Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-14 ОТ 18 МАЙ 2011 Г. ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР И ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"

В сила от 27.05.2011 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.40 от 27 Май 2011г., отм. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г.


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-3 от 18 януари 2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в служба "Военна информация" - ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на психологически изследвания, необходими за:
1. първичен (начален) психологически подбор на кандидатите за постъпване на работа в структурите на служба "Военна информация";
2. вторичен психологически подбор за установяване на психологическата съвместимост на служителя с изискванията за нова длъжност или друго направление на дейност и промени в психичното състояние.

Чл. 2. Първичният и вторичният психологически подбор са елементи от професионалната психодиагностика, имаща за цел:
1. дефиниране на общите и професионално значими качества, противопоказания за постъпване на работа и дългосрочна професионална реализация;
2. установяване наличието на тези качества и противопоказания у кандидатите за работа и служителите - военнослужещи и цивилни служители.


Чл. 3. (1) Първичният и вторичният психологически подбор имат за цел установяване психологическата съвместимост на кандидатите за назначаване или преназначаване на определена длъжност и за работа с класифицирана информация.
(2) Психологическата съвместимост се определя съобразно изискванията за съответните направления на дейност чрез изследване и установяване на:
1. мотивация за постъпване или преназначаване на работа в съответно направление на дейност, професионални интереси и ценностни ориентации;
2. делови качества, особености на характера и индивидуален стил на поведение;
3. самооценка и ниво на претенции;
4. емоционална стабилност, стресоустойчивост и механизми на психична защита;
5. комуникативни умения и социална компетентност;
6. интелектуално развитие и познавателна активност;
7. затруднения в психичното и социалното функциониране.


Чл. 4. Вторично психологическо изследване се извършва за определяне на психологическата съвместимост на служителите с изискванията на длъжността, която заемат или на която предстои да бъдат назначени, и/или при промяна в направлението на дейност.


Чл. 5. На психологическо изследване за установяване на психологическата съвместимост подлежат:
1. кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни служители в служба "Военна информация";
2. служителите - военнослужещи и цивилни служители в СВИ.


Чл. 6. Процедурата на психологическото изследване се състои от две части:
1. писмено тестово изследване, състоящо се от батерия от психологически тестове, посочени в приложение № 1 (поверително);
2. полуструктурирано интервю.


Чл. 7. Редът и условията за извършване на психологически подбор и психологическите аспекти за оценка на личния състав на служба "Военна информация" се определят съгласно приложение № 2 (поверително).

Раздел II.
Психологическа консултативна дейност


Чл. 8. При необходимост психолозите извършват психологическа консултативна дейност.


Чл. 9. (1) Психологическата консултативна дейност включва индивидуално и групово консултиране.
(2) Индивидуалното консултиране има за цел подпомагане на служители при:
1. нарушено психично благополучие и влошено психично функциониране;
2. емоционален дискомфорт;
3. кризисни състояния (остър и хроничен стрес);
4. разстроени социални отношения;
5. проблеми на професионалната адаптация и кариера и др.
(3) Груповото консултиране има за цел подпомагане на екипи от служители при:
1. решаване на конфликти (между членовете на екипа или между обособени групи в колектива);
2. влошени и неефективни взаимоотношения в колектива;
3. неефективна координация между отделни звена в колектива;
4. трудности при вземане на групови решения;
5. трудности при изграждане на екипи и екипни взаимодействия и др.


Чл. 10. Индивидуалното психологическо консултиране има доброволен характер и се осъществява под формата на консултативни сесии, продължителността и честотата на които се договарят между служителя и психолозите, след персонална заявка от страна на съответния служител, съгласувано с началника на отдел "Човешки ресурси".


Чл. 11. Груповото психологическо консултиране има доброволен характер и се осъществява под формата на интерактивна диагностика и групово-динамичен тренинг, редът и условията на които се договарят между заявителя (екипа) и психолозите, съгласувано с началника на отдел "Човешки ресурси".


Чл. 12. Информацията, получена в процеса на психологическото консултиране е конфиденциална и не може да бъде разгласявана пред трети лица освен с изричното съгласие на консултираното лице.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Психологическа съвместимост" е съответствие между индивидуално-психологическите параметри и цялостната система от обективни изисквания към поведението на човека, които предявяват към него професията, работната среда и организацията като цяло, необходимо за успешното изпълнение на съответната професионална дейност, готовност за адаптиране и ефективно справяне с работата.
2. "Професионална адаптация" е процес на взаимодействие между личност и професионална среда на познавателно, емоционално и практическо (поведенческо) равнище; вграждане на личността в професионалната среда; приспособяване към спецификите на дейността, отношенията, традициите и ценностните ориентации на тази среда; изява на социалния статус и ролевата функция на личността в процеса на даден вид дейност и при условията на дадена форма на организация на труда.
3. "Дезадаптация" е нарушена способност или пълна неспособност за приспособяване към условията на социалната среда и/или към определена форма на трудова заетост.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 71 от Правилника за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба "Военна информация", приет с ПМС № 230 от 2010 г. (ДВ, бр. 82 от 2010 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник" и отменя Инструкция за извършване на специализирани медицински и психологически изследвания за нуждите на служба "Военна информация", рег. № 03042/16.09.2003 г. на директора на служба "Военна информация", утвърдена от министъра на отбраната на Република България.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти