Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

В сила от 25.01.2011 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., отм. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г.


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 12 август 2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност - ДВ, бр. 66 от 23 август 2016 г., в сила от 27.08.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и начинът за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност на звената за вътрешен одит.

Чл. 2. Целта на наредбата е да осигури:
1. единен подход при осъществяване на външните оценки на качеството на одитната дейност на звената за вътрешен одит в публичния сектор;
2. извършването на външни оценки само от лица, притежаващи необходимата квалификация и компетентност.


Чл. 3. Тази наредба се прилага от организациите, в които се изграждат звена за вътрешен одит съгласно чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Глава втора.
ОБХВАТ И ВИДОВЕ ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 4. (1) Външните оценки имат за цел да се изрази независимо мнение за съответствие на дейността на звеното за вътрешен одит с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор.
(2) Начините за извършване на външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност са:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) външна оценка, извършена изцяло от квалифициран независим оценител/квалифицирани независими оценители или лицата по чл. 5а;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) самооценка, извършена от звеното за вътрешен одит, с независимо потвърждаване от квалифициран независим оценител/квалифицирани независими оценители или лицата по чл. 5а.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Квалифицираните независими оценители са физически лица, външни за организацията, които притежават завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" и отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1, 2 и 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) По преценка ръководителят на организацията може да възложи извършването на външна оценка на качеството на одитната дейност само на едно лице, което отговаря на изискванията по ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.)


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Външните оценки в организациите, които са част от администрацията на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията, се извършват само от служители на дирекция "Вътрешен контрол" в Министерството на финансите, които отговарят на изискванията по чл. 29, ал. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и по реда на чл. 7а.


Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Организациите, които не са част от администрацията на изпълнителната власт, могат да избират реда за извършване на външна оценка на качеството на вътрешния одит, като прилагат съответно чл. 7, ал. 2 - 4 и чл. 8, ал. 1 или чл. 7а във връзка с чл. 5а.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Лицата по чл. 5 и трябва да изпълняват външните оценки непредубедено и безпристрастно, не могат да имат задължения или интереси към организацията, чийто вътрешен одит е обект на оценка, или към нейните служители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Лицата по чл. 5 и трябва да проявяват независимост при изпълнението на външни оценки. Външните оценки не може да се изпълняват на реципрочен принцип от лица по чл. 5, ал. 1 от две организации.

Глава четвърта.
РЕД И НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНКИ


Чл. 7. (1) Външните оценки се извършват поне веднъж на пет години, считано от датата на създаване на звеното за вътрешен одит.
(2) Ръководителят на звеното за вътрешен одит изготвя предложение до ръководителя на организацията за извършване на външна оценка не по-късно от 3 месеца преди изтичането на петгодишния срок по ал. 1.
(3) Предложението по ал.2 съдържа:
1. дата, на която трябва да започне оценката;
2. продължителност за извършването

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти