Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ 2011 Г.

В сила от 01.07.2011 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г., отм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г.


Отменен с § 2 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система - ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система (Стационарна КИС).

Чл. 2. (1) Стационарната КИС е военно формирование за осъществяване на комуникационно-информационната поддръжка на въоръжените сили с личен състав и предоставените им ресурси, на Министерството на отбраната с другите ведомства и за осигуряване експлоатацията и поддръжката на информационната среда в интерес на отбраната и сигурността на страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Стационарната КИС е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, а командирът и е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.

Чл. 3. Дейността на Стационарната КИС се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), Кодекса на труда (КТ), законодателството и актовете на министъра на отбраната.


Чл. 4. (1) Стационарната КИС осигурява единна информационна среда, постоянна работоспособност и експлоатационна готовност на стационарните комуникационно-информационни възли.
(2) Стационарната КИС поддържа готовност за предоставяне/поемане на ресурс от обществените електронни съобщителни мрежи на оператори в страната за нуждите на въоръжени сили от страните - членки на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).
(3) Стационарната КИС предоставя на стационарните пунктове за управление технически възможности за привързване към Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната (КАС) и за осигуряване на комуникационен пренос между тях и осигурява поддръжката на комуникационния ресурс на Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Чл. 5. Стационарната КИС е структурирана в Управление, Стационарна комуникационна мрежа (СКМ), Комуникационно-информационен център (КИЦ), Център за осигуряване на комплексната автоматизирана система (ЦОКАС), Оперативни центрове (ОЦ), Център за инженерингова дейност и възстановяване на КИС.

Раздел I.
Управление на Стационарната КИС


Чл. 6. Управлението на Стационарната КИС се състои от командир, заместник-командири, главен инженер, сектор "Сигурност на информацията", главен юрисконсулт, финансов контрольор, финансова служба, сектор "Личен състав", сектор "Планиране и подготовка на Стационарната КИС", сектор "Експлоатация и поддръжка на Стационарната КИС", сектор "Логистика", сектор "Планиране и експлоатация на инженерно-технически системи", сектор "Планиране, програмиране и бюджетиране" и Център за мониторинг и мениджмънт на Стационарната КИС.


Чл. 7. (1) Стационарната КИС се ръководи и представлява от командир. Командирът на Стационарната КИС е военнослужещ и се назначава от министъра на отбраната.
(2) Командирът на Стационарната КИС е пряко подчинен на министъра на отбраната. Той е пряк ръководител на целия личен състав на Стационарната КИС.
(3) Командирът на Стационарната КИС:
1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на Стационарната КИС и на военните формирования от състава и;
2. ръководи и контролира привеждането на военните формирования от Стационарната КИС в по-високо състояние и степени на готовност;
3. участва в планирането, изграждането и ръководи използването на военните формирования от Стационарната КИС;
4. осигурява условия за подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на личния състав на Стационарната КИС;
5. приема и освобождава от военна служба, сключва и прекратява договорите за военна служба, назначава и освобождава от длъжност и от военна служба, повишава и понижава във военно звание военнослужещите, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
7. организира управлението и контролира използването на предоставените на Стационарната КИС имоти и вещи - държавна собственост;
8. организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС и сключва договори с избраните изпълнители;
9. планира, разпределя и администрира предоставения бюджет на Стационарната КИС;
10. ръководи и контролира разработването на програми и планове за дейността на Стационарната КИС и отчита тяхното изпълнение;
11. изпълнява други правомощия, определени с нормативни актове или възложени му от министъра на отбраната.
(4) В изпълнение на правомощията си по ал. 3 командирът на Стационарната КИС издава заповеди, разпореждания и указания.
(5) При осъществяване на своите правомощия командирът на Стационарната КИС се подпомага от заместник-командир, заместник-командир по оперативните центрове и главен инженер, които са военнослужещи.
(6) Командирът на Стационарната КИС определя функциите на заместник-командирите и със заповед им делегира правомощия.
(7) Функциите и правомощията на командира на Стационарната КИС в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова писмена заповед заместник-командир.


Чл. 8. (1) Главният инженер на Стационарната КИС е пряко подчинен на командира на Стационарната КИС.
(2) Главният инженер на Стационарната КИС:
1. организира и ръководи поддържането в постоянна работоспособност и експлоатационна готовност на техническите средства във военните формирования от Стационарната КИС за осигуряване комуникационно-информационната поддръжка на въоръжените сили на стратегическо и оперативно ниво;
2. ръководи планирането, организацията и контролира провеждането на техническата и специалната подготовка на личния състав от военните формирования на Стационарната КИС;
3. методически ръководи и контролира въвеждането на техниката в експлоатация, технически правилното използване, обслужване, съхранение и ремонт;
4. организира и контролира предоставянето на комуникационната и информационната техника между формированията от Стационарната КИС;
5. събира информация от военните формирования на Стационарната КИС за потребностите от резервни части и материални средства, необходими за нормалната експлоатация на комуникационната и информационната техника;
6. организира и контролира своевременното изготвяне на документите за ремонт на комуникационната и информационната техника, както и следи за нейното ремонтиране;
7. участва в планирането, ръководи изграждането и контролира състоянието на постоянно действащите комуникационно-информационни мрежи, поддържани от Стационарната КИС.


Чл. 9. (1) Сектор "Сигурност на информацията" се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Служителят по сигурността на информацията отговаря непосредствено за защитата на класифицираната информация в Стационарната КИС, като:
1. осигурява изпълнението на изискванията за защита на класифицираната информация, създавана, обработвана, съхранявана и разпространявана в Стационарната КИС съгласно Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане;
2. участва в процеса на акредитация на автоматизирани информационни системи (АИС), в които се създава, обработва, съхранява и разпространява класифицирана информация;
3. организира обучението на личния състав от Стационарната КИС по видовете сигурност на класифицираната информация;
4. разработва и организира изпълнението на плана за защита на класифицираната информация при извънредно положение, военно положение и/или положение на война;
5. организира и осигурява процеса на разкриването и закриването на регистратури за национална и чуждестранна класифицирана информация, регистратура за криптографски материали и ключове и криптографски пост;
6. осъществява контрол по спазване на изискванията за защита по различните видове сигурност на класифицираната информация в управлението и във военните формирования от Стационарната КИС;
7. участва в процеса по въвеждане в експлоатация на нови и организира съхранението, експлоатацията, осигуряването и поддръжката с личен състав на съществуващите криптографски мрежи и системи;
8. организира и провежда дейности за предотвратяване на нерегламентиран достъп до класифицираната информация.
9. извършва документално-информационното обслужване на управлението чрез отделните видове регистратури и криптографския пост; организира съхранението, разпределението и отчитането на криптографските материали, средства и ключове;
10. осигурява пропускателния режим на територията на Стационарната КИС и подчинените и военни формирования.


Чл. 10. Главният юрисконсулт:
1. организира и осъществява правната дейност и съдейства за правилното прилагане на законодателството; осъществява методическо ръководство на юрисконсултите от военните формирования на Стационарната КИС;
2. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на командира на Стационарната КИС и по правни въпроси от компетентността на командира на Стационарната КИС;
3. осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията на командира на Стационарната КИС и неговите заместници;
4. изготвя искови молби, жалби, възражения и молби за отмяна на влезли в сила решения по граждански, трудови и наказателни дела;
5. осъществява процесуално представителство по дела, водени от и срещу Стационарната КИС, и предприема действия за своевременното събиране на вземанията на Стационарната КИС;
6. осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
7. подпомага командира на Стационарната КИС при упражняване правото на управление върху предоставените на Стационарната КИС имоти и вещи - държавна собственост;
8. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността на Стационарната КИС; дава становища по проекти на нормативни актове, изготвени от други държавни органи за съгласуване;
9. изготвя проекти на договори, свързани с дейността на Стационарната КИС; дава становища по законосъобразността на проекти на договори;
10. изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по Закона за достъп до обществена информация.


Чл. 11. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност и други дейности, съгласно вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол;
2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход на бюджетни средства;
3. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължения или извършване на разходи.


Чл. 12. Финансовата служба осигурява функциите на командира на Стационарната КИС по изпълнението на бюджета и отчитането на бюджетните средства съгласно годишните бюджетни указания на министъра на отбраната, като:
1. организира и извършва текущото планиране, разпределение, контрол, разходване и отчитане на финансовите средства по утвърдената годишна бюджетна сметка, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на материалното осигуряване на ежедневната дейност;
2. организира и осигурява финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на личния състав;
3. участва в провеждането на проверки, определени в съответствие със Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната;
4. организира и осигурява финансово-счетоводното обслужване при доставки или услуги, свързани с изпълнение на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
5. осъществява методическо ръководство на финансовите звена във военните формирования на Стационарната КИС.


Чл. 13. Сектор "Личен състав" подпомага командира на Стационарната КИС при организирането и ръководството на кадровата политика, подготовката и повишаването на квалификацията на личния състав, като:
1. разработва организационно-щатната структура на Стационарната КИС и изготвя и актуализира длъжностните разписания в Стационарната КИС;
2. съгласува длъжностните разписания на военните формирования на Стационарната КИС;
3. организира набирането, подбора, назначаването, обучението, атестирането и длъжностното развитие на военнослужещите в Стационарната КИС и ги води на отчет;
4. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването правоотношенията по изпълнението на военна служба; оформя, води и съхранява служебните дела и азбучните служебни карти на военнослужещите в Стационарната КИС;
5. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения, както и оформя, води и съхранява делата на цивилните служители в управлението на Стационарната КИС;
6. планира и организира обучението и подготовката, включително и повишаването на професионалната квалификация на личния състав в Стационарната КИС;
7. изготвя проекти на предложения на командира на Стационарната КИС до министъра на отбраната за провеждане на обучение на служители от Стационарната КИС във военни и граждански учебни заведения в страната и в чужбина;
8. изготвя предложения до командира на Стационарната КИС за мотивиране и подобряване качеството на живот на личния състав в Стационарната КИС;
9. координира дейностите по отношение на социалната адаптация на военнослужещите от Стационарната КИС с дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната;
10. съгласува с дирекция "Връзки с обществеността" - МО, осъществяването на контактите на командира на Стационарната КИС с медиите, връзките с обществеността и координира обмена на вътрешната информация в Стационарната КИС.


Чл. 14. Сектор "Планиране и подготовка на Стационарната КИС" подпомага командира на Стационарната КИС при планирането на мероприятията по подготовката на военните формирования от Стационарната КИС, като:
1. изготвя плана за нарастване на готовността и за изпълнение на задачи от Стационарната КИС при извънредно положение, военно положение и/или положение на война и осъществява методическо ръководство и контрол на военните формирования от Стационарната КИС при изготвянето и изпълнението на плановете за нарастване на готовността за изпълнение на задачите им;
2. изготвя план за оперативното използване на Стационарната комуникационно-информационна система (СКИС) при извънредно, военно положение и/или положение на война;
3. планира подготовката на управлението на Стационарната КИС и осъществява методическо ръководство и контрол при планирането и провеждането на подготовката от формированията на Стационарната КИС;
4. разработва плановете и участва в провеждането на частични и комплексни проверки във формированията на Стационарната КИС;
5. обобщава, анализира и отчита резултатите от подготовката на Стационарната КИС и осъществява методическо ръководство и контрол по тези въпроси във формированията на Стационарната КИС;
6. обобщава, анализира, отчита и предоставя информацията на командира на Стационарната КИС за опита от действията на военните формирования от Стационарната КИС;
7. организира прилагането на националните и ратифицираните стандартизационни документи на НАТО; контролира и методически подпомага тяхното прилагане във формированията от Стационарната КИС;
8. изготвя планове за провеждане на учения, щабни тренировки, тактико-специални занятия и командно-щабни учения на военните формирования от Стационарната КИС.


Чл. 15. Сектор "Експлоатация и поддръжка на Стационарната КИС" подпомага командира на Стационарната КИС при планирането, използването и техническата експлоатация на СКИС, като:
1. осъществява планирането и контрола при изграждането и осигуряването на телекомуникационни услуги в интерес на въоръжените сили, коалиционни и съюзнически войски и държавни органи и институции;
2. организира и контролира техническата експлоатация на СКИС и тяхната постоянна работоспособност и експлоатационна готовност за използване;
3. организира и контролира специалната и техническата подготовка на комуникационно-информационните специалисти от военните формирования от Стационарната КИС;
4. организира и контролира изпълнението на оперативно-техническата служба в стационарните комуникационно-информационни възли във военните формирования от Стационарната КИС;
5. изготвя техническите документи за провеждането на учения, щабни тренировки, тактико-специални занятия и командно-щабни учения на военните формирования от Стационарната КИС;
6. организира използването на информационния ресурс между различните потребителски системи;
7. планира изграждането на телекомуникационни услуги и предоставя изпълнението им на Центъра за мониторинг и мениджмънт на Стационарната КИС;
8. организира прилагането на правилата за информационна сигурност в СКИС;
9. поддържа електронен атлас в системата за обслужване на документални потоци на СКИС и информационна база данни за актуалното състояние на експлоатираните системи;
10. участва в изготвянето на техническите документи за организиране на процедури за обществени поръчки за доставка на отбранителни продукти за нуждите на Стационарната КИС;
11. организира и контролира поддръжката, обслужването и ремонта на комуникационните средства от транспортната равнина на единната цифрова комуникационна мрежа на Българската армия.


Чл. 16. Сектор "Логистика" подпомага командира на Стационарната КИС при планирането, придобиването, поддържането, разпределението и отчитането на материални запаси и активи на военните формирования от състава на Стационарната КИС, като:
1. планира комплектуването с материални запаси на СКИС и осъществява контрол върху съхранението и експлоатацията им; организира експлоатацията, ремонта и поддръжката на въоръжението, техниката и материалните средства в Стационарната КИС;
2. изготвя документацията за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на отбранителни продукти за нуждите Стационарната КИС;
3. определя потребностите от въоръжения, техника, военно-технически имущества и разходни материални средства за Стационарната КИС и военните формирования от Стационарната КИС, анализира и води отчет на състоянието и осигуреността им;
4. организира създаването и поддържането на войсковите запаси от материални средства;
5. организира извършването на ремонти и развитието на военната инфраструктура на Стационарната КИС и подчинените и военни формирования;
6. организира експлоатацията, ремонта и поддръжката на транспортната техника на Стационарната КИС;
7. осъществява поддръжката и битовото обслужване на сградния фонд на Стационарната КИС;
8. изготвя месечни, тримесечни и годишни разчети, отчети и анализи за всички материални запаси и активи на Стационарната КИС.


Чл. 17. Сектор "Планиране и експлоатация на инженерно-технически системи" подпомага командира на Стационарната КИС при организирането и ръководството на цялостната дейност по поддържането и експлоатацията на инженерно-техническите системи от СКИС в готовност за използване по предназначение, като:
1. организира и ръководи провеждането на организационно-технически мероприятия по осигуряване безопасността и защитата на оперативните центрове и експлоатацията на инженерно-техническите системи от СКИС;
2. организира, планира и ръководи техническата подготовка на личния състав по инженерно-технически системи в Стационарната КИС;
3. контролира поддържането в изправност и готовност за експлоатация на инженерно-техническите системи в Стационарната КИС;
4. планира и участва в организацията и въвеждането в експлоатация на нови технически системи и съоръжения в Стационарната КИС;
5. организира провеждането на мероприятия по възстановяването на инженерно-техническите системи в Стационарната КИС, като предприема мерки за възстановяване на работоспособността им;
6. участва в изготвянето на техническата документация за организиране на процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на продукти за нуждите на Стационарната КИС.


Чл. 18. Сектор "Планиране, програмиране и бюджетиране" подпомага командира на Стационарната КИС при осъществяването на процесите на планиране, програмиране и бюджетиране съгласно указанията на министъра на отбраната, като:
1. изготвя проект на бюджет на Стационарната КИС;
2. изготвя указания на командира на Стационарната КИС по изпълнението на бюджетната процедура;
3. организира изготвянето, актуализира и отчита изпълнението на единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Стационарната КИС;
4. извършва проверка на документите, предлага извършването на планови и аварийни ремонти на инфраструктурата на Стационарната КИС, води отчет и анализира качеството на изпълнението им;
5. участва със свои представители в комисии за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
6. изготвя и координира разходването и отчитането на финансовите и материалните ресурси по подпрограми в съответствие с финансовата макрорамка и дадените указания от министъра на отбраната.

Раздел II.
Център за мониторинг и мениджмънт на Стационарната КИС


Чл. 19. (1) Центърът за мониторинг и мениджмънт на Стационарната КИС осъществява управлението и наблюдението на стационарната комуникационна мрежа и нейните подсистеми и на техническото оборудване за осигуряване комуникационно-информационната поддръжка на СКМ.
(2) Старшият дежурен на Центъра за мониторинг и мениджмънт на Стационарната КИС е и оперативен дежурен на Стационарната КИС. На него са подчинени всички дежурни длъжностни лица от Стационарната КИС.
(3) Старшият дежурен на Центъра за мониторинг и мениджмънт на Стационарната КИС:
1. извършва постоянно наблюдение на всички подсистеми на СКМ, оценява трафичните им нужди и предлага на командира на Стационарната КИС процедури за отстраняване на възникнали повреди и неизправности в системата за обслужване на документални потоци;
2. конфигурира и ръководи изграждането и прекратяването на телекомуникационни услуги до потребителските системи на въоръжените сили;
3. извършва трафичен анализ на всички ситуации по претоварване на СКМ и изготвя доклад за възможни претоварвания на системата и го докладва в сектор "Експлоатация и поддръжка на Стационарната КИС";
4. извършва менажиране на сървърите за конфигуриране и поддържа подсистемите за защита на автоматизираната система за управление на СКМ;
5. води статистика на отказите, предлага процедура в системата за обслужване на документални потоци и взема мерки по контрол на възстановяването на системата;
6. подпомага сектора за експлоатация и поддръжка на Стационарната КИС, като извършва оценка на техническа възможност за изграждане на телекомуникационни услуги, изменения на правилата на достъп и др.;
7. извършва менажиране на сървърните конфигурации и системата за мрежово наблюдение на СКМ;
8. следи за изправността на криптографските апаратури в СКМ.

Раздел III.
Стационарна комуникационна мрежа


Чл. 20. (1) Стационарната комуникационна мрежа е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Стационарната комуникационна мрежа осигурява комуникационната поддръжка на въоръжените сили в ежедневната им дейност и при изпълнение на мисии, операции и задачи на територията на страната, като осигурява комуникационен ресурс за:
1. Върховното главно командване, щабовете на Съвместното командване на силите и на видовете въоръжени сили;
2. структурите за изграждане на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната;
3. полевите модули на Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили на територията на страната;
4. системата за управление и оповестяване на Българската армия;
5. националната система за радиационно наблюдение и оповестяване на Република България;
6. осигуряване на обмена на информация от радиолокационни станции за Авиационния оперативен център на Военновъздушните сили;
7. разпространение на опозната картина на въздушната обстановка, метеорологична информация и полетните планове до потребителите;
8. постоянното функциониране на УКВ (VHF/UHF) радиосистема за осигуряване на единно радиополе за управление от пунктовете/центровете за командване и управление на Военновъздушните сили;
9. управление на кораби и брегови подразделения от Военноморските сили.
(3) Стационарната комуникационна мрежа извършва поддръжката, обслужването и ремонта на комуникационните средства от транспортната равнина на единната цифрова комуникационна мрежа на Българската армия.

Раздел IV.
Комуникационно-информационен център


Чл. 21. (1) Комуникационно-информационният център е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за предоставяне на комуникационно-информационни услуги за осигуряване обмен на информация за управление на въоръжените сили.
(2) Комуникационно-информационният център:
1. поддържа в постоянна работоспособност и експлоатационна готовност комуникационно-информационните услуги по ал. 1;
2. изгражда и поддържа Автоматизираната информационна система (АИС) на Българската армия и на Министерството на отбраната, интернет информационната среда на военните формирования;
3. администрира локалните и регионалните инфраструктури на АИС и мрежи, информационните подсистеми, общия достъп до информационни ресурси и предоставяни крайни услуги;
4. администрира локалните и регионалните инфраструктури на АИС, мрежи, информационните подсистеми, достъп до информационни ресурси и предоставяни крайни услуги на НАТО и ЕС;
5. осигурява сателитни и радиокомуникации с контингентите от Българската армия, участващи в операции и мисии извън територията на страната;
6. поддържа в постоянна работоспособност и експлоатационна готовност автоматизираната мрежа за свръзка с подвижни обекти на Българската армия и осигурява ръководния състав на Министерството на отбраната и Българската армия с мобилни услуги;
7. извършва експлоатационна поддръжка и менажира мрежата от цифрови телефонни централи на Българската армия и предоставя гласови услуги на Българската армия;
8. осигурява военнопощенската свръзка на Министерството на отбраната и Българската армия с Президентството, Министерския съвет, Народното събрание и Министерството на външните работи;
9. изгражда, администрира и експлоатира локални и регионални мрежи и системи за сигурност за военните формирования от Българската армия;
10. администрира, инсталира и провежда експерименти с програмни и технически средства на системите за защита и контрол за несанкциониран достъп до базите данни на информационните системи, потребителското програмно осигуряване, локалните и регионалните мрежи;
11. участва в поддържането на мрежите за оповестяване и управление на Българската армия при привеждането и в по-високи състояния и степени на бойна готовност.

Раздел V.
Център за осигуряване на КАС


Чл. 22. (1) Центърът за осигуряване на КАС е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за планиране и организиране процеса по управление на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на КАС, осъществяване на инвеститорски контрол и авторски надзор.
(2) Центърът за осигуряване на КАС:
1. изготвя задания за проектиране, проекти, технически спецификации, програми и методики за изпитвания и документи, свързани със системното интегриране, изграждане и развитие на КАС;
2. участва в изготвянето и контролира изпълнението на план-програми и графици за изпълнение на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на КАС;
3. контролира изпълнението на проектните решения, установява количеството, качеството и цените на извършваните строителни и монтажни работи и изготвя актове и протоколи по време на строителния процес;
4. изготвя доклади, анализи и отчети за изпълнението на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на КАС;
5. организира и участва в процедури по въвеждане в експлоатация и приемни изпитвания при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
6. участва в работата на експертни съвети и комисии и организира изпълнението на решенията им;
7. участва в подготовката на проекти на нормативни актове, регламентиращи изграждането и развитието на КАС;
8. организира провеждането на обучение за работа с изградените системи на КАС.

Раздел VI.
Оперативни центрове и Център за инженерингова дейност и възстановяване на КИС


Чл. 23. Оперативните центрове са военни формирования на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за осигуряване условия за работа на органите за държавното военновременно управление, комуникационно-информационната поддръжка на оперативните групи и са част от КАС.


Чл. 24. (1) Центърът за инженерингова дейност и възстановяване на КИС е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за организиране и изпълнение на процеса по реконструкция, модернизация, строителство и монтаж на обектите от интегрираната комуникационно-информационна система.
(2) Центърът за инженерингова дейност и възстановяване на КИС:
1. извършва ремонт, поддръжка и модернизация на комуникационно-информационна техника и системи на Българската армия;
2. осъществява подготовката, изграждането и възстановяването на инфраструктурни обекти на СКИС; изгражда и ремонтира структурно-кабелни системи, оптични и медни кабелни магистрали на СКИС;
3. изгражда системи за часовизация, оповестяване, озвучаване, GPS системи, телефонни централи, сателитни и телевизионни системи за СКИС;
4. изгражда системи за физическа сигурност на обектите от СКИС.

Глава трета.
ЛИЧЕН СЪСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ


Чл. 25. (1) Личният състав на Стационарната КИС се състои от военнослужещи и цивилни служители с обща численост 1512 щатни бройки.
(2) Длъжностите, които се заемат от военнослужещи и цивилни служители по трудово правоотношение в Стационарната КИС, се определят в длъжностните разписания. Длъжностните разписания на военните формирования от Стационарната КИС се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на командира на Стационарната КИС.


Чл. 26. (1) Статусът на военнослужещите в Стационарната КИС се урежда съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за прилагането му.
(2) Статусът на цивилните служители в Стационарната КИС се урежда съгласно Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Командирът на Стационарната КИС определя длъжностите за военнослужещи, които да изпълняват служебните си задължения с цивилно облекло.


Чл. 27. (1) Повишаването на квалификацията на личния състав в Стационарната КИС се осъществява чрез:
1. обучение във военните и гражданските висши училища и институти в страната и в чужбина;
2. участие в курсове за повишаване на квалификацията и езиковата подготовка;
3. участие в конференции, презентации, изложби и др.
(2) За личния състав в Стационарната КИС през учебната година се планира, организира и провежда обучение без откъсване от работа.
(3) Обучението на личния състав с откъсване от работа се извършва съгласно действащата нормативна уредба.


Чл. 28. (1) Командирът, заместник-командирите на Стационарната КИС и командирите на военни формирования се развиват в кариерни полета "командно" и "комуникационно-информационно".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Офицерите в Стационарната КИС се развиват в кариерни области и полета съгласно длъжностните разписания.
(3) Атестирането на военнослужещите и оценяването дейността на цивилните служители се извършва в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СТАЦИОНАРНАТА КИС С ДРУГИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА


Чл. 29. (1) При изпълнение на задачите си Стационарната КИС взаимодейства с други структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и други органи на изпълнителната власт.
(2) Взаимодействието се осъществява на основата на:
1. действащите нормативни актове;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната планове и програми;
4. актове на министъра на отбраната.
(3) Взаимодействието на Стационарната КИС с други организации в страната включва:
1. участие в съвместно извършване на изследвания, експерименти и изпитвания;
2. участие в изпълнение на научни и научно-приложни разработки;
3. участие в изготвяне на експертни заключения;
4. обмен на научна, научно-техническа и експертна информация;
5. участие в семинари, симпозиуми, научни и научно-практически конференции, курсове и др.
(4) Формите на съвместна работа могат да се променят в зависимост от поставените задачи.

Глава пета.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАЦИОНАРНАТА КИС


Чл. 30. (1) Издръжката на Стационарната КИС се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
(2) Приходите от собствена дейност на Стационарната КИС се набират от:
1. услуги на физически и юридически лица;
2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отдаване под наем на вещи и имоти при спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС;
3. участие в национални и международни проекти и програми;
4. дарения.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 105б, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2015 Г.)

§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти