Logo Неделя, 1 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-7 ОТ 8 МАРТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"

В сила от 14.05.2010 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г., отм. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г.


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-23 от 21 октомври 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба "Военна информация" - ДВ, бр. 87 от 4 ноември 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба урежда условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "Военна информация".

Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и непостоянен характер, като размерът им зависи от отработеното време.


Чл. 3. Допълнителните възнаграждения се изплащат въз основа на заповед на директора на служба "Военна информация", с която се определят правоимащите военнослужещи и цивилни служители и размерите на полагащите им се допълнителни възнаграждения.


Чл. 4. (1) Не се изплащат допълнителни възнаграждения, дължими по реда на тази наредба, при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск за гледане на дете по Кодекса на труда;
4. ползване на служебен и творчески отпуск;
5. ползване на отпуск за гледане на болен член от семейството;
6. отклоняване от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо от основанието;
8. курс или специализация в страната и чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато по време на курса или специализацията се изпълняват дейности по тази наредба.
(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната, се изплащат допълнителни възнаграждения по тази наредба само за дейности, свързани със специфични условия при изпълнение на военната служба, възложени им със заповед на министъра на отбраната или директора на служба "Военна информация".
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане на основанието за получаването им, при прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на военнослужещите или при прекратяване на трудовите или служебните правоотношения с цивилните служители.


Чл. 5. Финансовите средства, необходими за изплащане на допълнителните възнаграждения, се планират и осигуряват в рамките на утвърдената годишна бюджетна сметка на служба "Военна информация".

Глава втора.
ВИДОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Раздел I.
Допълнително възнаграждение за работа във височинни райони


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Допълнително месечно възнаграждение за работа във височинни райони се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, на които постоянните им работни места се намират във военни формирования или обекти, разположени във височинни райони извън населени места при надморска височина над 1200 м, или ако денивелацията между населеното място, в което те живеят, и района на военното формирование или обекта, в който те служат/работят, е по-голяма от 800 м, в размер 150 лв.
(2) При отработен непълен работен месец допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработеното време.

Раздел I.
"а" Допълнително възнаграждение за живот и работа в отдалечени райони (Нов - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) Допълнително месечно възнаграждение за живот и работа в отдалечени райони, определени със заповед на министъра на отбраната по предложение на директора на служба "Военна информация", се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, постоянно живеещи и служещи/работещи в села, в които са разположени военните формирования и обекти, ако селата са отдалечени над 15 км от административните центрове на областите, в размер 30 лв.
(2) При отработен непълен работен месец допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработеното време.

Раздел II.
Допълнително възнаграждение за носене на дежурство


Чл. 7. (1) Допълнително възнаграждение за носене на дежурство се изплаща на военнослужещите, назначени на длъжности, за които носенето на дежурство не се включва в основните функционални задължения, но изпълняват:
1. бойно дежурство - 18 лв.;
2. оперативно дежурство - 15 лв.;
3. други видове дежурства, определени в уставите на въоръжените сили или със заповеди на министъра на отбраната - 11 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се определя за всяко 24-часово дежурство, което се носи в работни дни.
(3) Допълнителното възнаграждение на военнослужещите, назначавани за носене на дежурство с продължителност, по-малка от 24 часа, се определя пропорционално на часовете на дежурството.


Чл. 8. Допълнителното възнаграждение за носене на дежурство по чл. 7 в почивни дни и в дни на официални празници се изплаща в увеличен размер, както следва:
1. когато дежурството обхваща часове само от почивни дни, се изплаща в размер, увеличен с 50 на сто, а в дните на официални празници - в размер, увеличен със 100 на сто;
2. когато дежурството обхваща часове от делничен и почивен ден и часовете от почивния ден са половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на дежурството, размерът на възнаграждението се увеличава с 50 на сто;
3. когато дежурството обхваща часове от делничен или почивен ден и часове от официален празник и часовете от официалния празник са половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на дежурството, размерът на възнаграждението се увеличава със 100 на сто, а когато часовете от официалния празник са по-малко - с 50 на сто.

Раздел III.
Допълнително възнаграждение за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства


Чл. 9. (1) Допълнително възнаграждение за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства в размер 18 лв. месечно се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, притежаващи разрешения или удостоверения и свидетелства за работа с криптографски средства, назначени на длъжности, чиито функционални задължения са свързани с непосредствена работа по експлоатиране, ремонт и съхранение на криптографски средства или ключови материали.
(2) При отработен непълен работен месец възнаграждението по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработените дни.

Раздел IV.
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната


Чл. 10. (1) На военнослужещите се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната, в размер 15 на сто от основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степен.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 7, както и за времето на престояване в разпореждане по специалните щатове на министъра на отбраната № А-916, А-918 и А-101.

Раздел V.
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд, свързани с осъществяването на разузнавателна дейност (В сила от 22.03.2011 г.)


Чл. 11. (В сила от 22.03.2011 г.) На военнослужещите и цивилните служители от служба "Военна информация" се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд, свързани с осъществяването на разузнавателна дейност при условия и по ред, определени в приложението (поверително), въз основа на утвърдена от министъра на отбраната методика.

Раздел V.
"а" Допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба на военнослужещите и за работа на цивилните служители в зона на непосредствен риск (Нов - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 22.08.2014 г.)


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 22.08.2014 г.) (1) На военнослужещите и цивилните служители, командировани за изпълнение на служебни задачи при българските контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба/за работа в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение/основната месечна заплата.
(2) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 1 се определя, като месечният му размер по ал. 1 се раздели на броя на календарните дни в месеца и получената сума се умножи по броя на дните на фактическото пребиваване в зоната на непосредствен риск.

Раздел VI.
Допълнителни възнаграждения за извършване на медицинска помощ, лечебно-диагностична и профилактична дейност


Чл. 12. На военнослужещите и цивилните служители с висше медицинско образование (лекари, лекари по дентална медицина и магистър фармацевти) с придобита медицинска специалност, участващи непосредствено в лечебно-диагностичната или профилактичната дейност, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:
1. с една придобита специалност - 50 лв.;
2. с две и повече придобити специалности - 63 лв.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Служители" от служба "Военна информация" са военнослужещите и цивилните служители, работещи в нея по служебни и трудови правоотношения.
2. "Специфични условия при изпълнение на военната служба", "специфични условия на труд" и "специфични условия" са такива условия, при които се извършват дейности от военнослужещите и цивилните служители, обусловени от характера и условията на службата или работата, свързана със:
а) изпълняваните мисии и задачи по гарантиране на националната сигурност и отбраната на страната и изпълнението на задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България е страна, и от степента на усложненост на условията при изпълнението им;
б) повишени професионални изисквания към подготовката на служителите за изпълнение на специфични мисии и задачи;
в) повишени изисквания и характерни особености при извършването на разузнавателна дейност.
3. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 22.08.2014 г.) "Зона на непосредствен риск" е територията на чуждата/чуждите държава/и и/или земното и/или морското, и/или въздушното пространство, където се провежда мисията или операцията.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание на чл. 214, ал. 4 и чл. 296, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 14 май 2010 г. с изключение на разпоредбите на глава втора, раздел V, които влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-7 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-7 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.08.2014 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 22.08.2014 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти