Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Приет с ПМС № 332 от 29.12.2010 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни, наричан по-нататък "Междуведомствения съвет".

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Междуведомственият съвет е консултативен орган към председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел II.
Функции


Чл. 3. (1) Междуведомственият съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) подпомага председателя на Държавна агенция "Електронно управление" при осъществяването на методическо ръководство по изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация, като:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) предлага на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" проекти на решения, свързани с изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), регламентите и решенията на Европейската комисия, спецификации и други актове, публикувани от Комитета по чл. 22 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ, L 108/1 от 25 април 2007 г.);
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) прави предложения за възлагане на експертни групи и комисии по чл. 3, ал. 2 за изготвянето на указания, писма и други документи, подпомагащи дейността на Междуведомствения съвет и държавните структури при изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация, и приема подготвените материали;
в) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) съгласува темите на проекти и техническите задания, свързани с дейностите по изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация;
г) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) събира информация за изпълнението на проектите и постигане на целите, свързани с националната инфраструктура за пространствена информация;
д) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) организира изслушване на служители във връзка с изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация в отделни държавни структури с цел докладване за проблеми и подпомагане на тяхното решаване, докладване на добри резултати и прилагане на добри практики;
е) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) изготвя проект на правила за обмен на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни между публичните власти, споразумения за достъп, механизми за координация и мониторинг, компоненти за сигурност, контрол и достъп;
2. прави предложения за дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 ЗДПД във връзка с осигуряването на достъп до пространствени данни и услуги за тях;
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) координира участието на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 ЗДПД, потребителите и доставчиците на услуги с добавена стойност при:
а) определянето на съответните масиви от пространствени данни;
б) определянето на потребителските нужди;
в) предоставянето на информация за съществуващи практики;
г) събирането и обобщаването на информация, необходима за изготвянето на докладите по чл. 20, ал. 2 - 4 ЗДПД;
4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) одобрява функционалностите и стандартите, на които трябва да отговаря Националният портал за пространствени данни на всички етапи от създаването, управлението, поддържането и развитието му.
(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) За изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение създава експертни комисии и групи.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) За подпомагане изпълнението на функциите си Междуведомственият съвет с решение може да привлича служители от държавната администрация и външни експерти, включително в работата на експертните групи.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Председател на Междуведомствения съвет е председателят на Държавна агенция "Електронно управление" или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Заместник-председатели на Междуведомствения съвет са заместник-министър на околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" определя със заповед членовете на Междуведомствения съвет и на експертните комисии и групи по чл. 3, ал. 2 по предложение на органите на изпълнителната власт - първични администратори на пространствени данни.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.)

Чл. 5. (1) Председателят на Междуведомствения съвет:
1. организира работата на Междуведомствения съвет;
2. свиква заседанията на Междуведомствения съвет;
3. утвърждава проекта на дневен ред за заседанията на Междуведомствения съвет;
4. ръководи заседанията на Междуведомствения съвет;
5. координира работата на Междуведомствения съвет.
(2) В отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от определен от него заместник-председател.


Чл. 6. Членовете на Междуведомствения съвет представят писмени становища на съответното министерство или друго ведомство по разглежданите въпроси.


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Дейността на Междуведомствения съвет се подпомага от секретар и технически секретар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Секретарят:
1. изготвя проекта на дневен ред;
2. отговаря за подготовката на материалите по дневния ред за предоставяне на членовете на Междуведомствения съвет;
3. проверява изготвените от техническия секретар протоколи от заседанията на Междуведомствения съвет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Техническият секретар:
1. подпомага изготвянето на проекта на дневен ред;
2. изпраща на членовете на Междуведомствения съвет утвърдения дневен ред за заседанията на съвета;
3. осигурява на членовете на Междуведомствения съвет материалите по дневния ред за запознаване с тях;
4. изготвя и предоставя на членовете на Междуведомствения съвет протокол от всяко заседание на съвета.

Раздел III.
Организация на работата


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Междуведомственият съвет заседава най-малко веднъж на шест месеца. Датата и дневният ред на заседанията се одобряват предварително от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател. Одобреният дневен ред и материалите по него се изпращат на всеки член на Междуведомствения съвет не по-късно от 7 работни дни преди датата на провеждане на заседанието.
(2) Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете на Междуведомствения съвет.
(3) С писмено искане на член на Междуведомствения съвет в конкретни случаи председателят или заместващият го заместник-председател може да свиква извънредни заседания.
(4) В случаите по ал. 3 материалите по дневния ред могат да бъдат предоставени и на самото заседание.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Всеки член на Междуведомствения съвет може да предложи за разглеждане въпроси от компетентността на съвета не по-късно от 10 дни преди датата на заседанието. В същия срок той предава на техническия секретар на Междуведомствения съвет всички свързани с предложенията материали и проект на решение.
(6) Междуведомственият съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) За всяко заседание на Междуведомствения съвет се води протокол, който се съгласува с всички присъствали членове и се подписва от председателя, секретаря и техническия секретар. Към протокола се прилагат документите от заседанието.
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 19.09.2017 г.) Административното обслужване на Междуведомствения съвет и съхранението на документите от заседанията се извършва от администрацията на Държавна агенция "Електронно управление".
(9) Документите от заседанията на Междуведомствения съвет се предоставят на членовете му по електронен път след приемането им.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 24, ал. 5 от Закона за достъп до пространствени данни.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 19.09.2017 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти