Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 28.01.2011 г.
Приета с ПМС № 9 от 20.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.104 от 29 Декември 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за участие на граждански специалисти с необходимото образование и квалификация в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на страната, механизмът за координация между отделните министерства и ведомства, редът за командироване на такива специалисти, както и осигуряването на необходимите финансови и материални средства с цел изпълнение на поети ангажименти от Република България.

Чл. 2. Поддържането на готовността на Република България за участие в операции и мисии с граждански специалисти включва: създаване и поддържане на необходимата база данни, подбор на граждански специалисти, осигуряване на подготовка, логистика, координация, сътрудничество, както и осигуряване на необходимите финансови и материални средства.


Чл. 3. Механизмът за координация включва: получаване на искане за принос на Република България към конкретна операция или мисия, заявяване на възможност за участие с граждански специалисти от Република България, извършване подбора на граждански специалисти, съгласуване на кандидатурите с международната организация, подготовка и организация на участието им в съответната операция или мисия.


Чл. 4. Позициите, подлежащи на заемане от граждански специалисти, се определят за всеки конкретен случай от международната организация, провеждаща операцията или мисията.


Чл. 5. Условията за подбор и редът за командироване на граждански специалисти по наредбата се прилагат за позициите, по които Република България е заявила възможност за национален принос в обхвата на позициите по чл. 4.


Чл. 6. Участието на граждански специалисти в операции или мисии на международните организации за управление на кризи извън територията на страната се основава на принципите на доброволност, защита на живота и здравето на участващите и при спазване на българското законодателство.


Чл. 7. Статутът на гражданските специалисти се определя за всяка конкретна операция или мисия въз основа на съществуващите актове на международната организацията или на други приложими за конкретната операция или мисия международноправни договорености и българското законодателство.


Чл. 8. По време на командировката си гражданските специалисти се намират под оперативното ръководство на ръководителя на операцията или мисията, определен от международната организация.


Чл. 9. Дейностите по изпълнението на наредбата, свързани с подбора, подготовката, участието на гражданските специалисти, както и тяхното материално и социално осигуряване се извършват от заинтересуваното министерство или ведомство в съответствие със законоустановената му компетентност.


Чл. 10. Участието на Република България в мисии и операции на международни организации по управление при кризи извън територията на страната се осъществява с граждански специалисти, притежаващи образование и квалификация съобразно изискванията на конкретната операция или мисия.

Глава втора.
ГОТОВНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ С ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОПЕРАЦИИ ИЛИ МИСИИ

Раздел I.
Условия за подбор на гражданските специалисти


Чл. 11. Заинтересуваните министерства и ведомства извършват първоначален подбор на гражданските специалисти, които са заявили желание за участие в операция или мисия, при условия и по ред, определени с акт на съответния министър или ръководител на ведомство.


Чл. 12. При получаване на искане за участие на граждански специалисти в конкретна операция или мисия заинтересуваните министерства и ведомства извършват подбор на гражданските специалисти и представят одобрените кандидатури в Министерството на външните работи.


Чл. 13. За участие в подбора по чл. 11 и 12 се допуска лице, което отговаря на следните изисквания:
1. да е български гражданин;
2. да е навършило пълнолетие;
3. да не е поставено под запрещение;
4. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. да владее или ползва писмено и говоримо английски език в необходимата степен в съответствие с условията за участие в операцията или мисията;
7. да не страда от хронично заболяване и здравословното му състояние позволява да вземе участие в операцията или мисията, което е установено по надлежния ред;
8. при необходимост да притежава или може да получи сертификат за достъп до класифицирана информация до съответното ниво;
9. да няма прекратяване на предходна командировка на основание чл. 26, т. 7.


Чл. 14. Специфичните изисквания към кандидатите за участие в операции или мисии могат да се определят от съответния министър или ръководител на ведомство, в чиято сфера на компетентност попада притежаваната от кандидата професионална компетентност, съобразно условията за участие в съответната операция или мисия.

Раздел II.
Подготовка


Чл. 15. (1) Избраните при условията и по реда на чл. 11 и 12 граждански специалисти задължително преминават обща и специализирана подготовка във връзка с характера на операциите и мисиите, възможните рискове и заплахи за живота и здравето, както и най-общи принципи и правила за поведение по време на участие в такива операции или мисии.
(2) Общата подготовка по ал. 1 във връзка с характера на операциите и мисиите, възможните рискове и заплахи за живота и здравето, както и с най-общи принципи и правила за поведение по време на участие в такива операции или мисии, се организира и провежда от Министерството на външните работи.
(3) Специализираната подготовка по ал. 1, свързана със специфичните задачи, произтичащи от конкретната операция или мисия, се организира и провежда от съответното заинтересувано министерство или ведомство съгласувано и в сътрудничество с Министерството на външните работи.


Чл. 16. При необходимост във връзка с участието в конкретна операция или мисия може да се провежда допълнителна подготовка.

Раздел III.
База данни


Чл. 17. (1) Министерството на външните работи поддържа централна база данни, която е съставена от базите данни на заинтересуваните министерства и ведомства и която съдържа актуална информация за подбраните по чл. 11 граждански специалисти. Информацията включва име, адрес, телефонен номер, област на квалификация и опит, проведени подготовка и обучение, информация за предходни участия в операции или мисии.
(2) Личните данни, съдържащи се в централната база данни на министерството на външните работи и в базите данни на заинтересуваните министерства и ведомства по ал. 1, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.


Чл. 18. (1) При промяна в данните по чл. 17, ал. 1 лицето уведомява съответното министерство или ведомство в едномесечен срок от настъпването и.
(2) Извън случаите по ал. 1 съответното министерство или ведомство актуализира своята база данни при всяка настъпила промяна, която му е станала известна, и уведомява за това Министерството на външните работи за отразяване в централната база данни.

Глава трета.
МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ


Чл. 19. Министерството на външните работи ръководи и координира участието на граждански специалисти в операции и мисии на международни организации, като:
1. получава искането за изпращане на граждански специалисти за участие в конкретна операция или мисия;
2. изпраща получената по т. 1 информация до заинтересуваните министерства и ведомства;
3. обобщава предложенията за участие с граждански специалисти и ги представя пред съответната международна организация чрез съответното задгранично представителство на Република България;
4. получава информация за утвърдените от международната организация кандидатури и уведомява заинтересуваните министерства и ведомства за предприемане на необходимите действия за командироването на одобрените кандидати;
5. организира и провежда общата подготовка на гражданските специалисти по чл. 15, ал. 2;
6. поддържа централна база данни на граждански специалисти;
7. предоставя актуална информация от базата данни на съответните международни организации при поискване;
8. информира обществеността относно дейностите по наредбата.


Чл. 20. За осъществяване на дейностите по чл. 19 Министерството на външните работи осъществява цялостния обмен на информация със съответните органи на международната организация, провеждаща операцията или мисията.


Чл. 21. Заинтересуваните министерства и ведомства:
1. осъществяват подбора по чл. 11 и 12 на гражданските специалисти;
2. организират и провеждат специализираната подготовка на гражданските специалисти по чл. 15, ал. 3;
3. поддържат ведомствена база данни на граждански специалисти;
4. определят лица за контакт за изпълнение на дейностите по наредбата;
5. изготвят предложения до Министерството на външните работи за подбраните кандидати;
6. командироват за участие в съответната операция или мисия одобрените граждански специалисти.


Чл. 22. Министерството на външните работи и заинтересуваните министерства и ведомства си взаимодействат и обменят информация за изпълнението на дейностите по наредбата.

Глава четвърта.
КОМАНДИРОВАНЕ, ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Раздел I.
Командироване


Чл. 23. (1) Одобрените по чл. 19, т. 4 граждански специалисти се командироват за участие в операцията или мисията от съответния министър или ръководител на ведомство.
(2) Ако към момента на окончателния подбор гражданските специалисти не са в трудови или служебни правоотношения със заинтересуваното министерство или ведомство, съответният министър или ръководител на ведомство може да сключи срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 от Кодекса на труда и да ги командирова за участие в операцията или мисията.


Чл. 24. Срокът за участие на гражданските специалисти в конкретната операция или мисия се определя със заповедта за командироване в съответствие със срока на операцията или мисията и възприетата практика за ротация на личния състав. При определяне срока на командировката се вземат предвид и обстоятелства, като: риск за живота и здравето; неблагоприятен климат; лоши битови условия и др., съобразно оценката на условията на организацията, провеждаща операцията.


Чл. 25. Заповедта за командировка определя всички съществени условия, свързани с изпълнението на задачите на командировката, и задължително съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на командированото лице, длъжност и месторабота;
2. държава, в която се командирова лицето;
3. задачата, за изпълнението на която лицето се командирова в чужбина;
4. датата, от която започва командировката, както и крайния и срок;
5. брой на дните, осигурени за пътуване до и от местоназначението;
6. финансови условия, включително пътните разходи до и от местоназначението;
7. условия за пътуване, вид на транспортното средство и маршрут;
8. специфични права и задължения на командированото лице, включително представяне на подробен доклад от командирования след прекратяване на командировката, както и други условия, свързани с изпълнението на задачите по време на операцията или мисията.


Чл. 26. Командировката се прекратява при:
1. заявяване на желание от командированото лице за прекратяване на участието в операцията или мисията поради наличие на уважителни причини;
2. изтичане срока на командировката;
3. приключване на операцията или мисията;
4. изпълнение на задачата, за която лицето е командировано;
5. промяна на здравословното състояние, която се явява пречка за продължаване изпълнението на задачата, за която лицето е командировано;
6. поискване от страна на международната организация, провеждаща съответната операция или мисия;
7. поведение, несъвместимо със законодателството на Република България или на приемащата държава, с принципите и правилата на организацията, която провежда съответната операция или мисия, или с добрите нрави.


Чл. 27. Необходимите материално-технически средства, вещево имущество, работно облекло и друго оборудване за участие в конкретна операция или мисия се осигуряват от съответното министерство или ведомство.


Чл. 28. При прекратяване на командировката по чл. 26, т. 1 или 7 и ако пребиваването в приемащата държава е за период, по-малък от 1/3 от срока на командировката, командированото лице възстановява на съответното министерство или ведомство изразходваните средства за транспорт във връзка с командироването за участие в конкретната операция или мисия.

Раздел II.
Финансово и материално осигуряване на гражданските специалисти


Чл. 29. (1) За времето на участието си в операции или мисии гражданските специалисти получават:
1. определеното им основно месечно възнаграждение за заеманата от тях длъжност в съответното министерство или ведомство;
2. определеното им допълнително възнаграждение за прослужено време или придобит трудов стаж и професионален опит за заеманата от тях длъжност в съответното министерство или ведомство;
3. допълнително възнаграждение за работа в зона на риск в размер, определен с акт на Министерския съвет за конкретната операция или мисия;
4. командировъчни дневни пари в размер, определен с акт на Министерския съвет за конкретната операция или мисия.
(2) Допълнителното възнаграждение и/или командировъчните дневни пари по ал. 1, т. 3 и 4 не се изплащат от съответното министерство или ведомство, ако те се поемат от международната организация, провеждаща конкретната операция или мисия.


Чл. 30. За времето на участие в конкретната операция или мисия гражданските специалисти задължително се застраховат от съответното министерство или ведомство срещу рискове от злополука, акутно заболяване и/или други съответни на конкретния случай рискове.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Операция или мисия" е военна операция, операция по стабилизиране и възстановяване или гражданска мисия, провеждана от международна правителствена организация или от Европейския съюз, на които Република България е член, или въз основа на международен договор, по който Република България е страна, извън територията на страната и с участието на граждански специалисти.
2. "Международни организации" са международните правителствени организации (ООН, ОССЕ, НАТО и др.) и Европейският съюз.
3. "Граждански специалисти" са български граждани по чл. 70, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които притежават необходимото образование и квалификация за участие в операции и мисии на международни организации и които не са част от въоръжените сили на Република България.
4. "Съответните министерства и ведомства" са министерствата и ведомствата на Република България по чл. 38, ал. 1 от Закона за администрацията, в чиято компетентност попадат областите на дейност на граждански специалисти, съобразно позициите, определени за заемане като национален принос в конкретна операция или мисия.
5. "Администратор на лични данни" е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Заинтересуваните ведомства и министерства имат право да извършват разходи по изпълнението на наредбата. С размера на направените разходи за подготовката и участието в операцията или мисията се извършват промени по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 70, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министрите и ръководителите на ведомствата по чл. 38, ал. 1 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти