Logo Сряда, 2 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2 МАРТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2011г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., отм. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-5 от 25 януари 2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във военна академия "Георги Стойков Раковски" - ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., в сила от 13.02.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити, оценяване, класиране и приемане на офицери за слушатели и студенти във Военна академия "Г. С. Раковски", наричана за кратко "академията".
(2) Приемането на цивилни служители и граждани за студенти в академията се извършва в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 от 2000 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм., бр. 78 от 2004 г., бр. 47 от 2005 г. и бр. 79 от 2009 г.), при условия и по ред, определени със заповед на началника на академията.

Чл. 2. (1) Командирите/началниците/ръководителите на структури от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия ежегодно до края на ноември изпращат в дирекция "Управление на човешките ресурси" заявки за броя на необходимите им места за обучение на офицери като слушатели и студенти по професионални направления и специалности през следващата учебна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Началникът на академията по решение на академичния съвет ежегодно до 10 декември изпраща в дирекция "Управление на човешките ресурси" заявка за броя на местата за приемане на цивилни служители и граждани за студенти в професионално направление "Национална сигурност" по форми на обучение.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Дирекция "Управление на човешките ресурси" ежегодно изпраща в Министерството на образованието, младежта и науката заявка за броя на местата за обучение на слушатели и студенти през следващата учебна година по професионални направления и форми на обучение.
(2) Броят на приеманите слушатели и студенти в академията по професионални направления и форми на обучение се обявява ежегодно с решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през съответната учебна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Дирекция "Управление на човешките ресурси" съгласувано с началника на академията ежегодно до 10 януари представя на министъра на отбраната проект на заповед, с която се обявяват:
1. заявеният по ал. 1 брой места по специалности и форми на обучение;
2. броят на местата за обучение на офицери като студенти в професионално направление "Национална сигурност" по специалности в задочна форма на обучение срещу заплащане;
3. периодите за провеждане на конкурсните изпити за приемане на офицери за обучение като слушатели и студенти;
4. изискванията към офицерите - кандидати за обучение, като слушатели и студенти за степента на владеене на английски или френски език по стандарта на НАТО STANAG 6001.


Чл. 4. Кандидатите за обучение в академията заплащат такса за кандидатстване в размер, определян ежегодно с акт на Министерския съвет.

Раздел II.
Приемане на офицери за слушатели по специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" във факултет "Национална сигурност и отбрана" (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Броят на заявените места за слушатели по специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" в професионално направление "Военно дело" се обявява в заповедта по чл. 3, ал. 3.


Чл. 6. До конкурсен изпит се допускат офицери, които отговарят на следните условия:
1. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Военно дело", придобита в академията, или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище и колеж в чужбина;
2. отговарят на изискванията за обучение, определени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. към момента на кандидатстването не са освободени от длъжност и не са взети в разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната;
4. не са наказвани с дисциплинарно наказание "строго мъмрене" и по-тежко в предходната година на годината на кандидатстването и към момента на кандидатстването не изтърпяват такова наказание при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "Секретно" или по-високо;
6. отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение в академията съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба в мирно време;
7. притежават удостоверение за владеене на английски или френски език съгласно STANAG 6001 на ниво, определено с ежегодната заповед на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Кандидатите, които отговарят на условията, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок до 10 февруари.
(2) В рапорта по ал. 1 се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността, местослуженето, военно-пощенският номер на военното формирование и гарнизонът, в който служат, административното звено в Министерството на отбраната или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, специалността от професионално направление "Военно дело" в дипломата от академията или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище и колеж в чужбина.


Чл. 8. Към рапорта по чл. 7 се прилагат следните документи:
1. копие на дипломата от академията или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище и колеж в чужбина, заверена нотариално или от съответния кадрови орган;
2. копия на документите по атестирането в годината на кандидатстването, заверени от кадровия орган;
3. медицинско свидетелство, издадено от съответната многопрофилна болница за активно лечение към Военномедицинска академия, която обслужва военното формирование (структурата), където служи кандидатът, и удостоверение за психологическа пригодност, издадено от Центъра по психично здраве и превенция към Военномедицинска академия;
4. кадрова справка на кандидата и прогноза за служебно развитие, изготвени от съответния кадрови орган;
5. копие на притежаваното разрешение на кандидата за достъп до класифицирана информация;
6. копие на удостоверението за владеене на английски език или френски език съгласно STANAG 6001, заверено от кадровия орган.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Ежегодно в Съвместното командване на силите, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в командванията на видовете въоръжени сили се назначават комисии за допускане на кандидатите до конкурсни изпити.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектованост от комисиите по ал. 1, които изготвят протоколи за допускането на кандидатите до конкурсни изпити.
(3) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат с писмо, в което се посочват мотивите за решенията на комисиите по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Решенията на комисиите и комплектите документи на допуснатите кандидати се изпращат на хартиен носител, а протоколите - и на магнитен носител, в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, в срок до 10 март.


Чл. 10. (1) Ежегодно дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, предлага на министъра на отбраната проект на заповед за назначаване на комисия за допускане до конкурсни изпити на офицерите от административните звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектованост от комисията по ал. 1, която изготвя протокол за допуснатите до конкурсни изпити кандидати.
(3) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат с писмо, в което се посочват мотивите за решенията на комисията по ал. 1.


Чл. 11. Директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) ежегодно до 30 март организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за допускане до конкурсни изпити на кандидатите за обучение;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) ежегодно до 10 април организира изпращането на документите на кандидатите, допуснати до конкурсни изпити в академията.


Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12, изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Началникът на академията ежегодно до края на март издава заповед за организация на провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за слушатели, състава на комисиите за провеждането на конкурсните изпити, процедурите за тяхната работа, начина на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в дирекция "Управление на човешките ресурси".


Чл. 13. В 10-дневен срок от издаването на заповедта на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3 в интернет страницата на академията се публикуват програмите за конкурсните изпити.


Чл. 14. (1) Конкурсните изпити включват:
1. писмен изпит по оперативно изкуство;
2. устен изпит по оперативно изкуство;
3. изпит по физическа подготовка съгласно действащата нормативна уредба.
(2) Писменият изпит по оперативно изкуство е анонимен, провежда се в продължение на четири астрономически часа по тема от програмата за изпита, изтеглена от случайно избран кандидат.
(3) Кандидат, получил оценка, по-ниска от "среден 3,00", на който и да е от изпитите, отпада от конкурса.


Чл. 15. (1) Резултатите от писмения изпит по оперативно изкуство се обявяват пред всички кандидати преди провеждането на устния изпит по оперативно изкуство, а от останалите изпити - непосредствено след приключването им.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае с писмената си работа, оценката и мотивите на комисията след обявяване на резултатите от писмения изпит в периода до завършването на конкурсните изпити.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Ежегодно до края на април директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, запознава членовете на Съвета по отбрана с резултатите от конкурсните изпити и с прогнозите за служебното развитие на всеки кандидат. След обсъждане и предложения от членовете на Съвета по отбрана министърът на отбраната взема решение и обявява поименно приетите кандидати за обучение.


Чл. 17. (1) В едноседмичен срок след обявяване на решението на министъра на отбраната пред Съвета по отбрана директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване на приетите за обучение в академията.
(2) Със заповедта по ал. 1 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна служба с приетите за обучение офицери.
(3) Не се приема за обучение кандидат, който откаже да подпише допълнителното споразумение по ал. 2.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Приемане на офицери за обучение в чуждестранни военни академии и колежи, квалификацията от които се приравнява на квалификацията по специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили", се извършва при условията и по реда на тази наредба и на заповедите на министъра на отбраната, с които са обявени съответните конкурси.

Раздел III.
Приемане на офицери за слушатели във факултет "Командно-щабен"


Чл. 19. Броят на заявените места за слушатели по специалности от професионално направление "Военно дело" във факултет "Командно-щабен" се обявяват в заповедта по чл. 3, ал. 3.


Чл. 20. До конкурсни изпити се допускат офицери, които отговарят на следните условия:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност от професионално направление "Военно дело", придобита във висше военно училище в страната или във военно училище в чужбина, образованието от което се приравнява на такова от военно училище в страната, съгласно държавните изисквания;
2. отговарят на изискванията за обучение, определени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. към момента на кандидатстването не са освободени от длъжност и не са взети в разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната;
4. не са наказвани с дисциплинарно наказание "строго мъмрене" и по-тежко в предходната година на годината на кандидатстването и към момента на кандидатстването не изтърпяват такова наказание при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "Поверително" или по-високо;
6. отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение в академията съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба в мирно време;
7. притежават удостоверение за владеене на английски или френски език съгласно STANAG 6001 на ниво, определено с ежегодната заповед на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3;
8. не се обучават по държавна поръчка за придобиване на друго висше образование към датата на започване на обучението.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Кандидатите, които отговарят на условията по чл. 20, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок до 10 февруари.
(2) В рапорта се посочват: военното звание, трите имена, длъжността, която заемат, военно-пощенският номер на военното формирование и гарнизонът, в който служат, административното звено в Министерството на отбраната или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, желаната специалност/специалности и форма/форми на обучение, подредени по реда на предпочитание.
(3) Към рапорта се прилагат следните документи:
1. копия на дипломата от военното училище и на приложението към нея или на документа за приравнено образование, придобито в чужбина, заверени нотариално или от кадровия орган, където се съхранява оригиналът;
2. медицинско свидетелство, издадено от съответната многопрофилна болница за активно лечение към Военномедицинска академия, която обслужва военното формирование или съответната структура, където служи кандидатът;
3. копия на документите по атестирането в годината на кандидатстването, заверени от кадровия орган;
4. кадрова справка на кандидата, изготвена от съответния кадрови орган;
5. обосновано становище от съответния командир/началник/ръководител на военното формирование или структурата, където служи кандидатът, за необходимостта от обучението и прогнозното кариерно развитие след завършване на обучението;
6. копие на притежаваното разрешение на кандидата за достъп до класифицирана информация;
7. копие на удостоверение за владеене на английски или френски език съгласно STANAG 6001, заверено от кадровия орган.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Ежегодно в Съвместното командване на силите, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в командванията на видовете въоръжени сили и във военните формирования и структурите с ранг не по-нисък от бригада се назначават комисии за допускане на кандидатите до конкурсни изпити.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектованост от комисиите по ал. 1, които изготвят протоколи за допускането до конкурсни изпити.
(3) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат с писмо, в което се посочват мотивите за решенията на комисиите по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Решенията на комисиите и комплектите документи на допуснатите кандидати се изпращат на хартиен носител, а протоколите - и на магнитен носител, в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, в срок до 10 март.


Чл. 23. (1) Ежегодно дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, предлага на министъра на отбраната проект на заповед за назначаване на комисия за допускане до конкурсни изпити на офицерите от административните звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектованост от комисията по ал. 1, която изготвя протокол за допуснатите до конкурсни изпити кандидати.
(3) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат с писмо, в което се посочват мотивите за решенията на комисията по ал. 1.


Чл. 24. Директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) ежегодно до 30 март организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за допускане до конкурсни изпити на кандидатите за обучение;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) ежегодно до 10 април организира изпращането на документите на кандидатите, допуснати до конкурсни изпити в академията.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Началникът на академията ежегодно до края на март издава заповед за организация на провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за слушатели, състава на комисиите за провеждането на конкурсните изпити, процедурите за тяхната работа, начина на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите.


Чл. 26. В 10-дневен срок от издаването на заповедта на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3 в интернет страницата на академията се публикуват програмите за конкурсните изпити.


Чл. 27. (1) Конкурсните изпити включват:
1. писмен изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка по специалността, за която се кандидатства по първо желание;
2. устен изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка по специалността, за която се кандидатства по първо желание;
3. изпит по физическа подготовка съгласно нормативната уредба.
(2) Изпитът по ал. 1, т. 1 е анонимен.
(3) Кандидат, получил оценка, по-ниска от "среден 3,00", на който и да е от изпитите, отпада от конкурса.


Чл. 28. Кандидат, направил опит за преписване, или опит по друг начин да заблуди изпитна комисия, се отстранява от участие в конкурса.


Чл. 29. (1) Резултатите от писмения изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка се обявяват на кандидатите преди провеждането на устния изпит, а от останалите изпити - непосредствено след приключването им.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае с писмената си работа, оценката и мотивите на комисията след обявяване на резултатите от писмения изпит в периода до завършването на конкурсните изпити.


Чл. 30. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити академията извършва класирането на кандидатите по специалности и форми на обучение в низходящ ред на получения състезателен бал.
(2) Класирането се обявява със заповед на началника на академията и се публикува на интернет страницата на академията при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. В деня на обявяване на класирането екземпляр от заповедта се изпраща в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, на хартиен и магнитен носител.
(3) В едноседмичен срок след обявяване на класирането от началника на академията директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на приетите за обучение, а директорът на дирекция "Връзки с обществеността" - МО, организира публикуване на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(4) Със заповедта по ал. 3 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна служба с приетите за обучение офицери.
(5) До започване на обучението в редовна форма приетите офицери сдават заеманите от тях длъжности и ползват платен годишен отпуск.
(6) Кандидати, за които към момента на издаването на заповедта на министъра на отбраната за обявяване имената на приетите за обучение са настъпили изменения в служебното положение или в здравословното състояние, водещи до несъответствие с условията на чл. 21, т. 3, 4 и 6, не се зачисляват за обучение.


Чл. 31. Резултатите от изпитите и класирането са окончателни и важат само за годината, през която е проведен конкурсът.


Чл. 32. Писмените работи на кандидатите за обучение във факултет "Командно-щабен" и протоколите от изпитите се съхраняват в академията не по-малко от една година.


Чл. 33. Приемането на офицери за обучение във военни академии, колежи или военни училища в чужбина, квалификацията от които се приравнява на квалификацията от факултет "Командно-щабен" на академията, се извършва при условията и по реда на тази наредба, на двустранните спогодби и на министерските заповеди, с които са обявени съответните конкурси.

Раздел IV.
Приемане на офицери за студенти по специалности от професионално направление "Национална сигурност"


Чл. 34. За студенти по специалности от професионално направление "Национална сигурност" се приемат офицери от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които отговарят на изискванията на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за обучение в задочна форма, срещу заплащане по условията на Закона за висшето образование.


Чл. 35. (1) Броят на приеманите офицери по чл. 34 се обявява в ежегодната заповед на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Началникът на академията ежегодно до 10 декември изпраща в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, решението на академичния съвет за броя на местата за обучение на офицери за студенти по специалности в задочна форма на обучение от професионално направление "Национална сигурност" и годишния размер на таксата за обучение.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) До конкурсни изпити се допускат офицери, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 20, и имат успех от дипломата за висше образование не по-нисък от "добър".


Чл. 37. Редът и сроковете за подаване на документите, работата на комисиите и обявяването на допуснатите до конкурсни изпити кандидати се провеждат по реда на чл. 21 - 23.


Чл. 38. Конкурсните изпити с кандидатите за обучение се провеждат по реда на чл. 27 - 29.


Чл. 39. Началникът на академията:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) ежегодно до 31 март издава заповед за организация на провеждането на конкурсните изпити, сроковете и реда за записването на приетите офицери, състава на комисиите за разглеждане на документите за кандидатстване и провеждането на конкурсните изпити, процедурите за работа на комисиите, начина на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите;
2. организира публикуването в интернет страницата на академията на адрес: http://nda.md.government.bg, програмите за конкурсните изпити, материалите за подготовка на кандидатите и образеца на рапорта за кандидатстване;
3. осигурява достъп на кандидатите до библиотеката на академията и консултации при подготовката им за конкурсните изпити;
4. определя реда за заплащане на таксите за кандидатстване и обучение.


Чл. 40. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити академията извършва класирането на офицерите по специалности в задочна форма на обучение от професионално направление "Национална сигурност" срещу заплащане в низходящ ред на получения състезателен бал.
(2) Класирането се обявява със заповед на началника на академията и се публикува в интернет страницата на академията при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Ежегодно в срок до 30 април началникът на академията организира изпращането в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, на списък на офицерите, записали се за студенти по специалности в задочна форма на обучение от професионално направление "Национална сигурност", на хартиен и на магнитен носител за обявяване на имената им в заповед на министъра на отбраната.
(2) В едноседмичен срок след получаването на имената на записалите се офицери за обучение директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на приетите за обучение, а директорът на дирекция "Връзки с обществеността" - МО, организира публикуване на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Раздел V.
Прием на офицери за слушатели във филиал "Информация и сигурност" (Нов - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.)


Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) За слушатели във филиал "Информация и сигурност" на ВА "Г. С. Раковски" се приемат и обучават офицери само за нуждите на служба "Военна информация".


Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Условията и редът за подбор на кандидатите, провеждането на конкурсните изпити, оценяването, класирането и приемането на офицери за обучение във филиал "Информация и сигурност" на ВА "Г. С. Раковски" за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело" се определят съгласно приложението (поверително).

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 2. До 3 дни след издаване на наредбата директорът на дирекция "Връзки с обществеността" - МО, организира нейното публикуване на интернет страницата на Министерството на отбраната, а началникът на академията - на интернет страницата на академията.


§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на директора на дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО.

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2011 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2011 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти