Logo Събота, 5 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 6 АПРИЛ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

В сила от 19.04.2011 г.
Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) условията и редът за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности, наричан за целите на наредбата "регистърът";
2. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) необходимите материални условия за извършване на дейността по консервация и реставрация както и адаптация в музеите, висшите училища, научните и културните организации и институции, както и самостоятелно от лицата, вписани в регистъра по т. 1.

Чл. 2. (1) Консервацията и реставрацията на материални културни ценности е системен процес от дейности, които целят предотвратяване на разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им.
(2) Осъществяване на дейността по консервацията и реставрацията изисква специализирани познания в различни клонове на изкуствата, науката и техниката, като практикуването и представлява лична отговорност.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН).
(4) Консервацията и реставрацията в музеите, висшите училища, научните и културните организации и институции и други юридически лица се извършва от лицата по ал. 3.


Чл. 3. (1) Регистърът по чл. 1, т. 1 се води в Министерството на културата от длъжностни лица, оправомощени от министъра на културата.
(2) Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Условия за вписване в регистъра


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) В регистъра се вписват:
1. лица, които отговарят на изискванията на чл. 164, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за културното наследство (ЗКН) и притежават:
а) образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в областта на консервацията и реставрацията и имат три години професионален опит в тази област;
б) образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Архитектура" със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и имат три години професионален опит в тази област или по специалност "Архитектура" и имат пет години професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство;
в) образователно-квалификационна степен "магистър" с друга специалност със специализация в съответната област на консервация и реставрация или с приложение в процеса на консервация и реставрация и имат най-малко 5 години професионален опит в същата област;
2. лица, които не отговарят на изискванията на чл. 164, ал. 2 от ЗКН, но отговарят на изискванията на § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 54 от 2011 г.).
(2) Областите на дейност по консервация и реставрация са свързани с опазването на следните културни ценности:
1. архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики;
2. произведения на изящните и приложните изкуства, както и археологически, писмени и книжовни, етнографски и други с тези характеристики;
3. технически съоръжения, механизми и други подобни предмети, както и етнографски с тези характеристики;
4. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) природни образци и антропологични останки.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) (1) За вписване в регистъра се подава заявление по образец съгласно приложение № 1.
(2) Кандидатите по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "а" представят:
1. копие от диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в областта на консервацията и реставрацията;
2. документ, удостоверяващ три години професионален опит в областта на консервацията и реставрацията;
3. становище от ръководителя на колектива - за членовете на колектив, съдържащо описание и срок за извършване на дейности по консервация и реставрация;
4. професионална автобиография.
(3) Кандидатите по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б" представят:
1. копие от диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Архитектура", документ за специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и документи, удостоверяващи три години професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство, или
2. копие от диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Архитектура" и документи, удостоверяващи пет години професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство;
3. становище от ръководителя на колектива - за членовете на колектив, съдържащо описание и срок за извършване на дейности по консервация и реставрация;
4. професионална автобиография.
(4) Кандидатите по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "в" представят:
1. копие от диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по друга специалност, документ за специализация в съответната област на консервацията и реставрацията и документ, удостоверяващ пет години професионален опит в областта по консервацията и реставрацията, или
2. копие от диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по друга специалност с приложение в областта на консервацията и реставрацията и документ, удостоверяващ пет години професионален опит в областта на консервацията и реставрацията;
3. становище от ръководителя на колектива - за членовете на колектив, съдържащо описание и срок за извършване на дейности по консервация и реставрация;
4. професионална автобиография.
(5) Кандидатите по чл. 4, ал. 1, т. 2 представят:
1. документ/и, удостоверяващ/и най-малко десет години професионален опит в областта на консервацията и реставрацията на културни ценности, придобит до 15.07.2011 г.;
2. професионална автобиография.
(6) Когато документ по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 е за придобито висше образование в чужбина, необходимата информация се изисква по служебен път от съответните административни структури на Министерството на образованието и науката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Когато документ по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 е за придобито висше образование в българско висше училище след 1.01.2012 г., длъжностните лица от Министерството на културата изискват необходимата информация по служебен път.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Заявленията се подават в деловодството на Министерството на културата лично, с упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор и се регистрират в отделна партида по реда на тяхното постъпване.

Чл. 6. Въз основа на подадените заявления длъжностните лица, оправомощени да водят регистъра:
1. образуват преписка по всяко подадено заявление;
2. попълват регистрационен картон съгласно приложение № 2;
3. извършват вписванията в регистъра, регламентирани от тази наредба;
4. дават справки и издават удостоверения за вписаните обстоятелства.


Чл. 7. (1) При установяване на нередовности или непълноти в подаденото заявление или в приложените документи се дават указания за тяхното отстраняване в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) Заявителят е длъжен да отстрани нередовностите по преписката в 3-дневен срок от получаване на указанията.
(3) При неотстраняване на нередовността и непълнотите в заявлението в срока по ал. 2 заявлението не се разглежда.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) В едномесечен срок от подаване на заявлението министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице разпорежда вписване в регистъра или отказва да извърши регистрация, ако лицето не отговаря на условията по чл. 4. Уникалният номер в регистъра се образува от датата на вписване и от поредния номер на вписването за деня.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) На вписаното в регистъра лице се издава удостоверение за регистрация от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение № 3.
(3) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 9. (1) В 7-дневен срок от настъпване на промяна на вписаните обстоятелства вписаното в регистъра лице е длъжно да подаде заявление съгласно приложение № 1, в което се посочват новите обстоятелства и се прилагат необходимите документи.
(2) Промените по ал. 1 се отразяват в регистрационния картон.


Чл. 10. (1) Заличаване на вписване в публичния регистър се извършва при:
1. молба на вписаното лице, с която се иска заличаване от регистъра, като се посочват причините за това;
2. предложение на Главна дирекция "Инспекторат по опазване на културното наследство" във връзка с констатирани административни нарушения на Закона за културното наследство и подзаконовите актове по неговото прилагане;
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) смърт на лицето, за което е подадено заявление от негов наследник, с приложено удостоверение за наследници и заверено копие на смъртен акт или е извършена служебна проверка от длъжностните лица по чл. 3, ал. 1.
(2) Заличаването се извършва със заповед на министъра на културата или на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Лице, което е заличено в регистъра, може да бъде вписано отново след подаване на заявление по чл. 5, ал. 1, ако обстоятелствата, предизвикали заличаването му, са отстранени.

Раздел II.
Съдържание на регистъра


Чл. 11. (1) Публичният регистърът на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация, се води по образец съгласно приложение № 4.
(2) Регистърът се води на хартиен и електронен носител. Регистърът, който се води на хартиен носител, съдържа регистрационните картони по чл. 12.
(3) При несъответствие между записа на хартия и електронния носител поражда действие този, който е воден на хартия.


Чл. 12. В регистрационния картон се вписват:
1. трите имена и ЕГН на заявителя;
2. гражданство;
3. адрес за контакт, телефон и електронен адрес;
4. номер на диплом за завършено висше образование и наименование на учебното заведение, което го издава;
5. документ, удостоверяващ допълнително получена специализация;
6. области на дейност по консервация и реставрация;
7. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) професионален опит и неговата продължителност;
8. номер на удостоверението за вписване;
9. заповед за отказ за вписване;
10. заповед за заличаване на вписването.


Чл. 13. (1) В регистъра не се допускат поправки.
(2) Допуснати очевидни фактически грешки в съдържанието на публичния регистър се поправят служебно или по искане на заинтересовани лица.
(3) При поправка на фактически грешки, допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка в регистрационния картон и се подписва.


Чл. 14. Справки за информация в регистъра изготвя длъжностното лице по чл. 3, ал. 1 от тази наредба при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

Глава трета.
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Консервация и реставрация на материални културни ценности се извършват в лаборатории или ателиета с необходимата техника или друго оборудване съобразно спецификата на ценностите и консервационно-реставрационните дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) За извършване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности се прилагат условията за извършване на дейността съгласно Наредба № 4 от 2015 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности (ДВ, бр. 46 от 2015 г.) и се сключва договорът по чл. 17 от същата наредба.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) За извършване на дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности се сключва договор с минимално необходимо съдържание относно:
1. защитата на културната ценност за периода на консервация и реставрация;
2. осигуряване на безопасни условия на труд в случаите, когато това е необходимо условие за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация;
3. срок за извършване на дейностите;
4. възнаграждение.


Чл. 16. Музеите, висшите училища, научните и културните организации, които извършват дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности, уреждат условията за извършване на дейността по консервация и реставрация на материални културни ценности в правилниците за устройство и дейността им.


Чл. 17. (1) Извършването на дейности по консервация и реставрация от лицата, вписани в публичния регистър, се урежда чрез сключване на договор със собственика на културната ценност.
(2) Договорът по ал. 1 е необходимо да съдържа условия, свързани със:
1. защитата на културната ценност за периода на консервация и реставрация;
2. осигуряване на безопасни условия на труд в случаите, когато това е необходимо условие за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация;
3. срок за извършване на дейностите;
4. възнаграждение.


Чл. 18. (1) Теренна консервация на археологически ценности се извършва на място при условията на чл. 153, т. 3 и 4 ЗКН, за което се изготвя необходимата документация.
(2) Проектите за консервация и реставрация на археологически обекти се изготвят от проектанти по чл. 230, ал. 1 от Закона за устройство на територията, вписани в публичния регистър по реда на тази наредба, със задължителното участие на археолога, получил разрешение за извършване на теренно проучване на съответния обект.


Чл. 19. Изпълнението на проектите за консервация и реставрация на недвижими културни ценности се извършва и приема по реда на Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) По смисъла на тази наредба:
"Документи, удостоверяващи професионален опит" са: копие на трудов договор с приложена към него длъжностна характеристика, копие на трудова, служебна, осигурителна книжка, на друг документ за трудов/осигурителен стаж по утвърден образец или копие на договор, сключен от лице по чл. 4 за осъществяване на дейности по консервация и реставрация на движими и недвижими културни ценности.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Наредбата се издава на основание чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство и влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Министърът на културата дава указания по прилагането на наредбата.

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 27.04.2012 Г.)

§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2019 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.)

ДО МИНИСТЪРА

НА КУЛТУРАТА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от .................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Гражданство: ........................................................................................................................................... (държава)

Постоянен адрес:

град/село ............................................................................................., п.к. ...............................................................,

община ..........................................................................................., район ...............................................................,

кв./ж.к. ........................................................., ул. ........................................................................................................

№ ...., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ...,

телефон ........................................................, e-mail ...................................................................................................

Адрес за кореспонденция:

град/село ............................................................................................., п.к. ...............................................................,

община ..........................................................................................., район ...............................................................,

кв./ж.к. ........................................................., ул. ........................................................................................................

№ ...., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ...,

телефон ........................................................, e-mail ...................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С настоящото заявявам на основание чл. 165, ал. 1 от ЗКН желанието си:

1. Да бъда вписан/а в публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация, както и адаптация на културни ценности в следната/ите област/и на дейност:

0 архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики;

0 произведения на изящните и приложните изкуства, както и археологически, писмени и книжовни, етнографски и други с тези характеристики;

0 технически съоръжения, механизми и други подобни предмети, както и етнографски с тези характеристики;

0 природни образци и антропологични останки,

и със следната специалност: ...............................................................

 

Попълва се само от лицата, придобили висше образование в българско висше училище след 1.01.2012 г.

 

ЕГН:

 

№ на диплома:

 

Забележка. При наличие на повече от една диплома за придобито висше образование в българско висше училище се посочват номерата на всяка.

 

2. Да се актуализират данните в регистъра, подадени със заявление № .......................... г., поради промяна в следните вписани обстоятелства:
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

3. Давам съгласие, ако бъда включен в регистъра по чл. 165, ал. 1, в публичната част на регистъра да бъдат вписани следните данни за контакт:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Приложения: ...............................................................

 

ЗАЯВИТЕЛ:

Подпис: ...............................................................

Дата: ...................................................................

 
Приложение № 2 към чл. 6, т. 2


РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
Раздел І
Номер ..................................
Дата ......................................
Заявител: .......................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена и артистичен псевдоним)
Гражданин на .......................................................................................................................................................................................................................................................
(държава)
Адрес: Град/село ..................................................................................................................................................................................................................................................
Улица ..................................................................... № ..................... Бл. ............. Вх. ........... Ет. ....... Ап. .........
Област ........................................................... Община ........................................................................................................................................................................................
Пощенски код ................................. Пощенска кутия ......................................................................................................................................................................................................
Телефон: ..................................................... Моб. телефон: .......................................................................................................................................................................................
Факс: ........................................................... е-mail: .......................................................................................................................................................................................
Диплома, издадена от ..........................................................................................................................................
№ ............................................................... дата ...........................................................................................................................................................................................
специалност .....................................................................................................................................................................................................................................................
Област/и на дейност ..............................................................................................................................................................................................................................................
Продължителност на професионалната практика по специалността в следните области:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Документ за допълнителна специализация ..............................................................................................................................................................................................................................
№ ..................................................... дата .....................................................................................................................................................................................................
(при повече специализации се прилага списък)
№ на удостоверение за регистрация .................................................................................................................................................................................................................................
№ на заповедта, с която се вписва/отказва/заличава вписване ..........................................................................................................................................................................................................
Длъжностно лице: ..................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, подпис и печат)
Раздел ІІ
Актуализация на данните:
Заявление № ........................... дата ......................................................................................................................................................................................................................
настъпилите промени в обстоятелствата .................................................................................................................................................................................................................................
приложени документи ..............................................................................................................................................
заповед на министъра на културата № ...............................................................................................................................................................................................................................
Длъжностно лице: ................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, подпис и печат)
Забележка. Раздел ІІ се попълва при подадено заявление за промяна в обстоятелствата по раздел І.


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
София, бул. "Александър Стамболийски" № 17
тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551; info@mc.government.bg;
www.mc.government.bg
 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......................../.................. г.
за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство
Министерството на културата удостоверява, че в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство е вписан:
.........................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
с област/и на дейност:
.........................................................................................................................................................................................................................
Правата по регистрацията не се прехвърлят и преотстъпват.
При промяна на обстоятелствата, при които е извършена тази регистрация, регистрираният е длъжен в 7-дневен срок от възникване на новите обстоятелства да уведоми писмено министъра на културата.
МИНИСТЪР: .............................


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.)

РЕГИСТЪР

по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство

по ред

Три

имена

Данни за контакт

Основание за вписване

Област/и на дейност

Специалност

Специализация

Заповед за заличаване,

№ ......

Основание за заличаване по чл. 10, ал. 1 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти