Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОХРАНАТА НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

В сила от 10.05.2011 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., отм. ДВ. бр.49 от 21 Юни 2019г.


Отменена с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-2 от 10 юни 2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи - ДВ, бр. 49 от 21 юни 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнението на служебните им задължения.
(2) При условията и по реда на тази наредба охрана може да бъде осигурена и на членове на семейството на съответния съдия, прокурор и следовател.

Чл. 2. Охраната на съдии, прокурори и следователи се осъществява с цел:
1. осигуряване на тяхната защита, предотвратяване и недопускане извършването на неправомерни действия спрямо тях или членове на техните семейства;
2. осигуряване на безопасни условия за изпълнение на служебните им задължения;
3. оказване възпиращо въздействие по отношение на трети лица, подготвили извършването на неправомерни действия спрямо съдия, прокурор или следовател или членове на неговото семейство.


Чл. 3. (1) Охраната се организира от директора/началника на съответното териториално звено на Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието (ГД "Охрана").
(2) Охраната се осъществява от служители на съответното териториално звено за охрана, преминали специализиран курс на обучение.
(3) Служителите, които осъществяват охраната на съответния съдия, прокурор или следовател, изпълняват правата и задълженията си по чл. 393, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). В тези случаи в съответствие с изискванията на чл. 394 ЗСВ съответният съдия, прокурор или следовател е длъжен да оказва съдействие на служителите на ГД "Охрана" при изпълнение на техните задължения.
(4) Контрол върху дейността на служителите, осъществяващи охраната по чл. 1, се извършва от:
1. министъра на правосъдието или оправомощено от него лице;
2. главния директор на ГД "Охрана" или оправомощено от него лице;
3. директорите/началниците на териториалните звена на ГД "Охрана".

Раздел II.
Условия и ред за организиране охраната на съдии, прокурори и следователи


Чл. 4. (1) Заплаха към съдия, прокурор или следовател може да бъде отправена лично или получена чрез съответните звена на Министерството на вътрешните работи (МВР) или на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
(2) При получаване на сигнал за заплаха административният ръководител на съответния съдия, прокурор и следовател изготвя мотивирано предложение до министъра на правосъдието чрез главния директор на ГД "Охрана" за осигуряване на необходимата охрана.
(3) В тридневен срок от получаването на сигнала главният директор на ГД "Охрана" изпраща предложението по ал. 2 заедно с мотивирано становище за осигуряване на охрана или за отказ. Охраната се осъществява въз основа на заповед на министъра на правосъдието.
(4) Степента на застрашеност се преценява въз основа на оценка на заплахата, която се изготвя съгласно Методика за оценка на заплахата и характеристика на риска (приложение № 1).
(5) При неотложни случаи охрана се осигурява незабавно от съответното териториално звено за охрана, в чийто район е съдията, прокурорът или следователят, въз основа на заповед на главния директор на ГД "Охрана". Проверка на сигнала се извършва съвместно със съответното звено на МВР. В тези случаи се уведомява министърът на правосъдието.


Чл. 5. Непосредствено след поемане на охраната съответният съдия, прокурор или следовател попълва декларация за съдействие по чл. 394 ЗСВ (приложение № 2).

Раздел III.
Видове охрана


Чл. 6. Видовете охрана са лична физическа охрана и охрана на жилището.


Чл. 7. Видът на охраната, която ще се осъществява по отношение на съответния съдия, прокурор или следовател, се посочва в заповедта на министъра на правосъдието по чл. 4, ал. 3.


Чл. 8. (1) Личната физическа охрана е дейност по защита на телесната неприкосновеност от противоправни посегателства, като може да бъде денонощна, за определени часове и за определени случаи. Тя може да бъде осъществявана от един служител, от екип от двама и повече служители на ГД "Охрана", както и с един, два или с три автомобила.
(2) Ръководителят на екипа по ал. 1 изготвя план, който се утвърждава от директора/началника на териториалното звено за охрана. Екземпляр от плана се изпраща на директора/началника на съответния отдел в ГД "Охрана" за извършване на контрол и оказване на методическа помощ при изпълнението му.
(3) В плана по ал. 2 задължително се определят:
1. начинът на придвижване - пеша или с автомобил;
2. видовете формации за построяване на служителите от охраняващия екип;
3. конкретните задължения на всеки служител от екипа;
4. действията на служителите от охраняващия екип при възникване на критична ситуация.
(4) При необходимост ръководителят на екипа може да иска съдействие от органите на МВР за изпълнение на конкретна дейност по осъществяване на охраната.
(5) За осъществяване на лична физическа охрана на съдия, прокурор и следовател или на членове на неговото семейство могат да се използват служебни моторни превозни средства на ГД "Охрана" или лични - на съответния съдия, прокурор и следовател.


Чл. 9. (1) Задълженията на ръководителя на екипа по чл. 8 са:
1. да отговаря за въоръжението и оборудването на служителите от екипа;
2. да докладва всяка седмица пред контролиращия за дейността на екипа, а при необходимост да го информира незабавно;
3. да отговаря за планирането, управлението и контролирането на наряда по охраната и да поддържа връзка с охранявания съдия, прокурор или следовател;
4. в зависимост от конкретната ситуация да определя облеклото на служителите от екипа - униформено или цивилно.
(2) По предложение на ръководителя на охраняващия екип със заповед на директора/началника на съответното териториално звено за охрана могат да се привличат и други служители за осъществяване на конкретна дейност.
(3) По време на осъществяването на охраната ръководителят на охраняващия екип не се променя, като при обективна невъзможност да изпълнява функциите си се заменя с друг.


Чл. 10. (1) Охраната на жилището на съдия, прокурор или следовател е дейност по защита от противоправни посегателства, която се осъществява чрез физическа охрана или чрез охрана с технически средства.
(2) Физическата охрана включва охраната на жилището за определен период от време и се осъществява от служители на ГД "Охрана".
(3) Охраната с технически средства включва охраната на жилището със сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и система за контрол на достъпа.
(4) Охраната с технически средства се организира след извършване на охранително обследване от служители на ГД "Охрана".

Раздел IV.
Прекратяване на охраната


Чл. 11. Охраната на съдия, прокурор или следовател се прекратява със заповед на министъра на правосъдието по предложение на главния директор на ГД "Охрана" в следните случаи:
1. при отпадане на основанията за нейното осъществяване;
2. по писмено искане на съответния съдия, прокурор или следовател;
3. при неоказване на съдействие по чл. 394 ЗСВ от охранявания съдия, прокурор или следовател.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По реда на тази наредба се организира и осъществява и охраната на съдия, прокурор или следовател от друга държава на територията на Република България в изпълнение на международно споразумение или при условията на взаимност.


§ 2. Охрана на съдия, прокурор или следовател може да се осъществява и на територията на друга държава след съгласуване на действията с компетентните органи на съответната държава.


§ 3. Изготвянето и съхранението на документите, свързани с организирането и осъществяването на охраната на съдия, прокурор или следовател или на членове на неговото семейство, се извършват по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата се издава от министъра на правосъдието съгласувано с Висшия съдебен съвет на основание чл. 391, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 4

МЕТОДИКА
за оценка на заплахата и характеристика на риска

1. Оценката на заплахата трябва да бъде индивидуална - за всяко лице, или обща - за всички членове на неговото семейство.
2. При определяне оценката на риска се вземат предвид:
а) може ли да се елиминира рискът;
б) може ли да се избегне рискът;
в) може ли да бъде намален рискът.
3. Вероятността на риска се определя по следната схема:


Оценка на Значение
вероятността на  
риска  
Непосредствена Конкретна информация от
  службите за сигурност и
  дата на инцидента.
Висока Конкретна информация от
  службите за сигурност, но
  без дата, кога ще се случи.
Значителна По-обща информация от
  службите за сигурност.
Средна Няма информация, но е
  възможно да се случи.
Ниска Няма информация от
  службите за сигурност и
  има малка вероятност от
  инциденти.
Незначителна Много малка вероятност
  от инциденти.

4. За да се изготви оценка на риска (заплахата), е необходимо да се събере максимално количество информация (разузнаване на субекта). Това е свързано с изготвяне на справки във всички полицейски бази данни.
5. При изготвяне оценката на риска се дава отговор на следните въпроси:
а) какъв би бил най-вероятният резултат, ако съдията, прокурорът или следователят не е защитен;
б) това би ли оказало влияние в обществото;
в) вероятно ли е да има медиен интерес.
6. При определяне на физическите рискове се вземат предвид:
а) има ли "реална и непосредствена" заплаха за живота на субекта или има ли "реален и непосредствен" риск субектът да бъде сериозно наранен;
б) какво се знае за източника на заплахата;
в) източникът на заплахата в състояние ли е да я осъществи;
г) налице ли е финансов ресурс и способност за изпълнение на заплахата;
д) има ли риск за служителите, които работят със субекта.


Приложение № 2 към чл. 5


ДЕКЛАРАЦИЯ
за оказване на съдействие
(ОБРАЗЕЦ)
Подписаният: ……………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

във връзка с чл. 394 от Закона за съдебната власт декларирам:
Ще осигурявам пълно съдействие на служителите на Главна дирекция "Охрана" при изпълнение на мерките, предприемани от тяхна страна за осигуряване на личната ми физическа охрана.
……..…... г. Подпис: ........…………………
Гр. …….... (име, фамилия)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти