Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ

В сила от 20.07.2011 г.
Приета с ПМС № 140 от 17.05.2011 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 14 Май 2013г., доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2015г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г., отм. ДВ. бр.75 от 25 Август 2020г.


Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 224 от 20 август 2020 г. за приемане на Наредба за енергийно етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението - ДВ, бр. 75 от 25 август 2020 г., в сила от 01.03.2021 г., с изключение на отменянето на чл. 4, ал. 1, т. 7 от наредбата, което влиза в сила от 01.09.2021 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (Регламент (ЕС) 2017/1369) относно консумацията на енергия и на други ресурси, както и на друга информация за продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) Наредбата се прилага за ПСЕ, които при употреба оказват значително въздействие върху консумацията на енергия и когато е приложимо, на други ресурси.


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) Информацията относно консумацията на енергия и на други ресурси, както и на друга информация за ПСЕ, предложени за продажба, отдаване под наем, лизинг или изложени за потребителите пряко или непряко с помощта на средства за дистанционна продажба, включително интернет, се предоставя в съответствие с приложимите изисквания на раздели ІІІ - Х от наредбата или на следните делегирани регламенти, приети съгласно чл. 10 от Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (ОВ, L 153, 18.06.2010 г.):
1. Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 1 - 16);
2. Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 17 - 46);
3. Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г., допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 47 - 63);
4. Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с енергийното етикетиране на телевизори (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 64 - 80);
5. Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 г. за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори (ОВ, L 178, 06.07.2011 г., стр. 1 - 72);
6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ, L 123/1, 09.05.2012 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ, L 258/1, 26.09.2012 г.);
8. (нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (ОВ, L 192/1, 13.07.2013 г.);
9. (нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ, L 239/1, 06.09.2013 г.);
10. (нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ, L 239/83, 06.09.2013 г.);
11. (нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията от 1 октомври 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови фурни и абсорбатори (ОВ, L 29/1, 31.01.2014 г.);
12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187 на Комисията от 27 април 2015 г. за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на твърдо гориво и пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения (ОВ, L 193/43, 21.07.2015 г.);
13. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186 на Комисията от 24 април 2015 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на локални отоплителни топлоизточници (ОВ, L 193/20, 21.07.2015 г.);
14. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094 на Комисията от 5 май 2015 г. за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на професионални хладилни шкафове за съхранение (ОВ, L 177/2, 8.07.2015 г.);
15. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 на Комисията от 11 юли 2014 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните агрегати за жилищни помещения (ОВ, L 337/27, 25.11.2014 г.).
(2) За ПСЕ, предназначени за вграждане или монтиране, информация се предоставя само когато такава се изисква от приложимия делегиран регламент.
(3) Всяка реклама за конкретен модел ПСЕ, който е обхванат от делегиран регламент, включва информация относно енергийния клас на продукта, когато се предоставя информация за енергопотреблението или цената.
(4) Всички рекламни материали с техническа информация относно ПСЕ, в които се описват конкретни технически показатели на продукта - технически ръководства и брошури на производителя, отпечатани или онлайн, предоставят на потребителите необходимата информация относно консумацията на енергия или включват информация относно енергийния клас на продукта.

Раздел II.
Задължения на лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, и на търговците


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) Лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, са длъжни да осигурят етикети и информационни листове на български език за консумацията на енергия и други ресурси и допълнителна информация за продуктите по чл. 2 и да въвеждат информация в продуктовата база данни в съответствие с изискванията на чл. 3 - 6 от Регламент (ЕС) 2017/1369.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)

Раздел III.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови хладилни уреди (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)

Раздел IV.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови перални машини (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

Раздел V.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови барабанни сушилни машини (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)

Раздел VI.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови комбинирани перални/сушилни машини


Чл. 17. (1) Етикетите, с които са снабдени битови комбинирани перални/сушилни машини, захранвани с електрическа енергия, наричани по-нататък "битови комбинирани перални/сушилни машини", се изготвят съгласно приложение № 4, част І. Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре на битовата комбинирана перална/сушилна машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за битовите комбинирани перални/сушилни машини, трябва да са в съответствие с приложение № 4, част ІІ.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) В случаите когато продуктите се предлагат за продажба, отдаване под наем или лизинг по начин, който предполага, че потенциалните крайни потребители не могат да видят предлагания продукт, печатните материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, като писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 4, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на битовите комбинирани перални/сушилни машини се определят съгласно приложение № 4, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците на държавите - членки на Европейския съюз, на езиците, използвани в приложение № 4, части І - ІV, са дадени в приложение № 4, част V.


Чл. 18. (1) Изискванията на чл. 17 се прилагат за битови комбинирани перални/сушилни машини и когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 17 не се прилагат за модели комбинирани перални/сушилни машини:
1. чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия.


Чл. 19. Информацията, изисквана по чл. 17, се получава в съответствие с националните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2 от Директива на Комисията 96/60/ЕО от 19 септември 1996 г., прилагаща Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови комбинирани перални - сушилни машини (OВ, L 266, 18.10.1996 г., стр. 1).

Раздел VII.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови миялни машини (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

Раздел VIII.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови лампи (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)

Раздел IX.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови въздушни климатизатори (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Раздел X.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови електрически фурни (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

Раздел XI.
Контрол


Чл. 32. Председателят на КЗП или упълномощено от него длъжностно лице осъществява контрол за съответствието на пусканите на пазара продукти по чл. 2 с приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.


Чл. 33. (1) Не може да се забранява или ограничава пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти по чл. 2, ако са изпълнени приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)
(4) В случаите по чл. 192а, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на потребителите КЗП уведомява Европейската комисия и другите държави членки за предприетите действия.


Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г.) Комисията за защита на потребителите осъществява сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, които отговарят за прилагането на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ, L 153, 18.06.2010 г., стр. 4), чрез взаимен обмен на информация и предоставя информация на Европейската комисия по въпроси, свързани с прилагането на наредбата и на делегираните регламенти.
(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 КЗП осигурява сигурност и поверителност на обработваната информация и защита на чувствителната информация, получена при тази процедура.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) Ежегодно до 20 февруари председателят на КЗП предоставя на министъра на икономиката информация за предходната година за изпълнението на чл. 5 и за прилагането на изискванията за поставяне на етикети, изготвяне на информационни листа и предоставянето на информация при дистанционните продажби по приложения № 1 - 8.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) За целите на наредбата се прилагат определенията по чл. 2 на Регламент (ЕС) 2017/1369.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на:
1. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.)
2. Директива 94/2/ЕО, изменена с Директива на Комисията 2003/66/ЕО от 3 юли 2003 г., изменяща Директива 94/2/ЕО, прилагаща Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови електрически хладилници, замразители и техните комбинации (OВ, L 170, 07.07.2003 г., стр. 10), която се прилага до 30 ноември 2011 г.;
3. Директива 95/12/ЕО, която се прилага до 20 декември 2011 г.;
4. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)
5. Директива 96/60/ЕО;
6. Директива 97/17/ЕО, която се прилага до 20 декември 2011 г.;
7. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)
8. Директива 2002/31/ЕО, която се прилага до 1 януари 2013 г.;
9. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Директива 2002/40/ЕС, която се прилага до 1 януари 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите.

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2011 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 30 ноември 2011 г., § 4 и 5, които влизат в сила от 20 декември 2011 г., и § 6, който влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2013 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3 и 4 по отношение на т. 4, които влизат в сила от 1 септември 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2014 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.01.2015 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 2 МАРТ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2016 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 31 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2018 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8

(Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)


Приложение № 2 към чл. 11

(Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)


Приложение № 3 към чл. 14

(Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


Приложение № 4 към чл. 17

Част І
Етикет

1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:


2. Информацията, която се включва в полетата на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда съгласно част ІV. Буквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв, в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за цялостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене), използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук и цикъл на сушене "сух памук", определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
VІ. Консумация на енергия в kWh за цикъл пране (само пране и центрофугиране), използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
VІІ. Клас изпиране съгласно част ІV.
VІІІ. Максимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 60 °С цикъл за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
ІХ. Вместимост (в kg) на уреда за стандартен 60 °С цикъл (без сушене), определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
Х. Вместимост (в kg) на уреда за цикъл (сушене) "сух памук", определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
ХІ. Консумация на вода в литри за цялостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене), използвайки стандартен 60 °С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене "сух памук", определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
ХІІ. Ниво на шум по време на циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки стандартен 60 °С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене "сух памук". Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
ХІІІ. Използваният български държавен стандарт за определяне консумацията на енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.
Използвани цветове:
CMYK - циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0 % циан, 70 % магента, 100 % жълто, 0 % черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
E: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.

Част ІІ
Информационен лист

Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл. 5, ал. 1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на модела съгласно част ІV, изразен като "Клас на енергийна ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)". Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А (най-ефективен клас) до G (най-нискоефективен клас).
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния лист, като в този случай описанието започва с копие на знака за екомаркировката.
5. Консумация на енергия за пране, центрофугиране и сушене в kWh за напълно завършен цикъл на действие съгласно част І, т. 2. V.
6. Консумация на енергия само за пране и центрофугиране в kWh за цикъл на пране съгласно част І, т. 2. VІ.
7. Клас на изпиране съгласно част ІV, изразен като "Клас на изпиране…… върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)". Това може да бъде изразено и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А (най-висок клас) до G (най-нисък клас).
8. Ефективност на извличане на вода за стандартен 60 °С цикъл на пране за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19, изразена като "Остатъчна вода след центрофугиране" (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране).
9. Постигната максимална скорост на центрофугиране съгласно част І, т. 2. VІІІ.
10. Вместимост на уреда при пране за стандартен 60 °С цикъл съгласно част І, т. 2. ІХ.
11. Вместимост на уреда при сушене за стандартен цикъл на сушене "сух памук" съгласно част І, т. 2. Х.
12. Консумация на вода при пране, центрофугиране и сушене в литри за напълно завършен цикъл на действие съгласно част І, т. 2. ХІ.
13. Консумация на вода само за пране и центрофугиране в литри за стандартен 60 °С цикъл на пране (и центрофугиране) за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
14. Време за пране и сушене. Програмното време за напълно завършен цикъл на действие (60 °С цикъл на пране и цикъл на сушене "сух памук") за стандартен капацитет на пране, определено в съответствие със стандартите по чл. 19.
15. Лицата по чл. 5, ал. 1 могат да включат информацията по т. 5 - 14 по отношение и на други цикли на пране и/или сушене.
16. Консумацията на енергия и вода, равна на 200 пъти консумацията по т. 5 (енергия) и т. 12 (вода). Това се изразява като "Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла)".
17. Консумацията на енергия и вода, равна на 200 пъти консумацията по т. 6 (енергия) и т. 13 (вода). Това се изразява като "Годишна консумация за 4-членно домакинство когато не се използва сушилнята (200 цикъла)".
18. Ниво на шум за циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки стандартен 60 °С цикъл на пране за памук и цикъл на сушене "сух памук". Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния лист, в него се включва информацията, представена само в информационния лист.

Част ІІІ
Дистанционни продажби

Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или по други електронни медии съгласно чл. 35, ал. 2 трябва да съдържат копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3).
2. Консумация на енергия (само пране и центрофугиране) (част ІІ, т. 5).
3. Консумация на енергия (пране, центрофугиране и сушене) (част ІІ, т. 6).
4. Клас на изпиране (част ІІ, т. 7).
5. Ефективност при извличането на вода (част ІІ, т. 8).
6. Максимална скорост на центрофугиране (част ІІ, т.9).
7. Вместимост (пране) (част ІІ, т. 10).
8. Вместимост (сушене) (част ІІ, т. 11).
9. Консумация на вода (пране, центрофугиране и сушене) (част ІІ, т. 12).
10. Консумация на вода (само пране и центрофугиране) (част ІІ, т. 13).
11. Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла) (част ІІ, т. 16).
12. Годишна консумация за 4-членно домакинство, неизползващо никога сушилнята (200 цикъла) (част ІІ, т. 17).
13. Ниво на шум (част ІІ, т. 18).
Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва да позволяват тя да бъде четлива.

Част ІV
Клас на енергийна ефективност

1. Класът на енергийна ефективност на уреда се определя в съответствие с таблица 1:

Таблица 1
Клас на Консумация на енергия "С" в kWh за
енергийна пълен работен цикъл пране,
ефективност центрофугиране и сушене,
  използвайки стандартна програма
  (памук, 60°С) и програма за сушене
  (памук), в съответствие със
  стандартите по чл. 19
A ? 0,68
B 0,68 < C ?0,81
C 0,81 < C ? 0,93
D 0,93 < C ? 1,05
E 1,05 < C ?1,17
F 1,17 < C ? 1,29
G 1,29 < C

2. Класът на производителност на уреда се определя в съответствие с таблица 2:

Таблица 2
Клас на Индекс на изпиране "P" за
изпиране стандартна програма "памук 60°С", в
  съответствие със стандартите по
  чл. 19
A P > 1,03
B 1,03 ? P > 1,00
C 1,00 ? P > 0,97
D 0,97 ? P > 0,94
E 0,94 ? P > 0,91
F 0,91 ? P > 0,88
G 0,88 ? P

Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюзПриложение № 5 към чл. 20

(Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)


Приложение № 6 към чл. 23

(Отм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)


Приложение № 7 към чл. 26

(Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)


Приложение № 8 към чл. 29

(Отм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти