Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА, СТРУКТУРАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ИЛИ ГРУПОВИТЕ НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

В сила от 08.03.2011 г.
Приета с ПМС № 45 от 25.02.2011 г.

Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят обхватът, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Плановете за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности, наричани по-нататък "плановете за опазване и управление", се изготвят задължително за:
1. недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България - в срок не по-късно от една година преди представяне кандидатурата на недвижимата културна ценност за вписване в Листата на световното наследство на ЮНЕСКО;
2. археологическите резервати и другите групови недвижими културни ценности с национално значение - в срок 5 години от предоставянето на статут;
3. единичните недвижими културни ценности с национално значение и в случаите, когато се предоставят на концесия - преди провеждане на процедурата по предоставяне на концесия.
(2) Планове за опазване и управление могат да се изготвят и за други недвижими културни ценности по инициатива и при възлагане и финансиране от техния собственик, ползвател или концесионер или от общината, на чиято територия те се намират.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Предмет на плана за опазване и управление са дейностите за опазване и устойчиво развитие на недвижимата културна ценност в нейните граници и охранителна зона, определени с акта за предоставяне на статут, при прилагане принципите на интегрираната консервация.
(2) В плановете за опазване и управление се включват режимите за опазване на недвижимите културни ценности и охранителните им зони, както и специфичните правила и нормативи към устройствените планове за територията, на която са разположени.
(3) Към плановете за опазване и управление се прилагат и режимите на защитените територии по Закона за защитените територии и на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, когато недвижимите културни ценности попадат в техните граници.
(4) Плановете за опазване и управление се разработват и изпълняват във взаимодействие с предвижданията на общинските планове за развитие и на устройствените планове за териториалния обхват на единичните или груповите недвижими културни ценности.


Чл. 4. (1) Плановете за опазване и управление се изработват за прогнозен период до 20 години, който включва петгодишни програми за прилагане и едногодишни работни програми.
(2) Петгодишните програми за прилагане и едногодишните работни програми по ал. 1 се приемат по реда на глава шеста.

Глава втора.
ОБХВАТ, СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 5. (1) Териториалният обхват на плана за опазване и управление се определя от границите на недвижимата културна ценност и на охранителната й зона.
(2) По преценка на възложителя и при необходимост може да се определи по-голям териториален обхват на плана за опазване и управление, като се включат територии без статут на охранителна зона, но във връзка със защитената територия за опазване на недвижимото културно наследство. В тези случаи териториалният обхват се определя със заданието по чл. 10, ал. 1.


Чл. 6. (1) Плановете за опазване и управление се разработват в съответствие с минималните изисквания за тяхната структура и съдържание съгласно приложението.
(2) За планове за опазване и управление на единична недвижима културна ценност възложителят може да възложи разработването само на определени части от структурата на плана съгласно приложението.


Чл. 7. С плана за опазване и управление се определят органите на управление на недвижимата културна ценност.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Методологията за изработване на план за опазване и управление е система от принципи и методи за организация на дейностите по изготвянето на плана в съответствие с класификацията и категорията на недвижимата културна ценност и се изготвя въз основа на:
1. резултатите от проучването на недвижимата културна ценност;
2. анализа и оценката на:
а) състоянието, проведените намеси и системата за управление на недвижимата културна ценност;
б) съществуващите и потенциалните заплахи за увреждане или разрушаване на недвижимата културна ценност;
в) културните, социалните и икономическите фактори и потенциала на недвижимата културна ценност като ресурс за устойчиво развитие.
(2) Методологията за изработване на план за опазване и управление има за цел:
1. точно отразяване на целите и изискванията към плана;
2. посочване на приоритети;
3. създаване на система за опазване и управление и определяне на подходи за намеса;
4. проследяване на резултатите от прилагането на плана чрез създаване на показатели и критерии за оценка;
5. изработване на плана за опазване и управление в договорените с възложителя срок и цена;
6. осигуряване на индикация за необходимостта от навременни промени в плана и прогноза за изменение на заложените параметри.

Глава трета.
ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Възлагане на планове за опазване и управление


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Разработването на планове за опазване и управление се възлага от:
1. министъра на културата или от лицата по чл. 67, ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН) - за недвижими културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България;
2. министъра на културата - за археологическите резервати и за единичните недвижими културни ценности с национално значение, в случаите, когато последните се отдават на концесия;
3. кмета на общината, на чиято територия е груповата недвижима културна ценност от национално значение;
4. в случаите извън посочените в т. 1, 2 и 3 - от собственика, ползвателя или концесионера на недвижимата културна ценност или от общината, на чиято територия тя се намира.
(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Възлагането на заданията и плановете за опазване и управление се извършва при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Проектите на планове за опазване и управление се изготвят от научни и културни организации, висши училища, физически и юридически лица в сферата на тяхната компетентност и специалност по опазване на недвижимото културно наследство под ръководството на проектанти по чл. 230, ал. 1 от Закона за устройство на територията, вписани в регистъра по чл. 165, ал. 1 ЗКН за съответната област и след възлагане от лицата по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Проектите на планове за опазване и управление, когато се отнасят за недвижими археологически културни ценности или в обхвата им попадат такива, се изготвят с участие на лицата, получили разрешение за теренно археологическо проучване за съответния обект.


Чл. 10. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Възложителите по чл. 9, ал. 1 изготвят задание за разработване на проектите на планове за опазване и управление, съобразено с минималните изисквания съгласно приложението към чл. 6, ал. 1, с което се определят:
1. териториалният обхват;
2. предметът на плана;
3. структурата на плана с описание на съдържанието и степента на подробност съобразно спецификата на недвижимата културна ценност;
4. необходими приложения - карти, схеми, списъци и др.;
5. етапите и сроковете за изработване;
6. други условия или изисквания за техническото представяне на плана.
(2) Заданието се придружава от текстова, графична и друга информация, осигурена от възложителя.
(3) Когато планове за опазване и управление се възлагат от лицата по чл. 67, ал. 2 ЗКН или от общините, заданията за изготвянето им и изготвените планове преди тяхното приемане се съгласуват по реда на чл. 64 ЗКН.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Не се разглежда задание при наличие на вече възложен за разработване проект на план за опазване и управление за същата културна ценност.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Централните и териториалните администрации на изпълнителната власт, притежаващи информация, необходима за изработването на заданието, са длъжни при поискване да предоставят информацията на възложителя в едномесечен срок.


Чл. 11. (1) Проектите на планове за опазване и управление се изготвят от екипи, в които задължително се включват специалисти в съответната област по консервация и реставрация на недвижими културни ценности, вписани в регистъра по чл. 165, ал. 1 ЗКН.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) В случаите, когато изпълнител на проекта на план за опазване и управление е Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), проектът с представена рецензия от външен експерт/външни експерти преди неговото приемане се разглежда от Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН. Рецензията се възлага от възложителя на плана.

Раздел II.
Обществено обсъждане


Чл. 12. (1) Проектите на плановете за опазване и управление подлежат на обществено обсъждане от заинтересуваните институции, обществени организации и граждани преди внасянето им за съгласуване и приемане.
(2) Извън случаите по ал. 1 възложителят и изпълнителят могат да организират семинари, неформални работни срещи и други форми на участие на обществеността и заинтересуваните държавни органи в процеса на разработване на планове за опазване и управление.


Чл. 13. (1) Обществените обсъждания по чл. 12, ал. 1 се организират от възложителя, който:
1. обявява в един централен ежедневник и чрез медия най-малко 20 дни предварително датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, мястото, където проектът е на разположение на заинтересуваните лица;
2. поставя съобщение с данните по т. 1 на интернет страницата на Министерството на културата, когато възложител е министърът на културата, а в останалите случаи - на интернет страницата или на видно място в съответната общинска администрация в срока по т. 1;
3. уведомява писмено заинтересуваните ведомства, научни и академични институции за обстоятелствата по т. 1 в същия срок;
4. води писмен протокол по време на общественото обсъждане, копие от който се предоставя на изпълнителите за отразяване в проекта на забележките и препоръките.
(2) Общественото обсъждане по ал. 1 може да бъде възложено на изпълнителя с договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Изпълнителят предоставя резюме на проекта на план на електронен носител в Министерството на културата и в съответната общинска администрация за публикуване на интернет страниците им едновременно със съобщението по ал. 1, т. 2.


Чл. 14. При провеждане на общественото обсъждане изпълнителят:
1. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.)
2. представя проекта на план за опазване и управление;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) изготвя справка за направените бележки и препоръки и отразява в проекта целесъобразните бележки и препоръки от протокола по чл. 13, ал. 1, т. 4;
4. изготвя мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки и уведомява за това съответните лица в едномесечен срок от общественото обсъждане;
5. прилага протокола от общественото обсъждане и справката за неотразените бележки към проекта;
6. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) изпраща копие от справката по т. 3 в 14-дневен срок в Министерството на културата, съответно в общината в едномесечен срок от общественото обсъждане.

Глава четвърта.
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 15. Проектите на планове за опазване и управление се приемат от:
1. Министерския съвет - за недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България и за археологическите резервати;
2. министъра на културата - за груповите недвижими културни ценности с национално значение и за единичните недвижими културни ценности с национално значение в случаите, когато се отдават на концесия;
3. общинския съвет на съответната община, на чиято територия е недвижимата културна ценност - за случаите по чл. 81, ал. 3 ЗКН.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) (1) Заданията и проектите на планове за опазване и управление на недвижими културни ценности се съгласуват по реда на чл. 84 ЗКН след становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН.
(2) Заданията и проектите на планове за опазване и управление на недвижими културни ценности преди провеждане на процедурата по ал. 1 се съгласуват с кмета на съответната община, когато не е възложител на плана, както и със заинтересованите институции.
(3) Заданията и проектите на планове за опазване и управление, когато се възлагат от министъра на културата, се приемат при спазване изискванията на ал. 1 и 2.
(4) Отказът за съгласуване е мотивиран и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В двумесечен срок от съгласуването по ал. 1 се възлага разработването на плана за опазване и управление.
(6) В 6-месечен срок от възлагането възложителят е длъжен да обезпечи финансово разработването на плана за опазване и управление.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) (1) Проектът на план за опазване и управление се внася за съгласуване, съответно за приемане, в Министерството на културата в три екземпляра, от които два на хартиен носител и един в електронен вид, и към него се прилагат:
1. заданието със съответните приложения;
2. протоколът от общественото обсъждане;
3. справка за неотразените бележки по общественото обсъждане, възражения и становища по тях;
4. отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на проекта;
5. резултати от инициативи по чл. 12, ал. 2;
6. писмените становища на заинтересованите ведомства и общини.
(2) Графичните части на проекта се изработват в цифров вид във формат, определен със заданието върху цифрова картна основа, и се предават на възложителя на електронен и на хартиен носител в подходящ мащаб.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) (1) Проектите на планове за опазване и управление на недвижими културни ценности се внасят за съгласуване и приемане в Министерството на културата или в съответната община от възложителите.
(2) Когато възложител е министърът на културата, съответно кметът на общината, проектите се внасят от изпълнителите. В тези случаи възложителят изпраща проекта до заинтересуваните ведомства за съгласуване и писмени становища.
(3) Проектът на план за опазване и управление се внася комплектуван съгласно чл. 16а.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Министърът на културата, съответно кметът на общината, връща плана с мотивирано становище на възложителя, съответно на изпълнителя, в едномесечен срок от внасянето му при констатиране на:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) непълноти в съдържанието на плана съгласно съгласуваното задание;
2. други нарушения на закона или на наредбата във връзка с процедурите по съгласуване или приемане.


Чл. 19. (1) В тримесечен срок от внасянето на проекта на план за опазване и управление за недвижими културни ценности, вписани в Индикативната листа на Република България и за археологически резервати в Министерството на културата, се организира разглеждането му на заседание на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Най-малко 60 дни преди внасянето на проекта на заседание на Специализирания експертен съвет министърът на културата изпраща плана за:
1. съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, а когато в границите на недвижимата културна ценност попадат защитени територии по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие - и с министъра на околната среда и водите;
2. становище до други заинтересувани ведомства, областни управители, общини и други институции по преценка, когато възложител е министърът на културата.
(3) В случаите, когато документацията по проекта е в голям обем и е невъзможно да бъде изпратена, органите и институциите по ал. 2 се уведомяват писмено за условията и мястото за предварително запознаване с проекта. Съобщението за условията и мястото за предварително запознаване с проекта се публикува и на интернет страницата на Министерството на културата.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на околната среда и водите и органите и институциите по ал. 2, т. 2 съгласуват плана за опазване и управление в двумесечен срок от получаването на искането по ал. 2.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) На заседанието на Специализирания експертен съвет проектът на план за опазване и управление по чл. 19, ал. 1 се представя от изпълнителя. Въз основа на представените становища след проведени обсъждания Специализираният експертен съвет предлага на министъра на културата:
1. да съгласува и внесе проекта в Министерския съвет за приемане;
2. да съгласува и внесе проекта в Министерския съвет за приемане след отразяване в определен срок на бележките и предложенията по плана;
3. да върне проекта за преработване.
(2) При изразено на заседанието особено мнение по становището на Специализирания експертен съвет то не се приема, ако не бъде мотивирано и депозирано писмено в Министерството на културата в 3-дневен срок.
(3) Протоколът от заседанието с приетото становище на Специализирания експертен съвет се утвърждава от министъра на културата.
(4) В 15-дневен срок след утвърждаването на протокола по ал. 3 Министерството на културата изпраща на възложителя, съответно на изпълнителя, копия от протокола, становищата, бележките и предложенията.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) В 15-дневен срок след съгласуването на проекта по реда на чл. 84 ЗКН министърът на културата го внася в Министерския съвет за приемане.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) В тримесечен срок от внасянето на проекта на план за опазване и управление за групови недвижими културни ценности с национално значение и за единични недвижими културни ценности с национално значение в случаите, когато се отдават на концесия, в Министерството на културата се организира разглеждането му на заседание на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН.
(2) Най-малко 60 дни преди внасянето на проекта на заседание на Специализирания експертен съвет Министерството на културата изпраща плана за становище до други заинтересувани ведомства, областни управители, общини и други институции по преценка в случаите, когато възложител е министърът на културата.
(3) В случаите, когато документацията по проекта е в голям обем и е невъзможно да бъде изпратена, органите и институциите по ал. 2 се уведомяват писмено за условията и мястото за предварително запознаване с проекта. Съобщението за условията и мястото за предварително запознаване с проекта се поставя и на интернет страницата на Министерството на културата.
(4) Заинтересуваните ведомства, областни управители, общини и други институции изпращат становище по проекта в Министерството на културата в едномесечен срок от получаване на искането.
(5) Проектът по ал. 1 се счита за съгласуван без бележки, когато не е получено становище в срока по ал. 4.


Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) На заседанието на Специализирания експертен съвет проектът на план за опазване и управление по чл. 21, ал. 1 се представя от изпълнителя. Въз основа на представените становища след проведени обсъждания Специализираният експертен съвет предлага на министъра на културата да издаде заповед за:
1. утвърждаване на плана;
2. утвърждаване на плана след отразяване в определен срок на бележки и предложения по него;
3. връщане на плана за преработване.
(2) При изразено на заседанието особено мнение по становището на Специализирания експертен съвет то не се приема, ако не бъде мотивирано и депозирано писмено в Министерството на културата в 3-дневен срок.
(3) В 15-дневен срок от утвърждаването на протокола на Специализирания експертен съвет министърът на културата:
1. приема със заповед плана за опазване и управление - в случаите по ал. 1, т. 1;
2. изпраща на възложителя, съответно на изпълнителя, копия от протокола, становищата, бележките и предложенията за отразяване в определения срок - в случаите по ал. 1, т. 2;
3. връща плана за преработване - в случаите по ал. 1, т. 3.


Чл. 23. (1) В тримесечен срок от внасянето на проекта на плана за опазване и управление на недвижима културна ценност по чл. 81, ал. 3 ЗКН общината организира разглеждането на плана на заседание на Обществения съвет за закрила на културното наследство (ОСЗКН), създаден по реда на чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКН.
(2) Най-малко 60 дни преди внасянето на проекта на заседание на ОСЗКН в случаите, когато възложител е кметът на общината, планът се изпраща до:
1. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Министерството на културата за становище от Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН и съгласуване по реда на чл. 84 ЗКН;
2. други заинтересувани ведомства, областни управители, общини и други институции по преценка.
(3) В случаите, когато документацията по проекта е в голям обем и е невъзможно да бъде изпратена, органите и институциите по ал. 2, т. 2 се уведомяват писмено за условията и мястото за предварително запознаване с проекта. Съобщението за условията и мястото за предварително запознаване с проекта се публикува и на интернет страницата на общината.
(4) Заинтересуваните ведомства, областни управители, общини и други институции изпращат становище по проекта в общината в двумесечен срок от получаване на искането.
(5) Проектът по ал. 1 се счита за съгласуван без бележки, когато не е получено становище в срока по ал. 4.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) На заседанието на ОСЗКН проектът на план за опазване и управление по чл. 23, ал. 1 се представя от изпълнителя. Въз основа на представените становища след проведени обсъждания ОСЗКН предлага на общинския съвет да вземе решение за:
1. приемане на плана;
2. приемане на плана след отразяване в определен срок на бележки и предложения по него;
3. връщане на плана за преработване.
(2) При изразено на заседанието особено мнение по становището на ОСЗКН то не се приема, ако не бъде мотивирано и депозирано писмено в общината в 3-дневен срок.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) В 15-дневен срок след приемане на решението на общинския съвет кметът на общината:
1. изпраща на възложителя, съответно на изпълнителя, копия от протокола - в случаите по ал. 1, т. 1;
2. изпраща на възложителя, съответно на изпълнителя, копия от протокола, становищата, бележките и предложенията за отразяване в определения срок - в случаите по ал. 1, т. 2;
3. връща плана за преработване - в случаите по ал. 1, т. 3.


Чл. 25. (1) Възложителят изпраща екземпляр от приетите планове за опазване и управление на:
1. Националния институт за недвижимо културно наследство;
2. общината, на чиято територия се намира недвижимата културна ценност - предмет на плана;
3. органа на управление на недвижимата културна ценност - предмет на плана.
(2) Плановете за опазване и управление се публикуват в резюме на интернет страницата на съответната община или на интернет страницата на Министерството на културата в 14-дневен срок от приемането им или се поставят на официалното табло за обявления на съответната администрация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Актовете за приемане на плановете за опазване и управление на недвижими културни ценности се обнародват в "Държавен вестник".


Чл. 26. Нов план за опазване и управление може да се възлага след изтичане действието на приет предходен план.

Глава пета.
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНОВЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Планът за опазване и управление се изменя и/или допълва при:
1. констатирани промени в характеристиките и параметрите на недвижимата културна ценност, в нейните граници или охранителна зона;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) необходимост от въвеждане в плана на нова информация за показатели на отделни компоненти на недвижимата културна ценност, в нейните граници и/или охранителна зона;
3. необходимост от промени на режимите за опазване или на системата за управление.


Чл. 28. (1) Предложение за изменение на плановете за опазване и управление се прави от органа на управление пред възложителя.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат доклади, отчети и други документи, мотивиращи необходимостта от изменението.


Чл. 29. (1) Измененията на плановете за опазване и управление се възлагат от органите и лицата по чл. 9 и се приемат по реда на глава трета.
(2) В случаите по чл. 27, т. 3 промените на режимите за опазване се определят по реда на Закона за културното наследство.

Глава шеста.
ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ПРОГРАМИ И ЕДНОГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2012 Г.)


Чл. 30. Петгодишната програма за прилагане на плана и едногодишната работна програма за първоначалния петгодишен, съответно едногодишен, период на тяхното действие се приемат едновременно с плана за опазване и управление като неразделна част от него.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) (1) Петгодишните програми могат да бъдат актуализирани при възникнала обективна необходимост въз основа на преглед и оценка на резултатите от изпълнението на работните едногодишни програми по възлагане от органа на управление.
(2) Актуализираните петгодишни програми се приемат от органа на управление въз основа на становище на експертния консултативен съвет по част четвърта, т. 4.1.2 от приложението и след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 или по реда на чл. 84, ал. 3 ЗКН, когато изпълнител е НИНКН.
(3) Петгодишните програми за прилагане на плана за всеки следващ период се възлагат от органа на управление в едногодишен срок преди изтичането на действието им и се приемат по реда на ал. 2.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Едногодишните работни програми се изготвят за всяка година въз основа на преглед и оценка на резултатите от изпълнението от предходната година и се възлагат и приемат от органа на управление въз основа на становище на експертния консултативен съвет по чл. 31, ал. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Проектите на плановете за опазване и управление на заварените обявени паметници на културата от световно значение по § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство се възлагат и финансират от министъра на културата и/или от кметовете на общините, които упражняват правото на управление или ползване и се изработват в съответствие с разпоредбите на наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Проектите на планове за опазване и управление по ал. 1 се приемат от Министерския съвет по реда на чл. 19 и 20 от наредбата.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Проектите на планове за опазване и управление за недвижими културни ценности, чието изработване е започнало, се завършват и приемат по реда на наредбата.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) (1) Проектите на планове за опазване и управление на недвижими културни ценности, вписани в Индикативната листа за културно и природно наследство на Република България преди влизането в сила на наредбата, се възлагат и финансират от министъра на културата, съответно от кметовете на общините, които упражняват правото на управление или ползване, и се приемат не по-късно от една година преди представяне кандидатурата на недвижимата културна ценност за вписване в Листата на световното наследство на ЮНЕСКО.
(2) Проектите на планове за опазване и управление на археологически резервати с предоставен статут преди влизането в сила на наредбата се възлагат и финансират от министъра на културата, съответно от кметовете на общините, които упражняват правото на управление или ползване, и се изработват и приемат в срок до 10 години от влизането в сила на наредбата.
(3) Проектите на планове за опазване и управление по ал. 1 и 2 се приемат от Министерския съвет по реда на чл. 19 и 20. В случаите, когато министърът на културата не е възложител, проектите се внасят за съгласуване в Министерството на културата след становища от заинтересуваните институции.
(4) Проектите на планове за опазване и управление на групови недвижими културни ценности с категория "национално значение" с предоставен статут преди влизането в сила на наредбата се възлагат и финансират от кмета на общината, на чиято територия е недвижимата културна ценност, и се изработват и приемат в срок до 10 години от влизането в сила на наредбата.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на културата.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 81, ал. 5 от Закона за културното наследство.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 ОТ 2 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБХВАТА, СТРУКТУРАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ИЛИ ГРУПОВИТЕ НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2012 Г.)

§ 26. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 6, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.)

Минимални изисквания за структурата и съдържанието на плановете за опазване и управление на единични и групови недвижими културни ценности

ЗАГЛАВИЕ НА ПЛАНА
1. Наименование на плана.
2. Наименование на недвижимата културна ценност - предмет на плана.
3. Период на действие на плана.

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Кратка информация и обща характеристика на недвижимата културна ценност и нейния контекст.
2. Териториален обхват на плана.
3. Нормативна уредба.
4. Необходимост от изготвяне, предназначение и специфични особености на плана.
5. Очаквани резултати от прилагането на плана.
6. Процес на разработване на плана и участници.

Част втора
ОПИСАНИЕ И ЗНАЧИМОСТ НА НЕДВИЖИМАТА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ
1. Описание на недвижимата културна ценност и на територията в обхвата на плана по чл. 5, ал. 1 и 2:
1.1. Местоположение - идентификационни данни по карта или план; адрес на недвижимия/те имот/и съгласно определението в § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.
1.2. Исторически и научен преглед.
1.3. Първоначално и актуално предназначение на недвижимата културна ценност.
1.4. Предназначение на територията в обхвата на плана, определено с устройствени схеми, планове или карти.
1.5. Вид собственост/и.
1.6. Културни и образователни характеристики.
1.7. Социални и демографски характеристики.
1.8. Туристическа инфраструктура.
1.9. Техническа и транспортна инфраструктура.
1.10. Стопански дейности, промишленост.
1.11. Характеристики на културния и природния ландшафт - компоненти и структура.
1.12. Природо-географски характеристики - климат, геология, геоморфология, хидрология, топография, сеизмология, почви.
1.13. Действащи режими, въведени със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, когато недвижимата културна ценност попада в границите на защитена територия или защитена зона.
1.14. Други характеристики и фактори, влияещи на опазването на недвижимата културна ценност.
2. Значимост:
2.1. Културна и научна стойност, обществена значимост, автентичност и степен на съхраненост/цялост на недвижимата културна ценност съгласно Закона за културното наследство.
2.2. Статут на недвижимата културна ценност съгласно Закона за културното наследство.
2.3. Действащи режими за опазване на недвижимата културна ценност.
2.4. Граници на територията без статут на охранителна зона в случаите по чл. 5, ал. 2.
2.5. Специфични правила и нормативи за територията - предмет на плана, съгласно действащ устройствен план (приложение).
2.6. Други аспекти на значимост.

Част трета
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗВОДИ
1. Анализ и оценка на:
1.1. Актуалното състояние, автентичността и степента на съхраненост/целостта на недвижимата културна ценност, на охранителната й зона и територията в обхвата по чл. 5, ал. 2, включително актуалното състояние на единичните недвижими културни ценности на територията в обхвата на плана, когато той се отнася за групова недвижима културна ценност.
1.2. Съвместимостта на актуалното ползване на недвижимата културна ценност с първоначалното й предназначение, включително на единичните недвижими културни ценности на територията в обхвата на плана, когато той се отнася за групова недвижима културна ценност.
1.3. Проведените проучвания и степента на проученост.
1.4. Наличната документация.
1.5. Съществуващите програми и проекти.
1.6. Съществуващата система за опазване и управление.
1.7. Състоянието и въздействието на културните, историческите и социално-икономическите фактори.
1.8. Популяризирането и социализацията на недвижимата културна ценност и реализацията на потенциала й като културен, научен, образователен, социален и икономически ресурс, включително за културен туризъм (достъп, брой посетители, управление на туристическия поток).
1.9. Съществуващите и потенциалните заплахи и рискове за опазването на недвижимата културна ценност:
1.9.1. Естествени - инженерно-геоложки, хидроложки, климатични условия; атмосферно замърсяване.
1.9.2. Антропогенни - с траен характер; с временен характер.
1.9.3. Други фактори, оказващи негативно въздействие върху опазването на недвижимата културна ценност.
1.9.4. Изпълнени превантивни мероприятия и/или проектна готовност.
1.10. Съществуващите и потенциалните източници на финансиране на дейности по опазване на недвижимата културна ценност.
1.11. Други специфични фактори.
2. Изводи:
2.1. Силни страни в опазването и управлението на недвижимата културна ценност - предмет на плана.
2.2. Проблеми въз основа на анализа и оценката по т. 1.
2.3. Потенциал за опазване и за културно, социално и икономическо развитие на недвижимата културна ценност.

Част четвърта
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНА ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
1. Определяне на основните цели:
1.1. Определяне на приоритети и задачи за постигане на основните цели.
2. Определяне на оперативните цели - доразвиване и детайлизиране на основните цели в петгодишните програми по прилагане на плана и в едногодишните работни програми.
3. Определяне на задачите за ефективно управление и прилагане на плана.
4. Определяне на основните дейности за изпълнение на задачите:
4.1. Организация на управлението и определяне на правомощията и задълженията на участниците в процеса на управление:
4.1.1. Орган/и на управление - статут, структура.
4.1.2. Експертен консултативен съвет към органа на управление.
4.1.3. Необходим специализиран персонал.
4.1.4. Потенциални партньори и форми на тяхното участие в процеса по прилагане на плана и възможности за публично-частно партньорство.
4.1.5. Обществено участие в дейностите по прилагане на плана.
4.2. Определяне на специализирани дейности по опазване и етапност на изпълнение:
4.2.1. Необходими намеси, цели на намесите.
4.2.2. Използване на потенциала на недвижимата културна ценност като ресурс за устойчиво развитие на културен туризъм.
4.2.3. Мониторинг на състоянието и превенция на риска.
4.2.4. Управление, поддръжка и превантивна поддръжка.
4.2.5. Необходими научни изследвания.
4.2.6. Попълване и поддържане на информация за недвижимата културна ценност, за прилагането на плана и на документален архив.
4.3. Определяне на условия и изисквания, свързани с културното, социалното и икономическото развитие на територията - предмет на плана.
4.4. Определяне на дейности по устройство на територията и етапност на изпълнение.
4.5. Други специфични задачи.

Част пета
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ - ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
1. Общи предписания, препоръки и източници на финансиране за осъществяване на дейностите по прилагане на плана.
2. Проекти:
2.1. Наименование, цел и описание на проекта и етапи на реализация.
2.2. Бюджет и източници на финансиране.
2.3. Отговорници и партньорства.
2.4. Система за мониторинг, отчитане и контрол.
3. Дългосрочна програма за прилагане на плана за прогнозен период 20 години:
3.1. Дългосрочна визия за необходимите проекти и дейности за опазване, поддържане, използване и представяне на недвижимата културна ценност и нейния исторически, културен и природен контекст.
3.2. Дългосрочна визия за културното и социално-икономическото развитие на територията - предмет на плана.
3.3. Периоди и механизми за изпълнение.
3.4. Система за мониторинг, отчитане и контрол.
3.5. Прогноза за изменение на параметрите на плана при установена необходимост въз основа на определени показатели по т. 4.3.3.
4. Петгодишна програма:
4.1. Задачи и дейности за периода.
4.2. План за действие за изпълнение на програмата.
4.3. Мониторинг, контрол и отчитане на резултатите по определени показатели.
5. Едногодишна работна програма:
5.1. Задачи и дейности за периода.
5.2. Годишен бюджет.
5.3. План-график за изпълнение на програмата.
5.4. Мониторинг, контрол и отчитане на резултатите по определени показатели.
5.5. Определяне на следваща едногодишна работна програма.
6. Финансиране за прилагане на плана по дългосрочната, петгодишната и едногодишната програма - финансови параметри и източници на финансиране за:
6.1. Управление, мониторинг и контрол.
6.2. Проекти.
6.3. Дейности.
7. Анализ на дългосрочната, петгодишната и едногодишната програма с цел:
7.1. Актуализиране на целите при установена обективна необходимост.
7.2. Актуализиране на програмите.
7.3. Програми за прилагане в следващи периоди.
7.4. Определяне на бъдещи проекти.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Библиография.
2. Действащи международни и национални нормативни актове.
3. Стратегии, концепции, планове, проекти и др.
4. Приложенията по част първа.
5. Списъци на регистрирани и декларирани единични недвижими културни ценности на територията - предмет на плана.
6. Картен материал в цифров вид и на хартиен носител, данни в цифров вид (ГИС), съдържащи информация за реализирани проучвания и анализи за територията - предмет на плана.
7. Графичен и текстов материал в цифров вид и на хартиен носител.
8. Таблици, графици, фотоматериали и др.
9. Речник.
10. Други приложения.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти