Logo Четвъртък, 26 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Приета с ПМС № 96 от 12.04.2011 г.

Обн. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ), и контролът над тях в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. В Министерството на вътрешните работи се осъществяват следните дейности с ОБВВПИ:
1. придобиване, съхранение и отчет на ОБВВПИ;
2. транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на ОБВВПИ;
3. извършване на технически прегледи и даване на експертна оценка за техническа годност на оръжията и боеприпасите;
4. ремонтиране и бракуване на оръжия, унищожаване на ОБВВПИ;
5. продажба на ОБВВПИ и отдаване под наем на огнестрелни оръжия на физически и юридически лица;
6. контрол върху дейностите с ОБВВПИ.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Чл. 3. (1) Министерството на вътрешните работи придобива ОБВВПИ чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Министерството на вътрешните работи придобива ОБВВПИ:
1. чрез закупуване от лица, притежаващи разрешения за производство или търговия, издадени при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от търговски дружества, притежаващи лиценз за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия, издаден при условията и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му.
(3) При закупуване от внос на ОБВВПИ за нуждите на МВР на продавача по сделката се издава сертификат за краен потребител.


Чл. 4. (1) При предаване на ОБВВПИ на МВР страните по договора изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите;
3. видът, количествата и производствените данни на взривните вещества и пиротехническите изделия.
(2) Протоколът по ал. 1 е основание за издаване на документ за зачисляване на ОБВВПИ в МВР, а за продавача - за снемането им от отчет.


Чл. 5. Министерството на вътрешните работи придобива ОБВВПИ при условията и по реда, определени и в други закони.

Раздел II.
Съхранение и отчет на оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия


Чл. 6. Съхранението на ОБВВПИ е дейност, осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в готовност за използване по предназначение.


Чл. 7. В зависимост от периодичността на използване по предназначение съхранението на оръжията се определя като:
1. ежедневно - когато оръжията не се използват ежедневно;
2. краткосрочно - когато оръжията не се използват за срок от един месец до една година;
3. дългосрочно - когато оръжията не се използват за срок, по-дълъг от една година.


Чл. 8. (1) Придобитите от МВР ОБВВПИ се съхраняват и водят на отчет за текущо доволствие и за ведомствени военновременни запаси.
(2) Допустимото максимално количество боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от различните условни групи, съхранявани в една сграда (хранилище), както и изискванията за съвместното им съхранение и транспортиране са посочени в таблицата в приложение № 1.


Чл. 9. (1) Министерството на вътрешните работи може да съхранява ОБВВПИ, представляващи веществени доказателства в наказателното производство, съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) След постановяване на конфискация и/или отнемане в полза на държавата ОБВВПИ по ал. 1 се предоставят на Националната агенция за приходите (НАП) по нормативноопределения ред.


Чл. 10. Изискванията към сградите за съхранение на ОБВВПИ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкцията и преустройството им се определят съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.


Чл. 11. (1) Общите изисквания за съхранение на ОБВВПИ в сградите (хранилищата) са:
1. в случаите по чл. 7, т. 1 оръжията и полагащите им се бойни припаси се съхраняват в специално оборудвани помещения (дежурни стаи);
2. оръжията в случаите по чл. 7, т. 2 и 3, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се съхраняват в сгради (хранилища), обособени в складови бази;
3. оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия трябва да са в здрава опаковка, пломбирани или запечатани, поставени с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;
4. между наредените в една фигура оръжия и боеприпаси от две и повече номенклатури се оставят разстояния най-малко 10 см; разположеният най-отдолу сандък се поставя на разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени накладки или палети;
5. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни (за боеприпасите); най-отгоре на фигурата се поставят непълните сандъци с надпис "НЕПЪЛЕН" и се посочват видът и количеството на ОБВВПИ в него;
6. в сградите (хранилищата) ОБВВПИ се подреждат така, че да се използва най-добре площта на хранилището, да се запази естественото осветление, да се осигури добра вентилация и възможност за бързо изнасяне;
7. за нормална работа с ОБВВПИ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия за използване на средства за механизация в сградите (хранилищата) се оставят следните проходи:
а) работен - срещу всяка врата с широчина 1,50 м по средата на сградата (хранилището) или по протежение на едната от стените; при съхранение на ОБВВПИ в сандъци с широчина, по-голяма от 1 м, широчината на прохода може да се увеличи до 3 м;
б) за наблюдение и преглед - между стените и фигурите с ОБВВПИ с широчина от 0,6 до 0,8 м;
8. боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, забранени за използване по предназначение (бойно използване), но неопасни за съхранение, се съхраняват на отделни фигури, на които се поставя надпис "ЗАБРАНЕНИ!";
9. боеприпасите в заводска (щатна) опаковка се подреждат в сградите (хранилищата) на височина, определена за всеки вид боеприпас, съгласно приложение № 2;
10. сградите (хранилищата) за съхранение на ОБВВПИ се поставят под денонощна въоръжена охрана, като конструкцията им не трябва да позволява нерегламентиран достъп в тях;
11. подът трябва да е изграден от твърда настилка (бетон, асфалтобетон, др.), да бъде искронеобразуващ и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/m2;
12. пред фронта им по цялата им дължина се построява бетонна или асфалтобетонна площадка с широчина най-малко 8 м и с товароносимост най-малко 4 t/m2, която да бъде по-ниска от нивото на сградата (хранилището) и с наклон от 3° до 5° за осигуряване нормално оттичане на дъждовната вода и нормална работа със средствата за механизация при товаро-разтоварни работи;
13. пред фронта им се изграждат рампи със следните размери:
а) дължина - дължината на хранилището;
б) широчина - от 1,50 до 2,00 м;
в) височина - от 1,20 до 1,40 м;
14. непосредствено около сградата (хранилището) се разполага тротоар от базалтови плочки или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00 м и с наклон към отводнителната канавка 10°;
15. водата от канавките и улуците се извежда по водосточни тръби в общата отводнителна мрежа на района;
16. прозорците на всички помещения се разполагат на 3 м от пода и се осигуряват с метални решетки с размери, непозволяващи изваждането на ОБВВПИ, съхранявани в помещението;
17. стъклата на прозорците на взривоопасните помещения се боядисват с цел непропускане попадането на преки слънчеви лъчи върху ОБВВПИ.
(2) В случаите, нерегламентирани в Закона за устройство на територията и в подзаконовите актове по прилагането му, минималните взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) в метри от сградите (хранилищата) за съхранение на ОБВВПИ от населени места, селищни образувания, отделни сгради и съоръжения и транспортни средства се определят съгласно Методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив - приложение № 3.


Чл. 12. (1) При съхранение на ОБВВПИ сградите (хранилищата) се осигуряват със сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника и система за физическа охрана.
(2) След приключване на работа вратите на сградата (хранилището) се заключват и запечатват единствено от материалноотговорното лице, на което се числят ОБВВПИ (завеждащ склада), с печат, който се води на отчет в съответната регистратура.
(3) По изключение с разрешение на прекия началник на лицето по ал. 2 сградата (хранилището) може да бъде отворена от комисия, назначена от ръководителя на структурата в МВР. Комисията съставя протокол, в който се посочват причината за отварянето, работата, която е извършена, ОБВВПИ или имущество, които са взети или оставени, номер, количество и категория на ОБВВПИ. Номерът на протокола се вписва в книгата за посещение и работа в сградата (хранилището). Сградата (хранилището) се запечатва с печат, чийто номер се вписва в протокола.
(4) При отваряне на сградата (хранилището) от лицето по ал. 2 или от комисията по ал. 3 се проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на сградата (хранилището).
(5) При констатиране на повреди при отваряне на сградата (хранилището) лицето по ал. 2 незабавно уведомява прекия си началник. В този случай проверка на фактическата наличност на ОБВВПИ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на структурата в МВР.
(6) На лицата по ал. 2 се провежда обучение за безопасна работа с ОБВВПИ, а на лицата, работещи в сградата (хранилището), се провежда ежедневен инструктаж.


Чл. 13. Територията, на която се разполагат сградите (хранилищата) за съхранение на ОБВВПИ, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има суха и отцедлива почва;
2. да не е в зоната на поройни, заливни, подпочвени и други води;
3. да е в оврази и скатове, осигуряващи естествена защита и маскировка;
4. площта да осигурява цялостно разполагане на достатъчен брой сгради (хранилища) за съхранение на ОБВВПИ в зависимост от характера и обема на съхраняваните ОБВВПИ;
5. да позволява изграждане на вкопан или обвалован тип взривоопасни сгради и съоръжения;
6. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за нейното свързване с националната пътна и железопътна мрежа и с енергосистемите;
7. да позволява осигуряването с необходимото количество вода за питейни, производствени и противопожарни нужди;
8. да е пожаробезопасна и да не е застрашена от възникване на пожар от разположени в близост до нея обекти и растителност;
9. да не преминават през нея продуктопроводи, в т.ч. газопроводи (открити и подземни), електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;
10. да позволява организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;
11. територията на 5 м от сградата (хранилището) да се поддържа винаги почистена от растителност и други материали.


Чл. 14. (1) Зачислените на служителите на МВР огнестрелни оръжия и боеприпаси се съхраняват в метални каси в служебните им помещения или в специално оборудвани помещения, намиращи се под контрола на съответните длъжностни лица. Огнестрелните оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта и без поставен пълнител (лента) със спуснати части на ударно-спускателния механизъм и поставени "на предпазител".
(2) Служителите на МВР могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и зачислените им боеприпаси за тях в домовете си в периода между два работни дни или две дежурства. В тези случаи зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без патрон в патронника и без да е заредено с патрони, в неподвижно закрепени метални каси (шкафове), снабдени със секретно заключващи се устройства.
(3) При напускане на страната служителите на МВР предават зачислените им огнестрелни оръжия и боеприпаси за временно съхранение на длъжностното лице, зачислило оръжието.
(4) При изгубване или кражба на зачислените му ОБВВПИ служителят незабавно уведомява ръководителя на структурата, а при възникнала невъзможност уведомяването се извършва чрез оперативнодежурната част. В срок 5 работни дни от установяване на събитието служителят уведомява и писмено ръководителя на структурата чрез прекия си началник.
(5) Незабавно след узнаване за смърт на служител, на когото е зачислено ОБВВПИ, прекият му началник уведомява писмено ръководителя на структурата в МВР.


Чл. 15. (1) Отчетът и отчетността на ОБВВПИ в МВР са организирани съгласно изискванията на документите, определящи отчета и отчетността на активите в МВР.
(2) Водят се отчетни книги (контролни, магазинни, партидни, дневници), картон-описи, служебни книжки, формуляри и документи по строгата отчетност, отразяващи движението, наличността и качественото състояние на ОБВВПИ.
(3) Отчетността на оръжията се води по вид, марка, модел, калибър и уникален производствен номер и/или уникална маркировка. В отчетните документи се отразяват количество, качествено състояние и единичната цена на оръжията.
(4) Отчетността на БВВПИ се води по производствени данни, количествено, качествено състояние и единична стойност.
(5) Отчетът и отчетността са елемент от общата оценка за състоянието на ОБВВПИ в структурите на МВР.

Глава трета.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ НА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 16. Транспортиране на ОБВВПИ включва превоза им от едно място до друго и свързаните с това дейности, като опаковане, маркиране, престой, времето за престой при товарене и разтоварване на транспортните средства и охраната им.


Чл. 17. (1) С автомобилен транспорт се транспортират:
1. взривни вещества и пиротехнически изделия;
2. оръжия;
3. бойни и инженерни припаси:
а) бойни и халосни патрони;
б) бойни и инертни гранатохвъргачни изстрели;
в) бойни и халосни изстрели за зенитни корабни установки;
г) земни, зенитни, морски и авиационни изделия, снарядени с взривно вещество и метателен заряд;
д) удължени заряди;
е) взриватели и запалки;
ж) пиропатрони и взривателни устройства;
з) капсул-детонатори и електродетонатори;
и) огнепроводен и детониращ шнур;
к) осветителни и сигнални реактивни патрони и ракети;
л) артилерийски гръмове и димки;
м) илюминационни и увеселителни кълба, гръмове и фойерверки;
н) други, неуказани конкретно.
(2) Изделията по ал. 1, т. 1 и 3 се транспортират съобразно изискванията за съвместимост съгласно приложение № 1.


Чл. 18. (1) При транспортиране на ОБВВПИ се осигурява въоръжена охрана.
(2) Назначаването, организирането и ръководството на въоръжената охрана, съпровождаща превозните средства, се извършва от структурата на МВР, транспортираща ОБВВПИ.
(3) Охраната по ал. 1 се разполага в съпровождащ автомобил със светлинна и звукова сигнализация, който се движи след превозните средства с ОБВВПИ.
(4) Служителите на МВР, осъществяващи транспортиране на ОБВВПИ, се инструктират за безопасна работа с тях и за мерките за безопасни и здравословни условия на труд и по осигуряването на пожарна безопасност, както и за работа с наличните противопожарни уреди.


Чл. 19. (1) Дейностите по товаренето или разтоварването на ОБВВПИ се извършват на охранявани пунктове. В района на пунктовете не се допускат лица, които не осъществяват дейност по транспортирането.
(2) При работа на открито през нощта пунктовете по ал. 1 трябва да бъдат осветени. Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние не по-близо от 25 м от пунктовете по ал. 1, а осветителните тела - на разстояние не по-близо от 5 м от ОБВВПИ.
(3) Не се допуска осветителните тела да се разполагат над ОБВВПИ.
(4) При транспортиране на ОБВВПИ не се допуска превишаване на товароподемността на съответния вид превозно средство.


Чл. 20. (1) Всички дейности по товарене или разтоварване на ОБВВПИ се извършват с технически изправни и обезопасени средства за механизация (ролгани, верижни транспортьори, повдигачи, ръчни колички, електрокари, високоповдигачи, мотокари и др.), а при невъзможност - ръчно.
(2) Служителите, работещи с подвижните средства за механизация при товарене или разтоварване на ОБВВПИ, трябва да притежават свидетелство за правоуправление на електро- и мотокари, електроповдигачи и друга техника.
(3) При ръчно товарене или разтоварване на ОБВВПИ се спазват следните изисквания:
1. служителите да бъдат инструктирани за мерките за безопасност при товарене или разтоварване на ОБВВПИ от компетентно длъжностно лице;
2. теглото на ОБВВПИ заедно с опаковката на товарените или разтоварваните от един служител не трябва да превишава:
а) за боеприпасите - 40 кг;
б) за негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни характеристики при изпитване и забранени за стрелба, взривни вещества и пиротехнически изделия - 20 кг;
в) за средствата за взривяване - 10 кг;
3. не се допуска пренасяне на боеприпаси, средства за взривяване и пиротехнически изделия в неизправна или отворена опаковка.


Чл. 21. (1) При транспортиране опаковките с ОБВВПИ се нареждат плътно една до друга и се укрепват с цел недопускане на падане, разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.
(2) Боеприпасите се товарят в превозните средства така, че надлъжната ос на изстрелите (снарядите) да е перпендикулярна на посоката на движение.


Чл. 22. Не се допуска наличието на открит огън на разстояние, по-малко от 100 м от мястото на товарене на ОБВВПИ в превозните средства.


Чл. 23. (1) Пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях с обществен транспорт се разрешава единствено в случаите, когато служители пътуват и носят зачисленото им служебно оръжие (пистолет или револвер), ако това не противоречи на закон.
(2) Служителите по ал. 1 пренасят зачисленото им оръжие незаредено (без патрон в цевта), поставено на предпазител.
(3) Не се допуска пренасяне на ОБВВПИ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт.

Раздел II.
Транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с автомобилен транспорт


Чл. 24. (1) Превозните средства, определени за транспортиране на ОБВВПИ, трябва да бъдат осигурени с искроуловители и със защита от статично електричество. На превозните средства отпред и отзад се поставя неутрална оранжева табела с размер 40 х 30 см, с черен кант по краищата с широчина 15 мм.
(2) Преди започване на транспортирането водачите на автомобилите трябва да бъдат инструктирани от компетентно длъжностно лице за спазването на правилата за транспортиране на ОБВВПИ по наредбата.


Чл. 25. За транспортиране на ОБВВПИ се използват само технически изправни и закрити превозни средства, оборудвани с проверени, годни, пломбирани противопожарни уреди, както следва:
1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с прахообразно вещество;
2. при монтиран неподвижен пожарогасител в автомобила - само един от 6 кг;
3. при автомобили с товароносимост под 3,5 т - два пожарогасителя от по 2 кг;
4. два светлоотразителни конуса или триъгълника;
5. ръчно фенерче без метален корпус за всеки участник в транспортирането.


Чл. 26. При транспортиране на ОБВВПИ с автомобилен транспорт не се допуска:
1. зареждане на натовареното превозно средство с гориво или преливане на гориво от резервоара на едно превозно средство в резервоара на друго превозно средство;
2. подгряване на двигателите с открит огън;
3. едновременно транспортиране на ОБВВПИ и на запалителни течности (бензин, газьол и др.);
4. пушене в превозните средства и на разстояние, по-малко от 25 м от тях;
5. транспортиране на взривни вещества или боеприпаси в ремаркета;
6. спиране на отделни превозни средства или колони от тях, натоварени с ОБВВПИ, в населени места и наклонени участъци от пътя, както и престой на пътното платно, освен в случаите на внезапна авария, като в тези случаи се вземат всички мерки срещу самоволно потегляне на превозното средство; не се извършват действия по отстраняване на аварията до приключване на претоварването и извозването на товара от мястото на аварията;
7. транспортиране на ОБВВПИ при лоши метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и др.); при внезапно настъпили такива условия отговорното за транспортирането лице взема необходимите мерки за обезопасяване на товара;
8. превозване на хора в каросерията на превозните средства или допускане в близост до тях на други лица при спиране и почивка освен охраната;
9. най-горният ред на натоварените в превозните средства опаковки (сандъци) с ОБВВПИ да надвишава борда на каросерията с повече от една трета от размера на опаковката (сандъците).


Чл. 27. Дистанцията между отделните превозни средства, транспортиращи ОБВВПИ, не трябва да бъде по-малка от 100 м, а скоростта на движение - не по-голяма от 50 км/час извън населено място, до 40 км/час - в населено място, и до 70 км/час - по автомагистрала.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ГОДНОСТ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ


Чл. 28. Служителите от логистичните звена в структурите на МВР, притежаващи необходимата квалификация по ремонта и експлоатацията на ОБВВПИ, извършват технически прегледи и дават експертни оценки на техническата им изправност, включително на отдадените под наем на физически и юридически лица огнестрелни оръжия.


Чл. 29. (1) В зависимост от техническото състояние и от характера на необходимия ремонт оръжията се разделят на 5 категории, боеприпасите - на 3 категории, взривните вещества и пиротехническите изделия - на 4 категории.
(2) Въз основа на категорията на ОБВВПИ се извършва качественият им отчет, определя се тяхната степен на годност и необходимият ремонт за тяхното възстановяване.
(3) Категоризирането на ОБВВПИ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на структурата на МВР, която изготвя протокол.
(4) Протоколът по ал. 3 за промяна на категорията на ОБВВПИ се утвърждава, както следва:
1. от ръководителите на структурите на МВР:
а) за оръжия, преминаващи от първа във втора или от първа или втора в трета категория;
б) за боеприпасите, преминаващи от първа във втора категория;
в) за взривните вещества и пиротехническите изделия, преминаващи от първа във втора или трета и от втора в трета категория;
2. от директора на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) - МВР:
а) за оръжия, преминаващи в пета категория;
б) за боеприпасите, преминаващи в трета категория;
в) за взривните вещества и пиротехническите изделия, преминаващи в четвърта категория;
3. от началника на сектор "Въоръжение" към ДУССД - МВР за оръжия, преминаващи в четвърта категория.


Чл. 30. (1) Показателите и нормите, по които се установяват категориите на взривните вещества и пиротехническите изделия - собственост на МВР, се определят съгласно приложение № 4.
(2) По своите качествени показатели взривните вещества, средствата за взривяване и пиротехническите изделия се подразделят на 4 категории:
1. първа категория - взривните вещества и пиротехническите изделия, годни за използване и продължително съхранение и отговарящи по всички показатели на изискванията на действащата техническа документация за изготвянето им (стандарти, технически изисквания, чертежи и т.н.);
2. втора категория - взривните вещества и пиротехническите изделия:
а) годни за използване и продължително съхранение, но с несъществени отклонения от нормите за първа категория, непречещи на нормалното им използване и осигуряващи тяхната безопасност при съхраняване и работа;
б) удовлетворяващи показателите на първа категория, но произведени по документация в периода 1941 - 1946 г.;
3. трета категория - взривните вещества и пиротехническите изделия:
а) годни за използване, безопасни при съхраняване и работа, но със значителни отклонения от нормите за първа и втора категория, които показват понижаване неустойчивостта на свойствата на взривните вещества при съхраняване или за ограничени възможности за използването им;
б) изискващи сортировка, за да се извадят от партидата отделни изделия, които са негодни за използване или опасни при съхраняване и работа;
в) подлежащи на ремонт и възстановяване в специализирана ремонтна база - преокомплектуване, презареждане, подсушаване, премахване на последствия от корозия и плесен, нанасяне на антикорозионни покрития, херметизация, преопаковка, маркиране, боядисване и т.н.;
4. четвърта категория - взривните вещества и пиротехническите изделия, негодни за използване и опасни за съхраняване и работа.
(3) Определянето на категориите на оръжията и боеприпасите - собственост на МВР, се извършва съгласно приложение № 5.


Чл. 31. В МВР се извършва единствено технически преглед на боеприпасите и установяване на тяхната годност за използване по предназначение.


Чл. 32. Физическите и юридическите лица, получили огнестрелни оръжия от МВР под наем, задължително ги представят за технически преглед два пъти годишно в съответната структура по обявен график.


Чл. 33. (1) Извършените в МВР технически прегледи на огнестрелни оръжия - собственост на физически и юридически лица, както и на отдадените под наем от МВР на физически или юридически лица се заплащат по цени, определени от Министерския съвет.
(2) За извършените технически прегледи на собствениците и наемателите на огнестрелни оръжия се издава фактура от съответната структура на МВР.


Чл. 34. (1) Служителите, извършващи техническите прегледи, водят на отчет огнестрелните оръжия в дневник.
(2) В дневника по ал. 1 се вписват собственикът (наемателят) на огнестрелното оръжие, серията и номерът на разрешението за съхранение, носене и употреба, калибърът, видът, марката, моделът и фабричният номер и/или уникалната маркировка на огнестрелното оръжие, както и номерът на удостоверението за годност за употреба.

Глава пета.
ПРОДАЖБА НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Раздел I.
Продажба на огнестрелни оръжия на служители на Министерството на вътрешните работи


Чл. 35. (1) Продажба на пистолет или револвер - собственост на МВР, се извършва на следните лица, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие, издадено при условията и по реда на ЗОБВВПИ:
1. служители на МВР;
2. държавни служители на МВР с прекратено служебно правоотношение;
3. лица с прекратено трудово правоотношение.
(2) Не се извършва продажба на пистолет или револвер на служител от МВР, на когото е наложено дисциплинарно наказание "уволнение".
(3) Продажбата на пистолет или револвер на лицата по ал. 1 се извършва от директорите на структурите на МВР със статут на юридически лица.
(4) Лицата по ал. 1 могат да закупят само един пистолет или револвер, включени в списък на разрешените за продажба пистолети и револвери, били в експлоатация в МВР не по-малко от 15 години.
(5) Списъкът по ал. 4 се изготвя и актуализира от ДУССД - МВР и се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

Раздел II.
Продажба на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и отдаване под наем на огнестрелни оръжия на физически и юридически лица


Чл. 36. (1) Министерството на вътрешните работи продава ОБВВПИ, разрешени от закона и включени в списъка на залежали и излишни ОБВВПИ, оптически прибори, резервни части и снаряжение в МВР към 1 януари на съответната година, предложени за продажба.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя ежегодно от ДУССД - МВР и при необходимост се актуализира в рамките на календарната година, за която е издаден. Списъкът се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
(3) В списъка по ал. 1 се отразяват категорията, комплектоваността и опаковката на оръжията и производствените данни (година на производство), видът на опаковката и количествата, съхранявани в единица щатна опаковка за БВВПИ.
(4) Списъкът по ал. 1 съдържа два раздела: първи раздел - "ОБВВПИ, оптически прибори, резервни части и снаряжение за търговска реализация", и втори раздел - "БВВПИ за утилизация":
1. в първи раздел се включват:
а) оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и оптически прибори от първа, втора и трета категория;
б) резервни части и снаряжение, годни за търговска реализация;
2. във втори раздел се включват:
а) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от трета категория;
б) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от първа и втора категория, които са били в първи раздел на списъка и не са намерили търговска реализация и по реда на чл. 37, ал. 3.
(5) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, опасни за бойно използване и дългосрочно съхранение, прекатегоризирани в трета категория и включени във втори раздел на списъка, не могат да бъдат продавани, а само утилизирани.
(6) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, включени във втори раздел на списъка, без тези по ал. 5, могат да бъдат продавани, ако за тях не е открита процедура по утилизация.


Чл. 37. (1) На ОБВВПИ, включени в утвърдения списък по чл. 36, ал. 1, се извършва оценка от постояннодействаща комисия, назначена от министъра на вътрешните работи.
(2) Комисията по ал. 1 извършва оценка на:
1. оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, включени за първи път в списъка;
2. добавени количества от ОБВВПИ, които по калибър, вид, марка и модел съответстват на намиращи се в списъка от предходни години и вече оценени, но различаващи се от тях по техническо състояние, производствени данни, комплектованост и опаковка;
3. на ОБВВПИ, включени в списъка от предходни години и непродадени към момента на оценката, началната цена може да се намали от комисията по ал. 1 до 40 на сто.
(3) Предложение за намаляване началната цена на ОБВВПИ се прави от комисията по чл. 39, ал. 2 до комисията по ал. 1 и съдържа:
1. оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са включени в списъка и при последните две процедури към тях не е проявяван търговски интерес от потенциални купувачи;
2. предполагаеми причини за липсващ интерес към ОБВВПИ.
(4) Комисията по чл. 37, ал. 1 изготвя доклад за извършеното по ал. 2 и с приложен към него списък на остойностените вече ОБВВПИ го представя за утвърждаване от министъра на вътрешните работи.
(5) Определената от комисията пазарна стойност на ОБВВПИ с включен данък върху добавената стойност е минимална базова стойност (начална продажна цена) франко местонахождението им при продажбата.


Чл. 38. Продажба на ОБВВПИ се извършва на лица, които притежават разрешение за производство, търговия или придобиване на ОБВВПИ, получено при условията и по реда на ЗОБВВПИ, на лица, получили лиценз при условията и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му, и на лица, притежаващи удостоверения за регистрация на брокерска дейност с оръжия между две трети страни.


Чл. 39. (1) Утвърденият доклад и приложенията към него по чл. 37, ал. 4 е основание за организиране на процедура за продажба на ОБВВПИ от списъка.
(2) Процедурата за продажба на ОБВВПИ се организира и провежда от постояннодействаща комисия, назначена от министъра на вътрешните работи. Съставът на комисията се актуализира при невъзможност член от състава й да изпълнява функциите си по компетентност, свързани с дейността й.
(3) Членове на комисията по ал. 2 са служители от структури на МВР, чиято компетентност е в съответствие с провежданата процедура. За член на комисията се привлича и външен експерт от Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 40. Комисията по чл. 39, ал. 2 публикува обява за откриване на процедура за покупко-продажба на ОБВВПИ на интернет страницата на МВР и в два национални всекидневника.


Чл. 41. (1) Лицата по чл. 38, проявили интерес за участие в процедурата, подават писмено съгласие за участие до председателя на комисията по чл. 39, ал. 2, като прилагат заверени от тях копия на документите, удостоверяващи правото им на извършване на дейности с ОБВВПИ.
(2) На лицата по ал. 1 се осигурява достъп до списъка с видовете, количествата и началната цена на предлаганите за продажба ОБВВПИ.


Чл. 42. (1) Лицата по чл. 41, решили да участват в процедурата по покупко-продажба на ОБВВПИ, подават писмено предложение за закупуване на ОБВВПИ от списъка до комисията по чл. 39, ал. 2.
(2) Предложението за закупуване на ОБВВПИ съдържа вида, количествата, предлаганата от купувача цена, заверено копие от разрешение или лицензия за съответния вид дейност и преводно нареждане за внесен депозит или оригинал на внесена банкова гаранция за участие.
(3) Предложението се адресира до председателя на комисията по чл. 39, ал. 2 и се предава в здрав запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДУССД във времето, указано в обявата по чл. 40.
(4) Депозитът за участие по ал. 2 се внася по сметката на ДУССД - МВР, и е в размер 10 на сто от обявената в списъка начална продажна цена на количествата ОБВВПИ, за които купувачът участва.
(5) Комисията по чл. 39, ал. 2 уведомява писмено лицата, подали предложение за закупуване на ОБВВПИ, за датата, часа и мястото за отваряне на предложенията.


Чл. 43. (1) Комисията разглежда, оценява и класира постъпилите предложения за закупуване на ОБВВПИ и за резултатите от дейността си съставя протокол, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на подадените предложения;
3. становищата на консултантите, ако такива са били включени в работата на комисията;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;
5. класиране на кандидатите и предложените от тях цени.
(2) Комисията извършва оценка и класиране на предложенията при условия и по ред, както следва:
1. на първо място класира кандидата с най-високо ценово предложение за цялото количество от оценяваната позиция;
2. на първо място класира кандидата, направил ценово предложение за част от цялото количество, надвишаващо ценовото предложение на кандидата, предложил го за цялото количество от оценяваната позиция;
3. на първо място класира кандидатите, участващи за количества, чийто сбор е по-малък от цялото количество от оценяваната позиция;
4. при кандидати с еднакви ценови предложения за цялото количество от оценяваната позиция комисията определя срок, в който те да представят нови ценови предложения не по-ниски от достигнатото най-високо предложение.
(3) Протоколът по ал. 1 се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
(4) Класираните на първо място участници в процедурата се обявяват със заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) Министърът на вътрешните работи сключва договор за покупко-продажба с класираните на първо място кандидати за всяка оценявана позиция.
(6) Внесеният депозит се задържа от ДУССД - МВР, в случай че класираният на първо място кандидат не сключи договор. Депозитът на класирания на второ място кандидат, поканен да сключи договор, но отказал, също се задържа и процедурата по оценяваната позиция се прекратява.
(7) На участниците в процедурата, с изключение на тези по ал. 6, депозитът се освобождава в срок 10 работни дни от датата на подписване на заповедта по ал. 4.
(8) Депозитът на участниците по ал. 6 при подписване на договора се трансформира в парична гаранция за добро изпълнение на договора, като при необходимост купувачът довнася до изискуемата по договора сума за гаранция или продавачът връща част от депозита на купувача до същата сума.
(9) Доброто изпълнение на договора може да бъде обезпечено с банкова гаранция.


Чл. 44. При наличие на постъпили предложения по реда на чл. 42 до 20-о число на всеки месец комисията по чл. 39, ал. 2 провежда заседание след 20-о число в рамките на същия месец.


Чл. 45. Огнестрелните оръжия се отдават под наем на физически лица или на юридически лица след сключване на договор от ръководителя на съответната структура в МВР.

Глава шеста.
РЕМОНТ, БРАКУВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОРЪЖИЯ. УНИЩОЖАВАНЕ И УТИЛИЗАЦИЯ НА БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Ремонт на оръжия


Чл. 46. (1) В МВР е приета планово предупредителна система за ремонт, при която оръжието се планира съгласно установените междуремонтни срокове в периода на експлоатация.
(2) В зависимост от степента на износване, характера на неизправностите и установените междуремонтни срокове на експлоатация ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ, среден и основен.


Чл. 47. (1) Текущият ремонт на огнестрелни оръжия е непланов ремонт, минимален по обем, след извършването на който се осигурява нормална работа на огнестрелните оръжия до поредния планов ремонт.
(2) При текущия ремонт се регулират или заменят неизправни части и се извършва проверка и регулировка на отделни механизми и на оръжието като цяло. Ремонтът се извършва от ремонтната работилница на структурата в МВР.
(3) Неизправности, за отстраняването на които е необходим текущ ремонт, както и нарушаване на антикорозионното покритие не са основание за преминаване на огнестрелните оръжия в по-ниска категория.


Чл. 48. (1) Средният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите им характеристики.
(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в Централната производствено-ремонтна база на ДУССД - МВР, или след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.


Чл. 49. Основният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички съставни части на огнестрелните оръжия. Той се извършва след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или подзаконовите актове по прилагането му.

Раздел II.
Бракуване, унищожаване и утилизация на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Чл. 50. (1) Определянето на оръжията и боеприпасите като негодни за използване се извършва от комисия, назначена от ръководителя на съответната структура в МВР. Комисията изготвя протокол, в който отразява техническото им състояние и нецелесъобразността на ремонта им.
(2) На бракуване подлежат оръжията от четвърта и пета категория, като протоколите по ал. 1 са неразделна част от протокола за бракуване и трансформация.
(3) Взривните вещества, пиротехническите изделия и боеприпасите не се бракуват. Когато са негодни, те преминават в трета категория с протокола по ал. 1 и подлежат на сдаване за утилизация или унищожаване.


Чл. 51. Бракуване на оръжия в МВР се извършва от комисия от експерти, назначена от директора на ДУССД - МВР. Комисията изготвя протокол за бракуване и трансформация, в който оръжията се записват с точното наименование на вид, марка, модел, калибър, серия и номер и/или уникална маркировка.


Чл. 52. (1) Негодните оръжия се трансформират в метални отпадъци, придобити по механичен начин, и се претопяват в присъствието на комисията по чл. 50.
(2) При необходимост и по преценка на комисията по чл. 50 подлежащите на бракуване оръжия се разглобяват, като годните части се трансформират в резервни и се заприходяват.


Чл. 53. Взривните вещества, пиротехническите изделия и боеприпасите се унищожават чрез взривяване, изгаряне или чрез утилизация.


Чл. 54. (1) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, невзривили се при учебно-бойни стрелби, се унищожават на място от специално назначени полигонни групи.
(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, опасни за съхранение и транспортиране, се унищожават на близки полигони или на специално оборудвани подривни площадки при стриктно спазване на изискванията за безопасност при този вид дейности.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 и 2 при необходимост могат да бъдат привличани външни специалисти с оглед пълно и точно спазване на действащото законодателство за опазване на околната среда.


Чл. 55. (1) Утилизацията на боеприпаси се възлага съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. Тя се извършва в обекти, отговарящи на изискванията за безопасност и охрана, и при спазване изискванията на действащото законодателство за опазване на околната среда.
(2) Използваните технологии в обектите по ал. 1 трябва да осигурят:
1. комплексност на преработката на боеприпасите и техните компоненти;
2. необратимост на процеса на утилизация;
3. обработка на всички елементи на боеприпасите;
4. безопасност на процесите на утилизация;
5. икономическа ефективност;
6. ефективен и надежден мониторинг на опазване на околната среда.
(3) В процедурите по утилизация на боеприпаси могат да участват лица, които притежават разрешение за производство на боеприпаси съгласно чл. 151, ал. 3 ЗОБВВПИ.
(4) Лицата по ал. 3 трябва да представят технологични карти за всички номенклатури боеприпаси, подлежащи на утилизация по съответната процедура.

Глава седма.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ


Чл. 56. Ръководителите на основните структури на МВР чрез началниците на подчинените им структури, комисии и длъжностни лица осъществяват пряк контрол по извършването на дейностите с ОБВВПИ за текущо доволствие и ведомствените военновременни запаси в подчинените им структури.


Чл. 57. Дирекция "УССД" - МВР, извършва контрол във всички структури на МВР по дейностите с ОБВВПИ за текущо доволствие.


Чл. 58. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР контролира съхраняването и транспортирането на ОБВВПИ с автомобилен транспорт, извършването на технически прегледи и даването на експертна оценка за техническа годност на ведомствените военновременни запаси от ОБВВПИ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с изтекъл срок на годност" са бойни, халосни и инженерни припаси, взривни вещества и пиротехнически средства, на които е изтекъл срокът на годност, през който са годни за дългосрочно безопасно съхраняване и готови за бойно използване по предназначение.
2. "Щатна опаковка" е специално проектирана и произведена опаковка за съхраняване и транспортиране на дадена номенклатура ОБВВПИ.
3. "Опасни за бойно използване и дългосрочно съхраняване" са невзривили се стреляни боеприпаси, гранати и реактивни снаряди; били под въздействие на взрив, пожар или авария, паднали от височина над 3 м в опаковка и под 1 м без опаковка с видими следи от удар по корпуса и взривателя; гранати с поставени в тях запалки; взривни вещества с поставени капсул-детонатори или видимо изменени поради настъпили механични повреди и физико-химични изменения.
4. "Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за стрелба" са тези, които при проведени полигонни и/или лабораторни изпитания с тях са показали резултати, неотговарящи на изискванията на техническата документация.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.


§ 3. В 6-месечен срок след влизането в сила на наредбата министърът на вътрешните работи утвърждава вътрешни правила за експлоатация на ОБВВПИ в Министерството на вътрешните работи.


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 и чл. 17, ал. 2


ТАБЛИЦА
за разпределение на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и изисквания към съвместното им транспортиране и съхраняване в едно помещение
 
Наименование на взривните вещества и Допустимо Поредни номера на БП и ВВ,
по боеприпасите количество допустими за
ред   в едно съвместно съвместно
    помещение съхраняване транспортиране
1. Димен барут в чист вид и изделия от него 100 t 1; 5 1; 2; 5
  (огнепроводен шнур)      
2. Бездимни барути, заряди от тях, стартови, 100 t 2; 5 2; 5
  реактивни двигатели (с различно предназначение, в щатна опаковка)      
3. Пиротехнически състави и изделия със 50 t(1) 3; 5 3; 5
  запалителен, димен, звуков, сълзотворен и светлинен ефект      
4. Бризантни ВВ в чист вид и техните сплави 150 t 2; 4; 5 2; 4; 5; 8
  и смеси и във взривателни изделия, противотанкови мини без взриватели, подривни заряди, детониращи шнурове      
5. Патрони за всички видове стрелково оръжие 150 t 2; 5; 7; 8 2; 5; 7; 8
6. Капсул-детонатори, електродетонатори, 2 000 000 бр. 3; 5; 6 3; 5; 6
  взриватели и запалки за ръчни гранати и (противотанкови) мини, детониращи шнурове      
7. Окончателно и неокончателно снарядени 150 t(2) 2; 4; 5; 7; 8 2; 4; 5; 7; 8
  фугасни, осколочно-фугасни, бронебойни изстрели, снаряди, мини и гранати за всички видове артилерийски оръжия, минохвъргачки, челни части за реактивни снаряди и ръчни гранати с комплект запалки      
8. Кумулативни, управляеми и неуправляеми 120 t 2; 4; 8; 5 2; 4; 8; 5
  реактивни снаряди, изстрели и противотанкови гранати      
 
(1) Преизчислено количество в пиротехническа смес, равно на сумата от количеството пиротехническа смес плюс удвоеното количество бризантно взривно вещество.
(2) Преизчислено към количество взривно вещество тротил (бризантно и метателно ВВ).
 


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1, т. 9


ТАБЛИЦА
за допустимите височини за нареждане на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия в заводска (щатна) опаковка в складови помещения (в метри)
 
Наименование на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите Допустима
по изделия височина
ред   (в метри)
1. Артилерийски, минохвъргачни и гранатохвъргачни изстрели, челни и 3,00
  бойни части, снаряди и мини в неокончателно снаряден вид с калибър до  
  200 мм включително, освен кумулативните  
2. Кумулативни изстрели, снаряди и челни части в неокончателно и 2,00
  окончателно снаряден вид, управляеми реактивни снаряди, кумулативни  
  гранати за леки и тежки гранатохвъргачки в окончателно снаряден вид;  
  ръчни гранати със запалки в сандъците  
3. Ръчни гранати без запалки в сандъците, гранати за гранатохвъргачки без 3,00
  капсул-детонатори, пиротехнически средства, патрони за стрелково оръжие  
4. Взриватели, запалки, средства за възпламеняване (капсулни втулки, 2,00
  запалки за ръчни гранати, пиропатрони, електрозапалки и други)  
5. Взривни вещества, допълнителни детонатори, разривни заряди, 2,00
  детониращ и огнепроводен шнур в щатна опаковка  
6. Детонатори, капсул-детонатори и електродетонатори 1,50


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2


МЕТОДИКА
за определяне на безопасните разстояния при взрив (в метри)
 
Разстоянието, на което възникващите при взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него обекти и съоръжения, се определя по формулата:
 

R = K

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти