Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-8 ОТ 9 МАРТ 2011 Г. ЗА РЕЖИМА НА КОРАБОПЛАВАНЕ В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДИ, ПРИСТАНИЩАТА И РЕЙДОВЕТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА

Издадена от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя режимът на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната.

Раздел II.
Въвеждане на особен режим на корабоплаване

Чл. 2. (1) При обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение по предложение на Върховното главно командване, с указ на върховния главнокомандващ може да се въведе особен режим на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете.
(2) За начало на особения режим на корабоплаване се приемат часът и денят, обявени в указа за въвеждането му.
(3) За край на особения режим на корабоплаване се приемат часът и денят на отменянето на режима на извънредното положение, на военното положение или положението на война.


Чл. 3. С обявяване на особения режим на корабоплаване организацията, оперативното ръководство и управлението на режима на плаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете се извършва от началника на Военноморските сили въз основа на решението на върховния главнокомандващ и Върховното главно командване.


Чл. 4. С обявяване на особения режим на корабоплаване оперативното управление на системите за наблюдение на обстановката на море и за навигационно осигуряване на корабоплаването, както и на корабите и катерите на Главна дирекция "Гранична полиция", Изпълнителна агенция "Морска администрация", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" се осъществява от началника на Военноморските сили чрез оперативния дежурен на Военноморските сили.

Раздел III.
Особен режим на корабоплаване


Чл. 5. (1) Особеният режим на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете може да включва:
1. развръщане или доразвръщане на системата за военен контрол на корабоплаването;
2. установяване на район, в който се извършва военен контрол на корабоплаването;
3. промяна на опасните и забранените за корабоплаване зони;
4. установяване на контролни за корабоплаването точки, в т. ч. установяване на позиции за докладване;
5. установяване на задължителни морски коридори, схеми за разделно движение или фарватери;
6. установяване на изискване към търговските кораби за предоставяне на идентифициращ доклад със задължителна форма;
7. усилване на системата за добиване на разузнавателна информация;
8. въвеждане на режим на съпровождане на корабите от военни кораби;
9. въвеждане в действие на военновременна лоция;
10. въвеждане на забрана или ограничения в режима за плаване на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение.
(2) Обхватът на въведения особен режим на корабоплаване и на прилаганите ограничения в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете се определя от върховния главнокомандващ по предложение на Върховното главно командване.

Раздел IV.
Военен контрол на корабоплаването


Чл. 6. (1) Координатите на района, в който се осъществява военен контрол на корабоплаването, се обявяват в "Известие до мореплавателите".
(2) Корабите, влизащи в обявения район, са длъжни да предадат идентифициращ доклад, съдържащ подробни данни за кораба, за настоящото плаване, за оператора, за товара и/или друга информация, изисквана от силите, осъществяващи военен контрол на корабоплаването.
(3) По преценка на силите, осъществяващи военен контрол на корабоплаването, до корабите в зоната се изпращат указания за препоръчителни маршрути и курсове, предава се информация за забранени и опасни райони или друга информация, необходима за избягване на опасности.


Чл. 7. В пределите на териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете силите, осъществяващи военен контрол на корабоплаването, имат право да предприемат следните действия:
1. установяване на връзка и комуникация със съдовете, участващи в корабоплаването в района за военен контрол на корабоплаването;
2. събиране на информация за корабите, плаващи в района за военен контрол на корабоплаването;
3. изискване към невоенните кораби за предоставяне на идентифициращ доклад съгласно чл. 6, ал. 2;
4. спиране и извършване на проверка на участник в корабоплаването;
5. задържане на чуждестранен невоенен кораб, който нарушава установения особен режим на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете;
6. предоставяне на корабите, участващи в корабоплаването, на данни за обстановката на море;
7. водене на наблюдение и контрол за сигурността на море;
8. действия за намаляване на неблагоприятни за търговското корабоплаване резултати при провеждане на военноморски операции;
9. установяване на контролни за корабоплаването точки;
10. определяне и обявяване на опасни и забранени за корабоплаване зони;
11. осигуряване на корабите с необходимата за безопасно плаване информация;
12. съпровождане на търговските кораби от военни кораби;
13. подпомагане на отклонение от опасности;
14. определяне на задължителни морски коридори, схеми за разделно движение или фарватери;
15. въвеждане на забрана или ограничения в режима за плаване на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Вътрешни води" по смисъла на тази наредба са вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, определени в чл. 6 и 70 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
2. "Оперативно ръководство" е временно ръководство на организационни структури и длъжностни лица за времето, през което се изпълняват съвместни задачи и функционални задължения от структури, които в административно отношение не са обвързани като подчинени една спрямо друга.
3. "Контролна за корабоплаването точка" е точка от морските пространства на Република България с обявени в "Известие до мореплавателите" географски координати.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 131, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти