Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Приета с ПМС № 129 от 12.05.2011 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се урежда редът за достъп до Националната визова информационна система на Република България (НВИС) и достъпът до Визовата информационна система на Европейския съюз (ВИС на ЕС).
(2) С наредбата се урежда и координацията на националните органи при осъществяване на достъп до данните в НВИС и във ВИС на ЕС.
(3) Националната визова информационна система се администрира, поддържа и експлоатира от Националния визов център към дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи и е свързана с ВИС на ЕС чрез специализиран интерфейс за връзка.

Глава втора.
ДОСТЪП ДО ДАННИ С ЦЕЛ ИЗДАВАНЕ, УДЪЛЖАВАНЕ, АНУЛИРАНЕ И ОТМЯНА НА ВИЗИ

Чл. 2. (1) Достъп до НВИС и ВИС на ЕС се предоставя с цел въвеждане и промяна на следните данни:
1. буквено-цифрови данни относно кандидата и подадени заявления за визи, издадени, отказани, анулирани, отменени или продължени визи;
2. снимка на кандидата за издаване на визи;
3. пръстови отпечатъци;
4. връзки към други заявления за виза от един кандидат.
(2) При въвеждане и използване на данните по ал. 1 органите, компетентни за издаването на визи, прилагат процедурите по чл. 8 - 14 от Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г., стр. 0060 - 0081), изменен с Регламент 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ, L 243 от 15.09.2009 г.).
(3) Достъпът до НВИС и ВИС на ЕС се предоставя на:
1. оправомощени консулски служители в задграничните представителства, компетентни за издаване, анулиране и отменяне на визи;
2. оправомощени служители на Националния визов център (НВЦ) към дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи (МВнР);
3. оправомощени служители на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на Министерството на вътрешните работи (МВР), компетентни за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове и за анулиране и отменяне на визи;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) оправомощени служители на дирекция "Миграция" и на звената "Миграция" при областните дирекции на МВР (ОДМВР) към МВР, компетентни за удължаване срока на валидност на визи и за анулиране и отмяна на визи.
(4) Заличаването на данни, въведени от национални органи, компетентни за издаването на визи, се извършва:
1. автоматично след изтичане на срок 5 години считано от:
а) датата на изтичане на визата, ако визата е била издадена;
б) датата на изтичане на визата, ако визата е била удължена;
в) датата на създаване във ВИС на ЕС на досие за заявление за издаване на виза, ако заявлението е било оттеглено, работата по него е приключена или преустановена;
г) датата на решението на компетентния за издаване на визи орган, ако визата е била отказана, анулирана или отменена;
2. преди изтичане на 5-годишния срок от оправомощени служители на Националния визов център (НВЦ) към дирекция "Консулски отношения" на МВнР, когато:
а) кандидатът за виза е придобил гражданство на държава членка;
б) е влязло в сила решение на съдебен или административен орган за отменяне на отказ за издаване на виза;
в) е постъпило основателно искане на физическо лице по реда на чл. 21, ал. 2.
(5) За целите на консултирането между централните органи на държавите членки по издаване на визи изпращането на искането за справка по заявление и отговорите на такива искания се извършва от оправомощени служители на Националния визов център след съгласуване с компетентните органи. Съгласуването с компетентните органи се извършва по ред, определен с инструкция на министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
(6) За справки за целите на отчет и статистика, без да се позволява установяване на самоличността на отделни кандидати, служителите по чл. 2, ал. 3, т. 2 имат право на достъп до следните данни:
1. информация за състоянието на визата;
2. компетентния орган за издаване на визи, включително неговото местонахождение;
3. настоящо гражданство на кандидата за виза;
4. държава членка на първо влизане;
5. дата и място на заявлението за издаване на виза или на решението относно визата;
6. вида на издадената виза;
7. вида на документа за задгранично пътуване;
8. посочените основания за всяко решение, отнасящо се до визата, или за заявлението за издаване на виза;
9. компетентния орган за издаване на визи, включително неговото местонахождение, отказал издаването на виза, и датата на отказа;
10. случаи, при които същият кандидат е подал заявления за издаване на виза в повече от един орган за издаване на визи, като се посочват тези органи за издаване на визи, местонахождението им и датите на отказите;
11. основна цел на пътуването;
12. случаите, в които пръстовите отпечатъци на кандидата не могат да бъдат събрани поради фактическа невъзможност или поради причини, предвидени в нормативен акт.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) Достъп до данни от НВИС при осъществяване на правомощията по съгласуване на визи се предоставя на:
1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) оправомощени служители на дирекция "Миграция" на МВР и на звената "Миграция" при ОДМВР - по молби за визи за дългосрочно пребиваване;
2. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) оправомощени служители на ДАНС - по молби за визи за дългосрочно или краткосрочно пребиваване.
(2) Условията и редът за съгласуването на визи по ал. 1 се уреждат с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и председателя на ДАНС.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) Оправомощаването на служителите по чл. 2 и 3 и чл. 5, т. 4 се извършва:
1. за служителите по чл. 2, ал. 3, т. 1 - със заповед на ръководителя на задграничното представителство след съгласуване с дирекция "Консулски отношения" на МВнР;
2. за служителите по чл. 2, ал. 3, т. 2 - със заповед на министъра на външните работи;
3. за служителите по чл. 2, ал. 3, т. 3 - със заповед на директора на ГДГП;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за служителите по чл. 2, ал. 3, т. 4 и по чл. 3, ал. 1, т. 1 - със заповед на директора на дирекция "Миграция" на МВР и на директорите на ОДМВР;
5. за служителите по чл. 3, ал. 1, т. 2 - със заповед на председателя на ДАНС;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) за служителите, изпълняващи дейностите по чл. 5, т. 4 - със заповед на председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при Министерския съвет.

Глава трета.
ДОСТЪП ДО ДАННИ ЗА ПРОВЕРКИ И СПРАВКИ С ЦЕЛ, РАЗЛИЧНА ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ


Чл. 5. Достъп до НВИС и ВИС на ЕС за преглед на данни се предоставя:
1. при проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове по външните граници;
2. при проверки на територията на страната;
3. за установяване самоличност на чужд гражданин;
4. за определяне на отговорността за разглеждане на заявленията за искане на убежище и за разглеждане на заявления за убежища;
5. за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и престъпления, определени в чл. 36, ал. 1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.


Чл. 6. Достъп до данни при проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове по външните граници с цел проверка на самоличността на притежателя на виза и/или проверка на автентичността на визата, и/или дали са изпълнени условията за влизане на територията на Република България се предоставя на ГДГП на МВР.


Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Достъп до данни за проверки на територията на страната и в граничната зона с цел проверка на самоличността на притежателя на виза и/или проверка на автентичността на визата, и/или дали са изпълнени условията за влизане, престой и пребиваване на територията на Република България се предоставя на ГДГП на МВР, на дирекция "Миграция" на МВР и на звената "Миграция" при ОДМВР.


Чл. 8. Достъп до данни за удостоверяване на самоличност на лице, което не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане, престой и пребиваване, с цел установяване дали са изпълнени условията за влизане, престой и пребиваване на територията на Република България се предоставя на ГДГП на МВР.


Чл. 9. Достъп до данни за определяне на отговорността за разглеждане на заявленията за искане на убежище и достъп до данни с цел разглеждане на заявления за убежища се предоставя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при Министерския съвет.


Чл. 10. Достъп до данни за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и престъпления, определени в чл. 36, ал. 1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, се предоставя чрез националната главна точка за достъп до данни на ВИС на ЕС на:
1. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Главна дирекция "Национална полиция";
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност";
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) областните дирекции на МВР;
4. Държавна агенция "Национална сигурност";
5. други органи, компетентни за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и престъпления, определени в чл. 36, ал. 1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.


Чл. 11. Националният визов център към дирекция "Консулски отношения" на МВнР е национална главна точка за достъп до данни на ВИС на ЕС.


Чл. 12. (1) Министерството на външните работи е компетентен орган за поддържане на списъка с оправомощените национални органи и за съобщаването му на Европейската комисия и на Генералния секретариат на Съвета с декларация, както и за изменението или допълнението на тази декларация.
(2) Списъкът се съставя, изменя или допълва от органа по ал. 1 след съгласуване с ръководителите на заинтересуваните ведомства.
(3) При оправомощаване на нови национални органи по чл. 10, т. 5 техният достъп се разрешава в обема и по реда на наредбата в съответствие с правомощията и при спазване принципите на необходимост, целесъобразност и пропорционалност.


Чл. 13. Органите по чл. 2, ал. 3, чл. 3, 6 - 10 са длъжни да използват достъпа до НВИС и ВИС на ЕС при спазване на принципите на необходимост, целесъобразност и пропорционалност за изпълнението на задачите от тяхната компетентност.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) Министърът на външните работи издава заповед за достъп до данни на НВИС и ВИС на ЕС на служителите, оправомощени по реда на чл. 4. За всяко конкретно оправомощаване или за оттеглянето му се уведомява НВЦ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) На служителите по ал. 1 се предоставя достъп с индивидуална парола от администратора на НВИС в съответствие с правомощията, определени в чл. 2, ал. 3, чл. 3, 6 - 9.
(3) Предоставянето на достъп на служителите по ал. 1 се извършва след преминаване на задължително обучение относно правилата за сигурност и защитата на данните и информиране за отговорността в случай на неизпълнение. Служителите са длъжни при използване на НВИС и ВИС на ЕС да не дискриминират кандидатите и притежателите на визи на основание на пол, раса, етнически произход, религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация и да зачитат напълно човешкото достойнство и неприкосновеност на кандидата или притежателя на виза.
(4) Служителите по ал. 1 подписват декларация за запознаването си със задълженията по ал. 3.
(5) Органите по чл. 2, ал. 3, чл. 3, 6 - 9 съхраняват профили, предоставени от Националния визов център, с описание на функциите и задълженията на лицата, които са оправомощени с достъп до ВИС на ЕС. При поискване органите се задължават да предоставят незабавно тези профили на Комисията за защита на личните данни в качеството й на национален надзорен орган по смисъла на чл. 41 от Регламента за ВИС на ЕС.

Глава пета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП


Чл. 15. За целите и в съответствие с правомощията по чл. 2, 3 и чл. 5, т. 1 - 4 право на достъп от автоматизирано работно място за връзка с НВИС имат оправомощени служители на:
1. Националния визов център;
2. задграничните представителства;
3. Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) дирекция "Миграция" на МВР и звената "Миграция" при ОДМВР;
5. Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;
6. Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 16. За целите и в съответствие с правомощията по чл. 2 и чл. 5, т. 1 - 4 право на достъп от автоматизирано работно място за връзка с ВИС на ЕС имат оправомощени служители на:
1. Националния визов център;
2. задграничните представителства;
3. Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) дирекция "Миграция" на МВР и звената "Миграция" при ОДМВР;
5. Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.


Чл. 17. (1) Данни за целите по чл. 5, т. 5 се предоставят на органите по чл. 10 чрез националната главна точка за достъп до данни на ВИС на ЕС въз основа на мотивирано искане, в което се предоставя необходимата информация за изпълнението на условията по ал. 5.
(2) Мотивираното искане по ал. 1 се изпраща от ръководителите на органите по чл. 10 или от оправомощени от тях служители до НВЦ. За всяко конкретно оправомощаване или за оттеглянето му се уведомява НВЦ.
(3) Мотивираното искане се изпраща в писмен вид или по електронен път. При изключително спешни случаи искането може да бъде направено и устно, като в срок до 24 часа се потвърждава в писмен вид.
(4) При получаване на заявка за достъп се проверява дали са изпълнени условията за предоставяне на данни от ВИС на ЕС и ако становището е положително, оправомощени служители на НВЦ обработват заявката.
(5) Условията за предоставяне на данни от ВИС на ЕС се считат изпълнени, когато:
1. достъпът е необходим за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия или тежки престъпления;
2. достъпът е свързан с конкретен случай;
3. ако съществуват основателни причини да се счита, че справката ще допринесе съществено за изпълнението на целите, определени в чл. 5, т. 5.
(6) За целите по чл. 5, т. 5 се предоставя достъп до следните данни:
1. фамилия, фамилно име по рождение (предишно фамилно име (имена); лични имена; пол; дата, място и държава на раждане;
2. настоящо гражданство и гражданство по рождение;
3. вид и номер на документа за пътуване, издаващ орган и дата на издаване и валидност;
4. държава - основна цел на пътуването, и предполагаема продължителност на престоя;
5. цел на пътуването;
6. предполагаема дата на влизане и излизане;
7. предполагаема граница при първо влизане или маршрут при транзит;
8. пребиваване;
9. пръстови отпечатъци;
10. вид виза и номер на визовия стикер;
11. подробни данни за лицето, изпращащо поканата и/или поемащо разноските по престоя.
(7) В случай на съвпадение освен до данните по ал. 6 се предоставя достъп и до:
1. всякакви други данни, взети от заявлението за виза;
2. снимки;
3. въведени данни по отношение на всяка издадена, отказана, анулирана, отменена или удължена виза.
(8) Данните, до които е осъществен достъп, се предават на органа, отправил искането по чл. 17, ал. 2, по начин, който не застрашава сигурността на тези данни. Получената информация се предоставя на служител, работещ по конкретния случай, и се ползва единствено за целите по чл. 5, т. 5. В изключително спешни случаи заявката се обработва незабавно и впоследствие се проверява дали са изпълнени условията по ал. 5 и дали случаят е бил от изключителна спешност.
(9) Постъпилите искания и предоставянето на данни се регистрират в дневник, който се поддържа в НВЦ.
(10) Служителите в НВЦ са длъжни да не разгласяват предоставената им с мотивираното искане информация за целта и конкретния случай.


Чл. 18. Данни от ВИС на ЕС могат да се съхраняват от органите по чл. 6 - 10 само в отделни случаи в съответствие с целите, за които е поискан достъпът, за срок не по-дълъг от необходимия за всеки конкретен случай.


Чл. 19. (1) Данните, получени от НВИС и ВИС на ЕС, не се предават или предоставят на трета страна или международна организация.
(2) По изключение, при необходимост и в индивидуални случаи с цел доказване самоличността на граждани на трета страна, включително с цел връщане, могат да се предават следните данни:
1. фамилия, фамилия по рождение (предишна/и фамилия/и); име/на, пол, дата, място и страна на раждане;
2. настоящо гражданство и гражданство по рождение;
3. вид и номер на документа за задгранично пътуване, органът, който го е издал, и датите на издаване и изтичане срока на валидност;
4. пребиваване;
5. за непълнолетни лица: име и фамилия на бащата и майката на кандидата.
(3) Данните по ал. 2 могат да се предават, ако са налице следните условия:
1. Комисията на ЕС е приела решение относно подходящата защита на личните данни в трета страна или има в сила споразумение за обратно приемане между ЕС и трета страна;
2. третата страна или международната организация е съгласна да използва данните само за целта, за която те са били предоставени;
3. данните са предадени или предоставени в съответствие с правото на ЕС, споразуменията за обратно приемане и националното законодателство на държавата членка, която е предала или предоставила данните;
4. държавата членка, която е въвела данните във ВИС, е дала своето съгласие.
(4) Предавания на лични данни на трети страни или международни организации не засягат правата на бежанците и лицата, търсещи международна закрила, по-специално по отношение на принципа за неотблъскване.
(5) По изключение, данни могат да се предават в изключително спешни случаи с цел предотвратяване и разкриване на терористични действия и други тежки действия по ред, определен в Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления.
(6) Предаването на данни на трета страна или международна организация в случаите по ал. 2 и 5 се извършва чрез националната главна точка за достъп до данни на ВИС на ЕС, задължително се регистрира в дневника по чл. 17, ал. 9 и при поискване се предоставя на Комисията за защита на личните данни.


Чл. 20. (1) Лични данни, получени от НВИС и ВИС на ЕС, могат да бъдат обработвани единствено за целите по чл. 2, 3 и 5.
(2) Обработването на данните, получени от НВИС и ВИС на ЕС, се осъществява в съответствие със Закона за защита на личните данни, подзаконовите актове за прилагането му и Регламент № 767 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване.
(3) Контрол за законосъобразност на обработването на личните данни в НВИС и ВИС на ЕС, защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, както и осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни при условията и по реда, определени със Закона за защита на личните данни.
(4) Комисията за защита на личните данни за изпълнението на своите контролни функции има право на информация относно извършваните дейности от оправомощените органи във връзка с достъпа до НВИС и ВИС на ЕС, включително списъците и профилите на надлежно оправомощените служители, управлението и мерките за достъпа, отговорността за законното обработване на данните и тяхното съхранение съгласно чл. 41, параграф 5 от Регламент № 767 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета.
(5) Комисията за защита на личните данни извършва проверка на дейността по обработването на данни в НВИС най-малко на всеки 4 години.
(6) Оправомощените органи са задължени да оказват необходимото съдействие и да осигуряват достъп по всяко време до всички техни помещения на Комисията за защита на личните данни и на упълномощени от нея длъжностни лица от администрацията й.


Чл. 21. (1) Всяко лице има право да бъде информирано за отнасящите се до него данни по чл. 2, ал. 1, вписани във ВИС на ЕС, и за държавата членка, която ги е изпратила във ВИС на ЕС. Достъп до тези данни може да бъде предоставен единствено от държавата членка, която ги е въвела.
(2) Всяко лице може да иска неточните данни, отнасящи се до него, да бъдат коригирани и регистрираните незаконно данни да бъдат заличени. Действията по коригиране и заличаване на данни могат да се извършват единствено от държавата членка, която ги е въвела.
(3) Правото за информиране, коригиране и заличаване на данни се упражнява по реда на Закона за защита на личните данни, когато данните са въведени в НВИС и ВИС на ЕС от оправомощени национални органи по смисъла на наредбата.


Чл. 22. При неправомерно обработване на лични данни от НВИС и ВИС на ЕС се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Глава шеста.
КООРДИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ В НВИС И ВИС НА ЕС


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) (1) В МВнР, МВР и ДАБ се създават експлоатационни екипи, осигуряващи непрекъсната работа на своите системи, във връзка с достъпа до НВИС и ВИС на ЕС.
(2) В ДАНС се създават експлоатационни екипи, осигуряващи непрекъсната работа на своите системи, във връзка с достъпа до НВИС.
(3) Администраторите на НВИС в дирекция "Консулски отношения" на МВнР отговарят за връзката с експлоатационните екипи на МВнР, МВР, ДАНС и ДАБ по отношение на работата им с НВИС.
(4) В МВР, ДАНС и ДАБ се определят лица за връзка с администраторите на НВИС, за което се уведомява дирекция "Консулски отношения" на МВнР.
(5) Администраторите на НВИС в сътрудничество с експлоатационните екипи на МВнР, МВР, ДАНС и ДАБ осигуряват съдействие на крайните потребители на съответните информационни системи при възникнали проблеми в работата с НВИС.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) (1) За осигуряване на непрекъсната връзка с ВИС на ЕС се създава единна точка за контакт за работа с ВИС на ЕС в НВЦ към дирекция "Консулски отношения" на МВнР, наричана по-нататък "Национален ВИС оператор".
(2) Националният ВИС оператор отговаря за връзката с експлоатационните екипи на МВнР, МВР и ДАБ по отношение на работата с ВИС на ЕС.
(3) Националният ВИС оператор в сътрудничество с експлоатационните екипи на МВнР, МВР и ДАБ осигурява съдействие на крайните потребители на съответните информационни системи при възникнали проблеми в работата с ВИС на ЕС.
(4) В МВР и ДАБ се определят лица за връзка с Националния ВИС оператор, за което се уведомява Националният ВИС оператор.
(5) При необходимост представители на Националния ВИС оператор осъществяват връзка с експлоатационния екип на централната ВИС, на мрежата sTesta и с националните ВИС оператори на другите държави - членки на Шенген.


Чл. 24. Компетентен орган за поддържане на списък с членовете на националния ВИС оператор и за съобщаването му на Европейската комисия, както и за изменението или допълнението на този списък е МВнР.


Чл. 25. (1) Експлоатационната среда на МВР включва мрежата за предаване на данни на МВР и централните сървъри за приложения и бази данни в Главния компютърен и комуникационен център на МВР.
(2) В МВР се създава организация при констатиране на проблем при ползване на информация от ВИС на ЕС, както следва:
1. потребителите на автоматизираната информационна система за граничен контрол уведомяват дежурния служител в дирекция "Комуникационни и информационни системи" (ДКИС) на МВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) потребителите на автоматизираната информационна система в дирекция "Миграция" на МВР и в звената "Миграция" при ОДМВР уведомяват дежурния служител в ДКИС - МВР;
3. дежурният служител в ДКИС - МВР, е длъжен да провери правилното функциониране на експлоатационната среда в МВР и при необходимост да се обърне към администратора на съответната система и мрежовия инженер от ДКИС - МВР;
4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) ако проблемът е извън експлоатационната среда на МВР, дежурният служител в ДКИС - МВР, се свързва незабавно с администраторите на НВИС в МВнР.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) Експлоатационната среда на ДАБ включва автоматизирани работни места, свързани с МВнР по защитен канал, използващ за пренос Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация.
(2) Администраторът от ДАБ е длъжен да следи за правилното функциониране на експлоатационната среда в ДАБ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) Администраторът по ал. 2 предприема чрез програмни и физически средства защитата и одита на автоматизираните работни места в ДАБ.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) В ДАБ се създава организация при констатиране на проблем при ползване на информация от ВИС на ЕС, както следва:
1. администраторът на ДАБ проверява правилното функциониране на експлоатационната среда в ДАБ;
2. при установяване на проблем извън експлоатационната среда на ДАБ администраторът на ДАБ се свързва с администратора на ЕЕСМ;
3. в случай че проблемът е извън ЕЕСМ, администраторът на ДАБ се свързва с администраторите от НВИС в МВнР.


Чл. 27. (1) Експлоатационната среда в МВнР включва централните сървъри за приложения и бази данни и мрежата за предаване на данни до локалния мрежов интерфейс за връзка с ВИС и мрежите за предаване на данни до Главния компютърен и комуникационен център на МВР.
(2) Администраторът от Националния ВИС оператор е длъжен да следи за правилното функциониране на експлоатационната среда в МВнР.
(3) В МВнР се създава организация при констатиране на проблем при ползване на информация от ВИС на ЕС, както следва:
1. администраторът от Националния ВИС оператор проверява правилното функциониране на експлоатационната среда в МВнР;
2. в случай че проблемът е извън експлоатационната среда в МВнР, администраторът от Националния ВИС оператор се свързва незабавно със служител от експлоатационния екип на централната компонента на ВИС на ЕС;
3. ако проблемът е свързан с комуникационната инфраструктура между Главния компютърен и комуникационен център на МВР и МВнР, служител от Националния ВИС оператор в МВнР го заявява към гаранционно или следгаранционно поддържащия линията екип.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) (1) Експлоатационната среда на ДАНС включва автоматизирани работни места, свързани с МВнР по защитен канал, използващ за пренос Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.
(2) Администраторът на ДАНС е длъжен да следи за правилното функциониране на експлоатационната среда в ДАНС.
(3) Администраторът по ал. 2 предприема чрез програмни и физически средства защитата и одита на автоматизираните работни места в ДАНС.
(4) В ДАНС се създава организация при констатиране на проблем при ползване на информация от НВИС, както следва:
1. администраторът на ДАНС проверява правилното функциониране на експлоатационната среда в ДАНС;
2. при установяване на проблем извън експлоатационната среда на ДАНС администраторът на ДАНС се свързва с администратора на ЕЕСМ;
3. в случай че проблемът е извън ЕЕСМ, администраторът на ДАНС се свързва с администраторите на НВИС в МВнР.


Чл. 28. (1) Оправомощените органи предприемат необходимите мерки с цел физическа защита на данните, проверки при влизането в помещенията, в които е разположена компютърната и комуникационната техника, контрол на носителите на данни, контрол на съхранението, проверка на вписването на данни, проверка на достъпа до данни, профили на служителите, комуникационен контрол, проверка на регистрирането на данни, контрол на преноса и собствен одит.
(2) Оправомощените органи осъществяват периодичен контрол за спазване на изискванията по защита на личните данни и при открити нередности вземат мерки за отстраняването им.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2012 г.) Министърът на външните работи, министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС и председателят на ДАБ приемат съвместен план за сигурност на НВИС.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Национална визова информационна система (НВИС)" е автоматизирана информационна система за съхранение и обработка на данните от заявленията за визи, включително решенията по тях, постъпили в консулските служби на българските задгранични представителства, както и за издаване на визи на ГКПП на българската граница. Националната визова информационна система осигурява съхранение и обработка и на данни от заявления за издаване на български документи за самоличност, постъпили в консулските служби на българските задгранични представителства, както и на данни за други консулски услуги.
2. "Визова информационна система на Европейския съюз (ВИС на ЕС)" е автоматизирана информационна система за съхранение и обработка на данните от заявленията за визи, включително решенията по тях, постъпили в консулските служби на задграничните представителства на държавите - членки на Шенген, както и за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове на външната граница на Европейския съюз.
3. "sTesta" е защитена мрежа на Европейския съюз за пренос на данни между администрациите (Secure Trans European Services for Telematics between Administrations).
4. "Национален визов център (НВЦ)" е структурно звено в дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи.
5. "Оправомощен орган" е национален орган, който има право на достъп до данни на НВИС и ВИС на ЕС.
6. "Оправомощен служител" е лице, определено по надлежния ред от компетентния орган и получило достъп до НВИС и ВИС на ЕС.
7. "Буквено-цифрови данни" са данни, представени чрез букви, цифри, специални знаци, интервал и препинателни знаци.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9ж, ал. 5 от Закона за чужденците в Република България.


§ 3. С наредбата се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за прилагането на Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г., стр. 0060 - 0081), изменен с Регламент 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ, L 243 от 15.09.2009 г.) и Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г., стр. 0129 - 0136).


§ 4. Разпоредбите относно достъпа до данни на ВИС на ЕС се прилагат след влизането в сила на Решението на Съвета на Европейския съюз за пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Република България.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти