Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 01.03.2011 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., доп. ДВ. бр.59 от 18 Юли 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" (мярка 213) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(2) Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с издадени съгласно чл. 12, ал. 6 ЗБР заповеди за обявяването им, обнародвани в "Държавен вестник" не по-късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане.
(3) Министерството на земеделието и храните предоставя на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в срок до 1 февруари всяка година географски цифрови данни за физическите блокове, чиито площи са допустими за кандидатстване по мярка 213 от ПРСР 2007 - 2013 г.
(4) Допустими за подпомагане по ал. 2 са земеделски парцели, които попадат изцяло във физически блок, пресичащ се със защитена зона от Натура 2000.
(5) Земеделските стопани се подпомагат по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" за постигане на следната цел: осигуряване на опазването, поддържането и/или възстановяването на благоприятното състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 2. (1) За подпомагане по мярка 213 могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителната разпоредба на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
(2) Лицата по ал. 1 стопанисват земеделска земя, включително ливади и пасища от горския фонд, с минимален размер на ползваната площ за подпомагане по мярката - 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.
(3) Лицата по ал. 1 при поискване предоставят на ДФЗ - РА необходимите документи, удостоверяващи правото на ползване на заявените площи, съгласно чл. 2а на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; загл. изм., бр. 14 от 2010 г. - в сила от 19.02.2010 г.).
(4) Земеделските парцели, които се подпомагат по тази наредба, се идентифицират в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.


Чл. 3. (1) Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да:
1. спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000 за заявените за подпомагане по мярка 213 парцели;
2. спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона от Натура 2000 след утвърждаването му по реда на наредбата по чл. 28, ал. 1 ЗБР;
3. спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) При противоречие между изискванията на т. 3 и т. 1 и 2 от предходната алинея, земеделският стопанин е длъжен да спазва изискванията по т. 1 и 2.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Лицата по чл. 2 не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" и мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г., с изключение при комбиниране на дейностите по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от ПРСР 2007 - 2013 г. с направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите".

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАБРАНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОМПЕНСИРАНЕ


Чл. 5. (1) Финансовата помощ се предоставя в рамките на финансовите средства, предвидени за съответната финансова година по мярка 213.
(2) Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима за подпомагане площ, като 82 на сто от помощта се осигурява от Европейския съюз и 18 на сто - от бюджета на Република България.


Чл. 6. (1) Размерът на финансовата помощ на един кандидат за подпомагане за всяка една забрана за земеделска дейност, включена в издадената от министъра на околната среда и водите заповед за обявяване на съответната защитена зона, е, както следва:
1. забрани за:
а) разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения - до 30 евро/ха;
б) промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставените с РМС концесии за добив на суров нефт от находище "Тюленово" и концесия за добив на природен газ от находище "Българево", изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в "ДВ" има завършена процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или чл. 31 ЗБР - до 30 евро/ха;
в) промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставената с РМС концесия за добив на природен газ от находище "Дуранкулак" и т.н. - до 30 евро/ха;
г) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъците, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализация на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на одобряване на заповедта в "ДВ" има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/ или по чл. 31 ЗБР - до 30 евро/ха;
д) разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи - до 30 евро/ха;
2. забрана за премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) в земеделските земи - до 20 евро/ха;
3. забрана за косенето на ливадите:
а) до 1 юли - до 70 евро/ха;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли - до 70 евро/ха;
4. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство - до 65 евро/ха;
5. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади - до 28,5 евро/ха.
(2) Забраните по чл. 6, ал. 1 се групират в следните три групи:
1. забрани, важащи за постоянни пасища - А (забрани в чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5);
2. забрани, важащи за обработваеми земи - B (забрани в чл. 6, ал. 1, т. 2 и 4);
3. забрани, важащи за трайни насаждения - C (забрана в чл. 6, ал. 1, т. 4).
(3) В случаите, в които в една защитена зона са въведени две или повече от забраните по чл. 6, ал. 1, т. 1, се начислява компенсаторно плащане само за една от тях.
(4) В общото заявление за подпомагане на площ лицата по чл. 2 декларират, че ще спазват наложените забрани, разписани в съответната заповед за обявяване на защитената зона от Натура 2000, в която попадат ползваните от тях земеделски парцели.
(5) Размерът и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000, са посочени в приложение № 1.
(6) Забраните важат за целия заявен за подпомагане земеделски парцел, а не само за частта от него, попадаща в съответната защитена зона.

Глава четвърта.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 7. Заявления за подпомагане се подават съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Глава пета.
ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 8. (1) При подаване на заявлението се извършват административни проверки относно:
а) минимален размер на стопанството и минимален размер на парцела;
б) географското положение на парцела спрямо границите на физическите блокове по чл. 1, ал. 3.
(2) Когато при подаване на заявлението за подпомагане земеделски парцел попада в два или повече физически блока, кандидатът заявява за подпомагане по мярка 213 само частта от парцела, попадаща във физическия блок, пресичащ се от защитена зона от Натура 2000.


Чл. 9. След подаване на заявлението ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на документите и заявените от кандидата за подпомагане данни;
2. извършва проверки на място на част от земеделските стопани, подали заявления за подпомагане по мярка 213;
3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ.


Чл. 10. (1) ДФЗ - РА изплаща финансовата помощ в периода между 1 декември на годината на подаване на заявлението за подпомагане и 30 юни на следващата календарна година.
(2) ДФЗ - РА изпраща информация за извършените плащания по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" ведно с уведомителното писмо за цялото заявление по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 11. ДФЗ - РА отказва изцяло изплащането на финансова помощ за декларирания парцел, попадащ в съответната/ите защитена/и зона/и, когато:
1. се установи, че кандидатът за подпомагане не е спазил някоя от забраните за земеделски дейности по чл. 6 върху декларирания за подпомагане по мярка 213 парцел; в тези случаи площта на парцела се счита за наддекларирана;
2. до 30 ноември на текущата година в ДФЗ - РА официално е постъпила информация от регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, че е установено неспазване на забрани в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗБР върху декларираните по мярката площи; в тези случаи ДФЗ - РА не налага допълнителни санкции, ако е констатирано неспазване на забрани, различни от забраните за земеделска дейност;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) се установи изкуствено създадени условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.


Чл. 12. ДФЗ - РА отказва изплащането изцяло или на част от финансовата помощ, когато се установи, че:
1. кандидатът за подпомагане е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него;
2. кандидатът за подпомагане не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
3. кандидатът за подпомагане не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС) за съответните площи;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и спорът между засегнатите кандидати за подпомагане не е разрешен;
5. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 2 от тази наредба;
6. кандидатът за подпомагане или негов представител възпрепятства извършването на проверка на място;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) кандидатът не спазва правилото на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011).


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При прилагането на тази наредба се спазват правилата на Регламент (ЕС) № 65/2011.


Чл. 14. (1) Разпоредбите на чл. 11 и на чл. 12, т. 2 не се прилагат в случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства.
(2) Разпоредбата на чл. 12, т. 3 не се прилага в случаите, когато условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС) са в противоречие със забраните, разписани в заповедта за обявяване или плана за управление на съответната защитена зона.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Компенсаторно плащане" е плащането, определено за подпомагане на земеделските стопани поради направени от тях разходи или претърпени загуби при изпълнението на ограниченията/забраните, разписани в заповед за обявяване на защитена зона от Националната екологична мрежа (Европейската екологична мрежа Натура 2000), в които те стопанисват земи.
2. "Допустими за участие земеделски парцели" са земеделски площи, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2 и 4 и се контролират за спазване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и изпълнение на забраните, разписани в заповед за обявяване на защитена зона за съответния тип земеползване.
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)
3а. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Допустима за подпомагане площ" по отношение на постоянни пасища е площта на заявения земеделски парцел, който се намира в допустими по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) физически блокове, които попадат изцяло или се пресичат със защитена зона от Натура 2000. Такива земеделски парцели (постоянни пасища) са допустими за подпомагане с цялата си площ, независимо дали попадат в слой "Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП".
3б. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Допустима за подпомагане площ" по отношение на обработваеми земи и трайни насаждения е площта на заявения земеделски парцел, който се намира във физически блокове, които попадат изцяло или се пресичат със защитена зона от Натура 2000 и попадат в слой "Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП".
4. "Форсмажорни или изключителни обстоятелства" са:
а) смърт на подпомаганото лице;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на подпомаганото лице;
в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е поет ангажиментът;
г) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята на стопанството.
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство" са пестицидите с общо действие (тотални), които са токсични за всички видове.
6. Забраната по чл. 6, ал. 1, т. 3 се отнася за всички заявени за подпомагане по реда на тази наредба продуктивни пасища, ливади, мери или слабопродуктивни пасища, отговарящи на изискванията в чл. 1, ал. 2 и 4.
7. "Характеристики на ландшафта" са елементите на заобикалящата среда, посочени в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г., бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник"

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г.)

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на измененията в § 7, които се прилагат от началото на кампания 2013 за прием на заявления по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 2007 - 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2014 Г.)

§ 2. Параграф 1 се прилага за заявления за подпомагане, подадени през 2014 г., за които ДФЗ - РА, не е отказал изплащане на финансовата помощ до влизане в сила на тази наредба.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2014 г., в сила от 18.07.2014 г.)

Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони за земеделски земи


№ по ред Код на защитената зона Име на защитената зона Забрани/ограничения/режими A B C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BG 0002048 Суха река 20 65   30   70         120 85 65
2 BG 0002046 Ятата       30             30 0 0
3 BG 0002017 Комплекс Беленски острови 20   70 30             120 20 0
4 BG 0002015 Язовир Конуш   65   30             30 65 65
5 BG 0002086 Оризища Цалапица 20 65                 20 85 65
6 BG 0002067 Остров Голя                     0 0 0
7 BG 0002091 Остров Лакът 20     30             50 20 0
8 BG 0000242 Залив Ченгене скеле 20     30             50 20 0
9 BG 0002007 Остров Ибиша                     0 0 0
10 BG 0002005 Понор 20     30 28.5 70         148.5 20 0
11 BG 0002009 Златията 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
12 BG 0002023 Язовир Овчарица 20     30 28.5           78.5 20 0
13 BG 0002028 Комплекс Стралджа 20     30 28.5 70         148.5 20 0
14 BG 0002085 Чаиря 20     30 28.5 70         148.5 20 0
15 BG 0002008 Остров до Горни Цибър                     0 0 0
16 BG 0002114 Рибарници Челопечене                     0 0 0
17 BG 0002112 Руй 20     30 28.5 70         148.5 20 0
18 BG 0002096 Обнова 20     30 28.5           78.5 20 0
19 BG 0002094 Адата - Тунджа 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
20 BG 0002095 Горен Дъбник - Телиш 20     30 28.5           78.5 20 0
21 BG 0002104 Цибърско блато 20     30 28.5           78.5 20 0
22 BG 0000494 Централен Балкан                     0 0 0
23 BG 0002018 Остров Вардим                     0 0 0
24 BG 0002024 Рибарници Мечка 20     30             50 20 0
25 BG 0002025 Ломовете 20     30 28.5           78.5 20 0
26 BG 0002110 Априлци 20     30 28.5 70         148.5 20 0
27 BG 0000241 Сребърна       30 28.5           58.5 0 0
28 BG 0002006 Рибарници Орсоя 20     30 28.5           78.5 20 0
29 BG 0002031 Стената 20     30 28.5           78.5 20 0
30 BG 0002064 Гарванско блато 20     30 28.5           78.5 20 0
31 BG 0002065 Блато Малък Преславец 20     30 28.5           78.5 20 0
32 BG 0002001 Раяновци 20     30 28.5 70         148.5 20 0
33 BG 0000209 Пирин                     0 0 0
34 BG 0002004 Долни Богров - Казичене 20     30 28.5 70         148.5 20 0
35 BG 0002010 Язовир Пясъчник 20     30             50 20 0
36 BG 0002019 Бяла река 20     30 28.5           78.5 20 0
37 BG 0002102 Деветашко плато 20     30 28.5 70         148.5 20 0
38 BG 0002003 Кресна 20     30 28.5           78.5 20 0
39 BG 0002052 Язовир Жребчево 20     30 28.5           78.5 20 0
40 BG 0002059 Каменски баир 20     30 28.5           78.5 20 0
41 BG 0002078 Славянка 20     30 28.5           78.5 20 0
42 BG 0002088 Микре 20     30 28.5           78.5 20 0
43 BG 0000113 Витоша       30 28.5           58.5 0 0
44 BG 0000495 Рила                     0 0 0
45 BG 0002012 Крумовица 20     30 28.5           78.5 20 0
46 BG 0002013 Студен кладенец 20     30 28.5           78.5 20 0
47 BG 0002039 Хърсовска река 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
48 BG 0002083 Свищовско-Беленска низина 20 65   30 28.5           78.5 85 65
49 BG 0000273 Бургаско езеро       30 28.5           58.5 0 0
50 BG 0002099 Кочериново 20   70 30 28.5           148.5 20 0
51 BG 0002103 Злато поле 20     30 28.5           78.5 20 0
52 BG 0002105 Персенк 20     30 28.5           78.5 20 0
53 BG 0002111 Велчево 20   70 30 28.5           148.5 20 0
54 BG 0002079 Осогово 20     30 28.5           78.5 20 0
55 BG 0002107 Бобошево 20   70 30 28.5           148.5 20 0
56 BG 0002108 Скрино 20   70 30 28.5           148.5 20 0
57 BG 0002020 Радинчево 20     30 28.5           78.5 20 0
58 BG 0002071 Мост Арда 20     30 28.5           78.5 20 0
59 BG 0002070 Рибарници Хаджи Димитрово 20     30 28.5           78.5 20 0
60 BG 0002057 Бесапарски ридове 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
61 BG 0002014 Маджарово 20     30 28.5           78.5 20 0
62 BG 0000332 Карлуковски карст 20     30 28.5           78.5 20 0
63 BG 0000240 Студенец 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
64 BG 0002053 Врачански Балкан 20     30 28.5           78.5 20 0
65 BG 0002040 Странджа   65   30 28.5 70         128.5 65 65
66 BG 0002069 Рибарници Звъничево 20     30 28.5           78.5 20 0
67 BG 0002089 Ноевци     70 30 28.5           128.5 0 0
68 BG 0002101 Мещица     70 30 28.5           128.5 0 0
69 BG 0002100 Долна Козница 20   70 30 28.5           148.5 20 0
70 BG 0002030 Комплекс Калимок 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
71 BG 0002022 Язовир Розов кладенец 20     30 28.5           78.5 20 0
72 BG 0002058 Сините камъни - Гребенец 20     30 28.5           78.5 20 0
73 BG 0002063 Западни Родопи       30 28.5           58.5 0 0
74 BG 0002087 Марица Пловдив         28.5           28.5 0 0
75 BG 0002062 Лудогорие 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
76 BG 0000237 Остров Пожарево                     0 0 0
77 BG 0000270 Атанасовско езеро 20     30 28.5           78.5 20 0
78 BG 0002027 Язовир Малко Шарково 20     30 28.5           78.5 20 0
79 BG 0002074 Никополско плато 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
80 BG 0002090 Берковица 20   70 30 28.5           148.5 20 0
81 BG 0002092 Харманлийска река 20     30 28.5           78.5 20 0
82 BG 0002093 Овчарово 20   70 30 28.5           148.5 20 0
83 BG 0002106 Язовир Ивайлов-град 20     30 28.5           78.5 20 0
84 BG 0002041 Комплекс Ропотамо 20     30 28.5           78.5 20 0
85 BG 0002029 Котленска планина 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
86 BG 0002081 Марица - Първомай 20     30 28.5           78.5 20 0
87 BG 0000152 Поморийско езеро 20     30             50 20 0
88 BG 0002016 Рибарници Пловдив 20     30             50 20 0
89 BG 0002051 Калиакра 20     30 28.5   30       78.5 20 0
90 BG 0002043 Емине 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
91 BG 0002050 Дуранкулашко езеро 20     30 28.5     30     78.5 20 0
92 BG 0000156 Шабленски езерен комплекс 20     30 28.5       30   78.5 20 0
93 BG 0002098 Рупите 20     30 28.5           78.5 20 0
94 BG 0002072 Мелнишки пирамиди 20     30 28.5           78.5 20 0
95 BG 0002026 Дервенски възвишения 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
96 BG 0002073 Добростан         28.5         30 58.5 0 0
97 BG 0002109 Васильовска планина     70 30             100 0 0
98 BG 0002077 Бакърлъка       30 28.5           58.5 0 0
99 BG 0002113 Триград - Мурсалица     70 30 28.5           128.5 0 0
100 BG 0002076 Места       30 28.5           58.5 0 0
101 BG 0002066 Западна Странджа   65   30 28.5 70         128.5 65 65
102 BG 0002021 Сакар 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
103 BG 0002002 Западен Балкан   65   30 28.5 70         128.5 65 65
104 BG 0002060 Галата       30 28.5           58.5 0 0
105 BG 0000191 Варненско-Белославско езеро       30             30 0 0
106 BG 0002082 Батова   65   30 28.5 70         128.5 65 65
107 BG 0002061 Балчик 20     30 28.5           78.5 20 0
108 BG 0000271 Мандра-Пода 20     30 28.5           78.5 20 0
109 BG 0002044 Камчийска планина   65   30 28.5 70         128.5 65 65
110 BG 0002084 Палакария 20   70 30 28.5           148.5 20 0
111 BG 0002038 Провадийска-Роякско плато 20 65   30 28.5 70         148.5 85 65
112 BG 0002054 Средна гора 20     30 28.5           78.5 20 0
113 BG 0002097 Белите скали 20     30 28.5           78.5 20 0
114 BG 0002045 Комплекс Камчия       30 28.5           58.5 0 0
115 BG0002128 Централен Балкан Буфер   65   30 28,5           58,5 65 65
116 BG0002126 Пирин Буфер   65   30 28,5           58,5 65 65
117 BG0000399 Българка   65   30 28,5 70         128,5 65 65
118 BG0000496 Рилски манастир   65   30 28,5 70         128,5 65 65
      20 65 70 30 28.5 70 30 30 30 30      
                               

Таблица № 2: Легенда към таблица № 1

Наименование на колоната № по
  колона
№ по ред 1
КОД 2
ИМЕ 3
Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при ползването на земеделски земи като такива 4
Използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите (в селското стопанство) 5
Косенето на ливади до 01 юли 6
Разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения 7
Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади 8
Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли, а за защитена зона BG 002002 Западен Балкан косенето на ливадите от периферията към центъра с бързоподвижна техника и преди 15 юни. 9
Промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставените с РМС концесии за добив на суров нефт от находище "Тюленово" и концесия за добив на природен газ от находище "Българево", изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в "ДВ" има завършена процедура по глава 6 ЗООС и/или чл. 31 ЗБР 10
Промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставената с РМС концесия за добив на природен газ от находище "Дуранкулак" и т.н. 11
Промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъците, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализация на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на одобряване на заповедта в "ДВ" има завършена процедура по реда на глава шест от ЗООС и/или по чл. 31 ЗБР 12
Разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи 13
А) Ограничения за постоянни пасища (пасища, ливади и мери) = (4+6+7+8+9+10+11+12+13). В случаите, в които в една защитена зона са въведени две или повече от забраните в колони 7, 10, 11, 12 или 13, се начислява компенсаторно плащане само за една от тях 14
В) Ограничения за обработваеми земи = (4 + 5) 15
С) Ограничения за трайни насаждения = (5) 16


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти