Logo Сряда, 21 Февруари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ, ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 01.03.2011 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се регламентират условията, размерите и редът за изплащане на допълнителното възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Чл. 2. За нуждите на тази наредба се вземат предвид следните фактори на работната среда:
1. микроклимат - температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване;
2. химични агенти;
3. шум;
4. вибрации;
5. осветление;
6. електромагнитни полета;
7. йонизиращи лъчения;
8. производствен риск.


Чл. 3. (1) Риск за живота и здравето е налице в случай, че фактор на работната среда по чл. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 превишава установените нива в раздели I, III и IV и граничните стойности в раздел II на приложение № 1. Задължително изискване при определяне на степента на тези рискове за живота и здравето е те да действат през повече от половината от законоустановеното служебно/работно време.
(2) Риск за живота и здравето е налице при наличие на факторите на работната среда по чл. 2, т. 7 и 8 - "Йонизиращи лъчения" и/или "Производствен риск", съгласно раздели V и VI от приложение № 1.


Чл. 4. Лицата, които получават допълнително възнаграждение по чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г.), не получават допълнително възнаграждение по тази наредба.

Раздел II.
Условия и ред за измерване на факторите на работната среда и определяне на наличието на рискове за живота и здравето, произтичащи от тези фактори


Чл. 5. Определянето на наличието на рискове за живота и здравето е резултат от измерване на факторите на работната среда по чл. 2, т. 1 - 7.


Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната - за работните места в Министерството на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - за работните места в съответните структури, и командирите (началниците) на военни формирования - за работните места в съответните формирования, отправят искания за измерване на факторите на работната среда по чл. 2, т. 1 - 7 до Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия. Измерванията се извършват в съответствие с действащото законодателство.
(2) В случаите, в които са налице данни за факторите на работната среда по чл. 2, т. 1 - 7 от съществуващите паспорти (формуляри, атестати) на машини и съоръжения, измерване от Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия не се извършва, като за нуждите на тази наредба се използват тези данни.
(3) Измерването се извършва в 30-дневен срок от получаване на исканията, за което се съставя протокол по образец, утвърден от началника на Военномедицинска академия.
(4) Протоколите имат срок на действие 3 години.


Чл. 7. Когато в резултат на измерването се установи наличие на рискове за живота и здравето за фактори на работната среда по чл. 2, т. 1 - 7, както и при наличие на фактор на работната среда "Производствен риск" длъжностните лица по чл. 6, ал. 1 предприемат мерки по отстраняването, ограничаването или намаляването им посредством организационно-технически мерки, колективни средства за защита и/или лични предпазни средства.


Чл. 8. Нови искания за измерване на факторите на работната среда се отправят в 30-дневен срок:
1. преди изтичане на срока на действие на протоколите;
2. от възникването на обстоятелства, които са от естество да повлияят върху факторите на работната среда - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
3. от предприемане на мерки по отстраняване, ограничаване или намаляване на рисковете за живота и здравето.

Раздел III.
Оценка на рисковете за живота и здравето


Чл. 9. (1) Рисковете за живота и здравето се оценяват с оглед изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени.
(2) На оценка подлежат тези рискове, които въпреки предприетите мерки по отстраняване, ограничаване или намаляване продължават да са налице.


Чл. 10. (1) Оценяването на рисковете за живота и здравето се извършва от работна група, назначена със заповед на постоянния секретар на отбраната, ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и командирите (началниците) на военни формирования.
(2) В работната група задължително се включва длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.


Чл. 11. (1) Оценката на рисковете за живота и здравето се извършва по работни места в карта за оценка на рисковете за живота и здравето съгласно приложение № 4. Картата служи като първична документация по заплащането на труда.
(2) Когато от длъжностната характеристика е видно, че трудът се полага на няколко работни места, се съставя карта за всяко едно от тях.
(3) На основание на картите по ал. 2 се изготвя обща карта за оценка на рисковете, в която:
1. оценката на рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 се определя като среднопретеглена величина от продължителността на работа на всяко работно място и неговата оценка;
2. оценката на рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 се определя, като се взема по-голямата стойност за факторите "Йонизиращи лъчения" и "Производствен риск".


Чл. 12. (1) В картата се отразяват рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1, които характеризират работното място през повече от половината от законоустановеното работно (служебно) време.
(2) Рисковете за живота и здравето "Йонизиращи лъчения" и "Производствен риск" се отразяват в картата независимо от времето им на действие.
(3) За съставянето на картата се използват приложения № 1 и 2, както и разпоредбите на тази наредба, въз основа на които се определя степента на риск за факторите на работната среда, и приложение № 3, въз основа на което се определят точките, съответстващи на определените степени на риск.


Чл. 13. При определяне степента на риск на фактор на работната среда, който съгласно приложение № 1 има повече от един показател, се взема предвид показателят с най-неблагоприятна характеристика, ако в наредбата не е предвидено друго.


Чл. 14. (1) Степента на риск на фактора "Микроклимат" се определя от показатели "Температура", "Топлинно облъчване" и като изключение от "Влажност на въздуха".
(2) Когато определящият показател е "Температура", степента на риск се определя поотделно за двата годишни периода - студен и топъл, като се отчита и категорията работа, определена по реда на ал. 3. Когато двата периода са от различна степен, степента на риск на фактора "Микроклимат" е средноаритметично число от двете степени, като в случай че резултатът не е цяло число, се определя по-високата степен на риск.
(3) Категорията на работа се определя според енергоразхода на организма, както следва:
1. лека физическа работа - работа при енергоразход до 210 W, която се извършва в движение, в седнало или стоящо положение и която не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести;
2. физическа работа от средна тежест - работа при енергоразход над 210 W до 350 W, като такава, свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 кг) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение;
3. тежка физическа работа - работа при енергоразход над 350 W, свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни тежести (повече от 10 кг).
(4) Когато степента на риск на фактора "Микроклимат" се определя от показател "Топлинно облъчване", годишните периоди и категорията работа не се отчитат.
(5) При спазени норми за показатели "Температура" и "Топлинно облъчване" е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат", когато в резултат на технологично изискване се поддържа влажност на въздуха, различна от определените в приложение № 1 норми за този показател.
(6) Извършващите целогодишно дейности на открито полагат труд при втора степен на риск на фактора "Микроклимат", а в случай на нецелогодишна работа на открито (8 месеца) - при първа степен на риск.
(7) Когато по технологична необходимост показател "Влажност на въздуха" е различен от определените граници и липсва степен на риск по показател "Температура", е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат".
(8) През студения период от годината е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат" при извършване на дейности в големи по размер халета (например халета за ремонт на големогабаритни транспортни средства, естакади), където отоплението е невъзможно.
(9) Когато на работни места с източник на явна топлина е констатирано едновременно действие на двата показателя на фактора "Микроклимат" - "Температура" и "Топлинно облъчване", оценката на риска "Микроклимат" е сборът от оценките на степените на риск, произтичащи от двата показателя поотделно, определени съгласно приложение № 3.
(10) Когато по технологична необходимост показател "Температура" е по-нисък от определените граници и липсва степен на риск по показател "Температура", е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат".


Чл. 15. (1) Степента на риск на фактора "Химични агенти" се определя, както следва:
1. когато е налице регистриран само един химичен агент - определянето на степента на риск на фактора "Химични агенти" е в зависимост от измерената му концентрация и се определя по следния начин:
а) при превишаване до 3 пъти на граничната му стойност (ГС), определена в приложение № 1 (ГС) (включително) - "първа" степен;
б) при превишаване над 3 до 6 пъти ГС (включително) - "втора" степен;
в) при превишаване над 6 до 10 пъти ГС (включително) - "трета" степен;
г) при превишаване над 10 пъти ГС - "четвърта" степен;
2. при наличие на повече от един химичен агент с еднопосочно действие във въздушната среда на работно място се прилага формулата:

С1   Сn  
__________________
+ . . . +
__________________
= К,
ГС1   ГСn  
където:
С е измерената концентрация на химичен агент във въздушната среда;
ГС - граничната стойност на химичния агент съгласно приложение № 1, раздел II;
К - коефициентът, изразяващ сумата на съотношенията С към ГС, който определя степента на риск на фактора "Химични агенти" съгласно приложение № 2;
3. когато във въздушната среда се отделят повече от един химичен агент с разнопосочно действие, за всеки един от тях поотделно се определя степента на риск; в този случай в картата за оценка на рисковете за живота и здравето се записва елементът с най-висока степен на риск.
(2) Химичните агенти с еднопосочно и разнопосочно действие се определят от Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия.
(3) Когато във въздушната среда се установи наличието на химични агенти извън посочените в приложение № 1, оценяването се извършва по указания на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия.


Чл. 16. (1) Степента на риск на фактора "Осветление" се определя от показател "Категория зрителна работа", при положение че е налице отклонение 10 на сто от показател "Минимална допустима осветеност за категория зрителна работа - комбинирано осветление/общо осветление".
(2) При определянето на показател "Категория зрителна работа" не се взема предвид работата с монитори.
(3) Трета степен е степента на риск на фактор "Осветление" за лицата, които водят график в радиолокационни станции и/или радиовисотомери; работещите на тъмно; при производство или обработка на светлочувствителни материали, както и лекари по дентална медицина и хирурзи-оператори.


Чл. 17. (1) Степента на риск на фактора "Вибрации" се определя в зависимост от начина на предаването им върху човека, а именно показател "Вибрации, предавани на системата ръка-рамо" и показател "Вибрации, предавани на цялото тяло".
(2) При наличие и на двата показателя се определя степента на риск за всеки един показател поотделно, като степента на риск за фактора "Вибрации" е по-високата степен на риск за който и да е от показателите.


Чл. 18. (1) Степента на риск на фактор "Шум" се определя съгласно раздел III от приложение № 1.
(2) Риск за живота и здравето, произтичащ от фактор "Шум" по смисъла на тази наредба, е налице, когато нивото му надвишава 85 dBAeq.


Чл. 19. (1) Степента на риск на фактора "Електромагнитни полета" се определя от действащите на работното място показатели на този фактор - "Електромагнитни полета в радиочестотния диапазон от 0,6 до 300 000 MHz", "Електромагнитни полета с промишлена честота 50 Hz" и "Лазерни лъчения", съгласно приложение № 1.
(2) Когато на работното място действа показател "Лазерни лъчения", степента на риск се определя в зависимост от класа на лазерната система съгласно приложение № 1.
(3) Когато на работното място действат едновременно няколко показателя, се определя степента на риск за всеки един от показателите поотделно, като степента на риск на фактор "Електромагнитни полета" се определя от най-високата степен на риск, произтичаща от който и да е от тези показатели.


Чл. 20. Степента на риск на фактор "Йонизиращи лъчения" се определя съгласно раздел V от приложение № 1.


Чл. 21. (1) Степен на риск на фактор "Производствен риск" се определя съгласно раздел VI от приложение № 1 за включените в този раздел работни места.
(2) Изброяването в раздел VІ на приложение № 1 е изчерпателно, като не се допуска приравняване на професии и дейности по аналогия или преценка на работната група по чл. 11.
(3) При положение, че едно работно място съответства на няколко позиции, посочени в раздел VІ на приложение № 1, се взема предвид тази позиция, която определя най-висока степен на риск за фактор "Производствен риск".


Чл. 22. (1) Степените на риск за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 за всеки един от факторите на работната среда поотделно се оценяват с точките, определени в приложение № 3, като сборът от точките дава оценката на рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1.
(2) Степените на риск за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 за всеки един от факторите на работната среда поотделно се оценяват с точките, определени в приложение № 3, като сборът от точките дава оценката на рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 2.


Чл. 23. (1) Картата за оценка на рисковете за живота и здравето се подписва от членовете на работната група и се утвърждава от постоянния секретар на отбраната за работните места в Министерството на отбраната, ръководителите на структури, на пряко подчинение на министъра на отбраната - за работните места в съответните структури, и командирите (началниците) на военни формирования - за работните места в съответните формирования.
(2) След утвърждаване на картите за оценка на рисковете за живота и здравето се изготвя списък на военнослужещите и цивилните служители, работещи при рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Списъкът съдържа трите имена, длъжността и оценките от картата.
(3) При съставянето на нови протоколи за измервания, както и при възникване на обстоятелства от естество да повлияят върху фактора на работната среда "Производствен риск" се съставят нови карти за оценка на риска за живота и здравето.

Раздел IV.
Формиране на допълнителното възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени


Чл. 24. (1) Допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се изплаща само за дните, през които военнослужещите и цивилните служители са работили при рискове за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 през повече от половината от законоустановената продължителност на служебното/работното време.
(2) Допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се изплаща само за дните, през които военнослужещите и цивилните служители са работили при рискове за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 - "Йонизиращи лъчения" и/или "Производствен риск", независимо от времето им на действие.
(3) За отчитането на труда при рискове за живота и здравето се водят два вида отчетни ведомости по приложения № 5 и 6.
(4) Допълнителното трудово възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се изплаща пропорционално на отработените дни в рамките на месеца.


Чл. 25. (1) Непосредственият командир (началник) води отчетност за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 3, ал. 1, като отразява във ведомостта по приложение № 5 всеки ден, в който военнослужещият или цивилният служител е работил в тези условия повече от половината от законоустановеното за него работно/служебно време.
(2) Непосредственият командир (началник) води отчетност за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 - "Йонизиращи лъчения" и/или "Производствен риск", като отразява във ведомостта по приложение № 6 всеки ден, в който военнослужещият или цивилният служител е работил в такива условия.


Чл. 26. (1) Допълнително възнаграждение по чл. 24, ал. 1 за пълен работен месец се определя, като сборът от точките на оценката за рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 се умножи по стойността за една точка - 0,20 лв.
(2) Допълнително възнаграждение по чл. 24, ал. 2 за пълен работен месец се определя, като сборът от точките на оценката за рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 се умножи по стойността за една точка - 0,20 лв.
(3) Допълнителното възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за пълен работен месец се формира от сбора на определените допълнителни възнаграждения по реда на ал. 1 и 2.


Чл. 27. (1) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения по чл. 24, ал. 1 и 2 за непълен работен месец се определят в зависимост от броя на работните дни в месеца, в които е полаган труд при рискове за живота и здравето, по формулата:

  А х В  
ДВ =
__________________
,
  С  
където:
ДВ е полагащото се допълнително възнаграждение за непълен работен месец по чл. 24, ал. 1 или 2;
А - размерът на допълнителното възнаграждение за пълен работен месец по чл. 26, ал. 1 или 2;
В - работните дни в месеца, изработени при условията на чл. 24, ал. 1 или 2;
С - общият брой на работните дни в месеца.
(2) Полагащото се допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за непълен работен месец се определя от сбора на определените по реда на ал. 1 допълнителни възнаграждения по чл. 24, ал. 1 и 2.


Чл. 28. (1) Допълнителното възнаграждение се изплаща въз основа на ежемесечна заповед от постоянния секретар на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от общата и специализираната администрация на Министерството на отбраната, началника на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Щаба на отбраната; ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната - за военнослужещи и цивилни служители от съответната структура, и командирите (началниците) на военни формирования - за военнослужещи и цивилни служители от съответните формирования.
(2) Заповедта се издава до 5-о число на месеца, следващ месеца на полагането на труд при рискове за живота и здравето.


Чл. 29. Нарушителите на тази наредба носят дисциплинарна и имуществена отговорност съгласно Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за държавния служител.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Работно място" е място, където се осъществява трудова дейност на един или повече военнослужещи и/или цивилни служители съгласно длъжностните им характеристики, което се характеризира с еднакви условия на труд по всички фактори на работната среда и трудовия процес.
2. "Химичен агент" е всяко химично вещество, съединение или прах, което присъства на работното място.
3. "Топъл период" е период от годината, който се характеризира със средносменна температура на външния въздух 10°С и повече.
4. "Студен период" е период от годината, който се характеризира със средносменна температура на външния въздух, по-ниска от 10°С.
5. "Пълен работен месец" е месецът, в който всички работни дни са отработени при условия на рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, по чл. 3, ал. 1 и/или 2.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 214, ал. 2 и 4 във връзка с ал. 1, т. 2, както и чл. 296, ал. 2 и 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. Указания по прилагането на наредбата дават дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната и Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия в рамките на правомощията си.


§ 4. Наредбата влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


Приложение № 1

I. МИКРОКЛИМАТ


Фактор на работната среда Мярка Степени на риска
      (първа) (втора) (трета) (четвърта)
1 2 3 4 5 6 7
1. Студен период  
  Според категорията работа  
а) Лека физическа работа  
  - температура °C 16 - 18 12 - 16 9 - 12 под 9
      или или или или
      25 - 27 27 - 29 29 - 32 над 32
  - относителна влажност % 30 - 75 30 - 75 30 - 75 30 - 75
б) Физическа работа от средна  
  тежест  
  - температура °C 12 - 15 10 - 12 7 - 10 под 7
      или или или или
      23 - 25 25 - 27 27 - 30 над 30
  - относителна влажност % 30 - 75 30 - 75 30 - 75 30 - 75
в) Тежка физическа работа  
  - температура °C 10 - 13 8 - 10 5 - 8 под 5
      или или или или
      19 - 22 22 - 25 25 - 28 над 28
  - относителна влажност % 30 - 75 30 - 75 30 - 75 30 - 75
2. Топъл период  
  Според категорията работа:  
а) Лека физическа работа  
  - температура °C до 30 до 32 до 34 над 34
  - относителна влажност % 30 - 55 30 - 55 30 - 55  
б) Физическа работа от средна  
  тежест  
  - температура °C до 30 до 32 до 34 над 34
  - относителна влажност % 30 - 55 30 - 55 30 - 55  
в) Тежка физическа работа  
  - температура °C до 29 до 31 до 32 над 32
  - относителна влажност % 30 - 55 30 - 55 30 - 55  
3. Интензитет на топлинното вт/м2 350 - 500 500 - 700 700 - 100 над 1100
  облъчване независимо от или 0,5 - 0,7 0,7 - 1 над 1,6 над 1,6
  периода и физическото ккал        
  натоварване          

ІІ. ХИМИЧНИ АГЕНТИ

№ по Химичен агент CAS № Гранични стойности Специфични ефекти
ред     8 часа 15 мин  
      мг/м3 бр. мг/м3  
        вл/см3    
1 2 3 4 5 6 7
1 Азотен диоксид 10102-44-0 4,0     Д
2 Азотна киселина (1/10) 7697-37-2     2,6 Д
3 Азотен оксид (1/10) 10102-43-9 20,0     Д
4 Акриламид 79-06-1 0,03     М-кат.2
            К-кат.2
5 Акрилонитрил 107-13-1 4,5     К-кат.2
6 Акрилова киселина 79-10-7 30,0     Д
7 Акролеин 107-02-8 0,25   0,8 Д
8 Аланин-Д 338-69-2 5,0     Д
9 Алилов алкохол (1/10) 107-18-6 4,8   12,1 Кожа
10 Алил формиат 1838-59-1 10,0     Д
11 Алуминий (метален прах и   10,0      
  оксиди)          
  респирабилна фракция   1,5      
12 Алуминий (неорганични 7429-90-5 2,0      
  разтворими съединения) (като          
  алуминий)          
13 a-Аминоантрахинон 82-45-1 5,0     А
14 a-Нафтиламин 91-59-8 не се     А
      нормира      
15 Амилацетат, tert (1/10) 625-16-1 270,0   540,0  
16 Амидофен (пирамидон) 58-15-1 0,5     А
17 Амилов алкохол 71-41-0 100,0      
17а Амониев бромат 13843-59-9 0,5   1,5 Д
18 Амониев ванадат 11115-67-6 0,05     Д,А
19 Амониев диизопропилтиофосфат   1,0      
20 Амониев нитрат с кисели   5,0      
  амониеви фосфати и калиев          
  сулфат (комбиниран тор)          
21 Амониев сулфат 7783-20-3 10,0      
22 Амониев сулфамат 7773-06-0 10,0     Д
23 Амониев сулфоцианид 1762-95-4 5,0     А
  (роданид)          
24 Амониев тиосулфат 7783-18-8 10,0      
25 Амониев флуорид 12125-01-8 0,2   1,0  
26 Амониев хлорид 12125-02-9 10,0      
27 Амоняк (1/10) 7664-41-7 14,0   36,0  
28 Амонячно-карбиден тор   2,5     Д
29 Ампицилин 69-53-4 0,1   0,3 А
30 Амфос (смес от амониев фосфат,   6,0      
  диамониев фосфат, амониев          
  сулфат и амониев          
  силикофлуорид)          
31 Аналгин 68-89-3 0,5   1,0 А
32 о- и р-Анизидин   0,5     К-кат.2
33 Анилин 62-53-3 2,0     А
34 Антимон и неорганични 7440-36-0 0,5      
  съединения(като антимон)          
35 9, 10-Антрахинон 84-65-1 5,0     А
36 Антрацен 120-12-7 0,1     А, (бензо(а)антрацен,
            дибенз(а,h) антрацен)
            К-кат.2
37 Апатит и фосфатит, съдържащи          
  под 2 % свободен кристален          
  силициев диоксид в          
  респирабилната фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,5      
38 Арсен и неорганични съединения 7440-38-2 0,05     Р(двуарсенов триоксид,
  (двуарсенов триоксид,         двуарсенов пентаоксид)
  двуарсенов пентаоксид, галиев         К-кат.1
  арсенид)          
39 Арсеноводород (арсин) 7784-42-1 0,05     Д
40 Аспарагинова киселина 56-84-8 10,0      
41 Асфалт (битуми) (по бензен) 8052-42-4 5,0   10,0 А,К-кат.1
42 Ацеталдехид 75-07-0 30,0   200,0 Д
43 Ацетил салицилова киселина 50-78-2 0,5   1,0 Д,А
  (ацетизал)          
44 Ацетилен 74-86-2 20,0     Д
45 Ацетон (1/10) 67-64-1 600   1400  
46 Ацетонитрил (1/10) 75-05-8 70,0     Кожа
47 Ацетон цианхидрин 75-86-5 1,0     Д
48 Ацетофенон 98-86-2 5,0     Д
  (метил-фенил кетон)          
49 Барий - разтворими съединения   0,5      
  (като барий) (1/10)          
50 Бариев сулфат 7727-43-7 10,0      
51 Барит, съдържащ под 2 %         Д,Ф
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
52 Бензалдехид 100-52-7 5,0      
53 Бензидин 92-87-5 не се     А,К-кат.1
      нормира      
54 Бензилналкохол 100-51-6 5,0      
55 Бензилхлорид 100-44-7 3,0   5,0  
56 Бензин-разтворител   900,0      
57 (по пентан)          
58 Бензин-крекинг   300,0      
59 Бензен (1/10) 71-43-2 3,25     К-кат.1, Кожа
60 Бензоилхлорид 98-88-4 5,0      
61 3,4-Бензпирен (бенз(а)пирен) 50-32-8 0,00015     А,М-кат.2
            К-кат.2
62 Бентонит, съдържащ под 2 %          
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
63 Берилий и съединения 7440-41-7 0,002     А,К-кат.2 (с изключение
  (като берилий)         на алумиониевоберилиеви
            силикати)
64 Бисмут (сплави бисмут, телурид) 1304-82-1 5,0      
65 Бор и неорганични съединения 1303-86-2 5,0      
  (оксид, борна киселина, борати,          
  боракс - като бор)          
66 Борен трифлуорид 7637-07-2 3,0     Р
67 Бром (1/10) 7726-95-6 0,7      
68 Бромбензен 108-86-1 3,0      
69 Бромоводород (1/10) 10035-10-6 -   6,7  
70 Бромоформ 75-25-2 5,0     Д
71 n-Бутан 106-97-8 1900,0      
72 1,3-бутадиен (дивинил) 106-99-0 50,0   100,0 Д
            К-кат.1
            М-кат.2
73 n-Бутилакрилат (1/10) 141-32-2 11,0   53,0  
74 n-Бутиламин 109-73-9 10,0   15,0 А,Д
75 n-Бутилацетат 123-86-4 710,0   950,0 Д
76 n-Бутилов алкохол 71-30-3 100,0   150,0  
77 2-Бутоксиетанол (1/10) 111-76-2 98,0   246,0 Кожа
78 2-Бутоксиетилацетат (1/10) 112-07-2 133,0   333,0 Кожа
79 2-(2-Бутокси-етокси) етанол (1/10) 112-34-5 67,5   101,2  
80 Ванадий - оксиди и неорг. 1314-62-1 0,05      
  съединения          
81 Варовик, съдържащ под 2 %         Д
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция влакнести частици          
  (респирабилни)          
  Инхалабилна фракция   10,0      
  Влакна - респирабилна          
  фракция, бр.вл./сm3     1,0    
82 Вермикулит, съдържащ под 2 %          
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция влакнести частици          
  (респирабилни)          
  Инхалабилна фракция   5,0      
  Влакна - респирабилна     1,0    
  фракция, бр.вл./сm3          
83 Винилацетат 108-05-4 30,0   60,0 А,Д
84 Винилацетилен 689-97-4 20,0     Д
85 Винилтолуен (метилстирен) 25013-15-4 200,0   480,0 Д
86 Винилхлорид (1/10) 75-01-4 2,5     К-кат.1
87 Водороден пероксид 7722-84-1 1,5     Д
88 Волфрам - разтв. съединения 7414-33-07 1,0   3,0  
  (като волфрам)          
89 Волфрам - неразтв. съединения   5,0   10,0  
  (като волфрам)          
90 Въглероден диоксид (1/10) 124-38-9 9000      
91 Въглероден оксид 630-08-0 40,0   200,0  
92 Въглищен прах, смесен,          
  съдържащ над 2 % свободен          
  кристален силициев диоксид в          
  респирабилната фракция          
  Инхалабилна фракция   5,0      
  Респирабилна фракция   0,07 x      
      100/Z*      
93 Въглищен прах, смесен,          
  съдържащ под 2 % свободен          
  кристален силициев диоксид в          
  респирабилната фракция:          
  Антрацитни и черни въглища          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   2,0      
94 Лигнитни и кафяви въглища          
  Инхалабилна фракция   10,0      
  Респирабилна фракция   4,0      
95 Газьол (нафта) - петролеев 8002-05-9 1600,0     А,Д (леки и тежки
  дестилат         нефтени дестилати,
            обработени с киселини и
            химично неутрализирани)
            К-кат.1
96 Гентамицин 1403-66-3 0,1   0,6 А
97 Германий - оксид 1310-53-8 2,0      
98 Германий - тетрахидрид, 7782-65-2 1,0      
  тетрахлорид (като германий)          
99 2,4-Д 94-75-7 10,0     Д
100 Декахидронафталин (декалин) 91-17-8 100,0      
101 n-децилов алкохол 112-30-1 10,0      
102 Гипс, съдържащ под 2 %         Д
  свободен кристален силициев   6,0      
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция          
103 Графит 7782-42-5       Д,Ф
104 Инхалабилна фракция   5,0      
105 Диазепам 439-14-5 0,1   0,5  
106 о-Дианизидин 119-90-4 не се     К-кат.2
  (3,3-диметокси-бензидин)   нормира      
107 1,2-дибромпропан 78-75-1     5,0  
108 1,2-дибромтетра-флуоретан 124-73-2 1000,0      
  (фреон-114 В2)          
109 Диатомит   1,0     Д,Ф
  Инхалабилна фракция          
110 Дибутилпаракрезол 128-37-0 10,0   50,0 Д,Р
111 s-s-дибутилтритиофосфат   0,5      
112 Дибутилфталат 84-74-2 5,0     Р
113 Диетаноламин 111-42-2 10,0     А
114 Диетиламин (1/10) 109-89-7 15,0   30,0 А,Д
115 Диетилбензен 25340-17-4 10,0      
116 Диетилентриамин 111-40-0 4,0     А
117 Диетиленгликол 11-46-4 10,0      
118 2-Диетиламино-етанол 100-37-8 50,0     Д
119 Диетилов етер (1/10) 60-29-7 308   616  
120 Диетилфталат 84-66-2 5,0      
121 Дизепин (хлордиазепоксид)   0,1   0,5 Д
122 Диизопропиламин 108-18-9 20,0     А,Д
123 Диизопропилбензен 25321-09-9 50,0     А
124 Диметиламин (1/10) 124-40-3 3,8   9,4  
125 р-Диметиламиноазобензен 60-11-7 не се     А
      нормира      
126 Диметиланилин 121-69-7 2,0     А
  (n-диметиланилин)          
127 N,N-Диметилацетамид (1/10) 127-19-5 36,0   72,0 Кожа
128 Диметилбензиламин 103-83-3 5,0     А,Д
129 Диметилетер (1/10) 115-10-6 1920,0      
130 Диметилсулфат 77-78-1 0,5     К-кат.2
131 4,4-диметил-1,4-диоксан   10,0      
132 4,4-диметил-1,3-диоксан 766-15-4 3,0      
133 Диметилтерфеталат 120-61-6 1,0      
134 Диметилфенилкарбинол 617-94-7 0,05      
135 Диметилфталат 131-11-3 5,0     Р
136 Диметоат 60-51-5 0,5      
137 Диметилформамид 68-12-2 30,0     Р-кат.2
138 Динил (бутандинитрил) 110-61-2 10,0      
139 Динитробензен 52-82-90 1,0     А
140 Динитротолуен 25321-14-6 1,5     А
141 2,4-Динитрофенол 51-28-5 0,05     А
142 Динитрохлорбензен 97-00-7 1,0     А
143 1,4-Диоксан 123-91-1 50,0   90,0  
144 Диоктилфталат 117-81-7 5,0   5,0 Р
145 Дифениламин 122-39-4 10,0     А
146 Дифенилетер (Дифенилоксид) 101-84-8 5,0      
147 Дифенилпропан 97-41-7 5,0      
148 Дифлуоретан (фреон 152) 75-37-6 3000,0      
149 1,1-Дифлуоро-1 хлоретан   3000,0      
  (фреон 142)          
150 Дифосфорен пентасулфид (1/10) 1314-80-3 1      
151 3,4-дихлоранилин 95-76-1 0,5      
152 1,3-дихлорацетон 534-07-6 0,05     Д
153 1,2-Дихлоробензен (1/10) 95-50-1 120   300 Кожа
154 1,4-Дихлоробензен (1/10) 106-46-7 122   306  
155 1,1-Дихлороетан (1/10) 75-34-3 412,0     Кожа
156 1,2-Дихлоретан (етилен 107-06-2 4,0   8,0 К-кат.2
  дихлорид)          
157 1,2-дихлоризобутан 27177-14-2 20,0      
158 1,3-дихлоризобутилен 3375-22-2 0,5      
159 1,1-Дихлоретилен 75-35-4 8,0   20,0 Д
160 3,3-дихлоризобутилен 22224-75-4 0,3     Д
161 Дихлороцетна киселина 13425-80-4 4,0      
162 1,2-Дихлорпропан 78-87-5 200,0      
163 2,3-дихлорпропилен 78-88-6 3,0     Д
164 1,3-Дихлоропропен 542-75-6 5,0     Д
165 Дихлорфенилтрихлорсилан 27137-05-5 1,0     Д
166 Дихлорвос 62-73-7 0,2      
167 a-дихлорхидрин 96-23-1 5,0     Д
168 Дициклопентадиен 77-73-6 20,0     Д
169 Додецилбензенсулфонат 1886-81-3 3,0      
170 Доломит, съдържащ под 2 %          
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция влакнести частици          
  (респирабилни)          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Влакна - респирабилна фракция,     1,0    
  бр.вл./сm3          
171 Дървесен прах:         К-кат.1
  меки дървесни видове          
  инхалабилна фракция   5,0      
  Твърди дървесни видове и техни          
  смеси с други дървесни видове          
  (1/10)          
  Инхалабилна фракция   5,0      
172 Екстралин (по метиланилин)   3,0     Д
173 Епихлорхидрин 106-89-8 8,0     А,Д,К-кат.2
174 Епоксидна смола бисфенол А -   1,0     А,Д
  невтвърдена (по епихлорхидрин)          
175 Епоксидна смола (втвърдена)   0,5     А
176 Етаноламин (2-Аминоетанол) 141-43-5 2,5   7,6 А,Кожа
  (1/10)          
177 Етиламин (1/10) 75-04-7 9,4      
178 Етилацетат 141-78-6 800,0      
179 Етилбензен (1/10) 100-41-4 435,0   545,0 Кожа
180 Етилгликол (2-етоксиетанол)   20,0      
181 Етиленгликол (1/10) 107-21-1 52,0   104,0 Р,Кожа
182 Етилендиамин 107-15-3 25,0     А,Д
183 Етилендиацетат   30,0     Д
184 Етиленимин 151-56-4 1,0     М-кат.2
            К-кат.2
185 Етиленов оксид 75-21-8 2,0     М-кат.2
            К-кат.2
186 Етиленсулфид 420-12-2 0,1      
187 Етиленхлорхидрин 107-07-3 0,5      
188 Етилмеркаптан 75-08-1 1,0      
189 Етилов алкохол 64-17-5 1000,0      
190 Етилсиликат (тетраетокси-силан) 78-10-4 100,0      
191 Желязо-оксиди (като желязо) 1309-37-1 5,0      
192 Желязо-разтворими соли (като   1,0      
  желязо)          
193 Живак - пари на метала в 7439-97-6 0,05     Р
  елементно състояние          
  - Неорганични и арилни   0,1      
  съединения          
  - Органични и алкилни   0,01      
  съединения          
194 Изоамилов алкохол 123-51-3 360,0   450,0  
195 Изобутилен   100,0      
196 Изооктилов алкохол 26952-21-6 240,0      
197 Изопентан(1/10) 78-78-4 3000,0      
198 Изопентилацетат (1/10) 123-92-2 270,0   540,0  
199 Изопрен (2-метилбутадиен-1,3)   40,0     Д
200 Изопропиламин 75-31-0 12,0   24,0 А,Д
201 Изопропилов алкохол 67-63-0 980,0   1225,0  
202 Изофорон диизоцианат 4098-71-9 0,1     А,Д
203 Йод 7553-56-2 3,0      
204 Кадмий и неорг. съединения 7440-43-9 0,05     А,Р (кадмиев оксид,
  (като кадмий)         кадмиев сулфат,
            кадмиев хлорид)
            К-кат.2
205 Кадмиев стеарат 2223-93-0 0,1      
206 Калай - неорг. съединения,   2,0      
  оксиди (като калай) (1/10)          
207 Калай - орг. съединения (като 7440-31-5 0,1      
  калай)          
208 Калиев бутилксантогенат 871-58-9 10,0      
209 Калиев етилсантогенат 140-89-6 0,6      
210 Калиев изоамилов ксантогенат 13001-46-2 1,0      
211 Калиев изобутил - изопропил   1,0      
  ксантогенат          
212 Калиев йодат 7758-05-6 5,0     Д
213 Калиев йодид 7681-11-0 5,0      
214 Калиев магнезит   5,0     Д
215 Калиев нитрат 7757-79-1 5,0      
216 Калиева основа 1310-58-3 2,0     Д
217 Калиев и натриев цианид (по HCN)   1,0      
218 Калиев сулфат 7778-80-5 10,0     Д
219 Калиев хлорид 7447-40-7 5,0      
220 Калиев цианид 590-20-3 1,5   5,0  
221 Калциев карбонат 1317-65-3 10,0      
222 Калциев оксид 1305-78-8 5,0     Д
223 Калциев сулфат 7778-18-8 10,0      
224 Калциева основа (1/10) 1305-62-0 5,0     Д
225 Калциево-алуминиев   0,01     Канцероген за хора (1 г)
  хромофосфат (по CrО3)          
226 Калциево-никел -хромофосфат   0,005     Д
  (по никел)         Д
227 Камфор 76-22-2 12,0   18,0  
228 Каолин, съдържащ под 2 %         Д,Ф
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
229 Капронова киселина   5,0     Д
230 е-Капролактам (прах и пари) (1/10) 105-60-2 1,0   3,0  
231 Карбамид 57-13-6 10,0      
232 Карбамид - комплексна сол   10,0      
  с магнезиев хлорат          
233 Карбамид - комплексна сол   10,0      
  с натриев хлорат          
234 КФ (карбамид-формалдехид)   5,0      
235 КФА (карбамидфор-малдехид   5,0      
  амофос)          
236 Карбонат за циклохексил амина   10,0      
237 Карбофуран(фурадан, 1563-66-2 0,1      
  диафуран)          
238 Керосин (по бензен)   300,0     Д
239 Кизелгур (българска суровина)         Д,Ф
  Инхалабилна фракция   4,0      
  Респирабилна фракция   1,0      
240 Кобалт и неорганични 7440-48-4 0,1     А,Р
  съединения (като кобалт)          
241 Кобалтови карбонили, 10210-68-1 0,05     А
  хидрокарбонили и продукти от          
  разпадането им (като кобалт)          
242 Кофеин 58-08-2 0,5      
243 Крезол (всички изомери) (1/10) 1319-77-3 22      
244 Кротонов алдехид 4170-30-3 4,0     Д
245 Ксилидин (аминодиметилбензен) 300-73-8 10,0      
246 Ксилен (смес от изомери), чист 1330-20-7 221,0   442 Д,Кожа
  (1/10)          
247 о-Ксилен (1/10) 95-47-6 221,0   442,0 Кожа
248 m-Ксилен (1/10) 108-38-3 221,0   442,0 Кожа
249 р-Ксилен (1/10) 106-42-3 221,0   442,0 Кожа
250 Кумен (Изопропилбензен) (1/10) 98-82-8 100   250 Кожа
251 Литиев хидрид (като литий) (1/10) 7580-67-8 0,025      
252 Магнезиев оксид 1309-48-4 10,0      
253 Магнезит, несъдържащ повече         Д,Ф
  от 2 % свободен кристален          
  силициев диоксид влакнести          
  частици (респирабилни)          
  Инхалабилна фракция   8,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
  Влакна - респирабилна фракция,     1,0    
  бр.вл./сm3          
254 Мазут (по въглеводороди)   5,0     А,Д,К-кат.2
255 Малеинов анхидрид 108-31-6 1,0     Д
256 Манган-оксид и неорганични 7439-96-5 0,3   3,0 Р
  съединения (като манган)          
257 Манганови органични 12079-65-1 0,1      
  съединения          
258 Маслен алдехид 123-72-8 5,0     Д
259 Маслена киселина 107-92-3 10,0     Д
260 Манкозеб 8018-01-7 1     А
261 Масла - минерални нефтени 8012-95-1 5,0     А,К-кат.2
262 Мед - метални пари (като мед) 7440-50-8 0,1     Д
263 Мед - оксиди и неорганични 7440-50-8 1,0      
  съединения (като мед)          
264 Меден оксихлорид 1332-40-7 0,5     Д
265 Меден хидроксид 20427-59-2 0,1     Д
266 Мезитилен (триметилбензен) (1/10) 108-67-8 100,0      
267 Метакрилова киселина 79-41-4 70,0     А,Д
268 Метилакрилат 96-33-3 35,0     А,Д
269 Метан 74-82-8 500,0      
270 Метиламин 74-89-5 12,0     А,Д
271 n-метилаланин 100-01-8 2,0      
272 Метилбромид (бромметан) 74-83-9 10,0     Д
273 1-Метилбутилацетат (1/10) 626-38-0 270,0   540,0  
274 Метилен бисфенилизоцианат 101-08-8 0,05   0,07 А,Д
  (МДИ)          
275 Метиленхлорид (дихлорометан) 75-09-2 100,0   517,0  
276 Метилетилкетон (бутанон) (1/10) 78-93-3 590,0   885,0 Д
277 Метилизобутилкетон 108-10-1 50,0   200,0  
  (4-метил-пентан-2-ОН) (1/10)          
278 Метилмеркаптан 74-93-1 1,0      
279 Метилметакрилат 80-62-6 50,0     А,Д
280 Метилов алкохол (1/10) 67-56-1 260,0     Д,Кожа
281 Метил-n-пропилкетон 107-27-9 700,0   875,0  
  (2-пентанол)          
282 a-Метилстирен 98-83-9 240   485  
  (2-Фенилпропен) (1/10)          
283 5-Метилхексан-2-он (1/10) 110-12-3 95,0      
284 5-Метилхептан-3-он (1/10) 541-85-5 53,0   107,0  
285 Метилфлуорфенилдихлорсилан   1,0      
286 Метилхлорид 74-87-3 50,0   100,0  
287 Метилциклохексан 108-87-2 500,0     Д
288 Метилциклохексанол 25639-42-3 235,0      
289 2-(2-Mетоксиетокси) етанол (1/10) 111-77-3 50,1     Кожа
290 2-Метокси-1-метилетилацетат 108-65-6 275,0   550,0 Кожа
  (1/10)          
291 2-(Метоксиметилетокси)- 34590-94-8 308,0   - Кожа
  пропанол (1/10)          
292 1-Метоксипропанол-2 (1/10) 107-98-2 375,0   568,0 Кожа
293 Минерални, природни (неазбестови)          
  и изкуствени влакна          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Влакна - респирабилна фракция,     1,0    
  бр.вл./сm3          
294 О-метилциклохексанон 583-60-8 230,0   345,0  
295 Молибден и негови съединения 7439-98-7 10,0      
  (като молибден)          
296 Молибден - разтворими 7439-98-7 5,0      
  съединения (като молибден)          
297 Монохлорамин Т 127-65-1 1,0     А,Д
298 Монохлордиметилов етер 107-30-2 0,5      
299 Морфолин (1/10) 110-91-8 36,0   72,0 Д
300 Мравчена киселина (1/10) 64-18-6 9,0     Д
301 Натриев азид (1/10) 26628-22-8 0,1   0,3 Кожа
302 Натриева основа(алкални 1310-73-2 2,0     Д
  аерозоли)          
303 Натриев цианид 143-33-9 2,0   10,0  
304 Нафталин (1/10) 91-20-3 50,0   75,0 А
305 b-нафтол 135-19-3 0,1     А
306 1,4-нафтохинон 130-15-4 0,1     А,Д
307 Нафтошиста          
  Инхалабилна фракция   4,0      
308 Ненаситен кротонов спирт 6117-91-5 2,0      
309 Неопентан (1/10) 463-82-1 3000,0      
310 Нефт (по бензен)   10,0     К-кат.2
311 Нивалин   0,05      
312 Никел - метал, и съединения 7440-02-0 0,05     А,Р (никелов оксид,
  (като никел)         никелов диоксид,
            никелов триоксид,
            никелов сулфид) К-кат.1
313 Никелов карбонил 13463-39-3 0,007      
314 Никотин (1/10) 54-11-5 0,5     Кожа
315 p-нитроанилин 100-01-6 3,0     А
316 Нитробензен (1/10) 98-95-3 1,0     Кожа
317 1-нитробутан 627-05-4 30,0      
318 Нитроетан 79-24-3 300,0      
319 Нитроксилол   5,0      
320 Нитрометан 75-52-5 200,0      
321 1-нитропропан 108-03-2 90,0      
322 2-нитропропан 79-46-9 35,0     К-кат.2
323 p-нитротолуен 99-99-0 11,0     А
324 P-нитрофенол 100-02-7 3,0   10,0  
325 Нитрохлорбензен 100-00-5 1,0     А,Д
326 Новфилин (еуфилин)   0,5     А
327 Огнеупорна глина, съдържаща          
  под 2 % свободен кристален          
  силициев диоксид          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
328 Озон 10028-15-6 0,2   0,6  
329 Оксалова киселина (1/10) 144-62-7 1,0     Д
330 Оксацилин 66-79-5 0,05      
331 Октаметил 152-16-9 0,02      
332 Октан 111-65-9 1450,0   1800,0  
333 Октафлуорамилов алкохол 396-60-55-4 20,0      
334 Октафлуорциклобутан (фреон 115-35-3 3000,0      
  318с)          
335 n-октилов алкохол (октанол) 111-87-5 10,0     Д
336 Олеандомицин 3922-90-5 0,4   0,8 А
337 Олеинова киселина 112-80-1 10,0      
338 Олово и неорганични съединения 7439-92-1 0,05     Р (оловен хидроген
            арсенат)
            К-кат.1
339 Ортофосфорна киселина (1/10) 7664-38-2 1,0   2,0  
340 Оцетна киселина (1/10) 64-19-7 25,0   37,0 Д
341 Пегматит (фелдшпати),          
  съдържащ под 2 % свободен          
  кристален силициев диоксид в          
  респирабилната фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
342 Папаверинхидрохлорикум 61-25-6 0,5      
343 o-и p-анизидин 29191-52-04 0,5      
344 p-хинон (p-бензохинон) 106-51-4 0,4     Д
345 p-хлорфенол 106-48-9 1,0     Д
346 Пеницилин 1406-05-9 0,1   0,3 А
347 Пентаборан 19624-22-7 0,03      
348 Пентахлорацетон 1768-31-6 0,5     Д
349 n-Пентан (1/10) 109-66-0 3000,0      
350 Пентилацетат (Амилацетат) (1/10) 628-63-7 270,0   540,0  
351 3-Пентилацетат (1/10) 620-11-1 270,0   540,0  
352 Перлит, съдържащ под 2 %          
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
353 Перхлоретилен 127-18-4 120,0     Д
  (тетрахлоретилен)          
354 Перхлорна киселина 7601-90-3 2,0     Д
355 Петролеев етер 8032-32-4 350,0   1800,0 Д
356 Пикринова киселина (1/10) 88-89-1 0,1     А,Д
357 Пиперазин (1/10) 110-85-0 0,1   0,3  
358 Пиперидин 110-89-4 0,2     Д
359 Пиретроиди   5,0      
360 Пиретрум (пречистен от 8003-34-7 1,0      
  сeнсибилизиращи лактони) (1/10)          
361 Пиридин (1/10) 110-86-1 15,0     Д
362 Платина - метал (1/10) 7440-06-4 1,0      
363 Пиролидин 123-71-1 0,1     Д
364 Платина - неорганични   0,002     А
  разтворими съединения (като          
  платина)          
365 Полиметилметакрилат 9011-14-7 20,0      
366 Полихлорирани бифенили (54 % 11097-69-1 0,5   1,0 Р
  хлор)         Р
367 Полихлорирани бифенили (42 % 53469-21-9 1,0   2,0  
  хлор)          
368 Прах вълнен, вълненотекстилен и         Д,А
  смесен, съдържащ синтетични          
  влакна, прах от насекоми, пух и          
  пера          
  Инхалабилна фракция   5,0      
369 Прах железен (оксиди,          
  агломерати, шлака, стомана,          
  чугун), съдържащ под 2 %          
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
370 Прах от зърнени храни   4,0     Д,А
371 Прах от изкуствени абразиви         Д
  (корунд, карборунд и др.)          
  Инхалабилна фракция   5,0      
372 Прах неразтворим, съдържащ         Д
  под 2 % свободен кристален          
  силициев диоксид в          
  респирабилната фракция          
  (несъдържащ влакнести          
  частици), непосочен в          
  приложението          
  Инхалабилна фракция   10,0      
  Респирабилна фракция   4,0      
373 Прах от нефтов и пеков кокс         Д
  Инхалабилна фракция   5,0      
374 Прах от поливинилхлорид   6,0      
375 Прах от полиетилен   10,0      
376 Прах от растителен произход         Д
  (захар, скорбяла, брашно)          
  Инхалабилна фракция   10,0      
377 Прах от растителни влакна         Д,А
  (памук, коноп, юта) и в смес със          
  синтетични влакна          
  Инхалабилна фракция   2,0      
378 Прах от форстеритови огнеупори          
  Инхалабилна фракция   8,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
379 Прах от шамотни огнеупори          
  Инхалабилна фракция   8,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
380 Прах смесен, съдържащ над2 %         Д,Ф
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   5,0      
  Респирабилна фракция   0,07 x      
      100/Z*      
381 Прах тютюнев   3,0      
  Инхалабилна фракция          
382 Прах от чай и кафе   3,0      
  Инхалабилна фракция          
383 Полихлорпинен 25267-15-6 0,2     Д
384 Полициклично кюпнобагрил-Ват   0,6      
  виолет 1          
385 Пропан 74-98-6 1800,0      
386 Пропан-бутан (като пропан)   1800,0      
387 Пропариглов алкохол 107-19-7 2,0      
388 n-пропил пропионат 106-36-5 70,0      
389 n-пропиламин 107-10-8 10,0     Д
390 Пропиленов оксид 75-56-9 50,0     К-кат.2
391 Пропилов алкохол 71-23-8 300,0   500,0 Д
392 Реактивни багрила   1,0   4,0  
  (дихлортриазинови)          
393 Реактивни багрила (монотриазинови)   5,0      
394 Пропионова киселина (1/10) 79-09-4 31,0   62,0 Д
395 Резорцин (1/10) 108-46-3 45,0     Кожа
396 Сажди         К-кат.1
  Инхалабилна фракция   3,5      
397 Селен и съединения (като селен) 7782-49-2 0,2     Р
398 Селеноводород (1/10) 7783-07-5 0,07   0,17  
399 Серен диоксид 7446-09-5 5,0   10,0 Д
400 Серни багрила   6,0     Д
401 Сериста киселина (като серен 7782-77-2 5,0   10,0 Д
  двуокис)          
402 Сероводород 7783-06-4 14,0   21,0 Д
403 Серовъглерод 75-15-0 10,0     Р
404 Силициев диоксид свободен,         Д,Ф
  аморфен, синтетичен от          
  кондензационни и          
  електротермични процеси          
  Респирабилна фракция   0,07      
405 Силициев диоксид свободен,         Д,Ф
  аморфен и криптокристален, от          
  природни утаечни процеси (опал,          
  халцедон и др.)          
  Инхалабилна фракция   4,0      
  Респирабилна фракция   1,0      
406 Силициев диоксид свободен,         Д
  аморфен, синтетичен, от          
  утаечни процеси (силикагел)          
  Инхалабилна фракция   10,0      
407 Силициев диоксид свободен          
  кристален (кварц, тридимит,          
  кристобалит) и кварцово стъкло          
  Респирабилна фракция   0,07      
408 Симоксанил 57966-95-7 2,0      
409 Слюда, съдържаща под 2 %          
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
410 Смоли, катрани, битуми - летливи 65996-93-2 0,2     А,К-кат.1
  (бензен - разтворими фракции)          
411 Сребро, метал (1/10) 7440-22-4 0,1      
412 Сребро - разтворими съединения   0,01      
  (като сребро) (1/10)          
413 Стирен 100-42-5 85,0   215,0 Д
414 Стрептомицин 57-92-2 0,1     А
415 Стронций и съединенията му (като 7440-22-1 1,0      
  стронций)          
416 Сулфамидни препарати 72-14-0 1,0     Д
  норсулфазол          
  сулфацил-натрий 124-56-0 1,0     Д
417 Сулфоамонячен тор   2,5      
418 Сулфосалицилова киселина 97-05-2 3,0     А
419 Суперфосфат двоен 8011-76-5 5,0     Д
420 Сулфотеп (1/10) 3689-24-5 0,1     Кожа
421 Сярна киселина 7664-93-9 1,0     Д
422 Талий и неговите съединения 7440-28-0 0,05      
  (като талий)          
423 Талк (талкомагнезит, медицински         Ф
  талк), съдържащ под 2 %          
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Влакнести частици (фини)          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
  Влакна - респирабилна фракция,     1,0    
  бр.вл./сm3          
424 Тантал 7440-25-7 5,0     Д
425 Телур и неговите съединения 13494-80-9 0,1     Р
426 Теобромин 83-67-0 1,0      
427 Теофилин 58-55-9 0,5      
428 Терпентин 8006-64-2 300,0     Д
429 Тестостерон 58-20-0 0,005      
430 Тетраброметан 79-27-6 10,0      
431 Тетрабромметан 558-13-4 1,4   4,0  
432 Тетраетилолово 78-00-2 0,05     Р
433 Тетралин 119-64-2 100,0      
434 Тетраметилолово 75-74-1 0,075     Р
435 Тетранитрометан 509-14-8 4,0     А
436 Тетрахидрофуран (1/10) 109-99-9 150,0   300,0 Кожа
437 Тетрахлоретан 79-34-5 7,0      
438 Тетрахлорметан 56-23-5 12,6      
439 1,1,1-9-тетрахлорнонан 1561-48-4 1,0      
440 1,1,1-5-тетрахлорпентан 2467-10-9 1,0      
441 1,1,1-3-тетрахлорпропан 632-21-3 1,0      
442 1,1,1-7-тетрахлорхептан 3922-36-9 1,0      
443 Тетрациклин 60-54-8 0,1   0,3 А
444 Тиогликова киселина 68-11-1 2,0      
445 Тиофен 110-02-1 20,0      
446 Тиоурея 62-56-6 0,3     К-кат.3
            Р-кат.3
447 Титан - неорганични съединения 7440-32-6 1,0      
448 Титанов диоксид, респирабилен 13463-67-7 10,0      
  прах          
449 Тиурам (тетраметилтиурам 137-26-8 4,0     М-кат.3
  дисулфид - ТМТД)          
450 n-толуидин 106-49-0 9,0      
  rn-толуидин 108-44-1        
451 Толуилендизоцианат (ТДИ) 584-84-9 0,04   0,15 А,Д
452 Толуен (1/10) 108-88-3 192,0   384,0 Кожа
453 Терефталова киселина 100-21-0 0,1      
454 Триетиламин (1/10) 121-44-8 8,4   12,6 Кожа
455 Триетиленгликол 112-27-6 15,0      
456 Триметиламин 75-50-3 24,0   36,0 А
457 Триметилпропан   50,0      
458 Тринитрометан 517-25-9 0,5      
459 1,2,4-Триметилбензен (1/10) 95-63-6 100,0   -  
460 1,2,3-Триметилбензен (1/10) 526-73-8 100,0   -  
461 Тринитротолуен 118-96-7 0,5      
462 Трифлуорбромметан (фреон 13 В1) 75-63-8 6100,0      
463 Трифлуоретан (фреон 143) 27987-06-0 3000,0      
464 1,1,1-трифлуортрихлорпропан   1,0      
  (фреон 253)          
465 Трихлоробензен 120-82-1 15,1   37,8 Кожа
  (1,2,4-трихлоробензен) (1/10)          
466 1,1,1-Трихлоретан (1/10) 71-55-6 555   1110  
467 1,1,2-трихлоретан 79-00-5 45,0      
467а Трихлоретилен 79-01-6 135,0   1000,0 Д
468 Трихлорнафталин 1321-65-9 5,0     Д
469 Трихлороцетна киселина 76-03-9 7,0     Д
470 1,2,3-трихлорпропан 96-18-4 60,0     Д
471 Уайт-спирт (SKDN) 63394-00-3 500,0     Д
472 Уран - неразтворими съединения 7440-61-1 0,2   0,6  
  (като уран)          
473 Уран - разтворими съединения 7440-61-1 0,05      
  (като уран)          
474 Уротропин 100-97-0 2,0     А
475 Фенацетин 66-44-2 0,5      
476 Фенитротион 122-14-5 0,5      
477 Фенол (1/10) 108-95-2 7,8     Д, А, Кожа
478 Флуор (1/10) 7782-41-4 1,58   3,16  
479 Флуориди, неорганични (1/10)   2,5      
480 Флуорит, съдържащ под 2 %          
  свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   6,0      
  Респирабилна фракция   3,0      
481 Флотационно масло   2000,0      
482 Флуороводород (1/10) 7664-39-3 1,5   2,5  
483 Формалдехид 50-00-0 1,0   2,0 А,Д
484 Формамид 75-12-7 15,0   30,0 Р
485 Фосген (1/10) 75-44-5 0,08   0,4  
486 Фосфиди (алуминиев, 20859-73-8 0,1   0,2 Д
  магнезиев) 12057-74-8        
487 Фосфорен анхидрид (1/10) 1314-56-3 1,0      
488 Фосфорен пентахлорид (1/10) 10026-13-8 1,0      
489 Фосфорен трихлорид 7719-12-2 1,5   3,0  
490 Фосфороводород (фосфин) (1/10) 7803-51-2 0,14   0,28  
491 Фталов анхидрид 85-44-9 6,0     А,Д
492 Фуран 110-00-9 0,5      
493 Фурфурол 98-01-1 10,0     Д
494 Халотан 151-67-7 20,0   100,0 Р
495 Хексаметилендиамин 127-09-4 1,0     А,Д
496 Хексаметилендиизоцианат 822-06-0 0,1     А,Д
497 n-Хексан (1/10) 110-54-3 72,0      
498 Хексанон (метил-н-бутилкетон) 591-78-6 20,0      
499 Хексахлоретан 67-72-1 10,0     А
500 n-Хептан (1/10) 142-82-5 1600      
501 Хептан-2-он (2-хептанон) (1/10) 110-43-0 238,0   475,0 Кожа
502 Хептан-3-он (2-хептанон) (1/10) 106-35-4 95,0      
503 Хидразин 302-01-2 0,1     А,Д,К-кат.2
504 Хидрохинон 123-31-9 2,0     А
505 Хлор (1/10) 7782-50-5     1,5 Д
506 m-хлоранилин 108-42-9 0,05      
507 p-хлоранилин 106-47-8 0,3      
508 Хлорбензен (Монохлорбензен) 108-90-7 23,0   70,0  
  (1/10)          
509 Хлорен двуоксид 10049-04-4 0,3   0,9 Д
510 Хлоретан (1/10) 75-00-3 268,0      
511 Хлорметилтрихлорсилан 1558-25-4 1,0     Д
512 Хлорнитромицин   1,0      
513 Хлороводород (1/10) 7647-01-0 8,0   15,0  
514 Хлородифлуорометан (1/10) 75-45-6 3000      
515 Хлоропрен (двехлорбутадиен) 126-99-8 0,05     Р
516 Хлорпирифосетил 291-88-2 0,1      
517 Хлорхипирифосметил 5598-13-0 0,2      
518 Хлороформ (1/10) 67-66-3 10,0     Кожа
519 Хлороцетна киселина 79-11-8 1,0     Д
520 Хлорпропинова киселина 28554-00-9 5,0      
521 m-Хлорфенилизоцианат 2909-38-8 0,5     А,Д
522 Хризоидин 532-82-1 1,0     Д,А
523 Хром метал, неорганични   2,0     А,Д
  съединения на хром (II),          
  неорганични съединения на хром          
  (III) (неразтворими) (1/10)          
524 Хромен анхидрид и съединения   0,05     А,Д,К-кат.1 и 2
  на VI валентен хром          
525 Цианамид (1/10) 420-04-2 1,0     Кожа
526 Циановодород 74-90-8 1,0   5,0  
527 Циментов прах, съдържащ под          
  2% свободен кристален силициев          
  диоксид в респирабилната          
  фракция          
  Инхалабилна фракция   8,0      
528 Цианурхлорид 108-77-0 0,1     Д
529 Циклопентадиен 542-92-7 200,0      
530 Циклохексан (1/10) 110-82-7 700,0      
531 Циклохексанол 108-93-0 200,0     Д
532 Циклохексанон (1/10) 108-94-1 40,8   81,6 Кожа
533 Циклохексиламин 108-91-8 20,0     А
534 Цинеб 12122-67-7 1,0     А
535 Циклофосфамид 6055-19-2 0,002     К-кат.1
536 Цинков оксид (като цинк) 1314-13-2 5,0   10,0  


Забележки:
Z* - съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%).
К - канцерогенни.
М - мутагенни.
А - алергизиращи.
Р - токсичен за репрудукцията.
Д - дразнещ.
Ф - фиброзогенен ефект.
Кожа - възможна е значителна резорбция чрез кожата.
(1/10) - химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност.
"CAS №" е номерът съгласно химическия регистър на Кемикал Абстрактс Сървис.

III. ШУМ, ВИБРАЦИИ, ОСВЕТЛЕНИЕ

Фактори на работната среда Мярка Степени на риска
      (първа) (втора) (трета) (четвърта)
1 2 3 4 5 6 7
1. Шум dB(А)еq 85-95 95-110 110-120 над 120
  - средносменно натоварване          
2. Вибрации  
  1. Предавани на система ръка-рамо m/s(-2) 2,5-5,0 5,0-7,5 7,5-10,0 над 10,0
  2. Предавани на цяло тяло m/s(-2) 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 над 2,0
3. Осветление  
  1. Характеристика на зрителната   средна висока много извънредно
  работа   точност точност висока висока
          точност точност
  2. Най-малък размер mm 0,51-1,00 0,31-0,50 0,15-0,30 до 0,15
  на обекта за различаване          
  3. Категория на зрителната работа   4 3 2 1
  4. Минимална допустима 300/150 400/200 1000/300 1500/400
  осветеност за категория зрителна          
  работа комбинирано осветление/          
  общо осветление          
             

IV. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)

Показатели на фактора на Мярка Степени на риска
  работната среда   (първа) (втора) (трета) (четвърта)
1 2 3 4 5 6 7
1. ЕМП в радиочестотния          
  диапазон от 0,6 до 300000 MHz          
             
  a. В честотния обхват от 0,6 до          
  300 МНz          
  - електрически съставни за          
  честоти:          
  до 3 МНz V/m 5-50 50-150 150-500 над 500
  от 3 до 30 МНz " 2-20 20-60 60-200 над 200
  от 30 до 50 МНz " 1-10 10-30 30-100 над 100
  от 50 до 300 МНz " 0,5-5 5-15 15-50 над 50
  - магнитни съставни за честоти:          
  от 0,06 до 1,5 МНz А/m 0,5-5 5-15 15-50 над 50
  от 30 до 50 МНz " 0,03-0,3 0,3-0,9 0,9-3 над 3
  б. В честотния обхват от 300 W.h.m(-2) до 2 2-6 6-20 над 20
  до 300 000 МНz          
  - когато източниците на ЕМП          
  не са от въртящи и сканиращи          
  антени енергетично          
  натоварване          
  плътност на мощност W.m(-2) до 10 10-30 30-100 над 100
  плътност на мощност при " до 1 1-3 3-10 над 10
  наличието на рентгеново или          
  гама-лъчение, или изкуствени          
  радионуклеиди или при          
  температура на въздуха над          
  20 °С          
  - когато източниците на ЕМП W.h.m(-2) до 20 20-60 60-200 над 200
  са въртящи се антени          
  нергетично натоварване          
  плътност на мощност W.m(-2) до 10 20-30 30-100 над 100
  плътност на мощност при " до 1 1-3 3-10 над 10
  наличието на рентгеново или          
  гама-лъчение, или изкуствени          
  радионуклеиди, или при          
  температура на въздуха над          
  20 °С          
2. ЕМП с промишлена честота 50 KV/m2 5,1-15 15,1-35 35,1-50 над 50
  Hz          
3. Лазерни лъчения   клас 2 клас 3а клас 3б клас 4
  Клас на лазерната система          
             

V. ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ:

Първа степен

Г р у п а А
Медицински персонал, извършващ диспансерно наблюдение за здравословното състояние на работещите в среда на йонизиращи лъчения.

Г р у п а Б
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на нуклеарно-медицински уредби.
Работещи с електронни скениращи микроскопи с ускоряващо напрежение над 50 киловолта.
Работещи с рентгенови апарати за пролъчване на багаж на пропускателни пунктове.
Работещи по монтаж, ремонт и изпитване на радиоактивни датчици на пожароизвестителни системи.
Работещи по товаренето, разтоварването и превозването на радиоактивни алфа- и бета- източници и гама-източници с активност до 4 гигабекерела.
Персонал, зает с изпиране, изсушаване и гладене на облекло и бельо на работещи в радиоизотопни лаборатории ТРЕТИ клас и на работещи с материали с повишена радиоактивност.

Г р у п а В
Работещи със стационарни апарати за рентгенофлуоресцентен анализ с ускоряващо напрежение над 15 киловолта или радиоизотопни източници.
Работещи по изпиране, изсушаване и гладене на облекло и бельо в радиоизотопни лаборатории от ВТОРИ и ПЪРВИ клас.
Работещи по изпитването, ремонта и поддържането на ускорители на елементарни частици с енергия до 10 килоелектронволта.
Непосредствено работещи в лаборатории за радиохимия, радиометрия и спектрометрия във ведомствени и надведомствени служби и лаборатории за радиационен контрол на външната среда.
Работещи със закрити алфа-източници и закрити бета-източници с активност до 2 гигабекерела.
Работещи по товарене, разтоварване и превозване на гама-източници с активност от 4 до 37 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити алфа- и бета-източници.
Работещи по монтаж, ремонт и демонтаж на радиационните блокове на прибори за технологичен контрол, използващи закрити бета-източници с активност до 2 гигабекерела.

Втора степен

Г р у п а А
Работещи с терапевтични рентгенови уредби.
Работещи по изпитване, ремонт, поддържане на уредби за рентгенови лъчи с напрежение до 300 киловолта.
Работещи с медицински рентгенови апарати за немедицински цели.
Работещи с открити източници в лаборатории ТРЕТИ клас.

Г р у п а Б
Работещи с медицински ускорители на електрони с енергия до 10 мегаелектронволта.
Работещи с апарати за рентгеноспектрален анализ и автоматизирани апарати за рентгеноспекрален анализ и автоматизирани апарати за ренгеноструктурен анализ със закрит сноп.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити източници с гама-емисия и активност до 2 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апарати, използващи рентгеново лъчение за немедицински цели.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на ускорители на елементарни частици с енергия над 10 мегаелектронволта.
Работещи със закрити гама-източници с активност до 2 гигабекерела.
Работещи по товарене, разтоварване и превоз на закрити гама-източници с активност над 40 гигабекерела.
Заварчици, използващи ториеви електроди при заваряване и газова среда.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити гама-източници с активност над 2 гигабекерела.
Работещи непосредствено в процедурните помещения и помпени помещения на радонови минерални бани.
Работещи по дозиметрия, лъчезащита и радиационна безопасност в надведомствени и ведомствени служби и лаборатории.
Работещи по развиване на технологии за работа с рентгенови и гама-дефектоскопи и по контролиране спазването им.
Работещи по обучението и квалификацията на персонала, обслужващ рентгенови и гама- дефектоскопи.
Работещи с неутронни източници с поток до 10 неутрона в секунда.

Трета степен

Г р у п а А
Медицински и помощен персонал от състава на екипи, извършващи оперативна дейност (включително и безкръвни репозиции) под рентгенов контрол, в специализирани здравни заведения.
Работещи в рентген-диагностични екипи на рентгенови отделения (кабинети).
Работещи в лаборатории за клинична дозиметрия и метрология на йонизиращи лъчения.
Работещи в нуклеарномедицински включително и радиоимунологични диагностични лаборатории.
Работещи с апарати за рентгеноструктурен и открит достъп до рентгенови снимки.
Работещи в стационарни рентгенови и гама- дефектоскопни лаборатории или използващи преносими дефектоскопи в стационарни условия.
Работещи със стационарни гамаоблъчватели с активност до 185 терабекерела.
Работещи по зареждане и разреждане на гама-облъчвателни установки с активност до 185 терабекерела.
Работещи със закрити гама-източници с активност над 2 килобекерела.

Г р у п а Б
Работещи с ускорители на заредени частици с енергия над 10 мегаелектронволта (включително ремонт и поддържане).
Работещи с уреди за телегама-терапия.
Работещи в рентгенови ангиографски кабинети.
Работещи с открити радиоактивни вещества в лаборатории ВТОРИ клас.
Работещи с неутронни източници с поток над 103 неутрона в секунда или неутронни генератори с поток до 108 неутрона в секунда.
Персонал, работещ с гама-линии с активност над 37 гигабекерела.
Работещи със стационарни гама-облъчватели с активност над 185 терабекерела.
Работещи в лаборатории и стационари за терапевтично приложение на закрити и открити радиоактивни вещества.
Работещи по монтажа, ремонта, поддържането и презареждането на медицински гама-облъчвателни уредби.

Г р у п а В
Работещи с неутронни генератори с поток от неутрони над 108 неутрона в секунда.
Работещи с подвижни гама-установки с активност над 37 терабекерела.
Работещи с открити източници на йонизиращи лъчения в радиоизотопни лаборатории ПЪРВИ клас.

Четвърта степен

Г р у п а А
Работещи с преносими гама-дефекстоскопи.
Работещи в лаборатории и стационари за терапевтично приложение на закрити и открити радиоактивни източници в институтски болници.
Работещи с медицински ускорители на заредени частици с енергия над 10 мегаелектронволта, включително ремонт и поддържане.

VІ. ПРОИЗВОДСТВЕН РИСК

Първа степен

Г р у п а А
Работа, свързана с механично обработване на дървен материал.
Работещи с опитни незаразени животни във вивариуми и опитни лаборатории.
Работи, свързани с опасност от изгаряне с гореща вода над 60 °С и прегрята пара.

Г р у п а Б
Работещи (експлоатационен и ремонтен персонал), обслужващи контактни мрежи, електроразпределителни устройства и електропреносни въздушни и кабелни мрежи, токоизправителни станции.
Забележка. Оценка за производствен риск по първа степен, група Б, получават само работниците, които обслужват контактни мрежи, електроразпределителните устройства, електропреносни въздушни и кабелни мрежи, трансформатори и токоизправителни станции и които притежават необходимата за тази работа квалификационна група по електробезопасност. На тази основа следва да се има предвид, че не целият електротехнически състав на военното формирование следва да получи бални оценки за риск.
Работещи, при които вследствие на аварийни ситуации е възможно изтичане на силно агресивни и силно токсични вещества.

Втора степен

Г р у п а А
Работещи в складове за ГСМ, в складови бази, при съхраняването и превозването на пропан-бутан и петролни продукти: нафта, горива - дизелови масла (авиационни, моторни, хидравлични, турбинни, машинни, хладилни, трансформаторни, отработени), мазут, смазки (защитни, уплътнителни), суров нефт, гудрон, парафин, цезерин, битуми, ацетон - цианхидрин, пирозол (фракция С10), тежка пиролизна смола и безир (неразфасован в малограмажни опаковки).
Участващи в транспорт и зареждане на летателни апарати със сгъстени газове, превоза на взривоопасни товари: барут, динамит, амонит 6 суспензии - всички видове, амониевоселитрени взривни вещества, грантоли, междинни детонатори, детониращи шнурове и капсули закъснители за детониращи шнурове, огнепроводни шнурове и всички останали взривни вещества и средства за взривяване; товарите, посочени в първи клас на Европейската спогодба за международен превоз на опасни стоки по шосе и Правилника за международен железопътен превоз на опасни стоки; бензин, нитроцелулоза, терпентин, крезол, толуен, ксилен, аризол, етилацетат, бутилацетат, моностирен, хлор, керосин, етилова течност, бутилен, етан, етилов оксид, пропан-бутан и амоняк.
Работещи в помещения клас В-16, В-I Г и В-IIА.
Фармацевти и помощник фармацевти, работещи във ВМА, които приготвят лекарствени форми за туберкулозни, инфекциозни, кожни и онкологично болни.

Г р у п а Б
Работещи, чиито дейности са свързани с получаването, обработването или употребата на взривоопасни или пожароопасни вещества, течности или горими газове, които съгласно противопожарните строително-технически норми са определени в категория "А" работещи в помещения от клас В-1, В-1А и В-2.
Работещи с биологично активни материали.
Работещи постоянно с микробиологични, бактериологични, вирусологични, имунологични, микологични, серологични, епизоологични, протозоологични, хелминтологични (паразитологични и биохимични) материали.
Работа с опитни животни, заразени с инфекциозен материал и БОВ. Работа с трупен материал.Поддържащи апаратура и други инсталации в помещения, в които се работи с посочените материали.
Работещи в онкологични и фтизиатрични заведения, отделения и кабинети; акушер-гинеколози и среден медицински персонал в гинекологични отделения; клинични лаборанти; работещи в лаборатории и центрове за трансфузионна хематология; работещи в звена за хемодиализа; работещи в психиатрични здравни заведения; работещи в кабинети и отделения с инфекциозни дерматози илуетично болни; работещи в операционни отделения (зали), лекари по дентална медицина.
Работа в специални работни помещения (чисти стаи).
Работещи постоянно с доказани химични канцерогени за хора от I група по класификацията на Международната агенция за изучаване на рака (МАИР) към СЗО, а именно: афлатоксини; 4-аминобиофенил; аналгетични смеси, съдържащи фенацетин, арсен и арсенови съединения, азбест, азотиоприн; бензен; бензидин; № №-Бис (2-хлоретил) - 2 нефтиламин (хлорнафазин); Бис (хлорметил) етер и технически хлорметил етер; 1,4-Бутандиол диметансулфонат (милеран); винилхлорид; диетилстилбестрол: ерионит, естрогени, нестероидно; стереоидни естрогени; ипритен газ (серен изприт); каменовъглени катрани; каменовъглени смоли; мелфалан; 8-метоксипсорален (метоксален) с УВ облъчване; 2-нефтиламин; нефтошистни масла; никел и никелови съединения; сажди, талк със съдържание на азбестови влакна; треосулфан; хлорамбуцил; 1-(2-хлоретил)-3-(4-метилциклохексил)-1-нитрозоурея; шествалентни хромови съединения; циклофосфамид; цитостатици.
Военнослужещи и цивилни служители, извършващи измерване на параметрите на РЛС; проследяване на верига при отстраняване на аварии, блокове и възли на ел. уредби и съоръжения до 1000 V без изключване на напрежението, в случай че притежават необходимата за тази работа квалификационна група по електробезопасност.
Работници, извършващи профилактика и ремонт на ел. уреди и съоръжения до 1000 V без изключване на напрежението, в случай че притежават необходимата за тази работа квалификационна група по електробезопасност.
Работещи като електрозаварчици на двойни дъна, корпусници и хеленгисти в кораборемонта.

Трета степен

Г р у п а А
Военнослужещи и цивилни служители, контролиращи изпитанията на боеприпаси и техните елементи в Централния артилерийски технически изпитателен полигон - Змейово (ЦАТИП).
Медицински лица, осигуряващи изпитанията на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Военнослужещи и цивилни служители, участващи в товаро-разтоварни дейности на боеприпаси и техните елементи, използвани за изпитания в ЦАТИП.
Работещи в контакт с биологично активни вещества, създаващи опасност от възникване на особено опасни инфекции.
Работещи при изпитване и пълнене на стоманени бутилки за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.
Военнослужещи и цивилни служители, извършващи измерване на параметрите на РЛС; проследяване на верига при отстраняване на аварии, блокове и възли на ел. уредби и съоръжения над 1000 V без изключване на напрежението, в случай, че притежават необходимата за тази работа квалификационна група по електробезопасност.
Работници, извършващи профилактика и ремонт на ел. уреди и съоръжения над 1000 V без изключване на напрежението, в случай че притежават необходимата за тази работа квалификационна група по електробезопасност.
Забележка. Бални оценки за работа при обслужване на електрически съоръжения без изключване на напрежението могат да се определят само в случаите, регламентирани в чл. 8 и чл.12, 13, 14, 15 и 16 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и чл.7 и чл. 13, 14, 15, 16 и 17 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически топлофикационни централи и по електрически мрежи. Работите под напрежение са строго определени дейности, извършвани от специално обучен персонал със специална екипировка, инструменти и приспособления при специална организация на работата.
Работещи с течни ракетни горива; БОВ.
Работещи с портални и мостови кабинкови кранове.

Г р у п а Б
Военнослужещи и цивилни служители, които осигуряват лабораторни и полигонни изпитания на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Работа под водата при дълбочина до 20 м.

Четвърта степен

Г р у п а А
Военнослужещи и цивилни служители, пряко заети в лабораторни и полигонни изпитания на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.

Г р у п а Б
Военнослужещи и цивилни служители, които извършват и участват непосредствено в изкопаване, транспортиране и взривяване на неразриви и взривни остатъци, получени в процеса на изпитване на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.


Приложение № 2


Определяне на степента на риск на фактора "Химични агенти"
 
К Степен
от 1,1 до 3 първа
от 3,1 до 6 втора
от 6,1 до 10 трета
над 10 четвърта


Приложение № 3


Оценки на степените на риск за живота и здравето
 
Рискове за живота и здравето Оценки на степените на риск в точки
    1 2 3 4
1. Микроклимат 13 32 82 170
2. Химични агенти с действие 8 часа        
  2.1. Химични вещества и съединения 18 42 82 170
  2.2. Прах 18 42 82 170
3. Шум 13 32 82 170
4. Вибрации 13 32 60 110
5. Осветление 10 15 30 50
6. Електромагнитни полета 13 32 60 110
7. Йонизиращи лъчения        
  - А 70 135 195 325
  - Б 80 165 225 375
  - В 100 180 275 420
8. Производствен риск        
  - риск А 10 35 120 380
  - риск Б 18 55 320 420


Приложение № 4


УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК):
_____________ (______________)
 
КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ
№ ______/_____._____._______ г.
 
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Гр./с. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РАБОТНО МЯСТО: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Показатели на риска Стойност на показателя Степен Оценка
1 2 3 4
1. Микроклимат      
а) температура - °С      
б) топлинно излъчване - W/m2      
2. Химични агенти с гранични стойности 8 часа - mg/m3      
2.1 Химични вещества и съединения:      
..................................................................................................................................................................
     
2.2. Прах:      
.....................................................................................................................................................................
     
3. Шум - dBAeq      
4. Вибрации - m.s(-2)      
- предавани на цялото тяло      
- предавани на система ръка-рамо      
5. Осветление - lx      
6. Електромагнитни полета      
Оценка на рисковете съгласно чл. 26, ал. 1      
7. Йонизиращи лъчения      
8. Производствен риск      
 
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 1:
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 2:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

3.

 


Приложение № 5


В Е Д О М О С Т
 
за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 1
в под. _________________________ , гр./с. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
за месец _______________________ 20__ г.
 
Име, презиме и фамилия Длъжност № на карта за оценка на рисковете Дни в месеца Всичко изработени дни
І ІІ ІІІ V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
 
Изготвил: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(звание, подпис, фамилия)

 


Приложение № 6


В Е Д О М О С Т
 
за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 2
в под. _________________________ , гр./с. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
за месец _______________________ 20__ г.
 
Име, презиме и фамилия Длъжност № на карта за оценка на рисковете Дни в месеца Всичко изработени дни
І ІІ ІІІ V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
 
Изготвил: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(звание, подпис, фамилия)

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти