Logo Сряда, 20 Март
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.
(2) Наредбата не се прилага за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по регулирана професия в областта на водния и въздушния транспорт.

Чл. 2. Удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, се издават на български граждани, на граждани на държави членки или на граждани на трети страни.


Чл. 3. (1) Когато придобитата професионална квалификация е по регулирана на територията на Република България професия, удостоверенията по чл. 2 се издават от органа по признаване по смисъла на чл. 4 от Закона за признаване на професионални квалификации.
(2) Когато придобитата професионална квалификация е по професия, която не е регулирана на територията на Република България, удостоверенията по чл. 2 се издават от изпълнителния директор на Националния център за информация и документация.


Чл. 4. Удостоверенията по чл. 2 съдържат информация най-малко за:
1. придобитата професионална квалификация на територията на Република България;
2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) съответствието на придобитата квалификация с изискванията на Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 255, 30/09/2005) или наличието на придобити права по смисъла на чл. 23, ал. 1 или чл. 30 от Директива 2005/36/ЕО, или прилагане на общата система за признаване на доказателства за обучение съгласно дял ІІІ, глава І от Директива 2005/36/ЕО;
3. правото на заявителя да упражнява съответната професия на територията на Република България;
4. това, дали професията е регулирана в Република България;
5. квалификационното ниво съгласно чл. 11 от Директива 2005/36/ЕО;
6. административни наказания, свързани с правото за упражняване на професията;
7. притежавания професионален опит, свързан с професионалната квалификация, за която се иска издаването на удостоверение - само за удостоверението за професиите в областта на ветеринарната медицина.


Чл. 5. (1) За издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация се заплаща такса, когато органът по признаване е държавен орган, или цена на услугата, когато органът по признаване не е държавен орган, съгласно § 4, ал. 3 и 4 от допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации.
(2) Таксата или цената на услугата са в зависимост от срока, в който заявителят иска издаването на удостоверение.
(3) Срокът за изпълнение на услугата е 30-дневен за стандартна услуга и 10 работни дни за бърза услуга, при условие че компетентният орган е предвидил бърза услуга.

Раздел II.
Ред за издаване на удостоверенията


Чл. 6. (1) Желаещите да получат удостоверение за професионална квалификация, придобита на територията на Република България, подават заявление до съответния орган по чл. 3.
(2) Заявлението по ал. 1 се издава по образец, утвърден от органа по чл. 3.
(3) В заявлението се посочва:
1. за каква професионална квалификация се иска издаването на удостоверението;
2. за коя държава се иска издаването на удостоверението.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на дипломи, удостоверения, свидетелства и други документи, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на Република България в случаите, в които се прилага общата система за признаване на професионални квалификации;
3. копие на документ за членство в професионална организация, ако заявителят членува в такава;
4. копие на документ за идентичност на лице с различни имена;
5. писмена декларация от заявителя, че не му е отнето правото за упражняване на професията;
6. документ за платена държавна такса или за платена цена на услугата за издаване на удостоверението;
7. други необходими документи по преценка на компетентния орган по признаването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Когато с документите по ал. 4 се удостоверяват факти и обстоятелства, които са служебно известни на органа по чл. 3, или се отнасят до данни, които са вече създадени, събрани, изменени или заличени от друг административен орган, съответните документи не се прилагат, като същите се описват в заявлението по ал. 1 по начин, който да позволява удостоверяването и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Към заявлението за регулирана медицинска професия се прилагат:
1. копие на документ за самоличност;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) копие на диплома за придобита професионална квалификация и на съответните приложения към нея/академична справка;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) копие на диплома/свидетелство за придобита специалност и на академична справка;
4. документ от съответната съсловна организация за наличие или липса на наложени административни и/или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението;
5. документ за идентичност на имената на лице с различни имена;
6. документ за трудов стаж за последните 5 години;
7. документ за платена държавна такса за удостоверение;
8. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) други необходими документи по преценка на компетентния орган по признаването.
(7) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2013 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) За издаване на удостоверения за регулирана немедицинска професия, за която орган по признаване е министърът на здравеопазването, към заявлението се прилагат документите по ал. 5 при спазване на изискванията на чл. 7, ал. 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2013 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) Заявлението по ал. 1 до органа по чл. 3, ал. 2 може да се подава писмено или по електронен път, подписано с електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257, 28.8.2014 г.).
(9) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2013 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) Когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис и се прилагат само документите по ал. 4, т. 2 - 7 като сканирани копия. Когато държавната такса за предоставяне на услугата е заплатена по електронен път, не се прилага документ, удостоверяващ извършеното плащане.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) При подаване на заявлението заявителят осигурява оригиналите на всички документи по чл. 6 при спазване разпоредбата на чл. 6, ал. 5.
(2) Длъжностното лице, приемащо документите, сверява оригиналните документи с представените копия и ги заверява с печат "Вярно с оригинала".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) При подаване на заявлението за регулирана медицинска професия се прилагат нотариално заверени копия или оригинали на документите по чл. 6, ал. 6, с изключение на документи за самоличност, от които се предоставя копие, а оригиналът се връща от длъжностното лице, приемащо документите, след сверяване с копието.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) При подаване на заявлението по електронен път заявителят декларира автентичността на представените документи и достоверността на представената информация с изрична декларация под страх от наказателна отговорност, като в този случай ал. 2 не се прилага.


Чл. 8. (1) Органите по чл. 3 определят длъжностните лица, които приемат и разглеждат заявленията за издаване на удостоверенията по чл. 2.
(2) Определените длъжностни лица разглеждат документите и предлагат на органа по чл. 3 да издаде удостоверение или представят пред него мотивирано предложение за отказ за издаване на удостоверение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) При възникване на основателни съмнения относно истинността на проведеното обучение или на представените документи длъжностните лица по ал. 2 могат да изискат потвърждение от съответните компетентни органи. В този случай срокът по чл. 5, ал. 3 спира да тече до получаване на потвърждението, за което писмено се уведомява заявителят.
(4) Лицата по ал. 2 подписват декларация за неразгласяване на информацията, станала им известна във връзка с процедурата по издаване на удостоверението.


Чл. 9. (1) Когато при разглеждане на заявлението и приложените към него документи длъжностните лица установят липса или непълнота на представените документи, те писмено уведомяват заявителя да представи съответните документи и определят срок за представянето им, който не може да е по-кратък от 14 дни.
(2) До представяне на документите по ал. 1 срокът по чл. 5, ал. 3 спира да тече.
(3) В случай че заявителят не представи липсващите документи в срока по ал. 1, процедурата по издаване на удостоверението се прекратява.


Чл. 10. Издаване на удостоверение се отказва, когато:
1. представените документи за придобита професионална квалификация не съответстват на професионалната квалификация, за която се иска издаване на удостоверение;
2. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) представените документи за придобита професионална квалификация са издадени след обучение, проведено в нарушение на изискванията на българското законодателство;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) представените документи не са издадени съгласно изискванията на българското законодателство;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) в случаите по чл. 8, ал. 3 не се потвърди истинността на представените документи.


Чл. 11. Въз основа на предложението по чл. 8, ал. 2 органите по чл. 3 издават или отказват да издадат удостоверение за придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.


Чл. 12. Удостоверенията по чл. 2 се издават по образец, утвърден от съответния орган по чл. 3.


Чл. 13. Отказът за издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) Органите по чл. 3 поддържат регистър на издадените удостоверения и на направените откази, който може да бъде и в електронен вид.


Чл. 15. Органите по чл. 3 с писмена заповед или със съответен акт могат да възлагат своите правомощия по тази наредба на определени от тях длъжностни лица.

Раздел III.
Поправка на очевидна фактическа грешка. Издаване на дубликат на удостоверение. Обезсилване на удостоверение (Нов - ДВ, бр. 9 от 2013 г.)


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) (1) Поправка на очевидна фактическа грешка в издадено удостоверение по чл. 2 се извършва служебно или по молба на заинтересуваното лице. За поправката на очевидна фактическа грешка не се дължи заплащане на държавни такси.
(2) Молбата на заинтересуваното лице се подава по образец, утвърден от органа по чл. 3.
(3) В случай че производството се инициира служебно, заинтересуваното лице се уведомява, като му се дава едномесечен срок да вземе отношение по исканата поправка.
(4) Заинтересуваното лице връща оригинала на поправеното удостоверение и му се издава ново, в което е отразена поправката. Върнатото удостоверение се унищожава.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) (1) Ако издаденото удостоверение по чл. 2 бъде изгубено, унищожено или е станало негодно за ползване, органът по чл. 3, който го е издал, по молба на заинтересуваното лице издава дубликат въз основа на данните в регистъра по чл. 14. В издаденото удостоверение задължително се посочва, че е дубликат.
(2) Молбата на заинтересуваното лице се подава по образец, утвърден от органа по чл. 3.


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) Ако с влязъл в сила съдебен акт бъде установена неистинността на някой от документите, послужили за основание за издаване на удостоверението, издаденото удостоверение се обезсилва с акт на органа по чл. 3 служебно или по искане на заинтересувано лице.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "държава членка" е държава - членка на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария.


§ 2. (1) По реда на наредбата се издават и удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на трети за Европейския съюз страни.
(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават по образец, утвърден от органа по чл. 3.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации и на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ("Регламент за ИСВП") (ОВ, L 354/132 от 28.12.2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 76 от 2016 г.) Наредбата се издава на основание § 4, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 10 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти