Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР

В сила от 20.05.2011 г.
Приета с ПМС 132 от 12.05.2011 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., отм. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г.


Отменена с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 14 от 22 януари 2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър - ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., в сила от 02.02.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му.

Чл. 2. (1) Административният регистър, наричан по-нататък "регистъра", се създава към Министерския съвет и се поддържа от администрацията на Министерския съвет.
(2) Регистърът се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват от служители, определени от съответния ръководител на административна структура. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.
(3) Администрацията на Министерския съвет отговаря за поддържането на регистъра и контролира пълнотата и сроковете за въвеждане на информацията в него.


Чл. 3. (1) Регистърът съдържа данни за:
1. административните структури по чл. 38 от Закона за администрацията, както и за тези по чл. 21, 45, чл. 47, ал. 8, чл. 53, чл. 54, ал. 8 и чл. 60 от Закона за администрацията и ръководните им органи;
2. административните услуги и регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове;
3. незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията;
4. служебните правоотношения;
5. обявленията за конкурси за държавни служители.
(2) В регистъра не се въвеждат лични данни и данни, които представляват класифицирана информация.
(3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите промени в тях.


Чл. 4. (1) Регистърът е публичен с изключение на информацията по чл. 3, ал. 1, т. 4.
(2) Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез страницата на Министерския съвет в интернет.
(3) Административните структури, вписващи информация в регистъра, осигуряват публичен достъп до него, като указват връзка от поддържаните от тях страници в интернет към регистъра.

Глава втора.
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Чл. 5. (1) За Министерския съвет в регистъра се вписват:
1. името и правомощията на министър-председателя;
2. имената и правомощията на заместник министър-председателите;
3. имената на министрите;
4. имената и правомощията на министрите без портфейл;
5. името и функциите на главния секретар;
6. адресът на администрацията на Министерския съвет; адресът на страницата в интернет и телефон за контакт;
7. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
8. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация на Министерския съвет, в т. ч. на съветите към него, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
9. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на министър-председателя;
10. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията;
11. административните структури към Министерския съвет:
а) държавни агенции;
б) държавни комисии;
в) административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт;
г) административни структури по чл. 60 от Закона за администрацията;
д) съвети по чл. 21 от Закона за администрацията;
е) държавно-обществени консултативни комисии.
(2) За държавна агенция на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът на агенцията; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена, и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите на агенцията;
4. правомощията на председателя;
5. имената на председателя и на заместник-председателя;
6. името и функциите на главния секретар;
7. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на агенцията;
8. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
9. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на председателя;
10. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.
(3) За държавна комисия към Министерския съвет на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът на комисията; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена, и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите на комисията;
4. наименованието на нормативния акт, по прилагането на който комисията осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции, както и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
5. числеността на състава на комисията;
6. имената на председателя и на членовете на комисията;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на комисията;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
10. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на председателя;
11. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.
(4) За административните структури към Министерския съвет, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт, на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът на административната структура; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена административната структура, броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. наименованието и видът на ръководните органи - еднолични или колегиални;
4. функциите на административната структура;
5. правомощията на органа на изпълнителната власт;
6. наименованието на нормативния акт, по прилагането на който административната структура осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции, както и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на административната структура;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
10. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на ръководителя на административната структура;
11. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.
(5) За административните структури към Министерския съвет по чл. 60 от Закона за администрацията на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена, и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. наименованието на ръководния орган;
4. функциите на административната структура;
5. името и функциите на главния секретар;
6. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на административната структура;
7. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
8. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на ръководния орган;
9. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.
(6) За съветите по чл. 21 от Закона за администрацията на вписване подлежат:
1. наименованието;
2. наименованието на акта, с който е създаден съветът, както и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите.
(7) За държавно-обществените консултативни комисии на вписване подлежат:
1. наименованието;
2. наименованието на акта, с който е създадена комисията, броят и годината на "Държавен вестник", в които постановлението е обнародвано или изменяно;
3. функциите.


Чл. 6. (1) За министерство в регистъра се вписват:
1. наименованието и адресът на министерството; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. правомощията на министъра;
3. имената на заместник-министрите;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) името и функциите на главния секретар, а за Министерството на отбраната - на постоянния секретар на отбраната;
5. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на министерството;
6. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
7. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на министъра;
8. наименованието, седалището, числеността и незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение на териториалните звена в състава на главните дирекции;
9. административните звена на подчинение на министъра, организирани като дирекции в състава на областната администрация;
10. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията;
11. административните структури към министър:
а) държавни комисии;
б) административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт;
в) изпълнителни агенции;
г) административни структури по чл. 60 от Закона за администрацията.
(2) За държавна комисия към министър на вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 3.
(3) За административните структури към министър, създадени с нормативен акт във връзка с осъществяване на изпълнителната власт, на вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 4.
(4) За изпълнителна агенция на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена, и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. името и правомощията на изпълнителния директор;
4. дейността на изпълнителната агенция;
5. името и функциите на главния секретар;
6. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на изпълнителната агенция;
7. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
8. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на изпълнителния директор;
9. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение;
10. наименованието, седалището, числеността и незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение на териториалните звена в състава на главните дирекции.
(5) За административните структури към министър, създадени по чл. 60 от Закона за администрацията, на вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.


Чл. 7. (1) За областен управител като едноличен териториален орган на изпълнителната власт се въвежда общ запис, включващ:
1. правомощията на областния управител;
2. функциите на главния секретар;
3. броя и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян Устройственият правилник на областните администрации;
4. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация.
(2) За всяка областна администрация в регистъра се вписват:
1. наименованието и адресът на областната администрация; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. името на областния управител;
3. имената на заместник областните управители;
4. името на главния секретар;
5. общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
6. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на областния управител;
7. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.


Чл. 8. (1) За кмета на община като орган на изпълнителната власт в общината се въвежда общ запис, включващ правомощията му съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(2) За всяка общинска администрация в регистъра се вписват:
1. наименованието и адресът на общинската администрация; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. името на кмета;
3. имената на заместник-кметовете;
4. името и функциите на секретаря на общината;
5. наименованието и числеността на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
6. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на кмета;
7. наименованията на кметствата и на населените места в общината;
8. имената на кметовете на кметствата и на кметските наместници;
9. за градовете с районно деление - наименованията на районите, адресите, имената на кметовете на районите, както и наименованията и числеността на административните звена в администрацията, която ги подпомага;
10. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.


Чл. 9. За административни структури по чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за администрацията извън тези по чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 3 на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът на административната структура; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на акта, с който е създадена административната структура, броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. наименованието и видът на ръководните органи - еднолични или колегиални;
4. функциите на административната структура;
5. правомощията на органа на изпълнителната власт;
6. наименованието на нормативния акт, по прилагането на който административната структура осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции, както и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на административната структура;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
10. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на ръководителя на административната структура;
11. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.


Чл. 10. За комисия и съвет като консултативни звена към орган на изпълнителната власт се вписват:
1. наименованието и адресът на звеното, адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на акта, с който е създадено звеното;
3. имената и длъжностите на лицата, включени в състава на звеното, и актът за определянето им;
4. функциите и задачите на звеното.


Чл. 11. За административна услуга се вписват:
1. наименованието на административната услуга;
2. нормативната уредба по предоставянето на административната услуга;
3. органът по предоставянето на административната услуга;
4. административното звено, обслужващо предоставянето на административната услуга, адрес и телефони за връзка;
5. звеното за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес и телефони за връзка;
6. процедура по предоставяне на административната услуга, изискванията и необходимите документи;
7. образците на документи, необходими за предоставянето на административната услуга;
8. таксите или цените.


Чл. 12. За всеки от режимите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се вписват:
1. стопанската дейност, за която се отнася;
2. видът и наименованието на регулаторния режим;
3. нормативната уредба, включваща пълния текст на съответния закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
4. органът по издаването на индивидуалния административен акт;
5. звеното за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес и телефони за връзка;
6. административното звено, обслужващо издаването на индивидуалния административен акт, адрес и телефони за връзка;
7. процедурата по издаване на индивидуалния административен акт, изискванията и необходимите документи;
8. образците на документи, които се попълват за издаване на индивидуалния административен акт;
9. срокът на действие на индивидуалния административен акт;
10. таксите.


Чл. 13. За индивидуалния административен акт по чл. 3, ал. 1, т. 2 се вписват:
1. наименованието, номерът и датата на издаването на индивидуалния административен акт;
2. правното основание за издаването на индивидуалния административен акт;
3. наименованието на органа, издал индивидуалния административен акт;
4. адресатът на индивидуалния административен акт.


Чл. 14. Административните структури вписват в регистъра обявленията за конкурси за държавни служители едновременно с публикуването им в централен или местен всекидневник. Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
3. начина на провеждане на конкурса, като при писмена разработка или концепция се посочва тематиката на разработката или темата на концепцията;
4. необходимите документи за кандидатстване, мястото и срока за подаването им;
5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;
6. кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика;
7. информация за размера на основната заплата за длъжността;
8. образци на документите, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.

Глава трета.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА


Чл. 15. (1) Ръководителите на административните структури създават необходимите условия за извършване на предвидените в наредбата вписвания и за осъществяването на пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.
(2) Действията по вписването в регистъра се извършват от служители, определени със заповед на ръководителя на съответната административна структура. В заповедта се определя и длъжностното лице, което ще осъществява пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.
(3) Длъжностните лица, които извършват вписванията за Министерския съвет, вписванията по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и осъществяват контрола върху дейността по вписване в регистъра, се определят със заповед на главния секретар на Министерския съвет.
(4) За консултативните звена заповедта по ал. 2 се издава от ръководителя на административната структура, обслужваща съответната комисия или съвет.
(5) Копия от заповедите по ал. 2 и 4 се изпращат в администрацията на Министерския съвет в 7-дневен срок от издаването им.
(6) Служителите по ал. 2, 3 и 4 отговарят за достоверността на въвежданата информация и за спазването на сроковете по чл. 19.


Чл. 16. Първоначалното регистриране на новосъздадена административна структура се извършва чрез вписване на наименованието й:
1. от администрацията на Министерския съвет - за административните структури по чл. 5, т. 11 и по чл. 9;
2. от министерствата - за административните структури по чл. 6, т. 11.


Чл. 17. (1) За всеки орган на изпълнителната власт, който предоставя информация относно подлежащите на вписване обстоятелства, се издава индивидуален идентификационен номер.
(2) Новите обстоятелства се вписват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(3) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.


Чл. 18. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.


Чл. 19. (1) Обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се отразяват в 7-дневен срок от влизането в сила на акта, от който произтичат.
(2) Информацията за индивидуалните административни актове се вписва в регистъра в 7-дневен срок от издаването им.
(3) За новосъздадени или преобразувани административни структури срокът по ал. 1 и 2 е тримесечен.


Чл. 20. При констатиране неизпълнение на произтичащи от наредбата задължения главният секретар на Министерския съвет уведомява съответния административен орган за предприемане на мерки за търсене на отговорност по Закона за държавния служител или по Кодекса на труда.


Чл. 21. (1) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 4 се поддържат чрез Единната информационна система за управление на човешките ресурси.
(2) Вписването на обстоятелствата по ал. 1 се извършва по реда на тази глава.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2012 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 15 януари 2012 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти