Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Iз-1031 ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЕН ДОСТЪП И СРАБОТВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕЗАКТИВИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2020 Г.)

В сила от 11.07.2011 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) С тази наредба се определят условията и редът за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия.
(2) Обезопасяването от нежелателен достъп и сработване по предназначение включва изпълнението на организационни и технически изисквания, на които трябва да отговарят огнестрелните оръжия за колекциониране и културни цели.

Раздел II.
Обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за колекциониране

Чл. 2. (1) Огнестрелните оръжия за колекциониране, които не са идентифицирани като културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение, както следва:
1. в патронника и в част от канала на цевта се набива плътно тяло от цветен метал; дължината на участъка от тялото, който се набива в цевта, следва да е минимум 10 мм, осигуряваща невъзможност от отстраняване при натиск (опън) със сила 100 N, а дължината на останалата част следва да е равна на 2/3 от дължината на патронника; силата на натиск се прилага в посока, обратна спрямо посоката на набиване, и се измерва с тежест от 100 N или с динамометрично устройство, осигуряващо същата сила;
2. демонтират се ударните игли на образците, които позволяват демонтаж; ударните игли се съхраняват отделно от оръжието;
3. действията по т. 1 и 2 се извършват задължително и за резервните части на оръжието, ако има такива.
(2) Обезопасяването по ал. 1 се извършва от лицата по чл. 133 ЗОБВВПИ, които съставят протокол по образец съгласно приложение № 1 за извършеното обезопасяване. Протоколът се предоставя на органа, издал разрешението за дейности с огнестрелно оръжие по чл. 6, ал. 3, т. 5 ЗОБВВПИ, в 7-дневен срок от съставянето му.
(3) Придобитото огнестрелно оръжие за колекциониране, подлежащо на транспортиране в ЕС или транспортиране с цел износ, се обезопасява съгласно предоставените технически изисквания (схеми, чертежи, технологични карти, задания и др.) съобразно законодателството на съответната държава и гарантирано с необходимите документи.

Раздел III.
Обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели


Чл. 3. (1) Огнестрелните оръжия за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви, в случаите, в които ще се използват за стрелба, се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение, както следва:
1. заварява се обезопасяващо тяло при спазване на следните изисквания:
а) на разстояние дължината на звездообразно затварящ се щатен халосен боеприпас плюс 5 мм от задния срез в цевта през проходни канали вертикално по посока на стрелбата чрез заваряване се монтира стоманено тяло с размери - дължина не по-малко от 2 калибъра с радиус на закръгление 4/18 калибъра, ширина не по-малко от 4/9 калибъра, височина на тялото, равна на диаметъра на цевта в мястото на интервенция, като материалът на тялото следва да бъде с въглеродно съдържание, близко или равно на това от цевта; местата за заварка се подготвят и заваряват с височина на шева не по-малко от 3 мм с въглеродно съдържание на материала за заварка близко на това на цевта;
б) извършва се якостно пресмятане на възела по буква "а" за обезопасяване, като напреженията на срязване се осигуряват с коефициент на сигурност, равен или по-голям от 3; допуска се разстоянието за заваряване на металното тяло (дължината на халосния боеприпас + 5 мм) да се завиши при наличие на изтичане на барутни газове от капсула на халосния боеприпас при превишаване допустимото натоварване за капсула;
в) за автоматични системи, работещи на принципа на отвод на газове през цевта, обезопасяващото тяло се заварява в областта след газовото отверстие по посока на стрелбата, като се допуска допълнително осигуряване в якостно отношение с допълнителен елемент по преценка на проектанта; за самозарядни и автоматични системи със свободен затвор обезопасяващото тяло се допуска да бъде заварено в областта на дулния срез;
2. на разстояние един до два пъти боеприпаса от предния срез в цевта се пробиват шест последователни отвори под ъгъл 45 градуса едностранно по посока на стрелбата (барутните газове да са насочени по посока на стрелбата) с диаметър 2/3 калибъра през разстояние, равно на калибъра; допуска се тези действия да не се изпълняват с оглед системата да сработва автоматично;
3. използване на специален "адаптер" - метално тяло с формата на щатния за оръжието боеприпас, в което има гнездо (патронник) за зареждане на халосен боеприпас, като металното тяло е осигурено от изваждане с щифт, поставен така, че оста му да тангира по образуващата на адаптера, с диаметър не по-малко от 4 мм:
а) при гладкоцевни пушки, на които дебелината на стената на цевта не позволява надеждно заваряване на обезопасяваща преграда, като адаптерът за тях е с гнездо за зареждане на боеприпас за газови и сигнални оръжия с канал за отвеждане на барутните газове с размер 1/2 от външния диаметър на гилзата на зареждания боеприпас (не се допуска изтичане на барутни газове през капсула, при необходимост отвеждащият отвор се увеличава) и е разположен ексцентрично спрямо патронника с дължина не по-голяма от 5 мм;
б) при нарезни оръжия с големи калибри, за които няма разработен щатен халосен боеприпас, се използва "адаптер" за щатен халосен боеприпас със звездообразно затваряне, предназначен за цев с по-малък калибър, като цевите на тези оръжия се обезопасяват по реда на т. 1 и 2.
(2) Обезопасяването по ал. 1 се извършва от лицата по чл. 13, ал. 1 ЗОБВВПИ в ползваните от тях обекти.
(3) Комисия, състояща се от управителя на лицето по чл. 13, ал. 1 ЗОБВВПИ или определено от него лице, двама представители на това лице по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ и собственика на огнестрелното оръжие, изготвя протокол за обезопасяването по ал. 1 по образец съгласно приложение № 2.
(4) Лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ, участващи в комисията по ал. 3, изготвят техническа документация (конструктивен проект, якостни оразмерявания и сертификати за материалите, които ще бъдат използвани) за обезопасяването по задание от собственика на огнестрелното оръжие за културни цели.
(5) Огнестрелните оръжия за колекциониране освен тези, които не са идентифицирани като културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, могат да се използват за стрелба във филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви, когато са спазени изискванията по ал. 1. В 7-дневен срок след приключване на мероприятието огнестрелните оръжия за колекциониране се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 - 3, за което се съставя нов протокол по чл. 2, ал. 2, който се предоставя на органа, издал разрешението за дейности с огнестрелно оръжие по чл. 6, ал. 3, т. 5 ЗОБВВПИ.


Чл. 4. Огнестрелните оръжия за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви, в случаите, в които няма да се използват за стрелба, се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение по реда на чл. 2.

Раздел IV.
Използване на обезопасените огнестрелни оръжия в културни прояви


Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Транспортирането на огнестрелните оръжия за културни цели и колекциониране за използване във филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви се извършва след предварително уведомяване на съответното районно управление на Министерството на вътрешните работи (РУ на МВР), на чиято територия ще се проведе мероприятието, от ръководителя на същото. В уведомлението задължително се посочват мястото, времето и имената на ръководителя за провеждане на културната проява.
(2) Всяко огнестрелно оръжие, използвано в културното мероприятие, се придружава от разрешението за дейности с огнестрелно оръжие по чл. 6, ал. 3, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ, както и с протокола по чл. 2, ал. 2 и/или чл. 3, ал. 3.
(3) В деня на мероприятието ръководителят му е длъжен да извърши инструктаж на участващите лица по правилата за безопасност и да провери документите по чл. 2, ал. 2 или чл. 3, ал. 3 на използваните в мероприятието огнестрелни оръжия, за което се изготвя протокол.
(4) Забранява се употребата на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране извън районите и времето за провеждане на културната проява, посочени в уведомлението.

Раздел V.
Дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.)


Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Дезактивирането на оръжията по чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ се изразява в изпълнението на редица организационни и технически дейности, регламентирани в настоящата наредба, ЗОБВВПИ и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г., изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1204 (ОВ, L 173/12 от 6 август 2017 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/337 (ОВ, L 65/1 от 8 март 2018 г.) (Консолидирана версия), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403".

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Дезактивирането на огнестрелното оръжие трябва да се извършва по методика за всеки конкретен вид и модел, така че да гарантира привеждането му в състояние на трайно негодно за употреба по предназначение, при което всички негови компоненти и основни части да са в състояние на необратима нефункционалност и да не е възможно да бъдат отстранени, подменени или преработени по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по предназначение.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) (1) Дезактивиране на огнестрелно оръжие се извършва освен от лицата, получили разрешение за производство по реда на глава втора от ЗОБВВПИ, и от физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държавата членка, получили разрешение за ремонтни дейности по чл. 132 от ЗОБВВПИ от директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт.
(2) Дезактивиране на спортно оръжие може да бъде извършвано и от спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, получили разрешение за ремонтни дейности по реда на чл. 132, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2 от ЗОБВВПИ.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Лицата, извършващи дезактивиране на огнестрелни оръжия, трябва да разполагат с нужното техническо оборудване и квалифициран персонал, така че да са в състояние да извършват техническите операции за дезактивиране на видовете оръжия, посочени в таблица III от приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.

Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) (1) Лицата, получили разрешение за придобиване и съхранение на огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ, но непритежаващи разрешение за производство или ремонтни дейности по чл. 132 от ЗОБВВПИ, предоставят придобитите оръжия в 14-дневен срок от придобиването им на лицата по чл. 133 от ЗОБВВПИ за дезактивиране.
(2) Лицата, придобили огнестрелни оръжия и притежаващи разрешение за производство или ремонтни дейности по чл. 132 от ЗОБВВПИ, са длъжни в 14-дневен срок от придобиването им да ги дезактивират.
(3) Забранява се продажбата на недезактивирани огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ, придобити с цел дезактивиране. На продажба подлежат само дезактивираните такива.

Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) (1) След дезактивирането на огнестрелно оръжие лицето по чл. 133 от ЗОБВВПИ, извършило дезактивирането, издава констативен протокол, който съдържа:
1. номер и дата на издаването;
2. комисията (състояща се най-малко от председател и двама членове с посочени имена), извършила проверка на дезактивираното огнестрелно оръжие;
3. вид, наименование, модел, калибър, съществуваща маркировка (сериен номер), нанесена оригинална маркировка при дезактивирането на огнестрелното оръжие;
4. извършени специфични технически операции на огнестрелното оръжие съгласно таблица III от приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403;
5. подписи на членовете на комисията, на оръжейния майстор, извършил дезактивирането, и подпис и печат на лицето по чл. 133 от ЗОБВВПИ.
(2) Констативният протокол се изготвя в три еднообразни екземпляра - за лицето, извършило дезактивирането, за ГДНП или РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт и придружаващ дезактивираното оръжие, включително при прехвърляне на собствеността.

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) (1) Върху дезактивираното огнестрелно оръжие се нанася обща уникална маркировка в съответствие с образеца, посочен в приложение № 3, което показва, че огнестрелното оръжие е дезактивирано в съответствие със специфичните технически операции, предвидени за него в таблица III от приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
(2) Нанасянето на маркировката по ал. 1 се извършва от ГДНП или от РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт след получаване на заявление за издаване на сертификат за дезактивиране по чл. 4а, ал. 2 от ЗОБВВПИ.
(3) Маркировката се нанася върху всички основни компоненти на огнестрелното оръжие, модифицирани за дезактивирането му, и трябва да отговаря на следните критерии:
1. да бъде ясно видима и неотстранима;
2. да носи информация за държавата членка, в която е извършено дезактивирането, и за структурата на МВР (ГДНП или РУ на МВР), която го е удостоверила;
3. оригиналният(те) сериен(йни) номер(а) на огнестрелното оръжие се запазва(т).
(4) За нанасяне на маркировка по ал. 1 районните управления на МВР получават служебно свой оригинален цифрено-буквен код от ГДНП.

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) За дезактивираното огнестрелно оръжие се издава сертификат за дезактивиране по реда, предвиден в чл. 4а от ЗОБВВПИ, и в съответствие с образеца, посочен в приложение № 4 към чл. 4б, ал. 1 от ЗОБВВПИ.

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Дезактивиране се извършва на следните видове огнестрелно оръжие:
1. пистолети (еднозарядни, полуавтоматични);
2. револвери (включително револвери с барабанно зареждане);
3. дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев);
4. огнестрелни оръжия с чупеща се цев (например гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вертикално плъзгащ се/въртящ се затвор, дългоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия);
5. дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни);
6. полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни);
7. автоматични огнестрелни оръжия: например автомати, картечници (картечни пистолети), автоматични пистолети;
8. преднозарядни огнестрелни оръжия, включително с чупеща се цев.

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) За дезактивиране на огнестрелно оръжие се следват общите принципи, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Тази наредба осигурява мерки на национално ниво за прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Настоящата наредба не се прилага за огнестрелни оръжия, дезактивирани преди датата на влизане в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, освен ако тези огнестрелни оръжия се прехвърлят в друга държава членка или се пускат на пазара.

Заключителни разпоредби


§ 3. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Наредбата се издава на основание чл. 91, ал. 3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.


§ 4. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1031 ОТ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЕН ДОСТЪП И СРАБОТВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ ЗА КУЛТУРНИ ЦЕЛИ И КОЛЕКЦИОНИРАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2020 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.)

П Р О Т О К О Л
Днес ................ 20.......г. в обект на ............... (наименование на физическото, юридическото лице или компетентен орган на МВР), притежаващ разрешение за извършване на ремонтни дейности № ......../ ................ 20.......г., издадено от .................... ГДНП/РУ на МВР гр. ......................., оръжейният майстор ............................................................................
................................................................................................... (трите имена)
извърши обезопасяване от сработване по предназначение на притежаваните от ......................... (пълни данни за юридическите и физическите лица) с разрешение № ......../ ................ 20 ....... г., издадено от ............................... ГДНП/РУ на МВР гр. ................................. за дейности с огнестрелно оръжие по чл. 6, ал. 3, т. 5 ЗОБВВПИ, на следните огнестрелни оръжия:
1. ..........................................................................................................................................................................................
(марка, модел, калибър и фабричен №)
2. ..........................................................................................................................................................................................
I. В патронника и в част от цевта е набито плътно тяло от .... (изписва се видът на материала - месинг, бронз, мед, алуминий или др.), с дължина на набитата част в канала на цевта ...... (изписва се стойността в мм, която е равна или по-голяма от 10 мм) и дължина на останалата част ........ (изписва се стойността в мм). При осово натоварване на натиск с 100 N набитото тяло не промени позицията си.
II. Ударните игли са демонтирани .............. (на образците, които позволяват демонтаж или се описва причината, поради която това е невъзможно).
Огнестрелните оръжия са обезопасени от сработване по предназначение и са в състояние, непозволяващо произвеждане на изстрел.
Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра, от които първият е за органа, издал разрешението, вторият - за лицето, извършило обезопасяването, и третият - за собственика на огнестрелните оръжия.
Началник/Управител: .........................................................................................................................................................................

(подпис и печат)

(на компетентен орган на МВР

или физическото, юридическото лице)

Оръжеен майстор: ................................................................................................................................................................................

(подпис)

Собственик: ..................................................................................................................................................................................

(подпис)

Забележка. Действията по т. I и II се изписват и за резервните части на оръжията като съставна част в текста за всяко едно оръжие поотделно.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.)


П Р О Т О К О Л
Днес ................ 20.......г. в обект на ............. (наименование на физическото или юридическото лице), притежаващо разрешение за производство № ......../ ................20.......г., издадено от ГДНП гр. София, комисия в състав: ......... (трите имена на: представител на лицето, извършило обезопасяването на огнестрелно оръжие за културни цели, независими лица, притежаващи квалификация по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ), извърши проверка на техническата документация и проведе изпитание за безопасно функциониране съгласно техническото задание на обезопасените огнестрелни оръжия за културни цели, притежавани от ...........
.......................................................................................................................................................................
(пълни данни за юридическите и физическите лица) с разрешение № ......../ ................20.......г., издадено от ............... ГДНП/РУ на МВР гр. ......................., както следва:
1. .......................................................................................................................................................................
(марка, модел, калибър и фабричен №)
2. ...........................................................................................................................................................................
Огнестрелните оръжия са обезопасени съгласно техническото задание, функционират безопасно и са в състояние, непозволяващо произвеждане на изстрел с боеприпас, съдържащ проектил.
Настоящият протокол се състави в 5 еднообразни екземпляра, от които първият е за органа, издал разрешението, вторият - за лицето, извършило обезопасяването, третият - за собственика на огнестрелните оръжия, четвърти и пети - за лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ.

Управител: ..................................

(подпис и печат)

(на физическото или юридическото лице)

Собственик: ...................................................................................................................................................................

(подпис)

Лице по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ:
................................

(подпис)

Лице по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ:
................................

(подпис)Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.)

Образец за маркировка на дезактивирани огнестрелни оръжия

EU (1) Aa (2) bb (3) cc (4)

(1) Знак, че оръжието е дезактивирано (запазва се като "EU" във всички национални маркировки).
(2) Означение за държавата, в която е извършено дезактивирането - официален международен код на съответната държава.
(3) Символ на структурата на МВР, която е удостоверила дезактивирането на огнестрелното оръжие.
(4) Година на дезактивиране.
Пълната маркировка се поставя единствено върху затворния блок (цевната кутия) на огнестрелното оръжие, а знакът за дезактивирано оръжие (1) и означението за държавата, в която е извършено дезактивирането (2), се поставят върху всички останали основни компоненти.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти