Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 17 МАЙ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА

В сила от 27.05.2011 г.
Издадена от Министерството на физическото възпитание и спорта

Обн. ДВ. бр.40 от 27 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.18 от 22 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 16 Май 2014г., отм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища - ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., в сила от 20.09.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за приемане на ученици в спортните училища;
2. организацията, управлението и контролът при провеждане на спортната подготовка на учениците в спортните училища.
(2) Наредбата се прилага по отношение на държавните и общинските спортни училища.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Приемането на ученици в спортните училища се извършва по държавен план-прием, утвърден за всяка учебна година със заповед на министъра на младежта и спорта, съгласувано с министъра на образованието и науката.
(2) С държавния план-прием по ал. 1 се определя броят на учениците за обучение по видове спорт в спортните училища.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) С държавния план-прием за IX клас освен броят на учениците за обучение по видове спорт се определя и броят на учениците по професии и специалности от направление "Спорт", включени в списъка на професиите за професионално образование и обучение.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Спортните клубове в срок до 20 декември изготвят и подават до директора на съответното спортно училище мотивирани писмени заявки за прием на ученици за следващата учебна година. Писмените заявки се подават след съгласуване с българските спортни федерации по съответния вид спорт;
(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Директорите на спортните училища изготвят предложенията за държавния план-прием по образец (приложение № 2) въз основа на получените писмени заявки по ал. 5 съобразно създадените условия за обучение и след решение на педагогическия съвет.
(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Предложенията за държавен план-прием се представят в Министерството на младежта и спорта в срок до 31 януари.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Освен предложението за държавен план-прием директорите на спортните училища представят и информация за избраните от учениците в VIII клас професии и специалности, по които ще се осъществява обучението им от IX клас.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Директорите на спортните училища писмено мотивират предложенията си за държавен план-прием в случаите, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) ще осъществяват обучение по един или повече видове спорт за първи път. Предложението съдържа и обосновка за възможностите за обучение по отношение на развитието на съответния спорт (спортове) на територията на областта, наличната спортно-материална база и осигуреността с квалифицирани спортно-педагогически кадри;
2. предлагат под 3 ученици в индивидуален спорт и под 5 ученици в колективен спорт по отношение наличието на сформирани групи в училището по съответния спорт, възрастова група и пол.
(10)(Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Министърът на младежта и спорта назначава експертна комисия, която разглежда предложенията за държавен план-прием на спортните училища. За извършената работа комисията изготвя протокол.
(11) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., предишна ал. 10, - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Протоколът задължително съдържа предложение за броя на учениците по спортове, по класове и паралелки и по професии и специалности в IX клас.
(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) В срок до 31 март министърът на младежта и спорта след съгласуване с министъра на образованието и науката утвърждава със заповед държавния план-прием за предстоящата учебна година.
(13) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) В изключителни случаи и при доказана необходимост промяна в утвърдения държавен план-прием за спортните училища може да се извършва в срок до 30 април със заповед на министъра на младежта и спорта след съгласуване с министъра на образованието и науката.
(14) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Утвърденият държавен план-прием се обявява в училището и в съответния регионален инспекторат по образование в срок до 15 април.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) В спортните училища се приемат ученици в V, VI, VII, VІІІ и IX клас.
(2) Учениците се приемат след проверка на способностите им по съответния вид спорт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Приемането на ученици в IX клас се извършва по държавен план-прием след проверка на способностите им по вид спорт и по професии и специалности от направление "Спорт", включени в списъка на професиите за професионално образование и обучение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Ученици, приети, обучаващи се и завършващи VІІІ клас, които продължават обучението си в IX клас, не полагат изпит за проверка на способностите.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Проверката на способностите се осъществява чрез приемен изпит, който включва тестове за оценка и прием на ученици в спортното училище.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Учениците имат право да кандидатстват и положат приемен изпит по един или два вида спорт.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Тестовете по ал. 5 се утвърждават от министъра на младежта и спорта.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Информация за тестовете по ал. 5 за прием на учениците по съответния вид спорт се предоставя в училището.


Чл. 4. (1) Приемният изпит се организира от училището по график, утвърден от директора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Директорът на спортното училище изпраща на регионалния инспекторат по образование и на Министерството на младежта и спорта до 6 юни графика за провеждането на изпита по отделните видове спорт.
(3) Графикът по ал. 1 се обявява в училището и в регионалния инспекторат по образование не по-късно от 7 дни преди деня, определен за провеждане на приемния изпит.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Приемният изпит за съответния вид спорт се полага в два последователни дни, в периода 21 - 30 юни, като:
1. (нова - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) през първия ден се извършват предвидените измервания от лекар, както и тестовете за оценка на концентрацията, психическата устойчивост и спортно-техническите умения по вида спорт;
2. (нова - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) през втория ден се провеждат тестовете за оценка на нивото на развитие на двигателните качества.
(5) Преди провеждане на изпита за проверка на способностите се извършва задължителен медицински преглед, удостоверяващ моментното здравословно състояние на кандидатите.


Чл. 5. (1) Директорът на училището назначава със заповед комисии за:
1. приемане на документите на кандидатите, осигуряване на съоръженията и документацията за провеждане на изпита;
2. провеждане на приемния изпит по съответния вид спорт;
3. класиране на кандидатите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Комисиите по ал. 1 се състоят от минимум трима членове, единият от които е председател.
(3) За членове на комисията по ал. 1, т. 2 се назначават учители по спортна подготовка и/или специалисти, притежаващи квалификация по съответния вид спорт.
(4) За провеждане на приемния изпит спортните училища ползват спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, които са предоставени на спортните клубове, собствени спортни обекти и съоръжения и такива, предоставени от други физически или юридически лица.

Раздел II.
Приемане на учениците


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) (1) Приемането на ученици в спортните училища се осъществява по вид спорт, по който има утвърдена учебна програма, тестове за прием и нормативи за оценка на резултатите на учениците по спортна подготовка.
(2) Осъществяване на прием в спортните училища по нов вид спорт, за който няма утвърдени документи по ал. 1, се извършва по мотивирано предложение на председателя на съответната българска спортна федерация до министъра на младежта и спорта.
(3) Мотивираното предложение съдържа:
1. мотиви на българската спортна федерация с приложена информация за: брой картотекирани състезатели по възрастови групи и пол, брой участници в държавни и в международни първенства по възрастови групи и пол, класирания в европейски първенства и световни първенства за последните четири години;
2. програма на българската спортна федерация за развитие на детско-юношеския спорт;
3. анализ на перспективите за развитие на съответния спорт в спортните училища по отношение на: спортни клубове в градовете, в които функционира спортно училище, брой обхванати деца, наличие на спортна база, която да бъде предоставена безвъзмездно от спортния клуб за осъществяване на спортната подготовка на учениците, наличие на квалифицирани кадри по съответния вид спорт;
4. становище на НСА "Васил Левски" по отношение на обучението и квалификацията на спортно-педагогически кадри по съответния вид спорт;
5. становище на Министерството на здравеопазването по отношение на целесъобразността за развитие на спорта от предложената възраст, продължителността на тренировъчните занимания съгласно чл. 23, ал. 12 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и относно осъществяването на двуразов тренировъчен режим;
6. проект на учебно съдържание за обучението за всеки клас във връзка с овладяване на общофизически качества и технико-тактически умения;
7. проект на тестове за прием с интегрална оценка за V, VI, VII, VIII и IX клас по пол, дисциплини и категории, включващи: нормативи за прием, биологични особености на модела, специфични за вида спорт изследвания за експертна оценка;
8. проект на нормативи за оценка на двигателните качества и специфичните умения и навици на учениците по съответния спорт за всеки клас, дисциплина, категория и пол.
(4) Министърът на младежта и спорта утвърждава тестове за прием и нормативи за оценка на резултатите на учениците по спортна подготовка по нов вид спорт и предлага на министъра на образованието и науката да утвърди учебна програма за обучение в спортните училища.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Кандидатите за прием в спортните училища подават до директора на училището в срок от 20 май до 20 юни следните документи:
1. заявление по образец (приложение № 3), подписано от ученика и родителя (настойника или попечителя), в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт;
2. за кандидатите за прием в IX клас - и заявление за желаната професия (приложение № 1);
3. копие на ученическа книжка;
4. копие на акт за раждане;
5. медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;
6. застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.
(2) Копията на документите по т. 3 и 4 се сравняват с оригинала.
(3) В срок до 20 декември учениците, които ще продължават обучението си в IX клас в спортното училище, подават заявление по образец (приложение № 1) до директора на училището за желанието си за избор на професия и специалност от направление "Спорт" от списъка на професиите за професионално образование и обучение.


Чл. 8. (1) Класирането на кандидатите се извършва във всяко училище по съответния вид спорт поотделно, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете и съобразно заявените от кандидатите желания за прием.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) В класирането участват кандидатите, успешно положили приемния изпит по чл. 3, ал. 5.
(3) За успешно положен се счита приемният изпит, по който кандидатът е получил от тестовете сбор точки не по-малък от определения за прием по съответния вид спорт.
(4) Класирането се обявява в училището в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
(5) Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат:
1. близнак - положил изпит за проверка на способностите, и когато другият близнак е приет и записан;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) кандидати с еднакъв брой точки от положен изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт, които са класирани на последно място;
3. участници в олимпийски игри и медалисти от световни и европейски първенства - без полагане на изпит за проверка на способностите.
(6) Кандидатите по ал. 5, т. 3 представят при записване документ от българската спортна федерация по съответния вид спорт, удостоверяващ класирането.
(7) Записването на приетите ученици се извършва от 1 до 10 юли след представяне на удостоверение за завършен начален етап на основно образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V, VI или VII клас.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Незаетите места се обявяват в училището в двудневен срок след изтичане на срока по ал. 7 и следващите класирани кандидати се записват до 15 юли.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Незаетите след класирането по чл. 8, ал. 8 места се обявяват от директора на училището в Министерството на младежта и спорта и в регионалния инспекторат по образование до 20 юли.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) За местата по ал. 1 се провежда приемен изпит по чл. 3, ал. 5 в периода 16 - 22 август.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Кандидатите подават документите по чл. 7 в периода 9 - 15 август.
(4) Графикът за провеждане на приемния изпит за съответния вид спорт се обявява по реда на чл. 4, ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Директорът на училището изпраща на Министерството на младежта и спорта и на регионалния инспекторат по образование до 10 август графика по ал. 4.
(6) Класирането се извършва по реда на чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и се обявява в училището в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Записването на приетите ученици се извършва до 27 август след представяне на документите по чл. 8, ал. 7.
(8) Началникът на регионалния инспекторат по образование утвърждава осъществения държавен прием в спортните училища до 30 август.


Чл. 10. Учениците, които се обучават в спортните училища, могат да се преместват от едно спортно училище в друго при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 89 от 2005 г., бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.), като:
1. не полагат изпит за проверка на способностите по спортна подготовка, когато продължават обучението си по същия вид спорт;
2. полагат изпит за проверка на способностите по спортна подготовка при смяна на вида спорт.


Чл. 11. За провеждане на спортната подготовка и участие в състезания:
1. учениците с клубна принадлежност се подготвят и се явяват на състезания от клуба, от който са картотекирани;
2. учениците без клубна принадлежност се картотекират от спортния клуб, който има сключен договор със спортното училище.


Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Попълване на незаетите места в V, VI, VІІ, VІІІ и IX клас може да се организира и провежда през цялата учебна година при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, и след полагане на изпит по съответния спорт, проведен по тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища. Директорът със заповед назначава комисия за провеждане на изпита.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) (1) Директорите на спортните училища в срок до 31 май могат да внасят мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта за промяна на вида спорт, на свободни места по държавния план-прием в паралелките в V, VI, VII, VIII и IX клас.
(2) В срок до 30 юни министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед промените по ал. 1.
(3) Свободните места се обявяват по реда на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Раздел III.
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в чужбина


Чл. 13. (1) Български граждани, обучавали се в чуждестранни или в български училища в чужбина, чужденци от българска народност или с разрешено постоянно пребиваване в страната се приемат при условията и по реда на тази наредба и мотивирано искане от спортен клуб, член на българска спортна федерация по съответния вид спорт.
(2) При условията и по реда на тази наредба, без да заплащат обучението си, се приемат и ученици - граждани на държави - членки на Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
(3) Извън лицата по ал. 1 и 2 при условията и по реда на тази наредба, без да заплащат обучението си, се приемат и ученици в задължителна училищна възраст - деца, пребиваващи заедно с родителите, съответно настойниците или попечителите си, които са граждани на държави - членки на Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария и упражняващи трудова дейност на територията на Република България.


Чл. 14. (1) Чуждестранни граждани извън случаите на чл. 13 могат да се приемат над утвърдения държавен план-прием след успешно полагане на приемен изпит по съответния вид спорт и заплащане на обучението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и общинските спортни училища, се утвърждава от министъра на образованието и науката.
(3) Броят на учениците по ал. 1 не може да бъде повече от трима за всяка паралелка.
(4) Учениците, приети по реда на чл. 13 и чл. 14, ал. 1, получават състезателни права след картотекиране от спортен клуб в лицензирана спортна организация по съответния вид спорт.

Раздел IV.
Спортна подготовка


Чл. 15. (1) Обучението и спортната подготовка на учениците от спортните училища се провежда в съответствие с училищните учебни планове, разработени въз основа на чл. 17 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Училищните учебни планове за държавните спортни училища се приемат с решение на педагогическия съвет на училището и се одобряват от министъра на младежта и спорта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Училищните учебни планове за общинските спортни училища се приемат с решение на педагогическия съвет на училището и се одобряват от началника на регионалния инспекторат по образование.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Основна форма за провеждане на спортната подготовка е тренировката. Целите, задачите и съдържанието на тренировката се определят в учебните програми по спортна подготовка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) За всяка учебна година от учителите по спортна подготовка се разработва тематично поурочно разпределение, съобразено със:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) учебните програми по спортна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката;
2. годишния тренировъчен план, разработен въз основа на държавния и международния спортен календар на съответната българска спортна федерация и утвърден от директора на спортното училище и председателя на спортната организация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Учителите по спортна подготовка разработват годишния тренировъчен план по ал. 5, т. 2 в "Дневник за годишно планиране и отчитане на учебно-тренировъчния и състезателния процес".
(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Специфичните изисквания и критерии за оценяването на резултатите на учениците по учебния предмет спортна подготовка се определят с учебните програми, утвърдени при условията и по реда на чл. 23, ал. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) (1) Обучението по спортна подготовка се осъществява в групи, сформирани от ученици, обучаващи се по един вид спорт, от една възрастова група, от един пол, както следва:
1. индивидуален спорт - от 3 до 15 ученици, включително и приетите ученици по чл. 8, ал. 5;
2. колективен спорт - от 5 до 22 ученици, включително и приетите ученици по чл. 8, ал. 5;
3. акробатика - от 3 до 15 ученици, включително и приетите ученици по чл. 8, ал. 5, от различни възрастови групи, от един пол.
(2) Когато броят на приетите ученици от един и същи спорт, от една възрастова група е по-малък от 10 ученици, обучението може да се осъществява в група, сформирана от ученици от близки випуски, в рамките на училището.


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Когато в училището не могат да се сформират групи по вид спорт от ученици по чл. 15а, обучението се осъществява в групи, определени от директора на училището след писменото съгласие на финансиращия орган и началника на регионалния инспекторат по образованието и разрешение на министъра на младежта и спорта.


Чл. 16. (1) Ученик, който по време на обучението си в спортното училище желае да смени спорта, по който е приет, може да започне обучение по другия вид спорт при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, и спазване на следната процедура:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) подава заявление до директора на училището, съгласувано със спортния клуб, от който е картотекиран;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) полага изпит по нормативите от системата за оценка по съответния вид спорт и клас; резултатът от изпита не може да бъде с оценка, по-малка от добър 4.
(2) Директорът назначава със заповед комисия за провеждане на изпита и след успешното му полагане издава заповед за преместване на ученика в другия вид спорт.


Чл. 17. (1) Учебно-тренировъчният и спортно-състезателният процес на учениците от спортните училища се организират от спортното училище и се реализират в спортния клуб, съгласувано с българските спортни федерации по съответния вид спорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Методическото ръководство на спортно-състезателната дейност се осъществява от българските спортни федерации по съответния вид спорт, а координацията и контролът на спортната дейност - от помощник-директора по спортна дейност, съгласувано с българските спортни федерации по съответния вид спорт.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Взаимоотношенията между спортното училище, българските спортни федерации по съответния вид спорт и спортния клуб се уреждат ежегодно с тристранен договор за съответната спортно-състезателна година, сключен най-късно до 20 септември.
(2) Правата и задълженията на спортното училище се разписват съобразно разпоредбите на Закона за народната просвета и подзаконовите актове, отнасящи се до дейността на спортните училища.
(3) Правата и задълженията на българските спортни федерации по съответния вид спорт се разписват съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове, отнасящи се до дейността на спортните училища.
(4) Към разписаните в договора права и задължения на спортния клуб следва да има и задължения за:
1. осигуряване на спортната база и материално-техническо оборудване (движимо и недвижимо), необходими за провеждане на учебно-тренировъчния процес на учениците, съобразно графика за общообразователната подготовка;
2. осигуряване на периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) осигуряване на участието на учениците от спортните училища в състезания от държавния и международен спортен календар на българските спортни федерации по съответния вид спорт;
4. писмено уведомяване до директора на спортното училище, в случай че ученикът не участва в държавното първенство, като се съобщават причините за това;
5. предоставяне на протоколи от състезанията, удостоверяващи класирането на учениците по съответния вид спорт;
6. извършване на селекция на талантливи деца и работа с подготвителни групи;
7. (зал. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Задължително, като неразделна част от тристранния договор, се прилага сключен договор, уреждащ отношенията между спортния клуб и учителя по спортна подготовка или треньора, провеждащ спортната подготовка с учениците от спортното училище, членове на съответния спортен клуб.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Когато учител по спортна подготовка има ангажимент към национален отбор, съответната българска спортна федерация е длъжна да предложи на директора на спортното училище заместващ учител или треньор по съответния вид спорт за времето на ангажимента.


Чл. 20. (1) Индивидуалната форма на обучение в спортните училища се организира за даровити ученици, отговарящи на следните критерии:
1. участие в олимпийски игри;
2. призови класирания от световни първенства 1 - 12 място;
3. призови класирания от европейски първенства 1 - 8 място;
4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) първо място от балкански първенства;
5. първо място от държавни първенства.
(2) Изключение от случаите по точки 1 - 5 може да има за даровити ученици след мотивирано предложение от председателя на българската спортна федерация по съответния вид спорт.
(3) Председателят на българската спортна федерация по съответния вид спорт прави мотивирано предложение до директора на спортното училище за преминаване в индивидуална форма на обучение на учениците по ал. 1 и 2 до 20 август на текущата година.
(4) Към предложението на българските спортни федерации по съответния вид спорт по ал. 3 се прилага и заявление от ученика и от родителите или настойниците му за съгласие с промяна формата на обучение от дневна в индивидуална.


Чл. 21.(Нов - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) (1) В спортните училища могат да се създават и развиват олимпийски звена от ученици с реализирани спортни постижения съгласно критериите по чл. 20, ал. 1.
(2) По изключение, след мотивирано предложение на българските спортни федерации и решение на педагогическия съвет на съответното спорно училище, в състава на олимпийското звено могат да се включат до трима перспективни ученици общо, притежаващи необходимите двигателни качества и специфични показатели по вида спорт.
(3)Директорите на спортните училища съгласувано със спортните клубове и българските спортни федерации предвиждат мерки и дейности за развитие на спортния талант на учениците, включени в олимпийските звена.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Документацията от приемния изпит се съхранява в училището в срок една учебна година.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 23, ал. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с чл. 26а, ал. 3 от Закона за народната просвета.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2012 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2013 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4


ДО

ДИРЕКТОРА

НА СУ .........................

Гр. ...............................

З А Я В Л Е Н И Е
за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
 
От........................................................., ЕГН: 
 
Адрес: област ................., община ...................., гр./с. .................., п.к. _ _ _ _
ж.к./кв. ........................., ул. ............................ № ....., бл. ...., вх. ....., ап. .........
тел.: .................................; .....................................
ученик в ............................клас
 
Уважаема/и госпожо/господин директор,
 
Моля, да продължа обучението си в девети клас през учебната ......../.........г. на ръководеното от Вас училище по професия.................................................................... .
 

Кандидат: ..............................

Родител: ..............................

Дата....................


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 6

(Доп. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.)


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за държавен план-прием на ученици в спортно училище
Училище:
......................................................................................................................
(адрес, тел. за контакти)
Учебна година..........................
Наименование на вида спорт/професия и специалност само за ІХ клас Брой ученици по вид спорт/професия и специалност само за ІХ клас Общ брой ученици по вид спорт/професия и специалност само за ІХ клас
  V VI VII VIII IX  
  клас клас клас клас клас  
             
             
Общ брой ученици            
Брой паралелки            
Директор:  
.......................................................  
  (име, фамилия, подпис и печат)
Съгласували:  
Експерт на МФВС  
за административната област  
...................................................  
  (име, фамилия, подпис и печат)
Финансиращ орган - кмет на община  
за общинските училища  
.......................................................  
  (име, фамилия, подпис и печат)
Началник на РИО  
.......................................................  
  (име, фамилия, подпис и печат)


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.)


ДО

ДИРЕКТОРА

НА СУ ............................

Гр. .................................

З А Я В Л Е Н И Е
за допускане до приемен изпит за учебната ......../.........г.
От........................................................., ЕГН: 
Адрес: област ................., община ...................., гр./с. .................., п.к. _ _ _ _
ж.к./кв. ........................., ул............................. № ....., бл. ...., вх. ....., ап. .........
тел.: .................................; .....................................
Уважаема/и госпожо/господин директор,
Моля, да бъда допуснат до приемен изпит по спортовете:
1. .....................................................................................
2. ......................................................................................
Тренирам спорт ........................................................................
при треньор ............................. в Спортен клуб...................., гр. ........
(Не тренирам)
Прилагам:
1. Копие на ученическа книжка.
2. Копие на акт за раждане.
3. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние, издадено от личния лекар.
4. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.
Забележка. При записване се представят удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V, VI или VII клас, както и акт за раждане.
  Кандидат: ..............................
  Родител: ................................
Дата.................... Длъжностно лице:
  ...............................


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти