Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 27 АПРИЛ 2011 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

В сила от 03.05.2011 г.
Издадена от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. редът за провеждане на конкурси за назначаване на младши съдии и младши прокурори;
2. редът за провеждане на конкурси за първоначално назначаване на съдии, прокурори и следователи;
3. редът за провеждане на конкурси за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи;
4. редът за назначаване на административни ръководители, с изключение на лицата по чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Чл. 2. Свободните длъжности за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване, както и длъжностите, за които се провежда конкурс за повишаване в длъжност и преместване, се обявяват с решение на Висшия съдебен съвет. Същото се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.


Чл. 3. (1) Висшият съдебен съвет с решение обявява отделен конкурс за всеки орган на съдебната власт. Решението на Висшия съдебен съвет се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.
(2) Решението съдържа:
1. броя и вида на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнасят;
2. документите, които се изискват, срока и мястото за подаването им;
3. програмата, по която се провежда конкурсът;
4. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Чл. 4. Тематичните конспекти при назначаване на младши съдии и младши прокурори, както и за първоначално назначаване се утвърждават от Висшия съдебен съвет и се публикуват в неговата интернет страница.


Чл. 5. Администрацията на Висшия съдебен съвет организира провеждането на конкурсите. Главният секретар на Висшия съдебен съвет определя служителите, които подпомагат организационно-технически дейността на конкурсните комисии по време на конкурсите.

Глава втора.
КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и допускане до конкурс за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване


Чл. 6. За участие в конкурса се допускат лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията по чл. 162 от Закона за съдебната власт.


Чл. 7. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 3.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право";
3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
6. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка;
7. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
(3) Кандидатът може да посочи няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания.
(4) Заявлението и приложените към него документи се подават лично от кандидата или от надлежно упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се регистрират.


Чл. 8. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет документите на всеки кандидат получават входящ номер и дата.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на условията по чл. 181 ЗСВ.
(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса лица включват и входящия номер на документите им и се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 7 дни преди датата на провеждане на конкурса.
(4) По реда на ал. 3 се обявява и списъкът на лицата, които не са допуснати до участие в конкурса, като се посочва и основанието за това.
(5) Лицата, които не са допуснати до участие в конкурса, могат да направят възражение пред Висшия съдебен съвет в 3-дневен срок, който в 7-дневен срок от постъпване на възражението решава въпроса окончателно.
(6) Поправка на явна фактическа грешка или допълване се допуска по молба на заинтересованото лице от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

Раздел II.
Конкурсни комисии


Чл. 9. (1) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни комисии, които се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове.
(2) В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
(3) В състава на редовните членове на комисията участва поне един хабилитиран учен по правни науки.
(4) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет.
(5) Поименният състав на конкурсната комисия за назначаване на младши съдии се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в окръжните съдилища. Поименният състав на конкурсната комисия за назначаване на младши прокурори се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду прокурорите в окръжните прокуратури.
(6) Поименният състав на конкурсната комисия за първоначално назначаване се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду магистратите от органите на съдебна власт, където са обявени свободните щатни бройки по чл. 178, ал. 1 ЗСВ. Членовете на конкурсната комисия следва да притежават ранг, равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност.
(7) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от Висшия съдебен съвет.


Чл. 10. (1) Отсъстващ редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.
(2) Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса и обявява началото и края на изпитния ден.
(3) Когато за един конкурс е определена повече от една комисия, всички комисии провеждат устния изпит по едно и също време и на едно и също място.


Чл. 11. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

Раздел III.
Провеждане на конкурсния изпит


Чл. 12. (1) Конкурсите за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване включват писмен и устен изпит, като оценките са по шестобалната система.
(2) На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл.
(3) На устния изпит се проверяват знанията на кандидатите по материята в съответния правен отрасъл по тематични конспекти.


Чл. 13. (1) За писмения изпит кандидатите са длъжни да се явят в определеното помещение и да заемат местата си не по-късно от 15 минути преди започването на изпита.
(2) Кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък.
(3) По време на писмения и устния изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове.
(4) Не се допуска ползването на компютри, мобилни телефони и други технически средства. При констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.
(5) Писменият изпит продължава 4 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване на казуса.


Чл. 14. (1) При провеждането на конкурс за младши съдии конкурсните комисии съставят 5 казуса от наказателноправните науки и 5 казуса от гражданскоправните науки.
(2) При провеждането на конкурс за младши прокурори конкурсните комисии съставят по 10 казуса от наказателноправните науки.
(3) При провеждане на конкурс за първоначално назначаване се съставят по 10 казуса за съответната специализация по правен отрасъл съобразно обявените места.
(4) В случаите по чл. 9, ал. 2 казусите се съставят съвместно от всички комисии, определени да проведат изпита.
(5) Съставените казуси, поставени в отделни непрозрачни пликове, се предават в администрацията на Висшия съдебен съвет в общ запечатан плик не по-късно от 3 дни преди провеждане на изпита.
(6) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите изтегля на случаен принцип казуса, по който се провежда изпитът. Същият кандидат отваря още два плика и след сравняване обявява дали казусите са различни от изтегления казус.
(7) Казусите се решават върху предварително получени бели листа, подпечатани с печат на Висшия съдебен съвет. Кандидатите могат да пишат по време на изпита само със син химикал. След обявяване края на изпита неизползваните листа се предават на комисията.


Чл. 15. (1) След приключване на работата си по казуса или изтичане на срока по чл. 13, ал. 5 всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния граждански номер, входящия номер, издаден от администрацията на Висшия съдебен съвет, както и датата на изпита. Кандидатът запечатва фиша в малък непрозрачен плик.
(2) Писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик. В този вид кандидатът я предава на комисията.
(3) В присъствието на конкурсната комисия в администрацията на Висшия съдебен съвет на принципа на случайността се разпечатват големите пликове и се изписва еднакъв номер на малкия плик, големия плик и на писмената работа.
(4) Малките пликове се предоставят за съхранение на главния секретар на Висшия съдебен съвет, а големите пликове заедно с писмените работи остават в комисията за оценяване.
(5) След приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол.
(6) Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от изпитната комисия.


Чл. 16. (1) До устен изпит се допуска кандидат, издържал писмения изпит с оценка не по-ниска от много добър "4,50".
(2) Конкурсната комисия съставя график по входящи номера за времето и мястото на провеждане на устния изпит, който се обявява на видно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит.
(3) Устният изпит се провежда не по-рано от 7 дни от обявлението по ал. 2.


Чл. 17. При определена повече от една изпитна комисия за един конкурс в началото на изпитния ден списъците с кандидатите за устен изпит се разпределят чрез жребий по комисиите.

Раздел IV.
Оценяване и класиране на кандидатите


Чл. 18. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама членове на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им. Оценки върху писмената работа не се поставят.
(2) Писмените работи се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност до 0,25.
(3) Всеки проверител записва в свой индивидуален протокол срещу номера на писмената работа поставената от него оценка.
(4) Индивидуалните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.
(5) Когато разликата в оценките на двамата проверители е до единица, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.
(6) Когато разликата в оценките е повече от единица, писмената работа се проверява и от арбитър - член на комисията, посочен от нейния председател. Крайната оценка е средноаритметична между трите оценки.


Чл. 19. (1) При оценяване на устния изпит всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по шестобална система с точност до 0,25, като нанася оценките си в индивидуален протокол.
(2) Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия.
(3) За издържал устния изпит се счита кандидатът, получил оценка не по-ниска от среден 3,00.


Чл. 20. Конкурсната комисия обявява резултатите от устния изпит в 7-дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата му.


Чл. 21. (1) Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите чрез подреждането им по бал според резултатите от тяхното представяне и го отразява в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.
(2) Балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения и устния изпит.
(3) Когато няколко кандидати имат равен бал, конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.

Раздел V.
Одобряване на издържалите конкурса кандидати за младши съдии и младши прокурори (В сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 22. (В сила от 01.01.2012 г.) (1) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и изготвя становище за всеки кандидат.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи въз основа на резултатите от класирането и на становището по чл. 22, ал. 1 предлага на Висшия съдебен съвет да одобри кандидатите за младши съдии и младши прокурори.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите, като проверява дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
(4) Списъкът с одобрените кандидати се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(5) В 7-дневен срок от датата на обявяването одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори заявяват изрично писмено пред Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала по чл. 21, ал. 2.
(6) Комисията по предложенията и атестирането обявява на интернет страницата на ВСС имената на кандидатите, които следва да се явят лично, за да изберат от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат.
(7) С решение Висшият съдебен съвет приема окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори по съответните длъжности съобразно заявеното им желание.
(8) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 7 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Раздел VI.
Назначаване на издържалите конкурса кандидати за първоначално назначаване (В сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 23. (В сила от 01.01.2012 г.) (1) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи въз основа на резултатите от класирането и на становището по чл. 23, ал. 1 внася във Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт.
(3) Предложението се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. В 7-дневен срок от публикуването кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
(4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.
(5) При приемането на решението по ал. 4 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията на чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията".

Глава трета.
КОНКУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и допускане до конкурса


Чл. 24. Конкурсът се провежда при повишаване в длъжност и при преместване на съдия, прокурор или следовател.


Чл. 25. (1) В конкурса могат да участват съдии, прокурори и следователи, които имат стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за обявената свободна длъжност към датата на подаване на документите.
(2) Конкурсът се провежда чрез събеседване.


Чл. 26. (1) За участие в конкурса заинтересованият съдия, прокурор или следовател подава писмено заявление по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник" на решението по чл. 3.
(2) Заявлението се подава в администрацията на Висшия съдебен съвет лично от кандидата или от надлежно упълномощен негов представител. Заявления, подадени след срока, не се регистрират.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право";
3. кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец).


Чл. 27. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет заявленията на всеки кандидат получават входящ номер и дата.
(2) След изтичане на срока по чл. 26, ал. 1, ако няма кандидат за съответната длъжност, тази длъжност се заема по реда на чл. 178 от Закона за съдебната власт.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите.
(4) Списъците на всички кандидати се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието. В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет, който се произнася в 7-дневен срок.
(5) Списъците за участие в конкурса включват трите имена, длъжността на кандидатите и входящия номер на документите им.

Раздел II.
Конкурсни комисии


Чл. 28. (1) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни комисии поотделно за съдии, прокурори и следователи, които се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове.
(2) В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
(3) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.
(4) В конкурсните комисии за съдии не могат да участват действащи прокурори и следователи. В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват действащи съдии.
(5) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, както следва:
а) на нива районни и окръжни съдилища - съответно измежду съдиите в апелативните съдилища;
б) на нива апелативни съдилища и Върховен касационен съд - съответно измежду съдиите във Върховния касационен съд;
в) на нива административни съдилища и Върховен административен съд - съответно измежду съдиите във Върховния административен съд;
г) на нива районни и окръжни прокуратури - съответно измежду прокурорите в апелативните прокуратури;
д) на нива апелативни прокуратури и Върховна касационна прокуратура - съответно измежду прокурорите във Върховна касационна прокуратура;
е) на ниво Върховна административна прокуратура - съответно измежду прокурорите във Върховна административна прокуратура;
ж) на нива окръжни следствени отдели и Национална следствена служба - съответно измежду следователите и прокурорите във Върховна касационна прокуратура и Национална следствена служба.
(6) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от Висшия съдебен съвет.


Чл. 29. (1) Отсъстващ редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.
(2) Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса.
(3) Когато за един конкурс е определена повече от една комисия в началото на изпитния ден, списъците с кандидатите за събеседване се разпределят чрез жребий между комисиите, а всички комисии провеждат събеседването по едно и също време и на едно и също място.


Чл. 30. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

Раздел III.
Провеждане на конкурса и класиране на кандидатите


Чл. 31. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса чрез събеседване с всеки кандидат по практически въпроси, свързани с прилагането на законите.
(2) При провеждане на събеседването се води протокол (стенограма).


Чл. 32. (1) При определяне на общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества се вземат предвид оценката от събеседването и резултатите от проведените до момента периодични атестирания.
(2) Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата по шестобалната система с точност до 0,25, като нанася оценките си в индивидуален протокол.
(3) Общата оценка на кандидата представлява средноаритметично число от общите оценки на всички членове на конкурсната комисия.


Чл. 33. (1) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите заедно с мотивирано становище.
(2) Когато няколко кандидати за една длъжност имат еднаква обща оценка, предимство в класирането има кандидатът с по-висока заемана длъжност. Когато кандидатите са и с еднаква длъжност, предимство има кандидатът с по-висок общ успех от държавните изпити.
(3) Резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация и протокола (стенограмата) от проведеното събеседване се изпращат на Висшия съдебен съвет.
(4) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" на Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровото дело, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.
(5) Резултатите от класирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


Чл. 34. (1) Резултатите от класирането на кандидатите заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" се предоставят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо място за длъжностите в съответните органи на съдебната власт.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.
(4) При приемане на решението по ал. 3 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.
(5) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията.

Глава четвърта.
ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ


Чл. 35. Свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт се обявяват с решение на Висшия съдебен съвет, което се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в неговата интернет страница.


Чл. 36. (1) Кандидатите за административен ръководител подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 35.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право";
3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
6. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка;
7. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.


Чл. 37. Кандидатите за административни ръководители се оповестяват публично на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет заедно с кратка биография на кандидата в 3-дневен срок след постъпването на заявленията им в администрацията на Висшия съдебен съвет.


Чл. 38. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите.
(2) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет най-малко 14 дни преди провеждане на избора, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.
(3) В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет, който се произнася в 7-дневен срок.


Чл. 39. (1) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" предоставя на Висшия съдебен съвет становище за притежаваните нравствени качества на всеки кандидат за административен ръководител.
(2) Становището по ал. 1 се предоставя на кандидатите не по късно от три дни преди датата на събеседването.
(3) Процедурата по избор на административен ръководител се провежда от Висшия съдебен съвет чрез събеседване.


Чл. 40. (1) Кандидатите се поканват за събеседване във Висшия съдебен съвет най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(2) Висшият съдебен съвет провежда събеседването с кандидатите за административен ръководител по азбучен ред.
(3) По време на събеседването кандидатите защитават концепциите си за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт в рамките на конкретно определеното от Висшия съдебен съвет време.
(4) Неявяването на кандидат по уважителни причини е основание за отлагане на избора.


Чл. 41. (1) Висшият съдебен съвет приема решението за назначаване на административен ръководител с мнозинство повече от половината от членовете си.
(2) Когато никой от предложените кандидати не получи необходимото мнозинство, изборът продължава за двамата от тях, които са получили най-много гласове.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 194в от Закона за съдебната власт и отменя Наредба № 1 от 2007 г. относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател (обн., ДВ, бр. 2 от 2008 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.). Наредбата е приета с решение на ВСС по протокол № 15 от 27.04.2011 г.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на раздели V и от глава втора, които влизат в сила от 01.01.2012 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти