.2011 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на:
1. персонала в зависимост от спецификата на произвежданите изделия;
2. служителите, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси (ВВПИОБ);
3. служителят по сигурността, който изготвя планове за сигурност на ВВПИОБ и на системи за управлението им;
4. специалистите, които водят отчетност на движението на произведените изделия.

Чл. 2. (1) За всяка длъжност на лицата по чл. 1 се утвърждава длъжностна характеристика от съответния работодател, в която се определят изисквания и за:
1. образователно и квалификационно равнище;
2. професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.), и/или за областта на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение;
3. професията и/или специалността, включително правоспособност;
4. професионалната квалификация и опит;
5. професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж в съответствие с изискванията на конкретното производство.
(2) При изготвяне на длъжностните характеристики се отчитат изискванията на квалификационните характеристики на специалностите и професиите, необходими за производството на видовете ВВПИОБ.


Чл. 3. Изискванията по чл. 2, ал. 1 се удостоверяват със:
1. диплома или свидетелство или удостоверение за завършено образователно равнище;
2. свидетелство за правоспособност, издадено от компетентен орган;
3. свидетелство за професионална квалификация;
4. удостоверение за професионално обучение;
5. други документи, издадени в съответствие със законодателство.


Чл. 4. (1) Управителят на лице, притежаващо разрешение за производство на ВВПИОБ съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, утвърждава и поддържа система за професионална квалификация и необходимата правоспособност на лицата по чл. 1, която включва:
1. подбор на персонала;
2. специализирано обучение за работа с ВВПИОБ;
3. контрол за спазване на изискванията за квалификацията и правоспособността на работниците и служителите.
(2) Когато производителят притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001:2008, се счита, че са изпълнени изискванията на ал. 1.

Раздел II.
Изисквания към квалификацията


Чл. 5. (1) Управителят на лице, притежаващо разрешение за производство на ВВПИОБ съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, назначава ръководител и заместник-ръководител на производство и ръководители на смени (специалисти по производство), които следят за спазването на технологията на производство и на правилата за безопасност.
(2) Длъжностите "ръководител на производство", "заместник-ръководител на производство" и "ръководител на смяна (специалисти по производство)" се заемат от лица, които имат:
1. висше образование по специалности, свързани с упражняване на професии в областта на производството на ВВПИОБ;
2. познания за:
а) ефективно организиране на конкретното производство - планиране на дейностите по отношение на резултати, качество, количество, разходи, своевременност и трудови изисквания;
б) разчитане на анализите, отнасящи се до производствения процес и качеството на крайния продукт;
в) контрол върху производствената дейност и технологичните процедури;
г) наблюдение, анализ и контрол на параметрите на технологичния процес и предприемане на адекватни мерки при констатиране на отклонения;
д) използваните суровини, техните свойства и приложение, начините за транспорт и изискванията за съхранение;
е) организиране и контрол при поддържането на техническата изправност на работното оборудване;
ж) осигуряване на безопасност и здраве при работа;
3. правоспособност съгласно глава първа, раздел II от Правилника за безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.);
4. професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж в съответствие с изискванията на конкретното производство.
(3) За длъжности, пряко свързани с управлението на работното оборудване, се назначават квалифицирани лица, които имат:
1. средно образование;
2. професия с минимум втора степен на професионална квалификация по професии от област на образование "Техника" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение;
3. познания за:
а) организацията на производството, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на участващите в него;
б) разчитане на конструкторска и технологична документация, използване на справочна литература и стандарти;
в) общо устройство, принцип на работа и техническо обслужване на машините, системите и механизмите за производство на ВВПИОБ, включително пускане в действие, контрол, настройване и изключване на машини и устройства;
г) въвеждане в експлоатация, използване, съхраняване и извеждане от експлоатация на работното оборудване;
д) работа с измервателни уреди и съоръжения за контрол;
е) маркировка, свойства и приложение на материалите в съответното производство;
ж) създаване на рационална организация на работното място;
з) осигуряване на безопасност и здраве при работа;
4. правоспособност съгласно глава първа, раздел II от Правилника за безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.);
5. професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж в съответствие с изискванията на конкретното производство.


Чл. 6. (1) Управителят на лице, притежаващо разрешение за производство на ВВПИОБ съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, определя писмено компетентни лица, които да осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да имат:
1. висше образование по специалности от областта на техническите науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.);
2. познания за:
а) системи за управление на безопасността и здравето при работа;
б) организацията и контрола на дейностите, свързани със защита и превенция на професионалните рискове;
в) изискванията на нормативните актове в областта на безопасните и здравословните условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност при работа с ВВПИОБ;
г) техническото състояние и функциониране на работното оборудване, включително регистриране, въвеждане в експлоатация, извършване на периодични прегледи и изпитвания, извеждане от експлоатация и др.;
д) безопасното използване на суровините и материалите, правилата за транспорт и изискванията за съхранение;
е) изискванията към сградите и работните помещения;
ж) изготвяне на анализи и предложения във връзка с контролната дейност;
з) осъществяване на взаимодействие с Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", Националния осигурителен институт и други организации и ведомства, имащи функции и компетентност в областта на безопасност при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
3. професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж в съответствие с изискванията на конкретното производство.


Чл. 7. (1) Управителят на лице, притежаващо разрешение за производство на ВВПИОБ съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, назначава служител по сигурността, който изготвя планове за сигурност на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси и на системи за управлението им.
(2) Длъжността "служител по сигурността" се заема от лица, които имат:
1. висше образование по специалности от областта на техническите науки, природните науки и сигурност и отбрана;
2. познания за:
а) системите за сигурност и контрол на достъпа;
б) актуалните заплахи за сигурността, различните им форми и тенденции при производство и съхранение на ВВПИОБ;
в) въздействието на ВВПИОБ върху здравето и безопасността на работещите и върху околната среда;
г) изискванията към сградите, помещенията и оборудването за производство, транспорт и съхранение на ВВПИОБ;
д) реда за съхранение на произведените изделия;
е) изискванията за сигурност при движение на произведените изделия, както и за цялостната организация на охраната на сградите и помещенията за производство и съхранение на ВВПИОБ, с оглед предотвратяване на нерегламентиран достъп;
ж) изискванията към персонала, ангажиран с производството и съхранението на ВВПИОБ;
з) реда и начина за взаимодействие с компетентните органи;
3. професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж в съответствие с изискванията на конкретното производство.


Чл. 8. За водене на отчетност на движението на произведените изделия се назначават специалисти, които имат:
1. средно образование;
2. познания за:
а) структурата и организацията на предприятието, както и за правомощията на длъжностните лица;
б) обработване, сортиране и съхраняване на информация;
в) изготвяне на различни стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.) и документи за складиране и експедиране на продукция;
г) дистрибуция на стоки и услуги;
д) работа с картотеки, дневници и документи;
е) изготвяне и отчитане на транспортна документация;
ж) изготвяне и обработка на складови документи;
з) основните механизми на счетоводната отчетност;
3. правоспособност съгласно глава първа, раздел II от Правилника за безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.);
4. професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж в съответствие с изискванията на конкретното производство.


Чл. 9. (1) Управителят на лице, притежаващо разрешение за търговия с ВВПИОБ съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, определя писмено компетентни лица, които да:
1. ръководят склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
2. осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с ВВПИОБ;
3. водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да имат:
1. средно образование;
2. правоспособност съгласно глава първа, раздел II от Правилника за безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.);
3. завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия в случаите, когато се извършва търговия с огнестрелни оръжия;
4. професионални компетенции, придобити в резултат на обучение или трудов стаж.
(3) В обекти за търговия с площ, по-малка от 200 кв. м, може да се определи едно лице, което да осъществява дейностите по ал. 1.


Чл. 10. (1) Управителят на лице, притежаващо разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, определя писмено лицата, които притежават необходимата квалификация за извършване на дейността.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да имат:
1. средно образование и документ, удостоверяващ придобитите компетенции по т. 3;
2. минимум втора степен на професионална квалификация по професии от област на образование "Техника" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение и документ, удостоверяващ придобитите компетенции по т. 3;
3. компетенции за:
а) видове огнестрелни оръжия и боеприпаси;
б) устройство и действие на огнестрелното оръжие и боеприпасите;
в) технология на производството на оръжията и боеприпасите;
г) контрол на качеството;
д) осигуряване на безопасност и здраве при ремонт и съхранение на оръжия и боеприпаси;
е) сглобяване, ремонт и технически прегледи на оръжията;
ж) нормативната уредба на ремонтната дейност на оръжията и боеприпасите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Длъжност" е съвкупност от функции и задачи, които едно лице изпълнява на работното си място.
2. "Професия" е съвкупност от длъжности, чиито основни функции и задачи се характеризират с висока степен на сходство.
3. "Правоспособност" е признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции, което дава право за упражняване на конкретни трудови дейности.
4. "Професионална квалификация" е мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит.
5. "Професионални компетенции" са качества на личността, формирани на основата на придобити знания и умения, които способстват за проявяване на инициатива, за работа в екип и за качествено упражняване на определена професия според държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.
6. "Степен на професионална квалификация" е обемът и съдържанието на професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.
7. "Компетентен орган" е всеки орган, оправомощен да взема решения по издаване или признаване на документи за професионални квалификации или други документи за достъп или за упражняване на професия.
8. "Работно оборудване" е всяка машина, апарат, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.


§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в Държавен вестник.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти