Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

В сила от 29.03.2011 г.
Приета с ПМС № 70 от 21.03.2011 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ) и контролът над тях в Националната служба за охрана при Президента на Република България (НСО).

Чл. 2. В НСО се осъществяват следните дейности с ОБВВПИ:
1. придобиване и съхраняване на ОБВВПИ;
2. транспортиране на ОБВВПИ с автомобилен транспорт и пренасяне на оръжия и боеприпаси (ОБ);
3. извършване на технически прегледи и ремонт на оръжия, обслужване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
4. употреба на ОБ;
5. снемане от употреба, бракуване, утилизация и унищожаване на ОБВВПИ;
6. продажба на ОБВВПИ;
7. контрол върху дейностите с ОБВВПИ.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Чл. 3. (1) Националната служба за охрана придобива ОБВВПИ безвъзмездно по реда на Закона за държавната собственост или възмездно - чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Националната служба за охрана придобива възмездно ОБВВПИ:
1. чрез закупуване от лица, притежаващи разрешения за производство и търговия, издадени при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от лица, притежаващи лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия, издаден при условията и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и на правилника за прилагането му;
3. чрез закупуване от чуждестранни лица - търговци, притежаващи съответни национални разрешения за извършваните дейности.


Чл. 4. При предаване на ОБВВПИ на крайния получател от НСО продавачът и получателят изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите;
3. видът, количествата и производствените данни на взривните вещества и пиротехническите изделия.

Раздел II.
Съхраняване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Чл. 5. Съхраняването на ОБВВПИ е дейност, осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в готовност за използване по предназначение.


Чл. 6. В зависимост от периодичността на използване по предназначение съхраняването на оръжията се определя като:
1. ежедневно - когато оръжието не се използва ежедневно;
2. кратковременно - когато оръжието не се използва за срок от един месец до една година;
3. дълговременно - когато оръжието не се използва за срок, по-дълъг от една година.


Чл. 7. (1) Придобитите от Националната служба за охрана ОБВВПИ се съхраняват за текущо доволствие и за ведомствени военновременни запаси.
(2) Допустимото максимално количество БВВПИ от различните условни групи, съхранявани в една сграда (хранилище), както и изискванията за съвместното им съхраняване и превозване са посочени в таблицата съгласно приложение № 1.


Чл. 8. Изискванията към сградите за съхраняване на ОБВВПИ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкцията и преустройството им се определят съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.


Чл. 9. (1) Общите изисквания за съхраняване на ОБВВПИ в сградите (хранилищата) са, както следва:
1. оръжията се съхраняват в неотопляеми сгради (хранилища) или в специално оборудвани помещения;
2. опаковъчните сандъци с ОБВВПИ се поставят с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;
3. между наредените в една фигура боеприпаси от две и повече номенклатури се оставят разстояния най-малко 10 см; разположеният най-отдолу сандък се поставя на разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени накладки или палети;
4. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни (за боеприпасите); най-отгоре на фигурата се поставят непълните сандъци с надпис "НЕПЪЛЕН" и се посочват видът и количеството на ОБВВПИ в него; във всяка партида боеприпаси може да има само една непълна опаковка;
5. в сградите (хранилищата) ОБВВПИ се подреждат така, че да се използва най-добре площта на хранилището, да се запази естественото осветление и да се осигури добра вентилация и възможност за бързо изнасяне;
6. за нормална работа с ОБВВПИ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия за използване на средства за механизация в сградите (хранилищата) се оставят следните проходи:
а) работен - срещу всяка врата с широчина 1,50 м по средата на сградата (хранилището) или по протежение на едната от стените; при съхраняване на ОБВВПИ в сандъци с широчина, по-голяма от 1 м, широчината на прохода може да се увеличи до 3 м;
б) за наблюдение и преглед - между стените и фигурите с ОБВВПИ с широчина от 0,6 до 0,8 м;
7. боеприпасите и взривните вещества, забранени за използване по предназначение (бойно използване), но неопасни за съхраняване, се съхраняват на отделни фигури, на които се поставя надпис "ЗАБРАНЕНИ!";
8. боеприпасите в заводска опаковка се подреждат в сградите (хранилищата) на височина, определена за всеки вид боеприпас, съгласно приложение № 2;
9. конструкцията им не трябва да позволява нерегламентиран достъп в тях;
10. подът трябва да е изграден от твърда настилка (бетон, асфалтобетон, др.), да бъде искронеобразуващ и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/m2;
11. пред фронта им по цялата им дължина се построява бетонна или асфалтобетонна площадка с широчина най-малко 8 м и с товароносимост най-малко 4 t/m2, която да бъде по-ниска от нивото на сградата (хранилището), и с наклон от 3 до 5° за осигуряване нормално оттичане на дъждовната вода и нормална работа със средствата за механизация при товарно-разтоварни работи;
12. пред фронта им се изграждат рампи със следните размери:
а) дължина - дължината на хранилището;
б) широчина - от 1,50 до 2,00 м;
в) височина - от 1,20 до 1,40 м;
13. непосредствено около сградата (хранилището) се разполага тротоар от базалтови плочки или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00 м и с наклон към отводнителната канавка 10°;
14. водата от канавките и улуците се извежда по водосточни тръби в общата отводнителна мрежа на района;
15. прозорците на всички помещения се осигуряват с метални решетки с размери, непозволяващи изваждането на ОБВВПИ, съхранявани в помещението;
16. стъклата на прозорците на взривоопасните помещения се боядисват с цел непропускане попадането на преки слънчеви лъчи върху ОБВВПИ.
(2) В случаите, нерегламентирани в Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му, минималните взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) в метри от сградите (хранилищата) за съхраняване на ОБВВПИ в населените места, селищните образувания, в отделни сгради и съоръжения и в транспортни средства се определят съгласно Методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив - приложение № 3.


Чл. 10. (1) При съхраняване на ОБВВПИ сградите (хранилищата) се осигуряват със сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника и система за физическа охрана.
(2) След приключване на работа вратите на сградата (хранилището) се заключват и запечатват единствено от материалноотговорното лице, на което се числят ОБВВПИ (завеждащ склада), с печат, който се води на отчет в съответната регистратура.
(3) По изключение с разрешение на прекия началник на лицето по ал. 2 сградата (хранилището) може да бъде отворена от комисия, назначена от началника на НСО. Комисията съставя протокол, в който се посочват причината за отварянето, работата, която е извършена, ОБВВПИ или имуществото, които са взети или оставени, номер, количество и категория на ОБВВПИ. Номерът на протокола се вписва в книгата за посещение и работа в сградата (хранилището). Сградата (хранилището) се запечатва с печат, чийто номер се вписва в протокола.
(4) При отваряне на сградата (хранилището) от лицето по ал. 2 или от комисията по ал. 3 се проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на сградата (хранилището).
(5) При констатиране на повреди при отваряне на сградата (хранилището) лицето по ал. 2 незабавно уведомява прекия си началник. В този случай проверка на фактическата наличност на ОБВВПИ се извършва от комисия, назначена от началника на НСО.
(6) На лицата по ал. 2 се провежда обучение за безопасна работа с ОБВВПИ, а на лицата, работещи в сградата (хранилището), се провежда ежедневен инструктаж.


Чл. 11. Територията, на която се разполагат сградите (хранилищата) за съхраняване на ОБВВПИ, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има суха и отцедлива почва;
2. да не е в зоната на поройни, заливни, подпочвени и други води;
3. да е в оврази и скатове, осигуряващи естествена защита и маскировка;
4. площта да осигурява цялостно разполагане на достатъчен брой сгради (хранилища) за съхраняване на ОБВВПИ в зависимост от характера и обема на съхраняваните ОБВВПИ;
5. да позволява изграждането на вкопан или обвалован тип взривоопасни сгради и съоръжения;
6. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за нейното свързване с националната пътна и железопътна мрежа и с енергосистемите;
7. да позволява осигуряването на необходимото количество вода за питейни, производствени и противопожарни нужди;
8. да е пожаробезопасна и да не е застрашена от възникване на пожар от разположени в близост до нея обекти и растителност;
9. да не преминават през нея продуктопроводи, в т.ч. газопроводи (открити и подземни), електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;
10. да позволява организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;
11. територията на 5 м от сградата (хранилището) да се поддържа винаги почистена от растителност и други материали.


Чл. 12. (1) Зачислените на служителите от НСО огнестрелни оръжия и боеприпаси се съхраняват в метални каси в служебните им помещения или в специално оборудвани помещения, намиращи се под контрола на съответните длъжностни лица. Огнестрелните оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта и без поставен пълнител (лента) със спуснати части на ударно-спускателния механизъм и поставени "на предпазител".
(2) Служителите от НСО могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и зачислените им боеприпаси за тях в домовете си само в периода между два работни дни или две дежурства. В тези случаи зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без патрон в патронника и без да е заредено с патрони в неподвижно закрепени метални каси (шкафове), снабдени със секретно заключващи се устройства.
(3) При изгубване или кражба на предоставените ОБВВПИ служителят незабавно уведомява прекия си началник, а при възникнала невъзможност уведомяването се извършва чрез група "Дежурна" - НСО. В срок два работни дни от установяване на събитието служителят уведомява и писмено началника на НСО чрез прекия си началник.
(4) Незабавно след узнаването за смърт на служител, на когото е зачислено огнестрелно оръжие или боеприпаси, прекият му началник уведомява писмено началника на НСО.


Чл. 13. (1) Оръжията на секторите и групите от охранителните отдели на НСО се съхраняват в специално определени места, оборудвани с пирамиди, каси, маси и друг инвентар, осигуряващ правилното им съхраняване и поддържане.
(2) Местата, определени за съхраняване на оръжия, трябва да са под непрекъсната охрана и да изключват всякаква възможност за нерегламентиран достъп.


Чл. 14. Оръжията по чл. 13 се съхраняват обслужени и в комплект с полагащите им се индивидуални запасни инструменти и принадлежности.


Чл. 15. Оръжието на дежурните длъжностни лица може да се съхранява в дежурните стаи при условия, осигуряващи техническата му изправност и опазване.

Глава трета.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 16. Превозване на ОБВВПИ включва превоза им от едно място до друго и свързаните с това дейности, като опаковане, маркиране, престой, времето за престой при товарене и разтоварване на ОБВВПИ в транспортните средства и охраната им.


Чл. 17. (1) С автомобилен транспорт се превозват:
1. оръжия;
2. боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия:
а) бойни и халосни патрони;
б) бойни и инертни гранатохвъргачни изстрели;
в) взриватели и запалки;
г) пиропатрони и взривателни устройства;
д) капсул-детонатори и електродетонатори;
е) огнепроводен и детониращ шнур;
ж) осветителни и сигнални реактивни патрони и ракети;
з) артилерийски гръмове и димки;
и) илюминационни и увеселителни кълба, гръмове и фойерверки;
к) други, неуказани конкретно.
(2) Взривните вещества по ал. 1, т. 2 се класифицират в зависимост от чувствителността им на външни въздействия съгласно приложение № 4.


Чл. 18. (1) Структурното звено на НСО, превозващо ОБВВПИ, осигурява въоръжена охрана за съпровождане на превозните средства.
(2) Охраната по ал. 1 се разполага в съпровождащ автомобил със светлинна и звукова сигнализация, който се движи след превозните средства с ОБВВПИ.
(3) Служителите от НСО, осъществяващи превозване на ОБВВПИ, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа с тях и за мерките за безопасни и здравословни условия на труд и по осигуряването на пожарна безопасност, както и за работа с наличните противопожарни уреди.


Чл. 19. (1) Дейностите по товаренето или разтоварването на ОБВВПИ се извършват на охранявани пунктове. В района на пунктовете не се допускат лица, които не осъществяват дейност по превозването.
(2) При работа на открито през нощта пунктовете по ал. 1 трябва да са осветени. Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние, не по-близо от 25 м от пунктовете по ал. 1, а осветителните тела - на разстояние, не по-близо от 5 м от ОБВВПИ.
(3) Не се допуска осветителните тела да се разполагат над ОБВВПИ.
(4) При превоз на ОБВВПИ не се допуска превишаване на товароподемността на съответния вид превозно средство.


Чл. 20. (1) Всички дейности по товарене или разтоварване на ОБВВПИ се извършват с технически изправни и обезопасени средства за механизация (ролгани, верижни транспортьори, повдигачи, ръчни колички, електрокари, високоповдигачи, мотокари и др.), а при невъзможност - ръчно.
(2) Служителите, работещи с подвижните средства за механизация при товарене или разтоварване на ОБВВПИ, трябва да притежават свидетелство за правоуправление на електро- и мотокари, електроповдигачи и друга техника.
(3) При ръчно товарене или разтоварване на ОБВВПИ се спазват следните изисквания:
1. служителите да са инструктирани за мерките за безопасност при товарене/разтоварване на ОБВВПИ от компетентно длъжностно лице;
2. теглото на ОБВВПИ заедно с опаковката на товарените или разтоварваните от един служител не трябва да превишават за:
а) боеприпасите - 40 кг;
б) негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни характеристики при изпитване и забранени за стрелба, и взривни вещества - 20 кг;
в) средствата за взривяване - 10 кг;
3. не се допуска пренасяне на боеприпаси и средства за взривяване в неизправна или отворена опаковка.


Чл. 21. (1) При превозване опаковките с ОБВВПИ се нареждат плътно една до друга и се укрепват с цел недопускане на падане, разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.
(2) Боеприпасите се товарят в превозните средства така, че надлъжната ос на снарядите (изстрелите) да е перпендикулярна на посоката на движение.


Чл. 22. При товарене в едно превозно средство на ОБВВПИ от различни номенклатури се спазват правилата за съвместно съхраняване и превозване на ОБВВПИ по приложение № 1.


Чл. 23. Не се допуска наличието на открит огън на разстояние, по-малко от 100 м от мястото на товарене на ОБВВПИ в превозните средства.

Раздел II.
Пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси


Чл. 24. (1) Пренасянето на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях калибър до 12,7 мм с обществен транспорт се извършва единствено от служители на НСО, определени от ръководителя на съответното структурно звено.
(2) Служителите по ал. 1 могат да пренасят незаредени с боеприпас в цевта:
1. пистолети и револвери до 2 броя и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;
2. до 1 брой огнестрелно оръжие калибър до 12,7 мм и до 120 броя боеприпаси за него.
(3) Не се допуска пренасянето на ОБВВПИ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт.

Раздел III.
Превозване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с автомобилен транспорт


Чл. 25. (1) Превозните средства, определени за превозване на ОБВВПИ, трябва да са осигурени с искроуловители и със защита от статично електричество. На превозните средства отпред и отзад се поставя неутрална оранжева табела с размер 40 x 30 см с черен кант по краищата с широчина 15 мм.
(2) Преди започване на превозването водачите на автомобилите трябва да са инструктирани от компетентно длъжностно лице за спазване на правилата за превозване на ОБВВПИ по наредбата.


Чл. 26. За превозване на ОБВВПИ се използват само технически изправни, закрити и оборудвани с пломбирани противопожарни уреди превозни средства, както следва:
1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с прахообразно вещество;
2. при монтиран неподвижен пожарогасител в автомобила - само един от 6 кг;
3. при автомобили с товароносимост под 3,5 т - 2 пожарогасителя от по 2 кг;
4. два светлоотразителни конуса или триъгълника;
5. ръчно фенерче без метален корпус за всеки член на екипажа.


Чл. 27. При превозване на ОБВВПИ с автомобилен транспорт не се допуска:
1. зареждане на натоварените превозни средства с гориво или преливане на гориво от резервоара на едно превозно средство в резервоара на друго превозно средство;
2. подгряване на двигателите с открит огън;
3. едновременно превозване на ОБВВПИ и на запалителни течности (бензин, газьол и др.);
4. пушене в превозните средства и на разстояние, по-малко от 25 м от тях;
5. превозване на взривни вещества или боеприпаси в ремаркета;
6. спиране на отделни превозни средства или колони от тях, натоварени с ОБВВПИ, в населени места и престой на пътното платно освен в случаите на внезапна авария, като в тези случаи не се извършват действия по отстраняването й до приключване на претоварването и извозването на товара от мястото на аварията;
7. превозване на ОБВВПИ при лоши метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и др.); при внезапно настъпили такива условия отговорното за превозването лице взема необходимите мерки за обезопасяване на товара;
8. превозване на хора на борда на превозните средства или допускане в близост до тях на други лица при спиране и почивка освен охраната;
9. най-горният ред на натоварените в превозните средства опаковки (сандъци) с ОБВВПИ да надвишава борда на каросерията с повече от една трета от размера на опаковката (сандъците).


Чл. 28. Дистанцията между отделните превозни средства, превозващи ОБВВПИ, трябва да е не по-малка от 100 м, а скоростта на движение - не по-голяма от 50 км/час - извън населено място, до 40 км/час - в населено място, и до 70 км/час - по автомагистрала.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ. РЕМОНТ НА ОРЪЖИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Технически прегледи и ремонт на оръжия


Чл. 29. Техническите прегледи на оръжия се провеждат с цел:
1. установяване на техническото състояние и комплектуването на оръжията;
2. определяне на неизправностите, получени при използването на оръжията, причините за тях и вземане на мерки за отстраняването им;
3. проверяване спазването на условията за съхраняване на оръжията.


Чл. 30. Техническото обслужване на оръжия се извършва с цел осигуряване на:
1. постоянна техническа изправност;
2. безотказност при работа;
3. максимален междуремонтен срок;
4. отстраняване на неизправностите и причините за тях, водещи до преждевременно износване и счупване на възли и механизми.


Чл. 31. (1) Ремонтът на оръжия се провежда с цел възстановяване на експлоатационните характеристики съгласно техническата документация и запазването им за целия период на експлоатация.
(2) Ремонтът на оръжия включва демонтажно-монтажни, шлосерски, ковашки, заваръчни, термични, механични и други работи, в резултат на които детайлите придобиват първоначалната си форма и размери, а механичните им свойства се привеждат в съответствие с техническите изисквания.


Чл. 32. (1) Оръжията се предават за ремонт заедно с индивидуалния комплект запасни инструменти и принадлежности и техническата им документация.
(2) Служителите от структурното звено по въоръжението на НСО извършват технически прегледи и дават експертни оценки на техническата годност на огнестрелните оръжия и боеприпасите - собственост на НСО.
(3) Технически преглед и даване на експертна оценка за техническата годност на оръжията по ал. 1 се извършват от служители на НСО, притежаващи необходимата квалификация по ремонта и експлоатацията на огнестрелните оръжия.
(4) Извършеният ремонт и настъпилите изменения в качественото състояние на оръжията се отразяват в индивидуалната им техническа документация.


Чл. 33. Редът, сроковете, обемът и последователността на работите за технически преглед, обслужване и ремонт на оръжията, използваните инструменти и принадлежности, смазочни и експлоатационни материали и разходните норми се определят в ръководствата, наставленията, техническите описания и инструкциите по експлоатация.


Чл. 34. (1) В зависимост от техническото състояние и от характера на необходимия ремонт оръжията се разделят на 5 категории съгласно приложение № 5.
(2) Въз основа на категорията на оръжията се извършва техният качествен отчет, определя се степента им на годност и необходимият ремонт за тяхното възстановяване.
(3) Категоризирането на оръжията се извършва от комисия, назначена от началника на НСО, която изготвя протокол.
(4) Протоколът по ал. 3 за промяна на категорията на оръжията се утвърждава от началника на НСО.


Чл. 35. (1) В НСО се извършва ремонт на огнестрелни оръжия.
(2) В зависимост от степента на износване, характера на неизправностите и установените междуремонтни срокове на експлоатация ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ, среден и основен.


Чл. 36. (1) Текущият ремонт на огнестрелни оръжия е непланов ремонт, минимален по обем, след извършването на който се осигурява нормална работа на огнестрелните оръжия до поредния планов ремонт.
(2) При ремонта по ал. 1 се регулират или заменят неизправни съставни части и се извършват проверка и регулировка на огнестрелните оръжия. Ремонтът се извършва от ремонтната работилница на НСО.
(3) Неизправности, за чието отстраняване е необходим текущ ремонт, както и нарушаване на антикорозионното покритие не са основание за преминаване на огнестрелните оръжия в по-ниска категория.


Чл. 37. (1) Средният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите им характеристики.
(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в ремонтната работилница на НСО.


Чл. 38. Основният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички съставни части на огнестрелните оръжия. Той се извършва в ремонтната работилница на НСО или чрез възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или на подзаконовите актове по прилагането му.

Раздел II.
Технически прегледи, обслужване на боеприпасите, взривни вещества и пиротехнически изделия


Чл. 39. Контролът върху техническото състояние на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се провежда с цел поддържането им в постоянна техническа изправност, годност за безопасно дългосрочно съхраняване и готовност за бойно използване по предназначение и включва:
1. планови или извънпланови технически прегледи;
2. провеждане на техническо обслужване.


Чл. 40. Техническите прегледи и обслужването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се провеждат с цел:
1. установяване на годността им за безопасно дългосрочно съхраняване и готовност за бойно използване по предназначение;
2. установяване на измененията в техническото състояние, херметизацията и антикорозийните им защитни покрития и отстраняване на причините, предизвикали тези изменения;
3. определяне на необходимите дейности за ремонт и техния обем за привеждане на БВВПИ в техническа изправност.


Чл. 41. При техническите прегледи на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се установява:
1. техническото им състояние и съответствие на категорията;
2. измененията, настъпили в тях при съхраняването, и причините за тях;
3. наличието на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за стрелба или ограничено годни;
4. правилното им комплектуване и съответствието на маркировката;
5. характерът и обемът на необходимите ремонтни работи;
6. правилното водене на отчета им;
7. изпълнението на изискванията по съхраняването им.


Чл. 42. Техническите прегледи се провеждат съгласно изискванията на техническите описания и инструкциите за експлоатация.


Чл. 43. (1) При откриване на дефекти боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се привеждат в по-ниска категория.
(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са негодни за дългосрочно безопасно съхранение и бойно използване, се прекатегоризират в трета категория, снемат се от употреба и се предават за утилизация или унищожаване.


Чл. 44. При техническото обслужване се извършват:
1. почистване на стара и негодна смазка, замърсявания и корозия;
2. нанасяне на ново антикорозийно покритие;
3. замяна на негодни елементи;
4. херметизация;
5. възстановяване на маркировката;
6. ремонт на неизправна опаковка.


Чл. 45. Необходимостта от ремонт се установява от резултатите на техническите прегледи или се определя от установените междуремонтни срокове. Ремонтът на боеприпаси се извършва чрез възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или на подзаконовите актове по прилагането му.


Чл. 46. (1) Всички видове боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се делят на 3 категории.
(2) Първа категория боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия са тези, които отговарят на следните условия: нови, годни за бойно използване и дългосрочно съхраняване, на които техническият и експлоатационният ресурс не е изчерпан, отговарящи по всички показатели на изискванията на действащата техническа документация.
(3) Втора категория боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия са тези, които отговарят на следните условия: годни за бойно използване и дългосрочно съхраняване, на които техническият и експлоатационният ресурс не е изчерпан или е удължен след съответните полигонни и лабораторни изпитвания, с несъществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация, които не пречат на нормалната им експлоатация или се нуждаят от ремонт.
(4) Трета категория са боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които отговарят поне на едно от следните условия:
1. забранени за стрелба;
2. опасни за бойно използване и дългосрочно съхраняване боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и елементи за тях;
3. на които техническият и експлоатационният ресурс е изчерпан;
4. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация, които пречат на нормалната им експлоатация и не подлежат на ремонт.
(5) Определянето на категориите на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършва от комисия, назначена от началника на НСО, въз основа на:
1. проведени технически прегледи;
2. качествения им отчет.

Глава пета.
УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА


Чл. 47. Служителите на НСО носят и употребяват служебно огнестрелно оръжие, което е прието на въоръжение в НСО.


Чл. 48. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите от НСО използват оръжие като крайна мярка:
1. при въоръжено нападение или заплаха с оръжие, насочени срещу охранявани лица и/или обекти;
2. при неизбежна отбрана;
3. за предотвратяване на отвличане или при освобождаване на заложници;
4. при пресичане на терористични или други престъпни посегателства;
5. след предупреждение при задържане на лице, ако то оказва съпротива.
(2) При изпълнение на служебните си задължения служителите от НСО използват оръжие и в следните случаи:
1. за спиране на транспортно средство чрез неговото повреждане, когато водачът му създава реална заплаха за безопасността на охраняваните лица или обекти или възниква опасност за живота и здравето на хора;
2. за защита от нападение на опасни животни.
(3) Служителите от НСО при използване на оръжие са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.


Чл. 49. (1) За всички случаи на употреба на оръжие се съставя писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или от ръководителя, разпоредил използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. името и длъжността на служителя;
2. мястото, датата и часът на използване на оръжие;
3. обстоятелствата и основанието за използване на оръжие;
4. по възможност данни, идентифициращи лицето (лицата), спрямо които е използвано оръжие.

Глава шеста.
СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА, БРАКУВАНЕ, УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Снемане от употреба


Чл. 50. (1) Оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се снемат от употреба при наличие на някое от следните условия:
1. заповед за снемане от въоръжение;
2. количества, надхвърлящи щатните потребности;
3. изчерпване на техническия и експлоатационния ресурс;
4. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация, които пречат на нормалната им експлоатация и не подлежат на ремонт;
5. спряно производство и невъзможност за осигуряване с резервни части.
(2) Снемането от употреба на ОБВВПИ се извършва при условия и по ред, определени от началника на НСО.

Раздел II.
Бракуване и унищожаване на огнестрелни оръжия. Утилизация и унищожаване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Чл. 51. (1) Определянето на огнестрелните оръжия и боеприпасите като негодни за използване се извършва от комисия, назначена от началника на НСО, с протокол за изменяне на качественото или техническото им състояние, в който се констатира нецелесъобразността на ремонта.
(2) На бракуване подлежат огнестрелните оръжия от четвърта и пета категория, като протоколите за изменение на качественото или техническото състояние на огнестрелните оръжия са неразделна част от протокола за бракуване и трансформация.
(3) Взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия не се бракуват. Когато са негодни, те преминават в трета категория с протокола по ал. 1 за изменение на качественото или техническото им състояние и подлежат на сдаване за утилизация или унищожаване.


Чл. 52. Бракуване на огнестрелни оръжия в НСО се извършва от комисия от експерти, назначена от началника на НСО. Комисията изготвя протокол за бракуване и трансформация, в който се записват точните наименования (модели), калибри, серии и номера и/или уникалната маркировка.


Чл. 53. (1) Бракуваните огнестрелни оръжия се разглобяват, като годните части се заприходяват с квитанция.
(2) Негодните части се трансформират в отпадъци по механичен начин чрез счупване, смачкване и други методи и се претопяват в присъствието на комисията по чл. 51, ал. 1.


Чл. 54. (1) Взривните вещества, боеприпасите за оръжия и пиротехническите изделия се унищожават на специални площадки при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците чрез взривяване или изгаряне.
(2) Унищожаването на взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия се извършва от лица, притежаващи необходимата квалификация и придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.


Чл. 55. (1) Утилизацията на боеприпаси се възлага съгласно Закона за обществените поръчки и действащата нормативна уредба в обекти, отговарящи на изискванията за безопасност и охрана и на изискванията на действащото законодателство за опазване на околната среда.
(2) Използваните технологии в обектите по ал. 1 трябва да осигуряват:
1. комплексност на преработка на боеприпасите и техните компоненти;
2. необратимост на процеса на утилизация;
3. обработка на всички елементи на боеприпасите;
4. безопасност на процесите на утилизация;
5. икономическа ефективност;
6. ефективен и надежден мониторинг на опазването на околната среда.
(3) Сроковете за извършване на утилизация се определят от началника на НСО.
(4) В процедурите по утилизация на боеприпаси могат да участват лица, които притежават разрешение за производство на боеприпаси, издадено при условията и по реда на ЗОБВВПИ, което не е задължително да включва всички номенклатури боеприпаси, подлежащи на утилизация по съответната процедура.
(5) Лицата по ал. 4 трябва да представят технологични карти за всички номенклатури боеприпаси, подлежащи на утилизация по съответната процедура.

Глава седма.
ПРОДАЖБА НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ


Чл. 56. (1) На продажба по наредбата подлежат ОБВВПИ, разрешени от закона и снети от употреба.
(2) Продажбата на ОБВВПИ се извършва на физически и юридически лица, които притежават разрешение за производство, търговия или придобиване, издадено при условията и по реда на ЗОБВВПИ, и на лица, притежаващи лицензия или разрешение по смисъла на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и на правилника за прилагането му.


Чл. 57. Ежегодно до 31 януари структурното звено по въоръжението в НСО изготвя и представя за утвърждаване от началника на НСО списък на излишните ОБВВПИ, подлежащи на продажба.


Чл. 58. (1) Началникът на НСО назначава постояннодействаща комисия, която в срок, определен с негов акт, от получаване на списъка по чл. 57 определя началните продажни цени. Определената от комисията стойност на ОБВВПИ без данък върху добавената стойност е началната продажна цена франко местонахождението им при продажбата.
(2) На всеки 3 месеца комисията по ал. 1 може да намалява началната продажна цена на номенклатурите от списъка, които в съответния период не са продадени. С решение на комисията по ал. 1 цената може да бъде намалена при първите две оценки с не повече от 20 на сто, а при третата - с не повече от 30 на сто. Решението на тази комисия влиза в сила от датата на утвърждаването му от началника на НСО.


Чл. 59. Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се продават от НСО чрез способа на пряката продажба.


Чл. 60. (1) При пряка продажба на ОБВВПИ поканата за участие в процедурите по покупко-продажба на ОБВВПИ се публикува на интернет страницата на НСО и в един централен всекидневник до 5 работни дни след определянето на началните продажни цени.
(2) Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 2, могат да представят писмено съгласие за участие в процедурата по договаряне, като прилагат заверено копие на документите, удостоверяващи правото им да извършват съответния вид дейност, а за търговците, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър - и удостоверение за актуално състояние.
(3) На лицата, представили документите по ал. 2, комисията по чл. 58, ал. 1 осигурява достъп до списъка по чл. 57.
(4) Всеки месец до 10-о число лицата по ал. 2 могат да подават предложения за закупуване на ОБВВПИ в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НСО. Предложението за цена се поставя в малък непрозрачен запечатан плик с надпис "Предлагана цена".
(5) Предложението по ал. 4 съдържа: вида, количествата, предложението за цена, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с надпис "Предлагана цена", заверено копие от лицензията или разрешението за съответния вид дейност и оригинал от платежно нареждане за внесен депозит по сметка на НСО в размер 10 на сто от размера на началната продажна цена на номенклатурите, за които се подава предложение, а за търговците, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър - и удостоверение за актуално състояние.


Чл. 61. (1) Всеки месец между 10-о и 20-о число при наличие на постъпили предложения по реда на ал. 4 началникът на НСО назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения за закупуване на ОБВВПИ.
(2) Комисията по ал. 1 заседава след 20-о число на съответния месец.
(3) Процедурата по продажба на ОБВВПИ може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал предложение за закупуване по чл. 60, ал. 4.
(4) Комисията съставя протокол за дейността си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на подадените предложения;
3. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;
4. класираните кандидати и предложените от тях цени.
(5) Комисията извършва оценка и класиране на предложенията по критерия "най-висока предложена цена".
(6) В случай на две еднакви най-високи ценови предложения за една и съща позиция от списъка по чл. 57 комисията определя срок, в който участниците с еднакви най-високи ценови предложения представят нови ценови предложения, които са равни или по-високи от достигнатото най-високо предложение.
(7) Протоколът по ал. 4 се утвърждава от началника на НСО и копие от него се предоставя на комисията по чл. 58, ал. 1.
(8) Началникът на НСО или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор за покупко-продажба с кандидата, предложил най-висока цена.
(9) Ако кандидатът или негов упълномощен представител не се яви за сключване на договор в указаните в поканата време и място, депозитът му се задържа, като се поканва класираният на второ място кандидат за сключване на договор.
(10) Ако и класираният на второ място кандидат откаже да сключи договор, депозитът му се задържа и процедурата се прекратява.
(11) Ако лицето, с което е сключен договор, не заплати стойността на ОБВВПИ, договорът се прекратява, а депозитът му се задържа.
(12) На всички останали кандидати депозитите се освобождават в срок 10 работни дни от сключването на договора.

Глава осма.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ


Чл. 62. Ръководителите на структурни звена в НСО осъществяват пряк контрол по извършването на дейностите с ОБВВПИ в подчинените им структурни звена.


Чл. 63. Началникът на структурното звено по въоръжението в НСО извършва контрол във всички структурни звена на НСО по дейностите с ОБВВПИ.


Чл. 64. Началникът на структурното звено по въоръжението в НСО контролира съхраняването и превозването на ОБВВПИ с автомобилен транспорт, извършването на технически прегледи и даването на експертна оценка за техническа годност на ведомствените военновременни запаси от ОБВВПИ.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 и чл. 22


ТАБЛИЦА
за разпределение на взривните вещества, боеприпасите, средствата за взривяване и пиротехническите изделия, както и изискванията към съвместното им съхраняване в едно помещение и транспортирането им
 
№ по ред Наименование на взривните вещества и боеприпасите Допустимо количество ВВ в едно помещение Поредни номера на БП и ВВ, допустими за
      съвместно съхраняване съвместно транспортиране
1. Димен барут в чист вид и изделия от него (огнепроводен шнур) 100 t 1; 5 1; 2; 5
2. Бездимни барути, заряди от тях, стартови, реактивни двигатели (с различно предназначение, в щатна опаковка) 100 t 2; 5 2; 5
3. Пиротехнически състави и изделия със запалителен, димен, звуков, сълзотворен и светлинен ефект 50 t(*1) 3; 5 3; 5
4. Бризантни ВВ в чист вид и техните сплави и смеси и във взривателни изделия, противотанкови мини без взриватели, подривни заряди, детониращи шнурове 150 t 2; 4; 5 2; 4; 5; 8
5. Патрони за всички видове стрелково оръжие 150 t 2; 5; 7; 8 2; 5; 7; 8
6. Капсул-детонатори, електродетонатори, взриватели и запалки за ръчни гранати и мини (противотанкови), детониращи шнурове 2 000 000 бр. 3; 5; 6 3; 5; 6
7. Окончателно и неокончателно снарядени фугасни, осколочно-фугасни, бронебойни изстрели, снаряди, мини и гранати за всички видове артилерийски оръжия, минохвъргачки, челни части за реактивни снаряди и ръчни гранати с комплект запалки 150 t(*2) 2; 4; 5; 7; 8 2; 4; 5; 7; 8
8. Кумулативни, управляеми и неуправляеми реактивни снаряди, изстрели и противотанкови гранати 120 t 2; 4; 8; 5 2; 4; 8; 5
 
(*1) Преизчислено количество в пиротехническа смес, равно на сумата от количеството пиротехническа смес плюс удвоеното количество бризантно взривно вещество.
(*2) Преизчислено към количество взривно вещество тротил (бризантно и метателно ВВ).


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 8


ТАБЛИЦА
за допустимите височини за нареждане на взривните вещества и боеприпасите в заводска опаковка в складови помещения (в м)
 
№ по ред Наименование на взривните вещества и боеприпасите Допустима височина (в м)
1. Артилерийски, минохвъргачни и гранатохвъргачни изстрели, челни и бойни части, снаряди и мини в неокончателно снаряден вид с калибър до 200 мм включително, освен кумулативните 3,00
2. Кумулативни изстрели, снаряди и челни части в неокончателно и окончателно снаряден вид, управляеми реактивни снаряди, кумулативни гранати за леки и тежки гранатохвъргачки в окончателно снаряден вид; ръчни гранати със запалки в сандъците 2,00
3. Ръчни гранати без запалки в сандъците, гранати за гранатохвъргачки без капсул-детонатори, пиротехнически средства, патрони за стрелково оръжие 3,00
4. Взриватели, запалки, средства за възпламеняване (капсулни втулки, запалки за ръчни гранати, пиропатрони, електрозапалки и други) 2,00
5. Взривни вещества, допълнителни детонатори, разривни заряди, детониращ и огнепроводен шнур в щатна опаковка 2,00
6. Детонатори, капсул-детонатори и електродетонатори 1,50
     


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 2

МЕТОДИКА
за определяне на безопасните разстояния при взрив (в м)

Разстоянието, на което възникващите при взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него обекти и съоръжения, се определя по формулата:
R = KЦq,
където R е безопасното разстояние в метри;
q - масата на активното взривно вещество (ВВ) на заряда в килограми, отнесено към тротила.
Активното взривно вещество за боеприпасите се определя като сума от разривния заряд и 50 на сто от метателния заряд. Коефициентите за привеждане на различните видове ВВ и барути към тротила са:

- тротил 1,0;
- хексоген 1,8 - 2,0;
- аматол 0,7 - 0,8;
- тетрил 1,1 - 1,2;
- тен 1,8 - 2,0;
- октоген 1,8 - 2,0;
- пикринова киселина 1,1 - 1,2;
- барут 0,4 - 0,5;
К е коефициентът, зависещ от характера на поражението (разрушението) на обекта, от условията на разположението на заряда (ВВ) и от характера на терена и местността между взрива и обекта. Коефициентът К се определя експериментално и неговите значения за различните видове разрушения са дадени в таблицата. Значение на коефициента К при открито разположение на боеприпасите и ВВ
№ по ред Характеристика на поражението (разрушението) на обектите (съоръженията) К
1. Пълна липса на повреди по остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) 50 - 80
2. Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) 10 - 15
3. Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане на рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите 5 - 8
4. Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) 3 - 4
5. Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбове) 25 - 30
6. Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на вратите и прозорците и керемидените покриви 2 - 3
7. Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки (автобуси, влакове, кораби) и скъсване на въздушни електропроводи 1,5 - 2,0
8. Разрушаване на масивни тухлени постройки и предаване на детонация по влияние 0,8 - 1,0
9. Разрушаване на масивни постройки с железобетонна и бетонна конструкция 0,3 - 0,5
     
При определяне на безопасното разстояние трябва да се отчитат също и местните условия - най-вече характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения обект. Разпространението на взривната и въздушната ударна вълна при определени условия на взрива може да има насочено действие и там разстоянието на разрушаващото действие е 1,5 - 2 пъти по-голямо или по-малко. Ако между склада (взрива) и застрашения обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал) или хранилището е вкопано в земята, безопасното разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 - 2 пъти, а при наличие на просека на гора и дефиле се увеличава 1,5 - 2 пъти. В направление на необвалованата страна на хранилището действието на взривната и въздушната ударна вълна е 1,5 - 2 пъти по-голямо. Това изисква хранилищата да са четиристранно обваловани или вкопани. Необвалованата страна на хранилищата не трябва да е насочена към стопанските и битовите сгради на склада (базата) или към други хранилища и обекти. Стойностите на коефициента К са за открито разположени и ВВ боеприпаси или под навеси и в бараки. При разполагането им при други условия разстоянието, определено по формулата, се намалява, като получените стойности се делят, както следва:
- при необваловани полумасивни хранилища с 1,1 - 1,2;
- при необваловани масивни тухлени хранилища с 1,2 - 1,3;
- при необваловани железобетонни хранилища с 1,3 - 1,4;
- при обваловани полумасивни и масивни хранилища с 1,5 - 1,7;
- при вкопани в земята полумасивни и масивни хранилища с 1,8 - 2,0;
- при котловини и ниши с 1,8 - 1,9;
- при надземни обваловани площадки и навеси с 1,4 - 1,5.
Безопасното разстояние до разположените около склада (базата) обекти зависи от възможното прелитане на снаряди, мини и осколки при евентуален взрив. Тези разстояния са дадени в следната таблица:
Калибър на артилерийските снаряди и мини в милиметри Възможна далечина на разлитане на осколките в метри
37 - 76 до 500
76 - 105 до 700
105 - 150 до 1000
150 - 200 до 1200
200 - 300 до 1500
300 - 400 до 1500
Над 400 до 1500


Приложение № 4 към чл. 17, ал. 2


Класификация на взривните вещества (ВВ) в зависимост от чувствителността им към външни въздействия
 
№ по ред Видове взривни вещества (ВВ) Основни представители
1. Иницииращи ВВ - гърмящ живак (живачен флуминат);
  (първични) - оловен азид;
    - тенерес (оловен тринитрорезорцинат или ТНРС);
    - иницииращи състави - смеси от гърмящ живак, калиев хлорат (бертолетова сол), амониев сулфид (антимон) и др.
2. Бризантни ВВ (вторични)  
  а) чисти химически съединения - тен, хексоген, октоген, тетрил, тротил, нитроглицерин, нитрогликол, пикринова киселина, динитронафталин, нитропентан и др.;
  б) механични смеси - нитроселитрени (динамити);
    - динамони;
    - пластични;
    - амониевоселитрени;
    - нафтселитрени;
    - водонапълнени;
    - емулсионни и др.
3. Метателни ВВ - димен барут (всички видове);
  (барути) - бездимен барут - пироксилинов и нитроглицеринов (всички видове);
    - други.
4. Пиротехнически състави и изделия - състави и изделия със запалителни, димни, сълзотворни, звукови, светлинни и други ефекти
     


Приложение № 5 към чл. 34, ал. 1

Критерии за определяне категориите на огнестрелните оръжия - собственост на НСО

Огнестрелно оръжие:
а) стрелково оръжие:
- първа категория - ново, а също така намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, на което в канала на цевта и патронника няма следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на разстояние не повече от един калибър, оръжие, удовлетворяващо изискванията за нормален бой;
- втора категория - намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, чийто канал на цевта и патронника имат слаби следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на дълбочина повече от един калибър; при това оръжието удовлетворява изискванията за нормален бой;
- трета категория - изискващо среден ремонт;
- четвърта категория - изискващо основен ремонт;
- пета категория - негодно оръжие, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.
Основни детайли, които определят прекатегоризирането на оръжието в пета категория, да се считат:
- цевта с цевната кутия - за пушки и карабини;
- цевната кутия - за автомати и картечници;
- цевта и затворната кутия - за картечни пистолети;
- ложата (рамката) - за пистолети и револвери;
б) ръчни и станочни (тежки) противотанкови гранатохвъргачки (РПГ-7; СПГ-9):
- първа категория - нови, както и намиращи се в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, на които в канала на тялото няма следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома;
- втора категория - намиращи се в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, чиито канали на тялото имат слаби следи от ръжда и раковини и откъртване на хрома;
- за СПГ - дюзата на соплото е износена и откатът при изстрел е не повече от 15 мм, а накатът - не повече от 20 мм;
- механизмите за насочване са износени и имат невъзвратимо хоризонтално клатене на тялото не повече от 0 - 08, а вертикално - не повече от 0 - 06;
- трета категория - изискващи среден ремонт;
- четвърта категория - не се установява;
- пета категория - негодни за бойно използване, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно;
в) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично оръжие, учебно оръжие, ракетни пистолети:
- първа категория - ново, както и намиращо се и било в експлоатация, изправно и годно за използване;
- втора категория - не се установява;
- трета категория - изискващо среден ремонт;
- четвърта категория - не се установява;
- пета категория - негодно, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.
Забележка. При преминаване на въоръжение в по-долна категория с виновност се заплаща стойността на повредените детайли, по които се определя категорията. При раздуване на цевите те се заплащат в пълен размер.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти