Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 15 МАРТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ, НЕМЕТАНОВИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ И ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЕРИОД НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2011г., отм. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г.


Отменена с § 4 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства - ДВ, бр. 66 от 23 август 2016 г., в сила от 23.08.2016 г.

Чл. 1. С наредбата се определя методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на превозните средства.

Чл. 2. (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства от категории М и N възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен период на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
1. потребление на енергия;
2. емисии на въглероден диоксид (CO2);
3. емисии на азотни оксиди (NOx), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2011 г.) При закупуване на пътни превозни средства на стойност от 60 000 лв. без ДДС до праговете, определени в директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, доставчиците на услуги, които изпълняват задължения за извършване на обществени услуги, съгласно договор за обществена поръчка за услуги по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен период на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
1. потребление на енергия;
2. емисии на въглероден диоксид (CO2);
3. емисии на азотни оксиди (NOx), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2011 г.) Методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на превозните средства се използва, когато възложителите прилагат изискванията на ал. 1 като показатели при критерий за оценка "икономически най-изгодната оферта".


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2011 г.) За целите на чл. 2, ал. 3 разходите през целия експлоатационен период на превозни средства, придобити чрез покупка, за потребление на енергия, както и за емисии на CO2 и на замърсители, посочени в таблица 2 от приложението, които са свързани с тяхната експлоатация, се представят в парично изражение и се изчисляват съгласно методиката, определена в чл. 4.


Чл. 4. (1) Оперативните разходи за потребление на енергия на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват въз основа на следната методика:
1. разходът на гориво на километър за превозно средство, в съответствие с ал. 2, се изчислява в единици потребление на енергия на километър независимо от това дали това става пряко, какъвто е случаят с автомобилите на електричество, или не; когато разходът на гориво е даден в други единици, те се преобразуват в потребление на енергия на километър, като се използват коефициентите на преобразуване, определени в таблица 1 от приложението, относно енергийното съдържание на различните горива;
2. използва се само една-единствена парична стойност за единица енергия; тя се равнява на по-ниския от разходите за единица енергия от бензин или дизелово гориво преди облагането с данъци, когато енергията е използвана като гориво за пътни превозни средства;
3. оперативните разходи за потребление на енергия на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6 по потреблението на енергия на километър в съответствие с т. 1 и по разходите за единица енергия в съответствие с т. 2.
(2) Оперативните разходи за емисиите на CO2 на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6 по емисиите на CO2 в килограми на километър в съответствие с ал. 5 и по разходите на килограм в съответствие с границите, определени в таблица 2 от приложението.
(3) Оперативните разходи за емисиите на замърсители, изброени в таблица 2 от приложението, на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват чрез събиране на оперативните разходи през целия му експлоатационен период за емисиите на NOx, NMHC и прахови частици. Оперативните разходи за емисиите на всеки един замърсител през целия експлоатационен период на превозно средство се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6 по емисиите в грамове на километър в съответствие с ал. 5 и по съответните разходи на грам. Разходите се вземат от средните стойности за Европейската общност, определени в таблица 2 от приложението.
(4) Възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки в случаите по ал. 2 и 3 могат да прилагат по-високи разходи, при условие че тези разходи не надвишават съответните стойности, определени в таблица 2 от приложението, умножени по 2.
(5) Разходът на гориво, както и емисиите на CO2 и на замърсителите, посочени в таблица 2 от приложението, на километър, свързани с експлоатацията на превозното средство, се определят въз основа на стандартизирани за Европейската общност процедури за изпитване на пътните превозни средства, за които такива процедури са утвърдени в общностното законодателство за одобрение на типа. За пътни превозни средства, за които не са предвидени стандартизирани за Европейската общност процедури за изпитване, сравнимостта между различните оферти се постига чрез използване на общопризнати процедури за изпитване, на резултатите от изпитвания, извършени за компетентните органи, или на информация, предоставена от производителя.
(6) Пълният пробег на превозното средство, ако не е посочено друго, се взема от таблица 3 от приложението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Пълен пробег на превозното средство" е пробегът през целия експлоатационен период на съответното превозно средство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.


§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 120 от 15.05.2009 г.).


Приложение към чл. 3 и 4

Данни за изчисляване на оперативните разходи през целия експлоатационен период на пътните превозни средства

Таблица 1: Енергийно съдържание на горивата за двигатели с вътрешно горене

Гориво Енергийно
  съдържание
Дизел 36 MJ/1
Бензин 32 MJ/1
Природен газ/биогаз 33 - 38 MJ/Nm3
Втечнен нефтен газ (ВНГ) 24 MJ/1
Етанол 21 MJ/1
Биодизел 33 MJ/1
Емулсионни горива 32 MJ/1
Водород 11 MJ/Nm3
Таблица 2: Разходи за емисии в автомобилния транспорт (по цени от 2007 г.)
CO2 NOx NMHC Прахови
      частици
0,03 - 0,04 0,0044 0,001 0,087 EUR/g
EUR/kg EUR/g EUR/g  
Таблица 3: Пробег през целия експлоатационен период на пътните превозни средства
Категория на превозното средство Пробег за целия
(категории М и N съгласно експлоатационен
определенията на Директива 2007/46/ЕО) период
Леки автомобили (М1) 200 000 km
Лекотоварни пътни превозни средства (N1) 250 000 km
Тежкотоварни пътни превозни средства 1 000 000 km
(N2, N3)  
Автобуси (M2, M3) 800 000 km


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти