Logo Четвъртък, 18 Юли
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-10 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 05.04.2011 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 22 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната, предоставени за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана по-нататък "агенцията".
(2) Във военните клубове се осъществяват следните дейности:
1. военно-патриотично възпитание;
2. културно-художествена дейност;
3. информационна дейност;
4. социална дейност.
(3) Дейностите по ал. 2 се осъществяват чрез:
1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) организиране на мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и др.;
2. организиране на съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
3. организиране на школи, художествени състави, клубове по интереси и други за нуждите на военнослужещите, цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;
4. съхраняване, обновяване и обогатяване на библиотечния фонд на военните клубове;
5. информиране на обществеността за дейността, политиката и приоритетите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, военната служба, условията за почивки във военно-почивните домове и хотелите, предоставени за управление на агенцията;
6. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) осигуряване на топъл обяд за правоимащите лица чрез организация, координация и контрол на функционирането на социалните кухни към Министерството на отбраната;
7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) осигуряване на грижи в извънсемейна среда за правоимащите лица в домове за ветерани и военноинвалиди и домове за пенсионирани военнослужещи;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) провеждане на мероприятия във военните клубове от военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) изпълнение на други социални програми и проекти, възложени на агенцията по силата на нормативен акт или споразумение.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 3. (1) Представителни обекти на Министерството на отбраната са:
1. Централен военен клуб - София;
2. резиденция "Лозенец";
3. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)
(2) В обектите по ал. 1 се провеждат официални мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и посрещането на чуждестранни делегации и гости.
(3) В обектите по ал. 1 могат да се провеждат почасово отделни мероприятия по заявка от други лица по ред и цени, определени от изпълнителния директор на агенцията.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ


Чл. 4. Мероприятията по чл. 1, ал. 3 се извършват:
1. с разрешение на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) по предложение на ръководителите на административни звена от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и по инициатива/предложение на командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и на командирите/началниците на военни формирования от Българската армия;
3. по предложение на неправителствени организации;
4. по предложение на ръководителите на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
5. по искане на други ведомства, организации, физически и юридически лица.


Чл. 5. (1) Провеждането на мероприятия по чл. 4, т. 1 се извършва на основание писмен акт на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Провеждането на мероприятия по чл. 4, т. 3 и 4 се извършва, ако те са включени в годишния план на агенцията и годишните планове на военните клубове към нея, утвърдени от изпълнителния директор. Мероприятията за следващата година се представят в писмен вид в агенцията от лицата по чл. 4, т. 3 и 4 до 10 декември на предходната година. При желание за провеждане на мероприятия извън тези, включени в годишния план, се подава писмено заявление до началника на съответния териториален отдел на агенцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) За провеждане на мероприятия от лица по чл. 4, т. 5 същите подават писмено заявление до началника на съответния териториален отдел на агенцията.


Чл. 6. (1) Провеждането на мероприятия по реда на чл. 4, т. 1 и 2 е безвъзмездно.
(2) Провеждането на мероприятия по реда на чл. 4, т. 3, 4 и 5 се извършва по ред и при условия, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

Глава трета.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ И УСЛУГИ В ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) В Централния военен клуб се организират и провеждат мероприятията по чл. 1, ал. 3, т. 1 - 5, 8 и 9.


Чл. 8. Провеждането на мероприятия в залите на Централния военен клуб е приоритетно за:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) представителни нужди на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили;
2. провеждане еднократно на годишните събрания на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност.


Чл. 9. Провеждането почасово на отделни мероприятия в Централния военен клуб от други физически и юридически лица се заплаща по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Провеждането на мероприятия в Централния военен клуб от военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се заплаща по преференциални цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 11. Към Централния военен клуб функционират Централната армейска библиотека и Централната армейска музикална школа в интерес на военно-патриотичните, културно-художествените, образователните и информационните програми, провеждани от агенцията. Условията и редът за функционирането им се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 12. В резиденция "Лозенец" се организират и провеждат представителни мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и посрещане на чуждестранни делегации и гости, определени с акт на министъра на отбраната.


Чл. 13. Провеждането на мероприятия в резиденция "Лозенец" е безвъзмездно за организирани служебни инициативи на длъжностни лица, определени с акт на министъра на отбраната.


Чл. 14. В резиденция "Лозенец" могат да се провеждат протоколни мероприятия от други ведомства, организации, физически и юридически лица. Мероприятията се провеждат по заявка и на дати, в които няма заявени такива по чл. 12 и 13, по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Провеждането на мероприятия в представителните обекти на Министерството на отбраната се извършва въз основа на писмена заявка до изпълнителния директор на агенцията, като за резиденция "Лозенец" заявката се придружава със списък на участниците в мероприятието, който се актуализира към датата на провеждането му.

Глава четвърта.
КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Във военните клубове, предоставени за управление на агенцията, се осъществява културно-художествена и патриотично-възпитателна дейност чрез:
1. създаване, организиране и поддържане на школи, художествени състави, клубове по интереси и други форми на културно-художествена дейност;
2. разработване, организиране, координиране на дейностите по националните програми на Министерството на отбраната по военно-патриотичното възпитание и културно-информационната дейност, при наличие на средства за тяхното осигуряване.


Чл. 20. Във формите и проявите на културно-художествената и патриотично-възпитателната дейност могат да се включват следните категории лица:
1. военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;
2. членове на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
3. други физически лица.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Лицата по чл. 20, т. 3 заплащат такси, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Изпълнителният директор на агенцията възлага на професионалисти в съответната област организацията и ръководството на школите и художествените състави към военните клубове, предоставени за управление на агенцията.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Школите и художествените състави, които осъществяват дейността си във военните клубове, участват във фестивалите, концертите, празниците и тържествата, организирани от агенцията, както и в културно-художествената програма за гостите във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, по предварително съгласуван график.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Школите, художествените състави и клубовете по интереси, които осъществяват дейност във военните клубове, при участието си във фестивали, концерти, музикални програми, телевизионни предавания и други се представят от името на съответния военен клуб.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) (1) При осигуряване на концертни изяви от военните клубове, свързани с празници, чествания, семинари, методически сборове и други мероприятия по чл. 4, т. 1 и 2, транспортът и командироването на участниците се осигуряват от бюджета/годишната бюджетна сметка на съответната структура, в рамките на финансовата квота на основната програма/програма.
(2) Разходваните средства по ал. 1 се осигуряват на агенцията за сметка на заявителя по реда на бюджетната процедура за съответната година.

Глава пета.
ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ


Чл. 26. Във военните клубове се организира и провежда информирането на обществеността за дейността, политиката и приоритетите на Министерството на отбраната.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Дейността по чл. 26 се осъществява чрез:
1. предоставяне на информация, отнасяща се до отдиха и възстановяването, предоставянето на социални услуги, оползотворяване на свободното време чрез различни форми на културно-художествени дейности и в изпълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба (ДВ, бр. 95 от 2010 г.) и след предоставяне на актуална информация от дирекция "Социална политика" към Министерството на отбраната и Централно военно окръжие;
2. популяризиране дейността на военните клубове и военно-почивните домове и хотели;
3. предоставяне на информация за условията и възможността за кандидатстване на военна служба и за дейността на военни академии, висши военни училища, факултети, филиали и институти към тях;
4. предоставяне на информация за социалните права на военнослужещите, цивилните служители и техните семейства, както и за реда за подпомагане на военнослужещите, цивилните служители, военноинвалидите и военнопострадалите, ветераните от войните и пенсионираните военнослужещи, изпаднали в тежко материално положение;
5. предоставяне на информация за спортната дейност на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и възможностите за използване на спортната база;
6. предоставяне на информация за родолюбиви инициативи - организиране и провеждане на събития, срещи, кръгли маси, интерактивни дейности, кампании, чествания на исторически събития и личности, съхранение и популяризиране на патриотични традиции и други дейности, свързани с българската военна история;
7. библиотечна дейност.

Глава шеста.
СОЦИАЛНИ КУХНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 28. (1) Социалните кухни към Министерството на отбраната се откриват и закриват със заповед на министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Социална кухня към Министерството на отбраната може да бъде открита, когато:
1. в съответното населено място има повече от 30 пенсионирани военнослужещи, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 31, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) помещението, предназначено за социална кухня, е не по-малко от 30 места, с изключение на кухните към гарнизонните военни столове;
3. в бюджета на агенцията има планирани финансови средства за откриването на нови социални кухни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се проверяват от директора на дирекция "Военни клубове и военно-патриотично възпитание" въз основа на заявление от ръководителите на структурите на военно-патриотичните съюзи в съответното населено място относно потребността от откриването или закриването на социална кухня към Министерството на отбраната.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) След проверката по ал. 3 директорът на дирекция "Военни клубове и военно-патриотично възпитание" изготвя и предоставя мотивиран доклад до изпълнителния директор на агенцията с предложение за откриване или не на социална кухня.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Социалните кухни към Министерството на отбраната се създават към военни клубове и гарнизонни столове в населени места, в които агенцията има свои служители, и при наличие на финансови възможности за това.


Чл. 30. Социалните кухни към Министерството на отбраната предоставят безплатен обяд през работната седмица на следните категории лица:
1. ветерани от войните;
2. военноинвалиди;
3. военнопострадали;
4. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.


Чл. 31. (1) Право да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната имат лицата по чл. 30, ако отговарят на някое от следните групи изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) месечният им доход да е по-нисък от 370 лв., което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт - относно размера на пенсията, и декларация за липса на допълнителни доходи по смисъла на § 1, ал. 1, т. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в т.ч. от наеми, лихви, възнаграждения, по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) да са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, удостоверено от експертно решение на ТЕЛК, и да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Редът за подбор на правоимащите лица за ползване на социалните кухни към Министерството на отбраната се определя в правила за организация и функциониране на социалните кухни към Министерството на отбраната, издадени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Ръководствата на военно-патриотичните съюзи предоставят списък на лицата, които отговарят на изискванията по чл. 31, ал. 1 и ще се хранят в кухните за период 3 месеца, като придружават искането си с документите, удостоверяващи изпълнението на разпоредбите на чл. 30 и 31.
(2) Ръководствата на съюзите имат право при отпадане на лице от списъка на хранещите се поради негов изричен отказ или ако не отговаря на разпоредбите на чл. 30 или 31, да го заменят своевременно с друго лице, което отговаря на изискванията по наредбата.


Чл. 33. В случай на заболяване на лицето, което има право да ползва социалната кухня към Министерството на отбраната, то може да получи полагащата му се храна в подходяща посуда чрез негови близки.


Чл. 34. Дейността по организирането и финансирането на социалните кухни се осъществява от агенцията.


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)

Глава седма.
ДОМОВЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ВЕТЕРАНИ И ВОЕННОИНВАЛИДИ


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди са специализирани институции за настаняване и предоставяне на социални услуги извън обичайната домашна среда на следните категории пенсионирани лица:
1. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. ветерани от войните;
3. военноинвалиди;
4. военнопострадали;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) съпрузи/съпруги на лицата по т. 1 - 4;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) други лица.


Чл. 37. Право да бъдат настанени в домовете имат лицата по чл. 36, които са в добро здравословно и психическо състояние, неизискващо специализирано медицинско обслужване.


Чл. 38. (1) Заявленията за настаняване в домовете се подават до изпълнителния директор на агенцията чрез съответния военен клуб по местоживеене на заявителя по образец.
(2) Към заявленията за постъпване в домовете се прилагат:
1. копие от лична карта;
2. документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 36;
2а. (нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) документ, издаден от НОИ, удостоверяващ размера на получаваната пенсия;
3. решение на ТЕЛК (когато е приложимо);
4. медицинска бележка за психично здраве;
5. протокол от личния лекар за здравословно състояние и консултация от специалисти по основните заболявания;
6. медицинска бележка с резултати от изследване за чревно заразоносителство с валидност 7 дни от издаването;
7. личен амбулаторен картон;
8. декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни по образец;
9. декларация за предоставяне на достоверна здравна информация по образец;
10. декларация от роднина или близък на настаняваното лице за извеждане от дома по образец;
11. доклад-предложение от служителя към съответния военен клуб по образец.


Чл. 39. (1) Дейността по подбора на лицата по чл. 36 за настаняване в домовете се осъществява от комисия, която се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда заявленията и приложените към тях документи за настаняване в домовете по реда на тяхното постъпване в двуседмичен срок. Въз основа на протокола от заседанието на комисията изпълнителният директор издава заповед за настаняване на лицата по чл. 36 за всеки конкретен случай.


Чл. 40. (1) Настаняването в домовете се извършва въз основа на заповед на изпълнителния директор на агенцията на основание подадените документи по чл. 38, ал. 2 и след сключването на договор за минимален престой в дома 3 месеца.
(2) С договора се регламентират редът, условията и срокът за ползване на социалните услуги.
(3) Срокът на договора може да бъде удължен по взаимно писмено съгласие на двете страни.
(4) Управителят на съответния дом създава регистър за задължителната за заведенията за социални услуги документация за всяко настанено лице.


Чл. 41. При постъпване в домовете задължително се представят заповед за настаняване в съответния дом, актуална снимка и документите по чл. 38, ал. 2.


Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) При свободни места в домовете лицата по чл. 36 могат да се настаняват за краткосрочен отдих - за 5 дни, 7 дни, 10 дни или 15 дни.
(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 36 подават следните документи:
1. заявление до изпълнителния директор на агенцията;
2. документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 36;
2а. (нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) документ, издаден от НОИ, удостоверяващ размера на получаваната пенсия;
3. платежно нареждане за платена такса при постъпване в съответния дом.


Чл. 43. (1) Домовете не предоставят социални услуги на лица, чието психическо състояние не съответства на изискванията по чл. 37.
(2) Изискванията по чл. 37 се установяват от компетентните длъжностни лица с периодични и/или нарочни специализирани медицински прегледи.


Чл. 44. (1) Условията и редът за прекратяване предоставянето на социални услуги се регламентират в индивидуалния договор с ползвателя.
(2) Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане срока, за който е сключен;
3. при смъртта на настанения.
(3) Договорът може да бъде прекратен едностранно:
1. с писмено предизвестие от страна на настанения, отправено в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;
2. с писмено предизвестие, отправено от агенцията до настанения в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването, в следните случаи:
а) констатирано нарушение на правилника за вътрешния ред на дома;
б) при ползване на предоставеното помещение в нарушение на сключения договор;
в) неизпълнение на задължение по договора от настанения;
г) установяване на трайни промени в здравословното състояние на настанения, които не позволяват ползването на договорените социални услуги и изискват специализирано лечение, несъответстващо на профила на дома.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Организацията по погребението на лице, починало в дома, се извършва от роднините му, изрично посочени в декларация, а когато такава липсва или не се установят роднини - по реда, определен в наредба, приета от Общинския съвет на гр. Троян.


Чл. 46. (1) Социалните услуги в домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди се извършват срещу заплащане на месечна такса от потребителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Месечната такса за социалните услуги в домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди за лицата по чл. 36, т. 1 - 4 се определя със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Месечната такса за лицата по чл. 36, т. 5 и 6 се формира на база себестойността за един пълен пансион.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Себестойността на един пълен пансион, която включва разходите по настаняване, хранене и медицинско обслужване и разходите за издръжка на дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, се утвърждава от министъра на отбраната ежегодно по предложение на изпълнителния директор на агенцията на база предходната година, съгласувано с дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" на Министерството на отбраната.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Месечните такси по чл. 46, ал. 2 и 3 се заплащат до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)

Глава осма.
ФИНАНСИРАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)


Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Финансовото осигуряване на дейностите по наредбата се извършва в рамките на утвърдената бюджетна квота по съответната основна програма/програма по програмната структура на Министерството на отбраната за текущата година, формираща издръжката на агенцията.


Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Финансирането на социалните кухни се осигурява чрез:
1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда на чл. 49;
2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
3. национални и международни програми;
4. приходи от други източници по ред, определен в закон или акт на Министерския съвет.


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Финансирането на домовете се осигурява от:
1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда на чл. 49;
2. такси, събирани от потребителите по реда на чл. 46;
3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
4. национални и международни програми и фондове;
5. собствени приходи на агенцията;
6. приходи от други източници по ред, определен със закон или акт на Министерския съвет.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Членове на семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Образците от документи, предвидени по наредбата, се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 226а, ал. 2, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Н-16 от 2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм., бр. 28 и 38 от 2010 г. и бр. 15 от 2011 г.).


§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


§ 6. Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на агенцията.


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2013 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти