Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА МЯСТОТО И НАЧИНА НА НАНАСЯНЕ НА УНИКАЛНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ

В сила от 05.04.2013 г.
Приета с ПМС № 94 от 08.04.2011 г.

Обн. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят мястото и начинът на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели.

Чл. 2. (1) Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, нанася уникална идентификация съгласно приложение № 1 към чл. 29 и 44 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) върху всяко произведено взривно вещество, включително до най-малката производствена опаковка. Когато взривните вещества са обект на по-нататъшна производствена обработка, върху тях не се нанася нова уникална идентификация, освен ако предишната е заличена или не се разчита ясно.
(2) Идентификацията по ал. 1 се закрепва стабилно върху изделието по начин, който не позволява нарушаването или заличаването й. Данните съгласно приложение № 1 към чл. 29 и 44 ЗОБВВПИ, идентифициращи изделието, трябва да се разчитат лесно.


Чл. 3. Изискванията на чл. 2 не се прилагат:
1. когато взривните вещества са произведени за износ и имат поставена идентификация в съответствие с изискванията на държавата вносител, което позволява взривните вещества да бъдат проследявани;
2. за взривни вещества, които се транспортират и доставят непакетирани в камиони помпи за директно зареждане в сондаж;
3. за взривни вещества, които се изработват на взривната площадка и се зареждат веднага след производството им;
4. (нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) за фитили, които са недетониращи запалителни устройства, подобни на шнур;
5. (нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) за огнепроводни шнурове, състоящи се от сърцевина от дребнозърнест барут, обвит в гъвкава тъкана материя с една или повече защитни външни обвивки, и които след като бъдат запалени, изгарят с предварително определена скорост без външен взривен ефект;
6. (нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) капсул-детонаторите, които се състоят от метална или пластмасова капсула, съдържаща малко количество първична взривна смес, която лесно се възпламенява при удар и служи като запалителен елемент в патрони за огнестрелно оръжие или в задействани от удар възпламеняващи средства за метателни заряди.

Раздел II.
Място и начин на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели


Чл. 4. (1) Уникалната идентификация на патронираните взривни вещества или на взривни вещества в чували може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всеки патрон или чувал. Върху всяка каса с патрони се поставя съответният етикет.
(2) Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, може да използва пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки патрон или всеки чувал, и съответно устройство за всяка каса с патрони.


Чл. 5. Уникалната идентификация на опакованите двукомпонентни взривни вещества може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всяка малка опаковка, съдържаща два компонента.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Уникалната идентификация на обикновените детонатори може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана или щампована върху външната обвивка на детонатора. Върху всяка каса с детонатори се поставя съответният етикет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, може да използва пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки детонатор, и съответно устройство за всяка каса с детонатори.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Когато обикновеният детонатор е с прекалено малки размери или формата, или изработката му не позволяват да се нанесат данните по т. 4 от приложение № 1 към чл. 29 ЗОБВВПИ, върху него се нанася информацията по т. 1, буква "б", подточки "аа" и "бб" от приложение № 1 към чл. 29 ЗОБВВПИ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) В случаите по ал. 3 уникалната идентификация се нанася върху най-малката опаковка, която се затваря с печат и върху нея се отбелязва броят на обикновените детонатори, които тя съдържа.


Чл. 7. (1) Уникалната идентификация на електрически, неелектрически и електронни детонатори може да бъде самозалепващ се етикет върху проводниците или вълноводите или самозалепващ се етикет върху външната опаковка на детонатора, или да бъде отпечатана или щампована върху нея. Върху всяка каса с детонатори се поставя съответният етикет.
(2) Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, може да използва пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки детонатор, и съответно устройство за всяка каса с детонатори.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Уникалната идентификация на междинните детонатори, с изключение на детонаторите по чл. 3, т. 6, и на бустерите може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всеки междинен детонатор или бустер. Върху всяка каса с междинни детонатори или бустери се поставя съответният етикет.
(2) Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, може да използва пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки междинен детонатор или бустер, и съответно устройство за всяка каса с междинни детонатори или бустери.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Когато бустерът е с прекалено малки размери или формата, или изработката му не позволяват да се нанесат данните по т. 4 от приложение № 1 към чл. 29 ЗОБВВПИ, върху бустера се нанася информацията по т. 1, буква "б", подточки "аа" и "бб" от приложение № 1 към чл. 29 ЗОБВВПИ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) В случаите по ал. 3 уникалната идентификация се нанася върху най-малката опаковка, която се затваря с печат и върху нея се отбелязва броят на бустерите, които тя съдържа.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Уникалната идентификация на детониращи шнурове може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана директно върху макарата с шнур. Тя се маркира на всеки 5 метра върху външната обвивка на детониращия шнур или върху вътрешния слой от екструдирана пластмаса, разположен непосредствено под външната обвивка на шнура. Върху всяка каса с детониращи шнурове се поставя съответният етикет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, може да използва пасивни инертни електронни устройства, поставени в шнура, и съответно устройство за всяка каса с шнурове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Когато детониращият шнур е с прекалено малки размери или формата, или изработката му не позволяват данните по т. 4 от приложение № 1 към чл. 29 ЗОБВВПИ да бъдат нанесени съгласно ал. 1, уникалната идентификация се отпечатва само върху макарата или ролката с шнур, а когато е приложимо - върху най-малката опаковка.


Чл. 10. (1) Уникалната идентификация на метални кутии и бидони за съхранение на взривни вещества може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всяка метална кутия или бидон.
(2) Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, може да използва пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всяка метална кутия или бидон.


Чл. 11. Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, може да нанесе самозалепващо се и отделящо се копие на оригиналния етикет върху взривното вещество, предназначено за употреба от негови клиенти. Копието трябва да бъде видимо обозначено като копие на оригинала.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 4 април 2008 г. относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение (ОВ, L 94/8 от 5 април 2008 г.) и изискванията на Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 г. за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели (OB, L 50 от 23 февруари 2012 г., стр. 18 - 20).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 29, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.


§ 3. Наредбата влиза в сила на 5 април 2012 г.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Наредбата се прилага от 5 април 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 1 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЯСТОТО И НАЧИНА НА НАНАСЯНЕ НА УНИКАЛНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2012 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти